Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: EU-varemærker
 Fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet *
 Rammeaftalen mellem EU og Australien ***
 Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning)
 Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme ***
 Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (tillægsprotokol) ***
 Emballage og emballageaffald ***I
 Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I
 Affald ***I
 Deponering af affald ***I
 Procedureregler på området miljørapportering ***I
 Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
 Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge
 Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020
 Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
 Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
 Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
 Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
 Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
 Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
 Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
 Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
 Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
 Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
 Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
 Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
 Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
 Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
 Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
 Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
 Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
 Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol)
 Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
 Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
 Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
 Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
 Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2
 Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL
 Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2)
 Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
 Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
 Decharge 2016: SESAR-fællesforetagende
 Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail
Tekster (2118 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik