Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: марката на Европейския съюз
 Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент *
 Рамково споразумение между ЕС и Австралия ***
 Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция)
 Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма ***
 Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол) ***
 Опаковки и отпадъци от опаковки ***I
 Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I
 Отпадъци ***I
 Депониране на отпадъци ***I
 Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I
 Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия
 Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците
 Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г.
 Годишни доклади за 2015 г. и 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Комисия и изпълнителни агенции
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — осми, девети, десети и единадесети Европейски фонд за развитие
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски съвет и Съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Съд на ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска служба за външна дейност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски надзорен орган по защита на данните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EUOSHA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейската полицейска служба (Европол)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие ECSEL
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R)
Текстове (3601 kb)
Правна информация - Политика за поверителност