Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 17 kwietnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) ***
 Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu ***
 Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi ***
 Europejska strategia na rzecz promowania roślin wysokobiałkowych
 Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatycznoenergetycznej do roku 2030 ***I
 Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I
 Status i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych ***I
 Charakterystyka energetyczna budynków ***I
 Wdrożenie 7. programu działań w zakresie środowiska
 Równouprawnienie płci w sektorze mediów w UE
 Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu
 Wdrażanie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu Pomocy Humanitarnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
 Poprawa zdolności obsługi zadłużenia krajów rozwijających się
 Wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej
Teksty
Wersja ostateczna (353 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności