Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 18. travnja 2018. - Strasbourg
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: žig Europske unije
 Određivanje razdoblja za devete izbore zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima *
 Okvirni sporazum između EU-a i Australije ***
 Okvirni sporazum između EU-a i Australije(Rezolucija)
 Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma ***
 Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju terorizma (Dodatni protokol) ***
 Ambalaža i ambalažni otpad ***I
 Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I
 Otpad ***I
 Odlagališta otpada ***I
 Postupovna pravila u području izvješćivanja o okolišu ***I
 Politika integriteta Komisije, posebice imenovanje glavnog tajnika Europske komisije
 Napredak u globalnim sporazumima UN-a za sigurne, uredne i zakonite migracije i o izbjeglicama
 Provedba instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.
 Godišnja izvješća za 2015. i 2016. o supsidijarnosti i proporcionalnosti
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Komisija i izvršne agencije
 Razrješnica za 2016.: Tematska izvješća Revizorskoga suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2016.
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – 8., 9., 10. i 11. ERF
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Sud
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Revizorski sud
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Odbor regija
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europska služba za vanjsko djelovanje
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski ombudsman
 Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
 Razrješnica za 2016.: Uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
 Razrješnica za 2016.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
 Razrješnica za 2016.: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
 Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
 Razrješnica za 2016.: Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)
 Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)
 Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)
 Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
 Razrješnica za 2016.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za okoliš (EEA)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
 Razrješnica za 2016.: Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE)
 Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)
 Razrješnica za 2016.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za lijekove (EMA)
 Razrješnica za 2016.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
 Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)
 Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
 Razrješnica za 2016.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)
 Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)
 Razrješnica za 2016.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
 Razrješnica za 2016.: Agencija za opskrbu Euratoma (AA)
 Razrješnica za 2016.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)
 Razrješnica za 2016.: Europski ured za pravosudnu suradnju (Eurojust)
 Razrješnica za 2016.: Europski policijski ured (Europol)
 Razrješnica za 2016.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)
 Razrješnica za 2016.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)
 Razrješnica za 2016.: Agencija za europski GNSS (GSA)
 Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)
 Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”
 Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće ECSEL
 Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH2)
 Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI)
 Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije
 Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR)
 Razrješnica za 2016.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
Tekstovi (2061 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti