Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg
 Belarus
 Filipijnen
 Situatie in de Gazastrook
 Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief *
 Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I
 Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I
 Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I
 Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *
 Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees Parlement
 Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová
 Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen
 Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije
 Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen
 Jaarverslag over het mededingingsbeleid
 Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa
 Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel
 Tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en followup
Teksten (424 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid