Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία *
 Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας ***
 Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα)
 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας ***
 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο) ***
 Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I
 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I
 Απόβλητα ***I
 Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I
 Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων ***I
 Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες
 Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020
 Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
 Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016
 Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ
 Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
 Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
 Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΒΒΙ)
 Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
 Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση ECSEL
 Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ2)
 Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)
 Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη
 Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR
 Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 382kWORD 50k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2018, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA))
P8_TA(2018)0106B8-0187/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018)01231) («η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού»),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2018 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2018 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα(1), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2868/95 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2869/95 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα τέλη προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)(2) και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε ως κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1431 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), που περιέχει επικαιροποιημένες παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001,

–  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 17 Απριλίου 2018,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2009 έχει κωδικοποιηθεί ως κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1001·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που περιέχονται σε έναν κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό θα πρέπει να αποτυπώνουν τη νέα αρίθμηση των άρθρων που απορρέει από μια κωδικοποίηση της βασικής πράξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1430 της 18ης Μαΐου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2868/95 και (ΕΚ) αριθ. 216/96 της Επιτροπής(5) θα πρέπει επομένως να καταργηθεί και οι διατάξεις του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην εν λόγω τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, με επικαιροποιημένες παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού δεν επιφέρει επομένως ουσιαστική τροποποίηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1430·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση της τροποποίησης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εφαρμογή του και θα διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας του μεταβατικού καθεστώτος που προβλέπεται στις τελικές διατάξεις της τροποποίησης του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 341 της 24.12.2015, σ. 21.
(3) ΕΕ L 154 της 16.6.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ L 205 της 8.8.2017, σ. 39.
(5) ΕΕ L 205 της 8.8.2017, σ. 1.


Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία *
PDF 380kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS))
P8_TA(2018)0107A8-0145/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07162/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0128/2018),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0145/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  υπενθυμίζει την πρότασή του που επισυνάπτεται στο ψήφισμά του σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει την εξουσία να ορίζει, μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο, το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των εκλογών·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και προς ενημέρωση στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1.), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 93/81/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 της 9.2.1993, σ. 15), και την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).
(2) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 7.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0029.


Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας ***
PDF 377kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE))
P8_TA(2018)0108A8-0110/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15467/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου (09776/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 207, το άρθρο 212 παράγραφος 1, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0327/2017),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0110/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Αυστραλίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0109.


Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα)
PDF 443kWORD 59k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)2017/2227(INI))
P8_TA(2018)0109A8-0119/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15467/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου (09776/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 212 παράγραφος 1 και σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 218 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0327/2017),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP), η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 13 Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αυστραλίας, το οποίο υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2008 και θα αντικατασταθεί από τη συμφωνία πλαίσιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας, η οποία εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 1997 στο Λουξεμβούργο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία(1) και το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 που περιέχει την σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία(2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 15ης Νοεμβρίου 2015, του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk και του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Malcolm Turnbull,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 22ας Απριλίου 2015, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας με τίτλο «Προς μια στενότερη εταιρική σχέση ΕΕ-Αυστραλίας»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή της Αυστραλίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε το 2015(3),

–   έχοντας υπόψη τη διοικητική συμφωνία μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2014, για τη θέσπιση προγράμματος διπλωματικών ανταλλαγών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για τα πρότυπα πιστοποίησης μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπογράφηκε το 1998(4), και τη συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας που τροποποιεί την εν λόγω συμφωνία(5),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR), η οποία υπογράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011(6),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Αυστραλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στις 13 Ιανουαρίου 2010(7),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με επιστημονική και τεχνική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, η οποία υπογράφηκε το 1994(8),

–  έχοντας υπόψη την 38η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Αυστραλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 5 Οκτωβρίου 2017 στο Στρασβούργο,

–   έχοντας υπόψη το πρώτο Φόρουμ Ηγεσίας ΕΕ-Αυστραλίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 στο Σίδνεϋ και συγκέντρωσε ηγέτες του πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου, πανεπιστημιακούς, τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών,

–   έχοντας υπόψη τη λευκή βίβλο εξωτερικής πολιτικής που δημοσίευσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας τον Νοέμβριο του 2017, όπου περιγράφονται οι προτεραιότητες της Αυστραλίας και οι προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η χώρα στην εξωτερική σκηνή και υπογραμμίζεται η πρωταρχική σημασία που έχει η αποκαλούμενη περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού για την Αυστραλία,

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η λευκή βίβλος εξωτερικής πολιτικής επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ και η Κίνα στην περιοχή του Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού και στην εξωτερική πολιτική της Αυστραλίας, και ότι αναφέρει τη σημασία των σχέσεων της Αυστραλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της,

–   έχοντας υπόψη την ανασκόπηση του 2017 όσον αφορά τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, που δημοσίευσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο του 2017,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο της κυβέρνησης της Αυστραλίας με τίτλο «Australian climate change science: a national framework (Επιστημονικές δράσεις για την κλιματική αλλαγή στην Αυστραλία: ένα εθνικό πλαίσιο»), το οποίο δημοσιεύτηκε το 2009,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(9) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0119/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία υπέγραψαν συμφωνία πλαισίου στις 7 Αυγούστου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στενοί και ισχυροί δεσμοί μεταξύ της Αυστραλίας και της ΕΕ και των κρατών μελών της έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες και βασίζονται σε κοινές αξίες και αρχές, όπως στον σεβασμό για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου, καθώς και την ειρήνη και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμοί μεταξύ των λαών έχουν βαθιές και μακραίωνες ρίζες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αυστραλία γιόρτασαν 55 χρόνια συνεργασίας και διπλωματικών σχέσεων το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανανεωθεί ο δυναμισμός της σχέσης αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Αυστραλία, ενώ 25 εξ αυτών έχουν πρεσβεία στην Καμπέρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη λευκή βίβλο εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της Αυστραλίας, «μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ζωτικό ρόλο ως προς τα συμφέροντα της Αυστραλίας και θα συνιστά όλο και σημαντικότερο εταίρο στην προστασία και προώθηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λευκή βίβλος υπογραμμίζει την ανάγκη για στενή συνεργασία με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της «όσον αφορά προκλήσεις, όπως η τρομοκρατία, η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ), η βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αυστραλία είναι προσηλωμένες στη συνεργασία και στον διάλογο με χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), του Περιφερειακού Φόρουμ του ASEAN (ARF), της Ευρωασιατικής συνόδου (ASEM) και της διάσκεψης κορυφής Ανατολικής Ασίας (EAS)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία είναι ιδρυτικό μέλος του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF) και ότι διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση με τον ASEAN· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία φιλοξένησε ειδική σύνοδο κορυφής ASEAN-Αυστραλίας από τις 17 έως τις 18 Μαρτίου 2018·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως παγκόσμιος παράγοντας, θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην μεγάλη και δυναμική περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου η Αυστραλία συνιστά φυσικό εταίρο της ΕΕ, καθώς και σημαντικό παράγοντα η ίδια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σταθερή και ειρηνική περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού που λειτουργεί βάσει κανόνων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπά μας, εξυπηρετεί την ασφάλεια και τα συμφέροντα της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία είναι στενά ευθυγραμμισμένες σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτά που αφορούν την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και τη Μέση Ανατολή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει στενούς δεσμούς με τις ΗΠΑ σε ζητήματα πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας, που είναι συμβατοί με τους αναπτυσσόμενους δεσμούς της με την Κίνα, με την οποία διατηρεί συνολική στρατηγική εταιρική σχέση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η ΕΕ ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας – δεύτερη ως πηγή εισαγωγών (19,3 %) και τρίτη ως προορισμός εξαγωγών (10,3 %) – και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο πλευρές διαθέτουν ευρύ φάσμα κοινών οικονομικών συμφερόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων της ΕΕ στην Αυστραλία ανήλθε σε 117,7 δισεκατομμύρια EUR και το απόθεμα των άμεσων επενδύσεων της Αυστραλίας στην ΕΕ ήταν 21,7 δισεκατομμύρια EUR (2015)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία είναι σταθερά προσηλωμένη στο ελεύθερο εμπόριο και έχει συνάψει διμερείς ΣΕΣ με σημαντικές χώρες της Ανατολικής Ασίας, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σινγκαπούρη, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη (καθώς και περιφερειακή συμφωνία με τον ASEAN), αλλά και με τη Νέα Ζηλανδία, τη Χιλή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Περού, καθώς και τη συμφωνία PACER Plus με τις Νήσους του Ειρηνικού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιανουαρίου 2018, η Αυστραλία και 10 άλλες χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά την αποκαλούμενη συνολική και προοδευτική συμφωνία για την εταιρική σχέση του Ειρηνικού (CPTPP), μια εμπορική συμφωνία μεταξύ χωρών του Ειρηνικού την οποία υπέγραψαν στη Χιλή στις 8 Μαρτίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία διαπραγματεύεται επί του παρόντος μεγάλο αριθμό εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής συνολικής οικονομικής εταιρικής σχέσης (RCEP), η οποία δρομολογήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του ASEAN το 2012·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία, μια χώρα προσηλωμένη στη διεθνή παγκόσμια διακυβέρνηση, ανέλαβε ρόλο μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) σε πέντε περιστάσεις και ότι υπήρξε ενεργό μέλος της G20 από τη σύστασή της, ενώ το 2014 ανέλαβε την προεδρία κατά τη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μπρισμπέιν σε πλαίσιο πολύ καλής συνεργασίας με την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία εξελέγη πρόσφατα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει αναπτύξει στρατεύματα στο Ιράκ και στη Συρία, με σκοπό να προσχωρήσουν στον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την καταπολέμηση του Daesh· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις χώρες εκτός ΝΑΤΟ, η Αυστραλία συνέβαλε τα περισσότερα στρατεύματα στη διεθνή δύναμη για την προαγωγή της ασφάλειας (ISAF) στο Αφγανιστάν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ σε τρεις ηπείρους, καθώς και στην Παπουασία-Νέα Γουινέα και στις Νήσους Σολομώντος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 η Αυστραλία συμμετείχε για πρώτη φορά σε επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ στο Κέρας της Αφρικής (EUCAP Nestor)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ναυτικό της Αυστραλίας συμμετέχει στις Συνδυασμένες Ναυτικές Δυνάμεις στο Κέρας της Αφρικής και στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό, όπου διεξάγει επιχειρήσεις κατά της πειρατείας και της τρομοκρατίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυστραλοί πολίτες εντός και εκτός των συνόρων της χώρας τους έχουν πληγεί από τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν ακραίοι ισλαμιστές· λαμβάνοντας υπόψη τόσο η ΕΕ όσο και η Αυστραλία συνεργάζονται στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικών δράσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, οι προσπάθειες για τη διακοπή της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων και ο συντονισμός ειδικών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέντρο της Τζακάρτα για τη συνεργασία για την επιβολή του νόμου (JCLEC), μια κοινή πρωτοβουλία της Αυστραλίας και της Ινδονησίας, έχει στόχο να ενισχύσει την εμπειρογνωμοσύνη των αρχών επιβολής του νόμου στη Νοτιοανατολική Ασία, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, και έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2017, η κυβέρνηση της Αυστραλίας παρουσίασε τη στρατηγική της διεθνούς δέσμευσής της στον τομέα του κυβερνοχώρου, με στόχο τη μέριμνα για ζητήματα όπως το ψηφιακό εμπόριο, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η διεθνής ασφάλεια και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει στηρίξει τις Φιλιππίνες στην προώθηση της ασφάλειας και στην καταπολέμηση του τζιχαντισμού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αυστραλία συζητούν μεταναστευτικά θέματα στον ετήσιο διάλογο ανώτατων αξιωματούχων ΕΕ-Αυστραλίας σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης, ασύλου και πολυμορφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει θέση συμπροέδρου στο πλαίσιο της διαδικασίας του Μπαλί σχετικά με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, την εμπορία ανθρώπων και τα συναφή διασυνοριακά εγκλήματα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία διαθέτει πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, καθώς και μια ανοικτή, δημοκρατική και πολυπολιτισμική κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού της γεννήθηκε στο εξωτερικό και περίπου επτά εκατομμύρια μόνιμων μεταναστών, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την Ευρώπη, έχουν εγκατασταθεί στην Αυστραλία από το 1945· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία βρίσκεται σε ιδιαίτερη γεωγραφική θέση, καθώς καταλαμβάνει ευρεία έκταση ανάμεσα στον Ινδικό Ωκεανό και στον Νότιο Ειρηνικό·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία και η ΕΕ επιβεβαιώνουν στη συμφωνία πλαίσιο τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασκόπηση του 2017 όσον αφορά τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή επανέλαβε τη δέσμευση της Αυστραλίας για την καταπολέμηση της απειλής αυτής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία αντιμετωπίζει σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή σε πολλούς τομείς, για παράδειγμα, στην ασφάλεια των υδάτων, στη γεωργία, στις παράκτιες κοινότητες και στις υποδομές·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία, μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) του ΟΟΣΑ, είναι ιδιαίτερα προσηλωμένη στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Παπουασία-Νέα Γουινέα, στην Ινδονησία, στο Ανατολικό Τιμόρ και σε άλλα νησιά του Ειρηνικού και χώρες της Ασίας, στους βασικούς χορηγούς των οποίων συγκαταλέγονται επίσης η ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας επενδύει σε προγράμματα όπως το επιστημονικό πρόγραμμα της Αυστραλίας για την κλιματική αλλαγή και το ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ώστε να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις πιθανές επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει θεσπίσει ένα εθνικό πλαίσιο και μια ομάδα συντονισμού υψηλού επιπέδου, με σκοπό να διαμορφώσει ένα σχέδιο για την υλοποίηση επιστημονικών δράσεων για την κλιματική αλλαγή, παρέχοντας μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε κοινότητες όλης της χώρας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Νοεμβρίου 2016 η Αυστραλία κύρωσε τη Συμφωνία του Παρισιού και την τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να αναλάβει δράση στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, και ότι έχει θεσπίσει ένα φάσμα πολιτικών για τη μείωση των εγχώριων εκπομπών, καθώς και για τη στήριξη της παγκόσμιας δράσης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης της Αυστραλίας για την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνει τη μείωση των εκπομπών κατά 5 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2000 έως το 2020 και κατά 26 % έως 28 % σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 έως το 2030, καθώς και τον διπλασιασμό των ικανοτήτων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2020·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη στήριξη των εθνικών μετεωρολογικών υπηρεσιών του Ειρηνικού και των περιφερειακών οργανώσεων για την υλοποίηση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για κλιματικά και καιρικά φαινόμενα·

1.  επικροτεί τη συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα παράσχει ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για την αναβάθμιση και ενίσχυση των διμερών σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας και για την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η παγκόσμια ανάπτυξη και η ανθρωπιστική βοήθεια, τα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και το εμπόριο, η δικαιοσύνη, η έρευνα και η καινοτομία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, η γεωργία, οι θαλάσσιες υποθέσεις και η αλιεία, καθώς και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η δημόσια υγεία, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ)·

2.  τονίζει ότι η ΕΕ και η Αυστραλία είναι ισχυροί και ομοϊδεάτες εταίροι με βαθιά διμερή σχέση, τους οποίους ενώνουν κοινές αξίες και οι αρχές της δημοκρατίας, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, εταίροι οι οποίοι διατηρούν όλο και ισχυρότερους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς, καθώς και στενές και ενεργές πολιτιστικές, ακαδημαϊκές και διαπροσωπικές σχέσεις·

3.  τονίζει την ιδιαίτερη αξία που έχει για την ΕΕ και την Αυστραλία, ως εταίρους με κοινό όραμα για τον κόσμο, η διμερής και πολυμερής συνεργασία επί περιφερειακών και παγκόσμιων ζητημάτων· υπογραμμίζει το πλεονέκτημα της κοινής δράσης της ΕΕ και της Αυστραλίας στον ΟΗΕ και στον ΠΟΕ, καθώς και σε φορείς όπως η G20, για τη διατήρηση και την ενίσχυση μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης στη συνεργασία και σε κανόνες, σε έναν περίπλοκο και μεταβαλλόμενο κόσμο που αντιμετωπίζει τεράστια αβεβαιότητα·

4.  επικροτεί τη συγκρότηση μεικτής επιτροπής δυνάμει της συμφωνίας πλαισίου, για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας και τη διατήρηση της συνοχής στο σύνολο των σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας·

5.  υποστηρίζει την επικείμενη έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν με πνεύμα αμοιβαιότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας και αμοιβαίου οφέλους και να λάβουν υπόψη την ευαισθησία ορισμένων προϊόντων, όπως των γεωργικών, λόγω του γεγονότος ότι η Αυστραλία αποτελεί σημαντικό εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων· ενθαρρύνει αμφότερους τους εταίρους να έχουν υψηλές φιλοδοξίες στον τομέα των υπηρεσιών· υπογραμμίζει ότι στις διαπραγματεύσεις η ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα αιτήματα των ΜΜΕ, και να μην υποβαθμίζει τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα· επισημαίνει την έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών, δεδομένου ότι η Αυστραλία έχει ήδη συνάψει ΣΕΣ με σημαντικές χώρες της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού και ετοιμάζεται να υπογράψει τέτοιες συμφωνίες και με άλλες συναφείς χώρες·

6.  υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Αυστραλία στα ενωσιακά προγράμματα συνεργασίας για την ανώτερη εκπαίδευση, μέσω του διμερούς εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΕ-Αυστραλίας, και παρατηρεί με ικανοποίηση ότι από το 2015 τα αυστραλιανά πανεπιστήμια έχουν καταφέρει να προσχωρήσουν σε συμφωνίες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+· επισημαίνει ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, με στόχο να προαχθούν αμοιβαία οφέλη για φοιτητές και ερευνητές, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκτήσουν πολυπολιτισμικές και καινοτόμες δεξιότητες·

7.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και η Αυστραλία είναι σημαντικοί εταίροι συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ως μέσο για την περαιτέρω οικοδόμηση μιας κοινωνίας της γνώσης·

8.  συγχαίρει την Αυστραλία για τη στήριξή της και την ευθυγράμμιση του καθεστώτος κυρώσεών της με εκείνο της ΕΕ, σε συνέχεια της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και των στρατιωτικών επεμβάσεων στην ανατολική Ουκρανία·

9.  επικροτεί τη στήριξη της Αυστραλίας σε στοχευμένες διεθνείς κυρώσεις εναντίον ατόμων και οντοτήτων που ευθύνονται για στρατιωτικές επιθέσεις, τρομοκρατία και παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης στις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατεχόμενη Κριμαία·

10.  συγχαίρει την Υπηρεσία Εθνικών Αξιολογήσεων της Αυστραλίας για τη στήριξή της στην παροχή υπηρεσιών διεθνούς, πολιτικής, στρατηγικής και οικονομικής ανάλυσης και για τη διασύνδεσή της με διεθνείς εταίρους για τη διασφάλιση της αντιμετώπισης θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος·

11.  αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της Αυστραλίας στην κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών «Five Eyes Intelligence Community» και τη στήριξη που παρέχει για την ασφάλεια τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των υπερατλαντικών εταίρων τους, συγχαίρει την επιχειρησιακή συμφωνία της Αυστραλίας με την Ευρωπόλ και επισημαίνει την προοπτική για περαιτέρω επέκταση της ανταλλαγής πληροφοριών και της επιχειρησιακής συνεργασίας με την κυβέρνηση της Αυστραλίας·

12.  αναγνωρίζει τον ρόλο της Αυστραλίας στη συνυποστήριξη, το 2014, του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ που καταδικάζει την κατάρριψη της πτήσης ΜΗ17 και του ψηφίσματος του ΣΑΗΕ για την εξάλειψη των χημικών όπλων της Συρίας· εξαίρει τη σημαντική συμβολή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας όσον αφορά τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία, τη διαχείριση της μετάβασης στον τομέα της ασφάλειας στο Αφγανιστάν και την αντιμετώπιση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

13.  επικροτεί την ισχυρή δέσμευση των δύο εταίρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η όλο και στενότερη διμερής συνεργασία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ξένους μαχητές και την επιστροφή τους· ενθαρρύνει τους δύο εταίρους να συνεχίσουν να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των τεσσάρων πυλώνων της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ· συγχαίρει την Αυστραλία για τον ρόλο της στον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την καταπολέμηση του Daesh και το σημαντικό έργο που επιτελεί στον αγώνα για την πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας στη Νοτιοανατολική Ασία·

14.  επισημαίνει τις πρωτοβουλίες της Αυστραλίας στον τομέα του διεθνούς κυβερνοχώρου και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο, οι δύο εταίροι θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο·

15.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μέσω κοινών εκπαιδευτικών ασκήσεων μεταξύ των ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών των κρατών μελών και, αφενός, των οργανισμών της ΕΕ, όπως της Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Ευρωπόλ (ECTC), και, αφετέρου, βασικών στοιχείων της δομής της εθνικής ασφάλειας της Αυστραλίας, όπως της Οργάνωσης Πληροφοριών Ασφάλειας της Αυστραλίας (ASIO), των Αμυντικών Δυνάμεων της Αυστραλίας (ADF) και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας·

16.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ και της Αυστραλίας που προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο, για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας τους όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο· υπογραμμίζει ότι το υψηλό επίπεδο παγκόσμιας κινητικότητας απαιτεί μια ολιστική και πολυμερή προσέγγιση με βάση τη διεθνή συνεργασία και τον επιμερισμό των ευθυνών· επικροτεί το γεγονός ότι και οι δύο εταίροι συνεισφέρουν προδραστικά στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις τόσο για το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ για ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση όσο και για το παγκόσμιο σύμφωνο για τους πρόσφυγες·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών πλαισίων συνεργασίας – όπως η διαδικασία του Μπαλί – με τις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού, με στόχο τη διατήρηση ζωών, την εξάρθρωση δικτύων παράνομης διακίνησης και τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών· επικροτεί την ισχυρή δέσμευση της Αυστραλίας όσον αφορά την UNHCR για την επανεγκατάσταση των προσφύγων και την αύξηση της παγκόσμιας ανθρωπιστικής χρηματοδότησης· ενθαρρύνει την Αυστραλία να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ανεύρεση θετικής λύσης για την κατάσταση των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών που κρατούνται στην Παπουασία-Νέα Γουινέα και στο Ναουρού·

18.  επικροτεί τη δέσμευση των δύο εταίρων για την προαγωγή της προστασίας και της προώθησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε πολυμερή φόρουμ και της συνεργασίας τους με τρίτους εταίρους, όπως προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο· επικροτεί την εκλογή της Αυστραλίας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2018-2020· επισημαίνει ότι το 2008 η Αυστραλία δρομολόγησε τη «στρατηγική για τη γεφύρωση του χάσματος» με σκοπό να καταπολεμηθούν τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί της, όπως το χάσμα στο προσδόκιμο ζωής και άλλες ανισότητες· υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατηγική έχει τη στήριξη και των δύο κομμάτων και ότι ο πρωθυπουργός υποβάλλει στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας ετήσια έκθεση προόδου· επισημαίνει το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας συνεργάζεται με τις χώρες και τα εδάφη, καθώς και τις αυτόχθονες φυλές και τους κατοίκους των νησιών στα στενά Torres·

19.  επαναλαμβάνει ότι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής απαιτείται η στήριξη του συνόλου της διεθνούς κοινότητας· επικροτεί την κύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από την Αυστραλία και τη δέσμευση που προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο όσον αφορά την ενίσχυση της συνεργασίας και των προσπαθειών στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνει υπό σημείωση τον στόχο της Αυστραλίας για τη μείωση των εκπομπών κατά 26 έως 28 % κάτω από τα επίπεδα του 2005 έως το 2030, ο οποίος επιβεβαιώθηκε στην ανασκόπηση του 2017 όσον αφορά τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή· τονίζει το γεγονός ότι η ανασκόπηση αυτή επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Αυστραλίας να βοηθήσει άλλες χώρες μέσω διμερών και πολυμερών πρωτοβουλιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αυστραλίας σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μέσω προγραμμάτων βοήθειας στην περιοχή του Ειρηνικού και στις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις οικονομίες τους με βιώσιμο τρόπο, να περιορίσουν τις εκπομπές και να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή· υπογραμμίζει τη συμπροεδρία της Αυστραλίας και τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα·

20.  υπενθυμίζει ότι η Αυστραλία, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή του Ειρηνικού· τονίζει το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές εστιάζουν τη συνεργασία τους σε τομείς όπως η οικονομική ανάπτυξη, η χρηστή διακυβέρνηση και η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα·

21.  υπενθυμίζει την ανησυχία του όσον αφορά τις εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας· ενθαρρύνει και τους δύο εταίρους να συνεχίσουν να προωθούν τη σταθερότητα και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη ζωτικής σημασίας διεθνή πλωτή οδό· εξαίρει τη θέση της Αυστραλίας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης διαφορών βάσει του διεθνούς δικαίου·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αυστραλίας.

(1) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 136.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0419.
(3) ΕΕ L 149 της 16.6.2015, σ. 3.
(4) ΕΕ L 229 της 17.8.1998, σ. 1.
(5) ΕΕ L 359 της 29.12.2012, σ. 2.
(6) ΕΕ L 186 της 14.7.2012, σ. 4.
(7) ΕΕ L 26 της 30.1.2010, σ. 31.
(8) ΕΕ L 188 της 22.7.1994, σ. 18.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0108.


Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας ***
PDF 379kWORD 50k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE))
P8_TA(2018)0110A8-0131/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14494/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0450/2017),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (14445/2017),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0131/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Σύμβασης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6.
(2) ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 89.
(3) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1


Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο) ***
PDF 380kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE))
P8_TA(2018)0111A8-0132/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14498/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0451/2017),

–  έχοντας υπόψη το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (14447/2017),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0132/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 88 της 31.3.2017, σ. 6.
(2) ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 89.
(3) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.
(4) ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1.


Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I
PDF 395kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))
P8_TA(2018)0112A8-0029/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0596),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0385/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 15ης Ιουνίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Φεβρουαρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0029/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

P8_TC1-COD(2015)0276


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/852.)

(1) ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 98.
(2) ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 46.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Μαρτίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0072).


Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I
PDF 397kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))
P8_TA(2018)0113A8-0013/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0593),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0383/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπή των Περιφερειών της 15ης Ιουνίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Φεβρουαρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0013/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

P8_TC1-COD(2015)0272


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/849.)

(1) ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 98.
(2) ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 46.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Μαρτίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0069).


Απόβλητα ***I
PDF 487kWORD 56k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))
P8_TA(2018)0114A8-0034/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0595),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0382/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γαλλική Γερουσία και το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 15ης Ιουνίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Φεβρουαρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0034/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  εγκρίνει τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα

P8_TC1-COD(2015)0275


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/851.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία(4). Για την παρακολούθηση της προόδου προς μια κυκλική οικονομία, η Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο παρακολούθησης(5) το οποίο βασίζεται στους υφιστάμενους πίνακες αποτελεσμάτων για την αποδοτική χρήση των πόρων και τις πρώτες ύλες. Η Επιτροπή εφιστά επίσης την προσοχή στο εν εξελίξει έργο της για έναν δείκτη αποτυπώματος για προϊόντα και οργανισμούς.

Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία συμβάλλουν επίσης στην εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, στο πλαίσιο του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 12. Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες(6) ή της πρόσφατα τροποποιημένης πρότασης σχετικά με τη νόμιμη εγγύηση για τα καταναλωτικά αγαθά(7).

Όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ των ρυθμιστικών πλαισίων της Ένωσης, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόσφατα μια ανακοίνωση με την οποία προσδιορίζονται οι επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα(8). Το 2018, η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης διάφορες επιλογές και δράσεις για ένα πιο ομοιογενές πλαίσιο πολιτικής για τους διάφορους άξονες εργασίας πάνω στην πολιτική της ΕΕ για τα προϊόντα ως προς τη συμβολή τους στην κυκλική οικονομία. Στο πλαίσιο των εν λόγω πρωτοβουλιών, καθώς και κατά την επακολούθησή τους, θα εξεταστούν επίσης οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ νομοθεσίας και συνεργασίας σε επίπεδο βιομηχανίας όσον αφορά τη χρήση υποπροϊόντων και την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων.

Όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό, η Επιτροπή, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας της περιόδου 2016-2019 για τον οικολογικό σχεδιασμό(9), επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευσή της να εξασφαλίσει ότι ο οικολογικός σχεδιασμός θα συμβάλει πιο καθοριστικά στην κυκλική οικονομία, για παράδειγμα με την πιο συστηματική αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την αποδοτική χρήση των υλικών, όπως η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα ανακύκλωσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία(10), η Επιτροπή δρομολόγησε σειρά πρωτοβουλιών για τη συνεργατική οικονομία. Όπως είχε εξαγγελθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία(11), τον Ιούνιο του 2016, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις οικονομικές και κανονιστικές εξελίξεις στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, και παράλληλα να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των καταναλωτών και κοινωνική προστασία.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

Στο πλαίσιο της πρόσφατα εγκριθείσας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία(12), η Επιτροπή παρουσίασε μια συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τα μικροπλαστικά, συμπεριλαμβανομένων μικροσφαιρικών συστατικών. Επικεντρώνεται σε προληπτικές δράσεις και έχει ως στόχο να μειώσει την απελευθέρωση μικροπλαστικών από όλες τις κύριες πηγές —είτε πρόκειται για προϊόντα στα οποία αυτά έχουν προστεθεί σκόπιμα (όπως τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και οι βαφές) είτε προέρχονται από την παραγωγή ή τη χρήση άλλων προϊόντων (όπως τα οξοπλαστικά, τα ελαστικά, τα πλαστικά σφαιρίδια και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟ 2020

Προκειμένου να παρακολουθείται η πρόοδος ως προς την επίτευξη των νέων στόχων για τα αστικά απόβλητα και τα απορρίμματα συσκευασίας και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ρητρών αναθεώρησης, ιδίως σε σχέση με τον καθορισμό στόχων για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και για την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της κοινής συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών, ότι τα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν πως η υποβολή στοιχείων στο πλαίσιο των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε, θα καλύπτει το έτος 2020.

(1) ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 98.
(2) ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 46.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Μαρτίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0070).
(4) COM(2015)0614
(5) COM(2018)0029
(6) COM(2018)0028
(7) COM(2017)0637
(8) COM(2018)0032
(9) COM(2016)0773
(10) COM(2015)0614
(11) COM(2016)0356
(12) COM(2018)0028


Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I
PDF 395kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))
P8_TA(2018)0115A8-0031/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0594),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0384/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Γερουσία στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 15ης Ιουνίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 23ης Φεβρουαρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0031/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

P8_TC1-COD(2015)0274


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/850.)

(1) ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 98.
(2) ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 46.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 14 Μαρτίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0071).


Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων ***I
PDF 392kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))
P8_TA(2018)0116A8-0253/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0789),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0526/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 13ης Δεκεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0253/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 και των οδηγιών 94/63/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ και 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου

P8_TC1-COD(2016)0394


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/853.)

(1) ΕΕ C 173 της 31.5.2017, σ. 82.


Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
PDF 492kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/2624(RSP))
P8_TA(2018)0117B8-0214/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή στις 25 Μαρτίου 2018 στις γραπτές ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και κατά τη διάρκεια της ακρόασης που διενήργησε η εν λόγω επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για τους δημόσιους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 7 και 29,

–  έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεμελιώδη σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να ενεργεί σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των κανόνων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρηθεί μόνο εάν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργούν με υποδειγματικό τρόπο στα πεδία του κράτους δικαίου, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, και εάν είναι φανερό ότι διαθέτουν επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους και ισορροπίες για να αντιδρούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο όταν απειλούνται οι θεμελιώδεις αυτές αρχές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι αυτόνομα σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωσή τους και την πολιτική προσωπικού που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων και όταν επιλέγουν τους ανώτερους υπαλλήλους τους με βάση την αξία, την πείρα και την εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και με τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανονισμούς τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για την κάλυψη θέσεων που δημοσιεύονται εξωτερικά συχνά επιλέγονται τελικά εσωτερικοί υποψήφιοι που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την υποβολή αίτησης βάσει εσωτερικών κανόνων, με αποτέλεσμα να παρακάμπτεται η κανονική εξέλιξη της σταδιοδρομίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διορισμοί σε θέσεις υψηλού επιπέδου, όπως η θέση του Γενικού Γραμματέα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από άλλους διορισμούς, ώστε να μην υπάρχει καμία υπόνοια για αδιαφανείς συμφωνίες-πακέτα ή ανταλλάγματα με βάση προνομιακές πληροφορίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διεξάγει επί του παρόντος έρευνα σχετικά με την επίμαχη διαδικασία διορισμού, και ότι το Κοινοβούλιο είναι βέβαιο πως η Διαμεσολαβήτρια θα ενημερώσει την Επιτροπή και το ίδιο σχετικά με τις απόψεις της και με οποιεσδήποτε ενδείξεις κακοδιοίκησης που ίσως εντοπίσει και που θα απαιτούσαν παρακολούθηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι οι ανακοινώσεις της σχετικά με τον διορισμό παρουσίαζαν ελλείψεις και αναγνώρισε την ανάγκη να ενισχύσει τις προσπάθειές της σε αυτόν τον τομέα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιτροπές προσωπικού, ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, έχουν ζητήσει διαφανείς διαδικασίες για τους διορισμούς σε όλες τις διευθυντικές θέσεις·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διαδικασία διορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 21 Φεβρουαρίου 2018, διεξήχθη με τρόπο που προκάλεσε ευρεία δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία στην κοινή γνώμη, μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στους κόλπους της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θέτει σε κίνδυνο τη φήμη όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η εν λόγω διαδικασία και οι ανακοινώσεις σχετικά με αυτήν προς τα μέσα ενημέρωσης, το Κοινοβούλιο και το ευρύ κοινό έχουν επηρεάσει αρνητικά τη φήμη της ίδιας της Επιτροπής·

Πραγματικά στοιχεία

2.  Επισημαίνει ότι:

   στις 31 Ιανουαρίου 2018, δημοσιεύθηκε η θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με τη συνήθη προθεσμία των δέκα εργάσιμων ημερών για την υποβολή αιτήσεων (δηλαδή η 13η Φεβρουαρίου 2018)·
   υπέβαλαν αίτηση δύο μόνο υποψήφιοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, αμφότεροι από το ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της Επιτροπής· ο νέος Γενικός Γραμματέας ήταν ένας από τους υποψηφίους για τη θέση· η δεύτερη υποψήφια υπέβαλε αίτηση για την κενή θέση στις 8 Φεβρουαρίου 2018, πέρασε από το ολοήμερο κέντρο αξιολόγησης στις 12 Φεβρουαρίου 2018, απέσυρε την αίτησή της πριν από τη συνέντευξη με τη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 20 Φεβρουαρίου 2018 και στη συνέχεια διορίστηκε νέα προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
   ο νέος Γενικός Γραμματέας πέρασε από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, η οποία περιλάμβανε τα εξής:
   α) ολοήμερο κέντρο αξιολόγησης (15 Φεβρουαρίου 2018)·
   β) συνέντευξη (16 Φεβρουαρίου 2018), αξιολόγηση και γνώμη (20 Φεβρουαρίου 2018) από τη ΣΕΔ·
   γ) συνέντευξη με τον αρμόδιο Επίτροπο για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (20 Φεβρουαρίου 2018)·
   δεν συντάχθηκαν πρακτικά για τις συνεντεύξεις αυτές ούτε καταγράφηκε η διάρκειά τους·
   το Σώμα — με ομόφωνη απόφαση — διόρισε τον προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στις 21 Φεβρουαρίου 2018·
   στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ο τότε Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε τη συνταξιοδότησή του αφού, το πρωί της ίδιας ημέρας, απέστειλε επίσημη επιστολή στον Πρόεδρο στην οποία δήλωνε την πρόθεσή του να συνταξιοδοτηθεί στις 31 Μαρτίου 2018·
   ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του γνώριζαν ήδη από το 2015 ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας σκόπευε να συνταξιοδοτηθεί λίγο μετά τον Μάρτιο 2018, πρόθεση που επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις αρχές του 2018· ωστόσο, ο Πρόεδρος δεν είχε διαδώσει αυτήν την πληροφορία για να μην υπονομευθεί το κύρος του τότε Γενικού Γραμματέα, την είχε όμως κοινοποιήσει στον προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του·
   μετά από τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειές του να πείσει τον Γενικό Γραμματέα να παρατείνει την θητεία του, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε, έστω, να είχε ειδοποιήσει τον αρμόδιο Επίτροπο για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους σχετικά με την επικείμενη κενή θέση, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν οι ενέργειες που απαιτούνταν για να καλυφθεί η εν λόγω κενή θέση με την συνήθη, βέλτιστη πρακτική και χωρίς καθυστερήσεις·
   ενεργώντας με βάση πρόταση του Προέδρου, με την συναίνεση του αρμόδιου Επιτρόπου για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, και χωρίς ο διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα να έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, το σώμα των επιτρόπων αποφάσισε να μεταθέσει τον νεοδιορισθέντα Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα μαζί με τη θέση του, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ανατοποθέτηση χωρίς δημοσίευση της θέσης)·

Εξέλιξη της σταδιοδρομίας του νέου Γενικού Γραμματέα

3.  Επισημαίνει ότι:

   ο νέος Γενικός Γραμματέας προσλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μόνιμος υπάλληλος με βαθμό AD6 τον Νοέμβριο 2004, έχοντας επιτύχει στον ανοικτό διαγωνισμό διοικητικών υπαλλήλων COM/A/10/01· προήχθη στον βαθμό AD7 το 2007, στον βαθμό AD8 το 2009 στον βαθμό AD9 το 2011 και στον βαθμό AD10 το 2013·
   στις 10 Φεβρουαρίου 2010, και ενώ βρισκόταν ακόμα στον βαθμό AD8 στην βασική του σταδιοδρομία, αποσπάστηκε, ως προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου της Αντιπροέδρου Viviane Reding, όπου ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου ιδιαίτερου γραφείου με βαθμό AD14, σε επίπεδο Διευθυντή, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα κανονισμό σχετικά με τη σύνθεση των ιδιαίτερων γραφείων (SEC(2010)0104)·
   ο νέος Γενικός Γραμματέας έλαβε άδεια άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους (CCP) από την 1η Απριλίου 2014 έως τις 31 Μαΐου 2014 με σκοπό να αναλάβει δράση ως διευθυντής της εκστρατείας του επικεφαλής υποψηφίου του ΕΛΚ για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
   μετά την επάνοδό του την 1η Ιουνίου 2014, διορίστηκε ως υπάλληλος AD14 στην θέση του κύριου συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Επιτροπής·
   μετά την επιτυχή συμμετοχή του σε διαδικασία επιλογής, ο νέος Γενικός Γραμματέας διορίστηκε κύριος σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με ισχύ από την 1 Ιουλίου 2014· με αυτόν τον διορισμό έγινε υπάλληλος με βαθμό AD14 στην βασική σταδιοδρομία του·
   από την 1η Ιουλίου 2014 έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο νέος Γενικός Γραμματέας αποσπάστηκε με βαθμό AD14 ως επικεφαλής της μεταβατικής ομάδας του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
   την 1η Νοεμβρίου 2014, αποσπάστηκε, ως προϊστάμενος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου με βαθμό AD15, σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με τη σύνθεση των ιδιαίτερων γραφείων που ισχύει από το 2004 (βλ. αποφάσεις SEC(2004)0185, SEC(2010)0104 και C(2014)9002)·
   την 1η Ιανουαρίου 2017, προήχθη στον βαθμό AD15 στην βασική (όχι μετά από απόσπαση) σταδιοδρομία του ως υπαλλήλου στο πλαίσιο της 10ης περιόδου προαγωγών ανώτερων υπαλλήλων, απόφαση που λήφθηκε από το Σώμα των Επιτρόπων (PV(2017)2221)· κατά συνέπεια, πριν από τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, ήταν στη βασική σταδιοδρομία του υπάλληλος της Επιτροπής με βαθμό AD15 και κατείχε τη θέση του κύριου συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων·

4.  εφιστά την προσοχή στην εξαιρετικά ταχεία σταδιοδρομία του νέου Γενικού Γραμματέα ο οποίος, σε χρονικό διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 13 ετών, ανελίχθηκε από τον βαθμό AD6 στον βαθμό AD15, διάστημα κατά το οποίο εργάστηκε επί οκτώ έτη σε διάφορα ιδιαίτερα γραφεία (μετά το πρώτο ιδιαίτερο γραφείο προήχθη από τον βαθμό AD10 στον βαθμό AD14· μετά από το δεύτερο ιδιαίτερο γραφείο προήχθη από τον βαθμό AD14 στον βαθμό AD15)·

Εξέλιξη της σταδιοδρομίας προηγούμενων Γενικών Γραμματέων

5.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι τρεις προηγούμενοι Γενικοί Γραμματείς διετέλεσαν διευθυντές, γενικοί διευθυντές και προϊστάμενοι ιδιαίτερου γραφείου πριν τοποθετηθούν στη θέση του Γενικού Γραμματέα, ενώ ο νέος Γενικός Γραμματέας δεν άσκησε ποτέ διευθυντικά καθήκοντα στις υπηρεσίες της Επιτροπής· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2018 δεν ήταν εν ενεργεία Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και ότι έχει υπηρετήσει λιγότερο από 14 μήνες στον βασικό βαθμό AD15·

Διαδικασία διορισμού

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο νέος Γενικός Γραμματέας μετατέθηκε προς το συμφέρον της υπηρεσίας βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, και ότι η θέση δεν προκηρύχθηκε επειδή δεν θεωρήθηκε κενή· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι δεν μπορούσε κανείς υπάλληλος να υποβάλει αίτηση, δεδομένου ότι η διαδικασία οργανώθηκε μέσω ανατοποθέτησης υπαλλήλου μαζί με τη θέση του και όχι ως μετάθεση υπό την αυστηρή έννοια του όρου, με προσήκουσα δημοσίευση της κενής θέσης·

7.  σημειώνει ότι η Επιτροπή ακολούθησε την ίδια διαδικασία μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, για τους τρεις προηγούμενους Γενικούς Γραμματείς (μετάθεση υπαλλήλου μαζί με τη θέση του και όχι μετάθεση υπό την αυστηρή έννοια του όρου)· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι κανείς από τους προηγούμενους Γενικούς Γραμματείς δεν διορίστηκε διαδοχικά στις θέσεις του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα κατά την ίδια συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων· υπογραμμίζει, επίσης, ότι και οι τρεις προηγούμενοι Γενικοί Γραμματείς προτάθηκαν στο Σώμα των Επιτρόπων κατά την ίδια συνεδρίαση του Σώματος στην οποία οι αντίστοιχοι προκάτοχοί τους μετατέθηκαν σε άλλη θέση ή ανακοίνωσαν τη συνταξιοδότησή τους·

8.  τονίζει ότι ο διορισμός με μετάθεση κινήθηκε από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συναίνεση του αρμόδιου Επιτρόπου για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους και μετά από διαβούλευση με τον Πρώτο Αντιπρόεδρο (του οποίου ζητήθηκε η γνώμη σχετικά με το όνομα του υποψηφίου, αλλά σε καμία περίπτωση όσον αφορά τη διαδικασία)·

9.  αναγνωρίζει ότι δεν είναι πρακτική της Επιτροπής να μεταθέτει Διευθυντές με βαθμό AD 15 σε θέσεις Γενικού Διευθυντή, αλλά σημειώνει πως η Επιτροπή θεωρεί ότι, από νομική άποψη, το Σώμα των Επιτρόπων θα μπορούσε να είχε αποφασίσει να μεταθέσει έναν κύριο σύμβουλο στη θέση του Γενικού Γραμματέα·

10.  διερωτάται για ποιον λόγο χρησιμοποίησε η Επιτροπή διαφορετικές διαδικασίες για τους διορισμούς του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα για τον ίδιο υποψήφιο και κατά την ίδια συνεδρίαση του Σώματος·

Πορίσματα

11.  τονίζει ότι από τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή προκύπτει ότι ο Πρόεδρος και ο προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του ήταν ήδη από το 2015 πληροφορημένοι σχετικά με την πρόθεση του πρώην Γενικού Γραμματέα να συνταξιοδοτηθεί αμέσως μετά την 1η Μαρτίου 2018, πρόθεση η οποία επιβεβαιώθηκε εκ νέου στις αρχές του 2018· υπογραμμίζει ότι, βάσει αυτής της πληροφόρησης, θα ήταν δυνατή η διοργάνωση μιας τακτικής διαδικασίας διορισμού για τον διάδοχό του, με μία από τις δύο δημόσιες διαδικασίες που προβλέπονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης: 1) διορισμό από το Σώμα των Επιτροπών έπειτα από προκήρυξη της θέσης και τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· ή 2) μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, επίσης έπειτα από δημοσίευση της θέσης, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για την μετάθεση αυτή·

12.  σημειώνει την άποψη της Επιτροπής ότι η δημοσίευση μιας θέσης δεν πρέπει να θεωρείται ο κανόνας σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη θέση του Γενικού Γραμματέα, η οποία απαιτεί όχι μόνο ειδική πείρα αλλά και την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη του Προέδρου και του Σώματος των Επιτρόπων·

13.  υπογραμμίζει ότι με την επιλογή της διαδικασίας μετάθεσης βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, υπό τη μορφή της ανατοποθέτησης του νεοδιορισθέντος Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, μαζί με τη θέση του, στη θέση του Γενικού Γραμματέα, δεν ήταν αναγκαίο να προκηρυχθεί η θέση του συνταξιοδοτούμενου πρώην Γενικού Γραμματέα· σημειώνει ότι, αν και η ίδια διαδικασία είχε ακολουθηθεί για τους διορισμούς προηγούμενων Γενικών Γραμματέων, τα εν λόγω πρόσωπα κατείχαν προηγουμένως θέσεις Γενικού Διευθυντή, με υψηλές διευθυντικές και δημοσιονομικές ευθύνες· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτή η παράδοση να μην προκηρύσσεται η θέση έχει φτάσει στα όριά της, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα διαφάνειας με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ·

14.  σημειώνει τη διαδεδομένη πρακτική της Επιτροπής να καλύπτει θέσεις μέσω εσωτερικών μεταθέσεων υπό μορφή ανατοποθέτησης του υπαλλήλου μαζί με τη θέση του, μια πρακτική που ακολουθείται ακόμη και για υψηλόβαθμες θέσεις· αν και αναγνωρίζει το ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας που διαθέτουν εν προκειμένω τα θεσμικά όργανα, εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να υπονομευθούν η αρχή της ισότητας των ευκαιριών και η επιλογή των υποψηφίων με τα υψηλότερα προσόντα· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να καλύπτουν θέσεις με μεταθέσεις αυτού του είδους μόνο έπειτα από προσήκουσα κοινοποίηση στο προσωπικό, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να δίνουν προτεραιότητα σε ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες που αποσκοπούν στην επιλογή των υποψηφίων με τα υψηλότερα προσόντα·

15.  υπογραμμίζει ότι μόνον ο Πρόεδρος, ο αρμόδιος Επίτροπος για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος και ο πρώην και ο νυν Γενικός Γραμματέας γνώριζαν πριν από τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ότι θα γινόταν πρόταση για άμεσο διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα·

16.  επισημαίνει ότι η διαδικασία αυτή φαίνεται να κατέλαβε εξαπίνης όλα τα υπόλοιπα μέλη του Σώματος, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί κάθε σχετική συζήτηση μεταξύ των Επιτρόπων, δεδομένου ότι ο διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα δεν εμφανίζεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Σώματος των Επιτρόπων στις 21 Φεβρουαρίου 2018·

17.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο διορισμός του νέου Γενικού Γραμματέα θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την προηγηθείσα διαδικασία με την οποία έγινε ο διορισμός του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, στον βαθμό που αυτή ενδέχεται να μην είχε καν ως σκοπό την πλήρωση της εν λόγω κενής θέσης, αλλά να αποσκοπούσε απλώς στη μεταφορά αυτής της θέσης στη θέση του Γενικού Γραμματέα δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, χωρίς δημοσίευση της θέσης· θεωρεί ότι, παρόλο που μια τέτοια διαδικασία ενδέχεται να πληροί τις αμιγώς τυπικές απαιτήσεις, δεν παύει να βρίσκεται σε αντίθεση με το πνεύμα του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και να εμποδίζει οποιονδήποτε άλλο επιλέξιμο υπάλληλο να υποβάλει ανταγωνιστική υποψηφιότητα·

Συμπεράσματα

18.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι κανένας Επίτροπος δεν φαίνεται να αμφισβήτησε αυτόν τον αιφνιδιαστικό διορισμό, ούτε να ζήτησε να αναβληθεί η εν λόγω απόφαση διορισμού, ούτε να ζήτησε να πραγματοποιηθεί συζήτηση επί της αρχής όσον αφορά τον ρόλο του μελλοντικού Γενικού Γραμματέα στην Επιτροπή και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός αυτός ο ρόλος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το στοιχείο αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη·

19.  υπενθυμίζει ότι οι Γενικοί Διευθυντές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι υπεύθυνοι για εκατοντάδες υπαλλήλους και για την εκτέλεση σημαντικών προϋπολογισμών ως διατάκτες, ενώ επίσης έχουν και την υποχρέωση να υπογράφουν δήλωση αξιοπιστίας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους στο τέλος κάθε οικονομικού έτους· αμφισβητεί, επομένως, τον ισχυρισμό της Επιτροπής ότι ο προϊστάμενος του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου θα μπορούσε να θεωρηθεί ισοδύναμος με Γενικό Διευθυντή από άποψη διευθυντικών και δημοσιονομικών ευθυνών, χωρίς να έχει καταλάβει τέτοια θέση, όπως συνέβαινε στην περίπτωση των προηγούμενων Γενικών Γραμματέων της Επιτροπής· επισημαίνει ότι η εσωτερική ανακοίνωση του Προέδρου προς την Επιτροπή σχετικά με τη σύνθεση των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Επιτροπής και του εκπροσώπου τύπου, της 1ης Νοεμβρίου 2014, δεν αντικαθιστά ούτε τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης·

20.  υπογραμμίζει ότι η διαδικασία δύο σταδίων με την οποία διορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μοιάζει με πραξικοπηματική ενέργεια οριακής νομιμότητας ή ακόμη και ότι υπερβαίνει τα όρια της νομιμότητας·

21.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εντοπίσει κάποια «σοβαρή και επείγουσα κατάσταση», όπως διευκρινίζεται από τη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου, για να δικαιολογήσει την προσφυγή στη διαδικασία της ανατοποθέτησης δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, χωρίς δημοσίευση της θέσης·

Απαιτούμενη ενέργεια

22.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η ανάκληση μιας ευνοϊκής διοικητικής πράξης είναι κατά κανόνα αδύνατη λόγω νομικών περιορισμών, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τη διαδικασία διορισμού του νέου Γενικού Γραμματέα, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους πιθανούς υποψηφίους στους κόλπους της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης να υποβάλουν αίτηση, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή μεταξύ δυνητικών υποψηφίων από την ίδια ομάδα καθηκόντων και τον ίδιο βαθμό· καλεί την Επιτροπή να διενεργεί ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο μέλλον·

23.  επισημαίνει ότι, προκειμένου η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση να συνεχίσει να εργάζεται σε υψηλό επίπεδο, με ανεξαρτησία, αφοσίωση και κατάλληλα κίνητρα, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου· τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει ιδίως να τηρούνται πλήρως οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ώστε κάθε «κάθε κενή θέση σε όργανο [να] γνωστοποιείται στο προσωπικό του οργάνου αυτού, μόλις η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αποφασίσει την πλήρωση της θέσεως», και να τηρείται η εν λόγω υποχρέωση διαφάνειας και για τις μεταθέσεις δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, εκτός από ιδιαίτερα εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως έχει αναγνωριστεί από το Δικαστήριο·

24.  υπενθυμίζει ότι μόνο με την προσήκουσα δημοσίευση των κενών θέσεων είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ένα ευρύ και ισορροπημένο, από άποψη φύλου, σύνολο υποψηφίων με τα υψηλότερα προσόντα, ώστε να λαμβάνονται με τεκμηριωμένο τρόπο οι βέλτιστες αποφάσεις διορισμού· τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμοί πρέπει στο σύνολό τους να αποφεύγουν διαδικασίες δημοσίευσης των οποίων μοναδικός σκοπός είναι να τηρηθεί η τυπική απαίτηση της δημοσίευσης·

25.  συνιστά να ενισχυθούν οι διεργασίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Σώματος των Επιτρόπων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η άκριτη και ανεξέλεγκτη έγκριση διορισμών ή άλλων σημαντικών αποφάσεων, και τονίζει ότι για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο όλα τα ζητήματα αυτού του είδους να περιλαμβάνονται στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης·

26.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν τέρμα στην πρακτική της «αλεξιπτωτικής» τοποθέτησης ατόμων σε θέσεις, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να υπονομευθούν οι διαδικασίες και, επομένως, η αξιοπιστία της ΕΕ· τονίζει ότι η πολιτική επιρροή δεν πρέπει να υπονομεύει την εφαρμογή του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· θεωρεί ότι όλες οι κενές θέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται για λόγους διαφάνειας, ακεραιότητας και ισότητας των ευκαιριών· τονίζει ότι, στην περίπτωση που τα θεσμικά όργανα αποφασίζουν, εντούτοις, να παρεκκλίνουν από την αρχή αυτή, θα πρέπει να κινούνται αποκλειστικά εντός των στενών περιθωρίων που ορίζονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

27.  προτείνει να συμμετέχουν στις επιτροπές επιλογής ανώτερων διοικητικών στελεχών του Κοινοβουλίου υπάλληλοι των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων·

28.  ζητεί από την Επιτροπή και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο όργανο της ΕΕ να ανακαλέσουν κάθε απόφαση με την οποία η θέση του προϊστάμενου του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου θεωρείται ισοδύναμη με θέση Γενικού Διευθυντή, και η θέση του προϊστάμενου του ιδιαίτερου γραφείου ενός Επιτρόπου ισοδύναμη με θέση Διευθυντή· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά την επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία θα δημιουργηθούν ενδιαφέρουσες επιλογές σταδιοδρομίας, τόσο για τους υπαλλήλους που έχουν ακολουθήσει την παραδοσιακή σταδιοδρομία όσο και για τα μέλη των ιδιαίτερων γραφείων:

   σε σχέση με το άρθρο 7, με την αποσαφήνιση της διαδικασίας μετάθεσης με ανατοποθέτηση του υπαλλήλου μαζί με τη θέση του, η οποία έχει αναπτυχθεί μόνο βάσει της νομολογίας,
   με την ενσωμάτωση των σχετικών εσωτερικών κανόνων για τα μέλη των ιδιαίτερων γραφείων, και
   με τον καθορισμό απόλυτα διαφανών διαδικασιών για τον διορισμό των Γενικών Γραμματέων·

29.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει, πριν από το τέλος του 2018, τη διοικητική της διαδικασία για τον διορισμό υψηλόβαθμων υπαλλήλων με στόχο να διασφαλιστεί πλήρως ότι θα επιλέγονται οι καλύτεροι υποψήφιοι σε ένα πλαίσιο μέγιστης διαφάνειας και ίσων ευκαιριών, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως παράδειγμα για τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

30.  αναγνωρίζει ότι το άρθρο 17 του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής αναθέτει ιδιαίτερες διευθυντικές ευθύνες στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα πρέπει να έχει εκτεταμένη διευθυντική πείρα και την εμπιστοσύνη του Προέδρου· κρίνει ότι ο εν λόγω κανονισμός χρήζει επικαιροποίησης και αποσαφήνισης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ουδετερότητα του ρόλου του Γενικού Γραμματέα σε ένα (κομματικο)πολιτικό περιβάλλον· αναμένει να ενημερωθεί σχετικά με την εν λόγω επικαιροποίηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018·

o
o   o

31.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.


Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες
PDF 535kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (2018/2642(RSP))
P8_TA(2018)0118B8-0184/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το Πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για την αξιοπρεπή εργασία, και ιδιαίτερα τη Σύμβαση αριθ. 189 (2011) της ΔΟΕ σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/71/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 19ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες»(1),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα Ι της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης με τίτλο «Πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προσφυγικού»,

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης με τίτλο «Προς ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 6ης Μαρτίου 2017, για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2017, σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών (COM(2017)0211),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/71/280 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 6ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Λεπτομέρειες όσον αφορά τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση»(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Απριλίου 2017, με τίτλο «Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών στο πλαίσιο θεματολογίου του 2035 για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ανθρώπων»(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της UNHCR, της 17ης Μαΐου 2017, με τίτλο «Προς ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες: χάρτης πορείας»(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Antonio Guterres, της 11ης Ιανουαρίου 2018, με τίτλο «Αξιοποίηση της μετανάστευσης προς όφελος όλων»(5),

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο της UNHCR του παγκόσμιου συμφώνου για τους πρόσφυγες, της 31ης Ιανουαρίου 2018(6),

–  έχοντας υπόψη το πρώτο και το δεύτερο προσχέδιο του παγκόσμιου συμφώνου για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση, της 5ης Φεβρουαρίου 2018(7) και της 5ης Μαρτίου 2018(8) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αμπιτζάν της 5ης συνόδου κορυφής ΕΕ-ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας – η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη» και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που εγκρίθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη(9),

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, την οποία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα A/RES/45/158, της 18ης Δεκεμβρίου 1990(10),

–  έχοντας υπόψη το κοινό γενικό σχόλιο της Επιτροπής για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (CMW) και της Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού (CRC) όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον – ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτες χώρες(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ(14) και της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(15),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Α8-0316/2017), καθώς και την ανάγκη να καλύψει η ΕΕ τουλάχιστον το 20% των ετήσιων προβλεπόμενων παγκόσμιων αναγκών επανεγκατάστασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, «καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1999 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών διευκρίνισε στο γενικό της σχόλιο αριθ. 273 (παράγραφος 8) ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να εξαρτάται από συγκεκριμένο σκοπό ή από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το άτομο επιλέγει να παραμείνει εκτός της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη σύνοδο κορυφής για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, την οποία διοργάνωσε η Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών ενέκριναν ομόφωνα τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες», βάσει της οποίας δρομολογήθηκαν δύο χωριστές, διακριτές και ανεξάρτητες – αλλά κατ’ ουσίαν αλληλένδετες – διαδικασίες με στόχο να εγκριθεί ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες το 2018 και ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση, το οποίο θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Μαρόκο τον Δεκέμβριο του 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα Ι της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης προσδιορίζει ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προσφυγικού (CRRF) με βάση την αρχή του επιμερισμού ευθυνών σε διεθνές επίπεδο και την αποφασιστικότητα των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της εκτόπισης πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το CRRF προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την ελάφρυνση της πίεσης στις χώρες υποδοχής, την ενίσχυση της αυτάρκειας των προσφύγων, τη διεύρυνση της πρόσβασης σε λύσεις τρίτων χωρών και τη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες προέλευσης ούτως ώστε να πραγματοποιείται η επιστροφή με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήθηκε από τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες να προβεί σε διαβουλεύσεις σχετικά με συμπληρωματικό προς το CRRF πρόγραμμα δράσης και να προτείνει ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες στην ετήσια έκθεσή του, του 2018, προς τη Γενική Συνέλευση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμμετείχαν στην προπαρασκευαστική διαδικασία και στις συζητήσεις που κατέληξαν στην παρουσίαση των προσχεδίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έναρξης της πιο κρίσιμης φάσης της διαδικασίας, αλλά και λόγω της απόφασης των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τις διαπραγματεύσεις, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό να αναλάβουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ηγετικό ρόλο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένα δυναμικό κείμενο που να εστιάζει στους ανθρώπους και να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση αποτελεί σύνθετο ανθρώπινο φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το διεθνές δίκαιο προσδιορίζει και προστατεύει με συγκεκριμένο τρόπο μόνο τους πρόσφυγες ως ανθρώπους που βρίσκονται εκτός της χώρας προέλευσης τους λόγω φόβου δίωξης, συγκρούσεων, βίας ή άλλων περιστάσεων και που ως εκ τούτου χρήζουν διεθνούς προστασίας, τόσο οι πρόσφυγες όσο και οι μετανάστες φέρουν ανθρώπινα δικαιώματα και συχνά καθίστανται άκρως ευάλωτοι και υποβάλλονται σε αυξημένη βία και κακοποίηση κατά τη διαδικασία μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες όσο και το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση αποτελούν συμπληρωματικές διαδικασίες και ότι απαιτείται η ανάληψη κοινής δράσης για την υλοποίησή τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των ανθρώπων και η μετανάστευση συνιστά διογκούμενη πραγματικότητα, με περίπου 258 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός μεταναστών ως ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού αυξήθηκε από 2,8 % το 2000 σε 3,4 % το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 48 % των μεταναστών είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι μετανάστες ταξιδεύουν με ασφαλή και εύτακτο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 85 % της μετανάστευσης πραγματοποιείται μεταξύ χωρών με ίδιο επίπεδο ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η Ευρώπη ήταν η πηγή του δεύτερου μεγαλύτερου αριθμού διεθνών μεταναστών (61 εκατομμύρια)(16)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της UNHCR, περίπου 65 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν εκτοπισμένοι στα τέλη του 2015, μεταξύ των οποίων και 12 εκατομμύρια Σύριοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν μεταξύ του 2012 και του 2015, με αποτέλεσμα να δεχθεί υψηλές πιέσεις το παγκόσμιο σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 84 % των προσφύγων παγκοσμίως και το 99 % των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες ή περιοχές και ότι τους περισσότερους από αυτούς έχει υποδεχθεί η Αφρική, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Τουρκίας, έχουν υποδεχθεί μόνο το 10 % όλων των προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της UNHCR όσον αφορά τις παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης για το 2018, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να επανεγκατασταθούν σχεδόν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 46 000 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2000 κατά την αναζήτηση ασφάλειας και αξιοπρέπειας στο εξωτερικό, και μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι σημειώθηκαν τουλάχιστον 14 500 θάνατοι στην κεντρική Μεσόγειο από το 2014(17)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αποτελούσε ανέκαθεν περιοχή όχι μόνο προορισμού αλλά και προέλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι και Ευρωπαίοι έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό λόγω οικονομικών δυσχερειών, συγκρούσεων ή πολιτικών διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει πολυάριθμους Ευρωπαίους στη μετανάστευση, μεταξύ άλλων από χώρες του Νότου προς αναδυόμενες οικονομίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά παιδιά-μετανάστες υποβάλλονται σε βία, κακοποίηση και εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό ότι σε πάνω από 100 χώρες τίθενται υπό κράτηση παιδιά για λόγους που συνδέονται με τη μετανάστευση(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα να είναι εκτός σχολείου τα παιδιά-πρόσφυγες είναι πέντε φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλα παιδιά και ότι λιγότεροι από το ένα τέταρτο των εφήβων-προσφύγων εγγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι βρίσκονται συχνά εκτεθειμένοι σε διακρίσεις, στην εκμετάλλευση και σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 23 % των 24,9 εκατομμυρίων ανθρώπων που υποβάλλονται παγκοσμίως σε αναγκαστική εργασία είναι διεθνείς μετανάστες·

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα έχει δείξει ότι οι μετανάστες συμβάλλουν θετικά στις χώρες όπου διαμένουν, καθώς και στις χώρες προέλευσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες συμβάλλουν στις χώρες όπου διαμένουν καταβάλλοντας φόρους και τροφοδοτώντας την οικονομία των χωρών αυτών με το 85 % περίπου των εσόδων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκαν εμβάσματα ύψους 596 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, από τα οποία 450 δισεκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν σε αναπτυσσόμενες χώρες, ποσό το οποίο είναι έως και τρεις φορές μεγαλύτερο από το σύνολο της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας·

1.  στηρίζει ένθερμα τους στόχους της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και την αντίστοιχη διαδικασία για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προγράμματος διακυβέρνησης, για την ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά τη διεθνή μετανάστευση, την κινητικότητα των ανθρώπων, τις μαζικές μετακινήσεις προσφύγων και τις παρατεταμένες προσφυγικές κρίσεις, καθώς και για την εφαρμογή ανθεκτικών λύσεων και προσεγγίσεων ούτως ώστε να γίνει σαφής η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών·

2.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συσπειρωθούν για να στηρίξουν μια ενιαία ενωσιακή θέση, καθώς και να υποστηρίξουν και να προωθήσουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το σημαντικό ζήτημα των Παγκόσμιων Συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες·

3.  είναι πεπεισμένο ότι σε έναν άκρως αλληλεξαρτώμενο κόσμο, οι προκλήσεις που συνδέονται με την κινητικότητα των ανθρώπων μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο από τη διεθνή κοινότητα συλλογικά· επικροτεί, ως εκ τούτου, την έναρξη των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση, καθώς και την έναρξη των επίσημων διαβουλεύσεων σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες με βάση τα προσχέδια, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο του 2018·

4.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα την Ύπατη Εκπρόσωπό της για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Επιτροπή, να χρησιμοποιήσει πλήρως τη διπλωματική της επιρροή και να κινητοποιήσει τις ενωσιακές αντιπροσωπείες όχι μόνο στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη, αλλά και σε άλλες σημαντικές χώρες, και ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, των οποίων η αποτελεσματική συμμετοχή στη διαδικασία ως χωρών προέλευσης και διέλευσης, αλλά και προορισμού, είναι καίριας σημασίας και θα πρέπει η ΕΕ να τη διευκολύνει, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία της διαδικασίας·

5.  τονίζει ότι βασικές διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνωρίζουν τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, περιλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους, και δεσμεύουν τα κράτη να τηρούν τις συνθήκες αυτές, και μεταξύ άλλων τη θεμελιώδη αρχή της μη επαναπροώθησης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και έχουν ανάγκη ειδική ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, μεταξύ άλλων επειδή υπέστησαν σωματική, βασιζόμενη σε προκαταλήψεις, σεξουαλική ή έμφυλη βία ή βασανιστήρια· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα μέτρα στο Παγκόσμιο Σύμφωνο· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι τα άτομα αυτά καθίστανται ευάλωτα εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και υποδοχής ή προορισμού, όχι μόνο λόγω της ταυτότητάς τους, αλλά και λόγω των επιλογών πολιτικής, της ανισότητας και της διαρθρωτικής και κοινωνιακής δυναμικής·

6.  υπενθυμίζει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο του 2030, αναγνωρίζουν ότι οι πολιτικές για μια προγραμματισμένη και ορθά διαχειριζόμενη μετανάστευση μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμης μεγέθυνσης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ κρατών· ζητεί να δοθεί προσοχή στις πτυχές των ΣΒΑ που αφορούν τη μετανάστευση και στα Παγκόσμια Σύμφωνα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για την επίτευξη των ΣΒΑ που αφορούν τα παιδιά, με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της 6ης Μαρτίου 2017 για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·

7.  καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να δεσμευτούν μεμονωμένα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών ως κεντρικό στοιχείο του Παγκόσμιου Συμφώνου, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 5· υπενθυμίζει, επίσης, ότι η μετανάστευση μπορεί να επιταχύνει την ενδυνάμωση και την ισότητα των γυναικών, δεδομένου ότι το 48% των μεταναστών είναι γυναίκες και ότι τα δύο τρίτα εξ αυτών εργάζονται·

8.  καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να δεσμευτούν μεμονωμένα για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών-μεταναστών· τονίζει ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους ως μεταναστών ή προσφύγων, είναι πρωτίστως παιδιά, τα οποία δικαιούνται να απολαύουν όλων των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, και ότι πρωταρχικό μέλημα όλων των αποφάσεων και δράσεων που τα αφορούν θα πρέπει να είναι το υπέρτερο συμφέρον τους· θεωρεί ότι τα Παγκόσμια Σύμφωνα προσφέρουν μια ευκαιρία να ενισχυθούν τα σημεία αναφοράς για την προστασία των παιδιών που πλήττονται από τη μετανάστευση και την εκτόπιση πληθυσμών· επικροτεί τη συμπερίληψη σαφών δεσμεύσεων στο προσχέδιο όσον αφορά συγκεκριμένα, επείγοντα ζητήματα, όπως η έκκληση να δοθεί τέλος στην κράτηση παιδιών, η βελτίωση των δράσεων όσον αφορά τους αγνοούμενους μετανάστες, η ένθερμη στήριξη της επανένωσης οικογενειών και άλλων νόμιμων διόδων, η πρόληψη της ανιθαγένειας των παιδιών και η συμπερίληψη των παιδιών-προσφύγων και των παιδιών-αιτούντων άσυλο στα εθνικά συστήματα προστασίας, εκπαίδευσης και περίθαλψης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν ένθερμα τις προτάσεις αυτές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνουν στο τελικό κείμενο που προγραμματίζεται να εγκριθεί τον Δεκέμβριο·

9.  τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχιστεί να δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση των διαφόρων κινητήριων δυνάμεων της παράτυπης μετανάστευσης και της εκτόπισης πληθυσμών (συγκρούσεις, διώξεις, εθνοκαθάρσεις, γενικευμένη βία ή άλλοι παράγοντες, όπως η ακραία φτώχεια, η κλιματική αλλαγή ή οι φυσικές καταστροφές)·

10.  αποδοκιμάζει το συνεχιζόμενο και ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο της ανιθαγένειας, το οποίο εγείρει σοβαρότατες προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν την επαρκή αντιμετώπιση του προβλήματος κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τα Παγκόσμια Σύμφωνα·

11.  υπογραμμίζει ότι οι διαβουλεύσεις και οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς και ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι θεσμοί και η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων οργανώσεων μεταναστών, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, παρά τον διακυβερνητικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων· τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί ο ρόλος των κοινοβουλίων κατά την τελική φάση της διαδικασίας για την έγκριση των Συμφώνων και επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της θέσης της ΕΕ·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μηχανισμός συντονισμού, για να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των δύο Συμφώνων και η συνοχή όσον αφορά οριζόντια ζητήματα·

13.  τονίζει τη σημασία της συλλογής και παρακολούθησης χωριστών δεδομένων για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τα οποία να συνοδεύονται από δείκτες που αφορούν συγκεκριμένα τους μετανάστες και είναι ζωτικής σημασίας για τη χάραξη πολιτικής, με βάση ρεαλιστικά δεδομένα και όχι μύθους ή εσφαλμένες αντιλήψεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τα πρότυπα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα, καθώς και τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων, και προστατεύοντας τα υποκείμενα των δεδομένων από την έκθεσή τους σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η διάσταση παρακολούθησης της υλοποίησης των δύο Παγκόσμιων Συμφώνων στο εγγύς μέλλον, ιδίως εξαιτίας του μη δεσμευτικού τους χαρακτήρα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή προσεγγίσεων κατά το δοκούν από τα διάφορα εμπλεκόμενα κράτη· ζητεί στο πλαίσιο αυτό να πραγματοποιείται στενή παρακολούθηση, με τη θέσπιση σημείων αναφοράς και δεικτών, κατά περίπτωση· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η διάθεση των απαιτούμενων πόρων στη δομή των Ηνωμένων Εθνών και στις συναφείς υπηρεσίες για κάθε εργασία που τους αναθέτουν τα κράτη με στόχο την υλοποίηση και παρακολούθηση των Συμφώνων·

15.  αναγνωρίζει ότι η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί μείζονες επενδύσεις, επαρκείς πόρους και ευέλικτους και διαφανείς μηχανισμούς και ότι θα είναι απαραίτητη η θέσπιση καλοσχεδιασμένων, ευέλικτων και εξορθολογισμένων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης κατά τα επόμενα έτη· ζητεί να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα στην υλοποίηση των Παγκόσμιων Συμφώνων· ζητεί να περιλαμβάνεται χρηματοδοτική συνοχή στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και να επανεξεταστεί η μακροπρόθεσμη δημοσιονομική στήριξη για τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου και τις δράσεις που απορρέουν από τα Παγκόσμια Σύμφωνα· θεωρεί ότι οι προϋπολογισμοί για την ανάπτυξη θα πρέπει να συνεχίσουν να εστιάζουν στη βιώσιμη εξάλειψη της φτώχειας·

Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες

16.  επικροτεί το σχέδιο Συμφώνου για τους πρόσφυγες και την προσέγγισή του που εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα και στους ανθρώπους· συγχαίρει την UNHCR για το έργο της και τη δέσμευσή της να υλοποιεί την εντολή της με όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο τρόπο· καλεί όλες τις χώρες να αναλάβουν δεσμεύσεις για έναν δικαιότερο επιμερισμό των ευθυνών υποδοχής και στήριξης των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο και προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγνωρίσουν και να τηρήσουν το μερίδιο ευθύνης τους· ζητεί να εγκριθεί μηχανισμός παγκόσμιου επιμερισμού ευθυνών, ο οποίος θα στηρίζει μια προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του προτεινόμενου Συμφώνου·

17.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η παροχή άρτιας και συνεχούς συνδρομής στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν υποδεχθεί υψηλούς αριθμούς προσφύγων και να διασφαλιστεί η προσφορά βιώσιμων λύσεων στους πρόσφυγες, μεταξύ άλλων ούτως ώστε να καταστούν αυτάρκεις και να ενταχθούν στις κοινότητες όπου διαμένουν· υπενθυμίζει ότι το Σύμφωνο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής πολιτικής και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας όσον αφορά την προστασία των προσφύγων και την εξεύρεση λύσεων για αυτούς, και ότι έτσι θα συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη απάντηση και θα διευκολυνθεί η επαφή μεταξύ όλων των παραγόντων·

18.  τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι πρόσφυγες ως ενεργά ενδιαφερόμενα μέρη στη διαμόρφωση του Συμφώνου και άλλων διεθνών απαντήσεων στις προσφυγικές κρίσεις·

19.  ζητεί να μην ποινικοποιείται η ανθρωπιστική συνδρομή· ζητεί να ενισχυθούν οι δυνατότητες ανεύρεσης και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν, να αναπτυχθούν αυξημένες δυνατότητες από όλα τα κράτη και να αναγνωριστεί η στήριξη που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ στην εκτέλεση θαλάσσιων και χερσαίων επιχειρήσεων διάσωσης·

20.  ζητεί να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν κατά τρόπο άρτιο οι λύσεις επανεγκατάστασης που προτείνονται στο υπό διαπραγμάτευση Σύμφωνο ως βασικό στοιχείο για τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών μέσω συγκεκριμένων και συντονισμένων δεσμεύσεων που θα προσδιορίσουν ή θα διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής, το μέγεθος και την ποιότητα των προγραμμάτων επανεγκατάστασης, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες επανεγκατάστασης που έχει εντοπίσει η UNHCR· καλεί ιδιαίτερα τα κράτη μέλη της ΕΕ να κάνουν το καθήκον τους και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους στο ζήτημα αυτό·

21.  ζητεί να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση και εμμένει στην ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες, πέραν της επανεγκατάστασης, περιλαμβανομένων ανθρωπιστικών διαδρόμων, ανθρωπιστικών διεθνών θεωρήσεων, περιφερειακών προγραμμάτων επανεγκατάστασης, και άλλων συμπληρωματικών νομικών οδών (όπως η ιδιωτική χορηγία, οι εκπαιδευτικές θεωρήσεις, τα προγράμματα υποτροφιών για πρόσφυγες και οι ευέλικτες ρυθμίσεις χορήγησης θεώρησης), ούτως ώστε να μπορούν οι πρόσφυγες να μεταβούν σε προορισμούς με κατάλληλες και αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής·

22.  καλεί όλες τις χώρες να υπογράψουν, να κυρώσουν και να τηρούν τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το Πρωτόκολλο του 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης)·

23.  τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή, ούτως ώστε να αναπτυχθεί πλήρως μια ανανεωμένη και οριζόντια διάσταση του φύλου για να δοθεί μια συλλογική διεθνής απάντηση στο προσφυγικό, η οποία να αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες προστασίας των γυναικών, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, και η οποία να βελτιώνει τις ικανότητες και δεξιότητες των γυναικών όσον αφορά την ανασυγκρότηση και ανθεκτικότητα των κοινωνιών, προκειμένου να εξαλειφθεί η εικόνα των γυναικών αποκλειστικά ως θυμάτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να συμμετέχουν πλήρως οι γυναίκες, από την παιδική ηλικία, να έχουν πρόσβαση τα κορίτσια στην εκπαίδευση, ακόμη και υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης και σε περιοχές συγκρούσεων, να ακούγεται η φωνή τους και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους και η πραγματικότητά τους μέσω της συμμετοχής τους στη χάραξη πολιτικών και στην κατάρτιση λύσεων για την προσφυγική κρίση, ούτως ώστε οι πολιτικές αυτές να είναι πιο βιώσιμες, ευέλικτες και αποτελεσματικές·

Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση

24.  επιμένει ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να εστιάζει στους ανθρώπους και να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι θα πρέπει να προβλέπει μακροπρόθεσμα, βιώσιμα και ολοκληρωμένα μέτρα προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών, με βάση την αρχή της εταιρικής σχέσης και την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού·

25.  θεωρεί ότι το Σύμφωνο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να συνδεθούν η ανάπτυξη και η μετανάστευση στο πλαίσιο του θεματολογίου παγκόσμιας πολιτικής· πιστεύει ακράδαντα ότι οι ΣΒΑ παρέχουν ένα ολιστικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καλύτερη διασύνδεση μετανάστευσης και ανάπτυξης·

26.  υπενθυμίζει ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Αξιοποίηση της μετανάστευσης προς όφελος όλων» υπογραμμίζει ότι υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι, παρά τις πραγματικές προκλήσεις, η μετανάστευση είναι οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμη τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις κοινότητες υποδοχής και μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την οικονομική μεγέθυνση και την καινοτομία· υποστηρίζει ένθερμα τη διάδοση μιας θετικής αφήγησης σχετικά με τη μετανάστευση και ζητεί να πραγματοποιηθούν ενωσιακές και διεθνείς εκστρατείες πληροφόρησης που να δίνουν έμφαση στα αποδεικτικά στοιχεία και να θέτουν στο στόχαστρο τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές τάσεις που απαντούν στις κοινωνίες μας·

27.  καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ελαχιστοποιήσουν το κόστος αποστολής εμβασμάτων και να θέσουν επί τάπητος το ζήτημα αυτό κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το Σύμφωνο·

28.  τονίζει ότι η μετανάστευση έχει αναγνωριστεί ως προορατική στρατηγική προσαρμογής, ως πρόγραμμα εξασφάλισης των προς το ζην και καταπολέμησης της φτώχειας και ως παράγοντας που συμβάλλει στη χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη·

29.  πιστεύει ακράδαντα ότι έχει έρθει η ώρα να αξιοποιηθούν όλα μαζί τα στοιχεία της δομής των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με στόχο τη στήριξη των διεθνών προσπαθειών για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την εδραίωση της συνεργασίας· ως εκ τούτου, εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να δώσει τέλος στη συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις για ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση· καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και να καταδικάζει άλλες χώρες που αποσύρονται από τις διαπραγματεύσεις ή βρίσκουν τρόπους να αποδυναμώνουν το περιεχόμενο του τελικού Συμφώνου· καλεί την ΕΕ να αναλάβει τις ευθύνες της ως παγκόσμιος παράγοντας και να επιδιώξει να εξασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων· επιμένει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν ενότητα και να στηρίξουν ομόφωνα τη θέσπιση διεθνούς προγράμματος για τη διαχείριση της μετανάστευσης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα·

30.  θεωρεί ότι η δημιουργία περισσότερων νομικών οδών για τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων με βάση ρεαλιστικές αναλύσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας, θα μπορούσε να αποτρέψει την παράτυπη μετανάστευση και να οδηγήσει σε λιγότερους θανάτους, να μειώσει την κακοποίηση των παράτυπων μεταναστών από διακινητές και την εκμετάλλευση των παράτυπων μεταναστών από αδίστακτους εργοδότες·

31.  καλεί όλες τις χώρες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκμετάλλευση των μεταναστών στην επικράτειά τους, μεταξύ άλλων από τους εργοδότες· καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να υπογράψουν, να κυρώσουν και να τηρούν τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση με το ψήφισμα 45/158 της 18ης Δεκεμβρίου 1990· τονίζει ότι το Σύμφωνο θα πρέπει να συμμορφώνεται και να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα εργασίας, και ιδιαίτερα με τις θεμελιώδεις αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την εργασία και τις σχετικές Συμβάσεις της ΔΟΕ και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την προστασία των διακινούμενων εργαζομένων και των οικογενειών τους·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία να εξασφαλιστεί επαρκής στήριξη για την οικειοθελή επιστροφή και για την επανένταξη ατόμων που επιστρέφουν στην πατρίδα τους· τονίζει ότι τα παιδιά θα πρέπει να επιστρέφονται μόνο όταν αυτό είναι προς το υπέρτερο συμφέρον τους, και επίσης κατά τρόπο ασφαλή, υποβοηθούμενο και οικειοθελή, με βάση τις ενημερωτικές εκθέσεις ανά χώρα προέλευσης σχετικά με τα παιδιά και με την παροχή μακροπρόθεσμης στήριξης για την επανένταξή τους·

33.  καλεί τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εξετάσουν το ενδεχόμενο κατάρτισης λεπτομερών εθνικών ή υποεθνικών προγραμμάτων δράσης, τα οποία να προωθούν μια προσέγγιση που αφορά το σύνολο της διοίκησης, για την εφαρμογή των συστάσεων του Συμφώνου, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι διάφορες διαστάσεις της μετανάστευσης, και μεταξύ άλλων η ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια, οι κοινωνικές πτυχές, η ηλικία και το φύλο, και να εκτιμούν τις επιπτώσεις των πολιτικών στην υγεία, την εκπαίδευση, την προστασία του παιδιού, τη στέγαση, την κοινωνική ένταξη, τη δικαιοσύνη, την απασχόληση και την κοινωνική προστασία·

34.  επαναλαμβάνει την έκκληση της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης να δίνεται συνέχεια και να επανεξετάζονται συστηματικά οι δεσμεύσεις των κρατών μελών σχετικά με τη μετανάστευση· εκφράζει την προθυμία του να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή σε επίπεδο ΕΕ και στηρίζει την συμμετοχή των μεταναστών και άλλων παραγόντων·

35.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να τηρούν πλήρως ενήμερο το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έγκριση των Παγκόσμιων Συμφώνων·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1) http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_1_E.pdf
(2) https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_RES_71_280.pdf
(3) A/HRC/35/25 https://daccess-ods.un.org/TMP/8451200.72364807.html
(4) http://www.unhcr.org/58e625aa7.pdf
(5) https://refugeesmigrants.un.org/SGReport
(6) http://www.unhcr.org/Zero-Draft.pdf
(7) https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180205_gcm_zero_draft_final.pdf
(8) https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/2018mar05_zerodraft.pdf
(9) Ψήφισμα 70/1 των Ηνωμένων Εθνών http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(10) http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r158.htm
(11) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 109.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0404.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0242.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0124.
(15) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 9.
(16) Ηνωμένα Έθνη, Υπηρεσία Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τμήμα Πληθυσμού (2017). Εξέταση των τάσεων της διεθνούς μετανάστευσης: αναθεώρηση του 2017 (βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).
(17) https://missingmigrants.iom.int/latest-global-figures
(18) Έκθεση της UNICEF, Ξεριζωμένα: η εντεινόμενη κρίση των παιδιών-προσφύγων και των παιδιών-μεταναστών, Σεπτέμβριος του 2016, σ. 39, https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Uprooted.pdf


Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020
PDF 609kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: ενδιάμεση επανεξέταση του 2017 και αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (2017/2280(INI))
P8_TA(2018)0119A8-0112/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II)(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 230/2014 για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 234/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση Μηχανισμού Εταιρικής Σχέσης (PI) για τη συνεργασία με τρίτες χώρες(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 235/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020(7) (κανονισμός για τον ΜΑΣ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(11) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της 18ης Απριλίου 2017 προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(13) («κανονισμός για την επιτροπολογία»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση C(2014)9615 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2014, για την ίδρυση Περιφερειακού Καταπιστευματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, «Ταμείο Madad», και την απόφαση της Επιτροπής C(2015)9691, της 21ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης C(2014)9615,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση C(2015)7293 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2015, για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καταπιστευματικού ταμείου επείγουσας ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική και την απόφαση C(2017)0772 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015)7293 της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση C(2015)9500 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τον συντονισμό των ενεργειών της Ένωσης και των κρατών μελών μέσω συντονιστικού μηχανισμού, της διευκόλυνσης στήριξης της Τουρκίας για τους πρόσφυγες(14), και τις αποφάσεις της Επιτροπής C(2016)0855, της 10ης Φεβρουαρίου 2016,(15) και C(2017)2293, της 18ης Απριλίου 2017,(16) σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, για την τροποποίηση της απόφασης C(2015)9500 της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και ειδικότερα την ειδική έκθεση αριθ. 18/2014 με τίτλο «Συστήματα αξιολόγησης και προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης της EuropeAid» ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο «Έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης» (COM(2017)0720) και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση του κοινού εκτελεστικού κανονισμού (SWD(2017)0606), του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (SWD(2017)0602), του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (SWD(2017)0463), του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (SWD(2017)0607), του μηχανισμού εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (SWD(2017)0608), και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) (SWD(2017)0604),

–  έχοντας υπόψη την εξωτερική αξιολόγηση των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης(17),

–  έχοντας υπόψη την εν εξελίξει διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής την οποία εκπόνησε η Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) με τίτλο «Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και η αρχιτεκτονική μετά το 2020»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 24ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Ετήσια έκθεση 2015 σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την εξωτερική βοήθεια και την εφαρμογή τους το 2014» (COM(2015)0578),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Ετήσια έκθεση 2016 για την εφαρμογή των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων το 2015» (COM(2016)0810),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 7ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Μια στρατηγική προσέγγιση της ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ» (JOIN(2017)0021),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον — Ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος»(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στη συνοχή της εξωτερικής δράσης της EE(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(22),

–  έχοντας υπόψη την σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία(24),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Αλβανία(25) και την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο(27),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο(28), την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας(29), και την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία(30),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(32),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2016(33),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ «Εμπόριο για Όλους»,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ (SWD(2017)0364),

–  έχοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι αρμόδια επί της ουσίας για το σύνολο της νομοθεσίας, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του PI και του IcSP, και τις πολιτικές στις οποίες οι δράσεις αυτές βασίζονται (παράρτημα V(I) του Κανονισμού του),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει επισυναφθεί στους κανονισμούς για τη θέσπιση των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης, στην οποία δεσμεύεται να συμμετάσχει στους στρατηγικούς διαλόγους με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον προγραμματισμό της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τους εσωτερικούς κανονισμούς των επιτροπών του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0112/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο μεγαλύτερος χορηγός εξωτερικής βοήθειας στον κόσμο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης αποτελούν το βασικό μέσο στήριξης της δράσης της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, και ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των περιορισμένων πόρων, οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης φτάνουν συχνά στα όριά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της για την ενδιάμεση επανεξέταση, θεωρεί ότι η σημερινή αρχιτεκτονική για τους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης είναι γενικά κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγχώνευση των μηχανισμών δεν μπορεί να αποτελεί αυτοτελή σκοπό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις όχι μόνο στην περιοχή άμεσης γειτονίας της, αλλά και στη διεθνή σκηνή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ειρήνη και η βιώσιμη ανάπτυξη, και να αναγνωρίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων και την κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και η στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν μεγάλη σημασία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη στήριξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και για τη στήριξη της δημοκρατικής, πολιτικής και θεσμικής σταθεροποίησης στις χώρες εταίρους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ισότιμος και αυστηρός κοινοβουλευτικός έλεγχος όλων των μηχανισμών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η προβολή της βοήθειας της ΕΕ τόσο έναντι των πολιτών των χωρών εταίρων όσο και έναντι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γνωστοποιούνται καλύτερα τα οφέλη της στήριξης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε συγκεκριμένα και απτά έργα, τα οποία μπορούν να είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμα από το ευρύ κοινό, και παράλληλα η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής και συστηματικής επικοινωνιακής στρατηγικής στο πλαίσιο κάθε μηχανισμού μπορούν να έχουν εν προκειμένω σημαντική αξία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική επικοινωνία συχνά αντιμετωπίζει εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών παραπληροφόρησης κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της, και, ως εκ τούτου, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση αντικειμενικής, ανεξάρτητης και αμερόληπτης πληροφόρησης και παράλληλα η εξέταση των νομικών πτυχών του περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης στο οποίο λειτουργούν οι μηχανισμοί και οι δράσεις της ΕΕ έχουν συνεπώς θεμελιώδη σημασία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο αποτελεί βασικό εργαλείο για τη συνδρομή της ΕΕ στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών, καθώς και για την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών αξιών και του κράτους δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τις Συνθήκες, η εμπορική πολιτική θα πρέπει να συμβάλλει στους εξωτερικούς στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συνδρομή που έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο του ΕΜΓ (15,4 δισεκατομμύρια EUR), του ΜΠΒ ΙΙ (11,7 δισεκατομμύρια EUR), του IcSP (2,5 δισεκατομμύρια EUR), του EIDHR (1,3 δισεκατομμύρια EUR) και του PI (1 δισεκατομμύριο EUR) ανέρχεται σε 32 δισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 2014-2020·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΜΠΒ ΙΙ έχει χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της μετανάστευσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το EIDHR και ιδίως το IcSP υπόκεινται στη νομική βάση των άρθρων 209 και 212 ΣΛΕΕ που αμφότερα παραπέμπουν στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κύριος στόχος της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι ο περιορισμός και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό, τη διαμόρφωση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της βοήθειας της ΕΕ στο πλαίσιο αυτών των μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΕΔ έχει ευθύνη να διασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνοχή των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για τη δημοκρατική εποπτεία και τον δημοκρατικό έλεγχο και ως συννομοθέτης στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διττός χαρακτήρας του αξιώματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σημαίνει ότι ο κάτοχος του αξιώματος πρέπει να διαδραματίζει βασικό ρόλο στον πολιτικό συντονισμό της βοήθειας που χορηγεί η Ένωση στο πλαίσιο των μηχανισμών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα έργα και οι επιχορηγήσεις στο πλαίσιο των υφιστάμενων μηχανισμών δεν μπορούν να αξιολογηθούν πλήρως, δεδομένου ότι βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια εφαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι στόχοι είναι εκ φύσεως ποιοτικοί και συνδέονται με τη νομοθεσία, τις πρακτικές και τις συμπεριφορές που δεν μπορούν εύκολα να μετρηθούν ποσοτικά·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναφέρει στην ενδιάμεση επανεξέτασή της ότι είναι δύσκολο να μετρηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα των μηχανισμών στην επίτευξη των στόχων τους, εν μέρει και λόγω της δυσκολίας προσδιορισμού κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο μηχανισμού (σ. 10)· υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 18/2014, επισήμανε σοβαρές ανεπάρκειες στο σύστημα αξιολόγησης της EuropeAid·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινός εκτελεστικός κανονισμός (CIR) περιλαμβάνει βασικές διατάξεις όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, όπως είναι η αποσύνδεση της βοήθειας και η αξιοποίηση των θεσμικών οργάνων, των συστημάτων και των διαδικασιών των χωρών εταίρων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες διοικητικές διαδικασίες συχνά συνεπάγονται υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο για τους δυνητικούς δικαιούχους, γεγονός που δυσχεραίνει τη συμμετοχή των μικρότερων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των έργων, δεδομένου ότι συχνά δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη διοικητική ικανότητα για να υποβάλουν επιλέξιμες και επιτυχείς προτάσεις·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονισμοί που θεσπίζουν τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης ορίζουν ότι θα πρέπει να χορηγούνται στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και ότι οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν επίσης ότι η Επιτροπή θα επικουρείται όσον αφορά το έργο αυτό από τις επιτροπές του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων πρέπει να αποστέλλονται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα με την αποστολή τους στα μέλη των επιτροπών του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ, και ότι στους εσωτερικούς κανονισμούς των εν λόγω επιτροπών ορίζεται ότι τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη των επιτροπών του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ, τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση της επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει, συνεπώς, να υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από τις εν λόγω συνεδριάσεις, και ότι οι γραπτές διαδικασίες για την έγκριση των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων αποτελούν εξαίρεση από τον κανόνα αυτό σε περιπτώσεις που είναι δεόντως αιτιολογημένες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνταξη εκτελεστικών πράξεων προϋποθέτει ένα προπαρασκευαστικό στάδιο στο εσωτερικό της Επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει και ενδοϋπηρεσιακές διαβουλεύσεις και είναι μεγάλης χρονικής διάρκειας που συνήθως καλύπτει αρκετούς μήνες·

Ενδιάμεση επανεξέταση

1.  επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης που διενήργησε η Επιτροπή διαπιστώθηκε ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί είναι σε γενικές γραμμές κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ποσότητα και η έλλειψη ευελιξίας και συνοχής της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του τομέα 4 του τρέχοντος ΠΔΠ ήταν ενδεικτικές της περιορισμένης φιλοδοξίας της ΕΕ να δρα ως γνήσιος παγκόσμιος παράγοντας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι πολλές από τις χώρες εταίρους και πολλά από τα ζητήματα στην περίπτωση των οποίων τέθηκαν σε εφαρμογή οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (EFI) έχουν σημειώσει θετική εξέλιξη, γεγονός που αποδεικνύει την συνάφεια και τη σημασία των EFI·

3.  εκφράζει, ωστόσο, ανησυχία για μια σειρά άλλων πορισμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η έλλειψη πολιτικής καθοδήγησης και συνολικού οράματος, η ασυνεπής εφαρμογή των αξιών της ΕΕ και των αρχών που διέπουν την εταιρική σχέση, η αργή ή ανύπαρκτη πρόοδος των στόχων που αφορούν την κοινωνική και τη δικαιική μεταρρύθμιση στην ευρύτερη περιοχή γειτονίας, η απουσία αξιόπιστης παρακολούθησης και αξιολόγησης και η περιορισμένη ευελιξία·

4.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ενός ενιαίου εγγράφου με ξεκάθαρο όραμα που να καθιστά σαφείς τις συνέργειες μεταξύ των μηχανισμών και τον τρόπο που αυτές ενσωματώνονται σε μια παγκόσμια, συνολική εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

5.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ΕΕ και οι μηχανισμοί της αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πολιτικοί συμβιβασμοί μεταξύ της προαγωγής των αξιών και των δικαιωμάτων και των βραχυπρόθεσμων συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας, η εμφάνιση νέων παραγόντων στον τομέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και πολυάριθμες βίαιες παγκόσμιες διενέξεις σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αστάθειας στην περιοχή άμεσης γειτονίας της ΕΕ, τόσο προς Ανατολάς όσο και προς το Νότο, και μια ολοένα και πιο επιθετική και διεκδικητική πολιτική της Ρωσίας·

6.  επισημαίνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα γενεσιουργά αίτια της μετανάστευσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και στη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία έχουν μειώσει τη συνολική συνοχή, το μακροπρόθεσμο όραμα και τον αντίκτυπο της δράσης της Ένωσης· τονίζει για μια ακόμη φορά ότι οι νέες προτεραιότητες πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι σε κανένα στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη «δήλωση σχετικά με την Τουρκία» δεν ζητήθηκε επισήμως η γνώμη ή η έγκριση του Κοινοβουλίου·

7.  επαναλαμβάνει ότι οι μηχανισμοί πρέπει να είναι συμπληρωματικοί και προσαρμόσιμοι στο τοπικό πλαίσιο, καθώς και σε θέση να ανταποκρίνονται σε νέες και απρόβλεπτες προκλήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να παραμελούνται οι αρχικοί στόχοι τους·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι μηχανισμοί δεν περιέχουν καμία ρητή αναφορά στη δυνατότητα αναστολής της βοήθειας στις περιπτώσεις που μια δικαιούχος χώρα (ιδίως όταν έχει χρησιμοποιηθεί έμμεση διαχείριση με τη δικαιούχο χώρα - IMBC) δεν τηρεί βασικές αρχές όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ (επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, ΕΑΒ) υπολείπεται του στόχου του 0,7% του ΟΗΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν οι πόροι που διατίθενται για την αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της Ατζέντας του 2030·

ΜΠΒ ΙΙ

10.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η στρατηγική σημασία του ΜΠΒ ΙΙ και να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα, μέσω ειδικού για κάθε δικαιούχο σχεδιασμού και τομεακής προσέγγισης· πιστεύει ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του τεράστιου ύψους των μη δαπανηθέντων κονδυλίων από τα ΜΠΒ Ι & ΙΙ στην Τουρκία, λόγω της πλημμελούς ΙMBC, καθώς και των ισχνών ικανοτήτων απορρόφησης·

11.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την οπισθοδρόμηση της Τουρκίας σε επίπεδο κράτους δικαίου και δημοκρατίας, παρά το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων EUR που προγραμματίστηκε για την τρέχουσα περίοδο του ΠΔΠ στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ· αναγνωρίζει ότι η σημερινή ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας γεννά μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την αξία του ΜΠΒ ΙΙ στη χώρα· επισημαίνει ότι κονδύλια του ΜΠΒ ΙΙ έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δεσμεύσεων στο πλαίσιο της «δήλωσης για τη Τουρκία»·

12.  επισημαίνει τα διαφορετικά στάδια προόδου αρκετών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης βοήθειας από το ΜΠΒ ΙΙ· επισημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η βοήθεια στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ είχε περιορισμένα αποτελέσματα σε επίπεδο προώθησης μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημόσιας διοίκησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

13.  σημειώνει τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την ποιότητα των δεικτών στα προγράμματα των χωρών και στα έγγραφα δράσης·

14.  τονίζει την ανάγκη να υπάρχει η δυνατότητα αναστολής ή ανακατεύθυνσης κονδυλίων του ΜΠΒ ΙΙ σε περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται, βάσει εμπεριστατωμένης ανάλυσης της Επιτροπής, ότι χώρες εταίροι συστηματικά δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους ή επιδεικνύουν σοβαρή πολιτική οπισθοδρόμηση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά παρεμποδίστηκαν κατά το παρελθόν από μια συστημική και πολιτική ανικανότητα δράσης·

15.  σημειώνει την ύπαρξη του πλαισίου επιδόσεων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη εξεταστεί και χορηγηθεί οι επιβραβεύσεις των επιδόσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου και να ληφθούν επίσης υπόψη οι περιπτώσεις αρνητικών επιδόσεων και η επακόλουθη μείωση της χρηματοδότησης·

16.  τονίζει εκ νέου τη σημασία του ΜΠΒ ΙΙ ως του κύριου χρηματοδοτικού μέσου της ΕΕ για την προενταξιακή χρηματοδότηση βασικών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε τομείς προτεραιότητας προκειμένου οι χώρες να ευθυγραμμιστούν με το κεκτημένο της ΕΕ· σημειώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές ενδέχεται επίσης να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην περιφερειακή ασφάλεια· χαιρετίζει την αυξημένη στρατηγική εστίαση του ΜΠΒ ΙΙ, αλλά υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ πρέπει να είναι φιλόδοξη, μακρόπνοη και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, υποχρεώσεις και προσδοκίες που συνδέονται με τη διαδικασία προσχώρησης και την ένταξη στην ΕΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους του συγκεκριμένου μέσου·

17.  αναγνωρίζει ότι η διευκόλυνση για την κοινωνία των πολιτών του ΜΠΒ ΙΙ παρέχει σημαντική στήριξη στις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ)· τονίζει ότι οι δεσμεύσεις δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές επιτόπιες ανάγκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να υπάρχει μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα του ΜΠΒ ΙΙ με τις δράσεις άλλων μηχανισμών, ιδίως του EIDHR και του IcSP· επισημαίνει ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού όσο και κατά το στάδιο του προγραμματισμού·

18.  θεωρεί την τομεακή προσέγγιση έγκυρη, ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη σαφούς αποδοχής των έργων λόγω των κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων· σημειώνει ότι η έμμεση διαχείριση έχει βελτιώσει τη συνολική αποδοχή των προγραμμάτων, έχει, όμως, οδηγήσει επίσης σε μείωση της αποτελεσματικότητας, εξαιτίας των μεγαλύτερων καθυστερήσεων κατά την εφαρμογή·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες καθιέρωσης συστημάτων για την καλύτερη παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης, μεταξύ άλλων μέσω των τομεακών επιτροπών παρακολούθησης, των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών και της ανάπτυξης ενός νέου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών (OPSYS)·

ΕΜΓ

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την στήριξη που παρέχεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με τη μορφή προγραμματισμένης βοήθειας και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη φύση του ΕΜΓ που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να χαράζει πολιτικές προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των χωρών εταίρων·

21.  συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η ύπαρξη ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού για τη γειτονία έχει αποδείξει απτά την πολιτική σημασία που αποδίδει η ΕΕ στις σχέσεις με τους γείτονές της και στην εμβάθυνση της πολιτικής συνεργασίας και της οικονομικής ολοκλήρωσης με την περιοχή και εντός της περιοχής·

22.  αναγνωρίζει ότι οι σημερινές προκλήσεις και οι ανάγκες στην περιοχή της γειτονίας, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους στόχους, τα συμφέροντα και τους χρηματοδοτικούς πόρους, έχουν επιβαρύνει σοβαρά τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους του ΕΜΓ, και υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία·

23.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ΕΜΓ υπήρξε λιγότερο αποτελεσματική μεταξύ των εταίρων που είναι λιγότερο δεσμευμένοι για μεταρρυθμίσεις και εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση αλλά και ανάγκη σε πολιτικά ευαίσθητες και συγκρουσιακές καταστάσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά την προώθηση των κοινών αξιών της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσέγγιση των «αναλογικών κερδών» και η προσέγγιση βάσει κινήτρων δεν έχουν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, και ότι χώρες που εμφανώς απομακρύνονται από τις δεδηλωμένες δεσμεύσεις τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατική μεταρρύθμιση έλαβαν αυξανόμενη χρηματοδοτική βοήθεια κατά την πλέον πρόσφατη περίοδο προγραμματισμού·

24.  επαναλαμβάνει ότι οι γειτονικές χώρες έχουν αντιμετωπίσει πρωτοφανείς προκλήσεις από το 2014 και μετά, λόγω του αυξανόμενου αριθμού μακρόχρονων και νεοεμφανιζόμενων προκλήσεων, όπως η παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία και η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία, η συριακή κρίση, η κατάσταση στη Λιβύη, ο ριζοσπαστισμός και η τρομοκρατία, η ανεργία των νέων και η πρόκληση της μετανάστευσης·

25.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι εξελίξεις αυτές, καθώς και οι διαφορές ανάμεσα στους στόχους, τα συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των χωρών εταίρων και στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους έχουν οδηγήσει στα όρια τη χρηματοδοτική ικανότητα του μηχανισμού αυτού, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία·

26.  υπογραμμίζει ότι οι αξίες και οι αρχές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών δημόσιων οργάνων, είναι προς το συμφέρον τόσο των γειτονικών κοινωνιών όσο και της ίδιας της ΕΕ ως προς τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη που παρέχεται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με τη μορφή προγραμματισμένης βοήθειας· θεωρεί ότι η εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης έχει επιτρέψει στην ΕΕ να προσαρμόσει τη στήριξή της στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των χωρών εταίρων·

27.  λαμβάνει υπόψη τις συνεισφορές στο πλαίσιο του ΕΜΓ προς το ταμείο Madad και το Ευρωπαϊκό Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης για την Αφρική·

28.  τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ των περιφερειακών και των διμερών προγραμμάτων και των επενδυτικών διευκολύνσεων για την καλύτερη στήριξη και ενθάρρυνση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα· σημειώνει ότι οι αδυναμίες που συνδέονται με την έλλειψη κοινού προγραμματισμού με τα κράτη μέλη έχουν ελαφρώς περιοριστεί·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρακολούθηση της βοήθειας που παρέχει ο ΕΜΓ μέσω της προσανατολισμένης στα αποτελέσματα παρακολούθησης (ROM)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συνεπή συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο μηχανισμού·

30.  τονίζει ότι η τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με το εμπόριο και η οικονομική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) στους στενούς εταίρους της Ένωσης στα νότια και ανατολικά της σύνορα συμβάλλουν σημαντικά στη δημοκρατική εξέλιξη των εν λόγω περιοχών· παρατηρεί ότι τα κονδύλια στο πλαίσιο του ΕΜΓ μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση του εμπορίου και, ως εκ τούτου, να συμπληρώνουν τους υφιστάμενους πόρους της ΕΕ για τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου, η οποία θα πρέπει να παρέχει καλύτερες εγγυήσεις για μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική σταθερότητα·

IcSP

31.  αναγνωρίζει ότι η πρωταρχική προστιθέμενη αξία του IcSP είναι η ταχύτητα και η ευελιξία του στις περιπτώσεις αντιμετώπισης συγκρούσεων, καθώς και το ευρύ φάσμα πολιτικών παραγόντων με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί η ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το IcSP είναι ο μόνος μηχανισμός της ΕΕ για την πρόληψη των συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων της διαμεσολάβησης, του διαλόγου και της συμφιλίωσης·

32.  λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που προέκυψαν ως προς τη συγκέντρωση δεδομένων και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του IcSP, οι οποίες ενδέχεται να αποδείχθηκαν προβληματικές λόγω των δυσκολιών αξιολόγησης των πολιτικών αποτελεσμάτων και απόδοσης των αποτελεσμάτων στις δράσεις του IcSP όταν ακολουθούνταν από συντρέχουσες δράσεις στο πλαίσιο άλλων μηχανισμών, καθώς και λόγω των δυσκολιών πρόσβασης στις εμπόλεμες περιοχές·

33.  διαπιστώνει ότι η ανάγκη πρόληψης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία έτη· εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη συμφιλίωσης, πρωτοβουλιών διαμεσολάβησης και διαλόγου σε πολλές χώρες που βρίσκονται σε μεταπολεμική κρίση· υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση δράση στο πλαίσιο κρίσεων και συγκρούσεων· τονίζει την ανάγκη σημαντικής αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες· επισημαίνει ότι η τροποποίηση του IcSP τον Νοέμβριο του 2017 αποσκοπούσε στην ενίσχυση των ικανοτήτων ασφάλειας των τρίτων χωρών προκειμένου να προαγάγουν περαιτέρω τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι το IcSP λειτουργεί ως μέτρο έσχατης ανάγκης ή ως προπομπός για πιο μακροπρόθεσμες δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλους μηχανισμούς·

34.  σημειώνει ότι το IcSP βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο όσον αφορά την αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών παγκοσμίως· ζητεί επιτακτικά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, μεταξύ άλλων μέσω συνεκτικής στρατηγικής που θα εφαρμόζεται σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ· ζητεί τη συνακόλουθη αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του IcSP ως ενδεδειγμένου μέσου για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών·

35.  επισημαίνει ότι η συνεργασία με τις δράσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και τις επιχειρήσεις και τις αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), καθώς και η παροχή από την ΕΕ ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αυξηθεί·

EIDHR

36.  υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της παγκόσμιας ολιστικής προσέγγισης του EIDHR, παρά τον σχετικά μικρό προϋπολογισμό του, και τη σημασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη του στόχου του, καθώς και το μοναδικό χαρακτηριστικό του που συνίσταται στο ότι είναι ο μόνος μηχανισμός μέσω του οποίου η ΕΕ μπορεί να στηρίζει δράσεις της κοινωνίας των πολιτών ανεξάρτητα από την παρεμβολή των αρχών του κράτους που επηρεάζεται από αυτές τις δράσεις·

37.  διαπιστώνει ότι σήμερα το EIDHR χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη ευελιξία και με πιο συμπληρωματικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν και ανταποκρίνεται γρηγορότερα στις νέες προκλήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπληρωματικότητά του με τη χρηματοδότηση από άλλες πηγές, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, γεγονός το οποίο ενισχύει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης του EIDHR σε επείγουσες περιπτώσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη εστίαση στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων μέσω του ταμείου έκτακτης ανάγκης που είναι διαθέσιμο σε επίπεδο αντιπροσωπειών της ΕΕ, και για τη θέσπιση και την επιτυχή λειτουργία του μηχανισμού της ΕΕ «Protect Defenders.eu» για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΥΑΔ)· επισημαίνει ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι μακρόχρονη, δυσχερής και εξαιρετικά ανταγωνιστική·

38.  σημειώνει, επίσης, τα οφέλη του μηχανισμού ProtectDefenders.eu, ο οποίος υλοποιείται από την κοινωνία των πολιτών και έχει παράσχει κρίσιμη στήριξη σε μεγάλο αριθμό ΥΑΔ· ζητεί επιτακτικά τη συνέχιση της στήριξης τέτοιου είδους μηχανισμών·

39.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που παρουσιάζει η ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στα γεωγραφικά προγράμματα και για τη μειωμένη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών εκ μέρους της ΕΕ, εξαιτίας των οποίων έχει αυξηθεί η πίεση που ασκείται στο EIDHR, τη στιγμή που μειώνονται τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως·

40.  εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να επιδείξει φιλοδοξία αναπτύσσοντας συνολική πολιτική για την ενσωμάτωση της στήριξής της προς τη δημοκρατία σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις της· θεωρεί, συνεπώς, ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται για τη στήριξη της δημοκρατίας πρέπει να αυξηθεί αναλόγως, ιδίως υπό το φως των τρεχουσών επιθέσεων κατά της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο· επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και πραγματική πρόσβαση εκείνων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο στη χρηματοδότηση για τον στόχο 1 στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης ανά χώρα (CBSS)· ζητεί επιτακτικά από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναπτύξουν όλη την αναγκαία στήριξη·

41.  αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση των δράσεων του EIDHR αποτελεί πρόκληση λόγω της απουσίας στρατηγικών και επιχειρησιακών δεικτών· σημειώνει ότι οι προκλήσεις που αφορούν την αξιολόγηση απορρέουν επίσης από τα σημαντικά επίπεδα στήριξης στις ΟΚΠ και στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία, όπως είναι κατανοητό, παρέχεται εμπιστευτικά ούτως ώστε να προστατεύονται οι ταυτότητες και η ασφάλεια των δικαιούχων·

42.  επαναλαμβάνει την προστιθέμενη αξία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ, τομέα όπου η ΕΕ πρωτοστατεί παγκοσμίως· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι αποστολές παρακολούθησης και οι αποστολές που διασφαλίζουν τη συνέχεια προκειμένου οι συστάσεις των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών να λαμβάνονται υπόψη·

PI

43.  υπογραμμίζει ότι το PI αποσκοπεί ειδικά στην εξυπηρέτηση των θεματικών συμφερόντων της ΕΕ και των θεματικών συμφερόντων που μοιράζεται με τρίτες χώρες και στη δημιουργία συμμαχιών και στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους υφιστάμενους και νέους στρατηγικούς εταίρους· σημειώνει ότι, στην πράξη, το PI χρησιμοποιείται ως μέσο έσχατης ανάγκης που αναπτύσσεται όταν θεωρείται ότι αποτελεί το μόνο μέσο που μπορεί να διευκολύνει την επιδίωξη της ατζέντας πολιτικών της ΕΕ και να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις·

44.  σημειώνει ότι σε σύγκριση με προηγούμενους μηχανισμούς, το ΡΙ κατέστησε δυνατή την στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών εταίρων, χωρών που έχουν λάβει στο παρελθόν διμερή αναπτυξιακή βοήθεια και ποικίλων διεθνών φορέων, αλλά είναι της άποψης ότι η αύξηση των παρεχόμενων πόρων και της συμβολής των υπηρεσιών χάραξης πολιτικών είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των δράσεων, όπως και η ενίσχυση του ενεργού ρόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ στη διαμόρφωση των δράσεων και η αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη·

45.  τάσσεται υπέρ της βελτίωσης της προβολής, της γνώσης και της κατανόησης των στόχων του PI, ιδίως εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

46.  σημειώνει με λύπη ότι η αξιολόγηση έχει συναντήσει εμπόδια λόγω του ότι δεν έχει δημιουργηθεί κεντρικό αποθετήριο τεκμηρίωσης δράσεων εξαιτίας της καθυστερημένης έγκρισης του πλαισίου δεικτών αποτελεσμάτων και του ημιτελούς χαρακτήρα των περισσοτέρων έργων·

CIR

47.  υπενθυμίζει ότι οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της ΕΕ είναι ένα περίπλοκο σύνολο εργαλείων προκειμένου η ΕΕ να στηρίζει και να ενισχύει τη δράση της στη διεθνή σκηνή, και ότι η πολύπλοκη δομή τους τελεί υπό τον συντονισμό του CIR· επαναλαμβάνει ότι ο CIR πρέπει να πληροί τα κριτήρια του δημοσιονομικού ελέγχου και της δημοκρατικής εποπτείας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εξαιρετικά περίπλοκος και περιοριστικός χαρακτήρας του CIR έχει παρεμποδίσει την αποδοτική χρήση των πόρων της Ένωσης και εμποδίζει την έγκαιρη ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις και στις ανάγκες των εταίρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι κοινοί κανόνες δεν έχουν οδηγήσει στον κοινό προγραμματισμό της βοήθειας μεταξύ των μηχανισμών·

48.  επισημαίνει ότι ο CIR δημιουργήθηκε με σκοπό την εναρμόνιση, την απλούστευση της εφαρμογής, τη μεγαλύτερη ευελιξία, συνοχή, συνέπεια και αποδοτική χρήση των πόρων της Ένωσης, καθώς και την ομαλή και συμπληρωματική προσέγγιση ως προς την εφαρμογή όλων των μηχανισμών·

49.  θεωρεί ότι είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρχει επαρκής χρόνος ώστε να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο να ασκήσει, με τον κατάλληλο και προσήκοντα τρόπο, τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών πράξεων· θεωρεί ότι, δεδομένου του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από το στάδιο της προετοιμασίας των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων μέχρι να υποβληθούν προς εξέταση στις επιτροπές του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η μη τήρηση της προθεσμίας των 20 ημερών για την υποβολή των εγγράφων στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τελικό στάδιο έκδοσης της εκτελεστικής πράξης· εκφράζει, συνεπώς, τη λύπη του για το γεγονός ότι η προθεσμία των 20 ημερολογιακών ημερών δεν τηρείται πάντα, και θεωρεί ότι φαλκιδεύεται το δικαίωμά του για άσκηση ελέγχου· ζητεί να υποβάλλονται όλα τα σχέδια εκτελεστικών μέτρων τουλάχιστον 20 ημέρες νωρίτερα, και καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει τους εσωτερικούς κανονισμούς των επιτροπών του ΕΜΓ, του ΜΠΒ II, του EIDHR, του IcSP, του PI και του ΜΑΣ με σκοπό να παραταθεί η εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή, ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση των ελεγκτικών εξουσιών του Κοινοβουλίου·

50.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προβολή της πολιτικής της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης παραμένει περιορισμένη σε ένα πλαίσιο που τρίτοι παράγοντες επιδιώκουν ενεργά να υπονομεύσουν την εξωτερική πολιτική της ΕΕ μέσω παραπληροφόρησης·

Συστάσεις για το διάστημα 2017/2018-2020

51.  ζητεί οι αξίες της ΕΕ και οι οικουμενικές αξίες καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα να παραμείνουν στο επίκεντρο όλων των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

52.  ζητεί επειγόντως να ενισχυθούν οι συνέργειες και η συνοχή μεταξύ όλων των μηχανισμών στο πλαίσιο του τομέα 4, καθώς και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός με τα προγράμματα διμερούς βοήθειας των κρατών μελών και, όπου είναι δυνατό, με άλλους χορηγούς· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό τους, μεταξύ άλλων με ΟΚΠ και τοπικούς φορείς, και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)·

53.  ζητεί να δημιουργηθούν ισχυροί, συνεκτικοί και διαφανείς μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης· επαναλαμβάνει ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα επιτρέπουν να εντοπίζεται η απτή πρόοδος σε επίπεδο κρίσιμων μεταρρυθμιστικών στόχων στις γειτονικές χώρες, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποτελματωθεί ή έχουν άλλως καθυστερήσει·

54.  ζητεί να ενισχυθούν οι διαδικασίες και τα συστήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου και να είναι ενιαία για όλους τους μηχανισμούς· συνιστά να βελτιωθεί η διαφάνεια μέσω της δημιουργίας ενιαίας κοινής διαφανούς δημόσιας βάσης δεδομένων για τα έργα και τις δράσεις·

55.  τονίζει την ανάγκη να διατεθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι και εκπαιδευτική υποστήριξη στις ΟΚΠ· επιμένει ότι απαιτείται να ληφθούν επείγοντα μέτρα για να περιοριστεί περαιτέρω ο γραφειοκρατικός φόρτος και τα διαδικαστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΟΚΠ, ιδίως οι τοπικές ΟΚΠ· ζητεί να προβλεφθούν ειδικές θέσεις στον προϋπολογισμό που να προορίζονται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΟΚΠ, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση· εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν τέθηκε στην έκθεση ενδιάμεσης επανεξέτασης της Επιτροπής το ζήτημα της έλλειψης συμμετοχής ΟΚΠ στον προγραμματισμό και την εφαρμογή των εξωτερικών μηχανισμών· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια περισσότερο στρατηγική συμμετοχή των ΟΚΠ σε όλους τους εξωτερικούς μηχανισμούς και προγράμματα όπως έχουν ζητήσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

56.  τάσσεται υπέρ μιας πιο άμεσης και ενεργού προώθησης των πολιτικών, της χρηματοδοτικής συνδρομής και της προβολής της ΕΕ·

57.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι θα πρέπει να θεσπιστεί η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων κονδυλίων του ΕΜΓ και του ΜΠΒ ΙΙ, στο όριο του 10 % επί των αρχικών πιστώσεων του κάθε μηχανισμού, προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα απόκρισης σε απρόβλεπτα γεγονότα, ενώ παράλληλα θα διατηρούνται οι στόχοι που ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς του ΕΜΓ και του ΜΠΒ ΙΙ.

ΜΠΒ ΙΙ

58.  υποστηρίζει τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ και συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, στη καταπολέμηση της διαφθοράς και στις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης και στη βελτίωση της συνεπούς εφαρμογής των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων· ζητεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στις μεταρρυθμίσεις στους τομείς που αφορούν τη διαδικασία προσχώρησης, καθώς και να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να συμπληρωθεί η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ·

59.  συνιστά να καταστεί δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων στην κοινωνία των πολιτών όταν οι κρατικές αρχές είναι απρόθυμες να εκπληρώσουν τους δεδηλωμένους στόχους της ΕΕ, ή είναι απρόθυμες να συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού· καλεί την Επιτροπή να μειώσει ή να αναστείλει τη χρηματοδότηση για χώρες που παραβιάζουν σοβαρά τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης· ζητεί να ελαφρυνθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ·

60.  ζητεί την συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε περίπτωση που εξετασθεί το ενδεχόμενο αναστολής των πόρων ή σημαντικής αλλαγής των μέγιστων ενδεικτικών κονδυλίων·

61.  επιμένει στην ισχυρή συνυπευθυνότητα των δικαιούχων, από τον προγραμματισμό έως την παρακολούθηση και τον έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοχευμένη βοήθεια στις εθνικές ελεγκτικές αρχές σε επίπεδο μεθοδολογίας, σχεδιασμού, κατάρτισης για την πρόσληψη, εκπαίδευσης και εποπτείας·

62.  συνιστά μεγαλύτερη στήριξη των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τον συντονισμό των χορηγών που διαθέτουν μεν ανεπαρκή ικανότητα, επιδεικνύουν δε πολιτική βούληση να επιτύχουν τους στόχους· εκφράζει τη λύπη του για την αδιαφάνεια όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης αυτών των κονδυλίων·

63.  ζητεί επιτακτικά τη διοχέτευση κονδυλίων σε τομείς με αποδεδειγμένα καλές επιδόσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω χρόνιες καθυστερήσεις όπως αυτές που σημειώθηκαν στο πλαίσιο της IMBC, ιδίως στην Τουρκία·

64.  ζητεί μεγαλύτερη προβολή του ΜΠΒ ΙΙ στην περιοχή, λαμβανομένης υπόψη της κρίσιμης σημασίας της πολιτικής διεύρυνσης για την ΕΕ, για παράδειγμα μέσω κατάλληλων στοχευμένων εκστρατειών επικοινωνίας και ενημέρωσης στα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης ή άλλα μέσα που μπορεί να θεωρούνται ενδεδειγμένα, με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων που θα παρακολουθούνται από την Επιτροπή και θα καθοριστούν σε στενή συνεργασία με τους δικαιούχους· στηρίζει τις στοχευμένες προσπάθειες κατά της προπαγάνδας και τις προσπάθειες στρατηγικής επικοινωνίας, ιδίως στις περιπτώσεις που στοχοποιούνται ενεργά και υπονομεύονται η εικόνα και τα συμφέροντα της ΕΕ·

65.  συνιστά να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του ΜΠΒ ΙΙ για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, προκειμένου να σφυρηλατηθούν ισχυροί εμπορικοί δεσμοί μεταξύ των αντίστοιχων τομέων, οι οποίοι αναμένεται ότι θα είναι πολύ χρήσιμοι για να προετοιμαστούν οι δικαιούχοι χώρες για την ένταξή τους στην ενιαία αγορά·

66.  επαναλαμβάνει τη χρησιμότητα της επιβράβευσης των οικονομικών επιδόσεων των χωρών που σημειώνουν πρόοδο, όπως ορίζεται στον κανονισμό για τον ΜΠΒ ΙΙ·

67.  θεωρεί ότι η ευελιξία και η χρήση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων κρίσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις βασικές προτεραιότητες του μηχανισμού και με τις θεμελιώδεις αρχές της στρατηγικής διεύρυνσης και της ενταξιακής διαδικασίας, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν το επίκεντρο του ΜΠΒ ΙΙ·

68.  ζητεί καλύτερο συντονισμό και επιπλέον συνέργειες κατά τα στάδια σχεδιασμού και προγραμματισμού του ΜΠΒ ΙΙ με τις δράσεις άλλων μηχανισμών, συγκεκριμένα του EIDHR και του IcSP, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα τόσο εσωτερικά μεταξύ των οικείων στόχων και προγραμμάτων όσο και έναντι άλλων EFI·

ΕΜΓ

69.  τονίζει την ανάγκη για ένα γενικό στρατηγικό έγγραφο για την υλοποίηση του ΕΜΓ με το οποίο θα εναρμονιστεί η βοήθεια με το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και για καλύτερο συντονισμό με άλλους μηχανισμούς· υπογραμμίζει ότι στις προτεραιότητες του προγραμματισμού του ΕΜΓ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η νεολαία και η βιώσιμη διαχείριση των ενεργειακών πόρων·

70.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε ήδη πολυετής προγραμματισμός για τους περισσότερους δικαιούχους στη διάρκεια του 2017, πριν από την οριστικοποίηση της ενδιάμεσης επανεξέτασης της βοήθειας στις χώρες αυτές· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο γνωστοποίησε τις συστάσεις του για τον προγραμματισμό κατά τον στρατηγικό διάλογο με την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2017·

71.  τονίζει την πολιτική προβολή και επιρροή που παρέχει στην ΕΕ ο ΕΜΓ, ως διακριτό χρηματοδοτικό μέσο, στη γειτονία, τόσο στην Ανατολή όσο και στο Νότο·

72.  ζητεί τη διατήρηση της υφιστάμενης χρηματοοικονομικής ισορροπίας κατά την κατανομή των πόρων μεταξύ της νότιας και της ανατολικής γειτονιάς της Ένωσης·

73.  υπογραμμίζει τη διασύνδεση που υφίσταται μεταξύ της σταθεροποίησης, της στήριξης του εκδημοκρατισμού, της πρόληψης και της επίλυσης των συγκρούσεων, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, της εκπαίδευσης και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης· τονίζει τη σημασία των έργων που στηρίζουν την εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των νέων·

74.  τονίζει εκ νέου ότι είναι σημαντική η ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης των προκλήσεων·

75.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη των γειτονικών χωρών αντιμετωπίζουν επίσης ζητήματα όπως η μετανάστευση, η τρομοκρατία, οι τοπικές συγκρούσεις και η οικονομική αστάθεια, επενδύσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα θα είναι επωφελείς για όλη την ΕΕ·

76.  υπογραμμίζει ότι η ιδιαίτερη φύση των προκλήσεων στη γειτονία απαιτεί μια ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση που θα βασίζεται στις διαφορετικές ανάγκες και καταστάσεις των δικαιούχων, μεταξύ άλλων μέσω συνεργειών με άλλους EFI και σε όλο το φάσμα των πολιτικών της Ένωσης· τονίζει ότι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών σύνδεσης (ΣΣ) και των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) και όλων των συναφών μεταρρυθμίσεων, η οποία πρέπει να στηριχθεί με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους από την πλευρά της ΕΕ·

77.  επαναλαμβάνει τη σημασία του βαθύτερου κοινού προγραμματισμού με τα κράτη μέλη, επιπλέον της ικανοποιητικής προόδου που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο κοινών αναλύσεων, συντονισμού και επίτευξης συναίνεσης για τις προτεραιότητες των χορηγών· ζητεί επιτακτικά τη βελτίωση του συντονισμού των χορηγών, ιδίως όσον αφορά τον συνδυασμό με κονδύλια από άλλα μέσα της ΕΕ, άλλους χορηγούς και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την ενίσχυση της οικονομικής μετάβασης και της σταθερότητας των χωρών εταίρων·

78.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι ικανότητες αντίδρασης και οι οικονομικές δυνατότητες του μηχανισμού έχουν φτάσει στα όριά τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο στάδιο του σχεδιασμού δεν λήφθηκε σε επαρκή βαθμό υπόψη η εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη υπό μορφή πολιτικής και γεωπολιτικής ανάλυσης κινδύνου·

79.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των ενδεικτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων με νομοθετική τροποποίηση είναι ενδεχομένως αναγκαία υπό το φως των σημερινών προκλήσεων στις γειτονικές χώρες·

80.  επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι των κονδυλίων που προγραμματίζονται στο πλαίσιο του ΕΜΓ πρέπει να τηρούνται όταν αυτά τα κονδύλια μεταφέρονται σε άλλα μέσα, όπως καταπιστευματικά ταμεία, και ότι ο έλεγχος και η εποπτεία του Κοινοβουλίου είναι αναγκαίοι και δεν πρέπει ποτέ να παρακάμπτονται·

81.  ζητεί την ισχυρότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον προσδιορισμό των αναγκών·

82.  ζητεί την πλήρη αξιοποίηση της αιρεσιμότητας και μηχανισμών με βάση τα κίνητρα που στηρίζουν τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις εφόσον αυτές είναι αναγκαίες, και που συνδέονται με μεταρρυθμίσεις και στρατηγικούς στόχους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ΕΜΓ δεν μπόρεσε να παράσχει επαρκή κίνητρα στις χώρες που είναι απρόθυμες να δρομολογήσουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις· ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση του ΕΜΓ σε επίπεδο μηχανισμού·

83.  εκφράζει την ανησυχία του για τη καταστροφή και δήμευση σε τρίτες χώρες βοήθειας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη βελτίωση της στρατηγικής επικοινωνίας και της προβολής της ΕΕ στις χώρες της γειτονίας·

IcSP

84.  ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου η επιρροή του IcSP να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μέσω τακτικών στρατηγικών διαλόγων με τους εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλιστεί η συγχρηματοδότηση από άλλους σημαντικούς χορηγούς που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων·

85.  ζητεί τη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου και των συνεργειών μεταξύ των δράσεων του IcSP και των δράσεων συνέχειας άλλων μηχανισμών και φορέων·

86.  ζητεί να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ άλλων διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων νέων απειλών, όπως στον τομέα των υβριδικών συγκρούσεων και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

87.  συνιστά την πιο στρατηγική χρήση της ικανότητας διαμεσολάβησης του IcSP όχι μόνο σε σχέση με συγκρούσεις με γεωγραφικά περιορισμένο αντίκτυπο, αλλά και στη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και του διαλόγου στις υφιστάμενες ή τις αναδυόμενες συγκρούσεις παγκόσμιας σημασίας, και ζητεί τη βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και των εργαλείων ανάλυσης συγκρούσεων ώστε να επιτρέπουν την καλύτερη πρόληψη και την οικοδόμηση της ειρήνης·

88.  υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει πλέον στην ΕΕ να χρηματοδοτεί δράσεις εκπαίδευσης καθώς και την παροχή μη φονικού εξοπλισμού (όπως συστήματα πληροφορικής, νοσοκομεία, κ.ά.) στις ένοπλες δυνάμεις τρίτων χωρών για την αντιμετώπιση επειγουσών, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης·

EIDHR

89.  τονίζει εκ νέου τη θεμελιώδη σημασία της υποστήριξης και της προώθησης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από την παρεμβολή των αρχών των τρίτων χωρών·

90.  σημειώνει, εν προκειμένω, την αποτελεσματικότητα και τη σημασία του EIDHR, το οποίο λειτουργεί σε ένα πλαίσιο συρρικνούμενων περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών· επιβεβαιώνει τη συνεχή ανάγκη ειδικής χρηματοδότησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, χωρίς καμία μείωση· ζητεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης για την παροχή επείγουσας βοήθειας σε ΥΑΔ, καθώς και να προωθηθεί αποτελεσματικά η διαθεσιμότητα αυτών των κονδυλίων·

91.  επαναλαμβάνει ότι το EIDHR δεν θα πρέπει να έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ή να χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο για την κάλυψη κενών που αφήνουν άλλοι μηχανισμοί, αλλά ότι η στοχευμένη προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι σαφής και στρατηγικός αυτοτελής στόχος·

92.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να βρει λύσεις στα ζητήματα των συρρικνούμενων περιθωρίων δράσης της κοινωνίας των πολιτών, των αυξημένων παραβιάσεων και της καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα με την αύξηση των πόρων που διατίθενται για παγκόσμια προγράμματα ανταπόκρισης, όπως ο μηχανισμός της ΕΕ για τους ΥΑΔ ProtectDefenders.eu· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί ΥΑΔ, ιδίως εκείνους που διατρέχουν κίνδυνο, και τη κοινωνία των πολιτών, καθώς και περιθωριοποιημένες ομάδες όπως οι γυναίκες, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι Ρομά, οι ΛΟΑΔΜ, τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι·

93.  συνιστά να αυξηθούν ο στρατηγικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την παροχή πολιτικής καθοδήγησης από τις αρχές της ΕΕ και η συνοχή με τους άλλους μηχανισμούς, ιδίως σε χώρες στις οποίες παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δημοκρατικά πρότυπα, για να αντιμετωπιστεί η τάση του απολυταρχισμού που καταγράφεται σε ολόκληρο τον κόσμο·

94.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα διεθνώς σημαντικά θεματικά ζητήματα που ενδέχεται να ενισχύσουν, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και/ή μακροπρόθεσμα, την παγκοσμιοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος διεθνούς δικαίου και δικαιοσύνης· ζητεί τη μεγαλύτερη στήριξη του EIDHR σε μια σειρά νεοεμφανιζόμενων θεματικών ζητημάτων, ιδίως στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις, στα περιβαλλοντικά δικαιώματα και στα δικαιώματα των μεταναστών·

95.  χαιρετίζει τη στήριξη των διεθνών και των περιφερειακών μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λογοδοσίας, όπως η Υπηρεσία του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)·

96.  συνιστά να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλον τον κόσμο·

97.  επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Επιτροπής στην περαιτέρω στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και την προώθηση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ στις χώρες εταίρους· επιμένει ότι επείγει να καταβληθούν προσπάθειες για να περιοριστούν περαιτέρω τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι τοπικές ΟΚΠ· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να αναζητούν ενεργά ΥΑΔ και ΟΚΠ που εργάζονται σε θέματα ευαίσθητου χαρακτήρα που απαιτούν χρηματοδότηση, να δημοσιεύουν τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στις τοπικές γλώσσες και να επιτρέπουν στους αιτούντες να υποβάλλουν τις προτάσεις έργων στις γλώσσες αυτές, ώστε να ενισχυθούν επίσης, με τον τρόπο αυτόν, η τοπική αποδοχή και η μακροπρόθεσμη εδραίωση των έργων·

98.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων από το EIDHR δράσεων, ιδίως στο πλαίσιο των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών (ΑΠΕ), όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της μεταφοράς γνώσης στους τοπικούς φορείς και βελτίωσης της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις· ζητεί καλύτερο συντονισμό του σχεδιασμού των ΑΠΕ με τις δραστηριότητες παρακολούθησης των εκλογών του Κοινοβουλίου·

99.  καλεί την Επιτροπή να διαθέσει ειδική χρηματοδότηση για έργα που αφορούν την ολοένα και μεγαλύτερη κατάχρηση της τεχνολογίας παρακολούθησης και τις ηλεκτρονικές επιθέσεις εκ μέρους καταπιεστικών κυβερνήσεων και μη κρατικών φορέων·

100.  ζητεί να δημιουργηθούν συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης στα οποία θα συμμετέχουν ΥΑΔ·

101.  ενθαρρύνει τη συντονισμένη δράση με το IcSP με σκοπό την ανάληψη δράσεων για την πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου και της γενοκτονίας·

PI

102.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εστίαση στα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης·

103.  συνιστά να γίνεται πιο στρατηγική και ενοποιημένη χρήση των περιορισμένων πόρων που διατίθενται στο πλαίσιο του PI η οποία να εξασφαλίζει χωρίς αποκλεισμούς συνεισφορές και τον προσδιορισμό των δράσεων από όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής και την ΕΥΕΔ, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει ένας επαρκώς χρηματοδοτούμενος PI για την προορατική προάσπιση των αξιών και των συμφερόντων της ΕΕ στο πλαίσιο της μειούμενης διατλαντικής συναίνεσης και του αυξανόμενου αριθμού χωρών μεσαίου εισοδήματος των οποίων η στρατηγική σημασία αυξάνεται ταχύτατα, μεταξύ άλλων στην Ασία και στη Λατινική Αμερική·

104.  συνιστά την επανεξέταση των γεωγραφικών κατανομών στο προσεχές πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα προκειμένου να προσαρμοστούν στις προκλήσεις· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, την ενισχυμένη κάλυψη της συνεργασίας με μη στρατηγικές τρίτες χώρες, όπως οι χώρες μεσαίου εισοδήματος οι οποίες επί του παρόντος δεν καλύπτονται επαρκώς·

105.  συνιστά καλύτερη ευθυγράμμιση με τους στόχους του CIR και τους οριζόντιους θεματικούς τομείς·

106.  συνιστά την ολοκλήρωση του συστήματός του παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών ποιοτικών δεικτών·

107.  θεωρεί ότι ο PI θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως μέσω της στήριξης του έργου των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων· υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν η χρήση και κατανομή των πόρων καθώς και η αποτελεσματικότητα του PI και των προγραμμάτων «Business Avenue» και «EU Gateway», που θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα της προώθησης του διεθνούς εμπορίου·

108.  σημειώνει ότι ένας από τους στόχους του PI είναι η δημόσια διπλωματία προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και κατανόηση σε τρίτες χώρες όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ· τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών έχει τεράστια σημασία και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση 3 εκατομμυρίων EUR προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες·

CIR

109.  συνιστά να γίνεται καλύτερη χρήση των εναρμονισμένων κανόνων μέσω πιθανών κοινών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ·

110.  ζητεί την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις διατάξεις του CIR·

111.  ζητεί να εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την αύξηση της προβολής της χρηματοδότησης της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής επικοινωνιακής στρατηγικής που να περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης· ζητεί να θεσπιστούν μηχανισμοί αιρεσιμότητας έναντι των εταίρων υλοποίησης όταν δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα αύξησης της προβολής της ΕΕ·

112.  υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία που έχουν οι αρχές ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας της βοήθειας στον τομέα της εξωτερικής δράσης όπως τονίζεται στον CIR, και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τις αρχές αυτές σε όλα τα μέτρα που θα λάβει ως αποτέλεσμα της έκθεσης ενδιάμεσης επανεξέτασης·

113.  επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την πρόσβαση στους μηχανισμούς χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης μέσω λιγότερο περίπλοκων και πιο εύχρηστων ρυθμίσεων, πράγμα που μπορεί να διευκολύνει μια πιο ευέλικτη χρήση των πόρων και, ταυτόχρονα, να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν διεθνή πείρα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς που έχουν σκοπό να προωθήσουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ ως προς το σκέλος της συνοχής τους με άλλα ενωσιακά μέσα στήριξης των ΜΜΕ, όπως το COSME, καθώς και ως προς την επικουρικότητα, την αποφυγή επικαλύψεων και τη συμπληρωματικότητα με τα προγράμματα των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως προτάσεις για την ενδιάμεση επανεξέταση των προγραμμάτων αυτών με σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους· υπογραμμίζει ότι απαιτείται βελτίωση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ όσον αφορά τους υφιστάμενους μηχανισμούς, ιδίως σε εθνικό επίπεδο·

Η αρχιτεκτονική μετά το 2020

114.  ζητεί η χρηματοδότηση των μηχανισμών εξωτερικών σχέσεων να αντανακλά τις φιλόδοξες εξωτερικές δράσεις και ο προϋπολογισμός της ΕΕ ως παγκόσμιου παίκτη να αυξηθεί και παράλληλα να εξακολουθεί να βασίζεται στις αξίες και τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα και αρχές· επαναλαμβάνει ότι οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ εξυπηρετούν επίσης τα κοινά συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ·

115.  υπογραμμίζει ότι, σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η υφιστάμενη αναλογία του προϋπολογισμού που προορίζεται για την εξωτερική δράση θα πρέπει να αυξηθεί ή τουλάχιστον να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα και να εφαρμοστεί η ίδια λογική στα υφιστάμενα μέσα, πολιτικές και προτεραιότητες·

116.  επαναλαμβάνει ότι απαιτείται μεταρρύθμιση της σημερινής αρχιτεκτονικής των μηχανισμών, προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη λογοδοσία, διαφάνεια και δημόσια εποπτεία και να αυξηθούν η αποτελεσματικότητα, η συνοχή και η δυνατότητα ανταπόκρισης καθώς και η αποδοτικότητα και η ευελιξία· εκτιμά ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την οικονομική απόδοση, να περιορίσει τις επικαλύψεις και τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διαφόρων φορέων και των υπηρεσιών της Επιτροπής και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων που συνδέονται με τη στρατηγική, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή·

117.  υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο του Κοινοβουλίου ως συν-νομοθέτη στον κανονισμό που θεσπίζει το προσεχές ΠΔΠ· επαναλαμβάνει την προθυμία του να συνεργαστεί με την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο για τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης· τονίζει, ωστόσο, ότι ο σκοπός οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης των μηχανισμών θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, συνεκτικότητα, καθώς και ευελιξία· τονίζει ότι αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς δομή διακυβέρνησης που να επιτρέπει τον πολιτικό έλεγχο, να βασίζεται σε στρατηγική, να μην επιτρέπει τους αποκλεισμούς και να διασφαλίζει τη λογοδοσία· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα δεχτεί καμία μεταρρύθμιση των μηχανισμών χωρίς μια σταθερή δομή διακυβέρνησης· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προτείνουν σχέδιο μεταρρύθμισης των μηχανισμών, που να προβλέπει μια τέτοια δομή διακυβέρνησης· υπογραμμίζει τις διαφορές μεταξύ των συμπερασμάτων της ενδιάμεσης επανεξέτασης και των προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της σημερινής δομής· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο ισχυρός δημοκρατικός και διαφανής έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

118.  ζητεί την καλύτερη ενσωμάτωση των καταπιστευματικών ταμείων και διευκολύνσεων της ΕΕ στον προϋπολογισμό για να αυξηθούν η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος των EFI· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, συμφωνήθηκε να πραγματοποιείται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τη σύσταση νέων καταπιστευματικών ταμείων για θεματικές δράσεις· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε σημαντική αυτόνομη μεταφορά ή αποδέσμευση κονδυλίων στο πλαίσιο του τομέα 4·

119.  υπογραμμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα μπορούσαν επίσης να βοηθούν τις ΜΜΕ να κάνουν χρήση αυτών των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών με σκοπό τη δημιουργία μεσοπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ ενωσιακών επιχειρήσεων και των οικονομιών των δικαιούχων χωρών·

120.  τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας μηχανισμός χωρίς να συμπεριληφθούν σαφή και ειδικά κονδύλια και πιστώσεις για τους διάφορους στόχους, επιδιώξεις και προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, της επίλυσης των συγκρούσεων, των ευάλωτων κρατών, της αναπτυξιακής πολιτικής και της εξάλειψης της φτώχειας, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της στήριξης των χωρών που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της προσχώρησης στην ΕΕ και των χωρών που γειτνιάζουν με την ΕΕ·

121.  εκτιμά την προσήλωση της ΕΕ σε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και η υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε διάφορους στόχους και επιδιώξεις, όπως επίσης στην ειδική πολιτική και στρατηγική αξία των υφιστάμενων μέσων· υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τους στόχους εκάστου μηχανισμού· αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα ως προς τους στόχους και την εφαρμογή που έχουν ο ΕΜΓ, ο ΜΠΒ ΙΙ και το EIDHR και θεωρεί, συνεπώς, ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητοι λόγω στρατηγικών και πολιτικών εκτιμήσεων·

122.  υπενθυμίζει ότι, από το 2016, το EIDHR αποτελεί τη συγκεκριμένη έκφραση της δέσμευσης της ΕΕ να υποστηρίζει και να προάγει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες, και επιτρέπει στην ΕΕ να παρεμβαίνει χωρίς την παρεμβολή των κυβερνήσεων προκειμένου να υποστηρίζει καταχωρισμένες ή μη καταχωρισμένες ΜΚΟ και σε τομείς που δεν καλύπτονται πάντοτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ·

123.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν κοινοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης ενίσχυσης της βασιζόμενης στα δικαιώματα προσέγγισης και της ενσωμάτωσης της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε να αποκτήσει νόημα το άρθρο 21 ΣΕΕ, το οποίο υποχρεώνει την ΕΕ να εδραιώσει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου ως αναγκαίο στόχο των εξωτερικών σχέσεων·

124.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν τη σαφή ενημέρωση των χωρών εταίρων σχετικά με τυχόν μεταρρυθμίσεις·

125.  ζητεί να προβλεφθούν αξιόπιστες, συνεπείς διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης που να μπορούν να παρέχουν ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αξιολόγησης και να παρακολουθούν την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ με διάφορα μέσα·

126.  τονίζει ότι πρέπει να είναι προβλέψιμη η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ενώ παράλληλα πρέπει να θεσπίζεται η ευέλικτη χρήση των ποσών που έχουν καθοριστεί· επαναλαμβάνει ότι η ευελιξία προϋποθέτει τη δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ των κονδυλίων· υπενθυμίζει ότι δεν είναι δυνατή η ανακατεύθυνση των πόρων που προορίζονται για την επίτευξη στόχων εξωτερικής δράσης για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων κονδυλίων του συνολικού προϋπολογισμού του μηχανισμού εξωτερικής δράσης στο όριο του 10 % επί των αρχικών πιστώσεων του μηχανισμού για ευέλικτες και/ή επείγουσες δράσεις ενώ θα διατηρούνται παράλληλα οι στόχοι πολιτικής του μηχανισμού·

127.  τονίζει ότι η βοήθεια που παρέχεται σε μία χώρα δεν θα πρέπει να εξαρτάται από μεταναστευτικές συμφωνίες τις οποίες συνάπτει η ΕΕ με αυτή τη χώρα, και ότι δεν θα πρέπει να εκτρέπεται η χρηματοδότηση από φτωχές χώρες και περιφέρειες προς τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ή προς τις χώρες διέλευσης των μεταναστών στην πορεία τους προς την Ευρώπη απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται πάνω στη μεταναστευτική διαδρομή·

128.  υπενθυμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι δικαιούχοι κατά την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς· ζητεί να απλουστευθούν οι διαδικασίες, να ελαφρυνθεί ο διοικητικός φόρτος και να υιοθετηθούν, όπου είναι δυνατό, ενοποιημένες διαδικασίες για τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, και να δημιουργηθεί μια υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για τους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ και να χρησιμοποιούνται ψηφιακές λύσεις, εφόσον είναι δυνατόν, για να εξορθολογιστεί και να μειωθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος, όχι όμως εις βάρος της δημοσιονομικής εποπτείας, ιχνηλασιμότητας και ελέγχου·

129.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ για να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ θα υπαγορεύεται από τις πολιτικές και όχι από τους μηχανισμούς, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι αντιφάσεις, η έλλειψη συνοχής, οι περιττές δαπάνες, οι αλληλοεπικαλύψεις και η απώλεια τεχνογνωσίας και να επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις της συνολικής εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

130.  τονίζει την ανάγκη μιας πιο στρατηγικής πολιτικής καθοδήγησης και της κατάρτισης μιας γενικής στρατηγικής και συνοδευτικών εγγράφων, που θα εκπονηθούν συνδυαστικά και θα είναι κοινά σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, θα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και παρακολούθησης από την κυβερνητική δομή που πρόκειται να δημιουργηθεί και θα καθορίζουν τους στόχους και τις επιδιώξεις της εξωτερικής δράσης της ΕΕ για την προσεχή περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί ο μηχανισμός για την επίτευξή τους· ζητεί να χρησιμοποιηθεί τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό αυτών των στόχων και επιδιώξεων· συνιστά να περιλαμβάνονται στο σύνολο του προγραμματισμού ανάλυση ευαισθησίας των συγκρούσεων, ανάλυση οικονομικής πολιτικής και αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και μέτρα μετριασμού του κινδύνου τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με ευέλικτο τρόπο όταν εμφανίζονται τέτοιοι κίνδυνοι·

131.  ζητεί να διερευνηθούν τρόποι ενίσχυσης του συντονισμού και της συνοχής με τις πολιτικές χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης των κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του κοινού προγραμματισμού·

132.  ζητεί να ενισχυθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ΜΚΟ, με το να καταστούν σαφείς οι δυνατότητες συγχρηματοδότησης και να παρασχεθούν περισσότερες τέτοιες δυνατότητες, μέσω της πρόβλεψης πολυετών εταιρικών σχέσεων και της διασφάλισης της βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων·

133.  ζητεί να βελτιωθούν οι απαιτήσεις για ταχύτερη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει τα ταχέως εξελισσόμενα γεγονότα·

134.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθούν η προβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και η σχετική ενημέρωση -μεταξύ άλλων μέσω της ειδικής ομάδας της ΕΕ για τη στρατηγική επικοινωνία- καθώς και η επιρροή της στον κόσμο· εκτιμά ότι τούτο πρέπει να θεωρηθεί στόχος πολιτικής· τονίζει, κατά συνέπεια, την επείγουσα ανάγκη ειδικής ανά χώρα και/ή ανά περιφέρεια στρατηγικής επικοινωνίας στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και σημαντικά αυξημένου συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κρατών μελών·

135.  υπογραμμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τοπικό προγραμματισμό και στην εποπτεία του προγραμματισμού και στην τελική εκταμίευση των κονδυλίων, και στον προσδιορισμό των δικαιούχων, ιδίως στην περίπτωση των ΥΑΔ και των ΟΚΠ που δραστηριοποιούνται σε ευαίσθητους τομείς· επαναλαμβάνει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ δεν μπορούν να είναι οι μόνες υπεύθυνες για τις αποφάσεις χρηματοδότησης λόγω του έργου τους και του καθεστώτος τους στις τρίτες χώρες·

136.  υπογραμμίζει ότι η κοινωνία των πολιτών των αντίστοιχων χωρών θα πρέπει να συμμετέχει στενά στον προγραμματισμό των μηχανισμών ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αποκεντρωμένη συνεργασία κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του, προκειμένου να καθιερωθούν σταθερές και βιώσιμες εταιρικές σχέσεις, να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες των πληθυσμών και να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές πραγματικότητες των επηρεαζόμενων ατόμων·

137.  υπενθυμίζει ότι, σε ορισμένες περιστάσεις, οι πολιτικοί στόχοι και οι επιδιώξεις της ΕΕ, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η ανάπτυξη, επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω της εκταμίευσης πολλών μικρών επιχορηγήσεων στις οργανώσεις βάσης, παρά μέσω της διάθεσης ενός μεγαλύτερου κονδυλίου σε έναν μόνο δικαιούχο·

138.  υπογραμμίζει τη σημασία των αρχών των «αναλογικών κερδών» και της αιρεσιμότητας· θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθούν ισχυρότεροι μηχανισμοί αιρεσιμότητας, στο πλαίσιο των οποίων η άμεση δημοσιονομική στήριξη που χορηγείται σε κρατικές αρχές ή σε κυβερνητικά όργανα και μη κρατικούς φορείς θα μπορεί να αναστέλλεται ή, όπου είναι δυνατό, να ανακατευθύνεται στην κοινωνία των πολιτών σε περιπτώσεις στις οποίες οι οργανισμοί αυτοί δεν τηρούν ή δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση επίτευξης των στόχων της χορηγούμενης χρηματοδότησης ή παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

139.  απαιτεί, όταν η αναπτυξιακή βοήθεια χρησιμοποιείται για τη μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, διαφάνεια, λογοδοσία, διεξοδικό έλεγχο, αναπτυξιακή προσθετικότητα, τήρηση των αρχών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, και διασφάλιση αυστηρών προτύπων στον τομέα του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωμάτων·

140.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δέσμευσης πόρων, μέσω των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης, για συνεργασία και τεχνική βοήθεια προς τρίτες χώρες, ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να προαχθεί η προσχώρηση στον διακανονισμό του Wassenaar, στην Ομάδα της Αυστραλίας, στο Καθεστώς Ελέγχου Τεχνολογίας Πυραύλων και στην Ομάδα Προμηθευτών Πυρηνικών Υλικών, και να προληφθούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετιζόμενες με την εν εξελίξει αναδιατύπωση του κανονισμού για τα αγαθά διπλής χρήσης·

141.  τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική δομή απαιτεί κατάλληλους ελέγχους και ισορροπίες, διαφάνεια, δικαίωμα ελέγχου της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης συμβολής του Κοινοβουλίου στις στρατηγικές πολιτικές και του ελέγχου της εφαρμογής εκ μέρους του, καθώς και τη χρήση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την αναθεώρηση των θεματικών προτεραιοτήτων, εάν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα των νομοθετικών πράξεων, και την έγκριση πρόσθετων ουσιαστικών στοιχείων όπως στρατηγικών εγγράφων και εγγράφων πολυετούς προγραμματισμού·

142.  είναι πεπεισμένο ότι η μετά το 2020 γενιά των EFI πρέπει να τηρεί τις δημοσιονομικές αρχές της ειλικρίνειας και της ενότητας·

143.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση και οι διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου θα πρέπει να είναι αρκετά αυστηρές και διαφανείς ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πόρων και να είναι δυνατή η πραγματοποίηση των κατάλληλων τροποποιήσεων για να αυξηθεί η ικανότητα απορρόφησης εφόσον είναι αναγκαίο.

o
o   o

144.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 27.
(2) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 11.
(3) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 1.
(4) ΕΕ L 335 της 15.12.2017, σ. 6.
(5) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 77.
(6) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 85.
(7) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(8) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 95.
(9) ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30.
(10) ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1.
(11) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(12) Βλέπε έκθεση A8-0211/2017.
(13) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(14) ΕΕ C 407 της 8.12.2015, σ. 8.
(15) ΕΕ C 60 της 16.2.2016, σ. 3.
(16) ΕΕ C 122 της 19.4.2017, σ. 4.
(17) Δημοσιεύθηκε στον ακόλουθο ιστότοπο της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-external-financing-instruments-european-union_en
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0026.
(20) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 109.
(21) ΕΕ C 408 της 30.11.2017, σ. 21.
(22) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 110.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0306.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0036.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0037.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0094.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0262.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0263.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0261.
(31) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 25.
(32) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0408.
(33) https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf


Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
PDF 497kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (2017/2010(INI))
P8_TA(2018)0120A8-0141/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και την πιο πρόσφατη εκδοχή, τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(1),

–  έχοντας υπόψη τις πρακτικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στις 22 Ιουλίου 2011 μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε περίπτωση συμφωνιών σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα(2) και το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα(3),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2015 που συνέταξε η Επιτροπή με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (COM(2016)0469) και την ετήσια έκθεση του 2016 που συνέταξε η Επιτροπή με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (COM(2017)0600),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2015 που συνέταξε η Επιτροπή με θέμα τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων (COM(2016)0471) και την ετήσια έκθεση του 2016 που συνέταξε η Επιτροπή με θέμα τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων (COM(2017)0601),

–  έχοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη για βελτίωση του νομοθετικού έργου με σκοπό την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη σύσταση της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και την προσέγγιση «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο» (C(2017)7810),

–  έχοντας υπόψη τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της COSAC με τίτλο «Developments in European Union – Procedures and Practices Relevant to Parliamentary Scrutiny» (Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Διαδικασίες και πρακτικές σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο) της 19ης Ιουνίου 2014, της 14ης Νοεμβρίου 2014, της 6ης Μαΐου 2015 και της 4ης Νοεμβρίου 2015, της 18ης Μαΐου 2016, της 18ης Οκτωβρίου 2016 και της 3ης Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφη στις 5 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών του 2015 σχετικά με την επικουρικότητα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 52 και 132 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0141/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 και το 2016 αποτέλεσαν την πρώτη διετία της Επιτροπής Juncker, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της το Νοέμβριου του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker ανέλαβε τη δέσμευση να θέσει την επικουρικότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δημοκρατικής διαδικασίας και να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, περιλαμβάνει την υποχρέωση εκ μέρους των τριών θεσμικών οργάνων να τηρούν και να εφαρμόζουν τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η Επιτροπή έλαβε οκτώ αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τρεις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός των υπομνημάτων που παρελήφθησαν κατά το έτος αυτό από την Επιτροπή ανήλθε σε 350·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η Επιτροπή έλαβε 65 αιτιολογημένες γνώμες οι οποίες αφορούσαν 26 προτάσεις που είχε υποβάλει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 713 % σε σχέση με τις οκτώ αιτιολογημένες γνώμες που ελήφθησαν το 2015, και είναι ο τρίτος υψηλότερος αριθμός μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος αφότου καθιερώθηκε, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, ο μηχανισμός ελέγχου της επικουρικότητας (μετά τις 84 το 2012 και τις 70 το 2013)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός υποβολών από την Επιτροπή αυξήθηκε σημαντικά κατά το εν λόγω έτος στο οποίο σημειώθηκαν συνολικά 620 υποβολές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Μαΐου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου με νέες ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων από νέες πρωτοβουλίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή τον ιστότοπο «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο - Πείτε τη γνώμη σας!»(4), καθώς και την πλατφόρμα REFIT (για αποτελεσματική και αποδοτική νομοθεσία), παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους πρόσθετες δυνατότητες να γνωστοποιούν στην Επιτροπή τυχόν ελλείψεις όσον αφορά τα υφιστάμενα κανονιστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων σχετικά με την επικουρικότητα και/ή αναλογικότητα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπόνησε δεκατρείς αρχικές αξιολογήσεις, μία εκτίμηση επιπτώσεων ουσιωδών τροπολογιών του Κοινοβουλίου και έξι εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνέταξε επίσης τέσσερις εκθέσεις για το «κόστος της μη Ευρώπης» και δύο εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπόνησε 36 αρχικές αξιολογήσεις, μία εκτίμηση επιπτώσεων ουσιωδών τροπολογιών του Κοινοβουλίου και δεκατέσσερις εκ των υστέρων εκτιμήσεις ευρωπαϊκών επιπτώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον συνέταξε επτά εκθέσεις το «κόστος της μη Ευρώπης» και πέντε εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης ανατίθενται κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες όταν απαιτούνται ευελιξία και αποτελεσματικότητα που δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση κανόνων που είναι ουσιώδεις για το εκάστοτε θέμα εμπίπτει στη αποκλειστική αρμοδιότητα των νομοθετικών οργάνων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα αποτελούν βασικές έννοιες στο πλαίσιο των εκ των εκτιμήσεων των επιπτώσεων και των εκ των υστέρων αξιολογήσεων οι οποίες αξιολογούν εάν είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, εάν οι στόχοι τους μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα με άλλα μέσα και εάν επιφέρουν πράγματι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ως προς την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 τρία εθνικά νομοθετικά σώματα (το δανικό Folketing, το ολλανδικό Tweede Kamer και το βρετανικό House of Lords) εξέδωσαν εκθέσεις με λεπτομερείς προτάσεις ως προς τους τρόπους για την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

1.  τονίζει τη σημασία των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα τις οποίες συντάσσει η Επιτροπή· επισημαίνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής το 2015 και το 2016 ήταν πιο λεπτομερείς και πιο διεξοδικές από ό,τι οι αντίστοιχες εκθέσεις προηγούμενων ετών·

2.  τονίζει τη σημασία του να δρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εκεί όπου μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία με σκοπό τη μείωση του "δημοκρατικού ελλείμματος"·

3.  υπογραμμίζει ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές, τις οποίες τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία· υπενθυμίζει ότι οι αρχές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της λειτουργίας της Ένωσης διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις σε επίπεδο Ένωσης είναι αναγκαίες, ότι οι στόχοι τους δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη που ενεργούν μεμονωμένα, ότι η φύση και η ουσία των δράσεων αυτών δεν υπερβαίνουν ό,τι κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών και ότι πάντα λαμβάνονται στο πλέον κατάλληλο επίπεδο διακυβέρνησης· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι αρχές αυτές μπορεί να τυγχάνουν καταχρήσεως προκειμένου να εξυπηρετούν αντιενωσιακές σκοπιμότητες και τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να αποτρέπεται και να εξουδετερώνεται ο κίνδυνος αυτός·

4.  υπενθυμίζει ότι η επικουρικότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή των ομοσπονδιών, αλλά επίσης και μια αόριστη νομική έννοια η οποία, κατά συνέπεια, χρήζει πολιτικής ερμηνείας·

5.  αντιλαμβάνεται ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη συσταλτική ερμηνεία των εξουσιών που ανατίθενται στην Ένωση δυνάμει των Συνθηκών·

6.  θεωρεί ότι κάθε προβληματισμός σχετικά με την επικουρικότητα και τον έλεγχό της πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των όλο και συχνότερων απαιτήσεων που έχουν οι πολίτες από την Ένωση και συγκεκριμένα να διαχειρίζεται η ΕΕ τις μείζονες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι διηπειρωτικές χρηματοδοτικές ροές, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή·

7.  επικροτεί την αναφορά που γίνεται στη Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την επικουρικότητα· είναι της γνώμης ότι η επικουρικότητα θα πρέπει να κατέχει εξέχουσα θέση στον προβληματισμό που αφορά το μέλλον της ΕΕ·

8.  σημειώνει την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean Claude Juncker, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, σχετικά με τη συγκρότηση ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα, την αναλογικότητα και την προσέγγιση «Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο», με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι της γνώμης ότι η συμμετοχή στην ειδική ομάδα που συστάθηκε από την Επιτροπή δεν θα λάμβανε υπόψη τον θεσμικό ρόλο και τη θέση του Κοινοβουλίου ως του μοναδικού άμεσα εκλεγμένου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί του πολίτες στο επίπεδο της Ένωσης και ασκεί καθήκοντα πολιτικού ελέγχου επί της Επιτροπής, και ότι, ως εκ τούτου, αποφάσισε να αρνηθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει στην ειδική ομάδα·

9.  επισημαίνει τη μεθοδολογία που εφάρμοσε η Επιτροπή στις ετήσιες εκθέσεις του 2015 και του 2016, στο πλαίσιο των οποίων τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να ταξινομούνται οι αιτιολογημένες γνώμες επί δέσμης προτάσεων τις οποίες υποβάλλουν τα εθνικά κοινοβούλια ως ενιαία αιτιολογημένη γνώμη, αντί να ταξινομούνται ως αιτιολογημένες γνώμες επί κάθε μεμονωμένης πρότασης·

10.  εκτιμά ότι ο αριθμός των αιτιολογημένων γνωμών που ελήφθησαν από τα εθνικά κοινοβούλια το 2016 (65) είναι ο τρίτος υψηλότερος μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος αφότου καθιερώθηκε ο μηχανισμός ελέγχου της επικουρικότητας με τη Συνθήκη της Λισαβόνας· σημειώνει τη σημαντική αύξηση (+ 713 %), σε σύγκριση με τις οκτώ αιτιολογημένες γνώμες που ελήφθησαν το 2015· αναγνωρίζει, επιπλέον, τη σημαντική αύξηση, από 350 σε 620, του αριθμού των γνωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου· υπογραμμίζει ότι οι τάσεις αυτές αναδείχθηκαν στο πλαίσιο μιας μείωσης της νομοθετικής δραστηριότητας, γεγονός που αποδεικνύει επίσης την εξέλιξη που σημειώνεται στη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη· επικροτεί το έντονο ενδιαφέρον που εξέφρασαν τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολύ περισσότερα εθνικά κοινοβούλια εξέδωσαν αιτιολογημένες γνώμες (26 εκ των 41 το 2016, σε σύγκριση με τα οκτώ του 2015)· σημειώνει τη σημαντική διαφορά που υφίσταται μεταξύ των κοινοβουλίων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και μέσω αιτιολογημένων γνωμών· υπογραμμίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια εξακολουθούν να ενδιαφέρονται περισσότερο να επηρεάσουν το περιεχόμενο της νομοθεσίας της Ένωσης παρά να εντοπίσουν περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να προκύψει ζήτημα επικουρικότητας· επισημαίνει ότι η εξουσία των εθνικών κοινοβουλίων ως προς τον έλεγχο του σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα να ζητούν από τον ευρωπαίο νομοθέτη να ενεργεί, κατά περίπτωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

12.  αναγνωρίζει το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ) και η από τον Ιούλιο του 2015 διάδοχός της Επιτροπή Ρυθμιστικού Ελέγχου (ΕΡΕ)· σημειώνει ότι η ΕΕΕ και η ΕΡΕ έκριναν ότι περίπου το 23 % των εκτιμήσεων επιπτώσεων (ΕΕ), τις οποίες εξέτασαν το 2015, έχρηζαν βελτιώσεων στο ζήτημα των αρχών της επικουρικότητας ή της αναλογικότητας, ή και των δύο· παρατηρεί ότι το 2016 το ποσοστό των εκτιμήσεων επιπτώσεων που δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από την ΕΡΕ ήταν 15 %· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα ποσοστά αυτά έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή εξέτασε όλες τις σχετικές εκτιμήσεις επιπτώσεων με γνώμονα τις αναλύσεις της ΕΡΕ·

13.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή της δέσμης μέτρων όσον αφορά το θεματολόγιο για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου οδήγησε την Επιτροπή να αναπτύξει ισχυρότερα εσωτερικά μέσα και διαδικασίες που στόχο έχουν να προλαμβάνουν τις παραβιάσεις της αρχής της επικουρικότητας· υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου αποτελούν βασικό μέσο που διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και προάγει τη λογοδοσία· τονίζει, ειδικότερα, τον ρόλο της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου (ΕΡΕ) και επικροτεί το γεγονός ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα αποτελούν πλέον μέρος του ποιοτικού ελέγχου που διενεργεί αυτή η επιτροπή· τονίζει, ωστόσο, ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία της Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου·

14.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ενέκρινε τον Μάιο του 2015 μια νέα δέσμη μέτρων για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον και εγγυάται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, γεγονός που με τη σειρά του θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερου βαθμού διαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· θεωρεί ότι το νέο πλαίσιο για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου θα πρέπει να αποτελεί εργαλείο προκειμένου η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνάδει πλήρως με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· τονίζει εντούτοις ότι αυτό, ενώ θα πρέπει να μεριμνά για τη διεξαγωγή αναλυτικών δοκιμών συμμόρφωσης με αυτές τις αρχές ώστε να δρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εκεί που μπορεί να προσδίδει προστιθέμενη αξία, δεν θα πρέπει να προκαλεί περιττές καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων·

15.  χαιρετίζει τη δημοσίευση από την Επιτροπή, στις 24 Οκτωβρίου 2017, της ανακοίνωσης με τίτλο «Ολοκλήρωση του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας: Καλύτερες λύσεις για καλύτερα αποτελέσματα», στην οποία η Επιτροπή παρουσιάζει τις προσπάθειές της για ενίσχυση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της λογοδοσίας στις εργασίες της όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία διαβούλευσης και τις δυνατότητες των ενδιαφερόμενων μερών να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στις προτάσεις της·

16.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή εισήγαγε το 2015 νέους μηχανισμούς διαβούλευσης και ανατροφοδότησης για νέες πρωτοβουλίες πολιτικής·

17.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να εξηγείται επαρκώς η ανάγκη για νομοθετικές πρωτοβουλίες και τον αντίκτυπό τους σε όλους τους σημαντικούς τομείς (οικονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό), με σκοπό να τηρούνται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

18.  στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να πραγματοποιεί αξιολογήσεις πριν προβεί στην εξέταση ενδεχόμενων νομοθετικών αλλαγών· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά για να διασφαλίζουν καλύτερη παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση του πραγματικού αντικτύπου της νομοθεσίας της ΕΕ στους πολίτες, την οικονομία, την κοινωνική διάρθρωση και το περιβάλλον·

19.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν το 2016 μία νέα διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεσμεύεται να υποδεικνύει στις αιτιολογικές της εκθέσεις τον τρόπο με τον οποίο οι προτάσεις της δικαιολογούνται υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· επικροτεί το γεγονός ότι, μέσω της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή δεσμεύεται να θέτει στη διάθεση των εθνικών κοινοβουλίων τις εκτιμήσεις επιπτώσεων των νομοθετικών και μη νομοθετικών προτάσεών της· υπενθυμίζει ότι στην εν λόγω συμφωνία τονίζεται επίσης η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να τα διευκολύνουν να κάνουν πλήρη χρήση των προνομίων τους δυνάμει των Συνθηκών·

20.  καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να δηλώνουν με σαφήνεια, ήδη από την αρχή, ότι το υπόμνημά τους αποτελεί αιτιολογημένη γνώμη βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 2 των Συνθηκών, και να επισημαίνουν σαφώς τη νομοθετική πρόταση ή τις νομοθετικές προτάσεις στις οποίες αναφέρεται, να καταδεικνύουν σαφώς τους λόγους για τους οποίους κρίνουν ότι η πρόταση παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας, να επισυνάπτουν μια σύντομη περίληψη της σχετικής επιχειρηματολογίας, και να τηρούν την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης του εκάστοτε σχεδίου νομοθετικής πράξης· σημειώνει ότι με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η έγκαιρη και επαρκής ανάλυση των αιτιολογημένων γνωμών από όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα·

21.  πιστεύει ότι, μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ έχει αναπτυχθεί σημαντικά μέσω, για παράδειγμα, των επαφών τους με άλλα εθνικά κοινοβούλια· προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τις διακοινοβουλευτικές επαφές, και σε διμερή βάση, ως μέσο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, και να το πράξουν στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού ευρωπαϊκού οράματος εκεί όπου η Ένωση μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία, επιδεικνύοντας πνεύμα αλληλεγγύης, με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι με τις επαφές αυτές μπορεί να διευκολύνεται η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

22.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο διαδραματίζει ολοένα συχνότερα και τακτικότερα ρόλο συνομιλητή με τα εθνικά κοινοβούλια και διαμεσολαβητή μεταξύ τους όσον αφορά τους μηχανισμούς της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· θεωρεί ότι η ενίσχυση του διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια σε πολιτικό επίπεδο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μέσο για τον εξορθολογισμό των ελέγχων της επικουρικότητας και της αναλογικότητας μέσω της καλύτερης εξέτασης της ουσίας των νομοθετικών προτάσεων·

23.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, το 2016, 14 σώματα από 11 εθνικά κοινοβούλια υπέβαλαν αιτιολογημένες γνώμες όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (COM(2016)0128), επιτυγχάνοντας έτσι το όριο του ενός τρίτου των ψήφων που απαιτείται από το άρθρο 7 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 των Συνθηκών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επονομαζόμενη διαδικασία της «κίτρινης κάρτας»· υπενθυμίζει ότι τα επιχειρήματα που διατύπωσαν τα εθνικά κοινοβούλια αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένων συζητήσεων στο Κοινοβούλιο με την Επιτροπή· επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεσμεύτηκε με τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο της COSAC· σημειώνει ότι η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διατύπωσε εκτεταμένα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης της πρότασης(5)· θεωρεί ότι, παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια, η Επιτροπή, με τα επιχειρήματα που διατυπώνει σε αυτήν, συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να αιτιολογήσει την απόφασή της·

24.  σημειώνει ότι, σε σχέση με την προαναφερθείσα πρόταση της Επιτροπής, επτά εθνικά κοινοβούλια απέστειλαν, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, γνώμες οι οποίες έκριναν την πρόταση συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας· παρατηρεί ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την επικουρικότητα της Επιτροπής των Περιφερειών υποστήριξε ότι ο στόχος της πρότασης θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ·

25.  υπενθυμίζει ότι η διαδικασία της «κίτρινης κάρτας» έχει ενεργοποιηθεί δύο φορές στο παρελθόν (μία το 2012 και μία το 2013), γεγονός που, σε συνδυασμό με τη νέα αυτή διαδικασία της «κίτρινης κάρτας», αποδεικνύει ότι το σύστημα λειτουργεί και ότι τα εθνικά κοινοβούλια, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν εύκολα και εγκαίρως να συμμετέχουν στο διάλογο για την επικουρικότητα· θεωρεί σε κάθε περίπτωση ότι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους θα μπορούσε να ενισχύσει τον εκ των προτέρων έλεγχο της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας·

26.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 των Συνθηκών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδουν τα εθνικά κοινοβούλια ή κάποιο σώμα ενός εθνικού κοινοβουλίου· σημειώνει ότι ορισμένα εθνικά κοινοβούλια έχουν στο παρελθόν εκφράσει την απογοήτευσή τους για τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή σε περιπτώσεις στις οποίες ενεργοποιήθηκε διαδικασία «κίτρινης κάρτας»· παρατηρεί ωστόσο ότι η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι δίδονται, με ουσιαστικό και πολιτικό περιεχόμενο και σε εύθετο χρόνο, απαντήσεις στις ανησυχίες που εκφράζουν τα εθνικά κοινοβούλια· καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει συστηματικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις απαντήσεις της στις αιτιολογημένες γνώμες·

27.  λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές που προτείνονται από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου της επικουρικότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η COSAC, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου της επικουρικότητας δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια την τροποποίηση της Συνθήκης· σημειώνει ότι η παράταση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη θα απαιτούσε τροποποίηση των Συνθηκών ή των πρωτοκόλλων τους· υπενθυμίζει το πλαίσιο της επιστολής της 1ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τις πρακτικές ρυθμίσεις εφαρμογής του μηχανισμού ελέγχου της επικουρικότητας που διαβίβασαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής στους Προέδρους των εθνικών κοινοβουλίων, στην οποία η Επιτροπή αναφέρει ότι, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι θερινές διακοπές στα εθνικά κοινοβούλια, ο μήνας Αύγουστος δεν πρέπει να συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρωτόκολλο αριθ. 2· υπενθυμίζει την πρόταση που έγινε από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρούνται από τον υπολογισμό της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων οι διακοπές των εργασιών των εθνικών κοινοβουλίων τον Δεκέμβριο·

28.  τονίζει ότι για την έγκριση νομικών πράξεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη ευρείας πλειοψηφίας του Συμβουλίου, περιλαμβανομένων των αρμόδιων υπουργών όλων των κρατών μελών, οι οποίοι πρέπει να λογοδοτούν ενώπιον των εθνικών τους κοινοβουλίων·

29.  επισημαίνει ότι ήδη υφίσταται μια σειρά από μέσα που διευκολύνουν τα εθνικά κοινοβούλια και τους πολίτες να συμμετάσχουν σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, τα οποία διασφαλίζουν τον έλεγχο της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως τα μέσα αυτά, ενώ πρέπει να αποφεύγεται, όπου είναι δυνατόν, η δημιουργία ακόμη πιο περίπλοκων διοικητικών δομών και χρονοβόρων διαδικασιών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ επιδιώκει να γίνει καλύτερα κατανοητή από τους πολίτες της, πάντα σε πλαίσιο σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους· καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες και σχετικά σεμινάρια, για να πληροφορήσουν τους πολίτες σχετικά με τις δυνατότητές τους να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας·

30.  επισημαίνει ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι περιεκτική και σαφής ώστε να δίνει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να περιλαμβάνει τις δέουσες απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, να αποτρέπει το δυσανάλογο κόστος και να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη·

31.  τονίζει τη σημασία που έχει να προωθηθεί η πρόσβαση στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στους χάρτες πορείας που έχει εκπονήσει η Επιτροπή, για τη συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις και/ή σε διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη που διοργανώνει η Επιτροπή και/ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πλατφόρμας REFIT «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τον φόρτο: Προτάσεις»· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου και του προγράμματος ελέγχου της αποτελεσματικής και αποδοτικής ρύθμισης της νομοθεσίας (REFIT), το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2016·

32.  υπενθυμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι υφιστάμενες μορφές συνεργασίας και να καθιερωθούν επιλογές βελτίωσης της πλατφόρμας IPEX με σκοπό την ευαισθητοποίηση των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τον ρόλο τους στους ελέγχους της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, την παροχή βοήθειας ώστε να επεξεργάζονται καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, και τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού τους· προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να γνωμοδοτούν επί των προτάσεων της Επιτροπής, οι οποίες είναι όλες ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες για διαβούλευση στην εσωτερική βάση δεδομένων CONNECT· υπενθυμίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα REGPEX·

33.  προτρέπει τα εθνικά και τα περιφερειακά κοινοβούλια να αναπτύξουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με την Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία διαθέτει μια ομάδα δώδεκα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι εξετάζουν νομοθετικές προτάσεις υπό το πρίσμα των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

34.  επιδοκιμάζει το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν ορισμένα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίσουν πιο θετικό και προορατικό ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις μέσω της χρήσης της διαδικασίας της «πράσινης κάρτας»· παρατηρεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τους όρους που διέπουν τη διαδικασία αυτή· θεωρεί ότι μια άτυπη διαδικασία με βάση τη διακοινοβουλευτική συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια·

35.  σημειώνει, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ότι το 2015 είκοσι κοινοβουλευτικά σώματα συνυπέγραψαν ή υποστήριξαν την πρώτη πρωτοβουλία «πράσινης κάρτας» σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων, και ότι τον Ιούλιο του 2016 εννέα κοινοβουλευτικά σώματα συνυπέγραψαν τη δεύτερη διαδικασία «πράσινης κάρτας», καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την εφαρμογή αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο· παρατηρεί ότι ορισμένες από τις προτάσεις στο πλαίσιο της πρώτης πρωτοβουλίας «πράσινης κάρτας» αποτυπώθηκαν στη συνέχεια στην αναθεωρημένη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2015· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν ήδη εποικοδομητικό ρόλο στο θεσμικό πλαίσιο και ότι δεν συντρέχει λόγος να δημιουργηθούν αυτή τη στιγμή νέες θεσμικές και διοικητικές δομές οι οποίες θα καθιστούσαν την όλη διαδικασία ασκόπως περίπλοκη·

36.  επισημαίνει ότι το 2016 ορισμένα περιφερειακά κοινοβούλια κοινοποίησαν άμεσα στη Επιτροπή τις γνώμες τους σχετικά με ορισμένες προτάσεις της Επιτροπής· σημειώνει ότι η Επιτροπή, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει λάβει υπόψη της τις απόψεις αυτές· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου (αριθ. 2), εναπόκειται σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο ή σώμα εθνικού κοινοβουλίου να πραγματοποιεί, κατά περίπτωση, διαβουλεύσεις με περιφερειακά κοινοβούλια που έχουν νομοθετικές εξουσίες·

37.  σημειώνει τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που εκδόθηκε το 2015 και το 2016· υπογραμμίζει ότι το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η τήρηση της υποχρέωσης από τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης να αιτιολογούν τις επιλογές τους όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας πρέπει να αξιολογείται όχι μόνο με βάση το κείμενο της αμφισβητούμενης πράξης αλλά και με βάση το πλαίσιό της και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, και ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκείς και κατανοητές από τα εθνικά κοινοβούλια, τους πολίτες και τα δικαστήρια· επιπλέον τονίζει ότι, όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική εξουσία σε τομείς που προϋποθέτουν επιλογές πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα και για τους οποίους καλούνται να προβούν σε σύνθετες εκτιμήσεις·

38.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0210.
(3) ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 33.
(4) http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/contributions_el.htm
(5) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2016 για την πρόταση οδηγίας όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, ως προς την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 2 (COM(2016)0505).


Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
PDF 487kWORD 165k
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή (2017/2136(DEC))
P8_TA(2018)0121A8-0137/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2016 της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2017)0351),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05940/2018 – C8‑0042/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(6)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(7),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(8),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(11) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(13), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(14), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/776/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού «Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(16)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(17),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(18),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(20),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(21) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(22), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(23), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(24), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(26)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

4. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(27),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(28),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016(29),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(30),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(31) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(32), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(33), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(34), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ(35),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2014/927/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/770/ΕΕ με σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα»(36),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(37)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στη διευθύντρια του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

5. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(38),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(39),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016(40),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(41),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(42) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(43), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(44), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(45), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/37/ΕΚ(46),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(47)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

6. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(48),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(49),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016(50),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(51),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(52) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(53), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(54), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(55), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/778/EΕ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/46/ΕΚ(56),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(57)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

7. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(58),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(59),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016(60),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(61),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(62) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(63), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(64), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(65), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/801/EΕ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων και για την κατάργηση της απόφασης 2007/60/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/593/ΕΚ(66),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(67)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

8. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή (2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(68),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(69),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2017)0379),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2016 της Επιτροπής για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2017)0351),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2016 (COM(2017)0497) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2017)0306),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(70), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(71) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05940/2018 – C8‑0042/2018),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05942/2018 – C8‑0043/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(72), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(73), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2016(74)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

9. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2017/2136(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση των προϋπολογισμών των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0137/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες της Ένωσης είναι σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 1,9 % των δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή, εξακριβώνει κατά πόσον οι πιστώσεις έχουν δαπανηθεί ορθά και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι πολιτικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η δημοκρατική νομιμότητα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και εφαρμόζοντας τις προσεγγίσεις της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές αρχές της ενότητας, της ακρίβειας του προϋπολογισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των πολιτών της και, ως εκ τούτου, πρέπει να καλυφθούν τα κενά στην κοινωνική πολιτική της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να συνυπολογίζει την υλοποίηση ενός κοινωνικού πυλώνα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί πηγή δημόσιων επενδύσεων με σκοπό να προσφέρει σαφή προστιθέμενη αξία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ένωσης·

Πολιτικές προτεραιότητες

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τους στόχους πολιτικής της Ένωσης, τους οικονομικούς κύκλους, την κοινοβουλευτική περίοδο του Κοινοβουλίου και την εντολή της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο ενδιάμεση αξιολόγηση της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου, καθώς και αξιολόγηση των προηγούμενων δημοσιονομικών περιόδων, για να εντοπιστούν τα προγράμματα που δεν απέδειξαν μια σαφή προστιθέμενη αξία, ώστε να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση των δαπανών τους·

3.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη στις προτάσεις της για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) ότι ορισμένοι τομείς πολιτικής, όπως η συνοχή ή η έρευνα, βασίζονται συχνά σε πιο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την επίτευξη πολιτικών στόχων σε σύγκριση με άλλους τομείς πολιτικής· πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να προσφερθεί η κατάλληλη ευελιξία που απαιτείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

4.  επιμένει ότι η παρουσίαση του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει, ως συνέπεια της πρωτοβουλίας για «προϋπολογισμό εστιασμένο στα αποτελέσματα», να γίνεται με βάση τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης σε σχέση με το ΠΔΠ· υπενθυμίζει, επίσης υπό το πρίσμα του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, που θα αποσκοπεί στην επίτευξη των κοινών στόχων της Ένωσης, με την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του συνόλου της Ένωσης, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως καθαρό υπόλοιπο ή ως όφελος μεμονωμένων κρατών μελών·

5.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

6.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί στην ουσιαστική επανεξέταση των καθεστώτων για τους νέους αγρότες και την οικολογική στροφή, υπό το φως των διαπιστώσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το προσεχές ΠΔΠ·

7.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, στις εκθέσεις επιδόσεων που συντάσσει, αξιολογήσεις σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται, καθώς και μια δήλωση σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών που αφορούν τις επιδόσεις·

8.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο περισσότερο ισόρροπες εκθέσεις, συμπεριλαμβάνοντας στο εκθέσεις επιδόσεων πιο διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις, τις παγίδες και τις αποτυχίες·

9.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την υποβολή των προγραμμάτων για την πολιτική συνοχή και των σχετικών πληρωμών, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, αρχικά, για το έτος ν+2·

10.  καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τον αρχικό στόχο της δαπάνης του 20 % για την ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στα διάφορα προγράμματα δαπανών της Ένωσης·

11.  επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει, επιτέλους, να δώσει εντολή σε όλες τις γενικές διευθύνσεις της να δημοσιεύουν τις προτάσεις τους για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους (ΕΕΔ), όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

12.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη μετανάστευση, όπως συνιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, καθώς και να παρακολουθεί ενεργά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εξελίσσονται στη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

13.  καλεί επίσης την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια των πολιτικών για την έρευνα και για την ανάπτυξη της υπαίθρου, προκειμένου να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται οι αιτίες των εξαιρετικά υψηλών και επίμονων ποσοστών σφάλματος, όπως αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις ετήσιες εκθέσεις του·

14.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια για τα καταπιστευματικά ταμεία και για τις εκθέσεις για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας, προσφέροντας σε τακτική βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία·

15.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη μείωση των τελών που χρεώνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων και να υποβάλλει τακτικά πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τα εν λόγω μέσα·

16.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία των λογαριασμών της Ένωσης, να εξασφαλίσει την πιο έγκαιρη υποβολή από τα κράτη μέλη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την επιμερισμένη διαχείριση των δαπανών, και να παρουσιάζει νωρίτερα την άποψη της διοίκησης σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης, ταυτόχρονα με την υποβολή των λογαριασμών, προκειμένου να καταστεί δυνατόν, η απόφαση για την απαλλαγή να λαμβάνεται κατά το έτος ν+1, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα των δεδομένων και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση·

Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει θετική γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών για το 2016, όπως κάθε χρόνο από το 2007, και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα έσοδα δεν εμφάνιζαν ουσιώδη σφάλματα το 2016· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική τάση που παρατηρείται όσον αφορά το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σύγκριση με εκείνο των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι το 2016 οι πληρωμές εμφανίζουν πιθανότερο ποσοστό σφάλματος 3,1 %· υπενθυμίζει ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές είχε εκτιμηθεί σε 3,8 % το 2015, σε 4,4 % το 2014, σε 4,7 % το 2013, σε 4,8 % το 2012, σε 3,9 % το 2011, σε 3,7 % το 2010, σε 3,3 % το 2009, σε 5,2 % το 2008 και σε 6,9 % το 2007· δεδομένου ότι το εκτιμώμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο ποσοστό σφάλματος δεν είναι οριστικό, θεωρεί σημαντικό να ληφθεί υπόψη το εναπομένον ποσοστό σφάλματος της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης της Ένωσης·

19.  τονίζει ότι, επειδή η αναγκαία μεθοδολογία για τον υπολογισμό του είναι διαφορετική, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα της συνοχής δεν περιλαμβάνει ποσοτικοποίηση των εκταμιεύσεων προς χρηματοοικονομικά μέσα το 2016, που ανήλθε σε 2,5 δισεκατομμύρια EUR, και οι οποίες, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου(75)· επισημαίνει ότι, αν το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ποσοτικοποιήσει την παρατυπία αυτή, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος θα είχε εκτιμηθεί σημαντικά ψηλότερα· αποδοκιμάζει τη μονομερή απόφαση της Επιτροπής να αποδέχεται δαπάνες έως τις 31 Μαρτίου 2017· τονίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε ετοιμάσει την απαιτούμενη νομοθετική πρόταση προκειμένου να τεθεί τέλος στην εν λόγω ανωμαλία·

20.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αυξημένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να μειωθεί η αξία του προϋπολογισμού της Ένωσης εγκυμονεί υψηλότερους κινδύνους τόσο για τη λογοδοσία όσο και για τον συντονισμό των πολιτικών και των πράξεων της Ένωσης·

21.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάλληλη αξιολόγηση των χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο· τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις, αλλά δεν πρέπει να τις αντικαθιστούν·

22.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, για πρώτη φορά μετά από 23 έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη (και όχι αρνητική γνώμη) σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, πράγμα που σημαίνει ότι, κατά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπήρξε σημαντική βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών της ΕΕ, καθώς και ότι το ουσιώδες σφάλμα περιορίστηκε κυρίως στις σχετικές με τις επιστροφές δαπάνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των πληρωμών που ελέγχθηκαν·

23.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι επί 23 συνεχόμενα έτη οι πληρωμές περιέχουν ουσιώδη σφάλματα λόγω του γεγονότος ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου δεν εξασφαλίζουν πλήρως τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών·

24.  επισημαίνει με ανησυχία ότι αν τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν είχαν εφαρμοστεί στις πληρωμές που υπέβαλε σε έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα ήταν 4,3 % αντί 3,1 % (δηλ. στα ίδια επίπεδα όπως το 2015· βλ. σημείο 1.34 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016)·

25.  επισημαίνει ότι το είδος διαχείρισης έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα σφάλματος, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει το ίδιο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη και για τις δαπάνες υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, δηλ. 3,3 %·

26.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε τα υψηλότερα εκτιμώμενα επίπεδα σφάλματος στις δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία (4,9 %), για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (4,8 %) και για την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση (4,1 %), ενώ οι διοικητικές δαπάνες εμφάνισαν το χαμηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (0,2 %)·

27.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου των συστημάτων βάσει απόδοσης δαπανών και των συστημάτων βάσει δικαιωμάτων επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα επίπεδα σφαλμάτων στους διάφορους τομείς δαπανών· στις περιπτώσεις όπου η Ένωση αποδίδει επιλέξιμες δαπάνες για επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει των δηλώσεων δαπανών των δικαιούχων, το επίπεδο σφάλματος είναι 4,8 % (5,2 % το 2015), ενώ όταν οι πληρωμές γίνονται με βάση την πλήρωση προϋποθέσεων και όχι την απόδοση των δαπανών, το ποσοστό σφάλματος είναι 1,3 % (1,9 % το 2015)·

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (AMPR)(76): επιτεύγματα σε σχέση με τη διαχείριση

28.  υπενθυμίζει ότι, ενώ τα συμπεράσματα της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου φαίνεται να συμφωνούν, η δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεσή του και η δήλωση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεσή της για το 2016 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις παρουσιάζουν αποκλίσεις·

29.  σημειώνει, ειδικότερα, ότι η Επιτροπή επισημαίνει στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις για το 2016 ότι οι επιφυλάξεις που διατύπωσαν οι γενικοί διευθυντές στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους έχει αυξηθεί και ανέρχονται σε 35,3 δισεκατομμύρια EUR, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 26 % των πληρωμών (το 2015 ανερχόταν σε 29,8 δισεκατομμύρια EUR και αντιστοιχούσε στο 21 % των πληρωμών)·

30.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος όσον αφορά το διακυβευόμενο ποσό κατά το χρόνο της υποβολής των εκθέσεων αυξήθηκε επίσης το 2016 σε 1,6 δισεκατομμύρια EUR (1,3 δισεκατομμύρια EUR το 2015)·

31.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή παρατηρεί στην ετήσια έκθεσή της για το 2016 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις μια επιδείνωση των δεικτών χρηματοοικονομικής διαχείρισης όσον αφορά τις επιφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, την οποία αποδίδει στις δυσκολίες όσον αφορά τη θέσπιση νέων και απαιτητικότερων καθεστώτων, ιδίως όσον αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό(77) ενώ, παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει σαφή βελτίωση στον στο ίδιο ακριβώς πεδίο πολιτικής·

32.  εκφράζει ικανοποίηση, ειδικότερα, για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει πως το επίπεδο σφάλματος για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) περιορίστηκε στο 1,7 %, «κάτω από το όριο σημαντικότητας», κάτι που συνιστά ουσιαστική βελτίωση σε σύγκριση με το 2015 για το οποίο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,2 %, και εκτιμά ότι το επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες βάσει δικαιωμάτων είναι 1,3 %, ενώ παρατηρεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο τύπο δαπανών·

33.  σημειώνει την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι στις δαπάνες το σφάλμα δεν είναι «διάχυτο» (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 1.8)· καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να εναρμονίσουν τις μεθόδους τους, στηριζόμενες στα διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου, πριν από την έκδοση της επόμενης ετήσιας έκθεσης ή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων·

34.  τονίζει ότι η Επιτροπή διαπιστώνει στην ετήσια έκθεσή της του 2016 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις πως οι δαπάνες περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, δεδομένου ότι το συνολικό μέσο ποσοστό σφάλματος της Επιτροπής εκτιμάται σε 2,1 % έως 2,6 % (το 2015 κυμάνθηκε μεταξύ 2,3 % και 3,1 %) των συνολικών σχετικών δαπανών, και το αντίστοιχο συνολικό εκτιμώμενο διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή κυμαίνεται μεταξύ 2,9 και 3,6 δισεκατομμυρίων EUR (ενώ το 2015 κυμάνθηκε μεταξύ 3,3 και 4,5 δισεκατομμυρίων EUR)·

35.  επισημαίνει ότι η μείωση αυτή οφείλεται, κατά την Επιτροπή, κυρίως στον χαμηλότερο εγγενή κίνδυνο σφάλματος των προγραμμάτων του τρέχοντος ΠΔΠ στον τομέα της συνοχής· εκπλήσσεται από την εξήγηση αυτή, δεδομένου του πολύ χαμηλού επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισμού στον συγκεκριμένο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω το εν λόγω ζήτημα·

36.  επισημαίνει ότι αυτός ο χαμηλός βαθμός εκτέλεσης θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός πως, στον τομέα της συνοχής, δεν πιστοποιήθηκε καμιά δαπάνη στους ετήσιους λογαριασμούς που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή το 2016, ούτε επιβλήθηκαν από την Επιτροπή δημοσιονομικές διορθώσεις σε συνέχεια της ελεγκτικής της δραστηριότητας(78)·

37.  σημειώνει ότι η Επιτροπή εκτιμά πως τα προσεχή χρόνια θα εντοπίσει και θα διορθώσει σφάλματα συνολικού ύψους μεταξύ 2,0 και 2,1 δισεκατομμυρίων EUR, ή μεταξύ 1,5 % και 1,6 %·

38.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για την εκτίμηση του οικείου επιπέδου σφάλματος έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, αλλά οι εκτιμήσεις των επιμέρους γενικών διευθύνσεων όσον αφορά το επίπεδο των παράτυπων δαπανών δεν βασίζονται σε συνεκτική μεθοδολογία· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την ίδια μεθοδολογία για την εκτίμηση του οικείου επιπέδου σφάλματος για όλες τις ΓΔ και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

39.  σημειώνει ότι, παρά τις βελτιώσεις, η Επιτροπή δεν έχει εξαλείψει τον κίνδυνο υπερεκτίμησης του αντικτύπου των διορθωτικών ενεργειών·

40.  επισημαίνει ειδικότερα ότι, για περισσότερο από τα τρία τέταρτα των δαπανών του 2016, οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής βασίζουν τις εκτιμήσεις τους, όσον αφορά ποσά σε κίνδυνο, σε στοιχεία που διαβιβάζουν οι εθνικές αρχές, ενώ, δυστυχώς, από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των οικείων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής (ιδίως της ΓΔ AGRI και της ΓΔ REGIO) προκύπτει ότι, ενώ οι εκθέσεις ελέγχου των κρατών μελών αντικατοπτρίζουν το μέγεθος του σφάλματος που εντοπίζει κάθε κράτος μέλος, η αξιοπιστία ορισμένων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα· τονίζει τη σημασία της αξιοπιστίας των δεδομένων των κρατών μελών·

41.  επισημαίνει πως, λόγω της ιδιαιτερότητας του πολυετούς προγραμματισμού, καθώς και του γεγονότος ότι η διόρθωση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει και περισσότερο από δέκα έτη μετά από τη στιγμή που αυτά προκύπτουν, ο υπολογισμός του εκτιμώμενου αντίκτυπου των μελλοντικών διορθώσεων βάσει των διορθώσεων που καταγράφηκαν τα τελευταία έξι έτη είναι ελλιπής και τεχνητός·

42.  υπενθυμίζει ότι στη συζήτηση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων η Επιτροπή αναφέρει συνολικές πραγματοποιηθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων EUR (3,9 δισεκατομμύρια το 2015), ότι περίπου 0,6 δισεκατομμύρια EUR (1,2 δισεκατομμύρια EUR το 2015) των διορθώσεων και ανακτήσεων έγιναν «στην πηγή» (ήτοι πριν από την έγκριση των δαπανών από την Επιτροπή), και ότι από τα υπόλοιπα 2,8 δισεκατομμύρια EUR περί τα 0,6 δισεκατομμύρια EUR αντιπροσωπεύουν ανακλήσεις στις οποίες προέβησαν κράτη μέλη μετά την αποδοχή δαπανών, με την αντικατάσταση μη επιλέξιμων ποσών με νέα έργα στον τομέα της συνοχής·

43.  επαναλαμβάνει με έμφαση την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άρτιες διαδικασίες για την επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος, της προέλευσης και του ποσού των διορθωτικών μέτρων και να περιλαμβάνουν στις παρατηρήσεις των ετήσιων λογαριασμών πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτουν, κατά το δυνατόν, το έτος πραγματοποίησης των πληρωμών, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος και το έτος κατά το οποίο δημοσιοποιήθηκαν οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις·

Εργαλεία εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής

44.  υπενθυμίζει την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 27/2016, ότι η διάκριση που εισήχθη με τη μεταρρύθμιση Kinnock-Prodi μεταξύ της «πολιτικής ευθύνης των Επιτρόπων» και της επιχειρησιακής ευθύνης των γενικών διευθυντών σημαίνει ότι δεν αποσαφηνιζόταν πάντα αν η «πολιτική ευθύνη» συμπεριλαμβάνει την ανάληψη ευθυνών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των γενικών διευθύνσεων ή εάν διαφοροποιείται από αυτήν·

45.  επισημαίνει ότι το Σώμα των Επιτρόπων δεν καταρτίζει ετήσια δήλωση διακυβέρνησης, όπως επιτάσσουν οι βέλτιστες πρακτικές και η κοινή πρακτική των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία του Σώματος, να καταρτίζει ετήσια δήλωση διακυβέρνησης·

46.  ζητεί από την Επιτροπή να υλοποιήσει τη σύσταση 2 της ειδικής έκθεσης αριθ. 27/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, επιπλέον, να επισυνάπτει στις οικονομικές καταστάσεις της ετήσια δήλωση για τη διακυβέρνηση και τον εσωτερικό έλεγχο, που να καλύπτει συγκεκριμένα:

   α) περιγραφή των εργαλείων εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής,
   β) αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων στρατηγικού κινδύνου κατά τη διάρκεια του έτους, και δήλωση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας·

Επιφυλάξεις πολιτικού χαρακτήρα

47.  συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν οι γενικοί διευθυντές των ΓΔ REGIO, EMPL, DEVCO, HOME, MARE και AGRI, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους· εκτιμά ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν πως οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής, αν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες εφαρμοστούν επιτυχώς·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

48.  επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων κατά την πρώτη τριετία του τρέχοντος ΠΔΠ, λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του ΠΔΠ 2014-2020 και των σημαντικών καινοτομιών που εισήχθησαν για την περίοδο 2014-2020 και προκάλεσαν διοικητικές δυσκολίες παρά τις προσπάθειες απλούστευσης, είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων από το 2014, κυρίως στο 2015 και το 2016, και χαμηλό ποσοστό πληρωμών το 2016 (και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε ποσοστό 7 % κατά την περίοδο 2014 - 2016 του τρέχοντος ΠΔΠ)· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 2017 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο επιταχύνθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)· αναμένει ότι η τάση αυτή θα συνεχισθεί το 2018 και 2019· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών ώστε η υλοποίηση να προχωρήσει ομαλά·

49.  σημειώνει με ανησυχία το περίπλοκο πλέγμα ρυθμίσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ και γύρω από αυτόν, γεγονός που παρεμποδίζει τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τον δημόσιο έλεγχο και τη δημοκρατική εποπτεία του προϋπολογισμού της Ένωσης και των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων που συνδέονται με αυτόν· εκφράζει τη λύπη του, εν προκειμένω, για την έλλειψη ενότητας του προϋπολογισμού της Ένωσης, και συμμερίζεται πλήρως την ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την πολυπλοκότητά του·

50.  εκφράζει τον φόβο ότι, παρά την εκτεταμένη χρήση των ειδικών μέσων (αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και μέσο ευελιξίας) και των περιθωρίων, τα εναπομένοντα ποσά μπορεί να μην καλύπτουν επαρκώς τη χρηματοδότηση για τα απρόβλεπτα γεγονότα που ενδέχεται να συμβούν πριν από το 2020·

51.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι το επίπεδο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων έχει φτάσει σε πρωτοφανές ύψος, και στο τέλος του 2016 βρισκόταν στο ιστορικά υψηλό ποσό των 238 δισεκατομμυρίων EUR, ήταν δηλαδή κατά 72 % μεγαλύτερο από ό,τι το 2007 και αντιστοιχούσε σε 2,9 έτη πληρωμών έναντι 2,2 ετών το 2007· θεωρεί ότι αυτό έχει αυξήσει τα ποσά που οφείλει η Ένωση και, συνακόλουθα, το χρηματοδοτικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

52.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το συνολικό χρηματοδοτικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της Ένωσης επιδεινώθηκε με τις σημαντικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις εγγυήσεις και τις νομικές υποχρεώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι στο μέλλον απαιτείται προσεκτική διαχείριση·

53.  υπενθυμίζει ότι η Ένωση χρησιμοποιεί διαρκώς περισσότερο χρηματοοικονομικά μέσα και ότι η σύσταση του ΕΤΣΕ δημιουργεί νέες ρυθμίσεις διακυβέρνησης με μη ικανοποιητικό επίπεδο δημόσιου ελέγχου, με συνέπεια να απαιτείται προσεκτικότερη επίβλεψη από το Κοινοβούλιο· τονίζει ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τη γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να παραμείνει ένα πρόσθετο εργαλείο για την ενίσχυση των επενδύσεων, δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να παραμείνει η επενδυτική πολιτική της Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, την επιτυχή εφαρμογή και το υψηλό ποσό των ιδιωτικών κεφαλαίων που μπόρεσε να μοχλεύσει το Ταμείο, και αναγνωρίζει τις περαιτέρω βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν σχετικά με τη διαφάνειά του κατά τις διαπραγματεύσεις για την παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, που αναφέρεται ως ΕΤΣΕ 2.0· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενισχύσει την παρακολούθηση της φάσης σχεδιασμού και δαπάνης των Ευρωπαϊκών και Διορθωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

54.  υπενθυμίζει ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού συνιστά μεγάλη πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτήν, δεδομένου ότι προτείνει, χάρη στη συνεισφορά του Κοινοβουλίου, μια αποδοτικότερη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων και προσφέρει για πρώτη φορά εγγυήσεις του προϋπολογισμού και χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιό του·

55.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής για τη συνοχή, οι πόροι της Ένωσης αποτελούν σημαντικό μέρος των δαπανών ορισμένων κρατών μελών, ειδικότερα δε σε εννέα κράτη μέλη (Λιθουανία, Βουλγαρία, Λετονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Κροατία, Εσθονία, Σλοβακία) οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αντιπροσωπεύουν μια υποστήριξη που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 15 % των δαπανών γενικής κυβέρνησης· ζητεί από την Επιτροπή να ετοιμάσει επίσης μια θετική διαφημιστική εκστρατεία με σκοπό να ενημερώσει λεπτομερέστερα τους πολίτες αυτών των χωρών σχετικά με τα άμεσα οφέλη της συμμετοχής τους στην ΕΕ·

56.  εκφράζει τον φόβο ότι τα κράτη μέλη στα οποία τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των δαπανών γενικής κυβέρνησης ενδέχεται να δυσκολευτούν να συγκεντρώσουν επαρκή αριθμό έργων υψηλής ποιότητας στα οποία να δαπανήσουν τα διαθέσιμα ενωσιακά κονδύλια ή να τα συγχρηματοδοτήσουν· καλεί την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην πτυχή της βιωσιμότητας των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων και να αξιολογούν με κριτική διάθεση την καταλληλότητά τους·

57.  εκφράζει ανησυχία για τους λόγους για τους οποίους, τρία χρόνια μετά την έναρξη της περιόδου 2014-2020, τα κράτη μέλη είχαν ορίσει μόνο το 77 % των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των ΕΔΕΤ· εκφράζει ωστόσο την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σήμερα το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 99 %· διερωτάται αν είναι αναγκαίο να τροποποιούνται οι διαδικασίες κατά την έναρξη κάθε περιόδου προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους ορισμένες περιφέρειες συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης των πόρων και να εφαρμόσει συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων·

58.  τονίζει ότι τα ποσά των κονδυλίων της Ένωσης και ο χρόνος παραλαβής τους μπορεί να έχουν σημαντικό μακροοικονομικό αντίκτυπο, για παράδειγμα στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

59.  τονίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα και να τονωθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη, καθώς και για τη διασφάλιση των κοινωνικών προτύπων εντός της Ένωσης·

60.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή κινητοποίησε διάφορους πόρους για την αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν καθιέρωσε δομή αναφοράς στοιχείων, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να κοινοποιεί ολοκληρωμένα στοιχεία σχετικά με τη χρήση των αντίστοιχων κεφαλαίων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σήμερα είναι αδύνατο να διαπιστωθεί ποια είναι η πραγματική δαπάνη για κάθε μετανάστη ή πρόσφυγα·

61.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, αναφέρθηκαν πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ύψους 15 192, 18 EUR κατά το κλείσιμο (31 Μαρτίου 2017), εκ των οποίων τα 10 124,68 εκατομμύρια EUR ήταν από τα διαρθρωτικά ταμεία, με ποσοστό εκταμίευσης στους τελικούς αποδέκτες το οποίο έφτασε σχεδόν στο 93 % των ποσών του επιχειρησιακού προγράμματος που καταβλήθηκαν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αύξηση κατά 20 % σε σύγκριση με το ποσό που καταγράφηκε στα τέλη του 2015·

62.  επισημαίνει ότι τα αναφερθέντα ποσοστά εκταμίευσης σε τελικούς αποδέκτες ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, με αποκλίσεις όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών, που κυμαίνονται από 60 % έως 99 %, αλλά και μεταξύ των τομέων παρέμβασης·

63.  εκφράζει τον φόβο ότι περί τα τέλη του τρέχοντος ΠΔΠ και κατά τα πρώτα έτη του επόμενου ενδέχεται να υπάρξει σώρευση καθυστερημένων πληρωμών· δηλώνει ότι για τη χρηματοδότηση του νέου ΠΔΠ θα απαιτηθούν ρεαλιστικές πιστώσεις του προϋπολογισμού που θα καλύπτουν τις προβλεπόμενες εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων·

Μέτρα προς λήψη

64.  καλεί την Επιτροπή:

   α) να λάβει υπόψη, για την πρόβλεψη των πιστώσεων πληρωμών του επόμενου ΠΔΠ, την αύξηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, προκειμένου να συμβάλει στην εξασφάλιση εύτακτης ισορροπίας μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών·
   β) να υποβάλει προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εξασφαλίζοντας μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά το ζήτημα του κατά πόσο τα ειδικά μέσα συνυπολογίζονται στα ανώτατα όρια των πιστώσεων πληρωμών που θέτει το ΠΔΠ·
   γ) για τους σκοπούς της διαχείρισης και της αναφοράς στοιχείων, να καθιερώσει τρόπο καταγραφής των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που να καθιστά δυνατή την εξαγωγή στοιχείων για τη συνολική χρηματοδότηση που διατίθεται για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση·
   δ) να παρέχει στο Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, αναλυτική έκθεση σχετικά με την έμμεση διαχείριση και εκτέλεση των πόρων του προϋπολογισμού της Ένωσης από τον Όμιλο ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)) πέραν της εξωτερικής εντολής του, αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2017·
   ε) στο πλαίσιο του διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης, να εξετάσει με ποιον τρόπο το δημοσιονομικό σύστημα της Ένωσης θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί ώστε να προσφέρει έναν προϋπολογισμό της ΕΕ που θα εγγυάται τη χρηματοδότηση για τις προβλεπόμενες πολιτικές και να εξισορροπήσει καλύτερα την προβλεψιμότητα με την ικανότητα ανταπόκρισης, καθώς και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι οι συνολικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης δεν θα είναι περισσότερο περίπλοκοι από όσο χρειάζεται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης και την εξασφάλιση της λογοδοσίας·
   στ) να εξετάσει επίσης τη δυνατότητα να επιτραπεί στις αρχές που έχουν οριστεί ή διαπιστευτεί να διεκπεραιώνουν τις λειτουργίες διαχείρισης, πιστοποίησης και λογιστικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020 να συνεχίσουν, εφόσον έχουν αποδείξει την ικανότητά τους στο πεδίο αυτό, να τις διεκπεραιώνουν και κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση·
   ζ) ζητεί και πάλι να καταρτίζει η Επιτροπή ετησίως επικαιροποιημένες μακροπρόθεσμες ταμειακές προβλέψεις, με επταετή έως δεκαετή ορίζοντα, οι οποίες να καλύπτουν τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια, τις ανάγκες πληρωμών, τους περιορισμούς ικανότητας και τις ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις, προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες πληρωμών·
   η) να συνδράμει ενεργά τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την έγκαιρη και ομαλή απορρόφηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την Ένωση, με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής·

Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

65.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή χρησιμοποιεί δύο δέσμες στόχων και δεικτών για τη μέτρηση των επιδόσεων των υπηρεσιών της και των προγραμμάτων δαπανών, με ελάχιστες παραπομπές, γεγονός που εμποδίζει τη συγκρισιμότητα μεταξύ των διαφόρων ειδών εγγράφων επιδόσεων· εκφράζει τη λύπη του για τη σχεδόν πλήρη ανυπαρξία χρησιμοποιήσιμων και αποτελεσματικών δεικτών αντικτύπου και αποτελεσμάτων για τη μέτρηση της απόδοσης των δαπανών της Ένωσης και τη διανομή σχετικών πληροφοριών·

66.  επισημαίνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών αναφέρονται στις ετήσιες πληρωμές των γενικών διευθύνσεων ανά είδος δραστηριότητας ή πρόγραμμα δαπανών, ενώ όσον αφορά τις επιδόσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων χωρίς αναφορά στην αντίστοιχη δαπάνη· διαφωνεί με την εξήγηση της Επιτροπής ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το ύψος της δαπάνης για την επίτευξη των καθοριζόμενων στόχων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στα στάδια του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της υποβολής εκθέσεων, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα κονδύλια που δαπανήθηκαν για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων· 

67.  υπενθυμίζει ότι το 2016 ο ΟΟΣΑ διεξήγαγε έρευνα σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στις χώρες-μέλη του και στην Επιτροπή· στην κατεύθυνση αυτή, εκφράζει ικανοποίηση για την αναγνώριση, εκ μέρους του ΟΟΣΑ, της ποιότητας των δεδομένων και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· υπενθυμίζει πως ο ΟΟΣΑ έκρινε ότι το πλαίσιο επιδόσεων της Επιτροπής είναι το πλέον εκτενές, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο πλήθος των νομικών απαιτήσεων που ισχύουν στην Ένωση·

68.  επισημαίνει ότι, με βάση το γράφημα του ΟΟΣΑ, η χρήση και οι συνέπειες του πλαισίου λήψης αποφάσεων δεν αντικατοπτρίζουν αυτό το υψηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 3.21)·

69.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2017 περιλαμβάνουν 294 στόχους και 709 δείκτες, που συγκεντρώνονται σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό στους τομείς 1α, 3 και 4 του ΠΔΠ, και ότι, μέσω της πρωτοβουλίας «προϋπολογισμός της ΕΕ εστιασμένος στα αποτελέσματα» (BFOR), η Επιτροπή επανεξετάζει αυτή τη στιγμή τους δείκτες της, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία για την επόμενη γενιά προγραμμάτων δαπανών· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί κυρίως δείκτες αποτελεσμάτων που έχουν αξία όσον αφορά τις επιδόσεις·

70.  επιμένει στην ανάγκη η διαδικασία καθορισμού δεικτών επιδόσεων να είναι διαφανής και δημοκρατική και ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, οι εταίροι και οι συμφεροντούχοι της Ένωσης, προκειμένου οι δείκτες να είναι κατάλληλοι για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και για να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης·

71.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη πανεπιστημιακών εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό των κατάλληλων δεικτών επιδόσεων που απαιτούνται για τις μετρήσεις όσον αφορά την πρωτοβουλία σχετικά με έναν «προϋπολογισμό εστιασμένο στα αποτελέσματα», και για να είναι σε θέση να δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε δημόσια αγαθά ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες των πολιτών·

72.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών της Επιτροπής που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλάμβαναν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τις αδυναμίες όσον αφορά τις επιδόσεις και με τις προκλήσεις όσον αφορά τους στόχους των γενικών διευθύνσεων (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 3.26)·

73.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για το 2015 και το 2016 δεν κάλυπταν το σύνολο των επιδόσεων και ήταν υπερβολικά θετικές, αναφέροντας ως μόνες αδυναμίες τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση· εκφράζει επίσης τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις:

   α) περιλάμβαναν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενώ αυτό συνιστούσε αίτημα του Κοινοβουλίου διατυπωμένο στην απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής για το 2014,
   β) δεν ανέλυαν πάντοτε σαφώς την επίδραση εξωγενών παραγόντων στα αποτελέσματα,
   γ) δημοσιεύτηκαν πολύ αργά, με αποτέλεσμα να μην σταθεί δυνατόν να τις εξετάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του·

74.  συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο (ετήσια έκθεση 2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σημείο 3.38), ότι οι αξιολογητές θα πρέπει να υποβάλλουν συστάσεις προς εξέταση από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση αδυναμιών·

75.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι από το 2005 η Επιτροπή δεν έχει πραγματοποιήσει η ίδια, ούτε έχει αναθέσει σε τρίτο, καμία μελέτη σχετικά με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων·

76.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει τεκμηριωμένο σύστημα σε επίπεδο οργάνου για την τακτική παρακολούθηση της επακολούθησης των αξιολογήσεων·

77.  επισημαίνει, ιδίως, ότι, στην πράξη, τα σχέδια διαχείρισης των γενικών διευθύνσεων για το 2016 δεν παρέχουν καμία βάση για την επακολούθηση της αξιολόγησης·

78.  εκφράζει ακόμα την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, μη έχοντας συνολική εικόνα των συμπερασμάτων, των συστάσεων ή των σχεδίων δράσης που απορρέουν από τις αξιολογήσεις της και δεδομένου ότι δεν εξετάζει την υλοποίησή τους σε επίπεδο οργάνου ή Γενικής Διεύθυνσης, δεν είναι σε θέση να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον θετικό αντίκτυπο των αξιολογήσεων·

79.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνουν δήλωση σχετικά με την ποιότητα των κοινοποιούμενων στοιχείων για τις επιδόσεις, και, κατά συνέπεια, όταν το Σώμα των Επιτρόπων εγκρίνει την ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων, αναλαμβάνει συνολική πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης αλλά όχι για τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα·

80.  επικροτεί και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα πλαίσια επιδόσεων και την υποβολή εκθέσεων από φορείς εντός και εκτός της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων για τις επιδόσεις και τις δηλώσεις σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων για τις επιδόσεις·

81.  επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κεντρικός ιστότοπος με πληροφορίες από όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού της Ένωσης·

82.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το πλαίσιο υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις που εφαρμόζει η Επιτροπή θα μπορούσε να βελτιωθεί με την υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών·

Μέτρα προς λήψη

83.  ζητεί από την Επιτροπή:

   α) να εξορθολογίσει τον τρόπο αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις:
   μειώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των στόχων και δεικτών που χρησιμοποιεί στις διάφορες εκθέσεις επιδόσεών της και εστιάζοντας σε εκείνους που επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση των επιδόσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης· προτείνοντας, κατά την προετοιμασία του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, λιγότερους και καταλληλότερους δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων για το νομικό πλαίσιο της επόμενης γενιάς προγραμμάτων· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η συνάφεια των δεικτών για τους οποίους δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση πληροφοριών παρά μόνο μετά από χρόνια·
   παρουσιάζοντας τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες κατά τρόπο που να επιτρέπει τη σύγκρισή τους με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις, έτσι ώστε να είναι σαφής η σχέση μεταξύ δαπανών και επιδόσεων·
   αναλύοντας και βελτιώνοντας τη συνολική συνοχή μεταξύ των δύο δεσμών στόχων και δεικτών, αφενός για τα προγράμματα και αφετέρου για τις γενικές διευθύνσεις·
   β) μεριμνώντας για καλύτερη ισορροπία στις εκθέσεις επιδόσεων, με τη σαφήνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που μένει να αντιμετωπιστούν·
   γ) δείχνοντας καλύτερα ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται σωστά, με την απαίτηση, ειδικότερα, οι αξιολογήσεις να περιλαμβάνουν πάντοτε συμπεράσματα ή συστάσεις που η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιεί στη συνέχεια·
   δ) αναλαμβάνοντας, στην έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις, τη γενική πολιτική ευθύνη για τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και αναφέροντας αν, εξ όσων γνωρίζει, οι παρεχόμενες πληροφορίες για τις επιδόσεις είναι επαρκούς ποιότητας·
   ε) καθιστώντας τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις πιο προσιτές, με την ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής πύλης και μηχανής αναζήτησης·

Παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ

84.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης παρουσιάζεται σε τμήματα τα οποία αντιστοιχούν στις δραστηριότητες κάθε θεσμικού οργάνου (κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων)· θεωρεί ότι η παρουσίαση αυτή δεν εξασφαλίζει τη σαφή και ταχεία κατανόηση των επιδιωκόμενων στόχων· επισημαίνει ότι το ΠΔΠ παρουσιάζεται, αντιθέτως, σε τομείς που αντιστοιχούν σε τομείς πολιτικής·

85.  επισημαίνει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ κάθε γραμμής του προϋπολογισμού και των επιδιωκόμενων πολιτικών στόχων·

86.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους του ΠΔΠ·

Έσοδα

87.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από το σύνολο των στοιχείων που προέκυψαν από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται ότι τα έσοδα δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, και ότι τα συστήματα ελέγχου για τα έσοδα είναι εν γένει αποτελεσματικά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι, για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, οι βασικές εσωτερικές δικλίδες ελέγχου σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία επισκέφθηκε το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν μόνον εν μέρει αποτελεσματικές·

88.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ολοκλήρωσε στις αρχές του 2017 μια έρευνα για υπόθεση απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αφορούσε ενδεχόμενη απώλεια 1,987 δισεκατομμυρίων EUR για τον προϋπολογισμό της Ένωσης από δασμούς οι οποίοι επιβάλλονται επί των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των υποδημάτων που εισάγονται από την Κίνα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την περίοδο 2013-2016· επισημαίνει ότι η έρευνα κατέδειξε επίσης σημαντική φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ στις εισαγωγές μέσω Ηνωμένου Βασιλείου, μέσω κατάχρησης της αναστολής των πληρωμών ΦΠΑ (τελωνειακό καθεστώς 42)·

89.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι, όσον αφορά τα έσοδα για το 2016, ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού διατύπωσε επιφύλαξη για τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, δεδομένου ότι η OLAF εντόπισε υπόθεση απάτης σε σχέση με τους τελωνειακούς δασμούς του Ηνωμένου Βασιλείου·

90.  επισημαίνει ότι, για το 2016, τα έσοδα που επηρεάζονται από την ποσοτικοποιημένη επιφύλαξη είναι περίπου 517 εκατομμύρια EUR, σε συνολικό ποσό ύψους 20,1 δισεκατομμυρίων EUR παραδοσιακών ιδίων πόρων, δηλαδή 2,5 % των παραδοσιακών ιδίων πόρων ή 0,38 % του συνόλου των πόρων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ακριβείς πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτης, η οποία μπορεί να επηρεάζει έμμεσα και τη βάση του φόρου προστιθέμενης αξίας ορισμένων κρατών μελών και, συνεπώς, τους πόρους από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και την εξισορρόπηση στην οποία προβαίνει η Επιτροπή με βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα(79)·

91.  εκφράζει τη λύπη του για τη διαπίστωση της Επιτροπής πως έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2017 οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχαν λάβει διορθωτικά μέτρα για την πρόληψη της συνέχισης των απωλειών παραδοσιακών ιδίων πόρων· σημειώνει ότι, από τις 12 Οκτωβρίου 2017, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησαν να εφαρμόζουν προσωρινά κατώτατα όρια αξίας κατά τον εκτελωνισμό, για ορισμένους επιχειρηματίες (ονομαζόμενη τελωνειακή επιχείρηση Swift Arrow), με άμεση συνέπεια η απώλεια παραδοσιακών ιδίων πόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο να μειωθεί κατακόρυφα·

92.  θεωρεί λυπηρές τις αποκλίσεις που παρατηρούνται σε επίπεδο τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εναρμόνιση των ελέγχων σε όλα τα σημεία εισόδου στην τελωνειακή ένωση και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συντονισμένη, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του συνοριακού συστήματος, αποτρέποντας τις αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι παρατηρούμενες ελλείψεις στα συστήματα τελωνειακών ελέγχων· καλεί την Επιτροπή, στην κατεύθυνση αυτή, να εξετάσει τις διάφορες πρακτικές τελωνειακών ελέγχων στην ΕΕ και την επίδρασή τους στις αποκλίσεις των εμπορικών συναλλαγών, εστιαζόμενη ιδίως στα τελωνεία της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα, και να προβεί σε ανάλυση των αναφορών και των πληροφοριών σχετικά με τις τελωνειακές πρακτικές και διαδικασίες των κρατών μελών·

93.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για να εξασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των κανονισμών περί ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να εξασφαλιστεί η εν λόγω πηγή ιδίων πόρων της Ένωσης·

94.  υπενθυμίζει ότι η νέα απόφαση σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(80), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016 με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, ορίζει ότι, εφόσον λαμβάνεται υπόψη το ΑΕΕ για τους σκοπούς των ιδίων πόρων, πρέπει να χρησιμοποιείται το λογιστικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ESA 2010), που προβλέπει ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να θεωρoύνται επένδυση (και όχι τρέχουσες δαπάνες δυνάμει του προηγούμενου καθεστώτος ESA 95)· τονίζει ότι, στην περίπτωση άλλων προγραμμάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την Ένωση, όπως το CEF κ.τ.λ., θα πρέπει να εφαρμόζεται το ίδιο σκεπτικό·

95.  επισημαίνει ότι το δηλωθέν ΑΕΕ της Ιρλανδίας σημείωσε πολύ σημαντική αύξηση το 2015, διότι πολυεθνικές επιχειρήσεις μετεγκατέστησαν στη χώρα περιουσιακά στοιχεία Ε&Α·

96.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε πρόσθετες εργασίες για να διαπιστωθούν οι δυνητικές συνέπειες των πολυεθνικών δραστηριοτήτων για τους εθνικούς λογαριασμούς, από την άποψη τόσο της μεθοδολογίας όσο και της διαδικασίας επαλήθευσης, και ότι τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναπροσαρμογές των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ των κρατών μελών·

97.  επισημαίνει ότι, όσον αφορά τη διαχείριση των παραδοσιακών ιδίων πόρων, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Επιτροπή εντόπισαν ανεπάρκειες στη διαχείριση των απαιτήσεων (γνωστών ως λογιστικής Β) σε ορισμένα κράτη μέλη·

98.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως στο Βέλγιο οι έλεγχοι μετά τον εκτελωνισμό επελέγησαν με βάση τα χαρακτηριστικά μεμονωμένων πράξεων και όχι το προφίλ κινδύνου των εταιρειών, και ότι συνήθως δεν διενεργούνταν έλεγχοι μετά τον εκτελωνισμό (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 4.18)·

99.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Επιτροπή επεσήμανε πως έξι κράτη μέλη (Βέλγιο, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, και Σλοβενία) είτε δεν διενήργησαν εκ των υστέρων ελέγχους είτε δεν έδωσαν στοιχεία σχετικά με τους εν λόγω ελέγχους·

Μέτρα προς λήψη

100.  ζητεί από την Επιτροπή:

   α) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης των ιδίων πόρων της Ένωσης που δεν εισέπραξαν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων από την Κίνα, και για τον τερματισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ·
   β) να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει εγκαίρως διαδικασία επί παραβάσει για την υπόθεση δασμολογικής απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο·
   γ) να αναλύσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, όλες τις δυνητικές επιπτώσεις των πολυεθνικών δραστηριοτήτων στην εκτίμηση του ΑΕΕ και να τους προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τη μεταχείριση των εν λόγω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών·
   δ) να επιβεβαιώσει, κατά τη διάρκεια του κύκλου επαλήθευσης του ΑΕΕ, ότι τα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με την Ε&Α αποτυπώνονται ορθά στους εθνικούς λογαριασμούς των κρατών μελών, με ιδιαίτερη προσοχή στην αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με την Ε&Α και στην εφαρμογή των κριτηρίων της έδρας σε περίπτωση μετεγκατάστασης πολυεθνικών δραστηριοτήτων·
   ε) να υποβάλει προτάσεις για νέους ίδιους πόρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

101.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε για πρώτη φορά γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί· τονίζει ότι τα συστήματα βάσει απόδοσης δαπανών παραμένουν πιο επιρρεπή σε σφάλματα σε σχέση με τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του κεφαλαίου «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη·

102.  υπενθυμίζει ότι στην έρευνα και καινοτομία αναλογεί το 59 % των δαπανών που χρηματοδοτούνται μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013 («έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα») και του «Ορίζων 2020 –πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία 2014-2020» («Ορίζων 2020»)·

103.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτίμησε το ποσοστό σφάλματος σε 4,1 %, ότι οι μη επιλέξιμες άμεσες δαπάνες προσωπικού αντιστοιχούσαν στο 44 %, οι άλλες μη επιλέξιμες άμεσες δαπάνες στο 12 %, οι έμμεσες δαπάνες στο 16 %, ενώ τα μη επιλέξιμα έργα ή δικαιούχοι αντιπροσώπευαν το 16 %· παρατηρεί, ωστόσο, ότι σε 19 περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι είχαν υποπέσει σε ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα, η Επιτροπή ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκή στοιχεία για την πρόληψη ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών·

104.  παρατηρεί ότι αν η Επιτροπή ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν αξιοποιήσει όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,2 %·

105.  εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για απλούστευση που οδηγεί στη μείωση της πολυπλοκότητας των διοικητικών διαδικασιών, με την προσθήκη νέου ορισμού των πρόσθετων αποδοχών για τους ερευνητές, με τον εξορθολογισμό του προγράμματος εργασιών του «Ορίζων 2020» για το 2018-2020, με την παροχή στοχοθετημένης υποστήριξης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους φορείς καινοτομίας και με την ευρύτερη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους· σημειώνει ωστόσο ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως η συνέχιση της απλούστευσης του νομικού πλαισίου προσφέρει ευκαιρίες, αλλά ενέχει και κινδύνους·

106.  λαμβάνει υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε ζητήματα επιδόσεων σε έργα έρευνας και καινοτομίας· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα, με βάση το προϊόν, το κόστος και τη διάδοση, θα πρέπει να θεωρούνται προκαταρκτικά·

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ R&I)

107.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020, με βάση το «Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2020», η ΓΔ έρευνας και καινοτομίας επιδιώκει τέσσερις στόχους:

   α) νέα ώθηση για θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και επενδύσεις·
   β) μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά·
   γ) μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή· και
   δ) ισχυροποίηση της διεθνούς θέσης·

108.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο των στόχων αυτών ο Επίτροπος Moedas καθόρισε τρεις προτεραιότητες, δηλαδή την «ανοιχτή καινοτομία», την «ανοιχτή επιστήμη» και το «άνοιγμα στον κόσμο»·

109.  σημειώνει ότι, για τη μέτρηση της προόδου στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων, η ΓΔ R&I χρησιμοποιεί πέντε κύριους δείκτες επιδόσεων (KPI):

   α) το ποσοστό των κονδυλίων που διατίθενται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση τεχνολογιών ευρείας διάδοσης και βιομηχανικών τεχνολογιών, όπου η αναλογούσα χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης διατίθεται με τη χρήση του μέσου για τις ΜΜΕ·
   β) το μερίδιο των νεοεισερχομένων μεταξύ των επιτυχόντων αιτούντων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·
   γ) τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα και τη βιωσιμότητα στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·
   δ) το ποσοστό της συμμετοχής τρίτων χωρών στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·
   ε) το ποσοστό των επιχορηγήσεων που υπογράφονται με μέγιστο χρόνο έως την καταβολή της επιχορήγησης 245 ημέρες·

110.  αναγνωρίζει ότι η ΓΔ R&I, στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις, δημοσίευσε κατάλογο των χωρών τις οποίες αφορούν οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις της· καλεί τη ΓΔ R&I να δημοσιεύει τις προτάσεις της Διεύθυνσης για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις άμεσα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου·

111.  υπενθυμίζει ότι η αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα εξετάστηκε στο προηγούμενο ψήφισμα περί απαλλαγής(81)·

112.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των KPI της γενικής διεύθυνσης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

   α) το 23,9 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης διατέθηκε για τις ΜΜΕ (ο στόχος για το 2020 είναι 20 %)·
   β) το 55 % των επιτυχόντων αιτούντων ήταν νεοεισερχόμενοι (ο στόχος για το 2020 είναι 70 %)·
   γ) το 26 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης αφορούσε το κλίμα (ο στόχος για το 2020 είναι 25 %)·
   δ) το 54,9 % της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης αφορούσε τη βιωσιμότητα (ο στόχος για το 2020 είναι 60 %)·
   ε) τρίτες χώρες συμμετέχουν στο 3,6 % των έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» (ο στόχος για το 2020 είναι 4,73 %)·
   στ) στο 91 % των περιπτώσεων η ΓΔ R&I τήρησε το χρονικό περιθώριο 245 ημερών έως την καταβολή της επιχορήγησης (ο στόχος για το 2020 είναι 100 %)·

113.  επισημαίνει ότι η εδαφική κατανομή του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, δεδομένου ότι το 72,5 % (12,121 δισεκατομμύρια EUR) της χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» διατίθεται στη Γερμανία (3 464 εκατομμύρια EUR), στο Ηνωμένο Βασίλειο (3.083.000.000 EUR), στη Γαλλία (2 097 εκατομμύρια EUR), στην Ισπανία (1 813 εκατομμύρια EUR) και στην Ιταλία (1 664εκατομμύρια EUR)·

114.  σημειώνει ότι, το 2016, 183 συμφωνίες επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» υπεγράφησαν με συμμετέχοντες από τρίτες χώρες· επισημαίνει ότι 299,5 εκατομμύρια EUR προορίστηκαν για συμμετέχοντες από την Ελβετία, σε συμφωνίες επιχορήγησης που υπεγράφησαν το 2016, ενώ η συνεισφορά της Ελβετίας στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ανήλθε σε 180,9 εκατομμύρια EUR· αρνείται να χορηγήσει «κατάσταση καθαρού αποδέκτη πιστώσεων» σε μία από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κανονισμό για τη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας·

115.  αναγνωρίζει την επιτυχία του κοινού κέντρου υποστήριξης και τη συμβολή του στην επίτευξη απλούστευσης και την παροχή νομικών και τεχνικών συμβουλών· ερωτά τη ΓΔ R&I τι μέτρα απλούστευσης σκοπεύει να προτείνει για την περίοδο μετά το 2020·

116.  λαμβάνει γνώση των πιστώσεων πληρωμών για τη ΓΔ έρευνας και καινοτομίας το 2016:

Πιστώσεις πληρωμών για τη ΓΔ R&I, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς των χωρών ΕΖΕΣ

Τρόπος διαχείρισης

Εκτέλεση

σε εκατομμύρια EUR

ποσοστιαίες μονάδες

Με συναρμοδιότητα ή με ανάθεση σε άλλες ΓΔ

161,20

5,34

ΓΔ R&I άμεσα

1 878,28

62,17

ΓΔ R&I σε οργανισμούς του άρθρου 185

86,40

2,86

ΓΔ R&I στην ΕΤΕπ

312,72

10,35

ΓΔ R&I σε κοινές επιχειρήσεις

582,37

19,28

Σύνολο

3 020,97

100 %

117.  υπογραμμίζει ότι το 14,39 % του προϋπολογισμού, που ισοδυναμεί με περίπου 444 εκατομμύρια EUR, εκτελέστηκε μέσω χρηματοδοτικών μέσων·

118.  τονίζει επίσης ότι το 39,36 % (έναντι 28,14 % το 2015) του προϋπολογισμού της ΓΔ R&I ανατέθηκε σε άλλες οντότητες εκτός της Επιτροπής, κυρίως για την εκτέλεση μερών των προγραμμάτων πλαισίων υπό την (έμμεση) διαχείριση των συστημάτων ελέγχου των επιχορηγήσεων και των χρηματοδοτικών μέσων·

119.  διαπίστωσε με ενδιαφέρον ότι η ΓΔ R&I θέσπισε στρατηγική εποπτείας για τα χρηματοδοτικά μέσα και, συνεπώς, θα ήθελε να μάθει, με ποιο τρόπο διαπιστώνει η ΓΔ R&I αν έχουν επιτευχθεί οι οικονομικοί στόχοι και οι στόχοι που σχετίζονται με την έρευνα·

120.  επισημαίνει ότι η ΓΔ R&I εκτίμησε πως το συνολικό ποσοστό εντοπισθέντων σφαλμάτων ανήλθε σε 4,42 %, με εναπομένον ποσοστό σφάλματος 3,03 %·

121.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή εκτίμησε το συνολικό διακυβευόμενο ποσό κατά το κλείσιμο μεταξύ 73,5 και 104 εκατομμυρίων EUR·

122.  σημειώνει ότι η ΓΔ R&I εξέτασε τον λόγο κόστους-αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των άμεσων και έμμεσων επιχορηγήσεων·

123.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΓΔ R&I εξέδωσε και πάλι οριζόντια επιφύλαξη σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος στο πλαίσιο των δηλώσεων δαπανών για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, που εκτελείται άμεσα από την ίδια·

124.  υπενθυμίζει την άποψή του που εκφράζεται στο σημείο 76 του ψηφίσματός του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 2015, ότι η Επιτροπή θα πρέπει: να αναπτύξει, επιτέλους, μια ουσιαστικότερη προσέγγιση βάσει κινδύνου και να κάνει χρήση συγκεκριμένων επιφυλάξεων όταν χρειάζεται·

Μέτρα προς λήψη

125.  καλεί τη ΓΔ R&I να δημοσιεύει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της τις προτάσεις της Διεύθυνσης για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

126.  καλεί τη ΓΔ R&I να δώσει συνέχεια στις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS), η οποία διαπίστωσε αδυναμίες όσον αφορά την εξασφάλιση συνεκτικής προσέγγισης στην παρακολούθηση των προγραμμάτων για όλους τους φορείς υλοποίησης του «Ορίζων 2020»·

127.  καλεί τη ΓΔ R&I να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημείωσε η κοινή υπηρεσία ελέγχου στην αύξηση της ωριμότητας των εσωτερικών διαδικασιών της·

128.  καλεί τη ΓΔ R&I να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με την στρατηγική εποπτείας για τα χρηματοδοτικά μέσα και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΓΔ έρευνας και καινοτομίας διαπιστώνει αν επιτεύχθηκαν οι οικονομικοί στόχοι και στόχοι που σχετίζονται με την έρευνα·

129.  καλεί τη ΓΔ R&I να εξηγήσει στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, τι μέτρα έχει λάβει για να αποφεύγονται οι οριζόντιες επιφυλάξεις σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος στο πλαίσιο των δηλώσεων δαπανών·

130.  θεωρεί ότι, στα έργα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στις ενέργειες συντονισμού και στήριξης, τα πρότυπα και η τυποποίηση υποστηρίζουν τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της έρευνας στα διάφορα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας, καθώς ενισχύουν την εμπορευσιμότητα και δυνατότητα μεταφοράς των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα πρότυπα και οι συναφείς δραστηριότητες στηρίζουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020», μέσω της διάδοσης γνώσεων ακόμη και μετά από την ολοκλήρωση των έργων, με τη διάθεσή τους στο κοινό· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συμμετοχή της τυποποίησης στις επικείμενες προσκλήσεις και να αναπτύξει βασικούς δείκτες επιδόσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις δραστηριότητες τυποποίησης·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Εισαγωγή

131.  διαπίστωσε από την «Έβδομη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (COM(2017)0583) ότι η σύγκλιση είναι μεν ευαίσθητη διαδικασία η οποία μπορεί εύκολα να σταματήσει και να αναστραφεί από οικονομικές κρίσεις, αλλά οι δημόσιες επενδύσεις μπορεί να περιορίσουν τις επιπτώσεις των κρίσεων·

132.  χαίρεται για το γεγονός ότι το 2016 το ποσοστό απασχόλησης έφθασε και πάλι το προ της κρίσης επίπεδο του 2008, 71 %, αλλά η κατάσταση διαφέρει σημαντικά κατά τόπους στην Ένωση και το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλαδή το 75 %· σημειώνει με ανησυχία ότι τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά, ιδίως μεταξύ των νέων και των μακροχρόνια ανέργων·

133.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΓΔ REGIO, στις απαντήσεις της σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου, εξέθεσε λεπτομερώς τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της·

134.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένες διατάξεις του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά την πολιτική συνοχής αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αναδρομικά·

135.  εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις αυτές μπορεί να καταστούν πηγή πρόσθετων σφαλμάτων, δεδομένου ότι τα προγράμματα και τα έργα επιλέχθηκαν βάσει κανονισμών που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

Διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

136.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε για πρώτη φορά γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί· τονίζει ότι τα συστήματα βάσει απόδοσης δαπανών παραμένουν πιο επιρρεπή σε σφάλματα σε σχέση με τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του κεφαλαίου «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

137.  υπενθυμίζει ότι, το 2016, το διαθέσιμο ποσό στο πλαίσιο του τομέα «Οικονομική και κοινωνική συνοχή» ανήλθε σε 51,25 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 33 % του προϋπολογισμού της Ένωσης·

138.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτίμησε το ποσοστό σφάλματος σε 4,8 %· επισημαίνει ακόμα την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος στον τομέα της συνοχής δεν περιλάμβανε ποσοτικό προσδιορισμό των εκταμιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2016 προς χρηματοοικονομικά μέσα, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων EUR, οι οποίες, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημεία 6.20 έως 6.21)· παρατηρεί ότι οι εκταμιεύσεις αυτές θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος κατά 2 % για το σύνολο των δαπανών της Ένωσης (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, πλαίσιο 1.2 υποσημείωση 1)·

139.  επισημαίνει ότι τα σφάλματα στον τομέα της συνοχής συνέβαλαν κατά 43 % στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 3,1 %· επισημαίνει ότι ένας από τους λόγους για το υψηλό ποσοστό σφάλματος είναι η πολυπλοκότητα των κανονισμών της Ένωσης και των κρατών μελών·

140.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέλυσε δείγμα 180 συναλλαγών που προέρχονταν από 54 ενδιάμεσες πληρωμές για την περίοδο 2007-2013 και αφορούσαν 92 έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 36 έργα του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), 40 έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), 11 χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ και ένα χρηματοοικονομικό μέσο του ΕΚΤ·

141.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο εντόπισε ανακρίβειες κατά την ανάλυση των επιδόσεων τουλάχιστον τεσσάρων από τα 12 χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ που εξετάστηκαν στην ετήσια έκθεση του 2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου· συμμερίζεται την ανησυχία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο υπογραμμίζει ότι τα σφάλματα αυτά οδηγούν σε υπερεκτίμηση των επιδόσεων και, αν δεν διορθωθούν, θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή διόγκωση των δαπανών που έχουν δηλωθεί ως επιλέξιμες κατά το κλείσιμο, ιδίως στην περίπτωση των εγγυοδοτικών ταμείων·

142.  επισημαίνει επίσης ότι το 42 % των σφαλμάτων οφείλονταν σε μη επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονταν στις δηλώσεις δαπανών, το 30 % αφορούσαν σοβαρές παραλείψεις στην τήρηση των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων και το 28 % αφορούσαν μη επιλέξιμα έργα, δραστηριότητες ή δικαιούχους·

143.  σημειώνει με λύπη ότι μία από τις κύριες πηγές σφαλμάτων σε σχέση με τις δαπάνες στο πλαίσιο του κεφαλαίου «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» εξακολουθεί να είναι η παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις· επισημαίνει ότι στις σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, η άμεση ανάθεση πρόσθετων συμβάσεων ή πρόσθετων έργων ή υπηρεσιών χωρίς αιτιολόγηση, ο παράνομος αποκλεισμός προσφερόντων, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και μεροληπτικά κριτήρια επιλογής· θεωρεί αναγκαία μια πολιτική πλήρους διαφάνειας αναφορικά με τις πληροφορίες για τους αναθέτοντες φορείς και τους υπεργολάβους, με σκοπό την αντιμετώπιση των σφαλμάτων και της καταχρηστικής εφαρμογής των κανόνων·

144.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τόνισε πως τα έργα που χρησιμοποιούν τις απλουστευμένες επιλογές κόστους ενέχουν μικρότερο κίνδυνο σφάλματος σε σχέση με την απόδοση των πραγματικών δαπανών·

145.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το δείγμα περιλάμβανε επίσης τρία «μεγάλα έργα», που απαιτούσαν έγκριση από την Επιτροπή, για τα οποία οι αρχές των κρατών μελών δεν είχαν υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις έως την προθεσμία κλεισίματος της 31ης Μαρτίου 2017· σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να ανακτήσει τις δαπάνες·

146.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, το ποσοστό σφάλματος θα μπορούσε να είναι 3,7 % χαμηλότερο, δηλαδή 1,1 %, αν τα κράτη μέλη είχαν αξιοποιήσει τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους για να προλάβουν ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα λάθη στο πρώτο επίπεδο ελέγχων, πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή·

147.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, τρία χρόνια από την έναρξη της περιόδου 2014-2020, τα κράτη μέλη έχουν ορίσει μόνο το 77 % των αρχών που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα των ταμείων της πολιτικής συνοχής· έως την 1η Μαρτίου 2017, η Επιτροπή είχε λάβει τελικούς λογαριασμούς με δαπάνες που κάλυπταν μόλις το 0,7 % του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί για τη συνολική περίοδο προγραμματισμού· στα μέσα του 2017, οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη χρονική στιγμή της περιόδου 2007-2013· επισημαίνει ότι, κατά συνέπεια, οι αναλήψεις υποχρεώσεων προς εκκαθάριση στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρηματοδότησης θα μπορούσαν να είναι ακόμα υψηλότερες από ό,τι κατά την προηγούμενη περίοδο·

148.  εκτιμά το γεγονός ότι το κεφάλαιο «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» περιλαμβάνει και ένα τμήμα για τις επιδόσεις των έργων· εκφράζει την αποδοκιμασία του, ωστόσο, για το γεγονός ότι το τμήμα αυτό επικεντρώνεται ως επί το πλείστον σε ποσοτικές πληροφορίες, δηλαδή στον αριθμό των χρησιμοποιούμενων συστημάτων μέτρησης των επιδόσεων·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

149.  υπενθυμίζει ότι η περίληψη των δεδομένων σχετικά με την πρόοδο στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής το 2016 δημοσιεύτηκε μόλις στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 και, επομένως, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί επί του εγγράφου·

150.  επισημαίνει τα κύρια στοιχεία για το 2016:

   α) 25 κράτη μέλη κάνουν χρήση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα οποία χρησιμοποιούν για τη στήριξη επιχειρήσεων, 11 τα χρησιμοποιούν για την αστική ανάπτυξη και 9 για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
   β) υπάρχουν 1 058 μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής σε ολόκληρη την Ένωση, αποτελούμενα από 77 ταμεία χαρτοφυλακίου και 981 ειδικά ταμεία·
   γ) το 89 % αυτών των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής παρέχουν υποστήριξη για τις επιχειρήσεις, το 7 % για την αστική ανάπτυξη, το 4 % για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
   δ) οι πληρωμές σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ανέρχονται σε 16,4 δισεκατομμύρια EUR, από τα οποία 11,3 δισεκατομμύρια EUR σε διαρθρωτικά ταμεία·
   ε) οι πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ανέρχονται σε 15,2 δισεκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων 10,1 δισεκατομμυρίων EUR στα διαρθρωτικά ταμεία, ήτοι στο 93 % του συνόλου των πληρωμών σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής·
   στ) με βάση το 81 % των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται, οι δαπάνες και οι αμοιβές διαχείρισης ανήλθαν σε 0,9 δισεκατομμύρια EUR ή 6,7 % των συνολικών πληρωμών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής·
   ζ) 8,5 δισεκατομμύρια EUR επιστράφηκαν·
   η) υποστηρίχθηκαν 314 000 τελικοί αποδέκτες·

151.  επισημαίνει ότι με την πάροδο των ετών και των περιόδων χρηματοδότησης, η χρήση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής έχει αυξηθεί θεαματικά, γεγονός το οποίο καθιστά πιο περίπλοκη τη χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων και, επομένως, δημιουργεί κινδύνους για τη δημοκρατική λογοδοσία· σημειώνει ότι αναμένεται πως, έως το τέλος του 2020, 20,1 δισεκατομμύρια EUR από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ θα διατεθούν με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων·

152.  εκφράζει ανησυχία, σε αυτό το πλαίσιο, για το γεγονός ότι οι εθνικές ελεγκτικές αρχές δεν κάλυψαν επαρκώς την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής·

153.  διαπιστώνει ότι το 63 % των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (675 μέσα) τέθηκαν σε χρήση στην Πολωνία (247), τη Γαλλία (152), την Ουγγαρία (139) και την Ιταλία (137)·

154.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 6,7 % του συνόλου των πληρωμών στα αντίστοιχα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (900 εκατομμύρια EUR) διατέθηκε για έξοδα και τέλη διαχείρισης· θεωρεί το ποσό αυτό υπερβολικά υψηλό·

155.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται σφάλματα και αποκλίσεις στην υποβολή των στοιχείων· αφορούν μικρά αλλά σημαντικά ποσά από τους πόρους επιχειρησιακών προγραμμάτων που καθορίζονται στις συμφωνίες χρηματοδότησης αλλά δεν έχουν καταβληθεί στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά το κλείσιμο, μια αύξηση στις πληρωμές ανειλημμένων ποσών σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταβολή υψηλότερων ποσών στους τελικούς αποδέκτες από ό,τι στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής(82)·

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO)

156.  λαμβάνει επίσης υπό σημείωση ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση των ΕΤΠΑ-ΤΣ, δείχνουν ότι, αν και η περιφερειακή σύγκλιση κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ήταν ανεπαρκής, χωρίς την πολιτική συνοχής θα υπήρχε απόκλιση, επειδή η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 προκάλεσε κακό επενδυτικό κλίμα και άσχημες συνθήκες για τη σύγκλιση·

157.  υπογραμμίζει ότι τα συμπεράσματα για τις επιδόσεις δεν μπορεί παρά να είναι ακόμα περιορισμένα, δεδομένου ότι η συναγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων θα απαιτούσε περισσότερο εμπεριστατωμένη εξέταση των στοιχείων για τις επιδόσεις από τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013, κάτι που δεν αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος Αυγούστου του 2017· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης·

158.  παρατηρεί ότι, με βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής για την εκτέλεση της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, επιλέχθηκαν πάνω από 50 000 έργα, με συνολική επένδυση 64,1 δισεκατομμυρίων EUR, δημιουργήθηκαν 45 000 έργα συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα, και υποστηρίχθηκαν από το ΤΣ περισσότερες από 380 000 μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερων από 1 000 000 θέσεων εργασίας·

159.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή αναφέρει επίσης, για την ίδια περίοδο χρηματοδότησης, ότι διατέθηκαν πάνω από 75 δισεκατομμύρια EUR από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, για την υποστήριξη των στόχων της ενεργειακής ένωσης και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή· επιπλέον, επιλέχθηκαν επιτόπου πάνω από 5 000 έργα για την υποστήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

160.  σημειώνει ότι στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών που εγκρίθηκαν το 2016:

2016 σε εκατομμύρια EUR

Εγκριθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Εγκριθείσες πιστώσεις πληρωμών

Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη»

16,75

24,52

Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και άλλες περιφερειακές παρεμβάσεις

27 163,16

22 911,83

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

8 775,98

7 456,71

Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας – Περιφερειακή ανάπτυξη και περιφερειακή και εδαφική συνεργασία

54,14

522,95

Ταμείο Αλληλεγγύης

81,48

68,48

Σύνολο

36 091,51

30 984,47

161.  παρατηρεί, ωστόσο, ότι τα στατιστικά στοιχεία παρέχουν περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις επιδόσεις αυτών των έργων·

162.  υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται στις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για τον καθορισμό των τομεακών και των οριζόντιων προϋποθέσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δαπανών των ΕΔΕΤ· εκτιμά ότι, μετά την εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, και σε συνδυασμό με την παρακράτηση του 10 % από πληρωμές που προβλέπονταν στον αναθεωρημένο κανονισμό, η εκτέλεση των έργων θα πρέπει να είναι ευκολότερη και λιγότερο επιρρεπής σε σφάλματα· σημειώνει, ωστόσο, ότι, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 15/2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο διερωτάται σε ποιον βαθμό αυτό έχει πραγματικά οδηγήσει σε αλλαγές επί τόπου·

163.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, έως το τέλος του 2016, είχαν οριστεί μόνο το 87 % (181 από 209) των αρχών πιστοποίησης και ότι για 28 βασικά προγράμματα δεν είχε οριστεί καμία αρχή (στην Αυστρία, ορίστηκε μια αρχή για ένα μόνο πρόγραμμα, στο Βέλγιο μόνο για δύο, στη Γερμανία μόνο για οκτώ, στη Φινλανδία μόνον για ένα, στη Γαλλία μόνο για δύο, στην Ιρλανδία μόνο για δύο, στην Ιταλία μόνο για έξι, στη Ρουμανία μόνο για το τέσσερα, στη Σλοβακία μόνο για ένα και στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο για ένα)·

164.  διαπιστώνει με έκπληξη ότι οι κύριες δυσκολίες εντοπίστηκαν στη διαδικασία ορισμού σε σχέση με τη διαμόρφωση των συστημάτων ΤΠ για να ενσωματώσουν τα νέα στοιχεία της περιόδου 2014-2020 όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και τον σχεδιασμό των διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίζεται η αυστηρή εποπτεία των διαχειριστικών αρχών για τους ενδιάμεσους φορείς·

165.  θεωρεί επιπλέον λυπηρό το γεγονός ότι γενικά επιλέχτηκε μόνο το 26,1 % των έργων και ότι στο τέλος του 2016 είχε απορροφηθεί μόνο το 3,7 % των διαθέσιμων διαρθρωτικών πόρων, αλλά ότι η διαδικασία επιλογής επιταχύνθηκε το 2017· θεωρεί ότι η βραδεία έναρξη μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό αριθμό εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει νέες προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

166.  τονίζει ότι η επιλογή των έργων ήταν ιδιαίτερα αργή στην Ισπανία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία και τη Σλοβακία·

167.  σημειώνει ότι, ως εκ τούτου, για την πλειονότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων (247 από τα 295), δεν πιστοποιήθηκε στους λογαριασμούς κανένα ποσό («μηδενικοί λογαριασμοί»), αφού δεν είχε δηλωθεί καμία δαπάνη έως τις 31 Ιουλίου 2016·

168.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, με βάση τα προκαταρκτικά πορίσματα ελέγχου σχετικά με τη ληφθείσα παροχή διασφάλισης, δεν διαπίστωσε ουσιώδεις ανακολουθίες·

169.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι επτά από τους εννέα ελέγχους της Επιτροπής σε υψηλού κινδύνου επιχειρησιακά προγράμματα ή τομείς αποκάλυψαν σημαντικές ελλείψεις (στην Ουγγαρία, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων· στην Ιταλία, τα Reti e mobilità, istruzione προτεραιότητα 3 και τα επιχειρησιακά προγράμματα τεχνικής βοήθειας· στη Ρουμανία, τα επιχειρησιακά προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον)·

170.  επισημαίνει ότι για 278 από τα 322 συστήματα διαχείρισης και ελέγχου εκδόθηκε γνώμη χωρίς επιφυλάξεις ή με «επιφύλαξη με μέτριο αντίκτυπο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 40 περιπτώσεις, η Επιτροπή εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη με σημαντικό αντίκτυπο·

171.  σημειώνει ότι η Επιτροπή υπολόγισε το συνολικό διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή σε 644,7 εκατομμύρια EUR έως 1 257,3 εκατομμύρια EUR, και ότι εφάρμοσε δημοσιονομικές διορθώσεις, ως αποτέλεσμα του εποπτικού ρόλου της, ύψους 481 εκατομμυρίων EUR το 2016·

172.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή εκτιμά το συνολικό μέσο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές του 2016 για τα προγράμματα των ΕΤΠΑ/ΤΣ για την περίοδο 2007-2013 μεταξύ 2,2 % και 4,2 %, ενώ το εναπομένον ποσοστό σφάλματος κατά την περάτωση ανέρχεται σε περίπου 0,4 %· τονίζει ότι η «συνοχή» είχε και πάλι τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το 2016, ενώ ακολουθούν οι «φυσικοί πόροι», η «ανταγωνιστικότητα» και «η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες από κοινού με τα κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα νομικά εποπτικά εργαλεία προκειμένου να διασφαλίζεται η διόρθωση όλων των ουσιωδών σφαλμάτων·

173.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή κατέγραψε 68 επιφυλάξεις για την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης και δύο επιφυλάξεις για την τρέχουσα·

Ειδικά ζητήματα

Ελλάδα

174.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η ΓΔ REGIO για να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τον κατάλογο έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα·

175.  στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για:

   α) τη σύναψη τεσσάρων συμβάσεων παραχώρησης για αυτοκινητοδρόμους (Αθήνας-Θεσσαλονίκης, Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας, Κορίνθου-Πάτρας και Πάτρας-Ιωαννίνων, συνολικού μήκους πάνω από 1 000 χλμ.), που είναι σήμερα σε λειτουργία και εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους χρήστες,
   β) το πρόγραμμα «εξοικονόμηση ενέργειας σε νοικοκυριά» (συνδυασμός μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής με επιχορηγήσεις), που βελτίωσε την ενεργειακή απόδοση σε 46 000 νοικοκυριά και δημιούργησε 6 000 θέσεις εργασίας· η ζήτηση ήταν τόσο υψηλή, ώστε δημιουργήθηκε αμέσως διάδοχο πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020,
   γ) τα χρηματοοικονομικά μέσα, ιδίως το JEREMIE, που επέτρεψαν τη δημιουργία ή τη διατήρηση περισσότερων από 20 000 θέσεων απασχόλησης,
   δ) το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, που διαχειρίζεται κάθε μήνα πάνω από 5,5 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συνταγές και 2,4 εκατομμύρια παραπεμπτικά, με τη συμμετοχή 13 000 φαρμακείων και 50 000 ιατρών, και έχει οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους για τον ελληνικό δημόσιο προϋπολογισμό υγείας·

176.  εκφράζει, αντίθετα, αποδοκιμασία για τα ακόλουθα:

   α) έχουν σημειωθεί σοβαρές καθυστερήσεις στα έργα του μετρό στην Αθήνα (επέκταση της γραμμής 3 έως τον Πειραιά) και στη Θεσσαλονίκη (βασική γραμμή), οι οποίες είχαν ως συνέπεια να απαιτηθεί η μερική ένταξή τους στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·
   β) ορισμένα σημαντικά έργα στον σιδηροδρομικό, τον ψηφιακό και τον ενεργειακό τομέα ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·
   γ) δεν έχει ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος των υποδομών διαχείρισης λυμάτων και στερεών αποβλήτων·

177.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η OLAF ολοκλήρωσε τη διοικητική έρευνα σχετικά με το έργο «φωλιά πελαργών» στην Τσεχία· λαμβάνει υπόψη ότι ο φάκελος της OLAF για την υπόθεση έχει δημοσιοποιηθεί από τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η OLAF εντόπισε σοβαρές παρατυπίες·

178.  καλεί τη ΓΔ REGIO να ανακτήσει τη σχετική συγχρηματοδότηση της Ένωσης, δηλαδή ποσό 1,67 εκατομμυρίων EUR, και να επιβάλει τις αναγκαίες κυρώσεις·

179.  σημειώνει ότι το έργο «φωλιά πελαργών» αποσύρθηκε από την Τσεχική Δημοκρατία από τη χρηματοδότηση της Ένωσης στις 25 Ιανουαρίου 2018, και ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, το έργο βρίσκεται ήδη υπό δικαστικό έλεγχο στην Τσεχική Δημοκρατία·

180.  εκφράζει ανησυχία για την παρατήρηση της Επιτροπής ότι το ποσοστό των συναφθεισών συμβάσεων που έλαβαν μόνο μία προσφορά στην Ουγγαρία είναι 36 %· επισημαίνει ότι ο ενωσιακός μέσος όρος είναι 17 %· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον ανταγωνισμό στις διαδικασίες υποβολής προσφορών·

181.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική αξιολόγηση της δεκαετούς λειτουργίας του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία(83)· εκφράζει την ανησυχία του για την πρόσφατη οπισθοδρόμηση όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις αρχές επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της διαφθοράς σε αμφότερα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει το εντυπωσιακό ιστορικό επιδόσεων της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς στη Ρουμανία στην επίλυση υποθέσεων διαφθοράς μεσαίου και υψηλού επιπέδου· υπογραμμίζει ότι η διατήρηση αυτής της προσπάθειας έχει καθοριστική σημασία για την εδραίωση της καταπολέμησης της διαφθοράς·

182.  καταδικάζει την πρόσφατη δολοφονία ενός σλοβάκου δημοσιογράφου, που μπορεί να συνδέεται με το ερευνητικό έργο του· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα ενωσιακά γεωργικά κονδύλια στη Σλοβακία·

183.  επισημαίνει ότι η OLAF ολοκλήρωσε επίσης διοικητική έρευνα για ένα δάνειο που χορήγησε στον όμιλο Volkswagen η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

184.  λαμβάνει υπόψη δήλωση του Προέδρου της ΕΤΕπ, Werner Hoyer, σύμφωνα με την οποία: «Δεν μπορούμε ακόμα να αποκλείσουμε ότι ένα από τα δάνεια μας, το δάνειο 400 εκατομμυρίων EUR στην Volkswagen Antrieb RDI, συνδεόταν με τεχνολογίες ελέγχου των εκπομπών που αναπτύχθηκαν τότε που σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό αναστολής. Θα προβούμε τώρα σε εξέταση όλων των συμπερασμάτων της OLAF και θα μελετήσουμε όλες τις δυνατές και ενδεδειγμένες ενέργειες. [...] Μας προκαλεί μεγάλη απογοήτευση η διαπίστωση από την έρευνα της OLAF, ότι η ΕΤΕπ παραπλανήθηκε από την Volkswagen όσον αφορά τη χρήση της διάταξης αναστολής»·

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL)

185.  επισημαίνει ότι η ΓΔ EMPL υπογραμμίζει ως εξής τη συμβολή της στους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020:

   α) στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών έφτασε στο 71,2 % το τρίτο τρίμηνο του 2016· το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τώρα για πρώτη φορά εκείνο του 2008 (70,3 %) και, αν η τάση αυτή συνεχιστεί, μπορεί να επιτευχθεί το ποσοστό στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
   β) η συνολική ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και είναι τώρα κάτω από 10 % τόσο για την ΕΕ όσο και για τη ζώνη του ευρώ· ωστόσο, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για την Ένωση, παρά την παρατηρούμενη μείωση από 19,5 % στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015 σε 18,6 % στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016, και από 4,3 % το τρίτο τρίμηνο του 2015 σε 3,8 % το τρίτο τρίμηνο του 2016, αντίστοιχα·
   γ) η οικονομική ανάκαμψη που άρχισε το 2013 συνοδεύτηκε επίσης από συνεχή αλλά ανεπαρκή μείωση της φτώχειας, μετρούμενη από το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας το οποίο μειώθηκε από 24,7 % το 2012 σε 23,7 % το 2015· ωστόσο, η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη επιτευχθεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και το 2016 υπήρχαν 118 εκατομμύρια άτομα που αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (1,7 εκατομμύρια άτομα περισσότερα σε σχέση με το επίπεδο του 2008), με αποτέλεσμα να απέχουμε πολύ από την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·
   δ) οι επενδύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας αντιμετωπίζουν τους κινδύνους στρεβλώσεων και καταχρήσεων και παράλληλα συμβάλλουν στη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κινητικότητας εντός της Ένωσης, που έφτασε στο 3,6 % του πληθυσμού το 2015·

186.  εκφράζει ωστόσο αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος αυξήθηκε μεταξύ 2013 και 2014 και, μολονότι σε γενικές γραμμές παραμένει σχετικά σταθερή έκτοτε, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η διαφορά αυτή εξακολουθεί να εντείνεται· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το πλουσιότερο 20 % του πληθυσμού είχε διαθέσιμο εισόδημα περίπου πενταπλάσιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20 % το 2016, με μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών (και αύξηση των ανισοτήτων σε ορισμένες χώρες)·

187.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την «εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013», που ολοκληρώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2016· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2014 τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κάτοικοι είχαν βρει εργασία με την υποστήριξη του ΕΚΤ, 8,7 εκατομμύρια είχαν αποκτήσει τίτλο ή πιστοποιητικό, ενώ αναφέρθηκαν επίσης άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως η βελτίωση των δεξιοτήτων, από 13,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες· επισημαίνει ότι το ΕΚΤ είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) των 28 κρατών μελών (αύξηση κατά 0,25 %) και στην παραγωγικότητα, σύμφωνα με μακροοικονομικές προσομοιώσεις·

188.  παρατηρεί ότι αυτά τα ποσοτικά στοιχεία δείχνουν όντως μια θετική τάση, αλλά δίνουν λίγες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των μέτρων·

189.  επικρίνει έντονα τη ΓΔ EMPL για τη μη δημοσίευση των προτάσεων της διεύθυνσης για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, παρόλο που το Κοινοβούλιο της έχει ζητήσει επανειλημμένα να το πράξει·

190.  σημειώνει ότι στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών που εγκρίθηκαν το 2016:

2016 σε εκατομμύρια EUR

Εγκριθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων

Εγκριθείσες πιστώσεις πληρωμών

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

12 438,2

8 132

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD)

534,7

278

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

27,6

27,6

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας – Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (IPA-HRD)

0

82,3

Άμεση διαχείριση (πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», πρόγραμμα Erasmus +) και οργανισμοί

289

275

Σύνολο

13 290

8 795

191.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΓΔ EMPL έχει αναπτύξει μεθοδολογία για την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων σε ετήσια βάση, διατηρεί ωστόσο αμφιβολίες όσον αφορά την ενημερωτική αξία κριτηρίων όπως «καλή», «αποδεκτή» ή «κακή»·

192.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έως τον Μάρτιο του 2017 είχε οριστεί μόνο το 87 % των αρχών πιστοποίησης·

193.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΓΔ EMPL είχε λάβει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017 πλήρη δέσμη εγγράφων διασφάλισης της αξιοπιστίας, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, της ετήσιας έκθεσης ελέγχου και των πορισμάτων των ελέγχων των λογαριασμών, του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και της νομιμότητας και κανονικότητας των υποκειμένων πράξεων, και της δήλωσης αξιοπιστίας και της ετήσιας σύνοψης για όλα τα προγράμματα· σημειώνει ότι, γενικά, η ΓΔ EMPL είχε μόνο παρατηρήσεις ήσσονος σημασίας και αποδέχτηκε τους ετήσιους λογαριασμούς·

194.  χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι μέχρι τα τέλη του 2016 η ΓΔ EMPL είχε ολοκληρώσει το πολυετές σχέδιο ελέγχου της, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκαν 89 ελεγκτικές αρχές από τις 92 και καλύφθηκαν 115 από τα 118 επιχειρησιακά προγράμματα·

195.  σημειώνει ότι το 2016 η ΓΔ EMPL πραγματοποίησε δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 255,8 εκατομμυρίων EUR· ότι το συνολικό σωρευτικό ποσό δημοσιονομικών διορθώσεων που έγιναν αποδεκτές ή αποφασίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 ανερχόταν στο τέλος του 2016 σε 1 454 εκατομμύρια EUR και ότι για την ίδια περίοδο τα κράτη μέλη ανέφεραν δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 2 253,8 εκατομμυρίων EUR·

196.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΓΔ EMPL διατήρησε ή εξέδωσε τις ακόλουθες επιφυλάξεις, όσον αφορά:

   α) τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ενός επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΚΤ στην Ιταλία για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 (επιφύλαξη για λόγους φήμης)·
   β) τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για 23 ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· και
   γ) τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για τρία επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ ή της ΠΑΝ και ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα του FEAD για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

197.  επισημαίνει ότι το συνολικό εκτιμώμενο διακυβευόμενο ποσό για τις σχετικές δαπάνες του 2016 ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια EUR·

Επιμέρους ζητήματα

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)

198.  ενημερώθηκε σχετικά με τα πρώτα πορίσματα μιας μελέτης σχετικά με την εκτέλεση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), η οποία ανέφερε ότι:

   α) έως το τέλος του 2016, ο αριθμός των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) που είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα υποστηριζόμενα από την ΠΑΝ για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την απόκτηση επαγγελματικής πείρας είχαν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με το τέλος του 2015 (1,3 έναντι 0,5 εκατομμυρίων ατόμων)·
   β) από αυτούς, 712 000 άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης είχαν ολοκληρώσει παρέμβαση χρηματοδοτούμενη από την ΠΑΝ· περισσότεροι από τους μισούς (περίπου 346 000 άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονταν εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης) είχαν επιτύχει θετικά αποτελέσματα αφότου άρχισαν εκπαίδευση/κατάρτιση, ή είχαν αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα, ή είχαν ενταχθεί στην απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) κατά την αποχώρησή τους από την παρέμβαση·
   γ) στην Ιταλία, μια αξιολόγηση αντίθετης περίπτωσης έδειξε ότι οι νέες καινοτόμες πολιτικές που υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ΠΑΝ αύξησαν τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων κατά 7,8 %, παρά τις σημαντικές περιφερειακές διαφορές, οι οποίες καταδεικνύουν σημαντικές δυσκολίες στους τομείς στους οποίους η ανεργία των νέων εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά·

199.  επισημαίνει, ακόμα, ότι:

   α) η Ιταλία και η Ισπανία έχουν κινητοποιήσει σημαντικό αριθμό ατόμων ΕΑΕΚ μέσω της ΠΑΝ, παρά τα ακόμα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στις χώρες αυτές·
   β) η Σλοβακία έχει μετατοπίσει το βάρος από τα προγράμματα δημοσίων έργων για νέους προς αποτελεσματικότερα μέτρα όπως η αυξημένη παροχή επαγγελματικής κατάρτισης·
   γ) στην Ιταλία, μια αξιολόγηση αντίθετης περίπτωσης έδειξε ότι οι νέες καινοτόμες πολιτικές που υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ΠΑΝ αύξησαν τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων κατά 7,8 %, παρά τις σημαντικές περιφερειακές διαφορές·
   δ) στην Πορτογαλία, τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΠΑΝ αποδείχτηκαν επιτυχέστερα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση·
   ε) η Ελλάδα εντόπισε την ανάγκη να επανεξετάσει το σύστημα κουπονιών απασχόλησης και κατάρτισης για τους νέους·
   στ) στην Πολωνία, το 62 % των συμμετεχόντων στην ΠΑΝ έλαβε προσφορά απασχόλησης, κατάρτισης ή εκπαίδευσης, με συνολικά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων·

200.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, ωστόσο, διότι χρησιμοποιήθηκε μόλις το 30 % των διαθέσιμων κονδυλίων, που αντιπροσωπεύουν αρχική προχρηματοδότηση και ενδιάμεσες πληρωμές·

201.  χαιρετίζει το γεγονός ότι έως τα τέλη Οκτωβρίου 2017 όλα τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόστηκε η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα σχετικά με τους Ρομά (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία), την είχαν τηρήσει και, συνεπώς, είχαν εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρομά·

202.  επισημαίνει ότι για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 δύο επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ αφορούν άμεσα την απαγόρευση των διακρίσεων και την ένταξη των Ρομά (βλ. πίνακα κατωτέρω)·

Επενδυτική προτεραιότητα (ΕΠ)

Κράτη μέλη που επέλεξαν την ΕΠ

Κατανομή κονδυλίων (εκατ. EUR)

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας ευκαιριών

11 κράτη μέλη (BE, CY, CZ, DE, ES, FR, GR, IE, PL, PT και SK).

447

Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά

12 κράτη μέλη (AT, BE, BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, RO και SK).

1 600

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης (1,2 εκατ. EUR) συγκεντρώνεται στις ακόλουθες χώρες: BG, CZ, HU και RO

203.  επισημαίνει ότι, ενώ διέθετε ανώτατο ετήσιο προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων EUR, το 2016 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποίησε μόνο 28 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από το αποθεματικό υπέρ οκτώ κρατών μελών·

Μέτρα προς λήψη

204.  καλεί, επομένως, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή κατά τη μετά το 2020 περίοδο στα ακόλουθα:

   α) δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Ένωση με την πολιτική συνοχής·
   β) ισχυρότερος συντονισμός μεταξύ συνοχής, οικονομικής διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εξέταση, μεταξύ άλλων, του ενδεχομένου παροχής θετικών κινήτρων προκειμένου να ενισχυθεί η επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή, όπως διατυπώνονται στις Συνθήκες, για την αντιμετώπιση των διαφορών και των ανισοτήτων στις τρεις διαστάσεις της - οικονομική, κοινωνική και εδαφική·
   γ) ανάπτυξη συστήματος για τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης συνοχής στις περιφέρειες που την χρειάζονται περισσότερο·
   δ) παροχή στρατηγικής διοικητικής υποστήριξης για τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απορρόφηση της χρηματοδότησης·
   ε) κατάρτιση ενιαίας δέσμης κανόνων για τα διαρθρωτικά ταμεία·
   στ) επίτευξη προόδου στην υλοποίηση της αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου·
   ζ) ταχύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, προκειμένου να τηρείται η επταετής δημοσιονομική περίοδος (όχι ν+3)·
   η) εξασφάλιση στις εθνικές ελεγκτικές αρχές της δυνατότητας να ελέγχουν τα χρηματοδοτικά μέσα στον προϋπολογισμό της Ένωσης, να μειώσουν τον αριθμό των χρηματοοικονομικών μέσων και να θέσουν αυστηρότερους κανόνες για την υποβολή εκθέσεων από τους διαχειριστές κονδυλίων, μεταξύ άλλων από τον όμιλο της ΕΤΕπ και από άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σχετικά με τις επιδόσεις και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία·
   θ) συνεκτίμηση των διδαγμάτων από την τρέχουσα περίοδο και της ανάγκης για περαιτέρω απλούστευση με σκοπό τη θέσπιση ενός ισορροπημένου συστήματος που θα διασφαλίζει την επίτευξη των αποτελεσμάτων και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση χωρίς υπερβολική διοικητική επιβάρυνση που θα αποθάρρυνε τους δυνητικούς δικαιούχους και θα οδηγούσε σε περισσότερα σφάλματα·
   ι) γεωγραφική και κοινωνική ισορροπία, ούτως ώστε οι επενδύσεις να πραγματοποιούνται εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες·

205.  επιμένει ότι η ΓΔ REGIO και η ΓΔ EMPL πρέπει να δημοσιεύουν τις προτάσεις τους για τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις αντίστοιχες ΕΕΔ, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

206.  καλεί τη ΓΔ REGIO:

   α) να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διάφορες εκκρεμείς υποθέσεις της OLAF όταν ολοκληρώνεται κάθε σχετική νομική διαδικασία·
   β) να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της επακολούθησης της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2016, σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε σε όλα τα προαναφερθέντα έργα·

207.  καλεί την ΕΤΕπ να μελετήσει επειγόντως τα πορίσματα της OLAF και να συναγάγει τα αναγκαία συμπεράσματα· καλεί την ΕΤΕπ να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα συμπεράσματά της και τα μέτρα που έλαβε·

208.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους που εισήγαγε η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού·

209.  καλεί τη ΓΔ EMPL να ακολουθήσει τη σύσταση της IAS όσον αφορά την έγκαιρη εφαρμογή της στρατηγικής ελέγχου για τα ΕΔΕΤ και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίησή της·

210.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει περαιτέρω απλούστευση των κανόνων και μείωση του διοικητικού φόρτου προκειμένου να συμβάλει σε μια ακόμη πιο σημαντική μείωση του ποσοστού σφάλματος·

Φυσικοί πόροι

Κύριοι Δείκτες Επιδόσεων (KPI) και δίκαιη ΚΓΠ

211.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI (σελίδα 15 - KPI 1: εισόδημα συντελεστών γεωργικής παραγωγής ανά εργαζόμενο με πλήρες ωράριο), η προστιθέμενη αξία και η παραγωγικότητα σημείωσαν ελαφρά κάμψη και το 2016 και ότι, κατά τη ΓΔ AGRI, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πού ακριβώς οφείλεται η γενική πτώση του εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής από το 2013»·

212.  υπενθυμίζει ότι ο KPI 4 για το ποσοστό απασχόλησης στην αγροτική ανάπτυξη δεν είναι πρόσφορος, διότι το ποσοστό απασχόλησης στην αγροτική ανάπτυξη δεν επηρεάζεται μόνο από τα μέτρα της ΚΓΠ·

213.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του που συνοδεύει την απόφαση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2015, να επαναπροσδιορίσει τον KPI 4 «προκειμένου να τονίσει τον ειδικό αντίκτυπο των μέτρων της ΚΓΠ για την απασχόληση στις περιοχές αυτές»·

214.  υπενθυμίζει ότι το 2016 δόθηκαν στο 51 % των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων λιγότερα από 1 250 EUR, που αντιστοιχεί συνολικά στο 4 % του συνόλου των άμεσων πληρωμών(84)·

215.  υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις του(85) σχετικά με τη μη βιώσιμη διάρθρωση των δαπανών της ΚΓΠ: το 44,7 % του συνόλου των ενωσιακών εκμεταλλεύσεων είχαν ετήσια έσοδα κάτω των 4 000 EUR και, το 2016, κατά μέσο όρο το 10 % των μεγαλύτερων δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ έλαβε περίπου το 60 % των πληρωμών(86)· σημειώνει ότι η κατανομή των άμεσων πληρωμών αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη συγκέντρωση της γης, δεδομένου ότι το 20 % των γεωργών κατέχει το 80 % της γης (απάντηση στη γραπτή ερώτηση 17 κατά την ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου με τον κ. Hogan στις 28 Νοεμβρίου 2017)· εκφράζει την ανησυχία του για την υψηλή συγκέντρωση δικαιούχων και τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ μικρών και μεγάλων δικαιούχων·

216.  σημειώνει ότι περίπου το 72 % της ενίσχυσης καταβάλλεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταξύ 5 και 250 εκταρίων, οι οποίες είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις·

217.  καλεί τη ΓΔ AGRI να ορίσει στόχους συνοδευόμενους από δείκτες για τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο επόμενο ΠΔΠ·

218.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι άμεσες ενισχύσεις ενδέχεται να μη εκπληρώνουν πλήρως τον ρόλο τους ως δικτύου ασφαλείας για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος, ιδίως για τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δεδομένης της μη ισόρροπης κατανομής των πληρωμών·

219.  εκτιμά ότι τα μεγαλύτερα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο βαθμό υποστήριξης για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων όπως οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις σε καιρούς εισοδηματικής αστάθειας, δεδομένου ότι μπορεί να επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας οι οποίες τις καθιστούν πιθανώς ανθεκτικότερες, και συνιστά συνεπώς στην Επιτροπή να αναθέσει την κατάρτιση βαθμιαίας κλίμακας για τη διόρθωση της ανισορροπίας αυτής, όπου οι επιδοτήσεις μειώνονται όσο αυξάνεται το μέγεθος της εκμετάλλευσης·

220.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια πραγματική απλούστευση της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις αρχές ελέγχου και παρακολούθησης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διοικητική υποστήριξη στους μικρούς παραγωγούς για την επιβίωση των οποίων η χρηματοδότηση αποτελεί βασική προϋπόθεση·

Ποσοστό σφάλματος

221.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο υπολόγισε ότι το ποσοστό σφάλματος για το κεφάλαιο των φυσικών πόρων συνολικά σε 2,5 % (έναντι 2,9 % το 2015 και 3,6 % το 2014)· εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική εξέλιξη του ποσοστού σφάλματος, σημειώνοντας παράλληλα ότι το ποσοστό του 2016 υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας·

222.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει πως οι πληρωμές για την αγορά και για άμεση υποστήριξη δεν περιείχαν ουσιαστικά σφάλματα το 2016, και εκτιμά το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος σε 1,7 % (2,2 % το 2015)·

223.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε λιγότερα λάθη λόγω δήλωσης υπερβολικών ή μη επιλέξιμων εκτάσεων από το γεωργό, και τούτο οφείλεται στην καθιέρωση ενός νέου, πιο ελαστικού ορισμού των μόνιμων λειμώνων, στην υλοποίηση σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων στα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS) και στο νέο ηλεκτρονικό γεωχωρικό σύστημα υποβολής αιτήσεων·

224.  επισημαίνει ότι οι ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού αποτέλεσαν πηγή σφαλμάτων που επηρεάζουν το 17 % του επιπέδου σφάλματος που διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και ότι τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν συνδέονταν κυρίως με τις περιοχές οικολογικής εστίασης, μολονότι το ποσοστό σφάλματος για το ΕΓΤΕ είναι κάτω από το όριο σημαντικότητας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, ικανοποίηση για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος για το ΕΓΤΕ στο 1,7 %·

225.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης αδυναμίες στην προστασία των μόνιμων λειμώνων, δεδομένου ότι η Τσεχική Δημοκρατία και η Πολωνία δεν έχουν τα ιστορικά δεδομένα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την υποχρέωση να υπάρχει αρόσιμη γη καλυπτόμενη από χλόη επί πέντε συναπτά έτη, ενώ η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχαν χαρακτηρίσει τους μόνιμους λειμώνες με εντελώς αξιόπιστο τρόπο·

226.  υπογραμμίζει τη θετική τάση όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματος που έχουν διαπιστωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο παρά την εξέλιξη των ποσών σε κίνδυνο που αναφέρει η ΓΔ AGRI στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της, δηλαδή από 1,38 % το 2015 σε 1,996 % το 2016 (μέτρα αγοράς με ποσοστό σφάλματος 2,85 %) και 4 % για τα δύο οικονομικά έτη στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης· αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις·

227.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι οι πληρωμές για την αγροτική ανάπτυξη, τη δράση για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία δεν ήταν απαλλαγμένες από ουσιαστικά σφάλματα το 2016 και το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος εκτιμήθηκε σε 4,9 % (5,3 % το 2015)· επισημαίνει ότι αν όλες οι πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους οι εθνικές αρχές είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες·

228.  επισημαίνει ότι στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης τρία από τα μεγαλύτερα σφάλματα επιλεξιμότητας αφορούσαν δικαιούχους οι οποίοι δεν είχαν γνωστοποιήσει είτε ότι ελέγχονταν από συνδεδεμένες εταιρείες είτε ότι υπέβαλαν αίτηση από κοινού με αυτές, είτε ότι προμηθεύονταν εμπορεύματα από αυτές, κατά παράβαση των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων (ετήσια έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου 2016, σημείο 7.26)·

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

229.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ο γενικός διευθυντής της ΓΔ AGRI διατύπωσε επιφύλαξη για άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά 18 οργανισμούς πληρωμών που περιλαμβάνουν 12 κράτη μέλη, και ότι το ποσό που διαχειρίζονταν οργανισμοί πληρωμών για το οποίο εκφράστηκε επιφύλαξη και επιβλήθηκε αυστηρότερος έλεγχος ανέρχεται σε 13 618,6 εκατομμύρια EUR, ενώ το πραγματικά διακυβευόμενο ποσό για τις δαπάνες για τις οποίες διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ήταν 541,2 εκατομμύρια EUR·

230.  τονίζει ότι οι αδυναμίες διαπιστώθηκαν, ιδίως, στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της Ουγγαρίας (σε σχέση με την καθυστερημένη δήλωση διαχείρισης από τον οργανισμό πληρωμών και ελλείψεις όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού), της Βουλγαρίας (σε σχέση με τον οικολογικό προσανατολισμό και το καθεστώς βιολογικής γεωργίας), της Πολωνίας (σε σχέση με τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού) και της Ιταλίας (σε σχέση με ελλείψεις στην ορθή διαπίστωση της επιλεξιμότητας των εκτάσεων και της ιδιότητας ενεργού γεωργού)·

231.  εκφράζει τη λύπη του για τα πρόσφατα κρούσματα απάτης που συνδέονται με οργανισμούς πληρωμών στην Ιταλία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και να παράσχει λεπτομερή στοιχεία στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στη διαδικασία απαλλαγής·

232.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου 2016, για να λάβει λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο συγκρούσεων συμφερόντων όσον αφορά το κρατικό ταμείο γεωργικής παρέμβασης στην Τσεχική Δημοκρατία· σημειώνει ότι η τυχόν αδυναμία αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται τελικά να καταλήξει σε ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμής από την αρμόδια αρχή ή στην επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, αν η ΓΔ AGRI, μετά τη λήξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, διαβιβάζει στην OLAF πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα κρούσματα απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

Αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη

233.  επισημαίνει πως, δεδομένου ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ορισμένων κρατών μελών χωλαίνουν, η ΓΔ AGRI προσαρμόζει τα κοινοποιηθέντα στατιστικά στοιχεία ελέγχου με βάση κυρίως τους ελέγχους της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα τρία τελευταία έτη, καθώς και τη γνώμη του οργανισμού πιστοποίησης για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος·

234.  επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως από το 2015 οι οργανισμοί πιστοποίησης των κρατών μελών έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των συναλλαγών:

   α) για τα μέτρα στήριξης της αγοράς, η ΓΔ AGRI προέβη σε προσαρμογές σε συνολικά 32 καθεστώτα (δηλαδή λιγότερο από το 20 % του συνολικού αριθμού των καθεστώτων για τα οποία δηλώθηκαν δαπάνες το 2016)·
   β) στις άμεσες ενισχύσεις πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές σε 52 περιπτώσεις (από 69) οι περισσότερες από τις οποίες ήταν μικρότερες από 1 %, επτά ήταν μεταξύ 1 % και 2 % και εννιά ήταν άνω του 2 %·
   γ) στην αγροτική ανάπτυξη έγιναν συμπληρωματικές πληρωμές για 39 από τους 72 οργανισμούς πληρωμών, με 21 τροποποιήσεις άνω του 1 % και 16 άνω του 2 %·

Ζητήματα που αφορούν τις επιδόσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης

235.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε ζητήματα σχετικά με τις επιδόσεις με βάση δείγματα πράξεων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης κατά τα τρία τελευταία έτη· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 95 % των έργων που είχαν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο του ελέγχου είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών·

236.  τονίζει ότι σχεδόν όλα τα έργα που ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο χρησιμοποιούσαν σύστημα βάσει του οποίου επιστρέφονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και σημειώνει ότι, κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, τα κράτη μέλη μπορούν, εναλλακτικά, να χρησιμοποιούν ένα σύστημα απλουστευμένων επιλογών κόστους που περιλαμβάνει τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους, κατ’ αποκοπή ποσά και κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση, το οποίο περιορίζει αποτελεσματικά τον κίνδυνο υπερβολικών τιμών·

Οικολογικός προσανατολισμός

237.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2016 (σημείο 7.17), το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει, όσον αφορά τις ενισχύσεις για οικολογικό προσανατολισμό, ότι σε 63 εκμεταλλεύσεις που επισκέφθηκε:

   α) όλες όσες υπόκειντο στην υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις·
   β) τα περισσότερα σφάλματα σε σχέση με τον οικολογικό προσανατολισμό αφορούσαν τη μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις περιοχής οικολογικής εστίασης (EFA), ενώ
   γ) τα αγροτεμάχια είχαν καταχωρηθεί σωστά στο LPIS, ως προς τη διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων λειμώνων·
   δ) δεν είχαν καταχωρηθεί σωστά όλοι οι μόνιμοι λειμώνες·

238.  εκφράζει ωστόσο ιδιαίτερη ανησυχία για τα πρώτα συμπεράσματα που συνήγαγε η Επιτροπή στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της με τίτλο «Αναθεώρηση του οικολογικού προσανατολισμού μετά από ένα έτος», SWD (2016) 218, δεύτερο μέρος σελίδα 14, ότι: «Γενικά, οι γεωργοί θα χρειαστεί να αλλάξουν καλλιέργεια σε λιγότερο από το 1 % των συνολικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην ΕΕ προκειμένου να συμμορφωθούν προς την απαίτηση περί διαφοροποίησης των καλλιεργειών, δεδομένου δε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αρόσιμων εκτάσεων στην ΕΕ υπόκειται στην υποχρέωση διαφοροποίησης των καλλιεργειών, ο περιορισμένος αυτός αντίκτυπος φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές των γεωργών που έχουν ήδη συμμορφωθεί»·

239.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαιώνει στην ετήσια έκθεσή του (σημεία 7.43 έως 7.54), την ανάλυση στην οποία προέβη η Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία η διαφοροποίηση των καλλιεργειών και το σύστημα EFA δεν οδήγησαν σε αλλαγές για την πλειονότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επισκέφθηκε (89 % για τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και 67 % για τις EFA)·

240.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 21/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα», η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης δεν αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα (...) διότι οι απαιτήσεις οικολογικού προσανατολισμού είναι γενικά λιγότερο αυστηρές και αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συνήθη γεωργική πρακτική»·

241.  επιπλέον, επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω εκτεταμένων εξαιρέσεων, οι περισσότεροι γεωργοί (65 %) μπορούν να επωφελούνται από την πράσινη ενίσχυση χωρίς στην πραγματικότητα να υπόκεινται στις υποχρεώσεις οικολογικού προσανατολισμού· το αποτέλεσμα είναι, ο οικολογικός προσανατολισμός να επιφέρει θετικές αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό της γεωργικής γης της Ένωσης·

242.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα καθεστώτα οικολογικού προσανατολισμού είναι ένα μέσο για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών μάλλον, παρά για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων της ΚΓΠ· πιστεύει ότι τα γεωργικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών αναγκών θα πρέπει να περιλαμβάνουν στόχους επιδόσεων και χρηματοδότηση που θα αντανακλούν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων που εκτείνονται πέραν των βασικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων·

243.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα καθεστώτα οικολογικού προσανατολισμού με βάση τον ισχύοντα σχεδιασμό του προγράμματος, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος των στρεμματικών ενισχύσεων, ενδέχεται να αυξήσουν τις ανισορροπίες στην κατανομή της υποστήριξης που προσφέρει η ΚΓΠ· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εξετάσει τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 21/2017·

244.  σημειώνει ότι, κατά την Επιτροπή: «ο πραγματικός αντίκτυπος (των καθεστώτων οικολογικού προσανατολισμού) στις περιβαλλοντικές επιδόσεις εξαρτάται από τις επιλογές των κρατών μελών και των γεωργών, και μέχρι σήμερα λίγα κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση των δυνατοτήτων για περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις περιοχές οικολογικής εστίασης»·

245.  τονίζει ότι, για τη δημόσια διοίκηση, η επιβάρυνση του οικολογικού προσανατολισμού έγκειται, κατ’ ουσίαν, στην ανάπτυξη νέων εργαλείων διαχείρισης όπως η συνιστώσα EFA του LPIS, γεγονός που εξηγεί εν μέρει τον λόγο για τον οποίο η ΓΔ AGRI αύξησε τον αριθμό των επιφυλάξεων και των σχεδίων δράσης που επέβαλε στα κράτη μέλη·

246.  σημειώνει το γεγονός ότι ο οικολογικός προσανατολισμός προσθέτει σημαντική πολυπλοκότητα στην ΚΓΠ λόγω επικαλύψεων με άλλα περιβαλλοντικά μέσα της ΚΓΠ (πολλαπλή συμμόρφωση και περιβαλλοντικά μέτρα του πυλώνα ΙΙ)· στο πλαίσιο αυτό σημειώνει την ειδική έκθεση αριθ. 21/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό, στην οποία αναφέρεται ότι «η Επιτροπή και τα κράτη μέλη περιορίζουν τον κίνδυνο του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης και της διπλής χρηματοδότησης που μπορεί να ανακύψει συναφώς»·

Καθεστώς στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας

247.  επισημαίνει ότι, με τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα σε όλη την Ένωση, ένα σημαντικό πρόβλημα συνίσταται στη δημογραφική πρόκληση, η οποία απαιτεί πολιτικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης νέων γεωργών προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γεωργίας στην Ένωση·

248.  τονίζει ότι οι νέοι γεωργοί αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τον χαμηλό κύκλο εργασιών κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανανέωσης των γενεών και δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε γεωργική γη·

249.  επισημαίνει ότι η μείωση του αριθμού των νέων στον τομέα καθιστά δυσχερέστερη την ανανέωση των γενεών και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμων δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς οι πιο ηλικιωμένοι και έμπειροι βγαίνουν στη σύνταξη· επιμένει, συνεπώς, ότι είναι αναγκαία η υποστήριξη τόσο των γεωργών που συνταξιοδοτούνται όσο και των νέων που αναλαμβάνουν εκμεταλλεύσεις·

250.  εκφράζει ειδικότερα την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 10/2017 σχετικά με τις ενισχύσεις σε νέους γεωργούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ότι για τις άμεσες ενισχύσεις, η ενίσχυση των νέων γεωργών:

   α) δεν βασίζεται σε άρτια εκτίμηση των αναγκών·
   β) δεν αντικατοπτρίζει τον γενικό στόχο της ενθάρρυνσης της ανανέωσης των γενεών·
   γ) δεν παρέχεται καν πάντα στους νέους γεωργούς που την έχουν ανάγκη· και
   δ) παρέχεται ενίοτε σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες οι νέοι γεωργοί διαδραματίζουν ήσσονα ρόλο·

251.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τη χορήγηση στήριξης σε νέους γεωργούς μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα βασίζονται κατά κανόνα σε ασαφή εκτίμηση αναγκών και δεν υφίσταται πραγματικός συντονισμός μεταξύ των ενισχύσεων στο πλαίσιο του πυλώνα Ι και της στήριξης για τους νέους γεωργούς από τον πυλώνα 2·

Μέτρα προς λήψη

252.  καλεί:

   α) την Επιτροπή να αναλύσει προσεκτικά τα αίτια της συνολικής μείωσης του εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής από το 2013 και να ορίσει έναν νέο κύριο στόχο επιδόσεων για το επόμενο ΠΔΠ, συνοδευόμενο από δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, με στόχο τον μετριασμό των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των γεωργών·
   β) τα κράτη μέλη να καταβάλλουν περαιτέρω προσπάθειες για να συγκεντρώνουν περισσότερο αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων LPIS τους·
   γ) την Επιτροπή να επανεξετάσει την προσέγγιση που εφαρμόζουν οι οργανισμοί πληρωμής για την ταξινόμηση και την επικαιροποίηση των κατηγοριών εκτάσεων στην εκάστοτε βάση δεδομένων LPIS, και να διεξαγάγει τις αναγκαίες διασταυρώσεις στοιχείων προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης σφαλμάτων στις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού·
   δ) την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για να απαιτείται να περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης των κρατών μελών διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων αιτιών σφαλμάτων·
   ε) την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ των δικαιούχων και των ενώσεών τους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι έλεγχοί τους εντοπίζουν δεσμούς μεταξύ αιτούντων και άλλων εμπλεκομένων στα χρηματοδοτούμενα έργα αγροτικής ανάπτυξης·
   στ) την Επιτροπή να συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούν και τα δεδομένα που διαβιβάζουν οι αρχές των κρατών μελών και να λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα αυτά κατά την κατανομή του ελεγκτικού φόρτου με βάση τις εκτιμήσεις κινδύνου·
   ζ) τα κράτη μέλη, καθώς και τους δικαιούχους και τις ενώσεις τους, να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα των απλουστευμένων επιλογών κόστους στην αγροτική ανάπτυξη·
   η) την Επιτροπή να προετοιμάσει και να αναπτύξει, ενόψει της προσεχούς μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, μια ολοκληρωμένη λογική παρέμβασης για την περιβαλλοντική και κλιματική δράση της ΕΕ σχετικά με τη γεωργία, η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και να βασίζεται σε επικαιροποιημένες επιστημονικές γνώσεις για τα σχετικά φαινόμενα·

253.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ως βάση για την κατάρτιση νέας πρότασης για τον οικολογικό προσανατολισμό τις ακόλουθες αρχές:

   α) οι γεωργοί πρέπει λαμβάνουν τις ενισχύσεις της ΚΓΠ μόνον εφόσον τηρούν ένα σύνολο βασικών περιβαλλοντικών κανόνων συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών καταστάσεων (ΚΓΠΚ) και οικολογικού προσανατολισμού που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λογική της προσέγγισης της Επιτροπής για έναν «προϋπολογισμό με έμφαση στα αποτελέσματα»· πιστεύει ότι ένα μελλοντικό σύστημα υλοποίησης θα πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα·
   β) συγκεκριμένες ανάγκες τοπικής κλίμακας σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να αντιμετωπιστούν καταλλήλως μέσω αποτελεσματικότερα στοχοθετημένων προγραμματισμένων δράσεων στον τομέα της γεωργίας·
   γ) όταν παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα διάφορων επιλογών στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΚΓΠ, θα πρέπει να υποχρεούνται να αποδείξουν, προτού αρχίσουν να την υλοποιούν, ότι οι επιλογές που προέκριναν είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές ως προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, την ποιότητα των τροφίμων και τον ρόλο τους για την υγεία, τον οικολογικό προσανατολισμό, τη διαχείριση της γης και την καταπολέμηση της απερήμωσης στην ΕΕ·

254.  καλεί την Επιτροπή:

   α) να προβεί σε συνολική αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων πολιτικών και εργαλείων της ΚΓΠ που μπορούν να συνδυαστούν για να βοηθήσουν τους νέους γεωργούς και να εντοπίσει τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ήδη υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις και/ή στην ίδρυση γεωργικών μονάδων για νέους γεωργούς ώστε να αντιμετωπιστούν σε μελλοντική αναθεώρηση της ΚΓΠ·
   β) να διασφαλίσει ότι, ως συνιστώσα των γεωργικών μεταρρυθμίσεων, πραγματοποιούνται περαιτέρω βελτιώσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη δήλωση του Κορκ 2.0, με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας των προγραμμάτων στήριξης για νέους αγρότες·
   γ) να περιλάβει στη νομοθεσία για την μετά 2020 ΚΓΠ (ή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να υποδείξουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της επιμερισμένης διαχείρισης) μια σαφή λογική παρέμβασης για τα μέσα πολιτικής που έχουν ως σκοπό την ανανέωση των γενεών στον τομέα της γεωργίας· η λογική της παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει:
   άρτια εκτίμηση των αναγκών των νέων γεωργών·
   εκτίμηση των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν με μέσα πολιτικής της Ένωσης και των αναγκών που μπορούν να αντιμετωπιστούν ή αντιμετωπίζονται ήδη καλύτερα στο πλαίσιο των πολιτικών των κρατών μελών, καθώς και ανάλυση των μορφών στήριξης (π.χ. άμεσες ενισχύσεις, κατ’ αποκοπήν ποσά, χρηματοοικονομικά μέσα) που είναι οι πλέον κατάλληλες για την αντιμετώπιση των προσδιορισμένων αναγκών·
   μέτρα ευαισθητοποίησης για τις αρχές, τους δικαιούχους και τις ενώσεις τους σχετικά με τους πιθανούς τύπους στήριξης για τη νωρίτερη μεταβίβαση εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες/μέτρα, όπως π.χ. ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης βασιζόμενο σε εθνικά/περιφερειακά εισοδήματα/έσοδα στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας·
   καθορισμός στόχων SMART, ούτως ώστε να υπάρχουν σαφώς διατυπωμένα και ποσοτικώς προσδιορίσιμα προσδοκώμενα αποτελέσματα των μέσων πολιτικής υπό τη μορφή προσδοκώμενου ποσοστού ανανέωσης των γενεών και της συνεισφοράς στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη· ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σαφές αν τα μέσα πολιτικής θα πρέπει να επιδιώκουν τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων νέων γεωργών ή να στοχεύουν σε ένα συγκεκριμένο τύπο νέων γεωργών·
   δ) να εξασφαλίσει ότι, μέσω της νομοθεσίας που προτείνουν για την μετά 2020 ΚΓΠ, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη (σύμφωνα με τις διατάξεις της επιμερισμένης διαχείρισης) θα βελτιώσουν το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης·

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

Ποσοστά σφάλματος

255.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δαπάνες για το πρόγραμμα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» παρουσιάζουν εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 2,1 % (2,8 % το 2015 και 2,7 % το 2014)· χαιρετίζει τη θετική τάση όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής·

256.  θεωρεί απογοητευτικό ότι, εξαιρουμένων των πράξεων εκ μέρους πολλαπλών χορηγών και των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης, το ποσοστό σφάλματος στις ειδικές πράξεις υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής υπολογίστηκε σε 2,8 % (3,8 % το 2015, 3,7 % το 2014)·

257.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή και οι εκτελεστικοί της εταίροι υπέπεσαν σε περισσότερα σφάλματα στις περιπτώσεις πράξεων που συνδέονταν με επιχορηγήσεις και συμφωνίες συνεισφοράς συναφθείσες με διεθνείς οργανώσεις, παρά στις περιπτώσεις άλλων μορφών στήριξης· επισημαίνει, ιδιαίτερα, ότι οι πράξεις δημοσιονομικής στήριξης που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιείχαν σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας·

258.  επισημαίνει ότι, αν είχαν αξιοποιηθεί όλες οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή –και οι ελεγκτές που όρισε η Επιτροπή– για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο κατά 0,9 %, ήτοι 1,4 %, και, ως εκ τούτου, κάτω από το όριο σημαντικότητας·

259.  επισημαίνει ότι:

   α) το 37 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος οφείλεται σε δαπάνες για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν βασικά δικαιολογητικά έγγραφα·
   β) το 28 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος οφείλεται σε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνες που δεν είχαν γίνει στην πραγματικότητα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είχε ήδη διαπιστωθεί το προηγούμενο έτος και επισημαίνει ότι ο έλεγχος των πράξεων εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποκάλυψε ορισμένες αδυναμίες των δικλείδων ελέγχου των συστημάτων της Επιτροπής·
   γ) το 26 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από σύμβαση ή πραγματοποιηθείσες εκτός περιόδου επιλεξιμότητας, δαπάνες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες περί καταγωγής των εμπορευμάτων, μη επιλέξιμοι φόροι, και έμμεσο κόστος που καταλογίστηκε λανθασμένα ως άμεσο κόστος·

Δήλωση αξιοπιστίας

260.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι ελεγκτές της ΓΔ NEAR διαπίστωσαν αδυναμίες στην έμμεση διαχείριση του δεύτερου Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II) και, ειδικότερα, σε επίπεδο ελεγκτικών αρχών τριών δικαιούχων χωρών του ΜΠΒ ΙΙ (Αλβανίας, Τουρκίας, Σερβίας) και τούτο παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτικές αρχές της Αλβανίας και της Σερβίας είχαν προβεί σε αλλαγές προκειμένου να επιλύσουν τα διαπιστωθέντα προβλήματα· στην περίπτωση της Τουρκίας, ενδεχομένως η ελεγκτική αρχή να είναι σε θέση να παράσχει περιορισμένη μόνο διασφάλιση στην Επιτροπή, εξαιτίας ορισμένων σημαντικών πτυχών των συστημάτων της που την περιορίζουν (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 9.24)·

261.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως έχει υπερτιμηθεί η διορθωτική ικανότητα της ΓΔ NEAR και, κατά συνέπεια, και το συνολικό διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή·

Επιδόσεις

262.  επισημαίνει ότι η ΓΔ DEVCO προσδιόρισε μέσω της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της βασικούς δείκτες επιδόσεων σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, το φύλο και το ποσοστό σφάλματος, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι δείκτες αυτοί δεν επιτρέπουν τη μέτρηση των επιδόσεων της πολιτικής της συνεργασίας για την ανάπτυξη, διότι δείχνουν μόνο το μέρος των ενισχύσεων που διατίθενται για κάθε έναν από τους στόχους αντί να αποτιμούν τον πραγματικό αντίκτυπο και την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων·

263.  εκφράζει ανησυχία για τη δήλωση της IAS της Επιτροπής ότι, όσον αφορά την υποβολή στοιχείων, το είδος των πληροφοριών που παρέχονται για τις επιδόσεις της ΓΔ DEVCO στις διάφορες εκθέσεις σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό (ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, έκθεση του δευτερεύοντος διατάκτη) είναι περιορισμένο και δεν παρέχει πραγματική εκτίμηση ως προς το κατά πόσον έχουν επιτευχθεί ή όχι οι στόχοι·

Εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας

264.  εκφράζει και πάλι την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας (EAMR) που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης δεν επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ DEVCO και NEAR όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές συστηματικά θεωρούνται εμπιστευτικές, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, «τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβανομένου δεόντως υπόψη, όπου κρίνεται σκόπιμο, του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους»·

265.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, στις απαντήσεις του επιτρόπου Oettinger στην επιστολή του εισηγητή, η Επιτροπή αναφέρει ότι διερευνά μια νέα μορφή έκθεσης που θα μπορεί να διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο χωρίς να απαιτούνται διαδικασίες εμπιστευτικότητας, ούτως ώστε να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση οι κίνδυνοι υπονόμευσης της διπλωματικής πολιτικής της Ένωσης·

266.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΓΔ DEVCO δημοσιοποίησε τον κατάλογο των αντιπροσωπειών που σχετίζονται με τις EAMR και περιέλαβε ανάλυση της σύνοψης των KPI της ΓΔ DEVCO στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της· επιμένει, ωστόσο, ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να τηρείται πλήρως·

Καταπιστευματικά ταμεία

267.  υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα της Επιτροπής να συστήνει και να διαχειρίζεται καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης έχει ως στόχο:

   α) την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ένωσης και την αύξηση της προβολής και της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης και της αναπτυξιακής βοήθειάς της·
   β) την εξασφάλιση ταχείας διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην επιλογή των εφαρμοστέων μέτρων, που είναι καθοριστική σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και για τη δράση μετά το στάδιο έκτακτης ανάγκης·
   γ) την εξασφάλιση μόχλευσης πρόσθετων πόρων για την εξωτερική δράση· και
   δ) μέσω της συγκέντρωσης των πόρων, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων χορηγών της Ένωσης σε επιλεγμένους τομείς παρέμβασης·

268.  υπό το φως των πρόσφατων εμπειριών, εκφράζει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την επίτευξη των βασικών στόχων που επιδιώκονται από τη σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων και επισημαίνει, ειδικότερα, ότι:

   α) το νέο αυτό μέσο δεν έχει κατ’ ανάγκη εξασφαλισμένο αποτέλεσμα μόχλευσης, διότι η συνεισφορά των άλλων χορηγών είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ περιορισμένη·
   β) η προβολή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης δεν έχει βελτιωθεί, παρά την ύπαρξη διαφορετικών ρυθμίσεων με τους ενδιαφερόμενους, και ο καλύτερος συντονισμός της δράσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών δεν είναι πάντοτε εξασφαλισμένος·
   γ) η εξαρχής προτίμηση για οργανισμούς των κρατών μελών σε ορισμένες από τις συμφωνίες για την ίδρυση καταπιστευματικών ταμείων μάλλον οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων παρά αποτελεί κίνητρο προκειμένου τα κράτη μέλη να παρέχουν περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους·

269.  υπενθυμίζει ειδικότερα ότι το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική έχει κονδύλια ύψους άνω των 3,2 δισεκατομμυρίων EUR, από τα οποία περισσότερα από 2,9 δισεκατομμύρια EUR προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και 228,667 εκατομμύρια EUR από άλλους χορηγούς· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η συμμετοχή του ΕΤΑ σε καταπιστευματικά ταμεία περιορίζει περαιτέρω τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ·

270.  επισημαίνει ότι η συγκέντρωση των πόρων από το ΕΤΑ, από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και από άλλους χορηγούς βοήθειας δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια να μην φθάνουν στους κανονικούς δικαιούχους τους κονδύλια προοριζόμενα για χώρες ΑΚΕ·

271.  τονίζει ότι η αυξανόμενη χρήση άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως τα καταπιστευματικά ταμεία, για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης, παράλληλα με τον προϋπολογισμό της, ενδέχεται να υπονομεύσει το υπάρχον επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς οι μηχανισμοί αναφοράς, ελέγχου και δημόσιας εποπτείας δεν είναι εναρμονισμένοι μεταξύ τους (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 2.31)· τονίζει ως προς αυτό τη σημασία της δέσμευσης της Επιτροπής να ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις προβλεπόμενες και τρέχουσες δράσεις των καταπιστευματικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών εκ μέρους κρατών μελών·

Κονδύλια για την Παλαιστινιακή Αρχή

272.  εμμένει στην άποψη ότι η διδασκαλία και το υλικό κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από ταμεία της Ένωσης όπως ο μηχανισμός PEGASE, πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις κοινές αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της μη εφαρμογής διακρίσεων στην εκπαίδευση, όπως συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση των υπουργών Παιδείας της Ένωσης στις 17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι·

Μέτρα προς λήψη:

273.  καλεί τη ΓΔ NEAR (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, σημείο 9.37):

   α) να συνεργαστεί με τις ελεγκτικές αρχές των δικαιούχων χωρών του ΜΠΒ ΙΙ για τη βελτίωση της ικανότητάς τους·
   β) να αναπτύξει δείκτες κινδύνου για τη βελτίωση της αξιολόγησης με βάση τα υποδείγματα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που είχε σωστά καθιερώσει η Γενική Διεύθυνση, ώστε να μετράται καλύτερα ο αντίκτυπος των σφαλμάτων·
   γ) να διευκρινίσει καταλλήλως το πεδίο αναφοράς της μελέτης σχετικά με το ποσοστό του εναπομένοντος σφάλματος, καθώς και το εκτιμώμενο κατώτατο και ανώτατο όριο σφάλματος, στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·
   δ) να βελτιώσει τον υπολογισμό της διορθωτικής ικανότητας για το 2017 αίροντας τις αδυναμίες που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο·

274.  καλεί τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR να εξετάσουν τη δυνατότητα καθορισμού, σε συνεργασία με τη ΓΔ HOME, κύριου δείκτη επιδόσεων σχετικού με την εξάλειψη των βαθύτερων και γενεσιουργών αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης·

275.  καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν από την IAS όσον αφορά την κοινοποίηση στοιχείων της ΓΔ DEVCO σχετικά με τις επιδόσεις και τη μετατροπή της EAMR σε αξιόπιστο και πλήρως δημόσιο έγγραφο το οποίο τεκμηριώνει δεόντως τη δήλωσης αξιοπιστίας που κάνουν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών και ο γενικός διευθυντής της ΓΔ DEVCO· ζητεί από την ΓΔ DEVCO να ορίσει τους KPI κατά τρόπο που να καθιστούν δυνατή τη μέτρηση των επιδόσεων της πολιτικής της συνεργασίας για την ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να θίγεται η διπλωματική πολιτική της Ένωσης μέσω των αντιπροσωπειών της·

276.  θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να υπάρχει δυνατότητα αναστολής της χορήγησης προενταξιακής χρηματοδότησης όχι μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένης κατάχρησης πόρων, αλλά και στις περιπτώσεις όπου χώρες σε προενταξιακό καθεστώς παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα που θεσπίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

277.  τονίζει ότι καταπιστευματικά ταμεία θα πρέπει να δημιουργούνται μόνον όταν η χρήση τους είναι δικαιολογημένη και δεν είναι εφικτή η απαιτούμενη δράση μέσω άλλων, υφιστάμενων διαύλων χρηματοδότησης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να θεσπίζει, κατά τη δημιουργία καταπιστευματικών ταμείων, κατευθυντήριες αρχές για τη διενέργεια συνοπτικής και δομημένης αξιολόγησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των καταπιστευματικών ταμείων σε σχέση με άλλα μέσα βοήθειας, καθώς και να πραγματοποιεί αναλύσεις σχετικά με ποια συγκεκριμένα κενά οφείλουν να καλύψουν τα καταπιστευματικά ταμεία· καλεί ακόμη την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί τέλος στα καταπιστευματικά ταμεία που δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν σημαντική συνεισφορά από άλλους χορηγούς ή δεν παρέχουν προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με «παραδοσιακά» εξωτερικά μέσα της Ένωσης·

278.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τα αναγνωρισμένα κρούσματα βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και εντελώς απρεπούς συμπεριφοράς από πρόσωπα που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει τη δέσμευσή της να επανεξετάσει και, εάν χρειάζεται, να αναστείλει τη χρηματοδότηση σε εταίρους που δεν είναι τηρούν τα απαιτούμενα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας· για να εξαλειφθεί αυτή η μάστιγα και να αποτραπεί διά παντός η επανάληψη τέτοιων φαινομένων, προτρέπει την Επιτροπή να ενισχύσει τους μηχανισμούς πρόληψης στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, καθώς και την εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση στην κατεύθυνση αυτή και ζητεί μια πολιτική προστασίας για όσους καταγγέλλουν τέτοια κρούσματα·

279.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια ακριβέστερη κατάρτιση των εγγράφων στρατηγικής, έτσι ώστε να παρέχεται πληρέστερη και ακριβής εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και των βέλτιστων εργαλείων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν·

280.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που καθορίζει η Unesco για την ειρήνη και την ανεκτικότητα·

281.  θεωρεί σημαντικό η διοικητική ικανότητα των χωρών που λαμβάνουν χρηματοδότηση να υποστηρίζεται ενεργά από την Επιτροπή μέσω της κατάλληλης τεχνικής βοήθειας·

Μετανάστευση και ασφάλεια

282.  διαπιστώνει ότι στο κεφάλαιο 8 της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την «ασφάλεια και ιθαγένεια»(87) το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπολόγισε ποσοστό σφάλματος με βάση τις 15 πράξεις που εξετάστηκαν, διότι το εν λόγω δείγμα δεν προοριζόταν να είναι αντιπροσωπευτικό των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ·

283.  επισημαίνει με ανησυχία το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο: «δύο χρόνια μετά την έναρξη της επταετούς περιόδου προγραμματισμού η πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της κοινής διαχείρισης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF(88)) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) είναι βραδεία» (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016, πλαίσιο 8.2°)·

284.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε διάφορες συστημικές αδυναμίες σε σχέση με τα SOLID, AMIF και ISF σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών μελών·

285.  ειδικότερα, εκφράζει την αποδοκιμασία του για τα ακόλουθα:

   α) το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογράμμισε τον υψηλό αριθμό σχεδίων προγραμμάτων AMIF και ISF που κατάρτισαν τα κράτη μέλη και εξέτασε η Επιτροπή πριν από την έγκρισή τους, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει την εφαρμογή·
   β) κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, η αξιολόγηση από την Επιτροπή των συστημάτων των κρατών μελών για το AMIF και το ISF συχνά βασιζόταν σε πληροφορίες που δεν ήταν επαρκώς λεπτομερείς, ιδίως στον τομέα των στρατηγικών ελέγχου·
   γ) υπήρξαν καθυστερήσεις στην υποβολή εκθέσεων των εκ των υστέρων ελέγχων συμμόρφωσης για τα προγράμματα SOLID και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την εξωτερική ανάθεση ελεγκτικών εργασιών·

286.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης τις ακόλουθες ελλείψεις σε επίπεδο κρατών μελών: ανεπαρκώς τεκμηριωμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, έλλειψη εξειδικευμένου εργαλείου πληροφορικής για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων, καθώς και ορισμένες αδυναμίες στον έλεγχο που διενεργούν οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών·

287.  εκφράζει την αποδοκιμασία του λόγω του γεγονότος ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει στην ετήσια έκθεσή του πως «Η Επιτροπή δεν έχει αναφέρει στοιχεία σχετικά με το συνολικό ύψος των κονδυλίων που κινητοποιήθηκαν για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση το 2016, και οποιαδήποτε εκτίμηση είναι δύσκολη» (ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σημείο 2.28)·

288.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπέρανε όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 6/2017) ότι:

   α) παρά τη σημαντική στήριξη που ελήφθη από την Ένωση, οι εγκαταστάσεις υποδοχής στην Ιταλία και την Ελλάδα δεν ήταν ακόμη επαρκείς στο τέλος του 2016·
   β) υπήρχε επίσης έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία και την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·
   γ) η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών απαιτεί επίσης κατάλληλες επακόλουθες διαδικασίες για τους μετανάστες, δηλαδή αίτηση ασύλου στο κράτος μέλος ή επιστροφή στη χώρα καταγωγής, και η εφαρμογή αυτών των επακόλουθων διαδικασιών είναι συχνά αργή και μπορεί να βρει πρόσκομμα σε διάφορα σημεία συμφόρησης, γεγονός που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στη λειτουργία των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης·

289.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουν καταγγελθεί από γυναίκες συχνά κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στην Ελλάδα·

290.  συμφωνεί με την αξιολόγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα ποσοστά δημόσιων κονδυλίων και πόρων των μεταναστών στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της επείγουσας βοήθειας για τη μεταφορά μη ενωσιακών μεταναστών από ελληνικά νησιά στην ηπειρωτική Ελλάδα, που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πλαίσιο 8.4 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016)· υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης δεν επιτρέπει οι δικαιούχοι επιδοτήσεων της Ένωσης να αποκομίζουν κέρδη από την υλοποίηση έργων· θεωρεί ότι η παρούσα υπόθεση εγείρει ορισμένα ζητήματα φήμης για την Επιτροπή, και θεωρεί τους χειρισμούς της αμφίβολους από δεοντολογική άποψη·

Μέτρα προς λήψη

291.  καλεί:

   α) τη ΓΔ HOME να εξετάσει τη δυνατότητα καθορισμού, σε συνεργασία με τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR, κύριου δείκτη επιδόσεων σχετικού με την εξάλειψη των βαθύτερων και γενεσιουργών αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης·
   β) την Επιτροπή να ομαδοποιήσει τις γραμμές του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση της μεταναστευτικής πολιτικής υπό έναν ενιαίο τίτλο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας·
   γ) την Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένες στρατηγικές με ομάδες υποστήριξης της Ένωσης για την ασφάλεια των γυναικών και των ασυνόδευτων ανηλίκων στα κέντρα υποδοχής·
   δ) την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής στην Ελλάδα και την Ιταλία·
   ε) την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συστημικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων των AMIF/ISF·
   στ) την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση των δαπανών που πραγματοποιούνται ανά μετανάστη ή αιτούντα άσυλο ανά χώρα·
   ζ) την Επιτροπή να προβλέψει να ένα σύστημα παρακολούθησης με στόχο την εξασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο·
   η) την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τους ελέγχους των κονδυλίων για τους πρόσφυγες, τα οποία διατίθενται συχνά σε κράτη μέλη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης χωρίς να τηρούνται οι κανόνες που εφαρμόζονται συνήθως·

Κώδικας δεοντολογίας για τους Επιτρόπους και διαδικασίες διορισμού ανώτερων υπαλλήλων

292.  εκτιμά το γεγονός ότι τα αιτήματά του προς την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τους Επιτρόπους έως το τέλος του 2017, μεταξύ άλλων καθορίζοντας τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων και θεσπίζοντας κριτήρια για την αξιολόγηση της συμβατότητας των επαγγελματικών θέσεων που αναλαμβάνουν μετά τη λήξη της θητείας τους και παρατείνοντας την περίοδο αναμονής σε τρία έτη για τον Πρόεδρο της Επιτροπής, έχουν βρει τη ζητούμενη ανταπόκριση· σημειώνει ότι ο νέος κώδικας τέθηκε ήδη σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2018·

293.  υπενθυμίζει την υπόσχεση του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker προς την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, ότι ο πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, θα προσέλθει αποκλειστικά ως εκπρόσωπος συμφερόντων· υπενθυμίζει τη γνώμη της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας σχετικά με τη νέα απασχόληση του κ. Barroso ως συμβούλου στην Goldman Sachs, ότι θα ήταν συμβιβαστή μόνο υπό την προϋπόθεση δέσμευσης του κ. Barroso να μην ασκεί εκπροσώπηση συμφερόντων εκ μέρους της Goldman Sachs·294.

294.  επισημαίνει την ασυνέπεια που προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί Επίτροποι αναφέρουν στο μητρώο συναντήσεών τους τη συνάντησή τους με τον κ. Barroso ως συνάντηση με την Goldman Sachs International· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είτε οι συναντήσεις με τον κ. Barroso δεν ήταν συναντήσεις με ομάδες συμφερόντων, οπότε δεν τηρήθηκε η υπόσχεση στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και το μητρώο συναντήσεων της Επιτροπής δεν αποτελεί στην πραγματικότητα μητρώο διαφάνειας, ή οι συναντήσεις με τον κ. Barroso αντιμετωπίστηκαν ως συνεδριάσεις με εκπρόσωπο συμφερόντων, οπότε δεν τηρήθηκε μία από τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η ειδική επιτροπή δεοντολογίας·

295.  υπενθυμίζει ότι η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων πρέπει επίσης να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των ακροάσεων των Επιτρόπων και ότι ως εκ τούτου τα έντυπα της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και καταστεί διαθέσιμα πριν από την ακρόαση του επιτρόπου από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου και ότι θα πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή δεδομένων·

296.  εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τη λογοδοσία των ειδικών συμβούλων των επιτρόπων και να μεριμνήσει ώστε το ιστορικό τους και οι επαγγελματικοί τους δεσμοί να είναι διαφανείς και ανοικτοί σε δημόσιο έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων τους, δεδομένου ότι έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην Επιτροπή· πιστεύει ότι οι ενέργειες αυτές θα συντελέσουν στον περιορισμό της δυνατότητας άσκησης επιρροής σε ανώτατο επίπεδο από την πίσω πόρτα·

297.  ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, οι επίτροποι να δηλώνουν όλα τα συμφέροντά τους (ως μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, σύμβουλοι, μέλη συνδεδεμένων ιδρυμάτων κ.λπ.) όσον αφορά όλες τις εταιρείες στις οποίες έχουν συμμετάσχει, περιλαμβανομένων των συμφερόντων των μελών της άμεσης οικογένειάς τους, καθώς και των αλλαγών που έλαβαν χώρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς τους·

298.  επισημαίνει ότι η παράταση της περιόδου αναμονής στα τρία έτη θα πρέπει να αφορά όλα τα μέλη της Επιτροπής, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο· επιμένει ότι οι γνώμες της επιτροπής δεοντολογίας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όταν εκδίδονται·

299.  εκφράζει τον φόβο ότι η διαδικασία για τον διορισμό των μελών της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας δεν εγγυάται την ανεξαρτησία της και τονίζει ότι οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες δεν θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι ασκήσει καθήκοντα Επιτρόπου ούτε θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει σε θέση υψηλόβαθμου υπαλλήλου της Επιτροπής· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει νέους κανόνες σχετικά με την ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας, με βάση την παρούσα παρατήρηση·

300.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας· επαναλαμβάνει ότι η ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας μπορεί να διατυπώνει οποιεσδήποτε συστάσεις για τη βελτίωση του κώδικα δεοντολογίας ή της εφαρμογής του·

301.  εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας, την απουσία άλλων υποψηφιοτήτων από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις και την ενδεχόμενη παραβίαση των Κανονισμών Υπηρεσιακής Κατάστασης στην περίπτωση του πρόσφατου διορισμού του επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής· επισημαίνει ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν εξηγούν επαρκώς την αιτιολόγηση για τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα με χρήση του άρθρου 7 των Κανονισμών Υπηρεσιακής Κατάστασης που προβλέπει μετάθεση χωρίς προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων από επιλέξιμους υπαλλήλους· αναμένει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο το σχέδιό του για τη βελτίωση της τρωθείσας εικόνας της Επιτροπής μετά τον πρόσφατο διορισμό του Γενικού Γραμματέα·

302.  μετά τον πρόσφατο διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής και με στόχο να εξασφαλιστεί μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από το τέλος του 2018, πρόταση για τη διαδικασία διορισμού των ανώτερων υπαλλήλων, που θα διασφαλίζει την επιλογή των καλύτερων υποψηφίων σε πλαίσιο μέγιστης διαφάνειας και ίσων ευκαιριών, και θα είναι αρκούντως ευρεία ώστε να εφαρμόζεται σε όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

303.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει για το μέλλον τις ακόλουθες βελτιώσεις:

   α) θα πρέπει να απαγορευτεί η αποδοχή δώρων από δωρητές από κράτη μέλη (άρθρο 6 παράγραφος 4 του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)·
   β) η συμμετοχή Επιτρόπων στην εθνική πολιτική κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα πρέπει να αναστέλλεται ή να περιορίζεται στην παθητική συμμετοχή τους ως κομματικών μελών·
   γ) θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η αναφορά σε «διπλωματικά δώρα ή δώρα φιλοφροσύνης» (άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 5), που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ακρίβειας και σαφήνειας και ενδέχεται να επιτρέπει αθέμιτη χρήση·
   δ) η συμμετοχή Επιτρόπων σε προεκλογικές εκστρατείες σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία (άρθρα 9 και 10)· και στις δύο περιπτώσεις, οι Επίτροποι θα πρέπει να υποχρεούνται να λάβουν εκλογική άδεια άνευ αποδοχών·
   ε) θα πρέπει εν προκειμένω να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια για την ενδεχόμενη παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 245 ή 247 ΣΛΕΕ·
   στ) οι επίτροποι θα πρέπει να δηλώνουν όλα τα συναφή συμφέροντά τους (ως μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, σύμβουλοι, μέλη συνδεδεμένων ιδρυμάτων κ.λπ.) και όχι μόνο εκείνα που πιστεύουν ότι μπορεί να θεωρηθούν ικανά να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων·
   ζ) οι δηλώσεις συμφερόντων θα πρέπει να βελτιωθούν σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - κατευθυντήριες γραμμές(89)·

Διοίκηση

Διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

304.  επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα μείωσαν από κοινού τον αριθμό των θέσεων στον πίνακα προσωπικού κατά 4,0 % κατά την περίοδο από το 2013 έως το 2017 (από 39 649 σε 38 072), και ότι τα θεσμικά όργανα μείωσαν τη δύναμη του προσωπικού (θέσεις που καλύπτονται από υπάλληλο) κατά 1,4 % μεταξύ 2013 και 2017 (από 37 153 σε 36 657)·

305.  επισημαίνει επίσης τα πρόσθετα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου:"

«30. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή χορήγησε νέες θέσεις στα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Οι εν λόγω θέσεις διατέθηκαν κυρίως για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους (πράγμα που εξηγεί τη σημαντική αύξηση του αριθμού των θέσεων που χορηγήθηκαν σε οργανισμούς), την προσχώρηση της Κροατίας και τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

   31. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των θέσεων στον πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 1,1 % μεταξύ 2012 και 2017, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των θεσμικών οργάνων (-3,5 %), των αποκεντρωμένων οργανισμών (+13,7 %) και των εκτελεστικών οργανισμών (+42,9 %). Ο αριθμός των θέσεων που είχαν καλυφθεί από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 1ης Ιανουαρίου 2017 αυξήθηκε κατά 0,4 % κατά την περίοδο αναφοράς (-1,3 % για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς και +11,3 % για τους οργανισμούς, με 9,6 % στους αποκεντρωμένους οργανισμούς και 33,7 % στους εκτελεστικούς οργανισμούς). Το μέσο ποσοστό κενών θέσεων μειώθηκε από 6,9 % την 1η Ιανουαρίου 2013 σε 4,5 % την 1η Ιανουαρίου 2017 και έφτασε σε επίπεδα κάτω του 2 % σε ορισμένα όργανα και οργανισμούς.»(90)·
"

306.  σημειώνει με ανησυχία τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εις βάρος του προσωπικού της Ένωσης που έχει έδρα στο Λουξεμβούργο, παρά την απόφαση του Δικαστηρίου του Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση Ferlini (C-411/98) και την οδηγία 2011/24/ΕΕ που καταδικάζουν αμφότερες την πρακτική αυτή· τονίζει επίσης ότι η υπερτιμολόγηση συνεχίζεται, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται οι δύο συμβάσεις με την Ομοσπονδία Νοσοκομείων του Λουξεμβούργου (FH) και τον Σύλλογο Ιατρών και Οδοντιάτρων (AMD), βάσει των οποίων το όριο υπερτιμολόγησης ανέρχεται στο 15 % αλλά φθάνει το 500 % για θεραπευτική αγωγή σε νοσοκομεία· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ του 2000 και η οδηγία 2011/24/ΕΕ παραβιάζονται όχι μόνο από τις συμφωνίες αυτές, αλλά και από ορισμένους εθνικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή, πρώτον, να υπολογίσει το ετήσιο πρόσθετο κόστος της καθ’ υπέρβαση χρέωσης στον προϋπολογισμό της Ένωσης (ΚΣΥΑ) και να το αιτιολογήσει και, δεύτερον, να καθορίσει μια διαδικασία επί παραβάσει ή μια παρόμοια νομική ενέργεια κατά του Μεγάλου Δουκάτου· τρίτον, να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την έκβαση της δημόσιας αναφοράς αριθ. 765 που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου και της δημόσιας συζήτησης που διεξήχθη εκεί στις 19 Οκτωβρίου 2017 και, τέταρτον, να καταθέσει τη διαμαρτυρία της για τις δύο συμφωνίες με την FH και την AMD·

307.  εκφράζει ικανοποίηση για τις δηλώσεις του επιτρόπου Oettinger σχετικά με τον τερματισμό των περιορισμών στην πολιτική προσωπικού προκειμένου να αποφευχθεί η σοβαρή υπονόμευση της εύρυθμης λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών της Ένωσης προς τους ευρωπαίους πολίτες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση, στην υπηρεσία των πολιτών και ικανότερη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και στην εφαρμογή των πολιτικών της με τον μεγαλύτερο δυνατό επαγγελματισμό και αριστεία, και η οποία θα προσφέρει την υπηρεσία αυτή με όλους τους αναγκαίους νομικούς και δημοσιονομικούς πόρους· τονίζει ότι είναι σκόπιμο να καταστεί και πάλι η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση ελκυστική για τους νέους επαγγελματίες της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τις συνέπειες των περιορισμών στην ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας και στη σημερινή της υποστελέχωση και να αναζητήσει λύσεις για να την αντιμετωπίσει και για να βελτιώσει το ενδιαφέρον των ευρωπαίων πολιτών να γίνουν μέλη της·

308.  επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της υπερβολικής - και ενίοτε καταχρηστικής - τιμολόγησης των ιατρικών εξόδων του προσωπικού και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο σε ορισμένες χώρες, όπως το Λουξεμβούργο, συνεπάγεται ετήσιο κόστος της τάξης των δύο εκατομμυρίων EUR (διαπραγματεύσεις με τα δημόσια/ιδιωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργία κάρτας παρόμοιας με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας για τα ταξίδια, κ.λπ.)·

Τα κτίρια Jean Monnet (JMO I, JMO II) στο Λουξεμβούργο

309.  αναγνωρίζει ότι η ανέγερση του νέου κτιρίου Jean Monnet (JMOII) σημείωσε σημαντική καθυστέρηση, που συνδέεται με πρόσθετο κόστος·

310.  καταδικάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή και οι αρχές του Λουξεμβούργου καθυστέρησαν 15 χρόνια (1994-2009) για να συμφωνήσουν στις μελλοντικές ρυθμίσεις για τη στέγαση των υπηρεσιών της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο·

311.  αναμένει να του διαβιβαστεί το πλήρες ιστορικό των JMO I/JMO ΙΙ μεταξύ 1975 και 2011, όπως υποσχέθηκε η Επιτροπή στις γραπτές απαντήσεις της στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ακρόαση του Επιτρόπου Oettinger στις 23 Ιανουαρίου 2018·

312.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρότι ήδη το 1997 έγινε πλήρης απογραφή των υλικών που περιείχαν αμίαντο στο κτίριο JMO I, η Επιτροπή δεν εγκατέλειψε το κτίριο παρά τον Ιανουάριο του 2014 και η AIB-Vinçotte Luxembourg αναθεώρησε τα συμπεράσματά της μόλις το 2013· επισημαίνει ότι τα φύλλα αμιάντου στο κτίριο JMO I ήταν πυκνότητας μικρότερης από ό,τι πιστευόταν αρχικά και, ως εκ τούτου, πιο ευαίσθητα σε μηχανική τριβή (μια απλή τριβή θα ήταν αρκετή για την απελευθέρωση ινών στον αέρα και την εισπνοή τους)· θεωρεί ότι η Επιτροπή, δεδομένων των σοβαρών κινδύνων για την υγεία που προκαλεί η εισπνοή αμιάντου, θα έπρεπε να έχει λάβει υπόψη την πραγματογνωμοσύνη και την ειδική γνώμη άλλων εμπειρογνωμόνων επ' αυτού, ιδίως μετά την εμπειρία με το κτίριο Berlaymont στις Βρυξέλλες· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο εάν όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν δεόντως για την κατάσταση και τους σοβαρούς κινδύνους που διέτρεχε η υγεία τους, αν υπήρξε περίπτωση ασθένειας που θα μπορούσε να οφείλεται στην εισπνοή αμιάντου, ποια μέτρα ελήφθησαν στο πλαίσιο αυτό και κατά πόσον έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα (τεστ προσυμπτωματικού ελέγχου και έγκαιρης διάγνωσης, κ.λπ.)· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο αν έχει κινήσει οιουδήποτε είδους διαδικασία κατά της AIB-Vinçotte Luxembourg για το θέμα αυτό·

313.  σημειώνει ότι, τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή και οι αρχές του Λουξεμβούργου συμφώνησαν σχετικά με τον επιμερισμό των δαπανών που συνδέονται με την πρόωρη εγκατάλειψη του JMO I· σημειώνει ότι το JMO II αναμενόταν αρχικά να καταστεί διαθέσιμο στις 31 Δεκεμβρίου 2014·

314.  ζητεί από την Επιτροπή να αναφέρει λεπτομερώς ποια θα είναι τα έξοδα μίσθωσης των έξι κτιρίων που χρησιμοποιεί στο μεταξύ η Επιτροπή (ARIA, LACC, HITEC, DRB, BECH και T2) εξαιτίας της καθυστερημένης παράδοσης του κτιρίου JMO II, καθώς και ποιες οι συνέπειες της παράτασης των συμβάσεων μίσθωσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε αυτά τα έξι κτίρια, σε στενή συνεργασία με την επιτροπή ασφάλειας και υγιεινής στον τόπο εργασίας, και να ολοκληρώσει σύντομα τις διαπραγματεύσεις με τις αρχές του Λουξεμβούργου για τη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας και πρόσβασης σε αυτά· υπενθυμίζει επίσης στην Επιτροπή ότι πρέπει να δημιουργηθούν ιατρικές υπηρεσίες σε κάθε ένα από τα κτίρια, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Λουξεμβούργου·

315.  πληροφορήθηκε πρόσφατα ότι η πρώτη φάση κατασκευής του κτιρίου JMO II θα ολοκληρωθεί μάλλον στις αρχές του 2020, και η δεύτερη φάση στις αρχές του 2024· λαμβάνει υπό σημείωση τις εξηγήσεις που έδωσε η Επιτροπή για τα αίτια των καθυστερήσεων:

   α) η κοινοπραξία αρχιτεκτόνων KSP ζήτησε να επανεξεταστούν ορισμένες ρήτρες της σύμβασης διαχείρισης·
   β) ανέκυψαν διοικητικά προβλήματα σε μια διαδικασία υποβολής προσφορών για τις χωματουργικές εργασίες·
   γ) έγιναν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας·

και ζητεί από την Επιτροπή να προσκομίσει τα δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις εξηγήσεις αυτές καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα έξοδα που προκύπτουν από την καθυστερημένη παράδοση του κτιρίου·

316.  επιθυμεί να λάβει τα δικαιολογητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τις εν λόγω εξηγήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2018·

Ευρωπαϊκά σχολεία

317.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή κατέβαλε το 61 % (177,8 εκατομμύρια EUR) του προϋπολογισμού των σχολείων το 2016·

318.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μετά από περισσότερα από 15 χρόνια(91), εξακολουθεί να μην υπάρχει σύστημα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά σχολεία·

319.  επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το οικονομικό έτος 2016 αποκάλυψε τις ακόλουθες αδυναμίες(92):"«27. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικές αδυναμίες στην εφαρμογή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στους λογαριασμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας και των σχολείων του Αλικάντε και της Καρλσρούης, ιδίως για τον υπολογισμό και τον καταλογισμό των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους και την καταγραφή των οφειλών και των απαιτήσεων. Τα ουσιώδη σφάλματα διορθώθηκαν κατά τη διαδικασία εναρμόνισης. [...] 30. Ενώ τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των Σχολείων της Καρλσρούης και του Αλικάντε παρουσίαζαν περιορισμένες αδυναμίες, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας. Η έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή αποκάλυψε επίσης σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τις προσλήψεις, τις δημόσιες συμβάσεις και τις διαδικασίες πληρωμής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι, συνεπώς, σε θέση να επιβεβαιώσει ότι η διαχείριση των οικονομικών πόρων εκτελέστηκε σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο.»·"

320.  αναγνωρίζει ότι ο γενικός διευθυντής ενήργησε επομένως με συνέπεια όταν περιόρισε τη δήλωση αξιοπιστίας: «Ο γενικός διευθυντής, υπό την ιδιότητά του ως κύριου διατάκτη, υπέγραψε τη δήλωση αξιοπιστίας, αλλά διατήρησε μια επιφύλαξη για λόγους φήμης σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ορισμένων κονδυλίων της Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.»(93)·

321.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το οικονομικό έτος 2016 αποκάλυψε πολυάριθμες αδυναμίες· πιστεύει ότι η δημοσιονομική λογοδοσία του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων θα πρέπει να αυξηθεί στο ορθό επίπεδο μέσω μιας ειδικής διαδικασίας απαλλαγής για τα 177,8 εκατομμύρια EUR που τίθενται στη διάθεσή του·

322.  επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου ότι απαιτείται επειγόντως μια σφαιρική επισκόπηση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων, για μια μεταρρύθμιση που θα καλύπτει «διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά ζητήματα» και υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή «να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο στην οποία να παρέχει αξιολόγηση της κατάστασης προόδου»·

323.  ερωτά την Επιτροπή, πότε αναμένει ότι θα καθιερωθεί ένα σύστημα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καταστεί δυνατό να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο ένα σύστημα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά σχολεία·

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

324.  εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων, που σχεδιάστηκε εσωτερικά, θα κοστίσει 12,2 εκατομμύρια EUR· διερωτάται αν η OLAF προέβη σε έρευνα αγοράς για φθηνότερες λύσεις πριν δεσμευτεί σε αυτή τη δαπάνη· αναμένει ότι η Επιτροπή και η OLAF θα υποβάλουν στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή λεπτομερείς εξηγήσεις για το εκτιμώμενο κόστος και τα μέτρα που ελήφθησαν για να βρεθεί μια πιο οικονομική λύση·

325.  διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με:

   α) τη δημιουργία θέσεων που χρησιμεύουν αποκλειστικά ως εφαλτήριο για απόσπαση,
   β) υψηλόβαθμο υπάλληλο ο οποίος δεν τήρησε την «περίοδο αναμονής» πριν από την αποδοχή θέσης στενά συνδεόμενης με την προηγούμενη απασχόλησή του,
   γ) υψηλόβαθμο υπάλληλο που διατρέχει τον κίνδυνο να εμπλακεί σε σύγκρουση συμφερόντων καλούμενος να επιλέξει αν θα επιδείξει πίστη στον πρώην ή στον νυν εργοδότη του·

Ομάδες εμπειρογνωμόνων

326.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια ισορροπημένη σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων· λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση του Corporate Europe Observatory (παρατηρητήριο μεγάλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη) της 14ης Φεβρουαρίου 2017 με τίτλο «Corporate interests continue to dominate key expert groups» (Τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων εξακολουθούν να ελέγχουν σημαντικές ομάδες εμπειρογνωμόνων)(94)· εκφράζει ανησυχία για το συμπέρασμα αυτό, και ιδίως για την ανισορροπία στις ομάδες εμπειρογνωμόνων: GEAR2030, για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, κοινό φόρουμ της ΕΕ σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης, πλατφόρμα για ορθή φορολογική διακυβέρνηση και ομάδα εργασίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα - υποομάδα εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης - ελαφρά οχήματα· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη απάντηση στο ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής(95)· καλεί την Επιτροπή να δώσει μια διεξοδική απάντηση, χωρίς καθυστέρηση·

Ερευνητική δημοσιογραφία και καταπολέμηση της διαφθοράς

327.  καταδικάζει τη δολοφονία του σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της μνηστής του Martina Kušnírová στις 22 Φεβρουαρίου 2018· είναι εξαιρετικά ανήσυχο λόγω των πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες η δολοφονία ενδέχεται να συνδέεται με την παράνομη πληρωμή ενωσιακών κεφαλαίων σε κάτοικο Σλοβακίας που εικάζεται ότι διατηρεί δεσμούς με την ομάδα οργανωμένου εγκλήματος «Ndràngheta»· ζητεί από την Επιτροπή και την OLAF να εξετάσουν ενδελεχώς τον φάκελο και να υποβάλουν έκθεση για αυτό το θέμα στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στην απαλλαγή της Επιτροπής·

328.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κατάργηση της έκθεσης ανά χώρα σε μια δεύτερη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ (ARES (2017)455202)· καλεί την Επιτροπή να επαναλάβει την υποβολή εκθέσεων, χωριστά από το οικονομικό εξάμηνο, σχετικά με την κατάσταση σε σχέση με τη διαφθορά στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υποστηριζόμενων από την ΕΕ προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να μην αξιολογεί τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς μόνον με βάση την οικονομική ζημία·

329.  καλεί την Επιτροπή να καταβάλει ανανεωμένες προσπάθειες για να μπορέσει η ΕΕ να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της GRECO (ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς)·

Μεταβατικές αποζημιώσεις

330.  λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα και τις συστάσεις της μελέτης του Θεματικού Τμήματος Δ «Μεταβατικές αποζημιώσεις για πρώην αξιωματούχους της Ένωσης - ελάχιστες προϋποθέσεις;»· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις συστάσεις αυτές και να δρομολογήσει αναθεώρηση των μεταβατικών αποζημιώσεων για τους πρώην αξιωματούχους της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια των αποζημιώσεων και η λογοδοσία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τους πολίτες· ζητεί ειδικότερα από τους πρώην αξιωματούχους της ΕΕ να απέχουν από δραστηριότητες προώθησης συμφερόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για όσο διάστημα λαμβάνουν μεταβατική αποζημίωση·

Εκτελεστικοί οργανισμοί

331.  καλεί τους οικείους εκτελεστικούς οργανισμούς:

   α) να παρακολουθούν και να εφαρμόζουν τις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου·
   β) να αποφεύγουν τις μεταφορές στο μέτρο του δυνατού, με την καθιέρωση διαχωριζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού ώστε να αντανακλάται καλύτερα ο πολυετής χαρακτήρας των πράξεων·
   γ) να τηρούν λεπτομερή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις διαδικασίες πρόσληψης.

Γνωμοδοτήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Εξωτερικές Υποθέσεις

332.  λαμβάνει υπό σημείωση την τελική έκθεση σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2017, και εκφράζει ικανοποίηση για τις ενδείξεις ότι η παρατήρηση εκλογών συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΜΔΔΑ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχιση της στήριξης εκ μέρους των τοπικών πληθυσμών για τις αποστολές παρατήρησης εκλογών· στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και να εφαρμοστεί αναλογικότητα μεταξύ των πόρων που δαπανώνται για τις αποστολές παρατήρησης εκλογών και της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις προτάσεις που περιέχονται στην τελική έκθεση σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση του ΕΜΔΔΑ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρακολούθησης των συστάσεων που προκύπτουν από την παρακολούθηση εκλογών·

333.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά σημειώνει ότι 4 από τις 10 μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα από την Επιτροπή ως σύμφωνες προς το άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της ώστε να ολοκληρώσει τη διαπίστευση όλων των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να μπορούν να τους ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης·

Ανάπτυξη και συνεργασία

334.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την αξιοσημείωτη τάση που παρατηρείται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής οι οποίες τείνουν να αγνοούν τις νομικά δεσμευτικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014(96) στις περιπτώσεις των επιλέξιμων δαπανών της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) και των επιλέξιμων χωρών για τις δαπάνες του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της Ένωσης αποτελεί βασική αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν πρέπει να υπερισχύουν έναντι σαφών νομικών διατάξεων· υπενθυμίζει ότι ο ΜΑΣ είναι προπαντός και κατά κύριο λόγο ένα μέσο που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της φτώχειας·

335.  τάσσεται υπέρ της χρήσης της δημοσιονομικής στήριξης αλλά παροτρύνει την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα και να αξιολογήσει με σαφήνεια τα προς επίτευξη αναπτυξιακά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση και προπαντός να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με τη διαγωγή των δικαιούχων κρατών σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου, το οποίο οφείλεται είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης, είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων·

336.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η Ένωση να μην επιτύχει τον στόχο της ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής στο σύνολο του ενωσιακού προϋπολογισμού και ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος της διάθεσης του 20 % των δαπανών της σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

337.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο(97)· υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν για τις αναπτυσσόμενες χώρες, δεδομένου ότι, όπως επισημαίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο: «η Επιτροπή δεν απαιτούσε από τα εθελοντικά συστήματα να επαληθεύουν ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων που πιστοποιούν δεν ενέχει σημαντικούς κινδύνους αρνητικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων, όπως κτηματικές διαφορές, καταναγκαστική/παιδική εργασία, άσχημες συνθήκες εργασίας για τους γεωργούς και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια» και ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση του ζητήματος·

338.  προσβλέπει σε ολοκληρωμένη ενημέρωση και διαβούλευση σε σχέση με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΜΑΣ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν υπόψη το Θεματολόγιο του 2030 και μια νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη·

339.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων, θεσπίζοντας την αρχή των αναλογικών κερδών («more for more»), με βάση το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι, όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, την εκρίζωση της διαφθοράς, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση· τονίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση της «θετικής αιρεσιμότητας», σε συνδυασμό με την ισχυρή εστίαση στη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας για τις αγροτικές κοινότητες, μπορεί να επιφέρει πραγματική αλλαγή και να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης δαπανώνται με πιο βιώσιμο τρόπο· καταδικάζει έντονα, ωστόσο, κάθε προσπάθεια να υπαχθεί η βοήθεια στην προϋπόθεση του ελέγχου των συνόρων·

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

340.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τα 168 ολοκληρωθέντα έργα του τομέα δαπανών «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», μόνον το ένα τρίτο διέθετε σύστημα μέτρησης των επιδόσεων με δείκτες εκροής και αποτελέσματος που να συνδέονται με τους στόχους του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος και ότι το 42 % δεν διέθετε δείκτες αποτελέσματος ή στόχους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγηση της ειδικής συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος·

341.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή να ενισχύσει, κατά την επανεξέταση του σχεδιασμού και του μηχανισμού διάθεσης των πόρων ΕΔΕΤ για την περίοδο μετά το 2020, την εστίαση του προγράμματος στις επιδόσεις και να απλουστεύσει τον μηχανισμό πληρωμών με το να ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την εισαγωγή περαιτέρω μέτρων ώστε να συνδέονται οι πληρωμές με τις επιδόσεις, αντί να επιστρέφονται απλώς τα έξοδα·

342.  εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των τριών αξόνων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) το 2016· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η υποστήριξη του EaSI και, ειδικότερα, των αξόνων του δικτύου του Progress και EURES (ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης), για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· σημειώνει με ανησυχία ότι οι επιδόσεις του θεματικού τμήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας του άξονα του EaSI «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα» παραμένουν ανεπαρκείς· ζητεί από την Επιτροπή να εμμείνει στο θέμα της δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων στο πλαίσιο του θεματικού τμήματος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

343.  επισημαίνει ότι το 2016 εκπονήθηκε σχέδιο δράσης, εν συνεχεία των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE· σημειώνει ότι το ποσοστό των καθυστερημένων πληρωμών για το 2016 ανήλθε σε 3,9 %·

344.  εκφράζει τη λύπη του διότι δεν υφίσταται ειδικό πλαίσιο πληροφόρησης υπό τη διαχείριση της Επιτροπής για τον εντοπισμό και τη μέτρηση των ανεπιθύμητων παρενεργειών των πολιτικών της Ένωσης που επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τον ποσοτικό υπολογισμό του μεριδίου των δαπανών αυτών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης·

345.  επισημαίνει ότι από τους εσωτερικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην εφαρμογή μιας πολύ σημαντικής σύστασης σε θέματα ασφάλειας ΤΠ (σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής σε επίπεδο ΤΠ), με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της Επιτροπής να είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο παραβιάσεων της ασφάλειας·

346.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του δεύτερου προγράμματος για την υγεία, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, παρά τα πολύτιμα αποτελέσματά του που συνδέονται σαφώς με τις ενωσιακές και εθνικές προτεραιότητες της πολιτικής για την υγεία, εξακολουθούν να υφίστανται περιθώρια βελτίωσης σε ό,τι αφορά τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων και τις συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία·

Μεταφορές και Τουρισμός

347.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ενώ το επόμενο ΠΔΠ βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρέσχε λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στον τομέα των μεταφορών, στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», ιδίως σε ό, τι αφορά τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

348.  σημειώνει ότι, έως τα τέλη του 2016, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» παρέσχε στήριξη σε 452 έργα στον τομέα των μεταφορών για συνολικό ποσό 19,4 δισεκατομμυρίων EUR σε επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι το μέσο χρηματοδότησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για την επίτευξη Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικές περικοπές που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», εξαιτίας της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), θα πρέπει στο μέλλον να αποφευχθούν·

349.  σημειώνει ότι, το 2016, το ΕΤΣΕ χορήγησε 3,64 δισεκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση 29 ενεργειών: 25 έργα στον τομέα των μεταφορών και 4 πολυτομεακά ταμεία με προβλεπόμενες συνολικές επενδύσεις 12,65 δισεκατομμυρίων EUR· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή και η ΕΤΕπ δεν προσέφεραν σε ετήσια βάση λεπτομερείς πληροφορίες ανά τομέα για τα έργα που υποστηρίζονται από το ΕΤΣΕ·

350.  σημειώνει ότι, το 2016, δρομολογήθηκε το πρόγραμμα εγγυήσεων πράσινης ναυτιλίας μέσω του νέου χρηματοπιστωτικού προϊόντος που φέρει την ονομασία χρεωστικό μέσο CEF και του ΕΤΣΕ, το οποίο δυνητικά θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων EUR για τον εξοπλισμό σκαφών με καθαρή τεχνολογία· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων για τις δημοσιονομικές και τεχνολογικές πτυχές του, καθώς και για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις·

351.  σημειώνει τη σημαντική αριθμητική αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων που εξασφαλίζει νέες ευκαιρίες συνδυασμού χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών, ενώ παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων γύρω από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι τα μέσα αυτά, που λειτουργούν παράλληλα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενδεχομένως απειλούν να υπονομεύσουν το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση ως προς την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και τον δημόσιο έλεγχο· θεωρεί επιπλέον λυπηρό το γεγονός ότι, με τη χρήση των κονδυλίων του ΕΤΣΕ, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες ανατίθενται στην ΕΤΕπ, με αποτέλεσμα ο δημόσιος έλεγχος να είναι πιο περιορισμένος σε σύγκριση με άλλες πράξεις που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

352.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει με σαφήνεια, για τον τομέα των μεταφορών, εκτίμηση του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και στη συνοχή του χρεωστικού μέσου CEF με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, σε εύλογο χρόνο πριν από την πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ και για το επόμενο CEF· ζητεί η αξιολόγηση αυτή να περιέχει σαφή ανάλυση σχετικά με τη γεωγραφική ισορροπία των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το μοναδικό συναφές κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των επιδόσεών του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εμβαθύνει στην αξιολόγηση των επιτευγμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων μεταφορών και να υπολογίσει την προστιθέμενη αξία τους·

353.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, με δεδομένες τις πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα – υπό μορφή μονοαπευθυντικής διαδικασίας – προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση των υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ένωσης και το ΕΤΣΕ·

354.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την οικονομική αποτελεσματικότητα της συμφωνίας με το Eurocontrol όσον αφορά τον φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων (PRB) και να προωθήσει την πρόταση για την καθιέρωση του PRB ως ευρωπαϊκής οικονομικής ρυθμιστικής αρχής υπό την εποπτεία της Επιτροπής· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή, δεδομένης της ανάγκης να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός και προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου των αερομεταφορών, να προχωρήσει στο θέμα της πρότασης για τον ορισμό διαχειριστών δικτύου ως αυτόνομου παρόχου υπηρεσιών υπό μορφή κλαδικής σύμπραξης·

355.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων που χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη, και να εισηγηθεί πρόταση για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των μελλοντικών σχεδίων, ούτως ώστε να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού διαδρόμου μεταφορών·

356.  θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι, ελλείψει ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού για τον τουρισμό, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τους ενωσιακούς πόρους που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δράσεων για τον τουρισμό· επαναλαμβάνει το αίτημα για την προσθήκη ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού ειδικά για τον τουρισμό στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ένωσης·

Περιφερειακή Ανάπτυξη

357.  εφιστά την προσοχή στον ρόλο των διοικητικών ικανοτήτων όσον αφορά την εύρυθμη χρήση των ΕΔΕΤ· θεωρεί ότι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των δυνατοτήτων των κρατών μελών στον τομέα αυτόν·

358.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής έχει επιδεινώσει τις πολλαπλές ανισότητες τόσο σε ολόκληρη την Ένωση όσο και εντός των κρατών μελών και των περιφερειών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ένωσης·

359.  λαμβάνει υπό σημείωση τη στρατηγική έκθεση 2017 σχετικά με την εκτέλεση των ΕΔΕΤ(98), τονίζοντας ότι η επιλογή έργων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ ανήλθε συνολικά σε 278 δισεκατομμύρια EUR, ή 44 % του συνόλου των επενδύσεων που προγραμματίστηκαν για την περίοδο 2014-2020, τα οποία έχουν χορηγηθεί στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης από την έναρξη της περιόδου χρηματοδότησης· θεωρεί ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 έχει πλέον φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα, αποδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες της Ένωσης αλλά και την ανάγκη να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών·

Γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου

360.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το LPIS παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση και μεγαλύτερη ακρίβεια, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό εργαλείο για τη μείωση του ποσοστού σφάλματος, καθώς και της διοικητικής επιβάρυνσης για τους γεωργούς και τους οργανισμούς πληρωμών·

361.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη σημαντική αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών, και να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται·

362.  σημειώνει ότι το πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του «οικολογικού προσανατολισμού» προφανώς δεν επηρέασε το ποσοστό σφάλματος, πράγμα που μπορεί να θεωρηθεί μείζον επίτευγμα από την πλευρά των γεωργών και των οργανισμών πληρωμών λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των κανόνων οικολογικού προσανατολισμού· συμμερίζεται, ωστόσο, την άποψη της Επιτροπής ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα ακριβή περιβαλλοντικά αποτελέσματα· επισημαίνει ότι, εκτός από τον οικολογικό προσανατολισμό, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα της γεωργίας· υπογραμμίζει ότι ο «οικολογικός προσανατολισμός» αποτελεί παράδειγμα της αυξημένης ανάγκης για έλεγχο των επιδόσεων, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της γεωργίας·

363.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το καθεστώς του οικολογικού προσανατολισμού και τον στόχο του, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση, μέσω των πρακτικών της διαφοροποίησης των καλλιεργειών, της διατήρησης των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων και της δημιουργίας περιοχών οικολογικής εστίασης στην αρόσιμη γη, όπως περιγράφονται στην ετήσια έκθεση του ΕΕΣ·

364.  τονίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο είδος και την εμβέλεια των σφαλμάτων, δηλαδή μεταξύ ακούσιων παραλείψεων, παραλείψεων διοικητικού χαρακτήρα και περιπτώσεων απάτης, και ότι οι παραλείψεις δεν προκαλούν εξ ορισμού καμία οικονομική ζημία στον φορολογούμενο, πράγμα που θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού σφάλματος· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κίνδυνος ακούσιων σφαλμάτων λόγω πολύπλοκων κανονιστικών διατάξεων επιβαρύνει τελικά τον δικαιούχο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες οι επενδύσεις ήταν αποτελεσματικές, οι δαπάνες εξακολουθούν να θεωρούνται σε ποσοστό 100 % μη επιλέξιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν διαπιστώνονται σφάλματα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· τονίζει, επομένως, ότι είναι ευκταίος ο περαιτέρω εξορθολογισμός της μεθόδου υπολογισμού του σφάλματος·

365.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε δεδομένα και η επισταμένη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών κυρίως πτυχών είναι σημαντικές, δεδομένου ότι ορισμένοι φυσικοί πόροι στηρίζουν μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα της γεωργίας, όπως το έδαφος και η βιοποικιλότητα·

366.  ευελπιστεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προσαρμόσει την εποπτική προσέγγισή του, προκειμένου η σημασία που αποδίδεται στη χρήση των κονδυλίων να είναι ίδια με αυτή που αποδίδεται στη διάθεσή τους·

Αλιεία

367.  προτρέπει το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις μελλοντικές εκθέσεις του, να παρουσιάζει χωριστό ποσοστό σφάλματος για την αλιεία και τις θαλάσσιες υποθέσεις για να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που προκύπτουν από τη συμπερίληψη άλλων τομέων στο ίδιο κεφάλαιο· διαπιστώνει ότι οι τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας δεν παρουσιάζονται με επαρκείς λεπτομέρειες στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ορθή αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε αυτούς τους τομείς·

368.  συγχαίρει την Επιτροπή για το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του τίτλου 11, Τμήμα ΙΙΙ του προϋπολογισμού του 2016 (Θαλάσσιες υποθέσεις και Αλιεία), τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (99,2 %) όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών (94,7 %)· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014(99), οι δημοσιονομικοί πόροι αναλύονται σύμφωνα με την περιοχή κατανομής τους και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή, στην έκθεσή της, να αναφέρει λεπτομερώς το ποσοστό εκτέλεσης ανά γραμμή του προϋπολογισμού·

369.  λαμβάνει υπό σημείωση την επιφύλαξη που διατυπώθηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ MARE, και η οποία αφορά οκτώ κράτη μέλη, σχετικά με τον εντοπισμό μη επιλέξιμων δαπανών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)·

370.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της ΓΔ MARE για τον έλεγχο των πιστώσεων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, και κυρίως τα μέτρα της που αφορούν το ΕΤΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

371.  διαπιστώνει ότι ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων αφορά ποσό 5,9 εκατομμυρίων EUR και ότι η Επιτροπή έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αξιολόγηση των δαπανών το 2017 και, κατά περίπτωση, για την ανάκτηση διατεθέντων κονδυλίων·

372.  διαπιστώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020, τρία έτη μετά την έγκρισή του στις 15 Μαΐου 2014, παραμένει μη ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε χρησιμοποιηθεί μόλις το 1,7 % από τα 5,7 δισεκατομμύρια EUR που είχαν διατεθεί ως χρηματοδότηση στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης· διαπιστώνει ότι το ποσοστό απορρόφησης του ΕΤΘΑ αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, οι δημοσιονομικοί πόροι αναλύονται σύμφωνα με την περιοχή κατανομής τους και ότι, για αυτόν τον λόγο, θα ήταν σκόπιμο η Επιτροπή, στην έκθεσή της, να αναφέρει λεπτομερώς το ποσοστό εκτέλεσης ανά γραμμή του προϋπολογισμού·

373.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παροχή κάθε δυνατής στήριξης στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης αξιοποίηση των πόρων του ΕΤΘΑ, με υψηλά ποσοστά εκτέλεσης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προτεραιότητες και ανάγκες, ιδίως όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας·

Πολιτισμός και Παιδεία

374.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus+ έδωσε τη δυνατότητα σε 500 000 άτομα για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό το 2016 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου των 4 εκατομμυρίων συμμετεχόντων έως το 2020· τονίζει ότι οι σπουδαστές του Erasmus+ τείνουν να αναπτύσσουν ένα ευρύ σύνολο μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων και να έχουν καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας απ’ ό,τι οι μη διακινούμενοι σπουδαστές, και ότι το πρόγραμμα αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στους νέους της Ευρώπης· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να εξασφαλιστεί ευρύτερη προσβασιμότητα στο πρόγραμμα, ειδικότερα για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες·

375.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Erasmus+ πραγματοποιείται πλέον σε μεγάλο βαθμό μέσω του διαδικτύου· πιστεύει, ωστόσο, ότι η διαδικασία θα μπορούσε να απλοποιηθεί περαιτέρω με την κατάργηση της απαίτησης χειρόγραφης υπογραφής των επιστολών διαπίστευσης·

376.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας, διότι η διαχείριση του προγράμματος γίνεται σε αποκεντρωμένη βάση από τους εθνικούς φορείς· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για παράδειγμα συγκεντρώνοντας μέρος της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του εκτελεστικού οργανισμού· καλεί επίσης την Επιτροπή να παράσχει τα απαραίτητα μέσα για τη βελτίωση της συμμετοχής όλων των δικαιούχων του προγράμματος, όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία μόνιμων υποεπιτροπών ανά τομέα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013(100)·

377.  υπογραμμίζει ότι μέχρι σήμερα το κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος Erasmus+ ήταν οι πανεπιστημιακές ανταλλαγές και ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση αυτής της πρακτικής, καμία χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλο πρόγραμμα, ούτε πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Erasmus+ σε άλλους αποδέκτες, για παράδειγμα τους μετανάστες·

378.  εκφράζει προβληματισμό για τα χρόνια ανησυχητικά χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και «Δημιουργική Ευρώπη» υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» (16 % και 11 % αντίστοιχα το 2016)· επισημαίνει ότι τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας προκαλούν δυσαρέσκεια στους αιτούντες και αποτελούν ένδειξη ανεπαρκούς επιπέδου χρηματοδότησης, που δεν αντιστοιχεί στους φιλόδοξους στόχους των προγραμμάτων·

379.  επισημαίνει ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Επιτροπής δηλώνει ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» ολοκληρώθηκε πλήρως το 2016, στο τρίτο έτος εφαρμογής του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν κατάλληλα για τα μακροχρόνια σχέδια που κρίθηκαν αναγκαία για την πλήρη εφαρμογή των νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καθυστερήσεις στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά το 2020·

380.  επαινεί τον ρόλο του EACEA στην υλοποίηση των τριών προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται από τη θετική αξιολόγηση του έργου του Οργανισμού που ολοκληρώθηκε το 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγαλύτερη χρήση εκ μέρους του EACEA της ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων για τα χρηματοδοτούμενα έργα, γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των έργων, να τροφοδοτήσει το έργο της Επιτροπής στον τομέα της πολιτικής και να επικουρήσει τους δικαιούχους· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι ο EACEA πραγματοποιεί το 92 % των πληρωμών του εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Δημοσιονομικός Κανονισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης και πολιτισμού είναι συχνά πολύ μικρές οργανώσεις, καλεί τον EACEA να καταβάλει προσπάθειες για καλύτερα αποτελέσματα, ενδεχομένως με ένα δείκτη μέσου χρόνου πληρωμής·

381.  σημειώνει τη δρομολόγηση το 2016 του μηχανισμού εγγυήσεων για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, με προϋπολογισμό 121 εκατομμύρια EUR μέχρι το 2022, και το αρχικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τον κλάδο και τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς· ζητεί την ταχεία καταβολή των προβλεπόμενων προκαταβολών ύψους 60 εκατομμυρίων EUR στον μηχανισμό από το το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υπενθυμίζει ότι τα δάνεια συμπληρώνουν άλλες σημαντικές πηγές χρηματοδότησης, όπως οι επιχορηγήσεις·

382.  εκφράζει την ανησυχία του για το πολύ χαμηλό επίπεδο των χρηματοδοτήσεων του ΕΤΣΕ που επιτεύχθηκε στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα το 2016· θεωρεί ότι η ειδικά προσαρμοσμένη, τομεακή υποστήριξη έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας επωφελείται από δάνεια του ΕΤΣΕ·

383.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη των ευρωπαϊκών υποθέσεων, ιδίως μέσω της δημοσιονομικής βοήθειας για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα διαδικτυακά δίκτυα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της επιδότησης για το Euranet + έως το 2018 και καλεί την Επιτροπή να βρει ένα πιο βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο για το δίκτυο·

Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

384.  υπενθυμίζει ότι τα ειδικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα και το 2016, κυρίως για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης των αιτούντων άσυλο στην Ένωση και ότι, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος τα ποσά που απομένουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ να μην επαρκέσουν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων που θα ανακύψουν ενδεχομένως πριν από το 2020· ζητεί από την Επιτροπή να επιλύσει το δομικό αυτό πρόβλημα στο επόμενο ΠΔΠ και να ενημερώσει δεόντως το Κοινοβούλιο·

385.  ζητεί να αναπτυχθεί συνεπής και συστηματική στρατηγική με πιο σαφείς, ισχυρές και μακροπρόθεσμες πολιτικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της, μεταξύ άλλων με τη χορήγηση επαρκών πόρων για τον σκοπό αυτό·

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων

386.  τονίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του να εφαρμοστεί η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

387.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) για την περίοδο 2014-2020 δεν προσδιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για κάθε έναν από τους στόχους του προγράμματος που συνδέεται με την ισότητα των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2016, το δίκτυο «Γυναίκες κατά της Βίας» και το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών έλαβαν επιχορηγήσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

388.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τηρείται χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο «Δάφνη», με αύξηση των σχετικών πόρων, προκειμένου να αντιστραφεί η μείωση των πόρων που διατέθηκαν στο πρόγραμμα «Δάφνη» την περίοδο 2014-2020·

389.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και τονίζει ότι μια επιτυχής διαδικασία ανάκαμψης δεν είναι δυνατή χωρίς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κρίσεων στις γυναίκες·

390.  υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των θεμελιωδών αρχών του AMIF· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη στοχευμένων δράσεων για την ισότητα των φύλων με ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και στο πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου·

391.  διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του να συμπεριληφθούν, στην κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ειδικοί δείκτες ανά φύλο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας·

392.  ζητεί να περιλαμβάνεται στους γενικούς εκ των προτέρων όρους για τα κονδύλια της Ένωσης εκτίμηση επιπτώσεων από άποψη φύλου, καθώς και συλλογή χωριστών, ει δυνατόν ανά φύλο, στοιχείων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες·

393.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σχετικά ισόρροπη συμμετοχή των φύλων (52 % γυναίκες έναντι 48 % ανδρών) στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ το 2016·

394.  καλεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για την ισότητα των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ, μέσω κοινής δήλωσης που θα προσαρτηθεί στο ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης δέσμευσης για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω δήλωσης στις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού, με την προσθήκη διάταξης σε μια ρήτρα επανεξέτασης του νέου κανονισμού για το ΠΔΠ.

(1) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(2) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0122.
(7) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(8) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(9) ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 2.
(10) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 63.
(11) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(12) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(13) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(14) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(15) ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0122.
(17) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(18) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(19) ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 11.
(20) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 74.
(21) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(22) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(23) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(24) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(25) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0122.
(27) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(28) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(29) ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 2.
(30) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 52.
(31) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(32) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(33) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(34) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(35) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.
(36) ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183.
(37) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0122.
(38) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(39) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(40) ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 9.
(41) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 171.
(42) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(43) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(44) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(45) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(46) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.
(47) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0122.
(48) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(49) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(50) ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 12.
(51) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 252.
(52) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(53) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(54) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(55) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(56) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.
(57) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0122.
(58) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(59) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(60) ΕΕ C 384 της 14.11.2017, σ. 11.
(61) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 247.
(62) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(63) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(64) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(65) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(66) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.
(67) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0122.
(68) ΕΕ L 48 της 24.2.2016.
(69) ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.
(70) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.
(71) ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.
(72) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(73) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(74) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0122.
(75) Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25).
(76) COM(2017)0351, τμήμα 2.2.
(77) Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις το 2016, τμήμα 2.2, ΓΔ AGRI, ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, παράρτημα 10, σ. 140.
(78) 2016 AMPR, παράρτημα 4, σ. 20.
(79) Βλ. 2016 AMPR, τμήμα 2.2.
(80) Απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105).
(81) Παράγραφοι 120 και 121 του ψηφίσματός του της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 252 της 29.9.2017, σ. 28).
(82) Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία υπέβαλαν οι διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου», σελ. 11.
(83) Μελέτη «Αξιολόγηση της δεκαετούς λειτουργίας του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία»· ανατέθηκε από την ΓΔ IPOL, Θεματικό Τμήμα Δ: Δημοσιονομικές Υποθέσεις.
(84) ΓΔ AGRI ΕΕΔ 2016, σ. 17.
(85) Βλέπε σημείο 207 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017.
(86) Ενδεικτικά αριθμητικά δεδομένα σχετικά με την κατανομή της βοήθειας ανά μέγεθος/κατηγορία βοήθειας η οποία ελήφθη στο πλαίσιο άμεσων ενισχύσεων που καταβάλλονται στους παραγωγούς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου (Οικονομικό έτος 2016).
(87) Ο τομέας 3 του ΠΔΠ καλύπτει ένα φάσμα πολιτικών· σημαντικότερος τομέας δαπανών είναι η μετανάστευση και η ασφάλεια, αλλά προβλέπεται επίσης χρηματοδότηση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και τις πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς επίσης για προγράμματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια, τους καταναλωτές και την υγεία·
(88) Το AMIF αντικαθιστά το πρόγραμμα «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (SOLID).
(89) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0477.
(90) Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σύντομη θεματική επισκόπηση σχετικά με την εφαρμογή της μείωσης κατά 5 % των θέσεων προσωπικού, σ. 27.
(91) Παράγραφοι 276, 281, 282 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017.
(92) Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το οικονομικό έτος 2016, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των Σχολείων, 29 Νοεμβρίου 2017.
(93) ΓΔ HR, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΑAR), σ. 6.
(94) https://corporateeurope.org/expert-groups/2017/02/corporate-interests-continue-dominate-key-expert-groups.
(95) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0021.
(96) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).
(97) Ειδική έκθεση αριθ. 18/2016: Το σύστημα της ΕΕ για την πιστοποίηση των βιώσιμων βιοκαυσίμων.
(98) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.
(99) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
(100) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).


Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016
PDF 361kWORD 128k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2188(DEC))
P8_TA(2018)0122A8-0130/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0299/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05940/2018 – C8‑0042/2018),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0130/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες στο Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή·

Μέρος I – Ειδική έκθεση αριθ. 21/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια: μετα-έλεγχος»

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έχει τη μορφή ενός μετα-ελέγχου που παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίζεται την προενταξιακή βοήθεια προς την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

2.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί σε ένα δύσκολο πολιτικό πλαίσιο και βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές αδυναμίες στους δημόσιους οργανισμούς των δικαιούχων χωρών, όπως υπερβολική γραφειοκρατία, υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού, χαμηλή αποδοτικότητα, έλλειψη λογοδοσίας και διαφθορά·

3.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αφενός να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό ποιοτικών εθνικών στρατηγικών και εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων τα οποία θα περιλαμβάνουν σαφείς, ρεαλιστικούς και μετρήσιμους στόχους, και αφετέρου να συνδέσουν καλύτερα τον σχεδιασμό των προγραμμάτων στη δικαιούχο χώρα με αυτές τις στρατηγικές και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις αναγκών·

4.  υποστηρίζει τις προσπάθειες των αρχών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να συνεχίσουν το έργο τους σε βασικούς τομείς της χρηστής διακυβέρνησης με στόχο την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ άλλων στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου στο πλαίσιο της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών· καλεί όλους τους φορείς να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την ανάπτυξη ή την εδραίωση στρατηγικών για τον συντονισμό της υλοποίησης της μεταρρύθμισης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών·

5.  θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενισχυθεί η εφαρμογή της αρχής της αιρεσιμότητας, ιδίως μέσω της εκ των προτέρων επαλήθευσης, σε συγκεκριμένους μετρήσιμους όρους, της ικανότητας του δικαιούχου να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για ένα έργο υψηλής ποιότητας·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι περίπου τα μισά από τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και αφορούν την ενίσχυση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και του κράτους δικαίου δεν ήταν βιώσιμα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η βιωσιμότητα, ιδίως όσον αφορά έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η αδυναμία εξασφάλισης της βιωσιμότητας οφειλόταν σε εγγενείς παράγοντες όπως η έλλειψη δημοσιονομικών πόρων, η έλλειψη προσωπικού και, πρωτίστως, η έλλειψη πολιτικής βούλησης των δικαιούχων για μεταρρύθμιση των θεσμών· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των επιτυχημένων έργων με μετρήσιμη προστιθέμενη αξία και να εξασφαλίσει τη διατηρησιμότητα και τη βιωσιμότητα των έργων, θέτοντας τις πτυχές αυτές ως προϋπόθεση για την έγκριση έργων στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ·

7.  πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης μέχρι να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των προτύπων της Ένωσης σε ορισμένους βασικούς τομείς όπως η προσήλωση στο κράτος δικαίου, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και η χρηστή διακυβέρνηση· θεωρεί ότι η βοήθεια που παρέχεται στους τομείς αυτούς θα πρέπει να ενισχυθεί και να καταστεί πιο αποτελεσματική και βιώσιμη, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τη στρατηγική διεύρυνσης και τα πολιτικά κριτήρια·

8.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και να ενθαρρύνει την δίωξη από τις εισαγγελικές αρχές και την ανάπτυξη απαιτήσεων διαφάνειας και ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση· επισημαίνει και πάλι την ανάγκη για μια πιο συνεχή και αυστηρή στρατηγική και για μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση από τις εθνικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμα αποτελέσματα εν προκειμένω·

Μέρος II – Ειδική έκθεση αριθ. 24/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανάγκη επίτασης των προσπαθειών τόσο για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της πολιτικής συνοχής όσο και για την επιβολή τους»

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συμφωνεί με τις συστάσεις του·

10.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη συντριπτική πλειονότητα των συστάσεων·

11.  τονίζει ότι όλες οι ενδιαφερόμενες γενικές διευθύνσεις, και ειδικότερα η ΓΔ Ανταγωνισμού και η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται από υπηρεσίες της Επιτροπής προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ευθύνες τους·

12.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την άρνησή της να εφαρμόσει τη σύσταση 4(β), καθώς αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

13.  μπορεί να δεχθεί την επιφύλαξη της Επιτροπής ως προς την εφαρμογή της σύστασης 4(δ), για όσο διάστημα οι εναλλακτικές μέθοδοι που επιλέγουν τα κράτη μέλη είναι εξίσου αποτελεσματικές με ένα κεντρικό μητρώο για την παρακολούθηση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση πραγμάτων·

14.  είναι πεπεισμένο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη μέλη να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους εφαρμοστέους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων πριν από την ανάληψη μεγάλων έργων δεδομένου ότι η ύπαρξη σαφών και συνεκτικών κανόνων μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εθνικές ελεγκτικές αρχές θα γνωρίζουν και θα επαληθεύουν τους εφαρμοστέους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων πριν από την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης ελέγχου τους·

16.  επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη συμφωνία, του Μαρτίου του 2015, μεταξύ ΓΔ Ανταγωνισμού και ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης επί ενός κοινού σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις· σημειώνει ότι το σχέδιο δράσης περιελάμβανε αρχικά έξι δράσεις με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων σε όλα τα κράτη μέλη: προσδιορισμός και διάδοση ορθών πρακτικών, προγράμματα κατάρτισης για ειδικούς σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, σύνοδοι εργασίας ανά χώρα, σεμινάρια για ειδικούς, περαιτέρω ανάπτυξη βάσης δεδομένων ερωταπαντήσεων (το δίκτυο ΕΔΑ-ΗΔ) και ανάπτυξη βάσης δεδομένων με πληροφορίες για τις κρατικές ενισχύσεις· από το 2016, η Επιτροπή προσφέρει επίσης ειδικό επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων·

17.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, η ΓΔ Ανταγωνισμού είχε οργανώσει προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και τις υποδομές στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία·

18.  στηρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκκλησή του για δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης την οποία οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα μπορούν να συμβουλεύονται για να ενημερωθούν σχετικά με την ταυτότητα των επιχειρήσεων κατά των οποίων έχουν εκδοθεί διαταγές ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων καθώς και με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία ανάκτησης· θεωρεί ότι αυτή η βάση δεδομένων θα μπορούσε να είναι σημαντική για τις μελλοντικές αναλύσεις κινδύνου·

Μέρος III – Ειδική έκθεση αριθ. 29/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενιαίος εποπτικός μηχανισμός - Καλό ξεκίνημα, αλλά απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις»

19.  υπενθυμίζει τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

   α) άρθρο 287 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ): «1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει τους λογαριασμούς του συνόλου των εσόδων και των εξόδων της Ένωσης. Ελέγχει επίσης τους λογαριασμούς του συνόλου των εσόδων και εξόδων κάθε λοιπού οργάνου ή οργανισμού ιδρυομένου από την Ένωση, στο βαθμό που η ιδρυτική πράξη δεν αποκλείει τον έλεγχο αυτό.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγχειρίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση αυτή είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από ειδικές εκτιμήσεις για κάθε σημαντικό τομέα της δραστηριότητας της Ένωσης.»

   β) άρθρο 27 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (πρωτόκολλο αριθ. 4 που έχει προσαρτηθεί στην ΣΕΕ και στην ΣΛΕΕ): 27.1. Οι λογαριασμοί της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνει το Συμβούλιο. Οι ελεγκτές είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να εξετάζουν όλα τα βιβλία και τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών καθώς και να ενημερώνονται πλήρως σχετικά με τις συναλλαγές τους.

27.2. Οι διατάξεις του άρθρου 287 ΣΛΕΕ έχουν εφαρμογή μόνο στην εξέταση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της ΕΚΤ.»

   γ) άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013του Συμβουλίου(7) για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων: «1. Η ΕΚΤ λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. 7. Όταν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, λαμβάνει επίσης υπόψη τα εποπτικά καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»

20.  υποστηρίζει τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποδοχή των συστάσεων(8) του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκ μέρους της ΕΚΤ·

21.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του σχετικά με την έκθεση της επιτροπής επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία συγκρίνονται τα δικαιώματα ελέγχου 27 εκ των 28 εθνικών ΑΟΕ στην Ένωση επί των αρχών τραπεζικής εποπτείας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην επακόλουθη δήλωση επισημαίνεται ότι έχει προκύψει κενό ελέγχου στις χώρες στις οποίες οι μέχρι πρότινος ισχύουσες εντολές ελέγχου των εθνικών ΑΟΕ επί των εθνικών αρχών τραπεζικής εποπτείας δεν αντικαθίστανται από αντίστοιχο επίπεδο ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εποπτικών δραστηριοτήτων της ΕΚΤ(9)·

22.  υπογραμμίζει ότι είχε ήδη εκφράσει την ανησυχία αυτή στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2015(10)·

23.  εκφράζει δυσαρέσκεια για την περιορισμένη διαφάνεια των πληροφοριών για τις εποπτευόμενες οντότητες λόγω της προσέγγισης που υιοθέτησε η ΕΚΤ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αδυνατούν οι εποπτευόμενες οντότητες να κατανοήσουν πλήρως το αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και προληπτικής αξιολόγησης· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκφράσει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας η οποία, κατά τη γνώμη του, θα μπορούσε να αυξήσει «τον κίνδυνο εποπτικής αυθαιρεσίας»·

24.  επισημαίνει ότι η απουσία εποπτικού ελέγχου όσον αφορά την έκθεση τραπεζών σε μη ρευστοποιήσιμες «δραστηριότητες επιπέδου 3», περιλαμβανομένων τοξικών στοιχείων του ενεργητικού και παραγώγων, είχε ως αποτέλεσμα ασύμμετρη άσκηση της εποπτικής λειτουργίας· θεωρεί ότι, λόγω των ισχυρών προκαταλήψεων ως προς τους πιστωτικούς κινδύνους που σχετίζονται με κινδύνους της αγοράς και λειτουργικούς κινδύνους που απορρέουν από κερδοσκοπικές οικονομικές δραστηριότητες, οι εμπορικές τράπεζες βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση έναντι των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των συνολικών αξιολογήσεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου Danièle Nouy σχετικά με τις δυσκολίες και την αδυναμία της ΕΚΤ να προβεί σε ορθή αποτίμηση των θέσεων αναφορικά με αυτά τα περίπλοκα και επισφαλή προϊόντα·

25.  σημειώνει με ανησυχία τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την έλλειψη αποτελεσματικού οργανωτικού διαχωρισμού μεταξύ της νομισματικής πολιτικής και των εποπτικών λειτουργιών της ΕΚΤ, καθώς και την απουσία σαφών και αυστηρών κανόνων διακυβέρνησης ώστε να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, στοιχείο που ενισχύει τις ανησυχίες για την εγγενή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΚΤ στη διατήρηση της σταθερότητας του ευρώ, αφενός, και της προληπτικής εποπτείας που ασκεί επί των μεγάλων ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων, αφετέρου·

26.  υποστηρίζει τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την ανάγκη να παρέχεται ανάλυση κινδύνου σχετικά με τη χρήση των κοινών υπηρεσιών για τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική και την εποπτική λειτουργία της ΕΚΤ·

27.  εκφράζει την ανησυχία του, στο πλαίσιο αυτό, για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το επίπεδο των πληροφοριών που διαβίβασε η ΕΚΤ ήταν μόνον εν μέρει επαρκές για να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των πράξεων που συνδέονται με τη δομή διακυβέρνησης του ΕΕΜ, του έργου των μεικτών εποπτικών ομάδων του και των επιτόπιων επιθεωρήσεών του· τονίζει ότι, κατά συνέπεια, σημαντικοί τομείς δεν καλύφθηκαν από τον έλεγχο·

28.  θεωρεί απαράδεκτο, από τη σκοπιά της λογοδοσίας, το γεγονός ότι η ελεγχόμενη μονάδα, δηλαδή η ΕΚΤ, θέλει να αποφασίζει η ίδια σε ποια έγγραφα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εξωτερικοί ελεγκτές(11)· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΚΤ να συνεργάζεται πλήρως με το Ελεγκτικό Συνέδριο ως εξωτερικό ελεγκτή και να του παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στις πληροφορίες προκειμένου να συμμορφωθεί με τους προαναφερθέντες κανόνες·

29.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, πριν από τον Νοέμβριο του 2018, για το αν βρέθηκε λύση για το πρόβλημα της πρόσβασης σε πληροφορίες·

30.  σημειώνει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις περί υποβολής εκθέσεων μεταξύ της ΕΚΤ και του Κοινοβουλίου(12)· θεωρεί ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν μπορούν, ωστόσο, να αντικαταστήσουν τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

31.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή όφειλε να έχει δημοσιεύσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, αναθεώρηση της εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου (EΕ) αριθ. 1024/2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι αυτό δεν συνέβη·

32.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ολοκληρώσει την εν λόγω έκθεση το συντομότερο·

Μέρος IV – Ειδική έκθεση αριθ. 30/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στους τομείς προτεραιότητας στην Ονδούρα»

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμφωνεί με τις συστάσεις του και εκθέτει στη συνέχεια τις δικές του παρατηρήσεις και συστάσεις· λαμβάνει, επίσης, υπό σημείωση τις απαντήσεις της Επιτροπής·

34.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής τόσο από την κυβέρνηση της Ονδούρας όσο και από την Επιτροπή και ότι οι προκλήσεις που προσδιορίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και τα συμπεράσματά του αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Ονδούρας και της Ένωσης·

35.  επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, οι σχέσεις μεταξύ Ονδούρας –ως μέρους της Κεντρι