Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 17 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
 Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Λιβάνου: συμμετοχή του Λιβάνου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας του Μαυρίκιου: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή ***
 Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα ***
 Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών
 Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοπονία εντός του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 ***I
 Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I
 Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων ***I
 Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ***I
 Εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον
 Ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ
 Ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών μέσω του ψηφιακού τομέα
 Εφαρμογή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης
 Βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών
 Ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κείμενα (591 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου