Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: ochranná známka Evropské unie
 Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách *
 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií ***
 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení)
 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu ***
 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol) ***
 Obaly a obalové odpady ***I
 Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I
 Odpady ***I
 Skládky odpadů ***I
 Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I
 Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise
 Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících
 Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020
 Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2015 a 2016
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
 Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
 Udělení absolutoria za rok 2016: Výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
 Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2
 Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL
 Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík 2 (FCH 2)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL)
 Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR
 Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail
Texty (2191 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí