Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
 Nenasprotovanje izvedbenemu ukrepu: blagovna znamka Evropske unije
 Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami *
 Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo ***
 Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo (resolucija)
 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma ***
 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol) ***
 Embalaža in odpadna embalaža ***I
 Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I
 Odpadki ***I
 Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I
 Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju ***I
 Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije
 Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih
 Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020
 Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2015 in 2016
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije
 Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
 Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
 Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
 Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
 Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
 Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
 Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO)
 Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA)
 Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
 Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
 Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA)
 Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
 Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
 Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)
 Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
 Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
 Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
 Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
 Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol)
 Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
 Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)
 Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA)
 Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI)
 Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2
 Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL
 Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2)
 Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
 Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
 Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR
 Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R)
Besedila (2004 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov