Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 17 april 2018 - Straatsburg
 Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en Libanon: deelname van Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritius: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie ***
 Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten ***
 Een Europese strategie voor de bevordering van eiwithoudende gewassen
 Opname van broeikasgasemissies en verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I
 Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I
 Statuut en financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ***I
 Energieprestatie van gebouwen ***I
 Uitvoering van het zevende milieuactieprogramma
 Gendergelijkheid in de mediasector in de EU
 Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector
 Tenuitvoerlegging van het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking, het instrument voor humanitaire hulp en het Europees Ontwikkelingsfonds
 Het verbeteren van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden
 Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU
Teksten (343 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid