Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: ochranná známka Európskej únie
 Stanovenie termínu pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním *
 Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou ***
 Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie)
 Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu ***
 Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) ***
 Obaly a odpady z obalov ***I
 Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I
 Odpad ***I
 Skládky odpadov ***I
 Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I
 Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie
 Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch
 Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020
 Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
 Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
 Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
 Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
 Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
 Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
 Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA)
 Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA)
 Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA)
 Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
 Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
 Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
 Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
 Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
 Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
 Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu
 Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
 Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol)
 Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
 Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex)
 Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
 Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
 Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2
 Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL
 Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2)
 Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2)
 Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR
 Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R)
Texty (2173 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia