Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Λευκορωσία
 Φιλιππίνες
 Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή *
 Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I
 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I
 Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová
 Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία
 Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
 Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
 Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
 Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια
Κείμενα
Οριστική έκδοση (730 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου