Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: znak towarowy Unii Europejskiej
 Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich *
 Umowa ramowa między UE a Australią ***
 Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja)
 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi ***
 Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy) ***
 Opakowania i odpady opakowaniowe ***I
 Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I
 Odpady ***I
 Składowanie odpadów ***I
 Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I
 Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej
 Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców
 Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020
 Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
 Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
 Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
 Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
 Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
 Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
 Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
 Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
 Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)
 Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL)
 Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
 Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)
 Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
 Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
 Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
 Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL
 Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2)
 Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2)
 Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
 Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
 Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R)
Teksty (2220 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności