Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 18 april 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: Uniemerk
 Het vaststellen van de termijn voor de negende verkiezing van vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen *
 Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië ***
 Kaderovereenkomst tussen de EU en Australië (resolutie)
 Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme ***
 Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (aanvullend protocol) ***
 Verpakking en verpakkingsafval ***I
 Autowrakken, afgedankte batterijen en accu’s en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***I
 Afvalstoffen ***I
 Het storten van afvalstoffen ***I
 Procedureregels inzake rapportage op milieugebied ***I
 Integriteitsbeleid van de Commissie, in het bijzonder de benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie
 Voortgang met de mondiale pacten van de VN inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen
 Tenuitvoerlegging van de externe financieringsinstrumenten van de EU: tussentijdse herziening 2017 en toekomstige architectuur na 2020
 Jaarverslagen 2015-2016 over subsidiariteit en evenredigheid
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
 Kwijting 2016: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2016
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europees Parlement
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Hof van Justitie
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Rekenkamer
 Kwijting 2016: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Comité van de Regio's
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman
 Kwijting 2016: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2016: Prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
 Kwijting 2016: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
 Kwijting 2016: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec)
 Kwijting 2016: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
 Kwijting 2016: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
 Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
 Kwijting 2016: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
 Kwijting 2016: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 Kwijting 2016: Europese Bankautoriteit (EBA)
 Kwijting 2016: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 Kwijting 2016: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
 Kwijting 2016: Europees Milieuagentschap (EMA)
 Kwijting 2016: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
 Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
 Kwijting 2016: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
 Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
 Kwijting 2016: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
 Kwijting 2016: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
 Kwijting 2016: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
 Kwijting 2016: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
 Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
 Kwijting 2016: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)
 Kwijting 2016: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
 Kwijting 2016: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
 Kwijting 2016: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
 Kwijting 2016: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
 Kwijting 2016: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
 Kwijting 2016: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
 Kwijting 2016: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)
 Kwijting 2016: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
 Kwijting 2016: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
 Kwijting 2016: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
 Kwijting 2016: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
 Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)
 Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2
 Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
 Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH2)
 Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI)
 Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
 Kwijting 2016: Gemeenschappelijke onderneming Sesar
 Kwijting 2016: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)
Teksten
Definitieve uitgave (2252 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid