Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург
 Беларус
 Филипини
 Положението в ивицата Газа
 Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка*
 Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I
 Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I
 Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I
 Насоки за политиките за заетост на държавите членки *
 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І — Европейски парламент
 Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова
 Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз
 Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция
 Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти
 Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
 Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа
 Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита
 Изпълнението на процеса от Болоня — актуално състояние и последващи действия
Текстове (695 kb)
Правна информация - Политика за поверителност