Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Euroopa Liidu kaubamärk
 Valimiste ajavahemiku kindlaksmääramine esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti *
 ELi ja Austraalia vaheline raamleping ***
 ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon)
 Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon ***
 Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll) ***
 Pakendid ja pakendijäätmed ***I
 Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I
 Jäätmed ***I
 Prügilad ***I
 Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I
 Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine
 Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel
 ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur
 Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded
 ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
 ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF
 ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus
 ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda
 ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
 ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BEREC)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste ITsüsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (euLISA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R)
Tekstid
Lõplik väljaanne (2069 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika