Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0205(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0324/2018

Texte depuse :

A8-0324/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Texte adoptate
PDF 199kWORD 67k
Marţi, 23 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 23 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
Propunere de
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului
privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul actelor legislative referitoare la mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)
(Text cu relevanță pentru SEE)
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Pentru a răspunde nevoii de informații în materie de punere în aplicare și conformitate, ar trebui să se introducă modificări ale mai multor acte legislative din domeniul mediului, luând în considerare rezultatele raportului Comisiei intitulat „Acțiuni în vederea simplificării elaborării rapoartelor privind mediul”45 și ale verificării adecvării conexe acestui raport46.
(1)  Pentru a răspunde nevoii de informații în materie de punere în aplicare și conformitate, ar trebui să se introducă modificări ale mai multor acte legislative referitoare la mediu, luând în considerare rezultatele raportului Comisiei intitulat „Acțiuni în vederea simplificării elaborării rapoartelor privind mediul”45 și ale verificării adecvării conexe acestui raport46.
__________________
__________________
45 COM(2017) 312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017) 230.
46 SWD(2017)0230.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   Prezentul regulament are ca obiectiv modernizarea gestionării informațiilor și asigurarea unei abordări mai coerente în cadrul actelor legislative din domeniul său de aplicare, prin simplificarea raportării în vederea reducerii sarcinii administrative, prin îmbunătățirea bazei de date pentru evaluări viitoare, precum și prin creșterea transparenței în beneficiul cetățenilor, ținând seama de fiecare dată de circumstanțe.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Este necesar ca accesibilitatea datelor să garanteze că sarcina administrativă pentru toate entitățile rămâne cât mai redusă. Aceasta necesită o diseminare activă la nivel național în conformitate cu Directivele 2003/4/CE47 și 2007/2/CE48 ale Parlamentului European și ale Consiliului și normele de punere în aplicare a acestora, pentru a asigura infrastructura adecvată pentru accesul publicului, raportare și efectuarea de schimburi de date între autorități publice.
(2)  Este necesar ca accesibilitatea datelor să garanteze că sarcina administrativă pentru toate entitățile rămâne cât mai redusă, îndeosebi pentru entitățile neguvernamentale precum întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Aceasta necesită o diseminare activă la nivel național în conformitate cu Directivele 2003/4/CE47 și 2007/2/CE48 ale Parlamentului European și ale Consiliului și normele de punere în aplicare a acestora, pentru a asigura infrastructura adecvată pentru accesul publicului, raportare și efectuarea de schimburi de date între autorități publice.
_________________
_________________
47 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).
47 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).
48 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).
48 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Datele raportate de statele membre sunt esențiale pentru a permite Comisiei să monitorizeze, să revizuiască și să evalueze performanța legislației în raport cu obiectivele acesteia, pentru a contribui astfel la evaluările viitoare ale legislației, efectuate în conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201649. Este adecvat să se adauge dispoziții mai multor acte legislative din domeniul mediului în scopul evaluării viitoare a acestora, pe baza datelor colectate în cursul punerii în aplicare, completate eventual de date științifice și analitice suplimentare. În acest context, este nevoie de date relevante care să permită o mai bună evaluare a eficienței, eficacității, relevanței, coerenței și valorii adăugate a legislației Uniunii, de unde rezultă necesitatea de a asigura mecanisme adecvate de raportare care să poată servi, de asemenea, ca indicatori în acest scop.
(3)  Procesul de raportare a datelor relevante de către statele membre într-un mod complet și într-un timp util este esențial pentru a permite Comisiei să monitorizeze, să revizuiască și să evalueze performanța legislației în raport cu obiectivele acesteia, pentru a contribui astfel la evaluările viitoare ale legislației, efectuate în conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201649. Este adecvat să se adauge dispoziții mai multor acte legislative din domeniul mediului în scopul evaluării viitoare a acestora, pe baza datelor colectate în cursul punerii în aplicare, completate eventual de date științifice și analitice suplimentare. În acest context, este nevoie de date relevante care să permită o mai bună evaluare a eficienței, eficacității, relevanței, coerenței și valorii adăugate a legislației Uniunii, de unde rezultă necesitatea de a asigura mecanisme adecvate de raportare care să poată servi, de asemenea, ca indicatori în acest scop, atât pentru factorii de decizie, cât și pentru publicul larg.
_________________
_________________
49 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
49 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În conformitate cu evaluarea Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului50, este necesar să se raționalizeze termenele de raportare pentru hărțile acustice și pentru planurile de acțiune în scopul de a acorda un timp suficient consultării publice în privința planurilor de acțiune. În acest scop, și doar o singură dată, termenul pentru evaluarea sau revizuirea planurilor de acțiune este amânat cu un an, astfel încât termenul pentru runda următoare (runda a patra) a planurilor de acțiune nu este 18 iulie 2023, ci 18 iulie 2024. Astfel, începând cu runda a patra, statele membre vor avea aproximativ doi ani între realizarea hărților acustice și finalizarea evaluării sau revizuirii planurilor de acțiune, în loc de un an, astfel cum se întâmplă în prezent. Pentru următoarele runde de planificare a acțiunilor, ciclul de cinci ani pentru evaluare sau revizuire va fi reluat. În plus, pentru a răspunde mai bine obiectivelor Directivei 2002/49/CE și pentru a oferi o bază pentru elaborarea măsurilor la nivelul Uniunii, raportarea de către statele membre ar trebui efectuată prin mijloace electronice. De asemenea, este necesar să se intensifice participarea publicului prin solicitarea ca anumite informații să fie făcute publice, aliniind această obligație la alte acte din legislația Uniunii, cum ar fi Directiva 2007/2/CE, fără a dubla cerințele practice.
(5)  În conformitate cu evaluarea Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului50, este necesar să se raționalizeze termenele de raportare pentru hărțile acustice și pentru planurile de acțiune în scopul de a acorda un timp suficient consultării publice în privința planurilor de acțiune. În acest scop, și doar o singură dată, termenul pentru evaluarea sau revizuirea planurilor de acțiune este amânat cu un an, astfel încât termenul pentru runda următoare (runda a patra) a planurilor de acțiune nu este 18 iulie 2023, ci 18 iulie 2024. Astfel, începând cu runda a patra, statele membre vor avea aproximativ doi ani între realizarea hărților acustice și finalizarea evaluării sau revizuirii planurilor de acțiune, în loc de un an, astfel cum se întâmplă în prezent. Pentru următoarele runde de planificare a acțiunilor, ciclul de cinci ani pentru evaluare sau revizuire va fi reluat. În plus, pentru a răspunde mai bine obiectivelor Directivei 2002/49/CE și pentru a oferi o bază pentru elaborarea măsurilor la nivelul Uniunii, raportarea de către statele membre ar trebui efectuată prin mijloace electronice. De asemenea, este necesar să se intensifice participarea publicului prin cerința de a face publice informații inteligibile, precise și comparabile, aliniind această obligație la alte acte din legislația Uniunii, cum ar fi Directiva 2007/2/CE, fără a dubla cerințele practice.
_________________
_________________
50 Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2002).
50 Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2002).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Pe baza raportului Comisiei către Consiliu și a Parlamentului European privind punerea în aplicare a Directivei 2007/2/CE și evaluarea REFIT52, este necesar, în vederea simplificării punerii în aplicare a directivei respective și a reducerii sarcinii administrative legate de monitorizarea de către statele membre, să nu li se mai solicite statelor membre să trimită Comisiei rapoarte trienale, nici Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport de sinteză, întrucât raportul de verificare a adecvării a confirmat utilizarea limitată a unor astfel de rapoarte53.
(7)  Pe baza raportului Comisiei către Consiliu și a Parlamentului European privind punerea în aplicare a Directivei 2007/2/CE și evaluarea REFIT52, este necesar, în vederea simplificării punerii în aplicare a directivei respective și a reducerii sarcinii administrative legate de monitorizarea de către statele membre, să nu li se mai solicite statelor membre să trimită Comisiei rapoarte trienale, nici Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport de sinteză, întrucât raportul de verificare a adecvării a confirmat utilizarea limitată a unor astfel de rapoarte53. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să continue să efectueze, la intervale regulate, o evaluare a directivei în cauză și să pună evaluarea respectivă la dispoziția publicului.
_________________
_________________
52 COM(2016) 478 și documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016) 273.
52 COM(2016)0478 și documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2016)0273.
53 COM(2017) 312.
53 COM(2017)0312.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Este necesar să se modifice obligațiile de raportare prevăzute la articolele 43, 54 și 57 din Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului56. Aceste dispoziții includ, în scopul sporirii transparenței și al reducerii sarcinii administrative, instituirea unei baze de date centrale, cu acces liber și cu funcție de căutare, pentru rezumatele cu caracter non-tehnic ale proiectelor și evaluările retroactive aferente, conferirea competențelor de executare către Comisie pentru stabilirea unui format comun pentru transmiterea rezumatelor cu caracter non-tehnic ale proiectelor și a evaluărilor retroactive aferente, informarea privind punerea în aplicare și înlocuirea raportării statistice trienale de către Comisie cu cerința de instituire a unei baze de date centrale dinamice, găzduită de Comisie, și publicarea anuală a informațiilor.
(9)  Este necesar să se modifice obligațiile de raportare prevăzute la articolele 43, 54, 57 și 58 din Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului56. Aceste dispoziții includ, în scopul sporirii transparenței și al reducerii sarcinii administrative, instituirea unei baze de date centrale, cu acces liber și cu funcție de căutare, pentru rezumatele cu caracter non-tehnic ale proiectelor și evaluările retroactive aferente, conferirea competențelor de executare către Comisie pentru stabilirea unui format comun pentru transmiterea rezumatelor cu caracter non-tehnic ale proiectelor și a evaluărilor retroactive aferente, informarea privind punerea în aplicare și înlocuirea raportării statistice trienale de către Comisie cu cerința de instituire a unei baze de date centrale dinamice, găzduită de Comisie, și publicarea anuală a informațiilor. Luând în considerare un raport al Comisiei din 201756a, clauza de reexaminare a directivei respective, prevăzută la articolul 58, ar trebui să fie reanalizată în vederea unei viitoare revizuiri.
__________________
__________________
56 Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ( JO L 276, 20.10.2010, p. 33).
56 Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice ( JO L 276, 20.10.2010, p. 33).
56a Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în conformitate cu articolul 58 din Directiva 2010/63/UE privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (COM(2017)0631).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Directivele 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, Regulamentele (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și Regulamentele (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ar trebui să fie modificate în consecință,
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 86/278/CEE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
-1.  La articolul 2, se adaugă următoarea literă:
„(da) «serviciile de date spațiale»: operațiunile care pot fi efectuate, prin utilizarea unei aplicații informatice, asupra datelor spațiale incluse în seturile de date spațiale sau asupra metadatelor corespunzătoare definite la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului*;
__________________
* Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).”;
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Directiva 86/278/CEE
Articolul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)
-1a.  La articolul 2, se adaugă următoarea literă:
„(db) «seturile de date spațiale»: o colecție identificabilă de date spațiale definită la articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2007/2/CE.”
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 86/278/CEE
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d
(d)   numele și adresele destinatarilor de nămoluri și locul de utilizare a nămolurilor;
eliminat
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 86/278/CEE
Articolul 10 – alineatul 1 – litera e
(e)  orice alte informații privind transpunerea și punerea în aplicare a prezentei directive, furnizate de statele membre Comisiei în conformitate cu articolul 17.
eliminat
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 86/278/CEE
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2
Serviciile de date spațiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului*, se utilizează pentru a prezenta seturile de date spațiale incluse în informațiile înregistrate în registrele respective.
Serviciile de date spațiale se utilizează pentru a prezenta seturile de date spațiale incluse în informațiile înregistrate în registrele respective.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 86/278/CEE
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1
Registrele menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția publicului pentru fiecare an calendaristic, în termen de trei luni de la sfârșitul anului calendaristic în cauză, într-un format consolidat, astfel cum se prevede în anexa la Decizia 94/741/CE a Comisiei**, sau într-un alt format prevăzut în conformitate cu articolul 17.
Registrele menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția publicului și sunt ușor accesibile pentru fiecare an calendaristic, în termen de trei luni de la sfârșitul anului calendaristic în cauză, într-un format consolidat, astfel cum se prevede în anexa la Decizia 94/741/CE a Comisiei**, sau într-un alt format prevăzut în conformitate cu articolul 17.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 86/278/CEE
Articolul 10 – alineatul 3
3.  Informațiile privind metodele de tratament și rezultatele analizelor sunt comunicate la cerere autorităților competente.
3.  Informațiile privind metodele de tratament și rezultatele analizelor sunt comunicate autorităților competente.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 86/278/CEE
Articolul 17
Comisia este împuternicită să stabilească, printr-un act de punere în aplicare, un format în conformitate cu care statele membre trebuie să furnizeze informații privind punerea în aplicare a Directivei 86/278/CEE, astfel cum se prevede la articolul 10 din prezenta directivă. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2). Serviciile Comisiei publică o situație generală la nivelul Uniunii, cuprinzând hărți, pe baza datelor puse la dispoziție de statele membre în conformitate cu articolele 10 și 17.
Comisia este împuternicită să stabilească, printr-un act de punere în aplicare, un format în conformitate cu care statele membre trebuie să furnizeze informații privind punerea în aplicare a Directivei 86/278/CEE, astfel cum se prevede la articolul 10 din prezenta directivă. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2). Serviciile Comisiei publică o situație generală la nivelul Uniunii, cuprinzând hărți, pe baza datelor puse la dispoziție de statele membre în conformitate cu articolele 10 și 17. În temeiul acestor date, Comisia înaintează, dacă este necesar, și propunerile adecvate pentru a asigura o mai bună protecție a solului și mediului.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Directiva 2002/49/CE
Articolul 10 – alineatul 2
2.  Statele membre se asigură că informațiile din hărțile acustice strategice și din rezumatele planurilor de acțiune, astfel cum se prevede în anexa VI, sunt trimise Comisiei în termen de șase luni de la datele prevăzute la articolul 7 și, respectiv, articolul 8. În acest scop, statele membre raportează informațiile pe cale electronică numai în depozitul de date care urmează să fie stabilit în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3). În cazul în care un stat membru dorește să actualizeze informațiile, acesta descrie diferențele dintre informațiile actualizate și cele inițiale, precum și motivele actualizării atunci când pune la dispoziție informațiile actualizate în depozitul de date.
2.  Statele membre se asigură că informațiile din hărțile acustice strategice și din rezumatele planurilor de acțiune, astfel cum se prevede în anexa VI, sunt trimise Comisiei în termen de șase luni de la datele prevăzute la articolul 7 și, respectiv, articolul 8. În acest scop, statele membre doar transmit informațiile pe cale electronică unui depozit de date obligatoriu. În cazul în care un stat membru dorește să actualizeze informațiile, acesta descrie diferențele dintre informațiile actualizate și cele inițiale, precum și motivele actualizării atunci când pune la dispoziție informațiile actualizate în depozitul de date.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Directiva 2002/49/CE
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
4a.  La articolul 10, după alineatul (2) se introduce următorul alineat:
„2a. Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 12a pentru a completa prezenta directivă cu privire la crearea depozitului de date obligatoriu menționat la alineatul (2), precum și normele detaliate ale mecanismului de schimb de informații pe suport electronic pentru a partaja informațiile din hărțile acustice strategice și din rezumatele planurilor de acțiune.”
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou)
Directiva 2002/49/CE
Articolul 12 a (nou)
4b.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 12a
Exercitarea delegării de competențe
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 alineatul (2a) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 10 alineatul (2a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 alineatul (2a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
__________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
Directiva 2002/49/CE
Anexa VI – punctul 3
5.  În anexa VI, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:
5.  În anexa VI, punctul 3 se elimină.
3.  Mecanismul de schimb de informații
Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, elaborează un mecanism obligatoriu de schimb de informații pe suport electronic pentru a partaja informațiile din hărțile acustice strategice și din rezumatele planurilor de acțiune, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2), în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2004/35/CE
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)
-1.  La articolul 2, se adaugă următoarea literă:
„16a. «serviciile de date spațiale» înseamnă operațiunile care pot fi efectuate, prin utilizarea unei aplicații informatice, asupra datelor spațiale incluse în seturile de date spațiale sau asupra metadatelor corespunzătoare definite în Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului*;
__________________
* Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).”
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 – alineatul 1
Statele membre se asigură că informații adecvate și actualizate, cel puțin cu privire la amenințările iminente de producere a unei daune, sunt puse la dispoziția publicului online, într-un format de date deschis, în conformitate cu anexa VI la prezenta directivă și cu articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului*. Pentru fiecare incident, se furnizează cel puțin informațiile prevăzute în anexa VI la prezenta directivă.
1.   Statele membre se asigură că informații adecvate și actualizate, cel puțin cu privire la amenințările iminente de producere a unei daune, sunt puse la dispoziția publicului și a Comisiei, online, într-un format de date deschis, în conformitate cu anexa VI la prezenta directivă și cu articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului*. Pentru fiecare incident, se furnizează cel puțin informațiile prevăzute în anexa VI la prezenta directivă.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 18a pentru a modifica anexa VI la prezenta directivă cu privire la criteriile detaliate în funcție de care se clasifică amploarea și tipul daunelor aduse mediului.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 – alineatul 2
2.  Serviciile de date spațiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului**, sunt utilizate pentru prezentarea seturilor de date spațiale, cum ar fi amplasarea spațială a incidentelor, incluse în informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
2.  Serviciile de date spațiale sunt utilizate pentru prezentarea seturilor de date spațiale, cum ar fi amplasarea spațială a incidentelor, incluse în informațiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 – alineatul 3
3.  Serviciile Comisiei publică o situație generală la nivelul Uniunii, cuprinzând hărți realizate pe baza datelor puse la dispoziție de statele membre în conformitate cu alineatul (1).
3.  Serviciile Comisiei publică o situație generală la nivelul Uniunii, cuprinzând hărți realizate pe baza datelor puse la dispoziție de statele membre în conformitate cu alineatul (1) și o actualizează în mod periodic.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 – alineatul 4 – partea introductivă
4.  Comisia realizează, la intervale regulate, o evaluare a prezentei directive. Evaluarea se bazează, printre altele, pe următoarele elemente:
4.  Cel târziu până la 1 ianuarie 2022 și ulterior cel puțin o dată la cinci ani, Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și a punerii sale în aplicare. Evaluarea este pusă la dispoziția publicului și se bazează, printre altele, pe următoarele elemente:
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 – alineatul 4 – litera ba (nouă)
(ba)  o analiză a evoluțiilor și schimbărilor relevante din statele membre.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)
4a.   Comisia prezintă, în timp util, Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la rezultatele evaluării menționate la alineatul (4) și, dacă este cazul, prezintă propuneri legislative corespunzătoare.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 – alineatul 4 b (nou)
4b.   Evaluarea menționată la alineatul (4) ia în considerare și extinderea definiției termenului „daună adusă mediului”, astfel cum este prevăzută la articolul 2 alineatul (1), precum și domeniul de aplicare al prezentei directive pentru a cuprinde și daunele asupra sănătății umane, cu scopul de a include, de asemenea, daunele asupra aerului, care pot prezenta riscuri semnificative pentru sănătate.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2004/35/CE
Articolul 18 a (nou)
2a.  Se introduce următorul articol:
„Articolul 18a
Exercitarea delegării de competențe
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 alineatul (1a) se conferă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 18 alineatul (1a) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*.
5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 18 alineatul (1a) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
__________________
* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2004/35/CE
Anexa VI – paragraful 1 – partea introductivă
Informațiile menționate la articolul 18 alineatul (1) se referă la emisii, evenimente sau incidente care cauzează daune mediului înconjurător sau amenințări iminente de producere a unei daune, cu următoarele informații și date pentru fiecare caz:
Informațiile menționate la articolul 18 alineatul (1) includ o listă cu emisii, evenimente sau incidente care cauzează daune mediului înconjurător sau amenințări iminente de producere a unei daune, cu următoarele informații și date pentru fiecare caz:
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3
Directiva 2004/35/CE
Anexa VI – punctul 7 – litera ca (nouă)
(ca)   procedurile judiciare relevante;
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera aa (nou)
Directiva 2007/2/CE
Articolul 21 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(aa)  la alineatul (2), se introduce următoarea literă:
„(ca) o analiză referitoare la dezvoltarea infrastructurii pentru Inspire în statele membre;”;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2007/2/CE
Articolul 23 – paragraful 2 – partea introductivă
Comisia realizează, la intervale regulate, o evaluare a prezentei directive. Evaluarea se bazează, printre altele, pe următoarele elemente:
Cel târziu până la 1 ianuarie 2022 și ulterior cel puțin la fiecare cinci ani, Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și a punerii sale în aplicare și o pune la dispoziția publicului. Evaluarea se bazează, printre altele, pe următoarele elemente:
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2007/2/CE
Articolul 23 – paragraful 2 a (nou)
Comisia informează, în timp util, Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatele evaluării menționate la al doilea paragraf și, dacă este necesar, prezintă propuneri legislative corespunzătoare.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2009/147/CE
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Statele membre înaintează Comisiei, la intervale de șase ani, în același timp cu raportul întocmit în conformitate cu articolul 17 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului*, un raport privind punerea în aplicare a măsurilor adoptate în temeiul prezentei directive și principalele efecte ale acestor măsuri. În special, raportul include informații privind starea și tendințele speciilor de păsări sălbatice, amenințările și presiunile asupra acestora, măsurile de conservare luate și contribuția rețelei de arii de protecție specială la obiectivele stabilite la articolul 2 din prezenta directivă.”;
1.  Statele membre înaintează Comisiei, la intervale de șase ani, în același timp cu raportul întocmit în conformitate cu articolul 17 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului*, un raport privind punerea în aplicare a măsurilor adoptate în temeiul prezentei directive și principalele efecte ale acestor măsuri. Respectivul raport este pus la dispoziția publicului și include, în special, informații privind starea și tendințele speciilor de păsări sălbatice protejate prin prezenta directivă, amenințările și presiunile asupra acestora, măsurile de conservare luate și contribuția rețelei de arii de protecție specială la obiectivele stabilite la articolul 2 din prezenta directivă.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2
Directiva 2009/147/CE
Articolul 12 – alineatul 2 – propoziția 1
2.  La intervale de șase ani, Comisia, sprijinită de Agenția Europeană de Mediu, pregătește un raport de sinteză pe baza informațiilor prevăzute la alineatul (1).
2.  La intervale de șase ani, Comisia, sprijinită de Agenția Europeană de Mediu, pregătește și publică un raport de sinteză pe baza informațiilor prevăzute la alineatul (1).
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 2010/63/UE
Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 3
Serviciile Comisiei publică o situație generală la nivelul Uniunii pe baza datelor transmise de statele membre.
Cel târziu la șase luni după ce statele membre au transmis datele menționate la al doilea paragraf, serviciile Comisiei publică și actualizează periodic o situație generală la nivelul Uniunii pe baza respectivelor date.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2010/63/UE
Articolul 54 – alineatul 4
4.  Comisia stabilește un format comun pentru prezentarea informațiilor menționate la alineatele (1), (2) și (3) în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 56 alineatul (3).
4.  Comisia stabilește un format comun și conținutul informațiilor pentru prezentarea informațiilor menționate la alineatele (1), (2) și (3) în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (3).
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2010/63/UE
Articolul 56 – alineatul 3
2a.   La articolul 56, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
3.  Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din decizia menționată.
„3. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 166/2006
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Statele membre furnizează în fiecare an Comisiei, prin transfer electronic, un raport care conține toate datele menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2), într-un format și până la o dată care urmează să fie stabilite de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2). Data de raportare este, în orice caz, nu mai târziu de nouă luni de la încheierea anului de referință.
2.  Cel târziu până la data de 31 martie a fiecărui an, statele membre furnizează Comisiei, prin transfer electronic, un raport care conține toate datele menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2), într-un format care urmează să fie stabilit de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare în conformitate cu procedura menționată la articolul 19 alineatul (2). Data de raportare este, în orice caz, nu mai târziu de nouă luni de la încheierea anului de referință.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 995/2010
Articolul 20 – alineatul 1
1.  Statele membre pun la dispoziția publicului și a Comisiei, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informații privind punerea în aplicare a prezentului regulament pe parcursul anului calendaristic anterior. Comisia poate stabili, prin intermediul actelor de punere în aplicare, formatul și procedura de punere la dispoziție de către statele membre a unor astfel de informații. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18 alineatul (2).
1.  Statele membre pun la dispoziția publicului și a Comisiei, cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informații privind punerea în aplicare a prezentului regulament pe parcursul anului calendaristic anterior. Comisia poate stabili, prin intermediul actelor de punere în aplicare, formatul și procedura de punere la dispoziție de către statele membre a unor astfel de informații. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18 alineatul (2).
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1
Directiva 995/2010/UE
Articolul 20 – alineatul 3
3.  Până la 3 decembrie 2015 și, ulterior, la fiecare șase ani, Comisia, pe baza informațiilor și a experienței dobândite în aplicarea prezentului regulament, reexaminează funcționarea și eficacitatea regulamentului, inclusiv în ceea ce privește împiedicarea introducerii pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal și a produselor din lemn derivate din acesta. Comisia are în vedere în special consecințele administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și gama de produse. Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la rezultatele reexaminării, iar astfel de rapoarte sunt însoțite, dacă este cazul, de propuneri legislative corespunzătoare.
3.  Până la 3 decembrie 2021 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia, pe baza informațiilor și a experienței dobândite în aplicarea prezentului regulament, reexaminează funcționarea și eficacitatea regulamentului, inclusiv în ceea ce privește împiedicarea introducerii pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal și a produselor din lemn derivate din acesta. Comisia are în vedere în special consecințele administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și gama de produse. Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la rezultatele reexaminării, iar astfel de rapoarte sunt însoțite, dacă este cazul, de propuneri legislative corespunzătoare.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2173/2005
Articolul 8 – paragraful 1
1.  Statele membre pun la dispoziția publicului și a Comisiei, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informații privind punerea în aplicare a prezentului regulament pe parcursul anului calendaristic anterior.
1.  Statele membre pun la dispoziția publicului și a Comisiei, cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informații privind punerea în aplicare a prezentului regulament pe parcursul anului calendaristic anterior.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2173/2005
Articolul 9 – paragraful 1
Până în decembrie 2021 și, ulterior, la fiecare șase ani, Comisia, pe baza informațiilor și a experienței dobândite în urma aplicării prezentului regulament, reexaminează funcționarea și eficacitatea regulamentului. În acest demers, Comisia ține cont de evoluția punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat voluntare. Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la rezultatul reexaminării, iar astfel de rapoarte sunt însoțite, dacă este cazul, de propuneri de îmbunătățire a regimului de licențe FLEGT.
Până în decembrie 2021 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia, pe baza informațiilor și a experienței dobândite în urma aplicării prezentului regulament, reexaminează funcționarea și eficacitatea regulamentului. În acest demers, Comisia ține cont de evoluția punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat voluntare. Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la rezultatul reexaminării la fiecare cinci ani, iar astfel de rapoarte sunt însoțite, dacă este cazul, de propuneri de îmbunătățire a regimului de licențe FLEGT.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 338/97
Articolul 15 – alineatul 4 – litera c
(c)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 20, autoritățile de gestionare din statele membre comunică Comisiei, cu un an înainte de fiecare reuniune a Conferinței părților la convenție, toate informațiile referitoare la perioada anterioară relevantă, necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute la articolul VIII alineatul (7) litera (b) din convenție, precum și informațiile echivalente cu privire la dispozițiile prezentului regulament care nu intră în domeniul de aplicare a convenției. Informațiile care trebuie comunicate și forma de prezentare a acestora sunt stabilite de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 18 alineatul (2).
(c)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 20, autoritățile de gestionare din statele membre comunică Comisiei, cu un an înainte de fiecare reuniune a Conferinței părților la convenție, toate informațiile referitoare la perioada anterioară relevantă, necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute la articolul VIII alineatul (7) litera (b) din convenție, precum și informațiile echivalente cu privire la dispozițiile prezentului regulament care nu intră în domeniul de aplicare al convenției. Forma de prezentare a informațiilor este definită de Comisie în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18 alineatul (2).
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 338/97
Articolul 18 – alineatul 2
La articolul 18, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
2.  Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.
„2. Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni. În ceea ce privește sarcinile comitetului menționate la punctele 1 și 2 din articolul 9, în cazul în care la expirarea perioadei de trei luni de la data sesizării Consiliului, acesta nu a statuat, măsurile propuse se adoptă de către Comisie.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0324/2018).

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate