Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2018. gada 17. aprīlis - Strasbūra
 ES un Libānas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: Libānas dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***
 ES un Maurīcijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums ***
 ES un Norvēģijas Nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm ***
 Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai
 Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I
 Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I
 Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana ***I
 Ēku energoefektivitāte ***I
 Septītās vides rīcības programmas īstenošana
 Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā
 Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību
 Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas Attīstības fonda īstenošana
 Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana
 Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā
Teksti (330 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika