Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: EU-varumärken
 Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet *
 Ramavtalet mellan EU och Australien ***
 Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution)
 Europarådets konvention om förebyggande av terrorism ***
 Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) ***
 Förpackningar och förpackningsavfall ***I
 Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I
 Avfall ***I
 Deponering av avfall ***I
 Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I
 Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare
 Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar
 Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
 Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Kommissionen och genomförandeorgan
 Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Rådet och Europeiska rådet
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Domstolen
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Revisionsrätten
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer
 Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
 Ansvarsfrihet 2016: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
 Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
 Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
 Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
 Ansvarsfrihet 2016 - Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
 Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget Clean Sky
 Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget Ecsel
 Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas2
 Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2
 Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet 2016: Det gemensamma företaget Sesar
 Ansvarsfrihet 2016: Gemensamma företaget Shift2Rail
Texter (2200 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy