Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 17 april 2018 - Strasbourg
 Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Libanon: Libanons deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauritius: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
 Avtalet mellan EU och Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter ***
 En europeisk strategi för främjande av proteingrödor
 Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I
 Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I
 Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ***I
 Byggnaders energiprestanda ***I
 Genomförandet av det sjunde miljöhandlingsprogrammet
 Jämställdhet inom mediesektorn i EU
 Ökat inflytande för kvinnor och flickor med hjälp av den digitala sektorn
 Genomförandet av instrumentet för utvecklingssamarbete, instrumentet för humanitärt bistånd och Europeiska utvecklingsfonden
 En mer hållbar skuldsättning för utvecklingsländerna
 Starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU
Texter (334 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy