Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0205(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0324/2018

Ingivna texter :

A8-0324/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.15
CRE 23/10/2018 - 7.15
PV 26/03/2019 - 7.15

Antagna texter :

P8_TA(2018)0399
P8_TA(2019)0235

Antagna texter
PDF 194kWORD 61k
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg
Samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område ***I
P8_TA(2018)0399A8-0324/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 23 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titel
Förslag till
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005
om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005
(Text av betydelse för EES)
(Text av betydelse för EES)
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  För att tillgodose behovet av information om genomförande och efterlevnad är det nödvändigt att ändra flera rättsakter inom miljöområdet med beaktande av resultaten i kommissionens rapport om åtgärder för effektivare miljörapportering45 och den därmed kontrollen av ändamålsenligheten46.
(1)  För att tillgodose behovet av information om genomförande och efterlevnad är det nödvändigt att ändra flera miljöanknutna rättsakter med beaktande av resultaten i kommissionens rapport om åtgärder för effektivare miljörapportering45 och den därmed förbundna kontrollen av ändamålsenligheten46.
__________________
__________________
45 COM(2017)0312.
45 COM(2017)0312.
46 SWD(2017)0230.
46 SWD(2017)0230.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
(1a)   Syftet med denna förordning är att modernisera informationshanteringen och att säkerställa en mer konsekvent strategi för de rättsakter som faller inom dess tillämpningsområde genom att minska den administrativa bördan med hjälp av förenklad rapportering, förbättra databasen för framtida utvärderingar och öka öppenheten till förmån för allmänheten, varvid omständigheternas krav alltid bör beaktas.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 2
(2)  Tillgången till information bör säkerställa att den administrativa bördan för alla berörda förblir så begränsad som möjligt. Detta kräver en aktiv spridning av information på nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG47 och 2007/2/EG48 och deras genomförandebestämmelser för att säkerställa att det finns en lämplig infrastruktur för att ge allmänheten tillgång till information och för rapportering och datadelning mellan myndigheter.
(2)  Tillgången till information bör säkerställa att den administrativa bördan för alla berörda förblir så begränsad som möjligt, särskilt för enheter utanför den offentliga förvaltningen, såsom små och medelstora företag. Detta kräver en aktiv spridning av information på nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG47 och 2007/2/EG48 och deras genomförandebestämmelser för att säkerställa att det finns en lämplig infrastruktur för att ge allmänheten tillgång till information och för rapportering och datadelning mellan myndigheter.
_________________
_________________
47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).
48 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna är väsentliga för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning49. I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte.
(3)  Att medlemsstaterna rapporterar relevanta uppgifter i fullständig form och vid läglig tidpunkt är väsentligt för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning49. I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte, både för beslutsfattarna och för allmänheten.
_________________
_________________
49 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
49 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  Enligt utvärderingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG50 finns det ett behov av att samordna tidsfristerna för rapportering av bullerkartor och handlingsplaner så att tillräcklig tid medges för ett offentligt samråd om handlingsplanerna. Därför bör tidsfristen för översynen eller ändringen av handlingsplanerna som en engångsåtgärd flyttas fram ett år så att tidsfristen för nästa omgång handlingsplaner (fjärde omgången) inte är den 18 juli 2023 utan den 18 juli 2024. Från och med den fjärde omgången kommer medlemsstaterna således att ha omkring två år på sig från det att bullerkartorna utarbetas tills översynen eller ändringen av handlingsplanerna måste vara slutförd, i stället för som nu ett år. För de följande omgångarna handlingsplaner kommer den femåriga cykeln för översyn eller ändring sedan att återupptas. För att bättre uppfylla målen i direktiv 2002/49/EG och skapa en grund för utarbetande av åtgärder på unionsnivå bör medlemsstaternas rapportering dessutom ske på elektronisk väg. Det är också nödvändigt att öka allmänhetens deltagande genom att införa ett krav på att viss information ska göras tillgänglig för allmänheten. Samtidigt bör denna skyldighet samordnas med annan unionslagstiftning, exempelvis direktiv 2007/2/EG, utan att de praktiska kraven dubbleras.
(5)  Enligt utvärderingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG50 finns det ett behov av att samordna tidsfristerna för rapportering av bullerkartor och handlingsplaner så att tillräcklig tid medges för ett offentligt samråd om handlingsplanerna. Därför bör tidsfristen för översynen eller ändringen av handlingsplanerna som en engångsåtgärd flyttas fram ett år så att tidsfristen för nästa omgång handlingsplaner (fjärde omgången) inte är den 18 juli 2023 utan den 18 juli 2024. Från och med den fjärde omgången kommer medlemsstaterna således att ha omkring två år på sig från det att bullerkartorna utarbetas tills översynen eller ändringen av handlingsplanerna måste vara slutförd, i stället för som nu ett år. För de följande omgångarna handlingsplaner kommer den femåriga cykeln för översyn eller ändring sedan att återupptas. För att bättre uppfylla målen i direktiv 2002/49/EG och skapa en grund för utarbetande av åtgärder på unionsnivå bör medlemsstaternas rapportering dessutom ske på elektronisk väg. Det är också nödvändigt att öka allmänhetens deltagande genom att införa ett krav på att heltäckande, exakt och jämförbar information ska göras tillgänglig för allmänheten. Samtidigt bör denna skyldighet samordnas med annan unionslagstiftning, exempelvis direktiv 2007/2/EG, utan att de praktiska kraven dubbleras.
_________________
_________________
50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002).
50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002).
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  På grundval av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/2/EG och Refit-utvärderingen52 är det, för att förenkla genomförandet av det direktivet och minska medlemsstaternas administrativa börda i samband med övervakningen, lämpligt att inte längre kräva att medlemsstaterna ska sända rapporter till kommissionen vart tredje år och att kommissionen ska lägga fram en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet. Kontrollen av rapporteringens ändamålsenlighet bekräftade för övrigt att sådana rapporter har begränsad användning53.
(7)  På grundval av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/2/EG och Refit-utvärderingen52 är det, för att förenkla genomförandet av det direktivet och minska medlemsstaternas administrativa börda i samband med övervakningen, lämpligt att inte längre kräva att medlemsstaterna ska sända rapporter till kommissionen vart tredje år och att kommissionen ska lägga fram en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet. Kontrollen av rapporteringens ändamålsenlighet bekräftade för övrigt att sådana rapporter har begränsad användning53. Kommissionen bör dock fortsätta att med jämna mellanrum utvärdera direktivet och göra utvärderingen tillgänglig för allmänheten.
_________________
_________________
52 COM(2016)0478 och SWD(2016)0273.
52 COM(2016)0478 och SWD(2016)0273.
53 COM(2017)0312.
53 COM(2017)0312.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 9
(9)  Det är nödvändigt att ändra rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 43, 54 och 57 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU56. De ändrade bestämmelserna, som syftar till att förbättra insynen och minska den administrativa bördan, omfattar upprättandet av en sökbar central databas med öppen åtkomst för icke-tekniska projektsammanfattningar och tillhörande utvärderingar i efterhand. De innebär också att kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa ett gemensamt format för överlämnandet av dessa icke-tekniska projektsammanfattningar och utvärderingar i efterhand. Bestämmelserna reglerar även tillhandahållandet av information om genomförandet och innebär att den statistiska rapport som kommissionen sammanställer vart tredje år ersätts med ett krav på upprättandet av en dynamisk central databas som handhas av kommissionen och ett krav på att information årligen ska göras tillgänglig för allmänheten.
(9)  Det är nödvändigt att ändra rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 43, 54, 57 och 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU56. De ändrade bestämmelserna, som syftar till att förbättra insynen och minska den administrativa bördan, omfattar upprättandet av en sökbar central databas med öppen åtkomst för icke-tekniska projektsammanfattningar och tillhörande utvärderingar i efterhand. De innebär också att kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa ett gemensamt format för överlämnandet av dessa icke-tekniska projektsammanfattningar och utvärderingar i efterhand. Bestämmelserna reglerar även tillhandahållandet av information om genomförandet och innebär att den statistiska rapport som kommissionen sammanställer vart tredje år ersätts med ett krav på upprättandet av en dynamisk central databas som handhas av kommissionen och ett krav på att information årligen ska göras tillgänglig för allmänheten. Mot bakgrund av en rapport från kommissionen 2017 56a bör översynsklausulen i direktivet, i den form den fastställs i artikel 58, omprövas med tanke på en framtida översyn.
__________________
__________________
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).
56 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).
56aRapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén i enlighet med artikel 58 i direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, COM(2017)0631.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Direktiven 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordningarna (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt förordningarna (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 1 – led-1 (nytt)
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)
-1.  I artikel 2 ska följande led läggas till:
”(da) rumsliga datatjänster: operationer som med hjälp av ett datorprogram kan utföras på de rumsliga data som ingår i rumsliga datamängder eller tillhörande metadata, enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG*,
__________________
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).”
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 2 – punkt 1 – led db (nytt)
-1a.  I artikel 2 ska följande led läggas till:
”(db) rumslig datamängd: identifierbara samlingar av rumsliga data, enligt definitionen i artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG.”
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 10 – punkt 1 – led d
d)   användarnas namn och adress samt platsen där slammet ska användas.
utgår
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 10 – punkt 1 – led e
e)  all annan information om införlivandet och genomförandet av detta direktiv som medlemsstaterna lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 17.
utgår
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2
Rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG* ska användas för att presentera de rumsliga datamängder som ingår i den information som registreras i dessa register.
Rumsliga datatjänster ska användas för att presentera de rumsliga datamängder som ingår i den information som registreras i dessa register.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1
De register som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga för allmänheten varje kalenderår, senast tre månader efter utgången av det berörda kalenderåret, i ett konsoliderat format enligt bilagan till kommissionens beslut 94/741/EG** eller i ett annat format som fastställs i enlighet med artikel 17.
De register som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga för allmänheten i lättåtkomlig form varje kalenderår, senast tre månader efter utgången av det berörda kalenderåret, i ett konsoliderat format enligt bilagan till kommissionens beslut 94/741/EG** eller i ett annat format som fastställs i enlighet med artikel 17.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 10 – punkt 3
3.  Uppgifter om behandlingsmetoder och analysresultat ska på begäran lämnas till de behöriga myndigheterna.
3.  Uppgifter om behandlingsmetoder och analysresultat ska lämnas till de behöriga myndigheterna.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Direktiv 86/278/EEG
Artikel 17
”Kommissionen ges befogenhet att genom en genomförandeakt fastställa det format i vilket medlemsstaterna ska lämna information om genomförandet av direktiv 86/278/EEG i enlighet med artikel 10 i det här direktivet. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på de uppgifter som medlemsstaterna gjort tillgängliga enligt artiklarna 10 och 17.”
”Kommissionen ges befogenhet att genom en genomförandeakt fastställa det format i vilket medlemsstaterna ska lämna information om genomförandet av direktiv 86/278/EEG i enlighet med artikel 10 i det här direktivet. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2. Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på de uppgifter som medlemsstaterna gjort tillgängliga enligt artiklarna 10 och 17. Med ledning av dessa uppgifter ska kommissionen vid behov också lägga fram lämpliga förslag i syfte att förbättra skyddet för marken och för miljön.”.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2002/49/EG
Artikel 10 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen i elektronisk form till det centrala dataregister som ska upprättas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”.
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen i elektronisk form till ett obligatoriskt centralt dataregister. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4a (nytt)
Direktiv 2002/49/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
4a.  Efter artikel 10.2 ska följande punkt införas:
”2a Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a för att komplettera detta direktiv när det gäller upprättandet av det obligatoriska centrala dataregister som avses i punkt 2 samt närmare bestämmelser för den digitala mekanism för informationsutbyte som ska användas för delning av information från de strategiska bullerkartorna och sammanfattningarna av handlingsplaner.”
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4b (nytt)
Direktiv 2002/49/EG
Artikel 12a (ny)
4b.  Följande artikel ska läggas till:
”Artikel 12a
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den ... [dagen då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10.2a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 10.2a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5
Direktiv 2002/49/EG
Bilaga VI – punkt 3
5.  I bilaga VI ska punkt 3 ersättas med följande:
5.  I bilaga VI ska punkt 3 utgå.
3.  Mekanism för informationsutbyte
Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån utveckla en obligatorisk mekanism för digitalt informationsutbyte, för delning av den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplaner som avses i artikel 10.2, i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.3.”.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 3 – led -1 (nytt)
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 2 – punkt 16a (ny)
-1.  I artikel 2 ska följande led läggas till:
”16a. rumsliga datatjänster: operationer som med hjälp av ett datorprogram kan utföras på de rumsliga data som ingår i rumsliga datamängder eller tillhörande metadata, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG*,
__________________
* Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).”.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18 – punkt 1
Medlemsstaterna ska säkerställa att adekvat och aktuell information, åtminstone om överhängande hot om skada, är tillgänglig för allmänheten i ett öppet dataformat online i enlighet med bilaga VI till detta direktiv och artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG*. För varje tillbud ska minst den information som anges i bilaga VI till detta direktiv tillhandahållas.
1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att adekvat och aktuell information, åtminstone om överhängande hot om skada, är tillgänglig för allmänheten och för kommissionen i ett öppet dataformat online i enlighet med bilaga VI till detta direktiv och artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG*. För varje tillbud ska minst den information som anges i bilaga VI till detta direktiv tillhandahållas.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18 – punkt 1a (ny)
1a.  Kommissionen ska anta en delegerad akt i enlighet med artikel 18a för att ändra bilaga VI till detta direktiv i fråga om de närmare kriterierna för klassificering av miljöskadans omfattning och typ.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18 – punkt 2
2.  Rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG** ska användas för att presentera de rumsliga datamängder, exempelvis ett tillbuds rumsliga lokalisering, som ingår i den information som avses i punkt 1.
2.  Rumsliga datatjänster ska användas för att presentera de rumsliga datamängder, exempelvis ett tillbuds rumsliga lokalisering, som ingår i den information som avses i punkt 1.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18 – punkt 3
3.  Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på den information som medlemsstaterna gjort tillgänglig enligt punkt 1.
3.  Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på den information som medlemsstaterna gjort tillgänglig enligt punkt 1, och med jämna mellanrum uppdatera den.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18 – punkt 4 – inledningen
4.  Kommissionen ska regelbundet utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska bland annat grundas på
4.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2022 och därefter minst vart femte år, utvärdera detta direktiv och dess genomförande. Utvärderingen ska göras tillgänglig för allmänheten, och bland annat grundas på
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18 – punkt 4 – led ba (nytt)
ba)  en analys av utvecklingen och de relevanta förändringarna i medlemsstaterna,
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18 – punkt 4a (ny)
4a.   Kommissionen ska vid läglig tidpunkt till Europaparlamentet och rådet rapportera om resultaten av den utvärdering som avses i punkt 4, och vid behov låta rapporterna åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18 – punkt 4b (ny)
4b.   Vid den utvärdering som avses i punkt 4 ska det också övervägas om definitionen av begreppet ”miljöskada” enligt definitionen i artikel 2.1 behöver utvidgas, samt om detta direktiv även bör utsträckas till att omfatta skador på människors hälsa, för att man också ska få med skador på luft, vilka kan medföra stora hälsorisker.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2a (nytt)
Direktiv 2004/35/EG
Artikel 18a (ny)
2a.  Följande artikel ska införas:
”Artikel 18a
Utövande av delegeringen
1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.1a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den ... [dagen för denna förordnings ikraftträdande].
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18.1a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.
5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 18.1a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
__________________
* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2004/35/EG
Bilaga VI – led 1 – inledningen
Den information som avses i artikel 18.1 ska hänföra sig till utsläpp, händelser eller tillbud som orsakar en miljöskada eller framkallar ett överhängande hot om en sådan skada, och följande information och uppgifter ska anges för varje tillfälle:
Den information som avses i artikel 18.1 ska innefatta en förteckning över utsläpp, händelser eller tillbud som orsakar en miljöskada eller framkallar ett överhängande hot om en sådan skada, och följande information och uppgifter ska anges för varje tillfälle:
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3
Direktiv 2004/35/EG
Bilaga VI – led 7 – led ca (nytt)
ca)   Relevanta rättsliga förfaranden.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1 – led aa (nytt)
Direktiv 2007/2/EG
Artikel 21 – punkt 2 – led ca (nytt)
aa)  I punkt 2 ska följande led införas:
”ca) en analys av utvecklingen av infrastrukturen för Inspire i medlemsstaterna,”
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2
Direktiv 2007/2/EG
Artikel 23 – punkt 2 – inledningen
Kommissionen ska regelbundet utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska bland annat grundas på
Kommissionen ska senast den 1 januari 2022 och därefter minst vart femte år, utvärdera detta direktiv och dess genomförande, och göra utvärderingen tillgänglig för allmänheten. Utvärderingen ska bland annat grundas på
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 2
Direktiv 2007/2/EG
Artikel 23 – punkt 2a (ny)
Kommissionen ska vid läglig tidpunkt till Europaparlamentet och rådet rapportera om resultaten av den utvärdering som avses i andra stycket, och vid behov låta rapporterna åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 5 – led 1
Direktiv 2009/147/EG
Artikel 12 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska vart sjätte år, samtidigt som den rapport som utarbetas i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 92/43/EEG*, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv och om de viktigaste resultaten av dessa åtgärder. Rapporten ska i synnerhet omfatta information om status och trender för de vilda fågelarter som skyddas genom detta direktiv, de hot och det tryck som de utsätts för, de bevarandeåtgärder som har vidtagits med avseende på dem och information om hur nätverket av särskilda skyddsområden har bidragit till uppnåendet av målen i artikel 2 i detta direktiv.
1.  Medlemsstaterna ska vart sjätte år, samtidigt som den rapport som utarbetas i enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 92/43/EEG*, lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv och om de viktigaste resultaten av dessa åtgärder. Rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten och i synnerhet omfatta information om status och trender för de vilda fågelarter som skyddas genom detta direktiv, de hot och det tryck som de utsätts för, de bevarandeåtgärder som har vidtagits med avseende på dem och information om hur nätverket av särskilda skyddsområden har bidragit till uppnåendet av målen i artikel 2 i detta direktiv.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 5 – led 2
Direktiv 2009/147/EG
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1
2.  Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån vart sjätte år utarbeta en sammanfattande rapport som grundas på den information som avses i punkt 1.”.
2.  Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån vart sjätte år utarbeta och offentliggöra en sammanfattande rapport som grundas på den information som avses i punkt 1.”.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2a (nytt)
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – punkt 1 – stycke 3
Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt som grundas på den information som medlemsstaterna tillhandahåller.
Senast sex månader efter att medlemsstaterna tillhandahållit den information som avses i andra stycket ska kommissionens avdelningar offentliggöra och med jämna mellanrum uppdatera en unionsomfattande översikt som grundas på denna information.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2b (nytt)
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 54 – punkt 4
4.  Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 56.3 fastställa ett gemensamt format och informationsinnehåll för överlämnandet av den information som avses i punkterna 1, 2 och 3.”.
4.  Kommissionen ska i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.3 fastställa ett gemensamt format och informationsinnehåll för överlämnandet av den information som avses i punkterna 1, 2 och 3.”.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2a (nytt)
Direktiv 2010/63/EU
Artikel 56 – punkt 3
2a.   Artikel 56.3 ska ersättas med följande:
3.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
"3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 7 – led 2
Förordning (EG) nr 166/2006
Artikel 7 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska varje år till kommissionen på elektronisk väg lämna en rapport som innehåller alla de uppgifter som anges i artikel 5.1 och 5.2 i det format och senast det datum som kommissionen fastställer genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2. Rapporten ska i vart fall lämnas senast nio månader efter rapporteringsårets slut.
2.  Medlemsstaterna ska senast den 31 mars varje år till kommissionen på elektronisk väg lämna en rapport som innehåller alla de uppgifter som anges i artikel 5.1 och 5.2 i det format som kommissionen fastställer genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2. Rapporten ska i vart fall lämnas senast nio månader efter rapporteringsårets slut.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 8 – led 1
Förordning (EU) nr 995/2010
Artikel 20 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år för allmänheten tillgängliggöra information om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret. Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa formatet och förfarandet för medlemsstaternas tillhandahållande av sådan information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 8 – led 1
Direktiv 995/2010/EU
Artikel 20 – punkt 3
3.  Senast den 3 december 2015 och därefter vart sjätte år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information om och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.”.
3.  Senast den 3 december 2021 och därefter vart femte år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information om och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.”.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 9 – led 1
Förordning (EG) nr 2173/2005
Artikel 8 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år för allmänheten tillgängliggöra information om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 9 – led 2
Förordning (EG) nr 2173/2005
Artikel 9 – punkt 1
Senast i december 2021 och vart sjätte år därefter ska kommissionen på grundval av information om och erfarenheter av tillämpningen av denna förordning se över förordningens funktion och ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta de framsteg som gjorts vid genomförandet av de frivilliga partnerskapsavtalen. Kommissionens ska överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av förslag till förbättringar av systemet med Flegtlicenser.”.
Senast i december 2021 och vart femte år därefter ska kommissionen på grundval av information om och erfarenheter av tillämpningen av denna förordning se över förordningens funktion och ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta de framsteg som gjorts vid genomförandet av de frivilliga partnerskapsavtalen. Kommissionens ska vart femte år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av förslag till förbättringar av systemet med Flegtlicenser.”.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 10 – led 1
Förordning (EG) nr 338/97
Artikel 15 – punkt 4 – led c
c)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som inte omfattas av konventionens räckvidd. Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.
c)  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 ska de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som inte omfattas av konventionens räckvidd. Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2, fastställa hur informationen ska vara utformad.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 10 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 338/97
Artikel 18 – punkt 2
Artikel 18.2 ska ersättas med följande:
2.  När det hänvisas till denna artikel skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
”2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. När det gäller de uppgifter som ankommer på kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 19.2 skall, om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0324/2018).

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy