Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 19 ta' April 2018 - Strasburgu
Il-Belarussja
 Il-Filippini
 Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża
 Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima *
 Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I
 L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I
 Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I
 Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri *
 Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
 Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová
 Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea
 Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija
 L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali
 Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
 Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa
 L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni
 L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - sitwazzjoni attwali u segwitu

Il-Belarussja
PDF 276kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-Belarussja (2018/2661(RSP))
P8_TA(2018)0174RC-B8-0197/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Belarussja,

–  wara li kkunsidra l-elezzjonijiet parlamentari tal-11 ta' Settembru 2016, l-elezzjonijiet presidenzjali tal-11 ta' Ottubru 2015 u l-elezzjonijiet lokali tat-18 ta' Frar 2018 li saru fil-Belarussja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-20 ta' Frar 2018 tal-kelliem tal-Viċi President tal-Kummissjoni / tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP / RGħ) dwar l-elezzjonijiet lokali fil-Belarussja,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-25 ta' Marzu 2018 tal-kelliem tal-VP / RGħ dwar l-iżviluppi fil-perjodu qabel u matul Jum il-Ħelsien fil-Belarussja,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Belarussja, b'mod partikolari dawk tal-15 ta' Frar 2016 li neħħew is-sanzjonijiet kontra 170 individwu u tliet kumpaniji Belarussi, u li stabbilew il-qafas għal djalogu politiku u l-kundizzjonijiet għar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Belarussja biex tkompli tiġi żviluppata aġenda aktar pożittiva, b'mod partikolari f'dak li jikkonċerna r-riformi demokratiċi,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tas-Summit tas-Sħubija tal-Lvant tal-24 ta' Novembru 2017, u l-approvazzjoni tal-20 objettiv tanġibbli għall-2020, li huma mfassla biex jiksbu r-riżultati għaċ-ċittadini,

–  wara li kkunsidra ż-żjara tal-Kummissarju Hahn fil-Belarussja f'Jannar 2018 u n-negozjati li għaddejjin dwar il-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Belarussja,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Affarijiet Barranin biex il-miżuri restrittivi li fadal kontra l-Belarussja jiġu estiżi b'sena sa Frar 2019, inklużi l-embargo fuq l-armi, il-projbizzjoni tal-esportazzjoni ta' oġġetti għal repressjoni interna kif ukoll l-iffriżar tal-assi u l-projbizzjoni tal-ivvjaġġar għal erba' individwi elenkati b'konnessjoni mal-għajbien mhux solvut ta' żewġ politiċi tal-oppożizzjoni, ta' negozjant u ta' ġurnalist fl-1999 u fl-2000,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-konvenzjonijiet kollha dwar id-drittijiet tal-bniedem li l-Belarussja hija firmatarja tagħhom,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tar-Rapporteur Speċjali tan-NU tat-28 ta' Marzu 2018 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 135 (5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-2015 u l-elezzjonijiet parlamentari fl-2016, fit-18 ta' Frar 2018 saru l-elezzjonijiet lokali fil-Belarussja; billi r-rakkomandazzjonijiet li ilhom li saru mill-Uffiċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem (ODIHR) tal-OSKE u mill-Kummissjoni ta' Venezja fil-qasam tal-leġiżlazzjoni u l-proċessi elettorali għadhom ma ġewx indirizzati fil-Belarussja; billi, skont osservaturi diplomatiċi barranin u Belarussi, l-elezzjonijiet lokali li saru fi Frar 2018 servew biss biex tali nuqqasijiet jiġu kkonfermati mill-ġdid;

B.  billi, fi Frar 2016, l-UE neħħiet il-biċċa l-kbira tal-miżuri restrittivi tagħha kontra uffiċjali u entitajiet legali Belarussi bħala ġest ta' rieda tajba bil-għan li tħeġġeġ lill-Belarussja ttejjeb is-sitwazzjoni tagħha f'dak li jikkonċerna d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt;

C.  billi l-UE ddikjarat ripetutament li r-rispett għal-libertajiet fundamentali, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem jikkostitwixxi prekundizzjoni ċara għat-titjib u l-avvanz ulterjuri tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Belarussja; madankollu, billi s-sitwazzjoni fil-pajjiż għadha waħda ta' tħassib, peress li t-tentattivi ta' titjib li qed jiġu osservati f'dan ir-rigward huma limitati ħafna;

D.  billi r-riformi kostituzzjonali u leġiżlattivi tant mistennija li jippermettu l-iżvilupp ta' demokrazija vera għadhom lura sew;

E.  billi ma sar ebda tentattiv ta' riforma elettorali u, kif intwera matul l-elezzjonijiet lokali ta' Frar 2018, għad fadal numru sinifikanti ta' nuqqasijiet u irregolaritajiet proċedurali serji, inklużi qafas legali restrittiv għad-drittijiet politiċi fl-istadji kollha tal-kampanji elettorali u problemi bl-osservazzjoni, il-votazzjoni u l-għadd tal-voti; billi, fil-Belarussja, ilhom ma jsiru elezzjonijiet liberi u ġusti mill-1994;

F.  billi ma ġewx mistiedna osservaturi internazzjonali biex josservaw l-elezzjonijiet lokali, filwaqt li l-osservaturi Belarussi, min-naħa tagħhom, ġabru evidenza tanġibbli ta' sforzi enormi fil-pajjiż kollu biex l-ammont totali ta' nies li vvutaw jitkabbar b'mod sproporzjonat kif ukoll ta' votazzjoni karusell, fejn din tal-aħħar intużat għall-ewwel darba wara ħafna snin;

G.  billi qed jissuktaw l-attivitajiet intimidatorji, fosthom bosta każijiet ta' detenzjoni ta' attivisti indipendenti u tal-oppożizzjoni, ta' politiċi u ta' ġurnalisti; billi, għal darb'oħra, membri prominenti tal-oppożizzjoni u difensuri favur id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem ma tħallewx jipparteċipaw f'dimostrazzjoni mhux awtorizzata f'Minsk fil-25 ta' Marzu 2018 biex jitfakkar il-100 anniversarju mill-proklamazzjoni tal-indipendenza tal-Belarussja, u jew ġew arrestati qabel jew matul l-istess dimostrazzjoni, għalkemm il-biċċa l-kbira sussegwentement inħelsu mingħajr akkuża;

H.  billi żewġ priġunieri politiċi, Mikhail Zhamchuzhny u Dzmitry Paliyenka, għadhom detenuti;

I.  billi l-Parlament Ewropew ilu s-snin jappoġġja lis-soċjetà ċivili, bl-għoti tal-Premju Sakharov lill-Assoċjazzjoni Belarussa tal-Ġurnalisti fl-2004 u lil Alaksandr Milinkievich fl-2006, fost inizjattivi oħra;

J.  billi l-ġrajjiet ta' Jum il-Ħelsien 2018 juru għal darb'oħra li l-Gvern Belarussu m'għandu ebda intenzjoni li jabbanduna l-politiki antiki tiegħu ta' repressjoni, fuq skala enormi, taċ-ċittadini li jippruvaw jeżerċitaw id-drittijiet previsti mill-kostituzzjoni u mit-trattati internazzjonali;

K.  billi, fl-24 ta' Jannar 2018, il-Ministru tal-Informazzjoni arbitrarjament imblokka l-aċċess għas-sit web tal-aħbarijiet indipendenti ewlieni, Charter97.org, fit-territorju tal-Belarussja; billi nbdew proċedimenti kriminali kontra bloggers indipendenti; billi l-abbozz ta' emendi għal-Liġi dwar il-Midja, jekk jiġu adottati, ikunu theddida ġdida u sinifikanti għal-libertà tal-espressjoni fil-pajjiż;

L.  billi, fil-25 ta' Ottubru 2016, il-Belarussja adottat l-ewwel Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali tagħha dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, approvat b'riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ministri tal-Belarussja, li jiddefinixxi l-linji ta' azzjoni prinċipali għall-implimentazzjoni tal-impenji tal-pajjiż favur id-drittijiet tal-bniedem;

M.  billi l-Belarussja hija l-uniku pajjiż fl-Ewropa li għadu japplika l-piena kapitali; billi r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja nnota li s-sentenzi tal-mewt fil-Belarussja jistgħu jitqiesu kontroversjali ferm minħabba n-nuqqas ta' ġudikatura indipendenti u ta' proċessi ġusti;

N.  billi l-UE u l-Belarussja bħalissa qed jinnegozjaw Prijoritajiet tas-Sħubija mfassla apposta, li l-oqsma ta' interess ewlenin tagħhom jinkludu l-iżvilupp ekonomiku u l-modernizzazzjoni, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u l-governanza tajba, il-konnettività u l-kuntatti bejn in-nies; billi l-Gvern Belarussu ddikjara ripetutament li qed jipprova jinnormalizza r-relazzjonijiet mal-UE, ineħħi s-sanzjonijiet li fadal u jilliberalizza l-viżi; madankollu, billi l-progress f'dan ir-rigward bilfors jiddependi mill-fatt li l-Belarussja turi rieda politika u impenn politiku favur il-valuri demokratiċi, l-istat tad-dritt u l-libertajiet fundamentali;

1.  Jappoġġja l-involviment kritiku tal-UE mal-Belarussja, dment li dan l-involviment ikun ibbażat fuq il-kundizzjoni li jitwettqu passi konkreti lejn id-demokratizzazzjoni u li l-awtoritajiet tal-Belarussja jirrispettaw bis-sħiħ il-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem;

2.  Jinnota b'diżappunt in-nuqqas ta' implimentazzjoni, minkejja l-appelli li kienu saru, tar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-ODIHR tal-OSKE u l-Kummissjoni ta' Venezja wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-2015 u l-elezzjonijiet parlamentari fl-2016, li suppost li ġew implimentati qabel l-elezzjonijiet lokali tal-2018; jistieden lill-awtoritajiet Belarussi jerġgħu jibdew mingħajr dewmien il-ħidma fuq ir-riformi elettorali komprensivi bħala parti mill-proċess ta' demokratizzazzjoni usa' u b'kooperazzjoni ma' sħab internazzjonali;

3.  Jiddeplora l-intimidazzjoni tal-ġurnalisti u l-midja indipendenti fil-Belarussja fis-segwitu tal-elezzjonijiet lokali, inklużi t-tneħħija illegali minn post tal-votazzjoni u t-trattament brutali tal-ġurnalist tal-Belsat TV Andrus Kozel, u l-imblukkar tal-portal tal-aħbarijiet Charter97, fost azzjonijiet oħra;

4.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Belarussja biex immedjatament u mingħajr kundizzjonijiet ineħħu l-imblokk impost fuq is-sit web tal-aħbarijiet indipendenti ewlieni Charter97.org, jabbandunaw l-emendi lil-Liġi dwar il-Midja, li, jekk jiġu adottati, ikunu ta' theddida għal-libertà tal-espressjoni, u jtemmu l-persekuzzjoni tal-bloggers indipendenti talli jipprattikaw il-libertà tal-espressjoni;

5.  Jinnota li l-għadd ta' rappreżentanti tal-oppożizzjoni demokratika fil-postijiet tal-votazzjoni fil-livell distrettwali kien sproporzjonatament baxx meta mqabbel mal-għadd ta' applikazzjonijiet li tressqu;

6.  Jesprimi diżappunt għall-fatt li partiti tal-oppożizzjoni demokratiċi ripetutament ġew rifjutati milli jirreġistraw; jitlob li jitneħħew ir-restrizzjonijiet u li l-proċeduri tar-reġistrazzjoni jsiru aktar faċli għall-partiti politiċi fil-Belarussja; jisħaq fuq il-fatt li l-partiti politiċi kollha għandhom jitħallew iwettqu attivitajiet politiċi mingħajr restrizzjonijiet, speċjalment waqt il-kampanji elettorali; jappella biex jiġi rtirat l-Artikolu 193/1 tal-Kodiċi Kriminali tal-Belarussja, li jikkriminalizza l-parteċipazzjoni fl-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet mhux reġistrati;

7.  Jiddispjaċih minħabba r-reazzjoni sproporzjonata tal-awtoritajiet Belarussi għall-isforzi li għamlu l-attivisti tal-oppożizzjoni biex jorganizzaw rally mhux awtorizzata għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Ħelsien tal-25 ta' Marzu 2018, li wasslet għal għexieren ta' arresti, inkluż ta' mexxejja tal-oppożizzjoni u tal-eks kandidati presidenzjali Mikalai Statkevich u Uladzimir Niakliaev; itenni li l-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni hija dritt fundamentali tal-bniedem; jenfasizza li kwalunkwe pass lura f'dawk li huma demokrazija u rispett għad-drittijiet fundamentali, inklużi aktar detenzjonijiet ta' priġunieri politiċi, għandu f'kull każ iġib reazzjoni ċara mill-UE fir-relazzjonijiet tiegħu mal-Belarussja;

8.  Jappella bil-qawwa għall-ħelsien ta' Mikhail Zhamchuzhny u Dzmitry Paliyenka, żewġ attivisti tas-soċjetà ċivili detenuti għal raġunijiet politiċi, u biex l-eks priġunieri politiċi jiġu riabilitati u jingħataw lura d-drittijiet ċivili u politiċi tagħhom;

9.  Itenni l-appell tiegħu lill-awtoritajiet Belarussi sabiex jiżguraw, fiċ-ċirkostanzi kollha, ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi, għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, skont id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-istrumenti internazzjonali u reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem ratifikati mill-Belarussja;

10.  Jirrimarka li r-rispett għal-libertajiet fundamentali huwa element ewlieni ta' demokrazijab'saħħitha; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Belarussja jimpenjaw ruħhom fi djalogu miftuħ u kostruttiv mal-oppożizzjoni demokratika u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bil-ħsieb li jiggarantixxu l-libertajiet u d-drittijiet taċ-ċittadini, b'mod partikolari d-dritt tal-assoċjazzjoni, tal-għaqda paċifika u tal-espressjoni, kif ukoll bil-ħsieb li jiżguraw qafas għal midja ħielsa u indipendenti;

11.  Itenni bil-qawwa l-appell tiegħu lill-Belarussja biex tingħaqad fil-moratorju globali fuq il-piena tal-mewt bħala l-ewwel pass lejn l-abolizzjoni permanenti tagħha; ifakkar li l-piena kapitali tikkostitwixxi trattament inuman u degradanti, ma għandha ebda effett deterrenti ppruvat u tagħmel l-iżbalji ġudizzjarji irriversibbli; jinnota b'dispjaċir li l-qrati tal-Belarussja taw pieni tal-mewt ġodda fl-2018;

12.  Jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jkomplu jagħtu u jsaħħu l-appoġġ tagħhom lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-Belarussja u barra mill-pajjiż; jisħaq, f'dan il-kuntest, fuq il-ħtieġa li jingħata appoġġ lill-għejun ta' informazzjoni indipendenti kollha għas-soċjetà Belarussa, inkluża l-midja li twettaq ix-xandir bl-ilsien Belarussu, u minn barra l-pajjiż;

13.  Jieħu nota tad-djalogi settorjali UE-Belarussja fil-livell tekniku u tat-twessigħ tal-kooperazzjoni f'oqsma bħalma huma r-riforma ekonomika, l-effiċjenza tar-riżorsi, l-ekonomija ħadra u l-protezzjoni ambjentali; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jipprijoritizzaw is-sikurezza tal-impjant tal-enerġija nukleari Belarussu f'Ostrovets, u jiżguraw li l-progress fir-relazzjonijiet UE-Belarussja jkun ibbażat fuq il-kundizzjoni li jkun hemm aktar ftuħ u kooperazzjoni, u li jkun hemm konformità sħiħa mal-istandards tas-sikurezza nukleari u ambjentali internazzjonali, min-naħa tal-Belarussja;

14.  Jiddispjaċih li d-djalogu li għaddej bħalissa dwar id-drittijiet tal-bniedem mhux qed jagħti riżultati konkreti u jħeġġeġ lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem isib modi u mezzi kif jippromwovi l-protezzjoni sħiħa u effettiva tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja; jappella sabiex jinħelsu l-priġunieri politiċi kollha;

15.  Jieħu nota tan-negozjati li għaddejjin dwar il-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Belarussja u jistenna bil-ħerqa l-konklużjoni rapida tagħhom, li se jwessgħu l-kamp ta' applikazzjoni tal-kooperazzjoni bilaterali għall-benefiċċju taċ-ċittadini fuq iż-żewġ naħat u jippermettu lill-Belarussja jkollha aċċess għal ambitu usa' ta' għajnuna finanzjarja u kooperazzjoni, bil-kundizzjoni li tieħu passi ċari u tanġibbli lejn id-demokratizzazzjoni u l-ftuħ, inkluża, bħala prijorità, riforma elettorali komprensiva; jilqa', f'dan il-kuntest, il-pjan tal-Kummissjoni li żżid l-allokazzjoni ta' għajnuna finanzjarja għall-perjodu 2018-2020; jinsisti fuq impenji aktar ċari ta' riforma min-naħa tal-Gvern tal-Belarussja u jirrakkomanda li jitwaqqaf pjan direzzjonali għal relazzjonijiet UE-Belarussja aktar mill-qrib fis-sura ta' punti ta' riferiment u skeda ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' dawn l-impenji;

16.  Iħeġġeġ lill-UE tkompli tagħti l-appoġġ tagħha lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u jistieden lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-Sħubija tal-Lvant; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Belarussja jiżgura l-parteċipazzjoni ċivika fil-proċessi tat-tfassil tal-politiki fil-livell lokali u f'dak nazzjonali, ispirat mil-linji gwida adottati mill-Kunsill tal-Ewropa fis-27 ta' Novembru 2017; jinnota l-interazzjoni li kulma jmur qed tiżdied bejn il-Belarussja u din l-organizzazzjoni;

17.  Jistieden, f'dan ir-rigward, lis-SEAE u lill-Kummissjoni jsibu modi kif jinfurmaw u jikkonsultaw mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tal-Belarussja dwar id-djalogu u n-negozjati li għaddejjin bejn l-UE u l-Belarussja;

18.  Jinnota b'sodisfazzjon il-bidu tal-implimentazzjoni tas-Sħubija għall-Mobilità bejn l-UE u l-Belarussja, u qed jistenna bil-ħerqa li jiġu finalizzati l-Ftehim għall-Faċilitazzjoni tal-Viża u l-Ftehim ta' Riammissjoni, bħala kontribut ċar għall-kuntatti bejn il-persuni u bejn in-negozji;

19.  Jilqa' d-deċiżjoni min-naħa tal-awtoritajiet ta' Minsk li jippermettu, minn Frar 2018, soġġorni qosra mingħajr il-ħtieġa ta' viża fil-Belarussja għaċ-ċittadini barranin minn 80 pajjiż;

20.  Jilqa' l-progress li sar fil-promozzjoni tal-iskambji taż-żgħażagħ u tal-kuntatti bejn il-persuni bejn l-UE u l-Belarussja, inkluż permezz tal-iskema ta' mobilità tal-UE MOST, Erasmus +, Orizzont 2020 u l-istrument ta' Assistenza Teknika u Skambju ta' Informazzjoni (TAIEX), u permezz tal-adeżjoni tal-Belarussja mal-Proċess ta' Bolonja; jitlob l-implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja skont il-pjan direzzjonali miftiehem b'mod konġunt miż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja (EHEA) u l-Belarussja, miżura li se tkun ta' benefiċċju għall-Belarussi żgħażagħ u li se tkompli ttejjeb l-iskambji, u l-kuntatti bejn il-persuni, mal-UE;

21.  Jitlob li jiġġedded il-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja; jistieden lill-Gvern tal-Belarussja jikkoopera bis-sħiħ mar-Rapporteur Speċjali; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jippromwovu u jappoġġjaw l-estensjoni tal-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU, u jistieden lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem jikkoopera mar-Rapporteur Speċjali tan-NU sabiex itejbu s-sitwazzjoni fil-pajjiż;

22.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / lir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kunsill, lill-Uffiċċju tal-OSKE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-Bniedem, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, kif ukoll lill-awtoritajiet tal-Belarussja.


Il-Filippini
PDF 274kWORD 54k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-Filippini (2018/2662(RSP))
P8_TA(2018)0175RC-B8-0198/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar is-sitwazzjoni fil-Filippini, b'mod partikolari dawk tal-15 ta' Settembru 2016(1) u tas-16 ta' Marzu 2017(2),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kelliema tas-SEAE tas-16 ta' Marzu 2018 dwar il-Filippini u l-Qorti Kriminali Internazzjonali,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tad-Delegazzjoni tal-UE u tal-kelliem tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma konġunt tal-persunal tal-Kummissjoni u tal-VP/RGħ tad-19 ta’ Jannar 2018 dwar il-valutazzjoni tal-Arranġament ta' Inċentiv Speċjali tal-UE għal Żvilupp Sostenibbli u Governanza Tajba (SĠP+) tal-Filippini għall-perjodu 2016-2017 (SWD(2018)0032),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Zeid Ra'ad Al Hussein, dwar l-akkużi magħmula mill-Gvern tal-Filippini li r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni u difensuri oħra tad-drittijiet tal-bniedem kienu involuti f'attivitajiet terroristiċi,

–  wara li kkunsidra l-eżitu tas-summit kommemorattiv ASEAN-UE fl-okkażjoni tal-40 anniversarju mill-bidu tar-relazzjonijiet ta' djalogu bejn l-ASEAN u l-UE, kif ukoll il-Pjan ta' Azzjoni ASEAN-UE (2018-2022),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-23 ta' Frar 2018 tal-President tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament Ewropew, li qal li mhuwiex aċċettabbli li s-Senatur De Lima tinżamm il-ħabs mingħajr akkuża,

–  wara li kkunsidra r-relazzjonijiet diplomatiċi bejn il-Filippini u l-UE (dak iż-żmien il-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE)), stabbiliti fit-12 ta' Mejju 1964 bil-ħatra tal-Ambaxxatur tal-Filippini għall-KEE,

–  wara li kkunsidra l-istatus tal-Filippini bħala membru fundatur tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Furzat,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Istatut ta' Ruma,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Filippini u l-UE ilhom igawdu relazzjonijiet diplomatiċi, ekonomiċi, kulturali u politiċi bejniethom; billi permezz tar-ratifika tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni, l-Unjoni Ewropea u l-Filippini reġgħu affermaw l-impenn konġunt tagħhom favur il-prinċipji tal-governanza tajba, id-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem, il-promozzjoni tal-iżvilupp soċjali u ekonomiku, u l-paċi u s-sigurtà fir-reġjun;

B.  billi mill-1 ta' Lulju 2016 'l hawn, ġie rrappurtat li fil-Filippini nqatlu madwar 12 000 persuna, fosthom nisa u tfal, waqt il-kampanja li għaddejja kontra d-droga, magħrufa internazzjonalment bħala "l-gwerra kontra d-droga" tal-President Duterte; billi l-President Duterte wiegħed li jkompli din il-kampanja kontra d-droga sa tmiem il-mandat presidenzjali tiegħu fl-2022; billi l-UE għadha mħassba ferm dwar l-għadd kbir ta' persuni li nqatlu b'rabta mal-kampanja kontra d-droga fil-Filippini;

C.  billi r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni, Victoria Tauli-Corpuz, ċittadina Filippina, ġiet akkużata b'terroriżmu u, flimkien ma' 600 individwu ieħor – fosthom mexxejja indiġeni u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem – f'Marzu 2018 tpoġġiet fuq lista ta' organizzazzjonijiet terroristiċi mill-Gvern tal-Filippini; billi l-esperti tan-NU jgawdu mill-immunità legali; billi l-akkużi saru wara li Tauli-Corpuz ikkundannat l-attakki tal-armata fuq il-popli indiġeni Lumad f'Mindanao; billi Tauli-Corpuz innutat l-użu tal-fastidju, it-tortura u l-arresti fil-konfront ta' nies indiġeni li kienu qed iħarsu l-proprjetà tagħhom b'mod paċifiku;

D.  billi s-Senatur Leila de Lima, attivista tad-drittijiet tal-bniedem u l-aktar kritiku prominenti tal-kampanja kontra d-droga tal-President Duterte, tneħħiet mill-pożizzjoni tagħha bħala president tal-Kumitat tas-Senat dwar il-Ġustizzja u d-Drittijiet tal-Bniedem fid-19 ta' Settembru 2016 u ġiet arrestata fit-23 ta' Frar 2017; billi s-Senatur De Lima mexxiet l-investigazzjonijiet dwar il-każijiet ta' qtil extraġudizzjarju f'Davao, fiż-żmien meta l-President Duterte kien sindku tal-belt; billi hemm tħassib serju li r-reati li ġiet mixlija bihom is-Senatur De Lima huma kważi għalkollox ivvintati u politikament motivati;

E.  billi l-attakki fil-konfront tal-popli indiġeni min-naħa tal-awtoritajiet Filippini huma ta' tħassib serju; billi, fl-aħħar ta' Diċembru, in-NU wissiet dwar il-ksur massiċċ tad-drittijiet tal-bniedem li sofrew il-Lumad fil-gżira Filippina ta' Mindanao; billi l-esperti tan-NU jikkalkulaw li, minn Ottubru 2017 'l hawn, mill-inqas 2 500 Lumad sfaw spostati; billi hemm il-biża' li xi wħud minn dawn l-attakki huma motivati minn suspetti infondati li l-Lumad huma involuti fi gruppi terroristiċi, jew mir-reżistenza tagħhom għal attivitajiet minerarji fl-artijiet tal-antenati tagħhom;

F.  billi l-Filippini ffirmaw l-Istatut ta' Ruma fit-28 ta' Diċembru 2000 u rratifikawh fit-30 ta' Awwissu 2011; billi l-Prosekutur tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) ta bidu għal eżami preliminari tas-sitwazzjoni fil-Filippini, li fih se jiġu analizzati d-delitti li allegatament twettqu fil-pajjiż, tal-inqas mill-1 ta' Lulju 2016 'l hawn, fil-kuntest tal-"gwerra kontra d-droga" varata mill-Gvern tal-Filippini;

G.  billi fid-19 ta' Marzu 2018 il-QKI ġiet notifikata uffiċjalment min-NU li, fis-17 ta' Marzu 2018, il-Filippini kienu ddepożitaw notifika bil-miktub li biha rtiraw mill-Istatut ta' Ruma;

H.  billi fis-7 ta' Marzu 2017 il-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Filippini approvat abbozz ta' liġi biex terġa' tiddaħħal il-piena tal-mewt; billi l-abbozz ta' liġi għad irid jirċievi l-approvazzjoni tas-Senat qabel ma l-President ikun jista' jiffirmah f'liġi; billi l-President Duterte ħadem attivament biex terġa' tiddaħħal il-piena tal-mewt; billi jekk terġa' tiddaħħal il-piena tal-mewt, dan ikun bi ksur ċar tat-Tieni Protokoll Fakultattiv tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), li l-Filippini ilhom parti fih mill-2007;

I.  billi l-Filippini jinsabu fil-111-il post minn fost 180 pajjiż, f'termini ta' korruzzjoni fil-Klassifikazzjoni tal-Korruzzjoni ppubblikata ta' kull sena minn Transparency International;

J.  billi s-soċjetà ċivili qed tingħata spazju dejjem iċken; billi huwa rrappurtat li d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem qed iħabbtu wiċċhom ma' ambjent dejjem iktar ostili fil-Filippini; billi l-President Duterte għamel dikjarazzjonijiet fejn ħeġġeġ attakki mill-pulizija kontra gruppi u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

K.  billi l-persuni li jagħmlu dikjarazzjonijiet pubbliċi kontra l-qtil extraġudizzjarju jiffaċċjaw ir-riskju li ma jitħallewx jidħlu fil-Filippini;

L.  billi l-President Duterte għamel għadd ta' dikjarazzjonijiet derogatorji u degradanti dwar in-nisa, u huwa rrappurtat li kemm-il darba ġġustifika l-istupru u ordna li jiġu sparati tiri fil-konfront tan-nisa;

M.  billi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġurnalisti u l-attivisti regolarment iħabbtu wiċċhom ma' theddid, fastidju, intimidazzjoni u vjolenza talli jippruvaw jikxfu allegazzjonijiet ta' qtil extraġudizzjarju u abbużi oħra tad-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini; billi l-komunità LGBTI tħabbat wiċċha ma' fastidju kontinwu;

N.  billi l-Filippini huma benefiċjarji tal-Iskema Ġeneralizzata ta' Preferenzi Plus (SĠP+) tal-Unjoni Ewropea;

O.  billi l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Filippini jitlob l-istabbiliment ta' djalogu sinifikanti dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-għamla ta' Grupp ta' Ħidma dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

1.  Jistieden lill-Gvern tal-Filippini jwaqqaf immedjatament il-qtil extraġudizzjarju bl-iskuża tal-"gwerra kontra d-droga"; jikkundanna bil-qawwa l-għadd kbir ta' każijiet ta' qtil extraġudizzjarju mill-forzi armati u mill-gruppi ta' viġilanza b'rabta mal-kampanja kontra d-droga; jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi; jesprimi tħassib serju dwar rapporti kredibbli li jgħidu li l-korp tal-pulizija tal-Filippini qed jiffalsifika l-evidenza biex jiġġustifika l-qtil extraġudizzjarju, u li dawk li qed jisfaw l-aktar fil-mira huma l-foqra taż-żoni urbani;

2.  Jinnota l-inizjattivi reċenti tal-gvern biex jiżgura approċċ aktar unifikat u integrat għall-isforzi kontra d-droga, abbażi tal-infurzar, il-ġustizzja, il-promozzjoni, ir-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni; jilqa' r-Riżoluzzjoni tas-Senat Nru 516 irreġistrata fil-Filippini fil-25 ta' Settembru 2017, li fiha l-awtoritajiet jitħeġġu "jieħdu l-passi meħtieġa biex iwaqqfu s-sensiela ta' qtil, speċjalment ta' wliedna"; jistieden lill-gvern jagħti prijorità lill-ġlieda kontra n-netwerks tat-traffikar tad-droga u l-barunijiet il-kbar tad-droga, minflok ma jikkonċentra fuq il-konsumaturi żgħar; jenfasizza li l-awtoritajiet tal-Filippini għandhom ikomplu l-ġlieda tagħhom kontra d-drogi illeċiti b'enfasi fuq is-saħħa pubblika u f'konformità sħiħa ma' proċess ġust, bi qbil mad-dritt nazzjonali u internazzjonali; jistieden lill-gvern jadotta politiki speċifiċi mhux vjolenti;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet jikkooperaw bis-sħiħ mal-Proċeduri Speċjali tan-NU; jistieden lill-awtoritajiet tal-Filippini jwettqu immedjatament investigazzjonijiet imparzjali u effikaċi fir-rigward ta' dan il-qtil extraġudizzjarju u jieħdu passi kontra l-awturi tad-delitti u jressquhom quddiem il-ġustizzja; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġjaw investigazzjoni mmexxija min-Nazzjonijiet Uniti dwar il-qtil fil-Filippini, u biex dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja;

4.  Itenni t-talba tiegħu lill-awtoritajiet tal-Filippini biex jeħilsu lis-Senatur Leila de Lima u biex jipprovdulha kundizzjonijiet ta' sigurtà u sanitarji adegwati matul id-detenzjoni; barra minn hekk, itenni t-talba tiegħu lill-awtoritajiet biex jiggarantixxu proċess ġust u biex iwaqqgħu l-akkużi kollha politikament motivati miġjuba kontriha; jistieden lill-UE ssegwi mill-qrib il-każ kontra s-Senatur De Lima;

5.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Filippini jneħħu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem mil-lista ta' terroristi, iwaqqgħu l-akkużi kollha kontrihom u jippermettulhom iwettqu l-attivitajiet tagħhom fil-paċi; ifakkar lill-awtoritajiet Filippini li s-Sinjura Victoria Tauli-Corpuz tibbenefika mill-immunità skont il-Konvenzjoni dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-1946;

6.  Jilqa' l-inizjattiva tal-QKI li tinvestiga l-allegazzjonijiet ta' delitti kontra l-umanità fil-kuntest tal-qtil waqt il-"gwerra kontra d-droga"; jistieden lill-Gvern tal-Filippini jikkoopera bis-sħiħ mal-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-Qorti Kriminali Internazzjonali fl-eżami preliminari tiegħu dwar il-Filippini; jiddispjaċih ħafna dwar id-deċiżjoni tal-Gvern tal-Filippini li jagħti bidu għall-irtirar tiegħu mill-Istatut ta' Ruma; jistieden lill-Gvern ireġġa' lura din id-deċiżjoni;

7.  Itenni t-tħassib qawwi tiegħu dwar id-deċiżjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti li terġa' ddaħħal il-piena tal-mewt; jistieden għal darb'oħra lill-awtoritajiet tal-Filippini jwaqqfu immedjatament il-proċedimenti li għaddejjin biex terġa' tiddaħħal il-piena tal-mewt; ifakkar li l-UE tqis il-piena tal-mewt bħala kastig krudili u inuman li jonqos milli jaġixxi bħala deterrent għal imġiba kriminali; jistieden lill-Gvern Filippin ma jbaxxix l-età minima għar-responsabilità kriminali;

8.  Jinsab allarmat dwar iż-żieda fil-livelli ta' korruzzjoni taħt l-amministrazzjoni Filippina attwali; jistieden lill-awtoritajiet tal-Filippini jżidu l-isforzi tagħhom sabiex jindirizzaw il-korruzzjoni b'mod effettiv; jenfasizza l-importanza li jiġu rispettati l-prinċipji fundamentali tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt f'dan ir-rigward;

9.  Jikkundanna kull theddid, fastidju, intimidazzjoni u vjolenza kontra dawk li qed ifittxu li jikxfu allegazzjonijiet ta' qtil extraġudizzjarju u abbużi oħra tad-drittijiet tal-bniedem fil-Filippini, inklużi d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġurnalisti u l-attivisti; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Filippini jiżgura li d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġurnalisti u l-attivisti jkunu jistgħu jwettqu l-ħidma tagħhom f'ambjent favorevoli u mingħajr biża' ta' tpattija;

10.  Iħeġġeġ lill-Filippini ma jibqgħux jipprojbixxu d-dħul fil-pajjiż ta' persuni li huma pperċepiti bħala kritiċi tal-politiki tal-President Duterte;

11.  Iħeġġeġ lill-Filippini josservaw l-obbligi tagħhom taħt id-dritt internazzjonali li jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem tal-popli indiġeni, inkluż fil-kuntest ta' kunflitt armat;

12.  Jikkundanna l-forom kollha ta' vjolenza kontra n-nisa u jfakkar li tali vjolenza tikkostitwixxi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità tan-nisa u l-bniet; jikkundanna bil-qawwa d-dikjarazzjonijiet degradanti u misoġeni tal-President Duterte dwar il-ġellieda nisa; ifakkar lill-President li min jinkoraġġixxi lill-forzi statali jwettqu vjolenza sesswali waqt kunflitt armat ikun qed imur kontra d-dritt umanitarju internazzjonali; jistieden lill-President jittratta lin-nisa b'rispett u jżomm lura milli jinċita l-vjolenza kontra n-nisa;

13.  Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jqisu li jitolbu li r-Repubblika tal-Filippini titneħħa mill-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti qabel jiskadi l-mandat attwali ta' sħubija tagħha fi tmiem l-2018;

14.  Ifakkar lill-awtoritajiet tal-Filippini dwar l-obbligi tagħhom skont id-dritt internazzjonali, l-iskema SĠP+ u l-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem, u dwar il-konsegwenzi ta' nuqqas ta' konformità; jenfasizza li, filwaqt li l-progress fl-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet SĠP+ huwa pożittiv ħafna, għad hemm tħassib qawwi b'rabta mal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-gwerra kontra d-droga; ifakkar, f'dan ir-rigward, fir-riżoluzzjoni preċedenti tiegħu tas-16 ta' Marzu 2017 dwar il-Filippini, u jistieden lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jużaw l-istrumenti kollha disponibbli, inkluż il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni, biex jikkonvinċu lill-Filippini jtemmu l-qtil extraġudizzjarju relatat mal-kampanja kontra d-droga u, fin-nuqqas ta' titjib sostantiv, jieħdu l-passi proċedurali li jistgħu jwasslu għall-irtirar temporanju tal-preferenzi SĠP+; iħeġġeġ lill-UE tuża l-istrumenti kollha disponibbli biex tgħin lill-Gvern tal-Filippini jirrispetta l-obbligi internazzjonali tiegħu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Filippini, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-gvernijiet tal-Istati Membri tal-ASEAN.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0349.
(2) Testi adottati, P8_TA(2017)0088.


Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża
PDF 268kWORD 52k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (2018/2663(RSP))
P8_TA(2018)0176RC-B8-0191/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-kunflitt bejn Iżrael u l-Palestina u l-proċess tal-paċi fil-Lvant Nofsani,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) Federica Mogherini tal-31 ta' Marzu 2018, u d-dikjarazzjonijiet tal-kelliem tagħha tal-5 u s-7 ta' April u tad-19 ta' Frar 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali António Guterres tal-5 ta' April 2018, u d-dik tal-kelliem tiegħu tat-30 ta' Marzu 2018,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni mill-Prosekutur tal-Qorti Kriminali Internazzjonali, Fatou Bensouda, tat-8 ta' April 2018,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Assemblea Ġenerali tan-NU u tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU,

–  wara li kkunsidra r-Raba' Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar il-Protezzjoni ta' Persuni Pajżani fi żmien ta' Gwerra, tal-1949,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Bażiċi tan-NU dwar l-Użu tal-Forza u tal-Armi mill-Uffiċjali tal-Infurzar tal-Liġi tal-1990,

–  wara li kkunsidra r-rapport tan-NU "Gaza Ten Years Later" ("Gaża Għaxar Snin Wara") ta' Lulju 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi fit-30 ta' Marzu 2018 fl-Istrixxa ta' Gaża, ingħata bidu għall-"Mixja l-Kbira tar-Ritorn" - protesta tal-massa organizzata kull ġimgħa għal sitt ġimgħat minn gruppi tas-soċjetà ċivili; billi l-Ħamas u fazzjonijiet Palestinjani oħra appellaw lill-popolazzjoni biex tingħaqad mal-mixja; billi l-awtoritajiet Iżraeljani rrapportaw li ntefgħu ġebel u bombi tan-nar kontra l-forzi tad-difiża tagħhom u li xi dimostranti ppruvaw jagħmlu l-ħsara lir-reċint ma' Iżrael;

B.  billi fit-30 ta' Marzu, fis-6 ta' April u fit-13 ta' April 2018, il-Forzi tad-Difiża Iżraeljani fetħu n-nar fuq id-dimostranti bl-użu ta' munizzjon attiv; billi kważi 30 Palestinjan inqatlu u aktar minn 2 000 indarbu, inklużi bosta tfal u nisa;

C.  billi s-Segretarju Ġenerali tan-NU, António Guterres, il-VP/RGħ Federica Mogherini u għadd ta' atturi internazzjonali oħrajn talbu li jsiru investigazzjonijiet indipendenti u trasparenti dwar dawn l-avvenimenti vjolenti, b'mod speċjali fir-rigward tal-użu ta' munizzjon attiv;

D.  billi l-Prinċipji Bażiċi tan-NU dwar l-Użu tal-Forza u tal-Armi tan-Nar mill-Uffiċjali tal-Infurzar tal-Liġi jippermettu l-użu letali tal-armi tan-nar biss fiċ-ċirkostanzi previsti fil-Prinċipju 9 tagħhom;

E.  billi l-Ħamas huwa fuq il-lista tal-UE ta' organizzazzjonijiet terroristiċi u jappella għall-qerda ta' Iżrael; billi l-isparar ta' rockets mill-Istrixxa ta' Gaża lejn it-territorju Iżraeljan għadu għaddej; billi f'dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm żieda fl-attakki terroristiċi kontra Iżrael bl-eskalazzjoni ta' inċidenti militari f'Gaża u fil-madwar;

F.  billi, skont data tan-NU, 1,3 miljun ruħ f'Gaża huma fil-bżonn ta' għajnuna umanitarja, 47 % tal-familji jbatu minn nuqqas gravi jew moderat ta' sigurtà alimentari, 97 % tal-ilma tal-vit mhuwiex tajjeb għall-konsum mill-bniedem, 80 % tal-bżonnijiet tal-enerġija mhumiex ssodisfati, u aktar minn 40 % tal-popolazzjoni fiż-żona jinsabu qiegħda;

G.  billi l-Ħamas qed ikompli jżomm lill-popolazzjoni taħt il-kontroll u l-pressjoni tiegħu fl-Istrixxa ta' Gaża, li għadha ċ-ċentru tal-organizzazzjonijiet terroristiċi rikonoxxuti internazzjonalment; billi l-libertajiet fundamentali, inklużi l-libertà ta' assoċjazzjoni u ta' espressjoni, huma ferm limitati mill-awtoritajiet immexxija mill-Ħamas; billi, lil hinn mill-imblokk, id-distakk bejn il-Palestinjani nfushom ikompli jnaqqas il-kapaċità tal-istituzzjonijiet lokali f'Gaża li jipprovdu servizzi bażiċi; billi l-attentat ta' qtil riċenti tal-Prim Ministru Palestinjan Rami Hamdallah matul iż-żjara tiegħu fiż-żona kompla jaggrava l-istaġnar fil-proċess tar-rikonċiljazzjoni Palestinjana;

H.  billi Avera Mengistu, li emigra lejn Iżrael mill-Etjopja, u Hisham al-Sayed, Bedwin Palestinjan minn Iżrael, li t-tnejn li huma għandhom diżabilitajiet psikosoċjali, hu mifhum li qed jinżammu f'detenzjoni illegali u f'iżolament fl-Istrixxa ta' Gaża; billi l-fdalijiet tas-suldati Iżraeljani Hadar Goldin u Oron Shaul għadhom qed jinżammu mill-Ħamas f'Gaża;

1.  Jappella għall-akbar trażżin possibbli u jissottolinja li l-prijorità trid tkun li tiġi evitata l-eskalazzjoni ulterjuri tal-vjolenza u t-telf ta' ħajjiet;

2.  Jesprimi d-dispjaċir tiegħu għat-telf ta' ħajjiet; jikkundanna l-qtil u l-korriment ta' dimostranti innoċenti Palestinjani fl-Istrixxa ta' Gaża matul dawn l-aħħar tliet ġimgħat, u jħeġġeġ lill-Forzi tad-Difiża Iżraeljani biex joqogħdu lura milli jużaw forza letali kontra dimostranti mhux armati; jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tal-vittmi; itenni l-ħtieġa li jsir possibbli li tagħmir mediku jitwassal malajr lil dawk li għandhom bżonnu, u li jkunu permessi riferimenti mediċi lejn sptarijiet barra minn Gaża għal raġunijiet umanitarji;

3.  Jirrikonoxxi l-isfidi għas-sigurtà ta' Iżrael u l-ħtieġa għal protezzjoni tat-territorju u l-fruntieri tiegħu filwaqt li jintużaw mezzi proporzjonati; jikkundanna l-attakki terroristiċi mill-Ħamas u l-gruppi militanti oħra kontra Iżrael mill-Istrixxa ta' Gaża, inkluż l-isparar ta' rockets, l-infiltrazzjoni fit-territorju Iżraeljan u l-bini ta' mini; jesprimi t-tħassib tiegħu li l-Ħamas jidher li għandu l-għan li jaggrava t-tensjonijiet; jikkundanna bil-qawwa t-tattika persistenti tal-Ħamas li juża ċ-ċivili bl-iskop li jservu ta' tarka għal attivitajiet terroristiċi;

4.  Jenfasizza d-dritt tal-Palestinjani għal protesti paċifiċi bħala eżerċizzju leġittimu tad-drittijiet fundamentali tagħhom għal-libertà ta' espressjoni, ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni; jistieden lil dawk li jmexxu l-protesti fl-Istrixxa ta' Gaża jevitaw kull inċitament għall-vjolenza u jiżguraw li kwalunkwe protesta, dimostrazzjoni u assemblea jibqgħu strettament mhux vjolenti u ma jkunux jistgħu jintużaw għal raġunijiet oħra; jistieden lil Iżrael jirrispetta dan id-dritt fundamentali għal protesti paċifiċi;

5.  Jappoġġja s-sejħiet għal investigazzjonijiet indipendenti u trasparenti dwar dawn l-avvenimentivjolenti; jieħu nota tal-Mekkaniżmu ta' Valutazzjoni għas-Sejbien tal-Fatti stabbilit mill-Forzi tad-Difiża Iżraeljani biex jagħmel rieżami tal-azzjonijiet tal-istess Forzi u tal-inċidenti speċifiċi li seħħew fuq il-fruntiera bejn Iżrael u Gaża sa mit-30 ta' Marzu 2018; ifakkar fl-importanza tal-obbligu ta' rendikont u li l-użu intenzjonat ta' forza letali kontra d-dimostranti li ma joħolqux theddida imminenti għall-ħajja jew korriment serjujikser id-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u fil-kuntest ta' okkupazzjoni huwa ksur serju tar-Raba' Konvenzjoni ta' Ġinevra;

6.  Jinnota bi tħassib kbir it-twissija fir-rapporti varji tan-NU li l-Istrixxa ta' Gaża jaf issir inabitabbli sal-2020; jiddeplora b'mod partikolari l-fatt li s-settur tas-saħħa wasal biex jikkollassa, bl-isptarijiet jiffaċċjaw nuqqas sever ta' mediċini, tagħmir u elettriku; jappella għal sforz internazzjonali immedjat u sinifikanti għar-rikostruzzjoni u r-riabilitazzjoni ta' Gaża, bil-għan li tittaffa l-kriżi umanitarja; ifaħħar il-ħidma tal-Aġenzija ta' Fondi u tax-Xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati tal-Palestina fil-Lvant Qarib (UNRWA) fl-għoti ta' għajnuna alimentari, aċċess għall-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa, u servizzi vitali oħra lill-popolazzjoni ta' 1,3 miljun rifuġjat Palestinjan fiż-żona;

7.  Jappella biex jintemmu immedjatament u mingħajr kundizzjoni l-imblokk u l-għeluq tal-Istrixxa ta' Gaża, li rriżultaw fi kriżi umanitarja mingħajr preċedent li qed tiddeterjora fiż-żona;

8.  Jitlob għal darb'oħra r-ritorn tal-Awtorità Palestinjana fl-Istrixxa ta' Gaża sabiex tkun tista' tassumi l-funzjonijiet governattivi tagħha, li jridu jkunu prijorità; jistieden lill-fazzjonijiet Palestinjani kollha jerġgħu jibdew l-isforzi lejn ir-rikonċiljazzjoni, li hija kruċjali wkoll biex titjieb is-sitwazzjoni tan-nies f'Gaża; jenfasizza li r-rikonċiljazzjoni Palestinjana, inklużi l-elezzjonijiet presidenzjali u parlamentari li messhom ilhom li saru, hija importanti biex tinkiseb is-soluzzjoni ta' żewġ stati u għandha tkun appoġġjata mill-UE permezz ta' azzjoni innovattiva; jappella għad-diżarm tal-gruppi militanti kollha fl-Istrixxa ta' Gaża;

9.  Jappella biex Avera Mengistu u Hisham al-Sayed jinħelsu u jiġu ritornati lejn Iżrael; jitlob li l-fdalijiet ta' Hadar Goldin u Oron Shaul jiġu ritornati u joffri l-kondoljanzi tiegħu lill-familji tagħhom; jitlob li l-fdalijiet tal-Palestinjani maqtula jiġu ritornati;

10.  Jistieden għal darb'oħra lill-partijiet kollha involuti fil-kunflitt biex jirrispettaw għalkollox id-drittijiet tad-detenuti u tal-priġunieri;

11.  Ifakkar li s-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża għandha titqies fil-kuntest usa' tal-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani; itenni li l-objettiv primarju tal-UE huwa t-twettiq tas-soluzzjoni ta' żewġ stati għall-kunflitt bejn Iżrael u l-Palestina abbażi tal-fruntieri tal-1967, b'Ġerusalemm bħala l-belt kapitali taż-żewġ stati, bi Stat ta' Iżrael sigur u Stat Palestinjan indipendenti, demokratiku, kontigwu u vijabbli, li jgħixu maġenb xulxin fil-paċi u s-sigurtà, abbażi tad-dritt għall-awtodeterminazzjoni u tar-rispett sħiħ tad-dritt internazzjonali;

12.  Jenfasizza li l-mezzi mhux vjolenti kif ukoll ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju, kemm minn atturi statali kif ukoll minn atturi mhux statali, huma l-uniku mod biex tinkiseb soluzzjoni sostenibbli u paċi ġusta u dejjiema bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani; jemmen ukoll li t-tkomplija tal-vjolenza, l-attakki terroristiċi u l-inċitament favur il-vjolenza huma fundamentalment inkompatibbli mal-progress fir-rigward ta' soluzzjoni ta' żewġ stati paċifiċi; jinnota li, sabiex terġa' tinbena l-fiduċja u tiġi evitata eskalazzjoni li ddgħajjef ulterjorment il-prospettivi għall-paċi, huwa kritiku li jiġi rispettat l-impenn favur azzjoni effikaċi kontra l-vjolenza, it-terroriżmu, id-diskors ta' mibegħda u l-inċitament għaliha;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lill-Knesset, lill-President u l-Gvern ta' Iżrael, lill-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan, u lill-President tal-Awtorità Palestinjana.


Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima *
PDF 246kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ April 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))
P8_TA(2018)0177A8-0124/2018

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2017)0783),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0007/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A8-0124/2018),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.


Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I
PDF 143kWORD 53k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
P8_TA(2018)0178A8-0056/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0450),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 50 u 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0265/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) u 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-12 ta' Ottubru 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Ottubru 2016(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitati responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Diċembru 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kif ukoll tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali kif ukoll tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0056/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta 'April 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE

P8_TC1-COD(2016)0208


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2018/843.)

(1) ĠU C 459, 9.12.2016, p. 3.
(2) ĠU C 34, 2.2.2017, p. 121.


L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I
PDF 340kWORD 61k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))
P8_TA(2018)0179A8-0048/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0031),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0015/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta' Mejju 2016(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Diċembru 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel kif ukoll tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0048/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt(2);

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta' April 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018 / ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE

P8_TC1-COD(2016)0014


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2018/858.)

(1) ĠU C 303, 19.8.2016, p. 86.
(2) Din il-pożizzjoni tissostitwixxi l-emendi adottati fl-4 ta' April 2017 (Testi adottati, P8_TA(2017)0097).


Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I
PDF 139kWORD 65k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2014)0180),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 42 u 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0109/2014),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mill-kamra tad-deputati tal-Lussemburgu u mill-Kunsill Federali Awstrijakk, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-15 ta’ Ottubru 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-4 ta’ Diċembru 2014(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-20 ta' Novembru 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0311/2015),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fid-19 ta' April 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċiu li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

P8_TC1-COD(2014)0100


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2018/848.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-esperimenti temporanji għal varjetajiet organiċi

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-mod li bih il-varjetajiet organiċi xierqa għall-produzzjoni organika għandhom jiġu żviluppati.

Għall-fini li jiġu stabbiliti kriterji għad-deskrizzjoni tal-karatteristiċi ta' "varjetajiet organiċi xierqa għall-produzzjoni organika", kif ukoll li jiġu definiti l-kundizzjonijiet li jirregolaw il-mod li bih "il-varjetajiet organiċi xierqa għall-produzzjoni organika" jistgħu jiġu prodotti biex jiġu kkummerċjati, il-Kummissjoni se torganizza esperiment temporanju mhux aktar tard minn 6 xhur wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Dan l-esperiment temporanju se jistabbilixxi kriterji għad-deskrizzjoni tad-distintività, l-uniformità, l-istabbiltà, u, fejn applikabbli, il-valur għall-koltivazzjoni u l-użu tal-varjetajiet organiċi xierqa għall-produzzjoni organika u jindirizza kondizzjonijiet oħra tal-kummerċ, bħat-tikkettar u l-imballaġġ. Dawn il-kondizzjonijiet u l-kriterji ser jikkunsidraw il-ħtiġijiet u l-għanijiet speċifiċi ta' agrikoltura organika bħat-titjib fid-diversità ġenetika, ir-reżistenza għall-mard u l-adattament għal kondizzjonijiet tal-ħamrija u tal-klima. Ser isiru rapporti annwali sabiex jissorveljaw il-progress tal-esperiment temporanju.

Fil-qafas ta' dan it-tip ta' esperiment, li għandu jkollu mandat ta' seba' snin u jipprevedi kwantitajiet suffiċjenti, l-Istati Membri jistgħu jiġu rilaxxati minn ċertu obbligi mniżżla fid-Direttiva 66/401/KEE, id-Direttiva 66/402/KEE, id-Direttiva 68/193/KEE, id-Direttiva 2002/53/KE, id-Direttiva 2002/54/KE, id-Direttiva 2002/55/KE, id-Direttiva 2002/56/KE, id-Direttiva 2002/57/KE, id-Direttiva 2008/72/KE u d-Direttiva 2008/90/KE.

 Il-Kummissjoni ser tivvaluta l-eżitu ta' dan l-esperiment bil-ħsieb li tipproponi l-emenda tar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni orizzontali dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' żrieragħ u materjal riproduttiv ieħor tal-pjanti għall-karatteristiċi tal-"varjetajiet organiċi xierqa għall-produzzjoni organika".

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 55

Il-Kummissjoni ssostni li l-invokazzjoni tal-punt (b) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5 (4)tiegħu b'mod sistematiku tmur kontra l-kliem u t-tifsira tar-Regolament (UE) Nru182/2011 (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13). Wieħed għandu jirrikorri għal din id-dispożizzjoni f'każ li jkollu bżonn jiddevja, għal raġuni speċifika, mir-regola ta' prinċipju, li hija li l-Kummissjoni tista' tadotta abbozz ta' att ta' implimentazzjoni meta ma tingħata l-ebda opinjoni dwar xi ħaġa. Meta wieħed iqis li din hija eċċezzjoni għar-regola ġenerali stabbilita bl-Artikolu 5 (4), ir-rikors għal punt (b) tat-tieni subparagrafu tiegħu ma jistax jidher sempliċiment bħala "setgħa diskrezzjonali" tal-Leġiżlatur, iżda għandu jiġi interpretat b'mod ristrett u għaldaqstant għandu jiġi ġustifikat.

(1) ĠU C 12, 15.1.2015, p. 75.
(2) ĠU C 19, 21.1.2015, p. 84.


Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri *
PDF 503kWORD 72k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))
P8_TA(2018)0181A8-0140/2018

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2017)0677),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 148(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu l-Parlament ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0424/2017),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tal-15 ta' Settembru 2016 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri(1),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2015 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0140/2018),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1
(1)  L-Istati Membri u l-Unjoni għandhom jaħdmu biex tiġi żviluppata strateġija koordinata għall-impjiegi u b'mod partikolari biex tiġi promossa forza tax-xogħol b'ħiliet, imħarrġa u adattabbli u swieq tax-xogħol li jwieġbu għat-tibdil ekonomiku bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi ta' livell massimu ta' impjiegi u l-progress soċjali stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Wara li jqisu l-prattiki nazzjonali relatati mar-responsabbiltajiet tal-maniġment u tal-ħaddiema, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-promozzjoni tal-impjiegi bħala kwistjoni ta' interess komuni u għandhom jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom f'dan ir-rigward fi ħdan il-Kunsill.
(1)  L-Istati Membri u l-Unjoni għandhom jiżviluppaw u jwasslu strateġija koordinata effettiva għall-impjiegi u b'mod partikolari biex jiġu promossi swieq tax-xogħol inklużivi li jwieġbu għar-realtajiet u t-tibdil ekonomiku, soċjali u ambjentali, b'forza tax-xogħol b'ħiliet, imħarrġa u adattabbli u li jissalvagwardjaw il-benessri tal-ħaddiema kollha, bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi ta' ekonomija soċjali tas-suq, livell massimu ta' impjiegi u l-progress soċjali kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Wara li jqisu l-prattiki nazzjonali relatati mar-responsabbiltajiet tal-maniġment u tal-ħaddiema, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-promozzjoni tal-impjiegi bħala kwistjoni ta' interess komuni u għandhom jikkoordinaw l-azzjoni tagħhom f'dan ir-rigward fi ħdan il-Kunsill.
Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2
(2)  L-Unjoni qiegħda biex tiġġieled l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni u biex tippromwovi l-ġustizzja soċjali u l-protezzjoni, kif ukoll l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Meta tiddefinixxi u timplimenta l-politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont ta' rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjiegi, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata, il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ.
(2)  L-Unjoni għandha tindirizza l-forom kollha ta' faqar, esklużjoni soċjali u diskriminazzjoni fl-oqsma kollha tal-ħajja, u tippromwovi l-ġustizzja u l-protezzjoni soċjali, kif ukoll l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Jenħtieġ li dan l-objettiv ġenerali jiġi mħaddan permezz ta' atti legali u politiki tal-Unjoni f'oqsma oħra. Meta tiddefinixxi u timplimenta l-politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont ta' rekwiżiti marbuta mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' impjiegi, il-garanzija ta' protezzjoni soċjali adegwata, il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u livell għoli ta' edukazzjoni u taħriġ. L-Unjoni għandha tippromwovi parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini kollha fil-ħajja ekonomika, soċjali u kulturali.
Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3
(3)  F'konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Unjoni żviluppat u implimentat strumenti għall-koordinazzjoni ta' politika għall-politiki fiskali, makroekonomiċi u strutturali. Bħala parti minn dawn l-istrumenti, dawn il-Linji Gwida għall-Politiċi dwar l-Impjiegi tal-Istati Membri, flimkien mal-Linji Gwida Ġenerali dwar il-Politika Ekonomika tal-Istati Membri u tal-Unjoni stipulati fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1184, jiffurmaw il-Linji Gwida Integrati li Jimplimentaw l-Istrateġija Ewropa 2020. Qegħdin hemm biex jiggwidaw l-implimentazzjoni tal-politika fl-Istati Membri u fl-Unjoni, u jirriflettu l-interdipendenza bejn l-Istati Membri. Is-sett li jirriżulta ta' politiki u riformi kkoordinati Ewropej u nazzjonali jikkostitwixxu taħlita ta' politika ekonomika u soċjali ġenerali adegwata li għandha tikseb effetti kollaterali pożittivi.
(3)  F'konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-Unjoni żviluppat u implimentat strumenti għall-koordinazzjoni ta' politika għall-politiki fiskali, makroekonomiċi u strutturali li għandhom impatt sinjifikanti fuq is-sitwazzjoni soċjali u tal-impjiegi fl-Unjoni, b'effetti potenzjali li jinkludu n-nuqqas ta' sigurtà, il-faqar u l-inugwaljanza. Bħala parti minn dawn l-istrumenti, dawn il-Linji Gwida għall-Politiċi dwar l-Impjiegi tal-Istati Membri, flimkien mal-Linji Gwida Ġenerali dwar il-Politika Ekonomika tal-Istati Membri u tal-Unjoni stipulati fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1184, jiffurmaw il-Linji Gwida Integrati li Jimplimentaw l-Istrateġija Ewropa 2020. Qegħdin hemm biex jiggwidaw l-implimentazzjoni tal-politika fl-Istati Membri u fl-Unjoni, u jirriflettu l-interdipendenza bejn l-Istati Membri. Is-sett li jirriżulta ta' politiki u riformi kkoordinati Ewropej u nazzjonali jikkostitwixxu taħlita ta' politika ekonomika u soċjali ġenerali adegwata li għandha tikseb effetti kollaterali pożittivi għall-Istati Membri kollha.
Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3a (ġdida)
(3a)   Sabiex jiġi żgurat proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet aktar demokratiku fil-kuntest tal-Linji Gwida integrati, li jaffettwaw lin-nies u lis-swieq tax-xogħol madwar l-Unjoni, huwa importanti li l-Kunsill iqis il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew.
Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4
(4)  Il-Linji Gwida għall-Politiki dwar l-Impjiegi huma konsistenti mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Ewropea u diversi inizjattivi tal-UE, inkluża rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ1, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni li ilhom qiegħda fis-suq tax-xogħol2, u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet3 u l-proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas Ewropew għal Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi4.
(4)  Il-Linji Gwida għall-Politiki dwar l-Impjiegi huma konsistenti mal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Ewropea u diversi inizjattivi tal-UE, inkluż il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ1, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-integrazzjoni tal-persuni li ilhom qiegħda fis-suq tax-xogħol2, u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet3 u l-proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas Ewropew għal Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi4.
__________________
__________________
1 ĠU C 120, 26.4.2013, p. 1–6
1 ĠU C 120, 26.4.2013, p. 1.
2 ĠU C 67, 20.2.2016, p. 1.
2 ĠU C 67, 20.2.2016, p. 1.
3 ĠU C 484, 24.12.2016, p. 1.
3 ĠU C 484, 24.12.2016, p. 1.
4 COM(2017)0563 finali - 2017/0244 (NLE).
4 COM(2017)0563 final - 2017/0244 (NLE).
Emenda 6
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5
(5)  Is-Semestru Ewropew jiġbor flimkien l-istrumenti differenti f'qafas ġenerali għal sorveljanza multilaterali integrata ta' politiki ekonomiċi, baġitarji, dwar l-impjiegi u l-qasam soċjali u għandu l-għan li jikseb il-miri tal-Ewropa 2020, inklużi dawk li jirrigwardaw l-impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar, kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/707/UE5. Mill-2015, is-Semestru Ewropew ġie rinforzat u ssimplifikat kontinwament, b'mod partikolari biex jissaħħaħ il-fokus tiegħu fuq l-impjieg u dak soċjali u biex jiffaċilita aktar id-djalogu mal-Istati Membri, is-sħab soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.
(5)  Is-Semestru Ewropew jiġbor flimkien l-istrumenti differenti f'qafas ġenerali għal sorveljanza multilaterali integrata ta' politiki ekonomiċi, baġitarji, dwar l-impjiegi u l-qasam soċjali u għandu l-għan li jikseb il-miri tal-Ewropa 2020, inklużi dawk li jirrigwardaw l-impjiegi, l-edukazzjoni u t-tnaqqis tal-faqar, kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/707/UE5. Mill-2015, is-Semestru Ewropew ġie rinforzat u ssimplifikat kontinwament, b'mod partikolari biex jissaħħaħ il-fokus tiegħu fuq l-impjieg u dak soċjali u biex jiffaċilita aktar id-djalogu mal-Istati Membri, is-sħab soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili filwaqt li fl-istess ħin iżomm enfasi qawwija fuq ir-riformi strutturali u l-kompetittività.
_________________
_________________
5 ĠU L 308, 24.11.2010, p. 46.
5 ĠU L 308, 24.11.2010, p. 46.
Emenda 7
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6
(6)  L-irkupru tal-Unjoni Ewropea mill-kriżi ekonomika qed jappoġġa tendenzi pożittivi fis-suq tax-xogħol, iżda għad hemm sfidi u spareġġi importanti fil-prestazzjoni ekonomika u soċjali bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom. Il-kriżi enfasizzat l-interdipendenza mill-qrib tal-ekonomiji tal-Istati Membri u s-swieq tax-xogħol. L-isfida ewlenija li qed niffaċċjaw illum hija li niżguraw li l-Unjoni timxi lejn stat ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u ħolqien ta' impjiegi. Dan jirrikjedi politika koordinata u ambizzjuża kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll fil-livell nazzjonali, f'konformità mat-TFUE u d-dispożizzjonijiet tal-Unjoni dwar il-governanza ekonomika. Billi tikkombina miżuri min-naħa tal-provvista u min-naħa tad-domanda, din l-azzjoni ta' politika jeħtieġ li tagħti spinta lill-investiment, iġġedded l-impenn għal riformi strutturali b'sekwenza b'mod xieraq li jtejbu l-produttività, il-prestazzjoni tat-tkabbir, il-koeżjoni soċjali u r-reżiljenza ekonomika ffaċċati b'xokkijiet u l-eżerċizzju ta' responsabbiltà fiskali, filwaqt li tieħu kont tal-impatt tagħhom fuq l-impjiegi u fuq is-soċjetà.
(6)  L-irkupru tal-Unjoni Ewropea mill-kriżi ekonomika qed jappoġġa tendenzi pożittivi fis-suq tax-xogħol, iżda għad hemm sfidi u spareġġi importanti fil-prestazzjoni ekonomika u soċjali bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom peress li t-tkabbir ekonomiku ma jirriżultax awtomatikament f'rati ogħla ta' impjiegi. Il-kriżi enfasizzat l-interdipendenza mill-qrib tal-ekonomiji tal-Istati Membri u s-swieq tax-xogħol. L-isfida ewlenija li qed niffaċċjaw illum hija li niżguraw li l-Unjoni timxi lejn stat ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, akkumpanjata mill-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli u ta' kwalità. Dan jirrikjedi politika koordinata u ambizzjuża kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll fil-livell nazzjonali, f'konformità mat-TFUE u d-dispożizzjonijiet tal-Unjoni dwar il-governanza ekonomika. Billi tikkombina miżuri min-naħa tal-provvista u min-naħa tad-domanda, din l-azzjoni ta' politika jenħtieġ li tagħti spinta lill-investiment, inkluż fl-ekonomija ċirkolari u fl-ekonomija ekoloġika u fir-rigward tal-investiment soċjali, iġġedded l-impenn għal riformi strutturali, b'sekwenza xierqa, li huma soċjalment u ekonomikament ibbilanċjati, li jtejbu l-produttività, il-prestazzjoni tat-tkabbir, il-koeżjoni soċjali u r-reżiljenza ekonomika ffaċċati b'xokkijiet u l-eżerċizzju ta' responsabbiltà fiskali, filwaqt li dawk ir-riformi strutturali jenħtieġ li jkollhom impatt pożittiv fuq l-impjiegi u fuq is-soċjetà.
Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7
(7)  Riformi fis-suq tax-xogħol, fosthom il-mekkaniżmi tal-iffissar tal-pagi nazzjonali, jeħtieġ isegwu prattiki nazzjonali tad-djalogu soċjali u jippermettu l-opportunità meħtieġa biex jiġu kkunsidrati b'mod ġenerali l-kwistjonijiet soċjoekonomiċi, inklużi titjib fil-kompetittività, il-ħolqien tal-impjiegi, politiki dwar it-tagħlim tul il-ħajja u t-taħriġ kif ukoll dwar id-dħul reali.
(7)  Riformi fis-suq tax-xogħol, fosthom il-mekkaniżmi tal-iffissar tal-pagi nazzjonali, jenħtieġ li jsegwu prattiki nazzjonali tad-djalogu soċjali u jippermettu l-opportunità meħtieġa biex jiġu kkunsidrati b'mod ġenerali l-kwistjonijiet soċjoekonomiċi, inklużi titjib fl-istandards tal-għajxien, fl-ugwaljanza, fil-kompetittività, fil-produttività, fil-ħolqien tal-impjiegi sostenibbli u ta' kwalità, fil-politiki dwar it-tagħlim tul il-ħajja u t-taħriġ kif ukoll fid-dħul reali.
Emenda 9
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8
(8)  L-Istati Membri u l-Unjoni jeħtieġu jindirizzaw ukoll il-konsegwenzi soċjali tal-kriżi ekonomika u finanzjarja u jimmiraw li jibnu soċjetà inklużiva li fiha n-nies jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u jiġġestixxu l-bidla, u li jkunu jistgħu jieħdu sehem b'mod attiv fis-soċjetà u fl-ekonomija, kif deskritt ukoll fir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni attiva ta' nies esklużi mis-suq tax-xogħol6. L-inugwaljanza jenħtieġ tiġi ttrattata, l-aċċess u opportunitajiet għal kulħadd jeħtieġu jiġu żgurati filwaqt li l-faqar u l-esklużjoni soċjali (inklużi dawk tat-tfal) jenħtieġ li jitnaqqsu, b'mod partikolari billi jiġi żgurat funzjonament effettiv tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali u jitneħħew l-ostakoli għall-edukazzjoni u t-taħriġ u l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Hekk kif iseħħu mudelli ekonomiċi u kummerċjali ġodda fil-postijiet tax-xogħol tal-UE, ir-relazzjonijiet tax-xogħol qed jinbidlu wkoll. L-Istati Membri jenħtieġ jiżguraw li r-relazzjonijiet ġodda ta' impjieg iżommu u jsaħħu l-mudell soċjali tal-Ewropa.
(8)  L-Istati Membri u l-Unjoni jenħtieġ li jindirizzaw ukoll il-konsegwenzi soċjali tal-kriżi ekonomika u finanzjarja u jimmiraw li jibnu soċjetà inklużiva u soċjalment ġusta li fiha n-nies jingħataw is-setgħa li jantiċipaw u jiġġestixxu l-bidla, u li jkunu jistgħu jieħdu sehem b'mod attiv fis-soċjetà u fl-ekonomija, kif deskritt ukoll fir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-inklużjoni attiva ta' nies esklużi mis-suq tax-xogħol6. L-inugwaljanza u d-diskriminazzjoni jenħtieġu li jiġu ttrattati, l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd jenħtieġ li jiġu żgurati filwaqt li l-faqar u l-esklużjoni soċjali (partikolarment fost it-tfal) jenħtieġu li jiġu eradikati, b'mod partikolari billi jiġi żgurat funzjonament effettiv tas-swieq tax-xogħol u tas-sistemi tal-protezzjoni soċjali adegwati u effettivi u jitneħħew l-ostakoli għall-edukazzjoni, t-taħriġ u l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol. Hekk kif iseħħu mudelli ekonomiċi u kummerċjali ġodda fil-postijiet tax-xogħol tal-UE, ir-relazzjonijiet tax-xogħol qed jinbidlu wkoll. L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li r-relazzjonijiet ġodda ta' impjieg iżommu u jsaħħu l-mudell soċjali tal-Ewropa billi jiżguraw li n-nies f'forom ta' xogħol emerġenti jkunu koperti u protetti mir-regolamenti tax-xogħol. Jenħtieġ li l-Istati Membri jappoġġaw il-potenzjal tal-persuni b'diżabilità fil-kontribuzzjoni għat-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp soċjali.
__________________
__________________
6 COM(2008)0639 finali
6 COM(2008)0639 final.
Emenda 10
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)
(8a)   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jenħtieġ li joħolqu spazji ta' riflessjoni u djalogu bl-appoġġ tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) speċjalizzati u tal-organizzazzjonijiet ta' persuni li jesperjenzaw il-faqar, sabiex jiġi żgurat li dawn il-persuni jistgħu jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni tal-politiki li jaffettwawhom.
Emenda 11
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11
(11)  Dawn il-Linji Gwida Integrati jeħtieġ li jsawru l-bażi għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi li l-Kunsill jaf jagħti lill-Istati Membri, L-Istati Membri għandhom jagħmlu użu sħiħ mill-Fond Soċjali Ewropew u fondi oħra tal-Unjoni biex irawmu l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-edukazzjoni, u jtejbu l-amministrazzjoni pubblika. Filwaqt li dawn il-Linji Gwida Integrati huma indirizzati lill-Istati Membri u lill-Unjoni, huma jeħtieġu jiġu implimentati fi sħubija mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali kollha, filwaqt li l-parlamenti, kif ukoll is-sħab soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jkunu involuti mill-qrib.
(11)  Dawn il-Linji Gwida Integrati u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jenħtieġ li jsawru l-bażi għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi mmirati sew, li l-Kunsill jindirizza lill-Istati Membri. L-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu użu sħiħ mill-Fond Soċjali Ewropew u fondi oħra tal-Unjoni biex irawmu l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali, it-tagħlim tul il-ħajja u l-edukazzjoni, u jtejbu l-amministrazzjoni pubblika. Filwaqt li dawn il-Linji Gwida Integrati huma indirizzati lill-Istati Membri u lill-Unjoni, huma jenħtieġu li jiġu implimentati fi sħubija mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali kollha, filwaqt li l-parlamenti, kif ukoll is-sħab soċjali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jkunu involuti mill-qrib.
Emenda 12
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12
(12)  Il-Kumitat tal-Impjiegi u l-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali għandhom jissorveljaw il-mod li bih il-politiki rilevanti jiġu implimentati fid-dawl tal-linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi, f'konformità mal-mandati rispettivi tagħhom ibbażati fuq it-Trattat. Dawn il-kumitati u korpi preparatorji oħra tal-Kunsill involuti fil-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u soċjali għandhom jaħdmu flimkien mill-qrib,
(12)  Il-Kumitat tal-Impjiegi u l-Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali jenħtieġ li jissorveljaw il-mod li bih il-politiki rilevanti jiġu implimentati fid-dawl tal-linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi, f'konformità mal-mandati rispettivi tagħhom ibbażati fuq it-Trattat. Dawn il-kumitati u korpi preparatorji oħra tal-Kunsill involuti fil-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u soċjali jenħtieġ li jaħdmu flimkien mill-qrib mal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari mal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tiegħu, bil-għan li jiżguraw responsabbiltà demokratika,
Emenda 13
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 5 – paragrafu 1
L-Istati Membri jeħtieġ li jiffaċilitaw il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità, inkluż billi jitnaqqsu l-ostakoli li n-negozji jiffaċċjaw biex jimpjegaw in-nies, billi tiġi promossa l-intraprenditorija u l-impjieg indipendenti u, b'mod partikolari, billi jiġu sostnuti l-ħolqien u t-tkabbir ta' intrapriżi mikro u żgħar. L-Istati Membri jeħtieġ li jippromwovu b'mod attiv l-ekonomija soċjali u jrawmu l-innovazzjoni soċjali.
L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw u jinvestu fil-ħolqien ta' impjiegi sostenibbli, aċċessibbli u ta' kwalità fil-livelli ta' ħiliet, is-setturi tas-suq tax-xogħol u r-reġjuni, inkluż billi jiżviluppaw bis-sħiħ il-potenzjal ta' setturi orjentati lejn il-futur, bħall-ekonomija ekoloġika u l-ekonomija ċirkolari, is-settur tal-kura u s-settur diġitali. L-Istati Membri għandhom jippermettu lin-nies jibbilanċjaw ix-xogħol u l-ħajja privata, jiżguraw li l-postijiet tax-xogħol ikunu adattati għal persuni b'diżabilità u għal ħaddiema kbar fl-età, jgħinu lin-negozji biex jimpjegaw in-nies, u jippromwovu l-intraprenditorija responsabbli u l-impjiegi indipendenti, b'mod partikolari billi jiġu sostnuti l-ħolqien u t-tkabbir ta' intrapriżi mikro u żgħar. L-Istati Membri għandhom jippromwovu b'mod attiv l-ekonomija soċjali u jrawmu l-innovazzjoni soċjali.
Emenda 14
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 5 – paragrafu 2
L-Istati Membri jeħtieġ li jinkoraġġixxu forom innovattivi ta' xogħol, li joħolqu opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd b'mod responsabbli.
L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu forom innovattivi ta' xogħol, li joħolqu opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità għolja għal kulħadd b'mod responsabbli, filwaqt li jqisu l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, filwaqt li jiżguraw konformità sħiħa mad-dritt tal-Unjoni, mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u mal-prattiki tax-xogħol kif ukoll mas-sistemi tar-relazzjonijiet industrijali. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jippromwovu prattiki tajba f'dan il-qasam.
Emenda 15
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 5 – paragrafu 2a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom inaqqsu l-burokrazija sabiex itaffu kull piż żejjed fuq l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, li jikkontribwixxu b'mod sinjifikanti għall-ħolqien tal-impjiegi.
Emenda 16
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 5 – paragrafu 3
Il-piż tat-taxxa jeħtieġ li jiġi mbiegħed mix-xogħol għal sorsi oħra ta' tassazzjoni li jagħmlu inqas ħsara lill-impjiegi u lit-tkabbir u jitqies l-effett ridistributtiv tas-sistema tat-taxxa, filwaqt li jitħares id-dħul għal protezzjoni soċjali adegwata u nfiq li jsaħħaħ it-tkabbir.
L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom sabiex inaqqsu l-piż tat-taxxa fuq ix-xogħol u jbegħduh mix-xogħol lejn sorsi oħra ta' tassazzjoni li jagħmlu inqas ħsara lill-impjiegi u lit-tkabbir u jitqies l-effett ridistributtiv tas-sistema tat-taxxa, filwaqt li jitħares id-dħul għal protezzjoni soċjali adegwata u nfiq li jsaħħaħ it-tkabbir, inkluż l-investiment fis-servizzi pubbliċi ta' interess ġenerali.
Emenda 17
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 5 – paragrafu 4
F'konformità ma' prattiki nazzjonali u b'rispett lejn l-awtonomija tas-sħab soċjali, l-Istati Membri jeħtieġ li jinkoraġġixxu mekkaniżmi trasparenti u prevedibbli li jiffissaw il-pagi u jippermettu li l-pagi jirrispondu għall-iżviluppi fil-produttività filwaqt li jiżguraw pagi ġusti li jipprovdu għal livell ta' għajxien deċenti. Dawn il-mekkaniżmi jeħtieġ li jieħdu kont tad-differenzi fil-livelli tal-ħiliet u tad-diverġenzi fil-prestazzjoni ekonomika bejn ir-reġjuni, is-setturi u l-kumpaniji. F'rispett tal-prattiki nazzjonali, l-Istati Membri u s-sħab soċjali jeħtieġ li jiżguraw livelli ta' pagi minimi filwaqt li jieħdu kont tal-impatt tagħhom fuq il-kompetittività, il-ħolqien tal-impjiegi u l-faqar fost dawk li jaħdmu.
F'konformità ma' prattiki nazzjonali u b'rispett lejn l-awtonomija tas-sħab soċjali, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu mekkaniżmi trasparenti u prevedibbli li jiffissaw il-pagi u jippermettu li l-pagi jirrispondu għall-iżviluppi fil-produttività filwaqt li jiżguraw pagi ġusti li jipprovdu għal livell ta' għajxien deċenti b'mod sostenibbli u responsabbli. Dawn il-mekkaniżmi għandhom jieħdu kont tad-differenzi fil-livelli tal-ħiliet u tad-diverġenzi fil-prestazzjoni ekonomika bejn ir-reġjuni, is-setturi u l-kumpaniji. F'rispett tal-prattiki nazzjonali, l-Istati Membri u s-sħab soċjali għandhom jiżguraw livelli ta' pagi minimi filwaqt li jieħdu kont tal-impatt tagħhom fuq il-kompetittività, il-ħolqien tal-impjiegi u l-faqar fost dawk li jaħdmu.
Emenda 18
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 6 – titolu
Il-Linja gwida 6: Insaħħu l-provvista tal-ħaddiema: aċċess għall-impjiegi, il-ħiliet u l-kompetenzi
Il-Linja gwida 6: Insaħħu l-provvista tax-xogħol u ntejbu l-aċċess għall-impjiegi, il-ħiliet u l-kompetenzi
Emenda 19
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 6 – paragrafu 1
Fil-kuntest ta' żviluppi teknoloġiċi, tibdil ambjentali u demografiku, l-Istati Membri, f'kooperazzjoni mas-sħab soċjali, jeħtieġ li jippromwovu l-produttività u l-impjegabbiltà permezz ta' provvista adegwata ta' għarfien, ħiliet u kompetenzi rilevanti matul il-ħajja kollha tax-xogħol tan-nies biex iwieġbu għall-ħtiġijiet kurrenti u futuri tas-suq tax-xogħol. L-Istati Membri jeħtieġ li jagħmlu l-investimenti meħtieġa fl-edukazzjoni u fit-taħriġ, kemm f'dawk inizjali kif ukoll f'dawk kontinwi. Jeħtieġ li jaħdmu flimkien mas-sħab soċjali, il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u partijiet ikkonċernati oħra biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali fis-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, biex jipprovdu edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta' kwalità u inklussivi. Jeħtieġ li jiżguraw it-trasferiment tal-intitolamenti tat-taħriġ matul tranżizzjonijiet professjonali. Dan se jippermetti lil kulħadd li jantiċipa u jadatta aħjar għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u li jiġġestixxi t-tranżizzjonijiet b'suċċess, u b'hekk tissaħħaħ ir-reżiljenza globali tal-ekonomija għax-xokkijiet.
Fil-kuntest ta' żviluppi teknoloġiċi, tibdil ambjentali u demografiku, l-Istati Membri, f'kooperazzjoni mas-sħab soċjali u mas-soċjetà ċivili, għandhom jippromwovu s-sostenibbiltà, il-produttività u l-impjegabbiltà permezz ta' provvista adegwata ta' għarfien, ħiliet u kompetenzi rilevanti matul il-ħajja kollha tax-xogħol tan-nies biex iwieġbu għall-opportunitajiet kurrenti u futuri tas-suq tax-xogħol, inkluż permezz tal-promozzjoni mmirata tat-taħriġ fis-setturi tax-xjenza, tat-teknoloġija, tal-inġinerija u tal-matematika. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-investimenti meħtieġa fl-edukazzjoni u fit-taħriġ, kemm f'dawk inizjali kif ukoll f'dawk kontinwi u fit-tagħlim tul il-ħajja, intiżi mhux biss għall-edukazzjoni formali iżda wkoll għat-tagħlim mhux formali u informali, u li jiżguraw aċċess u opportunitajiet indaqs għal kulħadd. Għandhom jaħdmu flimkien mas-sħab soċjali, mal-fornituri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ma' partijiet ikkonċernati oħra biex jiġu indirizzati d-dgħufijiet strutturali u tittejjeb il-kwalità tas-sistemi tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, biex jipprovdu edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta' kwalità u inklussivi, filwaqt li jqisu wkoll il-ħtiġijiet partikolari tal-persuni b'diżabilità, tal-minoranzi etniċi u nazzjonali, tal-immigranti u tar-rifuġjati. Għandhom jiżguraw it-trasferiment ta' intitolamenti għal taħriġ f'bidliet matul il-ħajja professjonali permezz ta' sistema ta' punti u l-akkumulazzjoni ta' drittijiet assoċjati. Dan għandu jippermetti lil kulħadd li jantiċipa u jadatta aħjar għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, li jevita n-nuqqas ta' tlaqqigħ tal-ħiliet u li jiġġestixxi t-tranżizzjonijiet b'suċċess, u b'hekk tissaħħaħ ir-reżiljenza globali tal-ekonomija għax-xokkijiet.
Emenda 20
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 6 – paragrafu 2
L-Istati Membri jeħtieġ li jrawmu opportunitajiet ugwali fl-edukazzjoni u jgħollu l-livelli ġenerali tal-edukazzjoni, b'mod partikolari għal dawk l-inqas kwalifikati. Jeħtieġ li dawn jiżguraw riżultati ta' tagħlim ta' kwalità, inaqqsu l-għadd ta' żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola, lill-gradi terzjarji jtejbulhom ir-rilevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol, itejbu l-monitoraġġ u t-tbassir tal-ħiliet u jżidu l-parteċipazzjoni tal-adulti fl-edukazzjoni u t-taħriġ kontinwi. L-Istati Membri jeħtieġ i jsaħħu t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fis-sistemi tal-edukazzjoni u fit-taħriġ vokazzjonali tagħhom, inkluż permezz ta' apprendistati effettivi u ta' kwalità, billi jagħmlu l-ħiliet aktar viżibbli u paragunabbli u jżidu l-opportunitajiet għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-ħiliet u l-kompetenzi miksubin barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali. Jeħtieġ li jtejbu u jżidu l-provvista u l-użu tat-taħriġ vokazzjonali kontinwu flessibbli. L-Istati Membri jeħtieġ li jappoġġaw ukoll lill-adulti b'ħiliet baxxi biex iżommu jew jiżviluppaw l-impjegabbiltà tagħhom fuq medda twila ta' żmien billi tingħata spinta lill-aċċess u t-teħid ta' opportunitajiet ta' tagħlim ta' kwalità, permezz tal-istabbiliment tal-Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet, inkluż valutazzjoni tal-ħiliet, l-offerta tat-tlaqqigħ għall-edukazzjoni u t-taħriġ u l-validazzjoni u r-rikonoxximent tal-ħiliet miksuba.
L-Istati Membri għandhom irawmu opportunitajiet ugwali fl-edukazzjoni, inkluża l-edukazzjoni bikrija tat-tfal, u jgħollu l-livelli ġenerali tal-edukazzjoni, b'mod partikolari għal dawk l-inqas kwalifikati u għal studenti li ġejjin minn ambjenti żvantaġġati. Huma għandhom jiżguraw riżultati ta' tagħlim ta' kwalità, jiżviluppaw u jsaħħu l-ħiliet bażiċi, irawmu l-iżvilupp ta' ħiliet intraprenditorjali, inaqqsu l-għadd ta' żgħażagħ li jitilqu kmieni mill-iskola, lill-gradi terzjarji jtejbulhom ir-rilevanza tagħhom għas-suq tax-xogħol, itejbu l-monitoraġġ u t-tbassir tal-ħiliet u jżidu l-parteċipazzjoni tal-adulti fl-edukazzjoni u t-taħriġ kontinwi, inkluż permezz ta' politiki li jipprevedu liv edukattiv u għal taħriġ, kif ukoll taħriġ vokazzjonali waqt ix-xogħol u tagħlim tul il-ħajja. L-Istati Membri għandhom isaħħu t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol fis-sistemi tal-edukazzjoni u fit-taħriġ vokazzjonali tagħhom, inkluż permezz ta' apprendistati effettivi u ta' kwalità, billi jagħmlu l-ħiliet aktar viżibbli u paragunabbli u jżidu l-opportunitajiet għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-ħiliet u l-kompetenzi miksubin barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali. Huma għandhom itejbu u jżidu l-provvista u l-użu tat-taħriġ vokazzjonali kontinwu flessibbli. L-Istati Membri għandhom jimmiraw l-appoġġ ukoll għall-adulti b'ħiliet baxxi biex iżommu jew jiżviluppaw l-impjegabbiltà tagħhom fuq medda twila ta' żmien billi tingħata spinta lill-aċċess u t-teħid ta' opportunitajiet ta' tagħlim ta' kwalità, permezz tal-istabbiliment tal-Perkorsi ta' Titjib tal-Ħiliet, inkluż valutazzjoni tal-ħiliet, offerta għall-edukazzjoni u t-taħriġ li taqbel mal-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol u l-validazzjoni u r-rikonoxximent tal-ħiliet miksuba.
Emenda 21
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 6 – paragrafu 2a (ġdid)
Bl-għan li jippromwovu l-produttività u l-benesseri fit-tul tal-forza tax-xogħol tagħhom, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ tagħhom, apparti li jindirizzaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, ikunu mmirati lejn it-trawwim tal-iżvilupp personali, il-koeżjoni soċjali, il-fehim interkulturali u ċ-ċittadinanza attiva;
Emenda 22
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 6 – paragrafu 3
Ir-rati għoljin tal-qgħad u l-inattività jeħtieġ li jiġu indirizzati, fosthom permezz ta' assistenza f'waqtha u mfassla apposta bbażata fuq l-appoġġ għat-tfittix ta' impjieg, taħriġ u kwalifikazzjoni mill-ġdid. Wara 18-il xahar ta' qgħad, l-aktar tard, jeħtieġ jiġu segwiti strateġiji komprensivi li jinkludu valutazzjoni individwali fid-dettall bl-għan li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-qgħad strutturali u biex jiġi evitat. Il-qgħad fost iż-żgħażagħ u r-rati għolja ta' żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, mill-impjieg jew mit-taħriġ (NEETs), jeħtieġ li jiġu indirizzati permezz ta' titjib strutturali fit-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol, inkluż permezz tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ1.
Ir-rati għoljin tal-qgħad, il-qgħad fit-tul u l-inattività fit-tul għandhom jiġu indirizzati, fosthom permezz ta' assistenza f'waqtha, integrata u mfassla apposta bbażata fuq l-appoġġ għat-tfittix ta' impjieg, taħriġ, kwalifikazzjoni mill-ġdid u segwitu xieraq. Għal dan il-għan, huwa meħtieġ approċċ ikkoordinat f'dak li jikkonċerna s-servizzi soċjali u tal-impjiegi, u dan ifisser kooperazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi tal-impjiegi, is-servizzi soċjali, is-sħab soċjali u l-awtoritajiet lokali. Għandhom jiġu segwiti strateġiji komprensivi li jinkludu valutazzjoni individwali fid-dettall kemm jista' jkun bikrija bl-għan li jitnaqqas u jiġi evitat b'mod sinifikanti l-qgħad fit-tul u strutturali. Il-qgħad fost iż-żgħażagħ u r-rati għolja ta' żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, mill-impjieg jew mit-taħriġ (NEETs), għandhom jiġu indirizzati permezz ta' titjib strutturali fit-tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol, inkluż permezz tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ1.
__________________
__________________
1 ĠU C 120, 26.4.2013, p. 1–6
1 ĠU C 120, 26.4.2013, p. 1.
Emenda 23
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 6 – paragrafu 4
Riformi fit-tassazzjoni biex it-taxxi jiġu mbiegħda mix-xogħol jeħtieġ li jkollhom l-għan li jitnaqqsu l-ostakoli u d-diżinċentivi fir-rigward tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, b'mod partikolari għall-aktar persuni mbiegħda mis-suq tax-xogħol. Jeħtieġ li l-Istati Membri jappoġġaw ambjent adattat għax-xogħol għal persuni b'diżabilità, inkluż azzjonijiet ta' appoġġ finanzjarju mmirati u servizzi finanzjarji li jippermettulhom li jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà.
Ir-riformi fit-tassazzjoni biex it-taxxi jiġu mbiegħda gradwalment mix-xogħol għandu jkollhom l-għan li jitnaqqsu l-ostakoli mhux ġustifikati u l-burokrazija żejda u jipprovdu inċentivi fir-rigward tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, b'mod partikolari għall-aktar persuni mbiegħda mis-suq tax-xogħol, filwaqt li jiġi żgurat li t-trasferimenti tat-taxxa ma jipperikolawx is-sostenibbiltà tal-istat soċjali. L-Istati Membri għandhom jappoġġaw ambjent adattat għax-xogħol għal persuni b'diżabilità u l-ħaddiema kbar fl-età, inkluż azzjonijiet ta' appoġġ finanzjarju mmirati u servizzi finanzjarji li jippermettulhom li jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà kollha kemm hi. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jippromwovu impjiegi appoġġati f'suq tax-xogħol miftuħ u inklużiv.
Emenda 24
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 6 – paragrafu 5
L-ostakoli għall-parteċipazzjoni u l-progress fil-karriera jeħtieġ li jiġu eliminati biex tiġi żgurata ugwaljanza bejn is-sessi u tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, inkluż permezz ta' paga ndaqs għall-istess xogħol. Jeħtieġ li tiġi promossa r-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol u tal-familja, b'mod partikolari permezz tal-aċċess għall-kura fit-tul u b'edukazzjoni u kura ta' kwalità li huma ta' prezz raġonevoli fit-tfulija bikrija. Jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-ġenituri u persuni oħrajn b'responsabbiltajiet ta' kura jkollhom aċċess għal liv xieraq tal-familja u arranġamenti flessibbli ta' xogħol sabiex jintlaħaq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, u jippromwovu użu bbilanċjat ta' dawn id-drittijiet bejn in-nisa u l-irġiel.
L-ostakoli għall-parteċipazzjoni u l-progress fil-karriera għandhom jiġu eliminati biex tiġi żgurata ugwaljanza bejn is-sessi u tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, inkluż permezz ta' paga ndaqs għall-istess xogħol fis-setturi u l-professjonijiet kollha. L-Istati Membri għandhomjiżviluppaw u jimplimentaw politiki dwar it-trasparenza tal-pagi u l-awditi tal-pagi sabiex titnaqqas id-diskrepanza fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel. L-Istati Membri għandhom jinfurzaw id-Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a billi jistabbilixxu penali effettivi, proporzjonati u dissważivi fuq l-impjegaturi li jħallsu pagi differenti għall-istess xogħol, skont jekk jitwettaqx minn raġel jew mara. Ir-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja tax-xogħol, dik privata u dik tal-familja għandha tiġi promossa għal kulħadd. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ġenituri u persuni oħrajn b'responsabbiltajiet ta' kura, ikollhom aċċess għal liv xieraq tal-familja u liv għall-indukrar, kura fit-tul u edukazzjoni u indukrar bikrija tat-tfal ta' kwalità u affordabbli u arranġamenti flessibbli ta' xogħol orjentati lejn il-ħaddiema, bħat-telexogħol u l-metodi aġevolati ta' ħidma, sabiex jintlaħaq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, u jippromwovu użu bbilanċjat ta' dawn id-drittijiet bejn in-nisa u l-irġiel. L-Istati Membri għandhom jiżguraw appoġġ għall-persuni li jindukraw li jkollhom jillimitaw jew iwaqqfu l-attività professjonali tagħhom biex ikunu jistgħu jindukraw kif xieraq lil persuna oħra.
________________
1a Direttiva 2006/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol (ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.)
Emenda 25
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 2
Il-politiki jeħtieġ li jkollhom l-għan li jtejbu u jappoġġaw l-adattament u t-transizzjonijiet għas-suq tax-xogħol. L-Istati Membri jeħtieġ li jattivaw b'mod effettiv u jippermettu dawk li jistgħu jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol. Jeħtieġ li l-Istati Membri jsaħħu l-effettività tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol billi jagħmluhom aktar immirati, aktar mifruxin, jilħqu aktar 'il bogħod u billi jorbtuhom aħjar mal-appoġġ għad-dħul, ibbażati fuq id-drittijiet u r-responsabbiltajiet għad-diżokkupati li qed ifittxu impjieg b'mod attiv. Jeħtieġ li l-Istati Membri jimmiraw għal servizzi pubbliċi tal-impjiegi aktar effettivi billi jiżguraw assistenza f'waqtha u mfassla apposta li tappoġġa lil dawk li qed ifittxu impjieg. Dawn is-servizzi jeħtieġ li jappoġġaw id-domanda tas-suq tax-xogħol u jimplimentaw ġestjoni bbażata fuq il-prestazzjoni.
Il-politiki għandu jkollhom l-għan li jtejbu u jappoġġaw l-adattament u t-transizzjonijiet għas-suq tax-xogħol sabiex il-ħaddiema jkunu jistgħu jimxu 'l quddiem fil-karrieri tagħhom. L-Istati Membri għandhom jattivaw b'mod effettiv u jippermettu dawk li jistgħu jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol permezz ta' appoġġ individwali u servizzi integrati fi ħdan approċċ ta' inklużjoni attiva aktar wiesa'. L-Istati Membri għandhom isaħħu l-effettività tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol billi jżidu l-finanzjament tagħhom, jagħmluhom aktar immirati, aktar mifruxin, jilħqu aktar 'il bogħod u billi jiżguraw appoġġ għad-dħul adegwat għad-diżokkupati filwaqt li jkunu qed ifittxu impjieg, u filwaqt li jitqiesu d-drittijiet u r-responsabbiltajiet tad-diżokkupati. Dan jinkludi ħidma mas-sħab soċjali u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, sabiex tiżdied l-effettività u l-obbligu ta' rendikont ta' dawk il-politiki. L-Istati Membri għandhom jimmiraw għal servizzi pubbliċi tal-impjiegi aktar effettivi, interkonnessi u ta' kwalità, billi jiżguraw assistenza f'waqtha u mfassla apposta li tappoġġa lil dawk li qed ifittxu impjieg, li jippermettu li dawn ikunu jistgħu jfittxu impjieg fl-Unjoni kollha, li jappoġġaw id-domanda tas-suq tax-xogħol u li jimplimentaw ġestjoni bbażata fuq il-prestazzjoni.
Emenda 26
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 3
Jeħtieġ li l-Istati Membri jipprovdu lill-persuni qiegħda b'benefiċċji tal-qgħad adegwati għal tul ta' żmien raġonevoli, f'konformità mal-kontribuzzjonijiet tagħhom u r-regoli ta' eliġibilità nazzjonali. Jeħtieġ li dawn il-benefiċċji ma jikkostitwixxux diżinċentiv għal ritorn lura ta' malajr għax-xogħol.
L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-persuni qiegħda benefiċċji tal-qgħad adegwati għal tul ta' żmien li jkun biżżejjed biex itihom il-ħin raġonevolment meħtieġ ħalli jsibu impjieg ta' kwalità, f'konformità mal-kontribuzzjonijiet tagħhom u r-regoli ta' eliġibilità nazzjonali. Dawn il-benefiċċji għandhom ikunu akkumpanjati minn politiki attivi tas-suq tax-xogħol u miżuri li joħolqu inċentivi għal ritorn rapidu għal impjiegi ta' kwalità.
Emenda 27
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 4
Il-mobbiltà tal-istudenti u l-ħaddiema jeħtieġ li tiġi promossa bl-għan li jittejbu l-ħiliet tal-impjegabbiltà u jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-suq tax-xogħol Ewropew. Jeħtieġ li jitneħħew l-ostakli għall-mobilità fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fil-pensjonijiet okkupazzjonali u personali u fir-rikonoxximent ta' kwalifiki. L-Istati Membri jeħtieġ li jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-proċeduri amministrattivi ma jkunux fattur ta' imblukkar jew ta' kumplikazzjoni għall-ħaddiema minn Stati Membri oħra f'impjieg attiv. L-Istati Membri jeħtieġ ukoll li jipprevjenu l-abbuż tar-regoli eżistenti u jindirizzaw l-‘eżodu potenzjali ta' mħuħ' minn ċerti reġjuni.
Il-mobbiltà tal-istudenti u l-ħaddiema għandha tiġi żgurata bħala libertà fundamentali bl-għan li jittejbu l-ħiliet u jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tas-suq tax-xogħol Ewropew. Għandha tiġi promossa wkoll il-mobilità interna. Għandhomjitneħħew l-ostakli għall-mobilità fl-edukazzjoni u t-taħriġ, fil-pensjonijiet okkupazzjonali u personali, fl-aċċess għall-protezzjoni soċjali, fir-rikonoxximent tal-kwalifiki u l-ħiliet kif ukoll ir-rekwiżiti lingwistiċi sproporzjonati. Il-ħaddiema mobbli għandhom jiġu appoġġati anke billi jittejjeb l-aċċess u l-għarfien tagħhom b'rabta md-drittijiet fuq il-post tax-xogħol. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-proċeduri amministrattivi ma jkunux fattur ta' imblukkar jew ta' kumplikazzjoni għall-ħaddiema minn Stati Membri oħra f'impjieg attiv. L-Istati Membri għandhom jipprevjenu wkoll l-abbuż tar-regoli eżistenti u jindirizzaw l-"eżodu ta' mħuħ" potenzjali minn ċerti reġjuni. Huma għandhom jagħmlu dan billi jintensifikaw u jappoġġaw l-investiment f'setturi li għandhom potenzjal reali li jiġġeneraw opportunitajiet ta' impjiegi ta' kwalità għolja, bħalma huma l-ekonomija ekoloġika u l-ekonomija ċirkolari, is-settur tal-kura u s-settur diġitali.
Emenda 28
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 7 – paragrafu 5
F'konformità ma' prattiki nazzjonali, u sabiex jinkiseb djalogu soċjali aktar effikaċi u eżiti soċjoekonomiċi aħjar, l-Istati Membri jeħtieġ li jiżguraw involviment f'waqtu u sinifikanti tas-sħab soċjali fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta' riformi ekonomiċi u soċjali u fil-qasam tal-impjiegi u l-politiki, inkluż billi jingħata appoġġ lil kapaċità akbar tas-sħab soċjali. Is-sħab soċjali jeħtieġ li jiġu mħeġġa jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet kollettivi fi kwistjonijiet rilevanti għalihom, filwaqt li jirrispettaw b'mod sħiħ l-awtonomija u d-dritt tagħhom għal azzjoni kollettiva.
F'konformità ma' prattiki nazzjonali u mal-prinċipji tas-sħubija, u sabiex jinkiseb djalogu soċjali u ċivili aktar effikaċi u eżiti soċjoekonomiċi aħjar, l-Istati Membri għandhom jiżguraw involviment f'waqtu, ġenwin u sinifikanti tas-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-politiki u r-riformi ekonomiċi, soċjali u fil-qasam tal-impjiegi, fil-fażijiet kollha tal-proċess, inkluż billi jingħata appoġġ għal kapaċità akbar tas-sħab soċjali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Tali involviment għandu jmur lil hinn mis-sempliċi konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati. Is-sħab soċjali għandhom jiġu mħeġġa jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet kollettivi fi kwistjonijiet rilevanti għalihom, filwaqt li jirrispettaw b'mod sħiħ l-awtonomija u d-dritt tagħhom għal azzjoni kollettiva. Il-ħaddiem b'kuntratti atipiċi ta' impjieg u l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw ukoll id-dritt tagħhom ta' organizzazzjoni u tal-innegozjar kollettiv. L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex isaħħu r-rwol tas-sħab soċjali.
Emenda 29
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – titolu
Il-Linja gwida 8: Nippromwovu l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd, inrawmu l-inklużjoni soċjali u niġġieldu l-faqar
Il-Linja gwida 8: Nippromwovu l-ugwaljanza u l-opportunitajiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni għal kulħadd, inrawmu l-inklużjoni soċjali u niġġieldu l-faqar
Emenda 30
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 1
Jeħtieġ li l-Istati Membri jippromwovu swieq tax-xogħol inklużivi miftuħa għal kulħadd, billi jdaħħlu fis-seħħ miżuri effettivi sabiex jippromwovu opportunitajiet indaqs għal gruppi li ma jkunux rappreżentati biżżejjed fis-suq tax-xogħol. Huma jeħtieġ li jiżguraw it-trattament ugwali rigward l-impjiegi, il-protezzjoni soċjali, l-edukazzjoni u l-aċċess għal oġġetti u servizzi, irrispettivament mis-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali.
L-Istati Membri għandhom, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, idaħħlu fis-seħħ miżuri effettivi għall-ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u jippromwovu opportunitajiet indaqs għal kulħadd biex kulħadd ikun jista' jipparteċipa fis-soċjetà. Dawn il-miżuri għandhom jinkludu dawk li jippromwovu swieq tax-xogħol inklużivi miftuħa għal kulħadd, fosthom permezz ta' miżuri li jiġġieldu d-diskriminazzjoni fl-aċċess għas-suq tax-xogħol u fi ħdanu, bl-għan li jingħata appoġġ lil dawk li qed jiġu diskriminati, li huma sottorappreżentati jew li jinsabu f'sitwazzjoni vulnerabbli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw trattament ugwali u jiġġieldu t-tipi kollha ta' dikiminazzjoni fl-impjiegi, il-protezzjoni soċjali, l-edukazzjoni u l-aċċess għal oġġetti u servizzi, irrispettivament mis-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età, l-orjentazzjoni sesswali jew l-isfond soċjoekonomiku. Għal dak l-għan, huma meħtieġa miżuri partikolari li jappoġġaw lill-persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, u jeħtieġ li dawn jiġu appoġġati b'finanzjament adegwat sabiex tiġi evitata kwalunkwe kompetizzjoni potenzjali għar-riżorsi bejn il-benefiċjarji kkonċernati.
Emenda 31
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 2
L-Istati Membri jeħtieġ li jimmodernizzaw is-sistemi tal-protezzjoni soċjali biex jipprovdu protezzjoni soċjali effettiva, effiċjenti u adegwata fl-istadji kollha tal-ħajja tal-individwu, filwaqt li jrawmu l-inklużjoni soċjali u l-mobilità soċjali 'l fuq, jinċentivaw il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u jindirizzaw l-inugwaljanzi, inkluż permezz tas-sistemi fiskali u ta' benefiċċji tagħhom. Jeħtieġ li l-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali twassal għal aċċessibbiltà, sostenibbiltà, adegwatezza u kwalità aħjar.
L-Istati Membri għandhom itejbu s-sistemi tal-protezzjoni soċjali biex jipprovdu protezzjoni soċjali effettiva, effiċjenti u adegwata fl-istadji kollha tal-ħajja tal-individwu, inklużi l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom, filwaqt li jrawmu l-inklużjoni soċjali u l-mobilità soċjali 'l fuq, jinċentivaw il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol u jindirizzaw l-inugwaljanzi, inkluż permezz tas-sistemi fiskali u ta' benefiċċji tagħhom. It-titjib u l-innovazzjonijiet fis-sistemi ta' protezzjoni soċjali għandhom iwasslu għal aċċess, disponibbiltà, sostenibbiltà, adegwatezza u kwalità aħjar.
Emenda 32
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 3
L-Istati Membri jeħtieġ li jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji preventivi u integrati permezz ta' kombinazzjoni ta' tliet faxex ta' inklużjoni attiva: appoġġ ta' dħul adegwat, swieq tax-xogħol inklużivi u aċċess għal servizzi ta' kwalità. Is-sistemi ta' protezzjoni soċjali jeħtieġ li jiżguraw id-dritt għal benefiċċji adegwati tal-introjtu minimu għal dawk kollha li ma għandhomx biżżejjed riżorsi u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jinkoraġġixxu lin-nies biex jipparteċipaw b'mod attiv fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà.
L-Istati Membri għandhom jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji preventivi u integrati permezz ta' kombinazzjoni ta' tliet faxex ta' inklużjoni attiva: appoġġ ta' dħul adegwat, swieq tax-xogħol inklużivi u aċċess għal servizzi ta' kwalità mfassla skont il-ħtiġijiet individwali. Is-sistemi ta' protezzjoni soċjali għandhom jiżguraw benefiċċji adegwati tal-introjtu minimu għal dawk kollha li ma għandhomx biżżejjed riżorsi u jippromwovu l-inklużjoni soċjali billi jinkoraġġixxu lin-nies biex jipparteċipaw b'mod attiv fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà.
Emenda 33
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 3a (ġdid)
Bl-istess mod, l-Istati Membri għandhom, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, jippromwovu l-parteċipazzjoni attiva ta' NGOs speċjalizzati fil-ġlieda kontra l-faqar kif ukoll ta' organizzazzjonijiet ta' persuni li jesperjenzaw il-faqar fit-tfassil ta' politiki intiżi biex jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni soċjali.
Emenda 34
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 4
Servizzi bħal dawk tal-indukrar tat-tfal, l-indukrar barra l-iskola, l-edukazzjoni, it-taħriġ, id-djar, is-servizzi tas-saħħa u ta' kura fit-tul, li jkunu ta' kwalità, aċċessibbli u bi prezz raġonevoli, huma essenzjali biex jiġu żgurati l-opportunitajiet indaqs, inkluż għat-tfal u ż-żgħażagħ. Jeħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari għall-ġlieda kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali filwaqt li jitnaqqas il-faqar fost dawk li jaħdmu. L-Istati Membri jeħtieġ li jiżguraw li kulħadd ikollu aċċess għal servizzi essenzjali, inklużi l-ilma, is-sanitazzjoni, l-enerġija, it-trasport, is-servizzi finanzjarji u l-komunikazzjonijiet diġitali. Għal dawk fil-bżonn u l-persuni vulnerabbli, l-Istati Membri jeħtieġ li jiżguraw aċċess għal assistenza ta' akkomodazzjoni soċjali adegwata kif ukoll id-dritt għal assistenza u protezzjoni xierqa kontra t-tkeċċija sfurzata. Jeħtieġ li l-problema ta' persuni mingħajr dar tiġi indirizzata b'mod speċifiku. Jeħtieġ li jitqiesu l-ħtiġijiet speċifiċi tal-persuni b'diżabilità.
L-aċċess u d-disponibbiltà ta' servizzi bħal dawk tal-indukrar tat-tfal, l-indukrar barra l-iskola, l-edukazzjoni, it-taħriġ, id-djar, is-servizzi tas-saħħa, ta' riabilitazzjoni u ta' kura fit-tul, li jkunu ta' kwalità, aċċessibbli u bi prezz raġonevoli, huma essenzjali biex jiġu żgurati l-opportunitajiet indaqs, inkluż għat-tfal, iż-żgħażagħ, il-minoranzi etniċi u l-migranti. It-tfal li jgħixu fil-faqar għandu jkollhom aċċess għal kura tas-saħħa, edukazzjoni u kura tat-tfal bla ħlas, u għal akkomodazzjoni diċenti u nutrizzjoni xierqa. Għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, inkluż it-tnaqqis tal-faqar fost dawk li jaħdmu, u d-diskriminazzjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kulħadd ikollu aċċess għal servizzi essenzjali u li dawn ikunu affordabbli, inklużi l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-akkomodazzjoni, l-ilma nadif, is-sanitazzjoni, l-enerġija, it-trasport, is-servizzi finanzjarji u l-komunikazzjonijiet diġitali. Għal dawk fil-bżonn jew f'sitwazzjoni vulnerabbli, l-Istati Membri għandhom jiżguraw aċċess għal assistenza ta' akkomodazzjoni soċjali adegwata kif ukoll id-dritt għal assistenza u protezzjoni xierqa kontra t-tkeċċija sfurzata. Il-problema ta' persuni mingħajr dar għandha tiġi indirizzata b'mod speċifiku. Għandhom jitqiesu kemm il-ħtiġijiet speċifiċi kif ukoll il-potenzjal tal-persuni b'diżabilità. Għal dan l-għan, l-Istati Membri għandhom, inter alia, jeżaminaw mill-ġdid is-sistemi ta' valutazzjoni tad-diżabilità tagħhom sabiex jevitaw il-ħolqien ta' ostakoli fl-aċċess għas-suq tax-xogħol.
Emenda 35
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 4a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impjegaturi li jirreklutaw persuni b'diżabilità jingħataw appoġġ u konsulenza adegwati. L-għoti ta' assistenza personali fl-edukazzjoni u mis-servizzi tal-impjiegi għall-persuni b'diżabilità għandhom jiġu promossi u appoġġati.
Emenda 36
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 5
L-Istati Membri jeħtieġ li jiżguraw id-dritt ta' aċċess f'waqtu għal kura tas-saħħa u kura fit-tul affordabbli u ta' kwalità tajba, filwaqt li jissalvagwardjaw is-sostenibbiltà fuq medda twila ta' żmien.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-dritt ta' aċċess f'waqtu għal kura tas-saħħa u kura fit-tul affordabbli u aċċessibbli u ta' kwalità tajba, filwaqt li jissalvagwardjaw is-sostenibbiltà fuq medda twila ta' żmien.
Emenda 37
Proposta għal deċiżjoni
Anness – Linja gwida 8 – paragrafu 6
F'kuntest ta' żieda fil-lonġevità u tibdil demografiku, jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw is-sostenibbiltà u l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjonijiet għan-nisa u l-irġiel, jipprovdu opportunitajiet indaqs għall-ħaddiema u għal dawk li jaħdmu għal rashom, taż-żewġ sessi, biex jakkwistaw id-drittijiet għal pensjoni, inkluż permezz ta' skemi supplimentari biex tiġi żgurata ħajja dinjituża. Ir-riformi tal-pensjonijiet jeħtieġ li jiġu appoġġati minn miżuri li jestendu l-ħajja tax-xogħol u jgħollu l-età effettiva tal-irtirar billi, pereżempju, jiġi limitat il-ħruġ bikri mis-suq tax-xogħol u tiżdied l-età statutorja tal-irtirar biex tirrifletti ż-żieda fl-istennija tal-għomor. Jeħtieġ li l-Istati Membri jistabbilixxu djalogu kostruttiv mal-partijiet ikkonċernati rilevanti u jippermettu introduzzjoni gradwali adatta tar-riformi.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw b'urġenza s-sostenibbiltà u l-adegwatezza tas-sistemi tal-pensjonijiet għan-nisa u l-irġiel, jipprovdu opportunitajiet indaqs għall-ħaddiema kollha u għal dawk li jaħdmu għal rashom biex jakkwistaw drittijiet għal pensjoni statutorji adegwati, u għandhom ukoll jirsistu biex jiżguraw introjtu adegwat għall-persuni b'età iktar avvanzata li jkun minn tal-inqas 'il fuq mis-soll tal-faqar. Għandu jingħata aċċess nondiskriminatorju għal skemi supplimentari, li jistgħu jservu bħala element komplementari għall-pensjonijiet statutorji. Skont id-dritt nazzjonali u l-arranġamenti istituzzjonali tal-Istati Membri, il-pensjonijiet ibbażati fuq l-ewwel pilastru waħdu jew flimkien mat-tieni pilastru għandhom jistabbilixxu introjtu ta' sostituzzjoni adegwat abbażi tal-pagi preċedenti tal-ħaddiem. L-Istati Membri għandhom jipprovdu krediti tal-pensjoni adegwati lill-persuni li jkunu qattgħu żmien barra mis-suq tax-xogħol biex jipprovdu l-kura fuq bażi informali. Ir-riformi tal-pensjonijiet, inkluża l-possibilità ta' żieda fl-età effettiva tal-irtirar, għandhom isiru fil-kuntest ta' strateġiji ta' tixjiħ attiv u fi stat tajjeb ta' saħħa, u għandhom jiġu appoġġati minn miżuri li jestendu l-ħajja tax-xogħol għal dawk li jixtiequ jkomplu jaħdmu. Il-ħaddiema li jkunu qed joqorbu lejn l-età tal-irtirar għandhom jingħataw l-għażla li b'mod volontarju jnaqqsu s-sigħat tax-xogħol. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu djalogu kostruttiv mas-sħab soċjali u mas-soċjetà ċivili, u jippermettu introduzzjoni gradwali adatta tar-riformi kollha.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0355.
(2) ĠU C 265, 11.8.2017, p. 201.


Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew
PDF 403kWORD 68k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2019 (2018/2001(BUD))
P8_TA(2018)0182A8-0146/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 36 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(2),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(3) (il-FII tat-2 ta' Diċembru 2013),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' April 2017 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2018(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2017 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Novembru 2017 dwar it-test konġunt tal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja(7),

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali lill-Bureau bl-għan li jitħejja l-abbozz preliminari tal-estimi tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2019,

–  wara li kkunsidra l-abbozz preliminari tal-estimi mħejji mill-Bureau fis-16 ta' April 2018 skont l-Artikoli 25(7) u 96(1) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament,

–  wara li kkunsidra l-abbozz preliminari tal-estimi mħejji mill-Kumitat tal-Baġits skont l-Artikolu 96(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Parlament,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 96 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0146/2018),

A.  billi din il-proċedura hija r-raba' proċedura baġitarja sħiħa mwettqa fil-leġiżlatura l-ġdida u s-sitt waħda matul il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020;

B.  billi l-baġit għall-2019, kif propost fir-rapport tas-Segretarju Ġenerali, qed jitħejja fl-isfond ta' żieda annwali, kemm f'termini ta' inflazzjoni kif ukoll f'żieda reali, fil-limitu massimu għall-Intestatura V, u dan jippermetti iżjed lok għal tkabbir u investiment, kif ukoll biex ikomplu jiġu implimentati l-politiki li jiksbu l-iffrankar ta' riżorsi, li jfittxu li jtejbu l-effiċjenza u li jkunu orjentati lejn baġit ibbażat fuq il-prestazzjoni;

C.  billi fost l-objettivi prijoritarji li ġew proposti mis-Segretarju Ġenerali għall-baġit 2019 insibu dawn li ġejjin: il-kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew tal-2019, il-proġetti ta' sigurtà, il-proġetti immobiljari pluriennali, l-iżvilupp tal-informatika, it-titjib fis-servizzi għall-Membri u l-inkoraġġiment ta' approċċ ekoloġiku għat-trasport;

D.  billi ġie propost baġit ta' EUR 2 016 644 000 mis-Segretarju Ġenerali għall-abbozz preliminari tal-estimi tal-Parlament għall-2019, li jirrappreżenta żieda globali ta' 3,38 % fuq il-baġit tal-2018 (inklużi EUR 37,3 miljun għall-bidla tal-leġiżlatura u EUR 34,3 miljun għal infiq straordinarju ieħor) u proporzjon ta' 18,79 % tal-Intestatura V tal-QFP 2014-2020;

E.  billi kważi żewġ terzi tal-baġit jikkostitwixxu nefqa indiċizzata li tirrigwarda partikolarment ir-remunerazzjonijiet, il-pensjonijiet, l-ispejjeż mediċi u l-allowances għall-Membri (23 %) u l-membri tal-persunal (34 %) attivi u rtirati, kif ukoll għall-bini (13 %), li hija aġġustata skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Istatut għall-Membri, l-indiċizzazzjoni speċifika skont is-settur jew ir-rata tal-inflazzjoni;

F.  billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016(8), il-Parlament diġà saħaq fuq il-fatt li l-baġit għall-2016 għandu jiġi stabbilit fuq bażi realistika u jkun konformi mal-prinċipji ta' dixxiplina baġitarja u ġestjoni finanzjarja tajba;

G.  billi l-kredibilità tal-Parlament bħala fergħa waħda tal-awtorità baġitarja tiddependi sa ċertu punt mill-kapaċità tiegħu li jiġġestixxi l-infiq tiegħu stess u fuq l-abilità tiegħu li jiżviluppa d-demokrazija fil-livell tal-Unjoni;

H.  billi l-fond ta' pensjoni volontarju ġie stabbilit fl-1990 mir-Regoli tal-Bureau li jirregolaw l-iskema ta' pensjoni addizzjonali (volontarja)(9);

Qafas ġenerali

1.  Jenfasizza li s-sehem tal-baġit tal-Parlament fl-2019 għandu jinżamm taħt l-20 % tal-Intestatura V; jinnota li l-livell tal-estimi għall-2019 jikkorrispondi għal 18,53 %, li huwa inqas minn dak li nkiseb fl-2018 (18,85 %) u l-aktar parti baxxa tal-Intestatura V f'dawn l-aħħar 15-il sena;

2.  Jenfasizza li l-akbar parti tal-baġit tal-Parlament hija fissa b'riżultat ta' obbligi statutorji jew kuntrattwali u soġġetta għal indiċizzazzjoni annwali;

3.  Jinnota li, minħabba l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2019, l-infiq se jkun sostanzjalment ogħla f'ċerti oqsma, partikolarment fir-rigward tal-Membri li ma jiġux eletti mill-ġdid u tal-assistenti tagħhom, filwaqt li se jiġi ġġenerat iffrankar, minkejja li fuq skala iżgħar, f'oqsma oħra bħala riżultat tat-tnaqqis fil-volum tax-xogħol parlamentari f'sena elettorali;

4.  Jappoġġja l-ftehim li ntlaħaq fil-konċiljazzjoni bejn il-Bureau u l-Kumitat għall-Baġits, fis-26 ta' Marzu 2018 u fl-10 ta' April 2018, biex tkun iffissata ż-żieda ta' 2,48 % fil-baġit 2018, perċentwal li jikkorrispondi għal-livell kumplessiv tal-estimi tiegħu għall-2019 ta' EUR 1 999 144 000, biex jitnaqqas il-livell tan-nefqa fl-abbozz preliminari tal-estimi approvat mill-Bureau fit-12 ta' Marzu 2018 ta' EUR 17,5 miljun u biex, konsegwentement, jitnaqqsu l-approprjazzjonijiet proposti għal-linji baġitarji li ġejjin: 1004 – Spejjeż għall-vjaġġi regolari; 105 – Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter; 1404 – Apprendistati, għotjiet u skambji ta' uffiċjali; 1612 – Taħriġ ulterjuri; 1631 – Mobilità; 2000 – Kirjiet; 2007 – Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini; 2022 – Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini; 2024 – Konsum tal-enerġija; 2100 – Informatika u telekomunikazzjonijiet; 2101 – Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura; 2105 – Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti; 212 – Għamara; 214 – Materjal u installazzjonijiet tekniċi; 230 – Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi; 238 – Nefqiet amministrattivi oħra; 300 – Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol; 302 – Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentanza; 304 – Nefqiet varji għal laqgħat interni; 3042 – Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet; 3049 – Nefqa għall-aġenziji tal-ivvjaġġar; 3243 – Iċ-Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew; 3248 – In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva; 325 – Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament; 101 – Riżerva ta' kontinġenza tassenja lill-partita 1400 – Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi approprjazzjonijiet ta' EUR 50 000, lill-partita 320 – Akkwist tal-tal-għarfien espert approprjazzjonijiet ta' EUR 50 000, u lill-partita 3211 – Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika approprjazzjonijiet ta' EUR 800 000; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li dawn il-bidliet ġew adottati mill-Bureau fis-16 ta’ April 2018;

5.  Jissottolinja li l-funzjonijiet fundamentali tal-Parlament huma l-leġiżlazzjoni konġunta mal-Kunsill u t-teħid ta' deċiżjoni dwar il-baġit tal-Unjoni, ir-rappreżentanza taċ-ċittadini u l-iskrutinju tal-ħidma tal-istituzzjonijiet l-oħra;

6.  Jenfasizza r-rwol tal-Parlament fil-kostruzzjoni ta' kuxjenza politika Ewropea u fil-promozzjoni tal-valuri tal-Unjoni;

7.  Jikkonstata li l-abbozz preliminari tal-estimi u d-dokumenti li jakkumpanjawh waslu tard u wara biss li ġew adottati mill-Bureau fit-12 ta' Marzu 2018; jitlob li fis-snin li ġejjin ir-rapport tas-Segretarju Ġenerali lill-Bureau dwar l-abbozz preliminari tal-estimi, inklużi l-annessi tiegħu, jintbagħtulu fil-ħin;

Trasparenza u aċċessibilità

8.  Jilqa' r-reazzjoni għat-talba mill-Kumitat għall-Baġits li ġiet espressa f'diversi riżoluzzjonijiet tal-baġit dwar informazzjoni addizzjonali dwar l-ippjanar fuq perjodu medju u twil, l-investimenti, l-obbligi statutorji, in-nefqa operattiva u metodoloġija abbażi tal-bżonnijiet attwali aktar mill-koeffiċjenti; jinnota li s-somom ta' flus f'daqqa huma għodda utli u rikonoxxuta biex jiżdiedu l-flessibilità u t-trasparenza;

9.  Jinnota li, bħal ma kien il-każ għall-baġits tas-snin preċedenti, huwa propost li jitwarrab ammont għall-investiment u għan-nefqa meqjusin bħala "straordinarji", jiġifieri l-investiment u n-nefqa li huma ta' natura mhux tas-soltu jew li huma atipiċi għall-Parlament u li ma tantx jokkorru ta' spiss; jinnota li fl-2019, dawk l-investimenti u l-infiq jammontaw għal EUR 71,6 miljun, li jinkludu EUR 37,3 miljun għall-bidla tal-leġiżlatura u EUR 34,3 miljun għal nefqa straordinarja oħra; ifakkar li d-distinzjoni bejn nefqa ordinarja u straordinarja, li saret fil-baġit tal-2016 u li ġiet inkluża fil-baġits konsekuttivi, saret biss sabiex twieġeb għall-implimentazzjoni ta' miżuri urġenti li jikkonċernaw is-sigurtà ta' bini u ċ-ċibersigurtà wara l-attakki terroristiċi; iqis li l-użu eċċessiv ta' din id-distinzjoni, jiġifieri l-inklużjoni ta' nefqa oħra fin-nefqa straordinarja, jagħti indikazzjoni żbaljata tal-evoluzzjoni tal-marġni baġitarju u b'hekk imur kontra l-prinċipju tat-trasparenza tan-nefqa tal-Parlament;

10.  Jistenna li l-baġit tal-Parlament għall-2019 ikun realistiku u preċiż fir-rigward tat-tqabbil tal-ħtiġijiet u l-kostijiet tagħhom, sabiex kemm jista' jkun jiġi evitat l-ibbaġitjar żejjed;

Brexit

11.  Josserva li fit-8 ta' Diċembru 2017, in-negozjaturi tal-Unjoni u tar-Renju Unit laħqu ftehim fil-prinċipju dwar is-saldu finanzjarju li jikkonċerna l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, li jinkludi dispożizzjoni skont liema r-Renju Unit se jipparteċipa fil-baġits annwali tal-Unjoni għall-2019 u l-2020, bħallikieku kien għadu Stat Membru tal-Unjoni u se jikkontribwixxi sehmu mill-finanzjament tal-obbligazzjonijiet tal-Unjoni li se jiġġarrbu qabel il-31 ta' Diċembru 2020; jinnota li l-iskema ta' pensjoni volontarja għall-Membri hija inkluża bħala obbligazzjoni fuq il-karta tal-bilanċ tal-UE, u kontribuzzjoni għall-obbligazzjonijiet pendenti meħtieġa biex tkopri l-obbligazzjonijiet tal-pensjonijiet imġarrba qabel iżda anke wara l-2020, se tkun parti min-negozjati;

12.  Jinnota li l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali kkonferma, bil-votazzjoni fil-plenarja fi Frar 2018, rapport fuq inizjattiva proprja dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament, u b'mod partikolari t-tnaqqis fl-ammont ta' Membri għal 705 wara l-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni; jinnota li wara l-laqgħa informali tas-27 kap ta' Stat jew ta' gvern li saret fit-23 ta' Frar 2018, il-President Tusk wera appoġġ wiesa' għal din il-proposta; jinnota li fl-eventwalità li r-Renju Unit ikun għadu Stat Membru fil-bidu tal-leġiżlatura 2019-2024, l-għadd ta' Membri għandu jkun ta' 751, sakemm il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni jsir ġuridikament effettiv; jirrimarka, madankollu, li l-proċedura tkun teħtieġ deċiżjoni unanima mill-Kunsill Ewropew wara li tkun inkisbet l-approvazzjoni tal-Parlament; jissottolinja li l-estimi tal-Parlament, għalissa, jirriflettu s-sitwazzjoni ta' status quo ta' Parlament magħmul minn 678 Membru minn 27 Stat Membru bejn it-30 ta' Marzu 2019 u t-tmiem tat-VIII leġiżlatura, u ta' Parlament magħmul minn 705 Membri minn 27 Stat Membru mill-bidu tad-IX leġiżlatura sat-tmiem tas-sena finanzjarja 2019; jieħu nota b'sodisfazzjon tal-aġġustamenti proposti mis-Segretarju Ġenerali li ġew adottati mill-Bureau fit-12 ta' Marzu 2018;

Elezzjonijiet Ewropej 2019

13.  Jilqa' l-kampanja ta' komunikazzjoni bħala sforz utli li jservi ta' għajnuna biex jiġi spjegat l-iskop tal-Unjoni u tal-Parlament liċ-ċittadini; jissottolinja li din il-kampanja suppost se timmira li, fost affarijiet oħra, tispjega r-rwol tal-Unjoni Ewropea, is-setgħa tal-Parlament, il-funzjonijiet tiegħu, bħall-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni, u l-impatt tiegħu fuq ħajjiet iċ-ċittadini;

14.  Ifakkar li, kif approvat fil-proċedura baġitarja 2018, il-baġit totali tal-kampanja jammonta għal EUR 33,3 miljun għas-sentejn, li minnhom intużaw EUR 25 miljun għall-2018 (minħabba ż-żmien meħtieġ biex jitmexxew il-proċeduri tal-akkwist u jiġu konklużi l-kuntratti) u EUR 8,33 miljun għall-2019; jinnota li l-istrateġija għall-kampanja bbażata fuq analiżi tat-tagħlimiet meħuda fl-aħħar elezzjonijiet ġiet approvata mill-Bureau f'Novembru 2017;

15.  Jissottolinja li l-proċessi ta' komunikazzjoni għall-elezzjonijiet Ewropej huma kkaratterizzati minn tliet livelli: l-aktar livell viżibbli huwa għall-partiti politiċi nazzjonali u Ewropej u għall-kandidati tagħhom, it-tieni livell huwa l-proċess mhux uffiċjali li bih il-partiti politiċi jipproponu kandidati għall-kariga ta' President tal-Kummissjoni ("Spitzenkandidaten"), li ġie introdott għall-ewwel darba fl-2014, u t-tielet livell huwa l-kampanja istituzzjonali li tfakkar x'inhuwa l-Parlament, kif jaffettwa ħajjet iċ-ċittadini u għalfejn huwa importanti li wieħed jieħu sehem fl-elezzjonijiet;

16.  Jenfasizza li l-Parlament waħdu ma għandux ir-riżorsi meħtieġa biex jilħaq lill-400 miljun votant eleġibbli u għalhekk jeħtieġlu jagħmel l-aħjar użu tan-netwerks tal-multiplikaturi tiegħu stess biex isir dan; iqis li l-komunikazzjonijiet permezz tas-siti web tal-midja soċjali jenħtieġ li jaqdu wkoll rwol importanti; jirrimarka li fil-livell Ewropew, fl-2018, se tiġi organizzata serje ta' konferenzi għaċ-ċittadini u għall-partijiet interessati u li, fil-livell nazzjonali, ir-rwol tal-Uffiċċji ta' Kollegament se jkun kruċjali; ikompli jinkludi lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u r-rappreżentanti lokali u reġjonali tiegħu fl-approċċ tan-netwerking; iqis li fl-aħħar fażi qabel l-elezzjonijiet, il-partiti politiċi Ewropej u l-partiti nazzjonali se jiżvolġu rwol essenzjali flimkien, b'mod partikolari fil-qafas tal-proċess "Spitzenkandidaten"; jipproponi, għaldaqstant, li jippermettilhom iwettqu din il-missjoni b'fondi speċifikament miżjuda għall-2019;

Sigurtà u ċibersigurtà

17.  Jinnota li l-baġit għall-2019 se jinkludi wkoll pagamenti ta' investimenti sostanzjali li bdew fl-2016 bl-għan li tittejjeb b'mod sinifikanti s-sigurtà tal-Parlament; jirrimarka li dawk il-proġetti jkopru diversi oqsma, prinċipalment relatati ma' bini, jiġifieri t-titjib tas-sigurtà fil-punti ta' dħul, it-tagħmir u l-persunal, bħall-Proġett iPACS, iżda wkoll titjib fil-qasam taċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-komunikazzjoni;

18.  Jilqa' l-Memorandum ta' Qbil li daħal fis-seħħ fl-2017 bejn il-Gvern Belġjan u l-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-istituzzjonijiet l-oħra bbażati fi Brussell, rigward il-kontrolli tas-sigurtà tal-persunal tal-kuntratturi esterni kollha li jixtiequ jkollhom aċċess għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni; ifakkar l-appell tiegħu, fl-estimi tad-dħul u n-nefqa tal-2018 tal-Parlament , lis-Segretarju Ġenerali biex iqis jekk huwiex opportun li tiġi estiża l-applikazzjoni ta' dan il-Memorandum ta' Qbil għal uffiċjali, assistenti parlamentari u trainees sabiex ikunu jistgħu jsiru l-verifiki ta' sigurtà neċessarji qabel ir-reklutaġġ tagħhom; jitlob, għalhekk, lis-Segretarju Ġenerali jinforma lill-Kumitat għall-Baġits dwar l-istat ta' progress ta' dan il-fajl;

19.  Iqis li l-għodod informatiċi huma strumenti importanti għall-Membri u l-persunal biex iwettqu xogħolhom, iżda madankollu huma vulnerabbli għal attakki informatiċi; jilqa' pożittivament il-fatt, għalhekk, li jiżdiedu bi ftit l-approprjazzjonijiet previsti, filwaqt li l-istituzzjoni tkun tista' tipproteġi aħjar l-beni u l-informazzjoni tagħha billi tkompli l-Pjan ta' Azzjoni tagħha dwar iċ-Ċibersigurtà;

Politika immobiljari

20.  Itenni l-appell tiegħu għal proċess deċiżjonali trasparenti fil-qasam tal-politika immobiljari, abbażi ta' informazzjoni bikrija, filwaqt li jitqies kif dovut l-Artikolu 203 tar-Regolament Finanzjarju;

21.  Jinnota l-proċess ta' titjib fl-ambjenti tax-xogħol tal-Membri u tal-persunal kif deċiż mill-Bureau f'Diċembru 2017, titjib li se jkompli fl-2019 sabiex jipprovdi spazji tax-xogħol flessibbli għall-Membri biex jissodisfaw il-ħtiġijiet li jirriżultaw minn tibdil fil-modalitajiet tax-xogħol, u jipprovdilhom tliet uffiċċji fi Brussell u tnejn fi Strasburgu wara l-elezzjonijiet tal-2019; jisħaq, madankollu, fuq il-fatt li, fi Strasburgu, ikun aktar utli li jiġu pprovduti spazji flessibbli għal-laqgħat; jinnota l-ispejjeż għall-manutenzjoni tal-bini tal-Parlament fl-2019, inklużi r-rekwiżiti għas-sigurtà u l-protezzjoni ambjentali; iqajjem dubju dwar l-ispejjeż għolja ħafna ta' ċerti żviluppi proposti, fosthom: it-tneħħija tal-Bibljoteka u l-uffiċċji relatati, ir-rinnovazzjoni tar-ristorant tal-Membri (il-binja ASP) u r-rinnovazzjoni tar-ristorant li jinsab fil-binja Churchill; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jagħti lill-Kumitat għall-Baġits kwalunkwe informazzjoni li hija relatata ma' dawk id-deċiżjonijiet qabel il-qari tal-baġit min-naħa tal-Parlament fil-ħarifa tal-2018, fid-dawl tal-fatt li ċerti proġetti se jkunu posposti;

22.  Iqajjem dubju dwar il-EUR 1,58 miljun ippjanati għall-istudji fir-rigward tar-rinnovazzjoni tal-binja Spaak, peress li EUR 14-il miljun diġà ġew ibbaġitjati fil-baġit għall-2018; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jagħti lill-Kumitat għall-Baġits kwalunkwe informazzjoni li hija relatata ma' dawn id-deċiżjonijiet qabel il-qari tal-baġit min-naħa tal-Parlament fil-ħarifa tal-2018;

23.  Jitlob aktar dettalji dwar l-istat tal-għamara fil-binja ASP ta' Brussell li jiġġustifikaw is-sostituzzjoni tagħha, u dwar il-proċedura li ġiet segwita sabiex intgħażlet l-għamara l-ġdida, b'mod partikolari dwar il-proporzjon bejn l-prezz tagħha u l-ħtieġa għal sostituzzjoni;

24.  Jieħu nota tad-definizzjoni aġġornata tal-mandat għall-Uffiċċji tal-Informazzjoni, li issa huma magħrufa bħala "Uffiċċji ta' Kollegament", skont id-Deċiżjoni tal-Bureau ta' Novembru 2017; jinnota li l-funzjoni prinċipali tal-Uffiċċji ta' Kollegament hija li jinformaw u jikkomunikaw lokalment f'isem il-Parlament b'mod politikament newtrali, sabiex jipprovdu informazzjoni dwar l-Unjoni u l-politiki tagħha permezz tal-attivitajiet ta' partijiet interessati esterni fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali, inklużi l-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni;

25.  Josserva li l-ewwel taqsimiet tal-parti tal-Lvant tal-binja KAD il-ġdida se jiġu allokati u okkupati fi tmiem l-2018 filwaqt li l-bqija tal-uffiċċji u s-swali tal-konferenzi tal-parti tal-Lvant se jiġu okkupati progressivament matul l-2019; jinnota li direttament wara dan se jibdew ix-xogħlijiet fuq il-parti tal-Punent;

26.  Ifakkar li l-analiżi tal-QEA għall-2014 stmat li l-ispejjeż tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament huma EUR 114-il miljun fis-sena; jinnota wkoll li, skont ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2013 dwar is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea(10),78 % tal-missjonijiet kollha li jsiru mill-persunal statutorju tal-Parlament huma kkawżati minn riżultat dirett tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament; jenfasizza li, skont ir-rapport, huwa stmat ukoll li l-impatt ambjentali tad-dispersjoni ġeografika huwa bejn il-11 000 u d-19 000 tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO2; jenfasizza l-iffrankar potenzjali għall-baġit tal-Parlament ta' sede unika u jitlob, għalhekk, pjan direzzjonali li jwassal għal sede unika;

27.  Ifakkar l-impenn tal-Parlament favur id-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija(11) li tistabbilixxi li dan se jintrabat, "mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli tal-baġit u l-akkwist, li japplikaw l-istess rekwiżiti għall-binjiet li huma l-proprjetà tagħhom u li huma jokkupaw bħal dawk applikabbli għall-binjiet tal-gvern ċentrali tal-Istati Membri skont l-Artikoli 5 u 6" ta' dik id-Direttiva, minħabba l-viżibilità għolja tal-binjiet tiegħu u r-rwol ta' tmexxija li għandu jkollu fir-rigward tal-prestazzjoni enerġetika tal-binjiet; jissottolinja l-urġenza li l-Parlament ikun konformi ma' din id-dikjarazzjoni, biss biss għall-kredibilità tiegħu stess fir-reviżjonijiet li għaddejjin bħalissa tal-prestazzjoni enerġetika tal-binjiet u d-direttivi dwar l-effiċjenza fl-enerġija;

Kwistjonijiet relatati mal-Membri tal-Parlament Ewropew u l-assistenti parlamentari akkreditati (APA)

28.  Jilqa' l-ħidma li qed iwettqu s-Segretarjat tal-Parlament, is-segretarjati tal-gruppi politiċi u l-uffiċċji tal-Membri bil-għan li l-Membri jingħataw mezzi aqwa biex jeżerċitaw il-mandati tagħhom; jinkoraġġixxi li jitkompla l-iżvilupp ta' dawk is-servizzi li jsaħħu l-kapaċità tal-Membri li jwettqu skrutinju tal-ħidma tal-Kummissjoni u tal-Kunsill, u li jirrappreżentaw iċ-ċittadini;

29.  Jilqa' b'mod partikolari l-kwalità li qed tiżdied aktar minn qatt qabel tal-konsulenza u tar-riċerka mogħtija lill-Membri u lill-kumitati mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) u mid-dipartimenti tematiċi; jieħu nota tal-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-kooperazzjoni bejn dawn iż-żewġ servizzi fornuti mis-Segretarju Ġenerali f'Ottubru 2017; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jagħti aktar informazzjoni dwar il-mod kif iż-żewġ servizzi jikkoordinaw xogħolhom bil-għan li tkun evitata d-duplikazzjoni tal-attivitajiet u jkunu sodisfatti l-bżonnijiet tal-klijenti; jilqa' l-proġetti speċifiċi, ġodda u eżistenti, fis-settur tal-informatika, li se jiġu implimentati kompletament jew parzjalment fl-2019: il-proġett e-Parliament, il-proġett "Sistema ta' Ġestjoni Elettronika tad-Dokumenti" (ERMS - Electronic Record Management System), il-Programm Bibljoteka Diġitali Miftuħa, il-proġett il-ġdid dwar ir-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tat-tagħlim awtomatiku ("machine learning") b'memorji tat-traduzzjoni u l-għodda għar-reġistrazzjoni tal-parteċipanti f'konferenzi u f'avvenimenti;

30.  Ifakkar fir-riżoluzzjonijiet imsemmija hawn fuq tal-5 ta' April 2017 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2018 u tal-25 ta' Ottubru 2017 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018; itenni l-appell għal trasparenza rigward l-Allowance għall-Ispejjeż Ġenerali (GEA); jistieden lill-Bureau tal-Parlament jaħdem fuq gwida aħjar fir-rigward tal-obbligu ta' rendikont tal-infiq awtorizzat skont din l-allowance, mingħajr ma jiġu ġġenerati spejjeż addizzjonali jew piż amministrattiv għall-amministrazzjoni tal-Parlament; jinnota li sistema komprensiva ta' kontroll tal-allowance tal-mandat parlamentari tal-Membri kieku jkollha bżonn minn 40 sa 75 post amministrattiv ġdid(12), li jmur kontra l-iskema ta' tnaqqis tal-persunal;

31.  Ifakkar fil-prinċipju tal-indipendenza tal-mandat; jissottolinja li hija r-responsabilità tal-Membri eletti li jużaw in-nefqa għall-attivitajiet parlamentari u li huwa possibbli li l-Membri li jixtiequ jagħmlu dan jippubblikaw ir-rendikont ta' x'nefqu fir-rigward tal-GEA fuq is-siti web personali tagħhom; jenfasizza l-fatt li s-somma ta' flus f'daqqa tintuża b'mod mifrux u hija rikonoxxuta bħala għodda utli fl-Istati Membri; jenfasizza li l-użu attwali tas-somom ta' flus f'daqqa ma jirrikjedix persunal supplimentari u ma jinvolvix kostijiet addizzjonali għall-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew u jevita li jiġu ġġenerati spejjeż jew piżijiet amministtrativi addizzjonali obbligatorji għall-Membru għall-uffiċċji tagħhom; itenni li effiċjenza u trasparenza mtejba tal-GEA ma jfissrux li tinkiser il-privatezza;

32.  Iħeġġeġ lill-grupp ta' ħidma tal-Bureau dwar il-GEA jlesti l-ħidma tiegħu sabiex ir-rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq l-opinjoni tal-Parlament li esprima f'Ottubru 2017 ikunu jistgħu jitqiesu qabel l-elezzjoni tad-IX leġiżlatura;

33.  Itenni l-appell tiegħu lill-Bureau biex jiżgura li d-drittijiet soċjali u tal-pensjoni tal-Membri u tal-Assistenti Parlamentari Akkreditati (APA) jiġu rrispettati, u li jsiru disponibbli l-mezzi finanzjarji adegwati; itenni t-talba tiegħu, f'dan ir-rigward, sabiex tinstab soluzzjoni prattika għal dawk l-APA li, wara li ħadmu f'żewġ leġiżlaturi mingħajr interruzzjoni fit-tmiem tal-leġiżlatura attwali, mhumiex se jkollhom dritt għall-aċċess għall-iskema Ewropea tad-drittijiet tal-pensjoni, meta dawn jilħqu l-età tal-pensjoni, peress li dawn se jkollhom xi żmien nieqes mis-servizz meħtieġ ta' għaxar snin kif stabbilit fir-Regolamenti tal-Persunal, minħabba l-elezzjonijiet bikrija fl-2014 u d-dewmien fil-validazzjoni tal-kuntratti l-ġodda tal-APA dovut għall-ammont kbir ta' xogħol matul il-perjodi ta' wara l-elezzjonijiet tal-2009; ifakkar li l-Artikolu 27(2) tal-Istatut għall-Membri tal-Parlament Ewropew jistabbilixxi li "[d]rittijiet miksuba u drittijiet futuri għandhom jinżammu fl-intier tagħhom"; jinnota, madankollu, l-problemi kontinwi fir-rigward tal-fond ta' pensjoni volontarju, u jitlob lill-Bureau u lis-Segretarju Ġenerali jeżaminaw il-possibilitajiet kollha sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun il-piż fuq il-baġit tal-Parlament;

34.  Iqis li huma xierqa l-approprjazzjonijiet tal-linja baġitarja 422 "Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari";

35.  Jinnota r-reviżjoni tar-rati ta' allowances lill-APA mħallsa għall-missjonijiet li jagħmlu bejn it-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament; ifakkar it-talba tiegħu lill-Bureau sabiex jieħu azzjonijiet għal allinjament sħiħ bejn l-uffiċjali, aġenti oħra u l-APA mil-leġiżlatura li jmiss;

36.  Jistieden mill-ġdid lill-Konferenza tal-Presidenti, fid-dawl tal-leġiżlatura li jmiss, biex tirrevedi d-dispożizzjonijiet ta' Implimentazzjoni li jirregolaw il-ħidma tad-delegazzjonijiet u l-missjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea ; jissottolinja li tali reviżjoni għandha tqis il-possibbiltà li l-APA, soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet, jakkumpanjaw lill-Membri f'Delegazzjonijiet u f'Missjonijiet uffiċjali tal-Parlament;

37.  Jistieden lill-Bureau jemenda d-deċiżjoni tal-Bureau tad-19 ta' April 2010 dwar regoli li jikkonċernaw it-trainees tal-Membri sabiex jiżgura r-remunerazzjoni deċenti ta' trainees; jisħaq fuq il-fatt li r-remunerazzjoni tat-trainees fl-uffiċċji tal-Membri jew fil-gruppi politiċi, jenħtieġ li, minn tal-inqas, tkopri l-ispejjeż tal-għajxien fi Brussell, jew fil-belt fejn isiru t-traineeships;

38.  Jemmen li għandu jkun hemm disponibbli finanzjament xieraq għall-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali għall-adattament ta' miżuri ta' appoġġ preventivi u bikrija biex jindirizzaw il-kunflitti u l-fastidju bejn il-Membri u l-APA jew membri oħra tal-persunal;

Kwistjonijiet relatati mal-persunal

39.  Inaqqas 59 post mit-tabella tal-persunal tas-Segretarjat Ġenerali tiegħu għall-2019 (objettiv li jitnaqqas il-persunal b'1 %), bi qbil mal-ftehim tal-14 ta' Novembru 2015 li ntlaħaq mal-Kunsill rigward il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, u li skont dan il-ftehim il-miżuri għat-tnaqqis annwali tal-persunal fil-Parlament għandhom ikomplu sal-2019;

40.  Jemmen li, fi żmien meta r-riżorsi finanzjarji u tal-persunal disponibbli għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni aktarx se jsiru dejjem aktar limitati, huwa importanti li l-istituzzjonijiet infushom ikunu kapaċi jirreklutaw u jżommu lill-persunal l-aktar kapaċi biex jindirizzaw l-isfidi kumplessi futuri b'mod li jkun konsistenti mal-prinċipji ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni;

41.  Iqis li sal-ferjat minħabba l-elezzjonijiet, il-Parlament se jaffaċċja sitwazzjoni unika li tirriżulta mill-koinċidenza tal-għaġla tat-tmiem normali tal-leġiżlatura flimkien mal-pakkett kumpless ta' proposti leġiżlattivi tal-QFP, il-Brexit, u l-għadd dejjem akbar ta' trilogi; iqis li sabiex il-Parlament u l-Kumitati tiegħu jkunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet prinċipali, huwa fundamentali li jkompli jiġi żgurat livell xieraq ta' riżorsi loġistiċi u umani;

42.  Jagħti mandat lis-Segretarju Ġenerali biex jibni fuq il-ftehimiet eżistenti ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew; li fir-rigward ta' dan l-EPRS huwa eżempju pożittiv ħafna; jitlob li jiġu identifikati żoni li jinkludu, iżda li mhumiex limitati biss għas-servizzi tal-IT u s-sigurtà, fejn jistgħu jiżdiedu s-sinerġiji bejn il-funzjonijiet amministrattivi permezz tal-esperjenza tal-Parlament u taż-żewġ korpi u billi jitqiesu bi sħiħ id-diffikultajiet ta' governanza u d-differenzi f'termini ta' skala biex jiġu żviluppati ftehimiet ta' kooperazzjoni ġusti; jitlob ukoll lis-Segretarju Ġenerali jwettaq studju dwar is-sinerġiji possibbli fil-funzjonijiet u s-servizzi amministrattivi li jistgħu jinħolqu ma' istituzzjonijiet oħra;

43.  Jitlob li ssir valutazzjoni tal-iffrankar u tal-benefiċċji għal kull parti li tirriżulta mill-ftehim interistituzzjonali ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn il-Parlament, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali kemm dwar l-oqsma soġġetti għas-Servizzi Konġunti u l-oqsma soġġetti għall-kooperazzjoni, kif ukoll dwar il-potenzjal tal-iffrankar u l-benefiċċji ta' ftehmiet futuri possibbli ma' istituzzjonijiet u aġenziji oħra;

44.  Jilqa' r-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE(13); huwa tal-fehma li r-riżoluzzjoni hija pass importanti lejn ġlieda aktar effikaċi kontra l-fastidju sesswali u kwalunkwe tip ta' mġiba mhux xierqa fl-Unjoni u l-istituzzjonijiet tagħha, inkluż il-Parlament; jitlob li jiġu allokati riżorsi adegwati sabiex jiġu implimentati t-talbiet tar-riżoluzzjoni;

Kwistjonijiet oħra

45.  Jinnota l-prattika kontinwa li jintuża "t-trasferiment ta' tlaqqit" (ramassage) ta' tmiem is-sena bħala kontribut għall-proġetti immobiljari attwali; jenfasizza, abbażi taċ-ċifri għas-snin 2014, 2015, 2016 u 2017, li t-"t-trasferiment ta' tlaqqit" ta' tmiem is-sena jsir sistematikament fuq l-istess kapitoli u titoli u, bi ftit eċċezzjonijiet, eżattament fuq l-istess linji; jistaqsi, madankollu, jekk hemmx valwazzjoni żejda pprogrammata għal dawk il-kapitoli u l-linji sabiex jiġu ġġenerati fondi għall-finanzjament tal-politika baġitarja;

46.  Iqajjem dubji dwar il-ħtieġa li jiġu installati kuffji u webcams fl-uffiċċji fi Brussell u Strasburgu għall-assistenti parlamentari kollha, minkejja l-fatt li l-maġġoranza tagħhom lanqas biss talbuhom; iqajjem dubji, għalhekk, fir-rigward tal-ispejjeż ta' tali deċiżjoni u r-raġunijiet għalfejn din ittieħdet; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jagħti lill-Kumitat għall-Baġits kwalunkwe informazzjoni li hija relatata ma' dik id-deċiżjoni;

47.  Jinnota li r-restrizzjonijiet fuq aċċess għaż-żoni tal-forniment tal-ikel tal-Parlament tneħħew fl-1 ta' Jannar 2017; jaċċetta l-prattika li kull min jaħdem fil-binjiet tal-Parlament jew jaċċedi għall-binjiet tiegħu għal laqgħa interistituzzjonali jistà jmur jiekol fil-kantins u fir-ristoranti tal-Parlament; jinnota, madankollu, li l-aċċess għas-self-service ASP fi Brussell u s-self-service LOW fi Strasburgu sar ikkumplikat ħafna minħabba l-preżenza ta' kuljum ta' gruppi ta' viżitaturi; jitlob, għalhekk, li b'mod rapidu jerġgħu jibdew isiru kontrolli fid-daħla ta' dawk iż-żewġ servizzi self-services, mhux għall-Membri u l-persunal ta' istituzzjonijiet oħra, iżda sabiex gruppi ta' viżitaturi jerġgħu jiġu orjentati b'mod sistematiku lejn iż-żoni tar-ristoranti riżervati għalihom;

48.  Jinnota d-djalogu kontinwu bejn il-Parlament u l-parlamenti nazzjonali; jisħaq il-ħtieġa li għandna mmorru lil hinn mill-qafas eżistenti tal-Ġimgħa Parlamentari Ewropea sabiex ikun hemm sinerġiji permanenti fir-rigward tar-relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-parlamenti nazzjonali; jappella biex dan id-djalogu jissaħħaħ b'mod li jiġi żviluppat fehim aħjar tal-kontribut tal-Parlament u tal-Unjoni fl-Istati Membri;

49.  Jitlob għall-aġġornament taċ-Ċentru Medjatiku Ewropew tax-Xjenza, adottat fil-baġit għall-2018, u għal kooperazzjoni mal-istazzjonijiet televiżivi, il-midja soċjali u sħab oħra sabiex jiġu stabbiliti skopijiet ta' taħriġ għall-ġurnalisti żgħażagħ, speċjalment fir-rigward ta' żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda u ta' aħbarijiet ibbażati fuq il-fatti u rieżaminati bejn il-pari;

50.  Jilqa' l-isforzi tal-Parlament immirati biex jinkoraġġixxi l-mobilità sostenibbli;

51.  Jistieden lill-Parlament jadotta approċċ ekosostenibbli u jagħmel il-maġġor parti ta' kwalunkwe attività li ssir fi ħdan il-Parlament ekokompatibbli;

52.  Jilqa' l-fatt li nħoloq grupp ta' ħidma dwar il-mobilità li għandu jaħdem b'mod inklużiv u jkollu mandat ċar; jissottolinja li l-Parlament għandu jikkonforma mal-liġijiet applikabbli reġjonali kollha fil-postijiet tax-xogħol, inkluż f'dak il-qasam tal-mobilità; jirrakkomanda l-promozzjoni tal-użu tal-konnessjoni ferrovjarja diretta stabbilita bejn is-sit tal-Parlament fi Brussell u l-ajruport; jistieden lis-servizzi responsabbli jevalwaw mill-ġdid il-kompożizzjoni u d-daqs tal-flotta tal-vetturi tiegħu f'dan l-isfond; jistieden lill-Bureau jistabbilixxi mingħajr dewmien skema ta' inċentivi għall-promozzjoni tal-użu tar-roti għat-traġitt bejn id-dar u l-post tax-xogħol; jinnota li tali skema diġà hija stabbilita f'istituzzjonijiet oħra bħall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew;

53.  Jappella lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau biex inisslu kultura ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni fl-amministrazzjoni kollha tal-Parlament, u approċċ ta' ġestjoni razzjonalizzata sabiex tiżdied l-effiċjenza u jitnaqqsu d-dokumentazzjoni u l-burokrazija fil-qafas tal-ħidma interna tal-istituzzjoni; jisħaq fuq il-fatt li l-esperjenza ta' ġestjoni razzjonalizzata hija t-titjib kontinwu tal-proċedura tal-ħidma bis-saħħa tas-semplifikazzjoni u l-esperjenza tal-persunal amministrattiv;

o
o   o

54.  Jadotta l-estimi għas-sena finanzjarja 2019;

55.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u l-estimi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) ĠU L 287, 29.10.2013, p. 15.
(5) Testi adottati, P8_TA(2017)0114.
(6) Testi adottati, P8_TA(2017)0408.
(7) Testi adottati, P8_TA(2017)0458.
(8) Testi adottati, P8_TA(2015)0172.
(9) Testi adottati mill-Bureau, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(10) Testi adottati, P7_TA(2013)0498.
(11) Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1).
(12) Testi adottati, P8_TA(2016)0150.
(13) Test adottat: P8_TA(2017)0417.


Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová
PDF 293kWORD 57k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))
P8_TA(2018)0183B8-0186/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 4, 5, 6, 9 u 10 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u l-ġurisprudenza relatata tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR),

–  wara li kkunsidra l-Kumment Ġenerali Nru 34 tal-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar l-Artikolu 19 tal-ICCPR (Libertajiet ta' opinjoni u ta' espressjoni),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 2141 (2017) tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa tal-24 ta’ Jannar 2017 dwar l-attakki fuq il-ġurnalisti u l-libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni fl-Ewropa;

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni, tat-30 ta' April 2014, tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-protezzjoni tal-ġurnaliżmu u s-sikurezza tal-ġurnalisti u tal-operaturi l-oħra fis-settur tal-mezzi tal-komunikazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-impenji tal-OSKE fl-oqsma tal-libertà tal-mezzi ta' komunikazzjoni, tal-libertà ta' espressjoni u tal-fluss liberu tal-informazzjoni;

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2017 dwar l-istat tad-dritt f'Malta(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM(4),

–  wara li kkunsidra l-ittra miftuħa tas-6 ta' Marzu 2018 mibgħuta mis-17-il organizzazzjoni għal-libertà tal-mezzi ta' komunikazzjoni lill-President tal-Kummissjoni, Jean-Claude Juncker,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-14 ta' Marzu 2018 dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-rispett tal-istat tad-dritt, tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, u tal-valuri u tal-prinċipji minquxa fit-Trattati tal-UE u fi strumenti internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem huma obbligi għall-Unjoni u għall-Istati Membri tagħha u jridu jiġu rrispettati;

B.  billi l-Artikolu 6(3) TUE jikkonferma li d-drittijiet fundamentali, kif iggarantiti mill-KEDB u kif jirriżultaw mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri, jikkostitwixxu prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni;

C.  billi l-UE topera abbażi tal-preżunzjoni ta' fiduċja reċiproka li l-Istati Membri jaġixxu f'konformità mad-demokrazija, mal-istat tad-dritt u mad-drittijiet fundamentali, kif minquxa fil-KEDB, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fl-ICCPR;

D.  billi l-mezzi tal-komunikazzjoni liberi, indipendenti u bla xkiel jikkostitwixxu wieħed mill-pedamenti ta' soċjetà demokratika; billi l-Istati Membri għandhom id-dmir li jiżguraw li, fit-territorju tagħhom, il-libertà tal-istampa u l-ġurnalisti jkunu protetti;

E.  billi d-drittijiet għal-libertà ta' espressjoni u għal-libertà ta' opinjoni huma kundizzjonijiet indispensabbli għar-realizzazzjoni sħiħa tal-prinċipji tat-trasparenza u tal-obbligu ta' rendikont;

F.  billi l-UE u l-Istati Membri tagħha ħadu l-impenn li jirrispettaw il-libertà u l-pluraliżmu tal-mezzi tal-komunikazzjoni, kif ukoll id-dritt għall-informazzjoni u l-libertà ta' espressjoni minquxa fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, fl-Artikolu 10 tal-KEDB u fl-Artikolu 19 tal-ICCPR; billi l-funzjonijiet ta' kontroll pubbliku tal-mezzi tal-komunikazzjoni huma kruċjali biex ikunu sostnuti dawn id-drittijiet kif ukoll għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali l-oħrajn kollha;

G.  billi l-Unjoni għandha l-possibbiltà li taġixxi bil-għan li tipproteġi l-valuri komuni li fuqhom issejset; billi l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali għandhom ikunu applikati b'qawwa ndaqs fl-Istati Membri kollha;

H.  billi l-ġurnalist investigattiv Slovakk, Ján Kuciak, u s-sieħba tiegħu, Martina Kušnírová, instabu maqtula f'darhom f'Veľká Mača fil-25 ta' Frar 2018;

I.  billi d-dritt għall-aċċess indipendenti u trasparenti għall-ġustizzja jikkostitwixxi komponent fundamentali tal-istat tad-dritt; billi l-awturi ta' dawn l-assassinji, iżda wkoll dawk tal-każijiet preċedenti, għad iridu jittellgħu quddiem il-ġustizzja u trid tiġi kkundannata kultura ta' impunità;

J.  billi dan huwa l-ħames każ ta' qtil ta' ġurnalist fi Stat Membru tal-UE f'dawn l-aħħar għaxar snin(5), u t-tieni qtil ta' ġurnalist investigattiv li kien qiegħed jaħdem fuq il-każ tal-Panama Papers fl-UE wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia f'Malta f'Ottubru 2017; billi l-attakki fuq il-ġurnaliżmu investigattiv huma delitti kontra l-istat tad-dritt u d-demokrazija;

K.  billi Ján Kuciak kien jispeċjalizza fl-investigazzjoni tal-iskandli ta' evażjoni tat-taxxa fuq skala kbira, tal-frodi fiskali, tal-korruzzjoni u tal-ħasil tal-flus, u fl-aħħar artiklu tiegħu, ippubblikat b'mod postumu, eżamina l-estorsjoni potenzjali ta' sussidji agrikoli tal-UE mill-organizzazzjoni kriminali Taljana 'Ndrangheta, li setgħet involviet ukoll xi uffiċjali governattivi qrib politiċi ta' livell għoli;

L.  billi l-qtil qanqal l-akbar protesti u dimostrazzjonijiet fit-toroq b'mod paċifiku mir-Rivoluzzjoni tal-Bellus tal-1989 'l hawn, favur il-ġustizzja, l-obbligu ta' rendikont, l-istat tad-dritt, ir-rispett tal-libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni u l-azzjoni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni; billi d-dimostranti u l-pubbliku Slovakk urew nuqqas serju ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-istat, u fl-uffiċjali inklużi fil-pulizija; billi għandha terġa' tinġieb il-fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-Istat;

M.  billi, skont il-Kunsill tal-Ewropa, l-abbużi u d-delitti kommessi fil-konfront ta' ġurnalisti jħallu effett inibitur profond fuq il-libertà ta' espressjoni u jkabbru l-fenomenu tal-awtoċensura;

N.  billi l-Organised Crime and Corruption Reporting Project (Proġett ta' Rappurtar dwar il-Kriminalità Organizzata u l-Korruzzjoni) irrapporta li l-informazzjoni personali ta' Ján Kuciak setgħet inkixfet wara bosta talbiet għal-libertà ta' informazzjoni ppreżentati lill-awtoritajiet statali Slovakki; billi Ján Kuciak ippreżenta kwerela lill-Uffiċċju tal-Prosekutur wara li kien ġie mhedded minn negozjant Slovakk, u sussegwentement stqarr li 44 ġurnata wara l-preżenazzjoni, il-każ ma ġiex assenjat lil uffiċjal tal-pulizija u ngħalaq mingħajr ma nstemgħu x-xhieda;

O.  billi l-protezzjoni tal-ġurnalisti u tas-sorsi ġurnalistiċi, fosthom l-informaturi (whistleblowers), tvarja bejn l-Istati Membri u fil-maġġor parti tal-każijiet ma tinkludix l-għoti ta' protezzjoni kontra ritaljazzjoni, akkużi ta' malafama, theddid, kawżi intimidatorji jew konsegwenzi negattivi oħra; billi l-protezzjoni inadegwata mogħtija lill-ġurnalisti minn ċerti Stati Membri, kif ukoll l-atteġġjament dejjem aktar ostili fil-konfront tagħhom min-naħa ta' ċerti personalitajiet pubbliċi, qegħdin jimminaw sostanzjalment il-libertajiet bażiċi tagħhom;

P.  billi l-Media Pluralism Monitor (Osservatorju tal-Pluraliżmu fil-Mezzi tal-Komunikazzjoni), fir-rapport tiegħu tal-2016 dwar is-Slovakkja, identifika livelli għoljin ta' riskju rigward l-indipendenza politika, primarjament minħabba l-fatt li mezzi tal-komunikazzjoni lokali huma ffinanzjati mill-muniċipalitajiet, u spiss huma ta' proprjetà ta' dawn tal-aħħar, u huma esposti għal pressjoni politika potenzjali; billi r-rapport isemmi wkoll is-salvagwardji eżistenti għall-protezzjoni tas-sorsi ġurnalistiċi bħall-istħarriġ ġudizzjarju u d-definizzjonijiet ġuridiċi;

Q.  billi skont l-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa tal-2017 ta' Reporters mingħajr fruntieri, fis-Slovakkja l-piena għall-malafama hija sa tmien snin priġunerija, l-eħrex piena għal dan ir-reat fl-UE; billi, madankollu, is-Slovakkja hija kklassifikata fis-17-il post f'dan l-indiċi;

R.  billi huwa u jżur Bratislava fit-2 ta' Marzu 2018, is-Segretarju Ġenerali ta' Reports mingħajr fruntieri ddeplora l-klima tal-waħx għall-ġurnalisti li kienet sostnuta u saħansitra maħluqa f'ċerti Stati Membri minn bosta politiċi Ewropej, inklużi mill-kapijiet ta' gvernijiet;

S.  billi mill-2007 fis-Slovakkja kienu rrapportati bosta attakki fuq ġurnalisti u tnejn minn dawn għadhom neqsin;

T.  billi skont il-Forum Ekonomiku Dinji (2017), is-Slovakkja tikklassifika fil-117-il post f'termini ta' korruzzjoni minn fost 137 pajjiżi eżaminat; billi n-numru ta' prosekuzzjonijiet għal reati marbuta mal-korruzzjoni naqas konsiderevolment; billi r-rapport tal-2018 tas-Semestru Ewropew dwar is-Slovakkja jiddikjara li l-ebda progress ma sar fl-intensifikazzjoni tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

U.  billi l-Parlament organizza missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni fis-Slovakkja mis-7 sad-9 ta' Marzu 2018, komposta minn Membri tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit;

V.  billi fir-rendikont tal-missjoni tad-delegazzjoni tal-Parlament ġie espress tħassib gravi, primarjament dwar il-kunflitti ta' interess possibbli, bħal dawk bejn l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali u l-organi li għandhom jikkontrollaw l-attività tiegħu u bejn il-Ministru tal-Intern u l-kap tal-pulizija; billi, barra minn hekk, is-selezzjoni tal-ogħla prosekuturi ġiet deskritta bħala politiċizzata ħafna u n-nuqqas ta' korp kompetenti indipendenti għall-eżami tal-ilmenti kontra l-pulizija kien suġġett għal kritika; billi tqajmu dubji rigward l-adegwatezza tal-protezzjoni tal-libertà tal-mezzi tal-komunikazzjoni u tas-sjieda tagħhom;

W.  billi meta l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar Slovakk wettaq eżerċizzju li kopra l-awtoritajiet intermedji u ta' ġestjoni kollha tal-fondi tal-UE, irriżultat problematika biss l-Aġenzija tal-Pagamenti Agrikoli (APA) Slovakka; billi l-Uffiċċju tal-Awditjar għadda l-konklużjonijiet tiegħu lill-Prosekutur Ġenerali Slovakk u lill-Aġenzija nazzjonali għall-ġlieda kontra l-kriminalità;

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-qtil tal-ġurnalist investigattiv Slovakk, Ján Kuciak, u tas-sieħba tiegħu, Martina Kušnírová,

2.  Jinsab imwaħħax bil-fatt li, f'dawn l-aħħar sitt xhur, dan huwa t-tieni attakk fatali fuq ġurnalist fl-UE, wara li l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ġiet assassinata f'Malta fis-16 ta' Ottubru 2017;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet Slovakki jirrikorru għar-riżorsi kollha neċessarji biex jiżguraw investigazzjoni sħiħa, bir-reqqa u indipendenti tal-qtil ta' Ján Kuciak u Martina Kušnírová, u li ttella' quddiem il-ġustizzja lil dawk responsabbli; jilqa' pożittivament l-intenzjoni tal-awtoritajiet Slovakk li jikkollaboraw bis-sħiħ mal-awtoritajiet internazzjonali inkarigati mill-eżekuzzjoni tal-liġi kif ukoll mad-Direttorat Investigattiv Anti-Mafja (DIA) tal-Italja matul l-investigazzjoni; jirrakkomanda bil-qawwa l-ħolqien ta' skwadra ta' investigazzjoni konġunta mmexxija anki mill-Europol u li din titħalla taċċedi b'mod totali għall-fajl tal-każ;

4.  Jistieden lill-Prosekutur Ġenerali Slovakk jerġa' jeżamina l-kwerela ppreżentata minn Ján Kuciak wara li kien ġie mhedded, u jinvestiga r-rapporti skont liema l-informazzjoni personali nkixfet wara li ppreżenta bosta talbiet għal-libertà ta' informazzjoni lill-awtoritajiet Slovakki;

5.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Slovakki jiżguraw il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi minn kull forma ta' intimidazzjoni, akkużi ta' malafama, theddid jew attakki fiżiċi, u jieħdu miżuri effikaċi għall-protezzjoni ta' dawk li jeżerċitaw id-dritt ta' espressjoni tagħhom kontra l-attakki mmirati li jsikktuhom;

6.  Jirrikonoxxi r-rwol kruċjali li jiżvolġu l-ġurnalisti investigattivi bħala kontrolluri għall-ġid tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt; jikkundanna l-kummenti offensivi tal-politiċi tal-UE fil-konfront tal-ġurnalisti; josserva li l-ogħla livell ta' protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi u tal-informaturi huwa fl-interessi vitali ta' soċjetà fl-intier tagħha; jinkoraġġixxi kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri jressqu proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi għall-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-UE li huma suġġetti regolarment għal azzjonijiet legali maħsuba li jiċċensurawlhom xogħolhom jew jintimidawhom, inklużi r-regoli pan-Ewropej anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation - azzjonjiet legali kontra l-parteċipazzjoni pubblika);

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tissalvagwardja, tippromwovi u tapplika l-valuri stabbiliti fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, kif ukoll fl-ICCPR, u, f'dan il-kuntest, tissorvelja u tindirizza l-isfidi għal-libertà u għall-pluraliżmu tal-mezzi tal-komunikazzjoni fl-UE kollha, fir-rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà; jitlob li l-Kummissjoni żżomm lill-Parlament infurmat bis-sħiħ dwar l-azzjonijiet li jittieħdu;

8.  Jindika li l-informaturi wrew li huma riżorsa kruċjali għall-ġurnaliżmu investigattiv u għal stampa indipendenti, u li l-garanzija tal-kunfidenzjalità tas-sorsi hija fundamentali għal-libertà tal-istampa; jenfasizza, għalhekk, li l-informaturi jikkontribwixxu għad-demokrazija, għat-trasparenza fil-politika u għall-ekonomija, kif ukoll għal pubbliku infurmat; jistieden lill-awtoritajiet Slovakki, u lill-Istati Membri kollha, jiżguraw il-protezzjoni tas-sikurezza personali u tas-sussistenza tal-ġurnalisti investigattivi u tal-informaturi; jitlob lill-Kummissjoni tipproponi direttiva tal-UE effikaċi, komprensiva u orizzontali dwar il-protezzjoni tal-informaturi, billi tapprova totalment ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-14 ta' Frar 2017(6) u tal-24 ta' Ottubru 2017;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni toħloq skema permanenti ta' appoġġ finanzjarju, li tinkludi baġit iddedikat, billi tirrialloka r-riżorsi eżistenti bħala appoġġ favur il-ġurnaliżmu investigattiv indipendenti;

10.  Jistieden lill-Konferenza tal-Presidenti tiegħu jressaq proposta dwar il-mod kif il-Parlament jista' jonora xogħol Daphne Caruana Galizia u Ján Kuciak, u jikkunsidra li jsemmi t-traineeship tal-Parlament għal Ján Kuciak;

11.  Josserva li r-Rapport tal-2016 dwar il-Pluraliżmu tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni taċ-Ċentru għall-Pluraliżmu u l-Libertà tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni (CMPF) identifika li fis-Slovakkja r-riskju ta' konċentrazzjoni ta' sjieda tal-mezzi tal-komunikazzjoni huwa minn medju sa għoli; iqis li l-pluraliżmu tal-mezzi tal-komunikazzjoni f'għadd ta' Stati Membri jinsab mhedded mill-kontroll ta' dawn il-mezzi minn korpi politiċi jew individwi jew minn ċerti organizzazzjonijiet kummerċjali; jissottolinja l-fatt li, bħala prinċipju ġenerali, il-gvernijiet ma għandhomx jabbużaw mill-pożizzjoni tagħhom billi jinfluwenzaw il-mezzi tal-komunikazzjoni; jirrakkomanda l-inklużjoni ta' informazzjoni aktar dettaljata dwar is-sjieda tal-mezzi tal-komunikazzjoni fil-Media Pluralism Monitor;

12.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-inizjattiva "Investigative Journalism for the EU" (IJ4EU) li l-għan tagħha huwa li trawwem u ssaħħaħ il-kollaborazzjoni transfruntiera fost il-ġurnalisti investigattivi fl-UE;

13.  Jinsab imħasseb dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni, approprjazzjoni indebita ta' fondi tal-UE, abbuż ta' poter u kunflitti ta' interess fis-Slovakkja li jistgħu jikkawżaw id-deterjorament tad-demokrazija; jistieden lill-awtoritajiet superviżorji u ġudizzjarji Slovakki u lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jinvestigaw l-allegati irregolaritajiet u frodi kollha, inklużi l-frodi karusell tal-VAT u dawk relatati mal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mal-fondi strutturali l-oħra;

14.  Jesprimi tħassib kbir rigward l-involviment possibbli tal-kriminalità organizzata f'dan il-qtil u rigward ir-riskju ta' infiltrazzjoni fis-setturi tal-politika, tal-gvern fil-livelli kollha, tal-ekonomija u tal-finanza; jisħaq fuq il-fatt li dan il-fenomenu ma għandux ikun sottovalutat; ifakkar li x-xbieki kriminali internazzjonali huma ferm attivi u li l-kriminalità organizzata qiegħda tespandi u ssir aktar sofistikata; jistieden lis-Slovakkja u lill-Istati Membri l-oħra jtejbu l-kooperazzjoni u l-koordinament bil-għan li jagħtu spinta lill-iżvilupp ta' proċeduri standard komuni, ibbażat fuq il-prattiki tajba tal-ordinamenti ġuridiċi l-aktar evoluti f'dik li hi l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata;

15.  Josserva li l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar Slovakk ħareġ tliet rapport kritiċi dwar l-APA; jistieden lill-awtoritajiet Slovakki jiżguraw investigazzjoni bir-reqqa tal-konklużjonijiet tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar; jistieden lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri twettaq investigazzjoni u tippubblika Rapport Speċjali dwar il-pagamenti agrikoli fis-Slovakkja;

16.  Jinkoraġġixxi lill-Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa tevalwa l-allegazzjonijiet ta' frodi tal-VAT, ħasil tal-flus u approprjazzjoni indebita ta' fondi Ewropej, kif ukoll jekk ir-regoli nazzjonali dwar il-qbid ta' assi humiex biżżejjed b'segwitu għall-attività kriminali f'dan il-kuntest, b'attenzjoni partikolari lix-xogħol ta' Ján Kuciak u ta' ġurnalisti investigattivi oħrajn;

17.  Jistieden lill-Kunsill jikkollabora mal-Istati Membri parteċipanti fil-ħolqien ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mill-aktar fis possibbli, fl-interessi tal-azzjoni kkoordinata kontra l-frodi fl-UE u reati oħra li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

18.  Jesprimi tħassib dwar il-konklużjonijiet tar-rapport imfassal mill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit b'segwitu għall-missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni tagħhom fis-Slovakkja, li fih jintqal li s-selezzjoni tal-ogħla prosekuturi hija politiċizzata ħafna u li kien hemm għadd ta' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-konfront ta' uffiċjali għoljin li ma wasslux għal investigazzjoni xierqa; jistieden lill-awtoritajiet Slovakki jsaħħu l-imparzjalità tal-eżekuzzjoni tal-liġi u biex jindirizzaw is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet ewlenin tar-rapport dwar il-missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni tal-Parlament; jitlob lill-Gvern Slovakk u lill-Parlament biex jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex terġa' tiġġedded il-fiduċja tal-pubbliku fl-istituzzjonijiet tal-istat, inkluż fil-pulizija;

19.  Itenni d-dispjaċir tiegħu bid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tippubblikax ir-Rapport kontra l-Korruzzjoni fl-2017, u jistieden lill-Kummissjoni tissokta, mingħajr dewmien, bil-monitoraġġ annwali tagħha fil-qasam tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-Istati Membri kollha; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa sistema ta' indikaturi rigorużi u kriterji uniformi u faċilment applikabbli biex jitkejjel il-livell tal-korruzzjoni fl-Istati Membri u tevalwa l-politiki tagħhom fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, konformement mar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-8 ta' Marzu 2016 dwar ir-Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE(7);

20.  Jisħaq fuq il-fatt li huwa ta' importanza vitali li jiġi garantit li l-valuri komuni Ewropej imsemmija fl-Artikolu 2 TUE jkunu sostnuti bis-sħiħ u li d-drittijiet fundamentali stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jkunu garantiti;

21.  Jappella bil-qawwa favur proċess regolari ta' monitoraġġ u djalogu li jinvolvi lill-Istati Membri kollha bil-għan li jiġu salvagwardjati l-valuri bażiċi tal-UE tad-demokrazija, tad-drittijiet fundamentali u tal-istat tad-dritt, bl-involviment tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-Parlament, kif kien propost fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (il-Patt għad-DRF);

22.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-President tar-Repubblika Slovakka.

(1) Testi adottati, P8_TA(2017)0402.
(2) Testi adottati, P8_TA(2016)0409.
(3) Testi adottati, P8_TA(2017)0438.
(4) Testi adottati, P8_TA(2016)0403.
(5) Ara: https://rsf.org/en/journalists-killed
(6) Testi adottati, P8_TA(2017)0022.
(7) ĠU C 50, 9.2.2018, p. 2.


Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea
PDF 262kWORD 50k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-ħtieġa li jiġi stabbilit Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromwovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea fil-livell lokali u nazzjonali (2018/2619(RSP))
P8_TA(2018)0184B8-0189/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(1),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB), il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, u l-konvenzjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet u r-rapporti tal-Assemblea Parlamentari, il-Kumitat tal-Ministri, il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kummissjoni ta' Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-24 ta' Jannar 2017 dwar "It-Tisħiħ tad-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku – Rapport tal-2017 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE" (COM(2017)0030),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali bit-titolu "Challenges facing civil society organisations working on humanrights in the EU" (L-isfidi li jiffaċċjaw l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE), ippubblikat f'Jannar 2018,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2018 dwar "Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020"(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "Financing of Civil Society Organisations by the EU" (Il-finanzjament tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili min-naħa tal-UE) adottat fid-19 ta' Ottubru 2017(3),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-valuri fundamentali komuni Ewropej minquxa fl-Artikolu 2 TUE, partikolarment ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, u l-prinċipji tal-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, ma jistgħux jittieħdu bħala ħaġa fatta u jeħtieġ li jiġu kontinwament ikkultivati u protetti, peress li d-deterjorament tagħhom fi kwalunkwe Stat Membru jista' jkollu effetti negattivi għall-UE kollha kemm hi;

B.  billi soċjetà ċivili attiva u żviluppata tajjeb fl-Istati Membri kollha tal-UE tikkostitwixxi l-aħjar protezzjoni kontra l-erożjoni ta' dawn il-valuri;

C.  billi ħafna organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ) ikomplu jippromwovu dawn il-valuri minkejja li qed jiffaċċjaw diffikultajiet dejjem akbar biex jiksbu l-finanzjament meħtieġ ħalli jiżviluppaw u jwettqu l-attivitajiet tagħhom b'mod indipendenti u effettiv;

D.  billi l-UE tipprovdi finanzjament dirett lill-OSĊ li joperaw f'pajjiżi terzi biex jippromwovu dawn il-valuri, iżda l-possibilitajiet ta' finanzjament għall-OSĊ li qed ifittxu dan l-objettiv fi ħdan l-UE huma limitati ħafna, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-OSĊ li joperaw fil-livell lokali u nazzjonali;

1.  Itenni li l-OSĊ huma essenzjali għaż-żamma u l-promozzjoni tal-valuri minquxa fl-Artikolu 2 TUE, jiġifieri r-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi, u għandhom rwol kruċjali fil-promozzjoni taċ-ċittadinanza attiva fl-UE, kif ukoll biex jiffaċilitaw dibattitu pubbliku msejjes fuq informazzjoni bħala parti minn demokrazija pluralista;

2.  Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE tiżviluppa modi ġodda u effettivi biex tipproteġi u tippromwovi dawn il-valuri fi ħdan l-Unjoni;

3.  Jemmen, f'dan ir-rigward, li l-UE għandha tipprovdi għajnuna finanzjarja mmirata lill-OSĊ li huma attivi fil-livell nazzjonali u lokali fil-promozzjoni u l-protezzjoni ta' dawn il-valuri;

4.  Jappella lill-UE twaqqaf strument ta' finanzjament – li jista' jissejjaħ l-Istrument għall-Valuri Ewropej – iddedikat għall-promozzjoni u l-protezzjoni tal-valuri minquxa fl-Artikolu 2 TUE, b'mod partikolari d-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, fi ħdan il-baġit tal-UE skont il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss għal wara l-2020, b'livell ta' finanzjament li jikkorrispondi mill-anqas għal dak tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem, li jservi għanijiet simili lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni; jirrakkomanda li l-prijorità strutturali tal-istrument tkun li jinħoloq settur b'saħħtu u sostenibbli tal-OSĊ fil-livell lokali u nazzjonali bil-kapaċità li jaqdi r-rwol tiegħu fil-ħarsien ta' dawn il-valuri;

5.  Iqis li l-istrument għandu jipprovdu għotjiet operattivi (finanzjament ta' bażi kif ukoll għotjiet għal proġetti u inizjattivi) lill-OSĊ li huma involuti fil-promozzjoni u l-protezzjoni ta' dawn il-valuri fl-UE;

6.  Jisħaq fuq il-punt li l-istrument għandu jkun ġestit mill-Kummissjoni, li għandha tiżgura proċeduri rapidi u flessibbli għall-konċessjoni tal-għotjiet; jirrakkomanda, b'mod partikolari, li l-proċedura tal-applikazzjoni tkun faċli biex tintuża u faċilment aċċessibbli għall-OSĊ lokali u nazzjonali;

7.  Iqis li l-istrument għandu jkun immirat speċifikament lejn proġetti u inizjattivi li jippromwovu l-valuri Ewropej fil-livell lokali u nazzjonali, bħalma huma proġetti ta' parteċipazzjoni ċivika, attivitajiet ta' promozzjoni u attivitajiet oħra ta' sorveljanza, u li proġetti u inizjattivi transnazzjonali għandhom jaqdu rwol sussidjarju biss; jemmen li għandha titqiegħed enfasi partikolari fuq il-bini tal-kapaċità tal-OSĊ biex jinvolvu lill-pubbliku ġenerali sabiex jitkabbar l-għarfien tiegħu ta' demokrazija pluralista u parteċipattiva, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali;

8.  Jisħaq fuq il-fatt li l-istrument għandu jkun komplementari għal strumenti u attivitajiet diġà eżistenti fil-livell Ewropew u nazzjonali li jippromwovu u jipproteġu dawn il-valuri, u għalhekk ma għandux isir a skapitu ta' fondi u attivitajiet oħra nazzjonali jew Ewropej f'dan il-qasam;

9.  Jissottolinja li l-obbligu ta' rendikont finanzjarju kif stabbilit fir-Regolament Finanzjarju jrid jiġi żgurat fil-ġestjoni tal-istrument il-ġdid, b'mod partikolari fir-rigward tal-konformità mal-obbligi legali, it-trasparenza sħiħa dwar l-użu tar-riżorsi, il-ġestjoni finanzjarja soda u l-użu prudenti tar-riżorsi;

10.  Jirrakkomanda lill-Kummissjoni tħejji rapport annwali dwar il-prestazzjoni tal-istrument u tippubblika lista tal-organizzazzjonijiet u tal-attivitajiet li tkun iffinanzjat;

11.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Kunsill tal-Ewropa.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0409.
(2) Testi adottati, P8_TA(2018)0075.
(3) ĠU C 81, 2.3.2018, p. 9.


Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija
PDF 250kWORD 48k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ ta' żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (2018/2670(RSP))
P8_TA(2018)0185B8-0194/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-arrest, fl-1 ta' Marzu 2018, u t-tkomplija tad-detenzjoni mill-awtoritajiet Torok ta' żewġ suldati Griegi, li sostnew li tilfu triqithom f'temp ħażin,

–  wara li kkunsidra l-fatt li dik il-parti partikolari tal-fruntiera, fiż-żona forestali ta' Kastanies tul ix-Xmara Evros/Meriç, hija punt ta' qsim ewlieni għall-migranti, ir-rifuġjati u t-traffikanti, u li l-logutenent u s-surġent inkwistjoni kienu għaddejjin bir-ronda regolari tal-fruntiera,

–  wara li kkunsidra l-appelli minn uffiċjali tal-UE u tan-NATO, b'mod partikolari mill-Kunsill Ewropew tat-22 ta' Marzu 2018 u matul il-Laqgħa tal-Mexxejja tal-UE u tat-Turkija tas-26 ta' Marzu 2018, biex is-suldati jinħelsu,

–  wara li kkunsidra l-isforzi tal-Gvern Grieg biex jiżgura l-ħelsien u r-ritorn tas-suldati,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 5(2) tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li jistqarr li "Kull min ikun arrestat għandu jiġi infurmat minnufih, b'lingwa li jifhem, dwar ir-raġunijiet tal-arrest tiegħu u dwar kull akkuża kontra tiegħu",

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, fl-4 ta' Marzu 2018, qorti Torka f'Edirne ddeċidiet li ż-żewġ suldati, li bħalissa qed jinżammu f'ħabs b'sigurtà massima u li huma akkużati li daħlu fit-Turkija illegalment, għandhom jibqgħu detenuti;

B.  billi ż-żewġ suldati Griegi ilhom miżmuma f'ħabs Tork għal aktar minn xahar mingħajr ma tressqu akkużi kontrihom, u għalhekk għadhom ma jafux b'liema reat qed jiġu akkużati;

C.  billi fil-passat każijiet simili ta' qsim aċċidentali tal-fruntiera minn suldati Griegi jew Torok ġew solvuti fuq il-post fil-livell tal-awtoritajiet militari lokali taż-żewġ naħat;

1.  Jistieden lill-awtoritajiet Torok jikkonkludu l-proċess ġudizzjarju malajr u jeħilsu ż-żewġ suldati Griegi u jirritornawhom il-Greċja;

2.  Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u lill-Istati Membri kollha tal-UE juru solidarjetà mal-Greċja u jappellaw għall-ħelsien immedjat taż-żewġ suldati Griegi fi kwalunkwe kuntatt jew komunikazzjoni mal-mexxejja u l-awtoritajiet Torok, fl-ispirtu tad-dritt internazzjonali u tar-relazzjonijiet tajba bejn il-ġirien;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet Torok jsegwu skrupolożament il-proċedimenti ġudizzjarji u jirrispettaw bis-sħiħ, għal dawk kollha kkonċernati, id-drittijiet tal-bniedem minquxa fid-dritt internazzjonali, inkluża l-Konvenzjoni ta' Ġinevra;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Presidenti, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tat-Turkija u tal-Greċja, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kummissjoni, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u lin-NATO.


L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali
PDF 451kWORD 59k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (2016/2149(INI))
P8_TA(2018)0186A8-0127/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), b'mod partikolari l-Artikolu 5 dwar l-għoti tal-kompetenzi u s-sussidjarjetà, l-Artikolu 10(1) dwar id-demokrazija rappreżentattiva, l-Artikolu 10(2) dwar ir-rappreżentanza taċ-ċittadini tal-UE, l-Artikolu 10(3) dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-UE li jipparteċipaw fil-ħajja demokratika tal-Unjoni, l-Artikolu 11 dwar id-demokrazija parteċipattiva, l-Artikolu 12 dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali, l-Artikolu 48(3) dwar il-proċedura ta' reviżjoni ordinarja u l-Artikolu 48(7) (il-klawżola "passerelle") tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea anness mat-Trattat ta' Amsterdam u l-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità anness mat-Trattat ta' Lisbona,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikoli 41 u 42 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-12 ta' Ġunju 1997 dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali(1), tas-7 ta' Frar 2002 dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fil-qafas tal-integrazzjoni Ewropea(2), tas-7 ta' Mejju 2009 dwar l-iżvilupp tar-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali taħt it-Trattat ta' Lisbona(3) u tas-16 ta' April 2014 dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 dwar it-titjib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea bl-isfruttament tal-potenzjal tat-Trattat ta' Lisbona(5), dwar il-kapaċità baġitarja għaż-żona tal-euro(6) u dwar evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea(7),

–  wara li kkunsidra r-rapporti annwali tal-Kummissjoni dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-parlamenti nazzjonali, b'mod partikolari r-rapport għall-2014 tat-2 ta' Lulju 2015 (COM(2015)0316), u għall-2015 tal-15 ta' Lulju 2016 (COM(2016)0471), u r-rapporti annwali tagħha dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, b'mod partikolari r-rapporti għall-2015 tal-15 ta' Lulju 2016 (COM(2016)0469), u għall-2016 tat-30 ta' Ġunju 2017 (COM(2017)0600),

–  wara li kkunsidra r-rapporti annwali tad-Direttorat għar-Relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari r-Rapport ta' nofs it-terminu tal-2016 dwar ir-Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015(8),

–  wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa tal-1 ta' Marzu 2017, u d-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni mill-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker tat-13 ta' Settembru 2017, li fih ġie ppreżentat pjan direzzjonali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni intitolata "Integrazzjoni Ewropea Akbar: It-triq 'il quddiem" mill-Presidenti tal-Camera dei Deputati tal-Italja, l-Assemblée Nationale ta' Franza, il-Bundestag tal-Ġermanja u x-Chambre des Députés tal-Lussemburgu, li ġiet iffirmata fl-14 ta' Settembru 2015 u hija attwalment approvata minn 15-il kamra tal-parlamenti nazzjonali fl-UE,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet adottati mill-Konferenza tal-Ispeakers tal-Parlamenti tal-UE (il-Konferenza tal-Ispeakers tal-UE) fil-laqgħat tagħha mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, b'mod partikolari dawk fil-Lussemburgu fl-2016 u fi Bratislava fl-2017,

–  wara li kkunsidra l-kontributi u l-konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Konferenza tal-Kumitati għall-Affarijiet Ewropej tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea (COSAC) sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, b'mod partikolari l-laqgħat li saru fil-Belt Valletta u f'Tallinn fl-2017, u r-rapporti biannwali tal-COSAC,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tat-Trattat dwar l-Istabilità, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (TSKG) li fih hemm minquxa l-organizzazzjoni tal-konferenzi interparlamentari għall-finijiet tad-diskussjoni tal-politiki baġitarji u kwistjonijiet oħra koperti mit-Trattat;

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-Senát tar-Repubblika Ċeka tat-30 ta' Novembru 2016 (is-26 riżoluzzjoni tal-11-il terminu), ir-riżoluzzjoni tas-Senato della Repubblica tal-Italja tad-19 ta' Ottubru 2016 (Dok.  XVIII nru.  164) u l-kontributi tal-Kumitat għall-Politiki tal-Unjoni Ewropea tiegħu tat-2 ta' Mejju 2017 (Prot.  573) u l-kontributi tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-UE tal-Assemblée Nationale ta' Franza fil-31 ta' Mejju 2017 (referenza 2017/058) u l-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Ewropej tat-Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamra tar-Rappreżentanti) tan-Netherlands tat-22 ta' Diċembru 2017 (ittra A(2018)1067);

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura tal-għoti ta' awtorizzazzjoni għat-tfassil tar-rapporti fuq inizjattiva proprja,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A8-0127/2018),

A.  billi l-parlamenti nazzjonali jikkontribwixxu attivament għall-funzjonament kostituzzjonali tajjeb tal-Unjoni Ewropea (l-Artikolu 12 tat-TUE) u b'hekk għandhom rwol importanti fil-leġittimità demokratika tagħha u jwettquha fil-milja tagħha;

B.  billi l-obbligu ta' rendikont parlamentari tal-gvernijiet nazzjonali fil-qafas tal-affarijiet Ewropej, li jiddependi mill-prattiki nazzjonali individwali, huwa l-bażi fundamentali tar-rwol tal-parlamenti nazzjonali fit-Trattat Ewropew attwali;

C.  billi, sabiex jitjieb is-sens ta' appartenenza, il-parlamenti nazzjonali għandhom jiskrutinizzaw il-gvernijiet nazzjonali bħalma l-Parlament Ewropew jiskrutinizza l-eżekuttiv Ewropew; billi, madankollu, il-livell ta' influwenza tal-parlamenti nazzjonali fuq il-gvernijiet nazzjonali jvarja b'mod sinifikanti fil-livell ta' Stat Membru;

D.  billi l-parlamenti nazzjonali ħafna drabi jilmentaw dwar l-involviment limitat tagħhom fl-affarijiet tal-Unjoni u jixtiequ jkunu assoċjati aktar mal-iżvilupp tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea;

E.  billi n-nuqqas ta' trasparenza fil-proċessi leġiżlattivi u tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE jġib ir-riskju li jimmina kemm il-prerogattivi tal-parlamenti nazzjonali taħt it-Trattati u l-Protokolli rilevanti kif ukoll, b'mod partikolari, ir-rwol tagħhom bħala l-gwardjani tal-gvernijiet tagħhom;

F.  billi l-pluraliżmu tal-parlamenti nazzjonali huwa ta' benefiċċju notevoli għall-Unjoni, billi l-allinjament ta' pożizzjonijiet politiċi differenti fl-Istati Membri jsaħħaħ u jwessa' d-dibattiti trażversali fil-livell Ewropew;

G.  billi s-sottorappreżentanza tal-minoranzi parlamentari fl-affarijiet Ewropej għandha tiġi kontrobilanċjata filwaqt li jiġu rispettati b'mod sħiħ il-maġġoranzi f'kull parlament nazzjonali, u b'mod konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità;

H.  billi l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol fi kwalunkwe reviżjoni tat-Trattati Ewropej u riċentement intalbu jinvolvu ruħhom f'sensiela ta' fora demokratiċi tal-UE;

I.  billi l-isfera pubbblika Ewropea tista' titrawwem permezz ta' sensiela ta' fora dwar il-futur tal-Ewropa, li għandhom jiġu organizzati mill-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew bħala rappreżentanti naturali tad-demos Ewropew; billi tali fora jistgħu jiġu approvati permezz tal-Ġimgħa Ewropea komuni, li fiha membri tal-kmamar parlamentari nazzjonali jiddiskutu simultanjament affarijiet Ewropej fil-preżenza ta' Kummissarji u Membri tal-Parlament Ewropew;

J.  billi kif intwera mit-tendenzi elettorali riċenti, il-kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali kattret l-isfiduċja u d-diżillużjoni taċ-ċittadini tal-UE fil-mudell ta' rappreżentanza demokratiku attwali, kemm fil-livell Ewropew kif ukoll dak nazzjonali;

K.  billi l-implimentazzjoni tad-dritt tal-parlamenti nazzjonali li jiskrutinizzaw il-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, abbażi tal-hekk imsejħa sistema ta' twissija bikrija (STB), tejbet parzjalment ir-relazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-parlamenti nazzjonali;

L.  billi l-parlamenti nazzjonali xi kultant jikkritikaw l-STB u jiddikjaraw li mhuwiex faċli li jitpoġġew fil-prattika d-dispożizzjonijiet tagħha u li m'għandhiex kamp ta' applikazzjoni wiesgħa;

M.  billi ntlaħaq progress fl-implimentazzjoni tal-STB kif muri mill-aktar ċifri riċenti dwar l-għadd totali ta' opinjonijiet preżentati mill-parlamenti nazzjonali fil-qafas tad-djalogu politiku; billi l-użu limitat tal-proċedura ta' karta safra u l-ineffikaċja tal-proċedura ta' karta oranġjo juru li għad hemm lok għal titjib u li koordinazzjoni aħjar bejn il-parlamenti nazzjonali hija possibbli f'dan ir-rigward;

N.  billi l-perjodu ta' tmien ġimgħat stabbilit fl-Artikolu 4 tal-Protokoll Nru 1 ma nstabx adegwat għall-monitoraġġ f'waqtu tal-konformità mal-principju tas-sussidjarjetà;

O.  billi l-STB tista' tiġi kkomplementata mis-sistema li attwalment tippermetti lill-parlamenti nazzjonali jippreżentaw proposti kostruttivi għall-kunsiderazzjoni tal-Kummissjoni u bir-rispett dovut għad-dritt ta' inizjattiva tagħha;

P.  billi diversi parlamenti nazzjonali esprimew l-interess tagħhom fi strument għat-titjib tad-djalogu politiku li jkun jagħtihom l-opportunità li jissuġġerixxu proposti kostruttivi għall-kunsiderazzjoni tal-Kummissjoni u bir-rispett dovut għad-dritt ta' inizjattiva tal-Kummissjoni;

Q.  billi l-parlamenti nazzjonali jistgħu, fi kwalunkwe ħin, joħorġu opinjonijiet fil-qafas tad-djalogu politiku, jagħtu mandat lill-gvernijiet tagħhom biex jitolbu l-formulazzjoni tal-proposti leġiżlattivi permezz tal-Kunsill jew, f'konformità mal-Artikolu 225 tat-TFUE, sempliċement jistiednu lill-Parlament jippreżenta proposti lill-Kummissjoni;

R.  billi l-implimentazzjoni ta' proċedura ta' karta ħamra mhijiex possibbli f'dan l-istadju tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea;

S.  billi l-firxa komprensiva ta' drittijiet ta' informazzjoni previsti fit-Trattat ta' Lisbona tista' tissaħħaħ jekk il-parlamenti nazzjonali jingħataw aktar riżorsi u żmien biex ilaħħqu mad-dokumenti mibgħuta lilhom mill-Istituzzjonijiet Ewropej;

T.  billi l-IPEX, pjattaforma għall-iskambju kontinwu ta' informazzjoni fost il-parlamenti nazzjonali u bejn il-parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej, għandha tkompli tiġi żviluppata b'mod konformi mal-Istrateġija Diġitali tagħha, li fiha l-Parlament Ewropew għandu rwol ta' appoġġ ewlieni;

U.  billi l-kooperazzjoni interistituzzjonali tjiebet wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u l-hekk imsejħa inizjattiva Barroso – id-djalogu politiku mibdi mill-Kummissjoni f'Settembru 2006 li jagħti lill-parlamenti nazzjonali l-opportunità li jikkummentaw, jipprovdu feedback pożittiv jew jikkritikaw il-proposti tal-Kummissjoni;

V.  billi l-parlamenti nazzjonali kultant jilmentaw dwar ir-relazzjonijiet tagħhom mal-Unjoni Ewropea, u jsostnu li huma kumplessi ħafna;

W.  billi l-parlamenti nazzjonali għandhom kompetenzi rilevanti fl-ispazji tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja, skont l-Artikoli 70, 85 u 88 tat-TFUE u għalhekk għandu jkollhom sehem fil-futur tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni;

X.  billi għandu jkun hemm kontroll parlamentari nazzjonali u Ewropew akbar tal-politiki fiskali u ekonomiċi, tad-deċiżjonijiet li jittieħdu u ta' materji ta' governanza fil-livell tal-UE;

Y.  billi d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Mejju 2017 dwar in-natura mħallta tal-ftehim kummerċjali bejn l-UE u Singapore biddlet il-mod kif il-parlamenti nazzjonali se jkunu involuti fil-ftehimiet kummerċjali fil-ġejjieni;

Z.  billi interazzjoni aħjar u skambju ta' informazzjoni mtejjeb bejn l-MPE u l-MP u wkoll bejn l-impjegati taċ-ċivil tal-parlamenti nazzjonali jistgħu jgħinu biex jitjieb l-iskrutinju tad-dibattitu Ewropew fil-livell nazzjonali u għalhekk irawwem kultura parlamentari u politika Ewropea;

L-iskrutinju tal-attività governattiva fl-affarijiet Ewropej

1.  Iqis li l-implimentazzjoni tad-drittijiet u d-dmirijiet tal-parlamenti nazzjonali li ġejjin mit-Trattat ta' Lisbona tejbet ir-rwol tagħhom fil-qafas kostituzzjonali Ewropew u għalhekk tipprevedi aktar pluraliżmu, leġittimità demokratika u l-funzjonament aħjar tal-Unjoni;

2.  Jirrikonoxxi li l-gvernijiet nazzjonali huma demokratikament responsabbli lejn il-parlamenti nazzjonali kif rikonoxxut mill-Artikolu 10(2) tat-TUE, f'konformità mal-ordinamenti kostituzzjonali nazzjonali rispettivi tagħhom; huwa tal-fehma li dan l-obbligu ta' rendikont huwa l-element ċentrali tar-rwol tal-kmamar parlamentari nazzjonali fl-Unjoni Ewropea; iħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali jeżerċitaw b'mod sħiħ il-funzjonijiet Ewropej tagħhom sabiex jinfluwenzaw direttament u jiskrutinizzaw il-kontenut tal-politiki Ewropej, b'mod partikolari permezz tal-monitoraġġ tal-gvernijiet nazzjonali tagħhom waqt li jaġixxu bħala membri tal-Kunsill Ewropew jew il-Kunsill;

3.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-parlamenti nazzjonali jingħataw biżżejjed żmien, il-kapaċità u l-aċċess meħtieġ għall-informazzjoni sabiex jissodisfaw ir-rwol kostituzzjonali tagħhom ta' skrutinju u b'hekk jilleġittimaw l-attività tal-gvernijiet nazzjonali meta dawn il-gvernijiet jaġixxu fil-livell Ewropew, kemm fil-Kunsill kif ukoll fil-Kunsill Ewropew; Jirrikonoxxi li din il-funzjoni Ewropea għandha sseħħ f'konformità sħiħa mat-tradizzjonijiet kostituzzjonali rispettivi tal-Istati Membri; jemmen li, sabiex jiġi ppreservat u msaħħaħ dan ir-rwol, l-iskambju eżistenti tal-aħjar prattiki u l-interazzjoni bejn il-parlamenti nazzjonali għandu jiġi msaħħaħ u promoss;

4.  Iqis li t-trasparenza tal-metodi ta' ħidma u tal-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE tirrapreżenta prekundizzjoni sabiex il-parlamenti nazzjonali jkunu jistgħu jissodisfaw b'mod effikaċi r-rwol istituzzjonali tagħhom li ġej mit-Trattati; barra minn hekk, jitlob li l-parlamenti nazzjonali jagħmlu użu sħiħ mill-kompetenzi rispettivi tagħhom bl-għan li jeżerċitaw skrutinju fuq l-azzjonijiet tal-gvernijiet fil-livell Ewropew, inter alia billi jadattaw l-organizzazzjoni interna, l-iskedi ta' żmien u r-regoli ta' proċedura tagħhom sabiex ikunu jistgħu jagħmlu dan; Jissuġġerixxi wkoll skambju tal-aħjar prattiki bejn il-parlamenti nazzjonali, dibattiti regolari bejn il-ministri rispettivi u l-kumitati speċjalizzati fil-parlamenti nazzjonali qabel u wara l-laqgħat tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew u laqgħat regolari bejn il-membri tal-parlamenti nazzjonali, il-Kummissarji u l-MPE;

5.  Hu tal-fehma li għandha tingħata attenzjoni sabiex tiġi evitata kwalunkwe regolamentazzjoni żejda tal-leġiżlazzjoni tal-UE min-naħa tal-Istati Membri u li l-parlamenti nazzjonali għandhom rwol importanti x'jaqdu f'dan ir-rigward; ifakkar, madankollu, li dan huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li japplikaw klawsoli ta' nuqqas ta' rigressjoni u li, pereżempju, jistabbilixxu standards soċjali u ambjentali ogħla fil-livell nazzjonali;

6.  Ifakkar, waqt li jħeġġeġ djalogu msaħħaħ u politiku mal-parlamenti nazzjonali u jirrikonoxxi l-ħtieġa ċara biex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni parlamentari, li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu f'konformità mal-kompetenzi kostituzzjonali u billi tiġi kkunsidrata d-delinjazzjoni ċara bejn il-kompetenzi ta' teħid ta' deċiżjonijiet rispettivi tal-korpi nazzjonali u Ewropej;

7.  Jiddikjara li l-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali għandhom ikunu involuti aħjar fis-Semestru Ewropew u jirrakkomanda li l-kalendarji baġitarji fil-livell nazzjonali u Ewropew jiġu kkoordinati aħjar matul il-proċess sabiex jiġi mħeġġeġ użu aktar effikaċi ta' dan l-istrument; barra minn hekk, ifakkar li l-allinjament tas-Semestru Ewropew mal-aġendi tal-parlamenti nazzjonali jista' jikkontribwixxi aktar għall-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi filwaqt li jissottolinja li tali allinjament ma għandux jinjora s-setgħat ta' awto governanza u r-regoli speċifiċi ta' proċedura ta' kull kamra parlamentari;

8.  Jissuġġerixxi, għalhekk, l-implimentazzjoni ta' perjodu nazzjonali għad-djalogu baġitarju, li matulu l-parlamenti nazzjonali jkunu jistgħu jiddeliberaw fuq is-Semestru Ewropew u jikkontribwixxu għalih billi jagħtu mandat lill-gvernijiet tagħhom stess fir-relazzjonijiet tagħhom mal-Kummissjoni u l-Kunsill;

9.  Jissottolinja li matul l-aħħar laqgħa plenarja tal-Konferenza tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet Ewropej (COSAC), f'Tallinn, ġie rikonoxxut li l-maġġoranza tal-parlamenti nazzjonali attivament attendew is-sessjonijiet plenarji biex jiddibattu kwistjonijiet tal-UE, kemm f'intervalli regolari jew kif ukoll fuq bażi ad hoc u li aktar dibattiti plenarji dwar kwistjonijiet tal-UE jżidu l-viżibilità tal-Unjoni u jagħtu liċ-ċittadini l-opportunità li jitgħallmu aktar dwar l-aġenda tal-UE u l-pożizzjonijiet tal-partiti politiċi dwar dawn il-kwistjonijiet;

Il-ħolqien ta' sfera pubblika Ewropea

10.  Jinnota li l-allinjament ta' pożizzjonijiet politiċi differenti fl-Istati Membri kollha jista' jsaħħaħ u jespandi dibattiti trażversali fil-livell Ewropew; jirrakkomanda, għalhekk, li d-delegazzjonijiet parlamentari nazzjonali li jaġixxu quddiem l-Istituzzjonijiet Ewropej għandhom jirriflettu d-diversità politika; f'dan ir-rigward, jenfasizza r-rilevanza tal-prinċipju ta' rappreżentazzjoni proporzjonali ta' membri minn partiti politiċi differenti;

11.  Jinnota l-fatt li r-rieda vinkolanti tal-maġġoranzi parlamentari tista' tiġi espressa fl-opinjonijiet maħruġa mill-parlamenti nazzjonali fil-qafas jew barra mill-qafas tal-STB; madankollu, japprova l-idea li l-minoranzi politiċi parlamentari jingħataw il-possibilità li jesprimu fehmiet diverġenti li mbagħad ikunu jistgħu jiġu inkorporati fl-annessi ta' tali opinjonijiet; jemmen li dawn l-opinjonijiet għandhom jinħarġu f'konformità sħiħa mal-prinċipju tal-proporzjonalità u f'konformità mar-regoli ta' proċedura ta' kull kamra parlamentari nazzjonali;

12.  Jieħu nota tat-talba riċenti għal sensiela ta' konvenzjonijiet demokratiċi madwar l-Ewropa; jemmen, f'dan ir-rigward, li l-istabbiliment ta' ġimgħa Ewropea annwali tippermetti lill-MPE u lill-Kummissarji, partikolarment Viċi Presidenti inkarigati mir-Raggruppamenti jidhru quddiem assemblej parlamentari nazzjonali sabiex jiddiskutu u jispjegaw l-aġenda Ewropea flimkien mal-MP u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jissuġġerixxi li jirrevedi r-regoli ta' proċedura tiegħu stess sabiex japprova l-inizjattiva u jħeġġeġ lill-parlamenti nazzjonali jagħmlu l-istess; jemmen ukoll li l-laqgħat bejn il-gruppi politiċi nazzjonali u dawk Ewropej fil-qafas tal-kooperazzjoni interparlamentari tal-UE jistgħu jġibu valur miżjud fil-forma ta' dibattitu politiku Ewropew awtentiku;

Is-sostenn tar-riforma tal-STB

13.   Jissottolinja l-fatt li l-STB rarament intużat mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, u jemmen li tista' tiġi riformata fil-qafas kostituzzjonali attwali;

14.  Jinnota li eżempji bħall-iskattar tal-proċedura ta' "karta safra" kontra l-proposta tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tad-"Direttiva dwar l-Istazzjonar tal-Ħaddiema" fl-2016 turi li l-STB hija operattiva; jissottolinja li l-użu limitat tal-proċedura ta' "karta safra" jista' jindika li l-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa b'mod ġenerali rispettat fl-UE; għalhekk jemmen li n-nuqqasijiet proċedurali tal-STB ma għandhomx jitqiesu prova konklużiva li ma ġietx osservata s-sussidjarjetà; barra minn hekk, jinnota li l-parlamenti nazzjonali jistgħu jintervjenu u jeżaminaw il-kwistjoni ta' konformità mal-principju tas-sussidjarjetà qabel il-preżentazzjoni ta' proposta leġiżlattiva mill-Kummissjoni fil-forma ta' Green Paper u White Paper jew il-preżentazzjoni annwali tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni;

15.  Ifakkar li, fir-rigward ta' kwalunkwe inizjattiva leġiżlattiva ġdida, il-Kummissjoni hija obbligata teżamina jekk l-UE għandhiex id-dritt li tieħu azzjoni u jekk tali azzjoni tkunx ġustifikata; barra minn hekk jissottolinja li l-esperjenza preċedenti wriet li d-distinzjoni bejn id-dimensjoni politika tal-principju tas-sussidjarjetà u d-dimensjoni legali tal-prinċipju tal-proporzjonalità hija, xi kultant, diffiċli u problematika; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni, fir-risposti tagħha għall-opinjonijiet motivati maħruġa fil-qafas tal-STB jew barra minnu, tindirizza wkoll il-proporzjonalità u, fejn ikun xieraq, kwalunkwe tħassib dwar l-alternattivi ta' politika proposti, flimkien mal-interpretazzjoni tagħha tal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

16.  Jirrikonoxxi t-talba li saret min-naħa ta' parlamenti nazzjonali biex jiġi estiż il-perjodu ta' tmien ġimgħat li matulu jistgħu joħorġu opinjonijiet motivati skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 1; madankollu, jissottolinja li l-qafas attwali tat-Trattat ma jipprevedix tali estensjoni; iqis, għaldaqstant, li l-Kummissjoni għandha timplimenta perjodu ta' notifika teknika fl-STB sabiex tagħti żmien addizzjonali bejn id-data li fiha abbozzi ta' atti leġiżlattivi teknikament jiġu rċevuti mill-kmamar parlamentari nazzjonali u d-data li fiha jibda l-perjodu ta' tmien ġimgħat; ifakkar, f'dan ir-rigward, li arranġamenti prattiċi oħrajn għat-tħaddim tal-mekkaniżmu ta' kontroll sussidjarju tqiegħdu fil-prattika mill-Kummissjoni fl-2009;

17.  Jieħu nota tat-talba li saret min-naħa ta' ċerti parlamenti nazzjonali biex jiġi estiż il-perjodu ta' tmien ġimgħat li matulu jistgħu joħorġu opinjoni motivata skont l-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2;

18.  Jissuġġerixxi, f'konformità mad-djalogu politiku mniedi mill-Kummissjoni fl-2016, l-użu sħiħ tas-sistema li permezz tagħha l-parlamenti nazzjonali jistgħu jissottomettu proposti kostruttivi lill-Kummissjoni bl-għan li jinfluwenzaw pożittivament id-dibattitu Ewropew u s-setgħa ta' inizjattiva tal-Kummissjoni; jissuġġerixxi, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni tista' tgawdi mid-diskrezzjoni ta' jekk tadottax tali proposti jew jekk toħroġx risposta formali li tissottolinja r-raġunijiet għaliex ma adottathomx; jirrimarka li tali proċedura ma tistax tikkonsisti minn dritt għal inizjattiva jew dritt għall-irtirar jew l-emenda ta' leġiżlazzjoni, billi altrimenti tfixkel "il-metodu tal-Unjoni" u d-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn il-livell nazzjonali u l-livell Ewropew u b'hekk tikser it-Trattati; jirrakkomanda, sadattant, li fl-eventwalità ta' reviżjoni futura tat-Trattati, id-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva għandu jingħata lill-Parlament Ewropew bħala rappreżentant dirett taċ-ċittadini tal-UE;

L-implimentazzjoni tad-dritt għall-informazzjoni

19.  Jafferma mill-ġdid li l-Artikolu 12 tat-TUE u l-Protokoll Nru 1 jagħtu lill-parlamenti nazzjonali d-dritt li jirċievu informazzjoni direttament mill-istituzzjonijiet Ewropej;

20.  Jenfasizza li l-parlamenti nazzjonali jistgħu jlaħħqu aħjar mal-informazzjoni mibgħuta lilhom jew bis-saħħa tal-STB, jew skont id-dritt tagħhom għall-informazzjoni, jekk il-pjattaforma IPEX tingħata r-rilevanza ta' Agora jew forum, għal djalogu informali permanenti fost il-parlamenti nazzjonali u bejn il-parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej; jiddeċiedi, għalhekk, li jippromwovi l-użu tal-pjattaforma għat-tisħiħ tad-djalogu politiku; jirrakkomanda li l-parlamenti nazzjonali jużaw il-pjattaforma IPEX fil-ħin sabiex jiżguraw li l-mekkaniżmu ta' skrutinju nazzjonali jibda jaħdem malajr; jirrakkomanda li l-IPEX tiġi użata bħala mezz għall-kondiviżjoni sistematika tal-informazzjoni u għall-immarkar bikri ta' tħassib tas-sussidjarjetà; jara l-potenzjal għall-iżvilupp tal-IPEX bħala l-mezz prinċipali għall-komunikazzjoni u t-trażmissjoni ta' dokumenti rilevanti mill-istituzzjonijiet tal-UE lill-parlamenti nazzjonali u viċe versa, u, f'dan il-kuntest, jimpenja ruħu li joffri assistenza lill-amministrazzjonijiet tal-kmamar parlamentari nazzjonali dwar kif jaħdmu permezz ta' din il-pjattaforma; barra minn hekk, jinkoraġġixxi l-istabbiliment ta' aktar skambji bejn l-uffiċjali tal-istituzzjonijiet u l-gruppi politiċi fl-amministrazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali;

Il-previżjoni ta' kooperazzjoni interistituzzjonali aħjar

21.  Jieħu nota tal-kooperazzjoni li hemm bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fil-COSAC, il-Konferenza Interparlamentari dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK-IPC), u fil-qafas tal-Artikolu 13 tat-TSKG; jenfasizza li tali kooperazzjoni għandha tiġi żviluppata abbażi tal-prinċipji tal-kunsens, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u l-konsultazzjoni, sabiex il-parlamenti nazzjonali jkunu jistgħu jeżerċitaw skrutinju fuq il-gvernijiet u l-amministrazzjonijiet rispettivi tagħhom;

22.  Itenni li l-qafas attwali tar-relazzjonijiet bejn l-Unjoni u l-parlamenti nazzjonali jista' jiġi simplifikat u armonizzat sabiex isir aktar effiċjenti u effikaċi; f'dan il-kuntest, jitlob li jsir rieżami tal-involviment bejn l-Unjoni u l-parlamenti nazzjonali fil-pjattaformi u l-fora eżistenti, bl-għan li jissaħħu dawn ir-relazzjonijiet u jiġu adattati għall-ħtiġijiet attwali; jinsisti, madankollu, li ssir delinjazzjoni ċara tal-kompetenzi ta' teħid tad-deċiżjonijiet bejn il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew, fejn tal-ewwel għandhom jeżerċitaw il-funzjoni Ewropea tagħhom fuq il-bażi tal-kostituzzjonijiet nazzjonali tagħhom, b'mod partikolari permezz tal-eżerċitar ta' skrutinju fuq il-membri tal-gvernijiet nazzjonali tagħhom bħala membri tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill, li huwa l-livell li fih jinsabu fl-aħjar pożizzjoni sabiex jimmonitorjaw il-proċess leġiżlattiv Ewropew; għalhekk, jirrifjuta l-ħolqien ta' korpi parlamentari konġunti li jieħdu d-deċiżjonijiet għal raġunijiet ta' trasparenza, responsabilità politika u l-kapaċità li jieħdu azzjoni;

23.  Jindika li t-tisħiħ tad-djalogu politiku u tekniku bejn il-kumitati parlamentari, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak Ewropew, ikun pass produttiv ħafna lejn kooperazzjoni interparlamentari sħiħa; qiegħed jikkunsidra l-possibilità li jalloka riżorsi addizzjonali sabiex jikseb dan l-għan u l-użu ta' vidjokonferenzi meta jkun possibbli;

24.  Jirrikonoxxi r-rilevanza tal-Laqgħat Interparlamentari tal-Kumitati (ICM) stabbiliti fl-Artikoli 9 u 10 tal-Protokoll Nru 1; jemmen li tista' tinkiseb kooperazzjoni interistituzzjonali aħjar jekk l-ICM jingħataw aktar rilevanza mill-Membri tal-Parlament Ewropew u mill-parlamenti nazzjonali, u jekk jiġu mħejjija għal kooperazzjoni aktar mill-qrib;

25.  Jirrakkomanda li l-parlamenti nazzjonali jkunu involuti b'mod sħiħ fl-iżvilupp li għaddej tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni; jemmen li tali involviment għandu jiġi promoss f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew u b'rispett sħiħ tad-dispożizzjonijiet tal-kostituzzjonijiet nazzjonali fir-rigward tal-politiki ta' sigurtà u difiża, inkluż permezz ta' laqgħat interparlamentari konġunti bejn ir-rappreżentanti mill-parlamenti nazzjonali u Membri tal-Parlament Ewropew u permezz ta' djalogu politiku bejn Kumitat dwar is-Sigurtà u d-Difiża stabbilit b'mod sħiħ fil-Parlament Ewropew u l-kumitati parlamentari nazzjonali korrispondenti; jinnota l-potenzjal li dan għandu għall-Istati Membri tal-UE newtri biex jeżerċitaw skrutinju kostruttiv f'dan il-qasam;

26.  Iqis li djalogu politiku u leġiżlattiv imsaħħaħ bejn il-parlamenti nazzjonali u magħhom jiffavorixxi l-konformità mal-objettivi stabbiliti fil-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet;

o
o   o

27.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 200, 30.6.1997, p. 153.
(2) ĠU C 284 E, 21.11.2002, p. 322.
(3) ĠU C 212 E, 5.8.2010, p. 94.
(4) ĠU C 443, 22.12.2017, p. 40..
(5) Testi adottati, P8_TA(2017)0049.
(6) Testi adottati, P8_TA(2017)0050.
(7) Testi adottati, P8_TA(2017)0048.
(8) Testi adottati, P8_TA(2017)0421.


Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni
PDF 426kWORD 77k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (2017/2191(INI))
P8_TA(2018)0187A8-0049/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod partikolari l-Artikoli 39, 42, 101 sa 109 u 174 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni tal-31 ta' Mejju 2017 dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2016 (COM(2017)0285) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni ppubblikat bħala dokument ta' sostenn fl-istess data (SWD(2017)0175),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat(1),

–  wara li kkunsidra l-White Paper tad-9 ta' Lulju 2014 bit-titolu ''Lejn kontroll aktar effettiv tal-fużjonijiet tal-UE'' (COM(2014)0449),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1084 tal-14 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 651/2014 f'dak li għandu x'jaqsam ma' għajnuna għal infrastruttura tal-port u tal-ajruport, livelli limitu ta' notifika għal għajnuna għall-kultura u l-konservazzjoni tal-patrimonju u għajnuna għall-infrastrutturi għall-isport u għar-rikreazzjoni multifunzjonali, u l-iskemi ta' għajnuna operatorja reġjonali għar-reġjuni ultraperiferiċi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 702/2014 f'dak li jirrigwarda l-kalkolu tal-ispejjeż eliġibbli(2),

–  wara li kkunsidra l-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri jingħataw is-setgħa biex ikunu inforzaturi aktar effettivi, u biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern (COM(2017)0142),

–  wara li kkunsidra l-Avviż tal-Kummissjoni tad-19 ta' Lulju 2016 dwar il-kunċett ta' għajnuna mill-Istat kif imsemmi fl-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2014 dwar ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni – it-triq 'il quddiem(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2016 dwar is-sitwazzjoni speċjali tal-gżejjer(5),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' Novembru 2016 dwar il-Green Paper dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2017 dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE(7), u r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-snin preċedenti dwar is-suġġett,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Novembru 2017 dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar is-Servizzi Finanzjarji għall-Konsumatur(8),

–  wara li kkunsidra r-regoli, il-linji gwida, id-deċiżjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet, il-komunikazzjonijiet u d-dokumenti rilevanti tal-Kummissjoni dwar is-suġġett tal-kompetizzjoni,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar ir-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2016,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(9),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0049/2018),

1.  Jilqa' r-rapport tal-Kummissjoni tal-31 ta’ Mejju 2017 dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2016, li juri li, f'ambjent kompetittiv ġust, l-investiment u l-innovazzjoni huma essenzjali għall-futur tal-Ewropa;

2.  Jappoġġja bil-qawwa l-indipendenza tal-Kummissjoni u tal-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni (NCAs) fil-missjoni tagħhom li jsawru u jinfurzaw b'mod effikaċi r-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE għall-benefiċċju taċ-ċittadini kollha tal-UE u tal-impriżi li joperaw fl-UE;

3.  Jilqa' u jkompli jħeġġeġ l-isforzi tal-Kummissjoni li żżomm, minbarra d-djalogu strutturat mal-Kummissarju għall-Kompetizzjoni, Margrethe Vestager, kuntatt regolari mal-membri tal-kumitat kompetenti tal-Parlament u tal-Grupp ta' Ħidma tiegħu dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni; huwa konvint li r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni huwa eżerċizzju essenzjali f'termini ta' skrutinju demokratiku, u jilqa' l-feedback tal-Kummissjoni dwar it-talbiet speċifiċi kollha adottati mill-Parlament;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura informazzjoni u skambji regolari mal-Parlament dwar it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE, ta' ftehimiet internazzjonali u ta' liġijiet mhux vinkolanti oħra li jikkonċernaw il-politika tal-kompetizzjoni, kif previst mill-Ftehim Interistituzzjonali (FII) bejn il-Kummissjoni u l-Parlament; jinnota li dan mhuwiex qed iseħħ b'mod sodisfaċenti, pereżempju fid-diskussjonijiet dwar il-ftehim UE-Kanada dwar l-iskambju ta' informazzjoni fi proċedimenti fil-qasam tal-kompetizzjoni; jistieden lill-Kunsill jirratifika l-ftehim UE-Kanada mill-aktar fis possibbli; biħsiebu jippromwovi skambji ta' fehmiet regolari fil-kumitat responsabbli man-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni (NEK) u l-NCAs;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni marbuta mal-ikkompletar tas-suq uniku, bħal fis-setturi tal-enerġija (inkluż l-awtokonsum) u tat-trasport, fis-suq diġitali u fis-servizzi finanzjarji għall-konsumatur, sabiex issaħħaħ l-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE u tikseb applikazzjoni konsistenti tagħhom fl-Istati Membri;

6.  Jinnota li l-għajnuna mill-Istat tista' tkun għodda indispensabbli biex tiżgura l-infrastruttura u l-provvista meħtieġa kemm għas-settur tal-enerġija kif ukoll għas-settur tat-trasport, b'mod partikolari fl-Ewropa, fejn qed isseħħ tranżizzjoni lejn provvista tal-enerġija u sistemi tat-trasport aktar nodfa u li jirrispettaw aktar l-ambjent;

7.  Jinnota li l-għajnuna mill-Istat tista' tkun neċessarja biex tiżgura l-provvista ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali (SGEI), inklużi l-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjoni; jenfasizza li l-intervent mill-Istat spiss huwa l-aħjar għodda ta' politika biex jiġu pprovduti servizzi li huma kruċjali għall-appoġġ ta' reġjuni u gżejjer iżolati, remoti jew periferiċi fl-Unjoni;

8.  Iqis li huwa importanti li tiġi ggarantita l-kompetizzjoni, li tinvolvi s-salvagwardja tal-possibbiltà ta' akkwisti transfruntieri fis-suq intra-Ewropew fis-servizzi finanzjarji, anke fir-rigward tal-assigurazzjoni;

9.  Jenfasizza li l-konnettività tar-reġjuni u tal-gżejjer periferiċi hija essenzjali għas-sostenn u l-iżvilupp ta' livelli aċċettabbli ta' inizjattiva ekonomika u soċjali permezz taż-żamma ta' konnessjonijiet kummerċjali vitali;

10.  Jenfasizza li l-aċċess għall-flus kontanti mill-ATMs huwa servizz pubbliku essenzjali li jrid jiġi pprovdut mingħajr ebda prattika diskriminatorja, antikompetittiva jew inġusta u, għalhekk, m'għandux jinvolvi spejjeż eċċessivi;

11.  Jilqa' l-isforzi tad-DĠ Kompetizzjoni biex ikompli jibni forza tax-xogħol stabbli u bilanċjata matul l-2016; barra minn hekk, jilqa' t-titjib fil-ġestjoni tar-riżorsi umani fid-DĠ Kompetizzjoni, u l-fatt li ċ-ċaqliq tal-persunal naqas għall-inqas livell tiegħu mindu bdew jinżammu r-rekords (minn 13,9 % fl-2015 għal 10,8 % fl-2016(10)); jitlob lill-Kummissjoni talloka mill-ġdid riżorsi finanzjarji u umani adegwati lid-DĠ Kompetizzjoni, u tiżgura finanzi stabbli għall-modernizzazzjoni tal-għodod elettroniċi u informatiċi tad-direttorat, sabiex ilaħħaq mal-volum ta' xogħol li qed jiżdied u mal-progress teknoloġiku; jappella, għal darb'oħra, għal separazzjoni stretta bejn id-dipartimenti li jfasslu l-linji gwida u dawk responsabbli għall-applikazzjoni tagħhom;

12.  Jilqa' l-avvanzi li saru mid-DĠ Kompetizzjoni fil-qasam tal-opportunitajiet indaqs, inkluża rappreżentanza tan-nisa ta' 36 % fil-maniġment intermedju;

13.  Jenfasizza, għal darb'oħra, li l-korruzzjoni fl-akkwist pubbliku għandha effetti serji ta' distorsjoni tas-suq fuq il-kompetittività Ewropea; itenni li l-akkwist pubbliku huwa waħda mill-attivitajiet pubbliċi l-aktar vulnerabbli għall-korruzzjoni; jenfasizza li, f'ċerti Stati Membri, l-akkwist iffinanzjat mill-UE għandu riskji ogħla ta' korruzzjoni mill-akkwist iffinanzjat fil-livell nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex tevita l-użu ħażin tal-fondi tal-UE u biex tistimola l-obbligu ta' rendikont fl-akkwist pubbliku; barra minn hekk, jilqa' t-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew;

14.  Jinnota li r-regoli tal-UE ma jistabbilux perjodi ta' żmien speċifiċi għal investigazzjonijiet antitrust, li jimplika li xi drabi d-deċiżjonijiet jittieħdu tard wisq, wara li l-kompetituri jkunu ġew obbligati joħorġu mis-suq;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tadotta linji gwida indikattivi biex jiġi limitat it-tul tal-investigazzjonijiet antitrust u tal-proċedimenti li jirrigwardaw l-abbuż ta' pożizzjonijiet dominanti fis-suq, sabiex jiġu evitati l-inċertezza u l-piżijiet eċċessivi għan-negozji, u biex jissawwar ambjent kompetittiv li jkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi; iwissi li perjodi ta' żmien aktar flessibbli għandhom jiġu permessi biss f'każijiet kumplessi fejn l-investigazzjonijiet ikunu jridu jiġu estiżi għal impriżi oħra;

16.  Jissottolinja li filwaqt li l-ħeffa tal-investigazzjonijiet trid tkun ibbilanċjata mal-ħtieġa li d-drittijiet tad-difiża kif ukoll il-kwalità tal-investigazzjonijiet jitħarsu b'mod adegwat, perjodi ta' żmien indikattivi jistgħu jgħinu lill-awtoritajiet antitrust jagħmlu użu aktar effiċjenti mir-riżorsi tagħhom; jinnota li sabiex tiżdied il-ħeffa tal-investigazzjonijiet antitrust ewlenin, il-Kummissjoni u l-partijiet interessati jistgħu jżidu l-użu ta' proċeduri antitrust simplifikati u jtejbu l-aċċess għall-fajls rilevanti;

17.  Jieħu nota li l-biċċa l-kbira tad-deċiżjonijiet li jikkonċernaw kwistjonijiet ta' antitrust jittieħdu fil-livell nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja, filwaqt li tqis il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, il-konsistenza u l-indipendenza globali tal-politika tal-kompetizzjoni u l-infurzar tagħha fis-suq intern, bl-appoġġ tan-NEK; jenfasizza li l-indipendenza tal-NCAs hija importanti ferm, u għalhekk jilqa' l-proposta NEK+ tal-Kummissjoni bil-għan li tissaħħaħ il-kapaċità tal-NCAs li jiżguraw infurzar aktar effikaċi tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE;

18.  Jemmen li l-Kummissjoni għandha tivverifika li, sabiex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom b'indipendenza sħiħa, l-NCAs ikunu mgħammra adegwatament f'termini ta' riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi, u li l-elezzjoni jew in-nomina tad-diretturi u tal-maniġment superjuri tagħhom tkun trasparenti u ma tkunx influwenzata politikament; jenfasizza li l-awtonomija tal-NCAs, anke f'termini baġitarji, hija essenzjali biex jiġi żgurat l-infurzar effikaċi tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-NCAs jippubblikaw rapporti annwali li jkun fihom statistika u sinteżi motivata tal-attivitajiet tagħhom, u jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta rapport annwali lill-Parlament rigward dawn il-punti ewlenin; jemmen li l-NCAs għandu jkollhom fis-seħħ proċeduri li jiżguraw li l-persunal u d-diretturi tagħhom, għal perjodu raġonevoli wara li jkunu telqu mill-kariga tagħhom, ma jaċċettawx impjiegi li jistgħu jagħtu lok għal kunflitti ta' interess fir-rigward ta' każ speċifiku li kienu involuti fih fl-NCA; jenfasizza l-importanza tan-NEK, li jipprovdi pjattaforma għal skambji regolari bejn il-Kummissjoni u l-NCAs sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effikaċi u konsistenti tar-regoli tal-kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tqis l-opinjoni tal-NCAs;

19.  Huwa tal-fehma li studju dwar l-għarfien u l-fehim fost l-impriżi, b'mod partikolari l-SMEs, tad-dritt tal-kompetizzjoni u tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat tal-UE, jista' jkun utli sabiex jiġi intensifikat l-infurzar tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE u jista' jgħin ukoll bħala gwida;

20.  Huwa tal-fehma li miżuri interim jistgħu jkunu għodda importanti, b'mod partikolari fl-ekonomija diġitali, biex jiġi żgurat li kwalunkwe mġiba illeċita matul investigazzjoni ma tagħmilx ħsara serja u irreparabbli lill-kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-għażliet disponibbli biex taċċellera l-proċedimenti quddiem l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni għall-applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 TFUE jew biex tissimplifika l-adozzjoni ta' miżuri interim; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, twettaq studju u tippreżenta l-konklużjonijiet tiegħu u, jekk ikun meħtieġ, proposta leġiżlattiva lill-Parlament u lill-Kunsill;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, b'rabta ma' riforma possibbli tar-Regolament dwar il-Fużjonijiet, teżamina bir-reqqa jekk il-proċeduri ta' valutazzjoni kurrenti jqisux biżżejjed iċ-ċirkustanzi fis-swieq diġitali; huwa tal-fehma li jista' jkun meħtieġ adattament tal-kriterji tal-valutazzjoni għall-fużjonijiet fl-ekonomija diġitali; jenfasizza wkoll li l-indipendenza tal-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni m'għandhiex tiġi ggarantita biss bl-applikazzjoni tal-Artikoli 101 u 102 TFUE, iżda anke bl-infurzar tar-regoli Ewropej dwar il-fużjonijiet; għalhekk jisħaq fuq il-ħtieġa ta' regoli ekwivalenti fil-livell tal-UE f'dan il-qasam;

22.  Jilqa' l-isforzi sostnuti tal-Kummissjoni biex tiċċara l-aspetti differenti tad-definizzjoni ta' għajnuna mill-Istat, kif muri fl-Avviż tagħha dwar il-kunċett ta' għajnuna mill-Istat kif imsemmi fl-Artikolu 107(1) TFUE, li jikkostitwixxi element importanti tal-inizjattiva ta' Modernizzazzjoni tal-Għajnuna mill-Istat; jinnota b'mod partikolari l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiċċara l-kunċetti ta' "impriża" u "attività ekonomika"; josserva, madankollu, li l-ħolqien ta' distinzjoni ċara bejn l-attivitajiet ekonomiċi u dawk mhux ekonomiċi jibqa' diffiċli, speċjalment fil-qasam tal-affarijiet soċjali; jirrimarka wkoll li huwa r-rwol tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li tiżgura l-interpretazzjoni xierqa tat-Trattat;

23.  Itenni li kompetizzjoni ġusta fil-qasam tat-taxxa hija importanti għall-integrità tas-suq intern u li l-parteċipanti kollha tas-suq, inklużi l-kumpaniji diġitali, għandhom iħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxi fejn jiġġeneraw il-profitt tagħhom u jikkompetu b'kundizzjonijiet ugwali; jilqa' l-investigazzjonijiet fil-fond tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward u jenfasizza li l-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa hija meħtieġa biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-suq uniku kollu u biex jiġu kkonsolidati baġits pubbliċi sodi; jenfasizza li r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat japplikaw ukoll għal eżenzjonijiet mit-taxxa u li huwa essenzjali li jiġu eliminati prattiki antikompetittivi li joħolqu distorsjoni, bħal benefiċċji selettivi fuq it-taxxa; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-Kummissjoni jkollha aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha skambjata bejn l-awtoritajiet nazzjonali tat-taxxa, sabiex tivvaluta l-kompatibbiltà tad-deċiżjonijiet u l-arranġamenti tat-taxxa tagħhom mar-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni;

24.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' azzjoni tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni kontra l-eliminazzjoni retroattiva ta' skemi ta' appoġġ għall-enerġija rinnovabbli; jissottolinja li dan in-nuqqas ta' azzjoni kompla jgħawweġ il-kompetizzjoni, peress li l-investituri internazzjonali rnexxielhom jiksbu rimedju filwaqt li l-investituri lokali ma rnexxilhomx; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga l-effetti ta' distorsjoni tal-pagamenti ta' kapaċità eżistenti u l-pagamenti moratorji nukleari fis-swieq tal-elettriku;

25.  Jitlob li jiġu riveduti l-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat dwar it-tassazzjoni biex ikopru każijiet ta' kompetizzjoni inġusta, li jmorru lil hinn mid-deċiżjonijiet tat-taxxa u l-ipprezzar ta' trasferiment;

26.  Jissottolinja l-ħtieġa ta' politiki u regolamenti sempliċi u trasparenti dwar it-taxxa;

27.  Jilqa' b'sodisfazzjon kbir id-deċiżjoni tal-Kummissjoni kontra l-benefiċċji illegali tat-taxxa mogħtija lil Amazon u d-deċiżjonijiet storiċi preċedenti tagħha dwar vantaġġi selettivi illegali tat-taxxa, u jenfasizza li l-irkupru f'waqtu ta' għajnuna illegali huwa essenzjali; jinnota li l-Lussemburgu ħabbar l-intenzjoni tiegħu li jappella d-deċiżjoni dwar Amazon, bħalma għamlet l-Irlanda fil-każ ta' Apple; jistieden lill-Kummissjoni tkompli timmonitorja s-sitwazzjoni fl-Istati Membri kollha u tieħu deċiżjonijiet kontra kwalunkwe għajnuna illegali mill-Istat fil-każijiet komparabbli kollha sabiex tiggarantixxi trattament ugwali u terġa' ddaħħal kundizzjonijiet ekwi;

28.  Jissottolinja l-ħtieġa li l-kumpaniji diġitali jiġu ntaxxati abbażi tal-attività ġenwina tagħhom fl-Istati Membri billi jiġi rreġistrat il-fatturat iġġenerat permezz tal-pjattaformi diġitali, u b'hekk jiġi evitat żvantaġġ kompetittiv għal dawk il-kumpaniji li jwettqu negozju permezz ta' preżenza fiżika permanenti;

29.  Iqis li kompetizzjoni ġusta fis-suq intern tista' tiġi mxekkla mill-ippjanar tat-taxxa, peress li parteċipanti u SMEs ġodda li jkunu qed iwettqu negozju f'pajjiż wieħed biss jiġu penalizzati meta mqabbla mal-korporazzjonijiet multinazzjonali, li jistgħu jċaqalqu l-profitti jew jimplimentaw forom oħra ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa permezz ta' varjetà ta' deċiżjonijiet u strumenti disponibbli għalihom biss; jinnota bi tħassib li l-obbligazzjonijiet ta' taxxa aktar baxxi li jirriżultaw jagħtu lill-korporazzjonijiet multinazzjonali profitt ogħla wara t-taxxa u joħolqu kundizzjonijiet mhux ekwi mal-kompetituri tagħhom fis-suq uniku, li m'għandhomx rikors għal ippjanar aggressiv tat-taxxa u jżommu r-rabta bejn il-post fejn jiġġeneraw profitt u l-post tat-tassazzjoni tagħhom;

30.  Jitlob lill-Kummissjoni tidħol f'negozjati mal-istati u mat-territorji kollha li jgawdu minn aċċess tajjeb għas-suq komuni u li m'għandhomx kontrolli effikaċi tal-għajnuna mill-Istat kontra kompetizzjoni inġusta fil-qasam tat-taxxa;

31.  Jieħu nota tal-possibbiltà li jintużaw fondi pubbliċi biex isalvaw il-banek li huma importanti fir-reġjun tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tispjega taħt liema kundizzjonijiet dan ikun possibbli, b'mod partikolari fir-rigward tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat u r-rikapitalizzazzjoni interna; jemmen li l-qafas legali kurrenti mhuwiex ċar u jistieden lill-Kummissjoni ttejbu;

32.  Ifakkar li, skont id-Direttiva dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti, l-użu tal-iskemi ta' garanzija tad-depożiti biex jiġi evitat il-falliment ta' istituzzjoni ta' kreditu għandu jsir fi ħdan qafas definit b'mod ċar u, fi kwalunkwe każ, għandu jkun konformi mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tevalwa fuq bażi annwali jekk ir-rekwiżiti għall-applikazzjoni tal-Artikolu 107(3)(b) tat-TFUE fis-settur finanzjarju għadhomx jiġu ssodisfati;

34.  Jemmen li, wara l-kriżi finanzjarja, il-konċentrazzjoni fis-settur bankarju żdiedet u, f'xi każijiet, ġiet imħeġġa mill-awtoritajiet tas-superviżjoni nazzjonali u Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja dan il-fenomenu u twettaq studju pajjiż pajjiż fil-livell Ewropew biex teżamina l-effetti tiegħu fuq il-kompetizzjoni;

35.  Jilqa' l-impenji meħuda mill-Kummissarju Vestager fid-djalogu strutturat mal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fil-21 ta' Novembru 2017 biex issir riflessjoni dwar distorsjonijiet possibbli tal-kompetizzjoni li jirriżultaw mill-Programm ta' Xiri mis-Settur Korporattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew u biex jingħata rapport bi tweġiba kwalitattiva; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-kunċett tas-selettività fl-għajnuna mill-Istat huwa kriterju essenzjali li jeħtieġ jiġi investigat bir-reqqa; jinnota wkoll, f'dan ir-rigward, l-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li fih l-hekk imsejjaħ prinċipju tal-kooperazzjoni leali;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-attivitajiet fis-settur bankarju għall-konsumatur u fis-settur tas-servizzi finanzjarji għal kwalunkwe ksur tar-regoli tal-antitrust u attività ta' kartell, u taħdem mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni biex tinforza r-regoli tal-antitrust tal-UE;

37.  Iqis li hija prijorità li jiġi żgurat li r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ikunu strettament u imparzjalment segwiti meta jiġu indirizzati kriżijiet bankarji fil-futur, sabiex il-kontribwenti jkunu protetti mill-piż tas-salvataġġ tal-banek;

38.  Jappoġġja s-sejba tal-inkjesta settorjali tal-Kummissjoni dwar il-kummerċ elettroniku li l-kummerċ elettroniku transfruntier jista' jikkontribwixxi għal aktar integrazzjoni tas-suq uniku, u jista' joħloq vantaġġi kompetittivi għan-negozji u jżid l-għażla tal-konsumatur, iżda l-miżuri ta' mblukkar ġeografiku jikkostitwixxu tfixkil sinifikanti għal dan; itenni li dan jista' jitqies li jmur kontra l-Artikolu 101 f'ċerti ċirkustanzi; jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tiffoka fuq l-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE li jew kienu stabbiliti jew li nxterdu aktar minħabba l-emerġenza u s-sinifikat dejjem akbar tal-ekonomija diġitali; jilqa' bl-istess mod l-għan tal-Kummissjoni li twessa' d-djalogu mal-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni sabiex tiżgura applikazzjoni konsistenti tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE fir-rigward tal-prattiki tal-kummerċ elettroniku;

39.  Jistieden lill-Kap Negozjatur Ewropew għall-Brexit biex, f'kooperazzjoni mal-Kummissarju Vestager, jibda mill-aktar fis possibbli diskussjoni ġusta u trasparenti dwar il-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Renju Unit f'termini ta' kompetizzjoni;

40.  Jemmen li l-investigazzjonijiet kollha li għaddejjin(11) dwar ksur potenzjali tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE mir-Renju Unit jew minn kumpaniji bbażati fir-Renju Unit m'għandhomx ikunu mhedda mill-aġenda tal-Brexit, u li kwalunkwe deċiżjoni finali meħuda mill-Kummissjoni wara d-29 ta' Marzu 2019 għandha tibqa' vinkolanti;

41.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni ta' oġġezzjonijiet tal-Kummissjoni u l-konklużjoni preliminari tagħha li Google abbużat mid-dominanza tas-suq tagħha bħala magna tat-tiftix billi tat vantaġġ illegali lil prodott ieħor tagħha: is-servizz tagħha ta' tqabbil tax-xiri; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-kumpanija timplimenta r-rimedju b'mod effettiv u minnufih sabiex jiġi evitat abbuż ulterjuri minn pożizzjoni dominanti; jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni twettaq analiżi fil-fond u timmonitorja kif il-proposta Google tista' taħdem fil-prattika sabiex terġa' ddaħħal il-kundizzjonijiet ekwi meħtieġa biex il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni jirnexxu; jinnota li mingħajr separazzjoni strutturali totali bejn is-servizzi ta' tiftix ġenerali u speċjalizzati tal-kumpanija, approċċ ibbażat fuq l-irkant jista' ma jipprovdix trattament ugwali; jistieden lill-Kummissjoni u lis-CEO ta' Google jattendu smigħ pubbliku konġunt tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur; huwa tal-fehma li l-kumpaniji kollha, anke fis-settur diġitali, għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-Parlament, fosthom billi jattendi seduti ta' smigħ pubbliċi;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi aktar ambizzjużi biex telimina ostakli illeġittimi għall-kompetizzjoni online, sabiex tiżgura xiri online mingħajr ostakli għall-konsumaturi tal-UE li jixtru mingħand bejjiegħa bbażati fi Stat Membru ieħor, filwaqt li fl-istess ħin ma jinħolqux ostakli ġodda minħabba d-differenzi eżistenti fid-dritt tal-konsumatur;

43.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, b'mod diliġenti, twettaq u tikkonkludi mill-aktar fis possibbli l-investigazzjonijiet pendenti l-oħra kollha dwar l-antitrust, bħal Android u AdSense, u investigazzjonijiet fis-setturi tat-tiftix lokali u tal-ivvjaġġar, fejn Google allegatament qed tabbuża mill-pożizzjoni dominanti tagħha askapitu ta' kompetituri eżistenti u potenzjali, li ma tħallewx jidħlu u jiżviluppaw f'dan il-qasam; jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tkun ippreparata u mgħammra sew għall-ewwel każ ta' big data, li jirrappreżenta madwar 5,2 terabytes ta' data; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-użu mill-kumpaniji kbar tat-teknoloġija ta' data personali huwa mingħajr preċedent u l-konsumaturi spiss ma jkunux konxji jew infurmati dwar kemm fil-fatt qed tintuża d-data tagħhom, pereżempju fit-tfassil ta' profili jew fir-reklamar immirat; jemmen li l-kumpaniji diġitali jikkostitwixxu sfida speċifika għall-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u dawk fiskali, b'mod partikolari fir-rigward tal-algoritmi, l-intelliġenza artifiċjali jew il-valur tad-data; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa politika u strumenti ta' infurzar li jindirizzaw l-iżvilupp ta' ekonomiji diġitali, filwaqt li tiżgura li jkollha disponibbli tim sħiħ ta' inġiniera u speċjalisti interni fl-aktar teknoloġiji avvanzati biex jimmonitorjaw u jieħdu azzjoni kontra sitwazzjonijiet antikompetittivi li jikkonċernaw l-ekonomija diġitali u tal-pjattaformi;

44.  Jenfasizza l-importanza tal-investigazzjonijiet li għaddejjin fis-settur farmaċewtiku, minħabba l-evidenza li nġabret ta' distorsjonijiet tas-suq f'dan il-qasam, inklużi restrizzjonijiet tal-kwantità, prezzijiet immanipulati u ostakli għad-disponibbiltà ta' mediċini ġeneriċi;

45.  Jilqa' l-iskeda informattiva tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2017 li tikkonferma t-twettiq, min-naħa tagħha, ta' spezzjonijiet għalgħarrieda li jikkonċernaw l-aċċess għal informazzjoni dwar il-kontijiet bankarji minn servizzi f'kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tibqa' viġilanti dwar din il-kwistjoni, speċjalment meta jidħlu fis-seħħ l-Istandards Tekniċi Regolatorji dwar l-awtentikazzjoni b'saħħitha tal-konsumatur u l-komunikazzjoni sigura;

46.  Jilqa' l-investigazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kartell tat-trakkijiet u l-konklużjonijiet tagħha;

47.  Jitlob lill-Kummissjoni tiċċara r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għal-linji tal-ajru Ewropej u mhux Ewropej, bil-għan li tistabbilixxi kundizzjonijiet ekwi bejn l-operazzjonijiet tagħhom diretti lejn is-swieq Ewropej u mhux Ewropej; jemmen li, f'ċerti xenarji, l-għajnuna għar-ristrutturar tista' toħloq distorsjoni; jemmen li l-istess regoli tal-kompetizzjoni għandhom jiġu applikati għat-trasportaturi tal-ajru kollha meta jtiru lejn l-UE jew mill-UE u kemm għat-trasportaturi nazzjonali kif ukoll għal dawk "low-cost", filwaqt li titqies is-sitwazzjoni tat-trasportaturi li l-operazzjonijiet tagħhom m'għandhom ebda impatt sinifikanti fuq is-suq; jinnota li l-Kummissjoni approvat l-akkwist minn Lufthansa tas-sussidjarja ta' Air Berlin, LGW, soġġett għal konformità ma' ċerti impenji biex jiġu evitati distorsjonijiet tal-kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja s-sitwazzjoni fuq perjodu medju u twil u tindirizza l-prattiki antikompetittivi kollha fl-industrija tal-avjazzjoni li jdgħajfu l-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur;

48.  Jitlob lill-Kummissjoni tinvestiga l-eġemonija li jgawdu l-linji tal-ajru "low-cost" fuq rotot tal-ajru differenti fl-Ewropa u l-mudelli tal-ipprezzar għal dawk ir-rotot; jinnota li tali pożizzjoni spiss tinkiseb permezz ta' mġiba aggressiva jew saħansitra predatorja fis-suq, li telimina l-kompetizzjoni u tħalli lill-konsumaturi jerfgħu l-piż ta' tariffi u spejjeż ogħla;

49.  Jitlob li l-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa l-ftehimiet ta' fużjoni kollha bejn il-linji tal-ajru skont il-proċedura ta' kontroll tal-fużjonijiet tal-UE, inklużi l-impatt tagħhom fuq il-kompetizzjoni tas-suq u l-ħsara potenzjali li jistgħu jikkawżaw lill-konsumaturi, b'mod partikolari permezz ta' prezzijiet ogħla u restrizzjonijiet għall-aċċess dirett għad-destinazzjonijiet;

50.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tikkompleta l-implimentazzjoni taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea, tiżgura trasparenza sħiħa tal-flussi ta' flus bejn il-maniġers tal-infrastrutturi u l-impriżi ferrovjarji, u tivverifika li kull Stat Membru jkollu regolatur nazzjonali tal-antitrust b'saħħtu u indipendenti;

51.  Huwa mħasseb dwar l-effetti antikompetittivi ta' sjieda komuni minn investituri istituzzjonali kbar; jemmen li l-fatt li dawn l-investituri jippossjedu parti sinifikanti mill-ishma ta' kompetituri diretti fl-istess settur, bħall-kumpaniji tal-linji tal-ajru, pereżempju, joħloq kważi oligopolija u effetti negattivi għall-konsumaturi u l-ekonomija inġenerali peress li jillimita l-kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tindirizza l-effetti antikompetittivi possibbli ta' sjieda komuni; barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga s-sjieda komuni u tfassal rapport, li għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament, dwar l-effetti ta' sjieda komuni fis-swieq Ewropej, b'mod partikolari fuq il-prezzijiet u l-innovazzjoni;

52.  Jilqa' r-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 868/2004 biex tiġi salvagwardjata l-kompetizzjoni ġusta, tiġi żgurata r-reċiproċità u jitneħħew il-prattiki inġusti, inkluża l-allegata għajnuna mill-Istat lil-linji tal-ajru minn ċerti pajjiżi terzi, u biex jiġu indirizzati kwistjonijiet regolatorji, inklużi l-kundizzjonijiet tax-xogħol, u kwistjonijiet ambjentali; jaqbel mal-Kummissjoni li l-aħjar azzjoni tkun dik ta' adozzjoni ta' strument legali komprensiv ġdid biex jindirizza d-distorsjoni tas-suq fit-trasport internazzjonali, ta' inkoraġġiment tal-involviment tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) fir-rigward tal-kompetizzjoni reġjonali tal-linji tal-ajru, u ta' kompetizzjoni ġusta bbażata fuq ftehimiet tas-servizzi tal-ajru; jemmen li t-trasparenza fil-klawżola ta' kompetizzjoni ġusta hija element essenzjali biex jiġu ggarantiti kundizzjonijiet ekwi; huwa tal-fehma li dan ir-regolament, jew vetturi leġiżlattivi xierqa oħra, għandhom jipprevjenu mġiba antikompetittiva fid-distribuzzjoni tal-biljetti, bħall-impożizzjoni ta' ħlasijiet addizzjonali minn ċerti linji tal-ajru jew l-aċċess ristrett għall-informazzjoni għal dawk li jużaw mezzi ta' prenotazzjoni għajr tagħhom stess;

53.  Itenni li l-avjazzjoni tagħti kontribut vitali lill-konnettività tal-UE, kemm bejn l-Istati Membri stess kif ukoll ma' pajjiżi terzi, għandha rwol kruċjali fl-integrazzjoni u l-kompetittività tal-UE, u tagħti kontribut vitali lit-tkabbir ekonomiku u lill-impjiegi; jinnota li l-konnettività globali tal-UE tiddependi, fil-parti l-kbira tagħha, mis-servizzi tal-ajru mwettqa mit-trasportaturi tal-ajru tal-UE;

54.  Jilqa' s-simplifikazzjoni mill-Kummissjoni tar-regoli għal investiment pubbliku fil-portijiet u fl-ajruporti, fil-kultura u fir-reġjuni ultraperiferiċi; jenfasizza li, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ta' konnettività tar-reġjuni ultraperiferiċi u periferiċi, u bi qbil mal-Linji gwida kurrenti tal-Kummissjoni, l-ajruporti kollha ffinanzjati mill-baġit tal-UE jew mill-Bank Ewropew tal-Investiment għandhom ikunu bbażati fuq analiżi pożittiva tal-kostijiet imqabbla mal-benefiċċji u fuq vijabbiltà operattiva u ekonomika fuq perjodu medju u twil sabiex jiġi evitat il-finanzjament ta' ajruporti fittizji fl-Ewropa;

55.  Jenfasizza l-importanza li jiġu salvagwardjati t-trasparenza u n-newtralità tal-informazzjoni dwar it-titjiriet, li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fis-suq u, finalment, li tiġi protetta l-kapaċità tal-konsumaturi Ewropej li jagħmlu għażliet infurmati; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni tirrispetta dawn il-prinċipji meta teżamina mill-ġdid il-Kodiċi ta' Kondotta dwar sistemi kompjuterizzati ta' prenotazzjoni u r-Regolament dwar is-Servizzi tal-Ajru;

56.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura kompetizzjoni ġusta fis-settur tat-trasport sabiex tikkompleta s-suq uniku, filwaqt li tqis l-interess pubbliku u kunsiderazzjonijiet ambjentali, u filwaqt li tissalvagwardja l-konnettività tar-reġjuni insulari u periferiċi; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja każijiet ta' netwerks pubbliċi ta' portijiet u ajruporti ġestiti permezz ta' monopolju;

57.  Jenfasizza li l-kooperazzjoni internazzjonali hija essenzjali għall-infurzar effikaċi tal-prinċipji tad-dritt tal-kompetizzjoni f'era ta' globalizzazzjoni; f'dan il-kuntest, jappoġġja l-impenn permanenti tal-Kummissjoni u tal-NCAs f'fora multilaterali bħan-Netwerk Internazzjonali dwar il-Kompetizzjoni, il-Kumitat għall-Kompetizzjoni tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), il-Bank Dinji u l-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD); jitlob lill-Kummissjoni tinkludi taqsimiet dwar il-kompetizzjoni fil-ftehimiet internazzjonali dwar il-kummerċ u l-investiment; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tippromwovi l-konverġenza tal-għodod u l-prattiki tal-politika tal-kompetizzjoni, anke permezz ta' kooperazzjoni bilaterali ma' pajjiżi terzi, skont il-ftehim ta' kooperazzjoni tat-tieni ġenerazzjoni tal-2013 bejn l-UE u l-Iżvizzera; jilqa' l-bidu tad-djalogu bejn il-Kummissjoni u ċ-Ċina dwar il-kontroll tal-għajnuna mill-Istat u qed isegwi b'attenzjoni l-adozzjoni miċ-Ċina ta' sistema ta' rieżami tal-kompetizzjoni ġusta mfassla biex tiżgura li l-miżuri tal-Istat ma jaffettwawx b'mod negattiv id-dħul fis-suq, il-ħruġ mis-suq u l-moviment liberu tal-merkanzija; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissarju Vestager biex tiżgura b'mod effikaċi li l-Kummissjoni tinforma u taġġorna regolarment lill-kumitat kompetenti tal-Parlament dwar l-attività esterna tagħha fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni;

58.  Jenfasizza li huwa l-konsumatur li jibbenefika l-aktar minn kompetizzjoni funzjonali fis-suq uniku Ewropew; Jemmen li infurzar strett u imparzjali tal-politika tal-kompetizzjoni jista' jagħti kontribut sinifikanti lil prijoritajiet politiċi essenzjali, bħal suq intern aktar profond u aktar ġust, Suq Uniku Diġitali konness, u Unjoni tal-Enerġija integrata u li ma tagħmilx ħsara lill-klima; itenni li l-mudelli tas-suq tradizzjonali tal-politika tal-kompetizzjoni mhux dejjem ikunu adattati għas-suq diġitali, bħall-mudelli kummerċjali bbażati fuq pjattaforma jew is-swieq multilaterali;

59.  Jirrimarka li sett wieħed ta' regoli għall-kalkolu tal-bażi għat-taxxa korporattiva jista' jelimina l-kompetizzjoni inġusta fil-qasam tat-taxxa, bħall-konklużjoni ta' ftehimiet dwar it-taxxa bejn ċerti impriżi multinazzjonali u l-Istati Membri; jieħu nota tan-negozjati li għaddejjin dwar il-bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva (BKKTK);

60.  Jinnota l-importanza ta' qafas regolatorju favorevoli għall-ajruporti biex jattiraw u jimmobilizzaw l-investiment privat; iqis li l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tad-Direttiva dwar l-Imposti tal-Ajruporti, flimkien ma' konsultazzjoni effikaċi tal-linji tal-ajru/l-ajruporti, għandha tgħin biex jiġi ċċarat jekk id-dispożizzjonijiet eżistenti humiex għodda effikaċi biex titrawwem il-kompetizzjoni u biex jiġu ssodisfati l-interessi tal-konsumaturi Ewropej, jew jekk hijiex meħtieġa riforma;

61.  Jilqa' l-fatt li l-Gvern Spanjol lest jiftaħ il-ftehim dwar l-ajru bejn Spanja u r-Russja, biex b'hekk ikunu jistgħu jsiru titjiriet diretti bejn Barċellona u Tokyo;

62.  Jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-ftehimiet bilaterali dwar l-avjazzjoni bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi sabiex tiżgura kompetizzjoni ġusta;

63.  Jistieden lill-Kummissjoni tqis u tindirizza l-effetti potenzjali tal-Brexit fuq il-kompetizzjoni fis-settur tal-avjazzjoni, u b'mod partikolari fejn tiġi affettwata s-sħubija tar-Renju Unit fil-Ftehim dwar iż-Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA), u b'hekk jiġi ristrett l-aċċess għad-destinazzjonijiet kollha tal-UE u viċi versa;

64.  Iqis li l-iżgurar ta' kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji fis-suq intern jiddependi wkoll mill-isforzi biex id-dumping soċjali jiġi miġġieled b'mod deċiżiv;

65.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli tindirizza l-effetti fit-tul tad-diskussjonijiet interrotti dwar leġiżlazzjoni futura skont l-Istrateġija tal-Avjazzjoni tal-UE;

66.  Jilqa' l-valutazzjoni tal-impatt inizjali u l-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni dwar il-katina tal-provvista tal-ikel; jirrimarka li l-Parlament diġà stieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni biex jindirizzaw it-tħassib imqajjem mill-impatt kumulattiv, kemm fuq il-parti upstream tal-katina tal-provvista tal-ikel kif ukoll fuq id-distributuri u l-konsumaturi, tal-konċentrazzjoni rapida tas-settur tad-distribuzzjoni fil-livell nazzjonali, minn naħa waħda, u tal-iżvilupp ta' alleanzi bejn distributuri fuq skala kbira fil-livell Ewropew u f'dak internazzjonali, min-naħa l-oħra; jemmen li din il-bidla strutturali tqajjem tħassib dwar il-possibbiltà ta' allinjamenti strateġiċi, tnaqqis fil-kompetizzjoni u marġnijiet ridotti għall-investiment fl-innovazzjoni fi ħdan il-katina tal-provvista tal-ikel, il-funzjonament tajjeb tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi, speċjalment il-bdiewa fuq skala żgħira, u l-għażla ta' varjetajiet adattati għall-kundizzjonijiet agroekoloġiċi; jistieden lill-Kummissjoni tqiegħed fis-seħħ qafas regolatorju vinkolanti fil-livell tal-UE biex jiġu miġġielda l-prattiki kummerċjali żleali fil-katina tal-provvista tal-ikel li jaffettwaw lill-bdiewa b'mod negattiv;

67.  Jilqa' l-investigazzjoni fil-fond tal-Kummissjoni dwar il-fużjoni Monsanto-Bayer; huwa allarmat ferm dwar il-fatt li jekk il-fużjoni Monsanto-Bayer tiġi approvata, tliet kumpaniji (ChemChina-Syngenta, Du Pont-Dow u Bayer-Monsanto) se jippossjedu u jbigħu sa 60 % taż-żrieragħ bi privattiva tad-dinja u 64 % tal-pestiċidi u l-erbiċidi tad-dinja; jirrimarka li, bla dubju, tali livell ta' konċentrazzjoni jwassal għal żieda fil-prezzijiet, iżid id-dipendenza teknoloġika u ekonomika tal-bdiewa fuq ftit pjattaformi integrati globali "one-stop shop", iwassal għal diversità limitata ta' żrieragħ u biex l-attività ta' innovazzjoni titbiegħed mill-adozzjoni ta' mudell ta' produzzjoni li jirrispetta l-ambjent u l-bijodiversità u, finalment, għal inqas innovazzjoni, minħabba tnaqqis fil-kompetizzjoni; għalhekk, jitlob lill-Kummissjoni tqis b'attenzjoni l-fatt li diversi fużjonijiet qed iseħħu simultanjament fis-settur, meta wieħed jeżamina l-livell ta' konċentrazzjoni u l-effetti kompetittivi tal-fużjoni fuq id-diversi swieq affettwati;

68.  Huwa mħasseb ferm dwar l-approvazzjoni, min-naħa tal-Kummissjoni, tal-fużjoni Bayer-Monsanto, billi minkejja l-iżvestiment propost tal-assi ta' Bayer, il-fużjoni tkabbar il-livell ta' konċentrazzjoni diġà għoli tas-settur agroindustrijali u, effettivamwent, timpedixxi t-tranżizzjoni minn agrikoltura dipendenti fuq is-sustanzi kimiċi għal biedja verament sostenibbli; jappella għal reviżjoni tad-dritt tal-kompetizzjoni biex fil-futur tkun possibbli oppożizzjoni effikaċi ta' fużjonijiet ta' din ix-xorta; għalhekk, iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni tivvaluta jekk il-fużjonijiet fis-settur agrikolu jistgħux iwasslu għal "ostaklu sinifikanti għal kompetizzjoni effettiva", mhux permezz ta' test b'ambitu limitat li jiffoka biss fuq l-effetti ta' fużjoni fuq il-prezzijiet, l-output u l-innovazzjoni, iżda billi jiġu evalwati l-ispejjeż soċjali sħaħ ta' tali fużjonijiet, filwaqt li jitqies l-impatt usa' tagħhom fuq il-protezzjoni ambjentali, u l-obbligi internazzjonali dwar il-bijodiversità, kif preskritt fl-ArtIkolu 11 tat-TFUE;

69.  Iqis li s-sussidji u l-preferenzi kummerċjali, bħall-GSP u l-GSP+, li jingħataw lill-istati mhux tal-UE biex jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol iżda li ntwera wkoll li huma strumentali fil-promozzjoni tal-kompetittività tal-UE fl-isfera internazzjonali, iridu jiġu mmonitorjati u applikati b'mod adegwat b'attenzjoni għall-impatt fuq l-industriji tal-UE; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni tissospendi s-sussidju jew il-preferenza jekk il-pajjiżi terzi jabbużaw minnhom;

70.  Ifakkar li, minn Ġunju 2014, il-Kummissjoni kienet qed teżamina t-trattament fiskali ta' McDonald's min-naħa tal-Lussemburgu, u ħadet id-deċiżjoni li tibda proċedura ta' investigazzjoni formali f'Diċembru 2015, iżda sal-lum għadha ma ttieħdet ebda deċiżjoni finali; jitlob lill-Kummissjoni tagħmel kull sforz biex tieħu deċiżjoni finali malajr rigward dan il-każ;

71.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod regolari l-effikaċja tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali min-naħa tal-Istati Membri, li hija element essenzjali tal-politiki tal-kompetizzjoni fil-qasam tas-saħħa; jenfasizza li l-protezzjoni tat-trademarks hija essenzjali għall-fini tal-identifikazzjoni u d-distinzjoni tal-prodotti fis-suq; u li mingħajr it-trademarks u l-kapaċità tal-persuni li jiddistingwu l-prodotti tagħhom, ikun diffiċli ħafna, jekk mhux impossibbli, għall-manifatturi biex jidħlu fi swieq ġodda; barra minn hekk, iqis li jekk il-kompetizzjoni tkun iffukata fuq il-prezz, ikun diffiċli għall-manifatturi b'ishma żgħar mis-suq li jsaħħu l-pożizzjoni tagħhom fis-suq; għalhekk, jenfasizza li t-tneħħija tat-trademarks jew il-limitazzjonijiet fuq l-użu tagħhom joħolqu ostaklu sinifikanti għad-dħul fis-suq u jdgħajfu aspett essenzjali ta' kompetizzjoni libera u ġusta fl-UE;

72.  Jappoġġja bil-qawwa d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2016, li "hekk kif il-kumpaniji jsiru globali l-istess jagħmlu l-infurzaturi tal-kompetizzjoni"; jemmen li r-regoli globali dwar il-kompetizzjoni, it-trasparenza u l-ogħla livell ta' koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, anke fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni matul proċedimenti dwar il-kompetizzjoni, huma prekundizzjonijiet għall-iżvilupp globali tal-kummerċ ġust; jirrimarka li l-ġlieda kontra l-prattiki kummerċjali żleali, anke permezz tal-politika tal-kompetizzjoni, hija meħtieġa sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi ta' kompetizzjoni fil-livell globali li minnhom jibbenefikaw il-ħaddiema, il-konsumaturi u n-negozji, u li din il-ġlieda hija waħda mill-prijoritajiet tal-istrateġija kummerċjali tal-UE; jenfasizza li d-dokument ta' riflessjoni dwar il-kontroll tal-globalizzazzjoni jsostni li l-Unjoni trid tieħu passi biex terġa' tistabbilixxi kundizzjonijiet ġusti tal-kompetizzjoni, u jitlob lill-Kummissjoni tipproponi politiki konkreti f'dan ir-rigward;

73.  Jitlob li l-istrumenti għad-difiża kummerċjali jiġu aġġornati biex isiru aktar b'saħħithom, aktar rapidi u aktar effikaċi; jilqa' l-metodu ġdid ta' kalkolu ta' dazji antidumping billi jiġu vvalutati d-distorsjonijiet tas-suq f'pajjiżi terzi, li jrid jirnexxilu jissalvagwardja tal-anqas l-istess livell ta' effikaċja bħall-miżuri antidumping imposti qabel f'konformità sħiħa mal-obbligi tagħna meħuda fl-ambitu tad-WTO; ifakkar fl-importanza tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni effikaċi tiegħu; barra minn hekk, jenfasizza l-importanza partikolari tal-istrument kontra s-sussidji fl-indirizzar tal-kompetizzjoni globali inġusta, u l-istabbiliment ta' kundizzjonijiet ekwi b'regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat;

74.  Jenfasizza li r-reċiproċità trid tkun wieħed mill-prinċipji ewlenin li jirfdu l-politika kummerċjali tal-Unjoni, bil-għan li tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji tal-UE, partikolarment fil-qasam tal-akkwist pubbliku; jenfasizza li l-isforzi mmirati lejn l-iżgurar ta' aċċess akbar għas-swieq tal-akkwist pubbliku barranin ma jridux idgħajfu l-iżvilupp tar-regoli tal-UE b'rabta mal-kriterji soċjali u ambjentali; jenfasizza l-importanza għall-Unjoni li jkun hemm strument internazzjonali dwar l-akkwist pubbliku li jistabbilixxi r-reċiproċità meħtieġa f'każijiet fejn is-sħab kummerċjali jirrestrinġu l-aċċess għas-swieq tal-akkwist tagħhom; ifakkar fil-benefiċċji tal-investiment dirett barrani, u huwa tal-fehma li l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-monitoraġġ tal-investimenti barranin għandha tippermetti aktar reċiproċità fil-qasam tal-aċċess għas-swieq;

75.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-ħtiġijiet tal-SMEs fin-negozjati u fil-kummerċ, bil-għan li tiżgura aktar aċċess għas-swieq u li d-ditti kkonċernati jsiru aktar kompetittivi; jirrikonoxxi, f'dan ir-rigward, l-isforzi tal-Kummissjoni biex tiġġieled il-kompetizzjoni inġusta f'każijiet prominenti, iżda jenfasizza li l-infurzar ta' kompetizzjoni ġusta fil-każ tal-SMEs huwa wkoll tal-ogħla importanza;

76.  Jenfasizza li l-politika kummerċjali u l-ftehimiet kummerċjali tal-UE jista' jkollhom rwol ewlieni fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

77.  Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza li l-UE jkollha kontrolli doganali effikaċi u armonizzati fil-ġlieda kontra l-kompetizzjoni inġusta;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni tispjega aktar kif il-prattiki kummerċjali żleali jistgħu jiġu indirizzati fl-ambitu tal-politika tal-kompetizzjoni attwali;

79.  Għalhekk, jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni dwar in-Netwerk Ewropew għall-Kompetizzjoni (NEK+), inkluża l-importanza ta' multi ta' deterrent għall-politika tal-kompetizzjoni; barra minn hekk, jenfasizza li r-rifjut tal-awtorità li ssirilha t-talba li tinforza deċiżjoni li timponi multi dejjem għandu jkun iġġustifikat debitament, u li għandha titwaqqaf sistema li permezz tagħha jkun jista' jiġi riżolt it-tilwim potenzjali bejn l-awtoritajiet f'każijiet bħal dawn;

80.  Jieħu nota tal-inkjesta tas-settur tal-kummerċ elettroniku u tar-rapport finali tagħha, li turi li fis-settur tal-kummerċ elettroniku wħud mill-prattiki kummerċjali jaffettwaw b'mod negattiv il-kompetizzjoni ġusta u jillimitaw l-għażla tal-konsumatur; jemmen li, fil-kuntest tal-Istrateġija dwar is-Suq Uniku Diġitali, l-inkjesta għandha tkun parti minn sforz akbar ta' infurzar mill-Kummissjoni biex tapplika b'mod sħiħ il-politika tal-kompetizzjoni għall-bejjiegħa bl-imnut online;

81.  Jappoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiffoka l-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE fuq prattiki kummerċjali mifruxa li nibtu jew żviluppaw b'riżultat tat-tkabbir fil-kummerċ elettroniku, u jenfasizza li l-Kummissjoni trid tagħmel sforz ikbar fl-iżgurar tal-applikazzjoni konsistenti tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE fl-Istati Membri kollha, anke fir-rigward ta' prattiki kummerċjali relatati mal-kummerċ elettroniku; jissottolinja li, minħabba r-relazzjoni asimetrika bejn il-bejjiegħa bl-imnut online kbar u l-fornituri tagħhom, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni għandhom jinfurzaw b'mod attiv ir-regoli tal-kompetizzjoni peress li l-fornituri, speċjalment l-SMEs, jista' jkun li mhux dejjem ikollhom aċċess kosteffikaċi għal mezzi ta' rimedju;

82.  Jappella għat-tisħiħ tal-libertà tal-għażla għall-konsumaturi fis-Suq Uniku Diġitali; iqis li d-dritt għall-portabbiltà tad-data stabbilit fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) huwa approċċ tajjeb għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-konsumaturi u tal-kompetizzjoni;

83.  Huwa tal-fehma li politika tal-kompetizzjoni effikaċi tista' tikkomplementa l-inizjattivi regolatorji fil-qasam tas-Suq Uniku Diġitali, u jqis li fejn l-impetu għal azzjoni regolatorja jkun primarjament b'reazzjoni għal azzjonijiet minn xi atturi tas-suq, il-ħsara tista' tiġi indirizzata permezz ta' miżuri ta' kompetizzjoni maħsuba biex jindirizzaw prattiki antikompetittivi, mingħajr ma jżommu lura lil dawk li jippruvaw jikkompetu;

84.  Huwa mħasseb dwar iż-żieda fl-użu ta' restrizzjonijiet kuntrattwali mill-manifatturi fuq il-bejgħ online, kif ikkonfermat mill-inkjesta dwar il-kummerċ elettroniku, u jistieden lill-Kummissjoni teżamina aktar tali klawżoli biex tiżgura li ma joħolqux restrizzjonijiet mhux ġustifikati fil-kompetizzjoni; fl-istess waqt, jitlob lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid il-Linji gwida dwar ir-Restrizzjonijiet Vertikali u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 330/2010 fid-dawl ta' dawn il-bidliet;

85.  Jieħu nota tal-Opinjoni tal-Avukat Ġenerali Wahl, ippreżentata fis-26 ta' Lulju 2017 fil-kawża C-230/16 Coty Germany GmbH vs Parfümerie Akzente GmbH, li r-restrizzjonijiet fuq il-bejgħ f'post tas-suq online fi ftehim ta' distribuzzjoni m'għandhomx jitqiesu bħala restrizzjonijiet fundamentali skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 330/2010;

86.  Jenfasizza li l-aċċess għall-ġustizzja, li jista' jinkludi wkoll id-disponibbiltà ta' rimedju kollettiv, huwa essenzjali sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-kompetizzjoni tal-UE; jissottolinja li n-nuqqas ta' opportunitajiet bħal dawn idgħajjef il-kompetizzjoni, il-funzjonament tas-suq intern u d-drittijiet tal-konsumatur;

87.  Ifakkar li sabiex il-prattiki antikompetittivi jiġu miġġielda b'mod effikaċi, l-Istati Membri jridu jadottaw politika ekonomika konsistenti mal-prinċipji ta' ekonomija tas-suq miftuħ ibbażata fuq il-kompetizzjoni ġusta, peress li l-miżuri purament protezzjonisti huma ta' ħsara għall-funzjonament tas-suq uniku; jissottolinja li l-aspetti kollha tal-kompetizzjoni inġusta jridu jiġu eliminati, inklużi x-xogħol mhux irreġistrat u l-evitar tar-regoli dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema, mingħajr preġudizzju għall-moviment liberu tal-ħaddiema bħala waħda mil-libertajiet fundamentali tas-suq intern;

88.  Iqis li l-konsultazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni dwar it-titjib possibbli tal-kontroll tal-fużjonijiet tal-UE hija importanti ħafna; jemmen li jridu jittieħdu passi sabiex jiġi żgurat, b'mod partikolari fil-qasam diġitali, li l-fużjonijiet ma jirrestrinġux il-kompetizzjoni fis-suq intern; għalhekk, jistieden għal darb'oħra lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa jekk il-proċeduri ta' valutazzjoni attwali jiħdux kont biżżejjed taċ-ċirkustanzi tas-swieq diġitali u tal-internazzjonalizzazzjoni tas-swieq; barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rwol tal-aċċess għad-data u l-informazzjoni meta tkun qed tivvaluta s-saħħa fis-suq, jekk il-fużjoni tad-data u l-informazzjoni tal-konsumaturi waqt fużjoni xxekkilx il-kompetizzjoni, u sa liema punt l-aċċess ta' intrapriża għal metodi analitiċi u privattivi esklużivi jeskludi lill-kompetituri; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tispjega kif tiddefinixxi l-għadd minimu ta' parteċipanti fis-suq meħtieġa għal kompetizzjoni ġusta, u kif se tħalli l-possibbiltà li kumpaniji ġodda, b'mod partikolari negozji ġodda, jidħlu fi swieq ikkonċentrati ħafna;

89.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-infurzar xieraq tar-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku sabiex jindirizzaw id-distorsjonijiet tal-kompetizzjoni, anke permezz ta' kriterji ta' protezzjoni soċjali, ambjentali u tal-konsumaturi meta dan ikun xieraq, u jippromwovu prattika tajba fil-proċessi tal-awtoritajiet pubbliċi; iqis li l-iżvilupp ta' proċeduri elettroniċi tal-akkwist pubbliku jagħmilha aktar faċli biex l-SMEs jaċċessaw l-akkwist pubbliku, iżid it-trasparenza u jiżgura monitoraġġ aktar effikaċi tal-ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni; barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi opportunitajiet ta' aċċess għas-suq għall-SMEs permezz ta' kuntratti iżgħar meta dan ikun kompatibbli ma' objettivi ewlenin ta' akkwist, u tissorvelja bir-reqqa l-infurzar tar-regoli dwar iċ-ċentralizzazzjoni tal-akkwisti fis-swieq tal-akkwist pubbliku;

90.  Jilqa' l-adozzjoni ta' regoli dwar il-portabbiltà ta' servizzi mħallsa minn qabel skont l-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali li jtejbu l-kompetizzjoni fis-suq intern u jiżguraw drittijiet akbar għall-konsumaturi;

91.  Jemmen li l-kriterji biex wieħed jissieħeb f'netwerk ta' franchising jew ta' distribuzzjoni selettiva għandhom ikunu trasparenti sabiex ikun żgurat li tali kriterji ma jmorrux kontra l-politika tal-kompetizzjoni u l-funzjonament liberu tas-suq uniku; jissottolinja li tali kriterji jridu jkunu oġġettivi, kwalitattivi u nondiskriminatorji, u m'għandhomx imorru lil hinn minn dak li hu strettament meħtieġ; jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri sabiex tiżgura din it-trasparenza;

92.  Jinnota r-riskju akbar ta' kollużjoni bejn il-kompetituri minħabba, fost affarijiet oħra, softwer għall-monitoraġġ tal-prezzijiet; iqis li jistgħu jitfaċċaw prattiki miftiehma minkejja li l-kuntatt bejn il-kompetituri jkun aktar dgħajjef milli meħtieġ skont in-normi attwali, forsi anke b'mod awtomatizzat, peress li l-algoritmi jinteraġixxu ma' xulxin indipendentement mid-direzzjoni ta' parteċipant tas-suq wieħed jew aktar; jitlob lill-Kummissjoni tkun viġilanti fir-rigward ta' tali sfidi ġodda għall-kompetizzjoni libera;

93.  Jilqa' l-isforzi tal-Kummissjoni biex tingħaqad mas-sħab internazzjonali u l-fora multilaterali fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni; jemmen li l-kooperazzjoni internazzjonali hija dejjem aktar essenzjali meta l-kumpaniji soġġetti għal infurzar ikunu joperaw f'bosta ġurisdizzjonijiet;

94.  Jemmen li ż-żieda tan-netwerk ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles li jinvolvu lill-Unjoni Ewropea tkun ta' benefiċċju għall-infurzar tad-dritt tal-kompetizzjoni b'mod globali; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tfittex opportunitajiet oħra ta' ftehimiet kummerċjali, u tinkludi regoli b'saħħithom dwar l-antitrust u l-għajnuna mill-Istat fi kwalunkwe ftehim bħal dan fil-futur;

95.  Jemmen li n-natura speċifika tas-settur agrikolu trid titqies fil-politika tal-kompetizzjoni; ifakkar li l-Artikolu 42 TFUE jagħti status speċjali lis-settur agrikolu fir-rigward tad-dritt tal-kompetizzjoni, skont kif affermat fl-aħħar riforma tal-politika agrikola komuni (PAK) bl-għoti ta' sensiela ta' derogi u eżenzjonijiet mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 101 tat-TFUE; jinnota li l-PAK għandha l-għan li tiżgura standard tal-għajxien ġust għall-komunità agrikola fid-dawl tal-periklu ekonomiku u klimatiku kostanti; ifakkar li l-politika tal-kompetizzjoni prinċipalment tiddefendi l-interessi tal-konsumaturi u ma tqisx biżżejjed l-interessi u d-diffikultajiet speċifiċi tal-produtturi agrikoli; jenfasizza li l-politika tal-kompetizzjoni trid tiddefendi l-interessi tal-produtturi u l-konsumaturi agrikoli bl-istess mod billi tiżgura li l-kundizzjonijiet għall-kompetizzjoni u għall-aċċess għas-suq intern ikunu ġusti sabiex jitrawmu l-investiment u l-innovazzjoni għall-impjieg, il-vijabbiltà tan-negozji agrikoli u l-iżvilupp bilanċjat taż-żoni rurali fl-UE filwaqt li tippromwovi t-trasparenza għall-parteċipanti fis-suq;

96.  Jinsisti li l-kunċett ta' "prezz ġust" m'għandux jitqies bħala l-inqas prezz possibbli għall-konsumatur, iżda minflok għandu jkun raġonevoli u jippermetti r-remunerazzjoni ġusta ta' kull parti fil-katina tal-provvista tal-ikel;

97.  Iqis li l-attivitajiet kollettivi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-assoċjazzjonijiet tagħhom (inklużi l-ippjanar tal-produzzjoni u n-negozjar tal-bejgħ u tat-termini tal-kuntratti) huma meħtieġa biex jintlaħqu l-objettivi tal-PAK stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-TFUE, u għalhekk għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni tal-Artikolu 101 tat-TFUE, meta dawn l-attivitajiet konġunti jkunu eżerċitati ġenwinament, u b'hekk jikkontribwixxu għat-titjib tal-kompetittività tal-bdiewa; jinnota li ma ġiex sfruttat il-potenzjal sħiħ tad-derogi taħt ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) u li n-nuqqas ta' ċarezza ta' dawn id-derogi, id-diffikultajiet fl-implimentazzjoni tagħhom u n-nuqqas ta' applikazzjoni uniformi mill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni ma tawx biżżejjed ċertezza tad-dritt lill-bdiewa u lill-organizzazzjonijiet tagħhom; jilqa' l-fatt li r-Regolament (UE) 2017/2393(12) se jissimplifika r-regoli dwar l-organizzazzjoni kollettiva tal-bdiewa u se jiċċara r-rwol u s-setgħat tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jkunu qed jipparteċipaw fl-attivitajiet ekonomiċi b'rabta mad-dritt tal-kompetizzjoni sabiex tissaħħaħ is-setgħa tan-negozjar tagħhom filwaqt li jitħarsu l-prinċipji stipulati fl-Artikolu 39 tat-TFUE;

98.  Jilqa' l-fatt li, filwaqt li jitqiesu r-rieżamijiet inkoraġġanti tal-implimentazzjoni(13) u l-mod li bih qed jgħin biex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-bdiewa fl-industrija tal-ħalib fil-katina tal-provvista tal-ikel, il-"Pakkett dwar il-Ħalib" tal-2012 wasal biex jiġi estiż fil-ħin skont ir-Regolament (UE) 2017/2393; madankollu, jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni tal-impatt biex tiddetermina jekk għandux jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar negozjati kuntrattwali dwar is-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib biex ikopri setturi agrikoli oħrajn, peress li l-bdiewa u l-organizzazzjonijiet tal-produtturi b'hekk ikollhom aktar libertà biex jippjanaw il-produzzjoni, id-dritt għal negozjar kollettiv u n-negozjar għall-bejgħ u għat-termini kuntrattwali li jistabbilixxu l-prezzijiet u l-volumi b'mod ċar;

99.  Jitlob li tiġi prevista eżenzjoni awtomatika espliċita mill-Artikolu 101 tat-TFUE, soġġetta għall-prinċipji ta' neċessità u proporzjonalità, li tippermetti lill-organizzazzjonijiet agrikoli interprofessjonali jwettqu l-kompiti assenjati lilhom mir-Regolament dwar l-OKS Unika bil-għan li jkomplu jintlaħqu l-għanijiet tal-Artikolu 39 tat-TFUE;

100.  Jipproponi li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar l-OKS Unika li jippermettu miżuri ta' regolamentazzjoni tal-provvista għall-ġobnijiet b'denominazzjoni ta' oriġini protetta jew indikazzjoni ġeografika protetta (l-Artikolu 150), għall-perżut DOP jew IĠP (l-Artikolu 172) jew għall-inbejjed (l-Artikolu 167) jiġu estiżi biex ikopru l-prodotti b'tikketta ta' kwalità sabiex jiżdiedu l-possibbiltajiet li l-provvista titqabbel mad-domanda;

101.  Jilqa' l-fatt li r-Regolament (UE) 2017/2393 jistabbilixxi proċedura li permezz tagħha grupp ta' bdiewa jista' jitlob opinjoni mhux vinkolanti mill-Kummissjoni sabiex tiddetermina jekk azzjoni kollettiva partikolari tkunx kompatibbli mal-eċċezzjoni ġenerali għar-regoli tal-kompetizzjoni skont l-Artikolu 209 tar-Regolament dwar l-OKS Unika; madankollu, fid-dawl tar-rakkomandazzjoni tat-Task Force dwar is-Swieq Agrikoli, jistieden lill-Kummissjoni tiċċara l-kamp ta' applikazzjoni tad-deroga ġenerali għall-agrikoltura sabiex tispeċifika l-eċċezzjoni b'tali mod li trendi n-nonapplikazzjoni tal-Artikolu 101 tat-TFUE, meta tkun prevista, infurzabbli u fattibbli;

102.  Jirrimarka li f'perjodi ta' żbilanċi serji ħafna fis-suq, meta s-settur agrikolu jkun f'riskju u ċ-ċittadini kollha jiġu affettwati mill-ħsara potenzjali għall-provvisti tal-ikel essenzjali, PAK orjentata lejn is-suq jeħtieġ li tipprovdi appoġġ lill-bdiewa u tagħti eżenzjonijiet addizzjonali, għal żmien limitat u ġustifikat b'mod sħiħ mir-regoli tal-kompetizzjoni; jilqa' l-fatt li, b'konsegwenza tal-bidliet li saru permezz tar-Regolament (UE) 2017/2393, se jkun aktar faċli li jiskattaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 222 tar-Regolament dwar l-OKS Unika, li jippermetti tali derogi temporanji mid-dritt tal-kompetizzjoni;

103.  Jitlob li jiġi żviluppat ulterjorment l-Istrument Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Prezzijiet tal-Ikel biex titjieb l-identifikazzjoni tal-kriżijiet fis-settur agroalimentari permezz ta' data aħjar u aktar diżaggregata; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa jkunu involuti fid-definizzjoni u l-ġbir tad-data;

104.  Jirrimarka li l-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-produtturi agrikoli jiffurmaw l-inqas livell konċentrat fil-katina tal-provvista tal-ikel waqt li l-fornituri tal-fatturi produttivi u l-klijenti tagħhom huma ta' sikwit ħafna akbar u ħafna aktar konċentrati u dan jirriżulta f'relazzjoni żbilanċjata u fi prattiki negattivi u inġusti min-naħa tal-ktajjen ta' distribuzzjoni kbar, il-proċessuri u l-operaturi tal-bejgħ bl-imnut, li ma jistgħux jissolvew mill-politika tal-kompetizzjoni biss u għalhekk hija meħtieġa l-koerenza mal-politiki l-oħrajn; għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni tiddefinixxi b'mod aktar ċar "pożizzjoni dominanti" u l-abbuż ta' tali pożizzjoni, filwaqt li tqis il-grad ta' konċentrazzjoni u s-saħħa ta' negozjar tas-setturi tal-input, tal-ipproċessar u tal-bejgħ bl-imnut; barra minn hekk, jinnota li r-Regolament (UE) 2017/2393 jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet dwar id-dritt għal kuntratti bil-miktub u għan-negozjar ta' termini kuntrattwali għal titjib fil-kondiviżjoni tal-valur matul il-katina tal-provvista, biex jgħin jikkalma r-relazzjonijiet bejn il-partijiet interessati, jiġġieled il-prattiki kummerċjali żleali, jagħmel lill-bdiewa aktar reattivi għas-sinjali tas-suq, itejjeb ir-rapportar u t-trażmissjoni tal-prezzijiet u jiffavorixxi l-adegwament tal-provvista għad-domanda; jistieden ukoll lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni jiżguraw li l-komoditajiet jiġu kklassifikati u pprezzati kif suppost u li l-abbużi u l-prattiki kummerċjali żleali li jaffettwaw lill-bdiewa jiġu mmonitorjati u indirizzati permezz ta' azzjonijiet vinkolanti, u jiġu penalizzati; jemmen li l-iskemi nazzjonali eżistenti għandhom jiġu eżaminati biex tiġi determinata l-aqwa prattika li għandha tiġi applikata;

105.  Jirrikonoxxi li, sal-lum, id-dritt tal-kompetizzjoni biex jiġu indirizzati prattiki kummerċjali żleali fil-katina tal-ikel la ġie applikat fil-livell Ewropew u lanqas fil-livell nazzjonali; jinnota li ġew implimentati regoli nazzjonali speċifiċi f'dan ir-rigward, iżda dawn ma kinux kompletament effikaċi biex jindirizzaw il-problema endemika tal-prattiki kummerċjali żleali u l-iżbilanċ tas-setgħa fil-katina tal-provvista tal-ikel; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika u tapprova mingħajr dewmien il-proposta leġiżlattiva tal-UE dwar il-prattiki kummerċjali żleali mħabbra, tipprovdi qafas legali armonizzat li jipproteġi aħjar lill-produtturi u lill-bdiewa mill-prattiki kummerċjali żleali u tiżgura konsolidazzjoni ulterjuri tas-suq intern;

106.  Jirrimarka li l-Parlament diġà stieden lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni biex jirrispondu b'mod effikaċi għall-ansjetajiet li qed jinħolqu mill-impatt ikkombinat li l-konċentrazzjoni rapida tas-settur tad-distribuzzjoni fil-livell nazzjonali u l-alleanzi li qed jiġu ffurmati fost id-distributuri fuq skala kbira fil-livell Ewropew u internazzjonali qed ikollhom kemm fuq il-parti upstream tal-katina tal-provvista tal-ikel kif ukoll fuq id-distributuri u l-konsumaturi; iqis li din il-bidla strutturali tqajjem tħassib dwar il-possibbiltà ta' allinjamenti strateġiċi, tnaqqis fil-kompetizzjoni u marġnijiet ridotti għall-investiment fl-innovazzjoni fi ħdan il-katina tal-provvista tal-ikel;

107.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE jipprijoritizzaw it-tisħiħ tas-suq uniku wara l-Brexit billi jiżguraw konformità sħiħa mad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE u d-derogi tiegħhu, kif ukoll ma' standards oħra, sabiex jiġu żgurati ċ-ċertezza tad-dritt u kundizzjonijiet ekwi bejn l-Istati Membri;

108.  Jinnota li l-limitu massimu individwali għall-għajnuna de minimis fis-settur agrikolu ġie rduppjat fl-2013 (minn EUR 7 500 għal EUR 15 000) sabiex tiġi indirizzata ż-żieda f'daqqa fil-kriżijiet ekonomiċi, tas-saħħa u kkawżati mill-klima; jirrimarka li l-limitu massimu nazzjonali de minimis dak iż-żmien ġie aġġustat biss marġinalment (minn 0,75 % għal 1 % tal-valur tal-produzzjoni nazzjonali agrikola) u b'hekk tnaqqset il-libertà tal-Istati Membri biex jgħinu lill-azjendi agrikoli li jkunu f'diffikultà; għalhekk, jitlob li l-limitu massimu nazzjonali de minimis jiżdied għal 1,25 % tal-produzzjoni nazzjonali agrikola biex itaffi s-sitwazzjoni ekonomika diffiċli tal-bdiewa; jinnota li regoli koerenti dwar l-għajnuna de minimis għandhom jgħinu biex tittejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa mingħajr implikazzjonijiet ta' rinazzjonalizzazzjoni tal-politika agrikola;

109.  Jenfasizza l-importanza tal-fondi bil-għan li jippermettu aċċess għal netwerks tal-broadband b'veloċità għolja sabiex jinżamm il-pass mal-avvanz teknoloġiku u tingħata spinta lill-kompetizzjoni, speċjalment fiż-żoni rurali u remoti;

110.  Jenfasizza li l-ftuħ tas-suq tal-UE għal sħab kummerċjali kompetittivi ħafna u esportaturi ewlenin tal-prodotti agrikoli soġġetti għal standards differenti varji jista' jikkostitwixxi riskju għall-aktar setturi sensittivi tal-biedja fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni tqis bis-sħiħ l-effett tad-distorsjonijiet possibbli tas-suq, li jistgħu jirriżultaw minn ftehimiet kummerċjali ma' pajjiżi terzi, fuq il-produtturi agrikoli fl-Ewropa, minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja delikata tagħhom u r-rwol fundamentali tagħhom fis-soċjetà tagħna;

111.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u – meta jkun applikabbli – lil dawk reġjonali.

(1) ĠU L 187, 26.6.2014, p. 1.
(2) ĠU L 156, 20.6.2017, p. 1.
(3) ĠU C 262, 19.7.2016, p. 1.
(4) ĠU C 93, 24.3.2017, p. 71.
(5) ĠU C 35, 31.1.2018, p. 71.
(6) Testi adottati, P8_TA(2016)0434.
(7) Testi adottati, P8_TA(2017)0027.
(8) Testi adottati, P8_TA(2017)0428.
(9) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-comp-2016_en_0.pdf
(11) Pereżempju, l-investigazzjoni fil-fond tal-Kummissjoni dwar skema potenzjali ta' għajnuna mill-Istat rigward l-eżenzjoni mill-Finanzjament tal-Gruppi (CFC) stabbilita mir-Renju Unit (SA.44896).
(12) Regolament (UE) 2017/2393 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), (UE) Nru 1306/2013 dwar il-finanzjament, il- ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni, (UE) Nru 1307/2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni, (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u (UE) Nru 652/2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal- pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti (ĠU L 350, 29.12.2017, p. 15).
(13) Rapporti dwar "L-iżvilupp tas-sitwazzjoni tas-suq tal-prodotti magħmula mill-ħalib u l-operat tad-dispożizzjonijiet tal-"Pakkett tal-Ħalib""(COM(2016)0724 u COM(2014)0354).


Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa
PDF 287kWORD 57k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar ir-retiċenza dwar it-tilqim u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (2017/2951(RSP))
P8_TA(2018)0188B8-0188/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar "L-immunizzazzjoni tat-tfal: suċċessi u sfidi tal-immunizzazzjoni Ewropea tat-tfal u t-triq 'il quddiem"(1), adottati mill-Ministri tas-Saħħa tal-Istati Membri tal-UE fis-6 ta' Ġunju 2011,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-1 ta' Diċembru 2014 dwar it-tilqim bħala għodda effettiva fis-saħħa pubblika(2),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Ġunju 2017 intitolata "Pjan ta' Azzjoni Saħħa Waħda Ewropew kontra r-Reżistenza Antimikrobika" (COM(2017)0339),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Globali dwar it-Tilqim (GVAP) tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), approvat mill-194 stat membru tal-Assemblea Dinjija tas-Saħħa f'Mejju 2012,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 68.6 tad-WHO, adottata mill-194 stat membru tal-Assemblea Dinjija tas-Saħħa fis-26 ta' Mejju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar it-Tilqim 2015-2020 tad-WHO, adottat fit-18 ta' Settembru 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport tekniku taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) tas-27 ta' April 2017 intitolat "Immunisation information systems in the EU and EEA" ("Sistemi ta' informazzjoni dwar l-immunizzazzjoni fl-UE u fiż-ŻEE"),

–  wara li kkunsidra r-rapport tekniku tal-ECDC tal-14 ta' Ġunju 2017 intitolat "Vaccine-preventable diseases and immunisation: Core competencies" ("Mard li jista' jiġi evitat permezz tat-tilqim u l-immunizzazzjoni: Kompetenzi ewlenin"),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni politika tal-laqgħa ta' livell għoli tal-Assemblea Ġenerali tan-NU li saret New York fil-21 ta' Settembru 2016 dwar ir-reżistenza antimikrobika,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Bank Dinji ta' Marzu 2017 intitolat "Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future" ("Infezzjonijiet Reżistenti għall-Mediċini: Theddida għall-Futur Ekonomiku Tagħna"),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2009/1019/UE tat-22 ta' Diċembru 2009 dwar it-tilqim kontra l-influwenza tal-istaġun(3),

–  wara li kkunsidra n-numru dejjem jikber ta' vjaġġaturi interkontinentali;

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar ir-retiċenza dwar it-tilqim u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (O-000008/2018 – B8-0011/2018 u O-000009/2018 – B8-0012/2018),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, f'Diċembru 2010, il-mexxejja globali tas-saħħa impenjaw ruħhom li jiżguraw l-iskoperta, l-iżvilupp u l-forniment globali ta' vaċċini li jsalvaw il-ħajja, speċjalment fl-ifqar pajjiżi, u ddikjaraw l-għaxar snin li jmiss (2011-2020) bħala d-"Deċennju tal-Vaċċini";

B.  billi l-ispiża ta' pakkett sħiħ ta' tilqim għal tifel wieħed jew tifla waħda, anke bl-aktar prezzijiet baxxi globalment, żdiedet b'fattur ta' 68 bejn l-2001 u l-2014; billi din iż-żieda fil-prezz mhijiex ġustifikata u hija inkompatibbli mal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli li jiġu żgurati ħajjiet b'saħħithom u jiġi promoss il-benessri fl-etajiet kollha;

C.  billi, fi ħdan l-UE u ż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), il-pajjiżi jvarjaw b'mod konsiderevoli rigward it-tilqim rakkomandat u l-organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa;

D.  billi l-Istati Membri tal-UE approvaw kollha kemm huma l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar it-Tilqim 2015-2020 tad-WHO;

E.  billi t-tħeġġiġ ta' rati għolja ta' tilqim jipproteġi liċ-ċittadini minn mard li jista' jiġi evitat permezz tat-tilqim u li huwa pandemiku f'pajjiżi b'rati baxxi ta' tilqim u ta' immunizzazzjoni;

F.  billi, skont stħarriġ globali mwettaq mill-grupp ta' riċerka Vaccine Confidence Project, ir-reġjun Ewropew għandu l-aktar risponsi negattivi rigward il-perċezzjoni tal-importanza tal-vaċċini, kif ukoll tas-sikurezza u l-effettività tagħhom, u dan iwassal għall-ogħla livell ta' retiċenza dwar it-tilqim fil-popolazzjoni(4);

G.  billi t-tnaqqis fir-rata ta' tilqim fl-Ewropa wassal għal tifqigħat sinifikanti tal-ħosba u każijiet ta' mewt relatati f'diversi pajjiżi Ewropej;

H.  billi, abbażi tal-approċċ "Saħħa Waħda", diversi Stati Membri jqisu t-tilqim tal-annimali agrikoli u domestiċi bħala miżura importanti, kemm għall-prevenzjoni ta' tifqigħat ta' mard transfruntier tal-annimali kif ukoll għal-limitazzjoni tar-riskju ta' kontaġju addizzjonali, u introduċew tali tilqim, inkluż kontra l-infezzjonijiet minn Coxiella burnettii u minn mard batterjali u virali ieħor li jirrappreżenta wkoll riskji għas-saħħa pubblika;

I.  billi, fil-perjodu mill-2008 sal-2015, fl-Ewropa ġew irreġistrati 215 000 każ ta' mard li jista' jiġi evitat permezz tat-tilqim, bl-esklużjoni tal-influwenza(5);

1.  Jirrikonoxxi r-rwol li l-vaċċini jistgħu potenzjalment jiżvolġu fil-ġlieda kontra r-reżistenza antimikrobika, rwol li għandu jkompli jiġi esplorat;

2.  Jirrikonoxxi r-rwol li l-vaċċini jistgħu potenzjalment jiżvolġu fit-tnaqqis tal-ħtieġa ta' antibijotiċi, u b'hekk jgħinu biex jillimitaw it-tixrid tal-AMR, rwol li għandu jkompli jiġi esplorat; jenfasizza, madankollu, li t-tnaqqis urġenti tal-użu żejjed u l-użu ħażin tal-antibijotiċi u l-esponiment mhux intenzjonat għalihom iridu jibqgħu minn ta' fuq nett fil-prijoritajiet;

3.  Jinnota li t-tilqim jipprevjeni ċifra stmata ta' 2,5 miljun każ ta' mewt kull sena madwar id-dinja u jnaqqas l-ispejjeż ta' trattamenti speċifiċi għall-mard, fosthom it-trattamenti antimikrobiċi;

4.  Jilqa' l-fatt li l-introduzzjoni ta' tilqim protettiv fuq skala kbira fl-Ewropa kkontribwiet b'mod sinifikanti għall-qerda jew għat-tnaqqis ta' ħafna mard infettiv; jinsab imħasseb, madankollu, dwar il-fenomenu preokkupanti tar-retiċenza dwar it-tilqim, kif ukoll in-nuqqas ta' rakkomandazzjonijiet nazzjonali li jqisu t-tixjiħ tal-popolazzjoni, u jappella għal trasparenza akbar fil-produzzjoni tal-vaċċini u għal miżuri li jserrħu ras iċ-ċittadini Ewropej;

5.  Jirrimarka li l-vaċċini jiġu ttestjati b'mod rigoruż matul fażijiet differenti ta' provi qabel ma jiġu preselezzjonati mid-WHO u approvati mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA), u jiġu vvalutati mill-ġdid fuq bażi regolari; jirrimarka li r-riċerkaturi jeħtiġilhom jiddikjaraw kwalunkwe kunflitt ta' interess;

6.  Jipproponi li r-riċerkaturi li jkunu soġġetti għal kunflitt ta' interess jiġu esklużi mill-bordijiet ta' evalwazzjoni; jappella biex titneħħa l-kunfidenzjalità tad-deliberazzjonijiet tal-bord ta' evalwazzjoni tal-EMA; jipproponi l-pubblikazzjoni tad-data xjentifika u klinika li tinforma l-konklużjonijiet tal-bord, u li l-anonimità tagħha hija garantita minn qabel;

7.  Ifakkar li l-Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra l-AMR jiddikjara li l-immunizzazzjoni permezz tat-tilqim tikkostitwixxi intervent kosteffettiv tas-saħħa pubblika fi sforzi biex tiġi miġġielda r-reżistenza antimikrobika(6);

8.  Jilqa' l-involviment attiv tal-Kummissjoni fil-kwistjoni tat-tilqim u l-inklużjoni ta' inizjattiva dwar it-tilqim fil-Programm ta' Ħidma 2018 tal-Kummissjoni; jilqa' l-pubblikazzjoni tal-pjan direzzjonali għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni kontra mard li jista' jiġi evitat permezz tat-tilqim;

9.  Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-fatt li fil-Pjan ta' Azzjoni tagħha kontra r-Reżistenza Antimikrobika, il-Kummissjoni tħabbar li se tipprovdi inċentivi biex jiżdied l-użu tad-dijanjostika, l-alternattivi għall-antimikrobiċi u l-vaċċini(7);

10.  Jilqa' l-varar imminenti ta' Azzjoni Konġunta kofinanzjata mill-Programm tal-UE dwar is-Saħħa bil-għan li żżid il-kopertura tat-tilqim;

11.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jsaħħu l-bażi ġuridika għall-kopertura tal-immunizzazzjoni; jirrimarka li, skont l-objettiv 1 tal-Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar it-Tilqim 2015-2020, l-introduzzjoni u l-implimentazzjoni ta' qafas leġiżlattiv xieraq huma kruċjali biex jiġu definiti l-prijoritajiet nazzjonali u biex jittieħdu passi tanġibbli lejn impenn sostenibbli favur l-immunizzazzjoni;

12.  Jappoġġja bis-sħiħ il-Ftehim dwar l-Akkwist Konġunt, li jipprovdi qafas lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jakkwistaw b'mod konġunt il-vaċċini, b'mod li jgħaqqad flimkien il-kapaċità tal-akkwist tal-Istati Membri u b'hekk jiżgura li l-vaċċini pandemiċi u ta' tipi oħrajn ikunu disponibbli fi kwantitajiet suffiċjenti ħalli jiggarantixxu l-aċċess għall-vaċċini u li l-Istati Membri kollha parteċipanti jirċievu trattament ugwali;

13.  Jilqa' l-fatt li 24 Stat Membru ffirmaw il-Ftehim dwar l-Akkwist Konġunt, jiġifieri l-Ftehim ikopri 447,8 miljun mill-508,2 miljun ċittadin tal-UE; jistieden lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma ffirmawx il-ftehim biex jagħmlu dan, sabiex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkunu koperti minnu;

14.  Ifakkar fl-importanza tat-trasparenza fil-bini u ż-żamma tal-fiduċja pubblika fil-mediċini;

15.  Ifakkar fl-importanza tar-Regolament dwar il-Provi Kliniċi(8) għall-fini li jistimula u jiffaċilita r-riċerka dwar tilqim ġdid u li jiżgura t-trasparenza tar-riżultati tal-provi kliniċi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-EMA jimplimentaw ir-Regolament dwar il-Provi Kliniċi mingħajr aktar dewmien, b'mod partikolari permezz tal-ħolqien ta' Portal u Bażi ta' Data Ewropej (EUPD), li l-implimentazzjoni tagħhom kienet soġġetta għal dewmien ta' aktar minn sentejn; jistieden, barra minn hekk, lill-partijiet kollha involuti biex jiżguraw li l-proċess attwali ta' rilokazzjoni tal-EMA 'l bogħod minn Londra ma jikkawżax tfixkil jew dewmien ulterjuri lill-ħidma tal-Aġenzija;

16.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-ħaddiema kollha tal-kura tas-saħħa jkunu mlaqqma b'mod suffiċjenti; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza r-rati ta' tilqim għall-ħaddiema fil-kura tas-saħħa fil-proposta tagħha għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni msaħħa kontra mard li jista' jiġi evitat permezz tat-tilqim;

17.  Jemmen li l-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni msaħħa kontra mard li jista' jiġi evitat permezz tat-tilqim, li għandha tiġi ppreżentata fit-tieni kwart tal-2018 u li għandha l-għan li tappoġġja lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' tilqim, fit-tnaqqis tar-retiċenza dwar it-tilqim, fit-tisħiħ tal-provvista tal-vaċċini u fit-titjib ġenerali tal-kopertura tat-tilqim, hija pass tajjeb; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iqisu l-pożizzjoni tal-Parlament fl-abbozzar tar-rakkomandazzjonijiet;

18.  Jinnota bi tħassib li d-data epidemjoloġika dwar is-sitwazzjoni attwali tat-tilqim fl-Istati Membri turi nuqqasijiet serji fl-aċċettazzjoni tat-tilqim u li r-rati ta' kopertura tat-tilqim meħtieġa biex tiġi żgurata protezzjoni adegwata mhumiex suffiċjenti; jinsab imħasseb dwar il-fatt li r-retiċenza dwar it-tilqim, li qed tikber u tinfirex, laħqet proporzjonijiet preokkupanti minħabba l-firxa ta' konsegwenzi marbuta mas-saħħa li qiegħda tikkawża fl-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri biex, minħabba l-utilità tat-tilqim bħala għodda preventiva, jiżguraw li l-kopertura tat-tilqim tiġi estiża lil hinn mit-tfulija bikrija u li l-gruppi kollha tal-popolazzjoni jiġu inklużi f'approċċ favur it-tilqim tul il-ħajja;

19.  Jissottolinja li t-tnaqqis tal-fiduċja tal-opinjoni pubblika madwar id-dinja fil-konfront tat-tilqim huwa kawża ta' tħassib u sfida maġġuri għall-esperti tas-saħħa pubblika; jinnota li bħalissa l-Ewropa qed tiffaċċja tifqigħat tal-ħosba li jistgħu jiġu evitati f'numru ta' pajjiżi minħabba r-retiċenza dwar it-tilqim; jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għall-isforzi nazzjonali favur it-tilqim maħsubin biex iżidu l-kopertura;

20.  Jenfasizza li żieda fit-trasparenza fil-proċess ta' evalwazzjoni tal-vaċċini u tal-aġġuvanti tagħhom u l-finanzjament ta' programmi ta' riċerka dwar l-effetti sekondarji possibbli tagħhom ikunu ta' għajnuna biex jerġa' jkun hemm fiduċja fit-tilqim;

21.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-infrastruttura għall-ġbir tad-data għall-fini li jirreġistraw it-tendenzi ta' mard infettiv u l-impatt reali tal-vaċċini, biex dan ikun ta' appoġġ għat-twettiq tal-programmi ta' immunizzazzjoni;

22.  Jinsab imħasseb dwar il-varjazzjoni wiesgħa rigward il-vaċċini rakkomandati, fornuti u/jew imposti mill-Istati Membri differenti; jinsab imħasseb ukoll dwar il-fatt li din il-varjazzjoni fil-kopertura tat-tilqim qed tiggrava l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa bejn l-Istati Membri u qed timmina l-isforzi biex jitnaqqas u jiġi eliminat mard li jista' jiġi evitat;

23.  Jikkundanna t-tixrid ta' informazzjoni mhux affidabbli, qarrieqa u mhux xjentifika dwar it-tilqim, li ġie ggravat b'kontroversji medjatiċi, bis-sensazzjonaliżmu tal-midja u b'ġurnaliżmu fqir; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jieħdu passi effettivi kontra t-tixrid ta' tali informazzjoni ħażina, biex ikomplu jiżviluppaw kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' informazzjoni bil-għan li terġa' tiġi stabbilita l-fiduċja fit-tilqim u biex itejbu l-edukazzjoni u d-djalogu, speċjalment għall-ġenituri, inkluż il-ħolqien ta' pjattaforma Ewropea maħsuba biex iżżid il-kopertura tat-tilqim u biex timpedixxi lill-informazzjoni qarrieqa milli tkun effettiva;

24.  Jenfasizza l-ħtieġa li ċ-ċittadini jingħataw informazzjoni inklużiva, fattwali u bbażata fuq ix-xjenza; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffaċilitaw id-djalogu mal-partijiet interessati mis-soċjetà ċivili, il-movimenti fuq livell lokali, l-akkademiċi, il-midja u l-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa sabiex jiġġieldu kontra l-informazzjoni mhux affidabbli, qarrieqa u mhux xjentifika dwar it-tilqim;

25.  Jinsab imħasseb dwar il-baġit limitat allokat speċifikament għat-tilqim f'xi Stati Membri, kif ukoll dwar il-prezzijiet għoljin u l-varjazzjonijiet kbar fil-prezz ta' wħud mill-vaċċini li jistgħu jsalvaw il-ħajja, billi hemm riskju li dan ikompli jiggrava l-inugwaljanzi li jeżistu fis-settur tas-saħħa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw, mill-aktar fis possibbli, il-miżuri mitluba fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Marzu 2017 dwar l-għażliet tal-UE biex ittejjeb l-aċċess għall-mediċini(9), filwaqt li jenfasizza li t-tilqim huwa fost l-aktar interventi kosteffettivi tas-saħħa pubblika għal sistemi tal-kura tas-saħħa fuq perjodu twil;

26.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-prezzijiet għoljin tal-vaċċini jaffettwaw b'mod sproporzjonat pajjiżi b'introjtu baxx u medju, inklużi pajjiżi li qegħdin jitilfu l-appoġġ tad-donaturi li qabel kienu jirċievu permezz ta' GAVI, l-Alleanza għat-Tilqim; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri bil-għan li jgħinu biex jiffaċilitaw l-aċċess għall-vaċċini fil-pajjiżi kkonċernati;

27.  Jilqa' l-progress inkoraġġanti li sar fil-ġlieda kontra l-mard u l-kanċer b'rabta mal-virus tal-papilloma uman (HPV) bis-saħħa ta' programmi ta' tilqim kontra l-virus HPV; jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw aktar dawn il-programmi u jesploraw modi biex iżidu r-rati ta' kopertura u jipprevjenu forom oħra ta' kanċer, pereżempju billi jinkludu s-subien fil-programmi ta' tilqim;

28.  Jemmen li l-għoti ta' screening u servizzi ta' tilqim għall-migranti u r-rifuġjati li jidħlu fil-pajjiżi tal-UE huwa essenzjali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jidentifikaw l-attivitajiet konkreti ta' tilqim li qed jiġu implimentati għall-migranti u r-rifuġjati li jidħlu fil-pajjiżi tal-UE u biex jindirizzaw b'mod enerġetiku l-lakuni identifikati;

29.  Jinsab imħasseb dwar l-iskarsezza tal-vaċċini u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw soluzzjonijiet biex iżidu l-provvista u d-disponibbiltà tal-vaċċini, inklużi arranġamenti għall-ħżin tal-vaċċini;

30.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jippromwovu kampanji ta' sensibilizzazzjoni fost il-professjonisti fil-kura tas-saħħa li jipprovdu t-tilqim, liema kampanji għandhom jissottolinjaw l-obbligu, kemm morali kif ukoll etiku, tat-tali professjonisti li jipproteġu s-saħħa pubblika billi jagħtu lill-pazjenti (jew lill-kustodji legali tal-pazjenti) biżżejjed informazzjoni dwar il-vaċċini sabiex dawn ikunu jistgħu jieħdu deċiżjoni infurmata;

31.  Jirrimarka li l-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma l-pedament tal-aċċettazzjoni pubblika tat-tilqim u li r-rakkomandazzjonijiet tagħhom huma konsistentement ikkwotati bħala r-raġuni primarja għat-tilqim(10);

32.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jelaboraw Pjan ta' Azzjoni tal-UE kompletament komprensiv li jindirizza l-problema soċjali tar-retiċenza dwar it-tilqim, li jsaħħaħ l-impenji tal-Istati Membri għall-immunizzazzjoni bħala miżura ta' prijorità għas-saħħa pubblika, inklużi azzjonijiet ta' prijorità u speċifiċi għar-reġjuni, u li jqis iċ-ċirkostanzi differenti u l-isfidi speċifiċi li jiffaċċjaw l-Istati Membri;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita skeda aktar armonizzata u allinjata aħjar għat-tilqim madwar l-UE, tikkondividi l-aħjar prattiki, tesplora flimkien mal-Istati Membri l-għażliet għall-ħolqien ta' pjattaforma tal-UE għall-monitoraġġ tas-sikurezza u l-effettività tal-vaċċini, tiżgura kopertura uniformi madwar l-Ewropa, tnaqqas l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa u tgħin biex tagħti spinta lill-fiduċja u l-kunfidenza fil-programmi ta' tilqim u fil-vaċċini; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi inizjattivi tat-tilqim immirati, bħal "Jum Ewropew għat-Tilqim kontra l-Influwenza", li jistgħu jintużaw kull sena biex ivaraw kampanja ta' tilqim skont il-mira ta' kopertura ta' 75 % stabbilita fir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar l-influwenza staġjonali;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw miżuri konkreti fil-qafas tal-Pjan ta' Azzjoni "Saħħa Waħda" biex iżidu r-rati ta' tilqim kemm fost il-bnedmin kif ukoll, fejn meħtieġ, fost l-annimali permezz ta' inċentivi finanzjarji u ta' politika, u b'hekk jiġġieldu kontra mard infettiv u wkoll ir-reżistenza għall-antibijotiċi b'mod aktar kosteffettiv, fost l-oħrajn fil-kuntest tal-Politika Agrikola Komuni futura ta' wara l-2020;

35.  Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu, fi żmien debitu, data dwar it-tilqim u dwar mard li jista' jiġi evitat permezz tat-tilqim lill-Kummissjoni, lill-ECDC u lid-WHO;

36.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 202, 8.7.2011, p. 4.
(2) ĠU C 438, 6.12.2014, p. 3.
(3) ĠU L 348, 29.12.2009, p. 71.
(4) Larson, Heidi J. et al. (2016), "The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey", EBioMedicine; Vol. 12, 2016, pp. 295-301.
(5) Council on Foreign Relations, "Vaccine-Preventable Outbreak Maps", 2015.
(6) Ara l-pjan ta' Azzjoni, p. 10.
(7) Ara l-pjan ta' Azzjoni, p. 12.
(8) Ir-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 1).
(9) Testi adottati, P8_TA(2017)0061.
(10) Leask J., Kinnersley P., Jackson C., Cheater F., Bedford H., Rowles G., "Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals", BMC Pediatrics, 2012, Vol. 12, pp.12-154.


L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni
PDF 556kWORD 64k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/99/UE dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (2016/2329(INI))
P8_TA(2018)0189A8-0065/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-Artikoli 8, 10, 18, 19, 21, 79 u 82 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali (KEDB),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni tal-Vjolenza kontra n-Nisa, li ġiet adottata fl-20 ta' Diċembru 1993,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, adottata fi New York fl-20 ta' Novembru 1989,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Beijing u l-Pjattaforma ta' Azzjoni adottata mir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa fil-15 ta' Settembru 1995, u d-dokumenti ta' eżitu sussegwenti adottati fis-sessjonijiet speċjali tan-Nazzjonijiet Uniti Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) u Beijing +20 (2015),

–  wara li kkunsidra l-Kumment Ġenerali adottat fis-26 ta' Awwissu 2016 mill-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità dwar l-Artikolu 6 ("Nisa u Bniet b'Diżabilitajiet") tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul) u d-Deċiżjonijiet tal-Kunsill (UE) 2017/865(1) u (UE) 2017/866 tal-11 ta' Mejju 2017(2) dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika,

–  wara li kkunsidra l-iffirmar mill-Istati Membri kollha tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2017 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, mill-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika(3);

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI(4),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE tad-29 ta’ April 2004 li għandha x'taqsam ma' kumpens għal vittmi ta' delitti(5),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI(6), u d-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI(7),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Ġunju 2012 bit-titolu "L-istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin, 2012-2016" (COM(2012)0286),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni(8) (‘EPO’),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili(9),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/947/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi u deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb ta' sorveljanza ta' miżuri ta' probation u ta' sanzjonijiet alternattivi(10),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat-23 ta' Ottubru 2009 dwar l-applikazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta' superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja(11),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji kriminali(12),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-10 ta' Ġunju 2011 dwar Pjan direzzjonali għat-tisħiħ tad-drittijiet u l-protezzjoni tal-vittmi, b'mod partikolari fi proċedimenti kriminali(13),

–  wara li kkunsidra l-Programm ta' Stokkolma – Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini(14),

–  wara li kkunsidra l-Programm "Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza" għall-perjodu 2014-2020,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-3 ta' Diċembru 2015 bit-titolu "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" ("Impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2016-2019") (SWD(2015)0278),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) bit-titolu "Violence against women – an EU-wide survey" (Il-vjolenza fuq in-nisa - stħarriġ madwar l-UE kollha),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2009 dwar l-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa(15),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Frar 2010 dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea – 2009(16),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2014 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-ġlieda kontra l-Vjolenza Fuq in-Nisa(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2015 dwar l-Istrateġija tal-UE għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel wara l-2015(18),

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea (PE603.272) tad-Direttiva 2011/99/UE tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew, magħmula mill-Unità ta' Evalwazzjoni Ex Post,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, kif ukoll l-Artikolu 1(1)(e) u l-Anness 3 tad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar il-proċedura għall-awtorizzazzjoni tat-tfassil tar-rapporti fuq inizjattiva proprja,

–  wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, kif ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi skont l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, kif ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0065/2018),

A.  billi kull forma ta' vjolenza kontra l-bniedem hija ksur dirett tad-dinjità tal-bniedem tiegħu, li hija l-bażi essenzjali tad-drittijiet fundamentali kollha tal-bniedem u għalhekk trid tiġi rispettata u protetta; billi l-vjolenza fuq in-nisa hija forma brutali ta' diskriminazzjoni u ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet fundamentali;

B.  billi l-vittmi ta' vjolenza u abbuż qegħdin fir-riskju li jiġu suġġetti għall-vittimizzazzjoni, ritaljazzjoni u intimidazzjoni sekondarji u ripetuti; billi, għalhekk, l-għoti lilhom tal-protezzjoni meħtieġa, inkluż dik bejn il-fruntieri, tiddependi fil-biċċa l-kbira fuq is-sensibilizzazzjoni tal-vittmi, is-soċjetà inġenerali u l-prattikanti kollha li jiġu f'kuntatt magħhom, inklużi l-atturi rilevanti, bħalma huma d-djar ta' kenn;

C.  billi n-nuqqas ta' għoti ta' protezzjoni adegwata ta' bniedem minn vjolenza sessista huwa detrimentali għas-soċjetà kollha kemm hi;

D.  billi wieħed mill-aspetti tas-sigurtà l-aktar importanti ta' kull soċjetà huwa l-protezzjoni tal-integrità u l-libertà personali ta' kull individwu; billi l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà għandha tinkludi s-salvagwardja tas-sigurtà personali u l-protezzjoni tal-individwi kollha mill-vjolenza sessista bħala prijoritajiet;

E.  billi l-vjolenza u l-abbuż fiżiku, psikoloġiku u sesswali jaffettwaw lin-nisa b'mod sproporzjonat(19); billi mara waħda minn kull tlieta fl-UE esperjenzat vjolenza fiżika u/jew sesswali mill-età ta' 15-il sena; billi l-firxa u l-ħruxija tal-vjolenza kontra n-nisa ta' spiss huma injorati u trivjalizzati f'uħud mill-Istati Membri u għad hemm tendenza komuni inkwetanti li l-vittmi jingħataw il-ħtija; billi terz biss tan-nisa li huma abbużati fiżikament jew sesswalment mill-partner tagħhom jikkuntattjaw lill-awtoritajiet;

F.  billi l-iżgurar tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma kollha ta' politika huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea u element essenzjali fil-ġlieda kontra l-vjolenza sessista;

G.  billi l-Konvenzjoni ta' Istanbul, li ġiet iffirmata iżda li mhijiex ratifikata mill-UE u mill-Istati Membri kollha(20), tistipula li d-dispożizzjonijiet kollha tagħha, b'mod partikolari l-miżuri biex jipproteġu d-drittijiet tal-vittmi, għandhom jiġu żgurati mingħajr diskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi, u b'mod espliċitu tistieden lill-firmatarji tagħha jirrikonoxxu l-istalking bħala reat kriminali; billi r-ratifikazzjoni u l-implimentazzjoni sħiħa tal-Konvenzjoni ta' Istanbul se jgħinu sabiex jingħelbu l-isfidi li jinħolqu mill-EPO bl-għoti ta' qafas legali Ewropew koerenti għall-prevenzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa u biex il-vjolenza fuq in-nisa tiġi kkumbattuta;

H.  billi, sabiex jitnaqqas in-numru stmat ta' każijiet mhux irrappurtati ta' vjolenza, l-Istati Membri jeħtiġilhom jistabbilixxu u jsaħħu l-istrumenti ta' twissija u ta' protezzjoni għan-nisa biex ikunu jistgħu jħossuhom sikuri u f'pożizzjoni li jirrapportaw vjolenza sessista; billi l-għadd konsiderevolment kbir ta' każijiet mhux irreġistrati ta' vjolenza sessista jista' jkun marbut ma' nuqqas ta' riżorsi pubbliċi; billi l-awtoritajiet rilevanti jeħtiġilhom ikollhom strutturi, bħal postijiet ta' kenn li jipprovdu appoġġ mediku u forensiku, konsulenza psikoloġika u għajnuna legali, li joħolqu żona sikura għan-nisa li huma vittmi tal-vjolenza sessista;

I.  billi l-libertà ta' moviment fl-UE tfisser li n-nies spiss jiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor; billi l-EPO hija bbażata fuq il-bżonn li jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet u l-libertajiet tal-vittmi, u b'mod partikolari jiġi rrispettat id-dritt tal-vittmi u l-vittmi potenzjali li jgawdu l-libertà ta' moviment, u li tkun żgurata l-protezzjoni kontinwa tagħhom meta jeżerċitaw dak id-dritt;

J.  billi l-prevenzjoni tal-vjolenza permezz tal-investiment f'kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' informazzjoni b'kopertura medjatika effettiva, edukazzjoni u taħriġ ta' professjonisti hija element kruċjali fil-ġlieda kontra l-vjolenza sessista; billi l-Konvenzjoni ta' Istanbul tobbliga lill-partijiet jipprevjenu l-vjolenza sessista u l-istereotipi billi jindirizzaw ir-rwol tal-midja; billi n-nuqqas ġenerali ta' għarfien fost il-vittmi li jibbenefikaw minn miżuri ta' protezzjoni nazzjonali tal-eżistenza tal-EPO għandu impatt negattiv fuq l-implimentazzjoni tagħha; billi kampanji ta' sensibilizzazzjoni u programmi ta' sensitizzazzjoni li jiġġieldu kontra t-trivjalizzazzjoni tal-vjolenza domestika u sessista jikkontribwixxu għal żieda fir-rieda tal-vittmi li jirrappurtaw abbużi u jitolbu ordnijiet Ewropej ta' protezzjoni, kif ukoll jibnu l-fiduċja tagħhom fl-awtoritajiet rilevanti;

K.  billi fl-2010, meta l-Kunsill Ewropew ippropona l-EPO, 118 000 mara li għandhom residenza fl-UE kienu koperti minn miżuri ta' protezzjoni relatati mal-vjolenza sessista; billi fl-2011, kien stmat li medja ta' 1 180 individwu se jkunu jeħtieġu miżuri ta' protezzjoni transkonfinali kontinwi fl-UE;

L.  billi l-NGOs ta' spiss għandhom rwol fundamentali f'bosta Stati Membri fl-appoġġ lill-vittmi;

M.  billi l-EPOs huma strumenti ta' rikonoxximent reċiproku u kooperazzjoni, li la jistgħu jiffunzjonaw b'mod korrett u lanqas jipproteġu lill-vittmi sakemm ma jkunux implimentati bis-sħiħ mill-Istati Membri kollha;

N.  billi, b'mod partikolari f'każijiet ta' vjolenza, xi Stati Membri joħorġu miżuri ta' protezzjoni abbażi ta' proċeduri kriminali, filwaqt li oħrajn joħorġu ordnijiet ta' protezzjoni abbażi ta' proċeduri ċivili;

O.  billi varjetà wiesgħa ta' ordnijiet ta' protezzjoni madwar l-Istati Membri tal-UE, u minħabba sistemi ġudizzjarji differenti fl-Istati Membri, l-implimentazzjoni ta' EPOs tiffaċċja ħafna diffikultajiet u konsegwentement tista' timmina l-applikazzjoni xierqa ta' EPOs għall-vittmi u tfixkel l-għadd ta' EPOs maħruġa;

P.  billi l-maġġoranza tal-Istati Membri m'għandhomx sistema ta' reġistru biex jiġbru d-data dwar l-EPOs, u lanqas ma hemm sistema Ewropea ta' reġistru ċentrali biex tinġabar id-data rilevanti kollha tal-UE; billi data insuffiċjenti tagħmilha diffiċli biex tiġi vvalutata l-implimentazzjoni tal-EPO u biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni jew fl-implimentazzjoni;

Q.  billi l-EPO hija applikabbli għall-vittmi tat-tipi kollha ta' kriminalità, inklużi l-vittmi tat-terroriżmu, it-traffikar tal-bnedmin, il-vjolenza sessista u l-kriminalità organizzata; billi persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli li sfaw vittmi ta' delitt jeħtieġu li jiġu ttrattati b'kunsiderazzjoni partikolari meta japplikaw għal EPO;

R.  billi hemm rabta qawwija bejn il-funzjonament tal-EPO u l-istandards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità li ġew stabbiliti permezz tad-Direttiva 2012/29/UE;

1.  Jistieden lill-Istati Membri jikkundannaw b'mod ċar u jimpenjaw ruħhom biex jeqirdu l-forom kollha ta' vjolenza sessista u l-vjolenza fuq in-nisa, u jiżguraw politika ta' tolleranza zero għal dawn il-forom ta' vjolenza;

2.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jintroduċu perspettiva tas-sessi fil-politiki kollha tagħhom, b'mod partikolari dawk li huma potenzjalment marbuta mas-sensibilizzazzjoni u detezzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa, kif ukoll il-protezzjoni u s-salvagwardjar tal-integrità tal-vittmi;

Valutazzjoni ġenerali tal-implimentazzjoni tad-direttiva, u rakkomandazzjonijiet biex jittejbu l-istat ta' implimentazzjoni u l-funzjonament tal-EPO

3.  Jirrikonoxxi li l-Istati Membri kollha li huma marbuta mid-Direttiva EPO innotifikaw lill-Kummissjoni dwar it-traspożizzjoni tagħha fil-liġi nazzjonali;

4.  Huwa konxju tal-effett pożittiv li l-istabbiliment tal-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja jista' jkollu fuq il-protezzjoni transkonfinali tal-vittmi; iqis li l-EPO għandha l-potenzjal li tkun strument effettiv sabiex tipproteġi lill-vittmi f'dinja moderna kkaratterizzata minn rata għolja ta' mobilità u nuqqas ta' fruntieri interni; jinnota bi tħassib, madanakollu, li, mit-traspożizzjoni tad-Direttiva EPO, seba' EPOs biss ġew identifikati fost l-Istati Membri, għalkemm eluf ta' ordnijiet ta' protezzjoni nazzjonali ġew mitluba u maħruġa fl-Istati Membri f'dawn l-aħħar snin(21);

5.  Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni ma ppreżentatx rapport lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva EPO sal-11 ta' Jannar 2016; jistieden lill-Kummissjoni tissodisfa l-obbligi ta' rappurtar tagħha kif stabbilit fid-Direttiva u tinkludi fir-rapport tagħha elenku ta' miżuri ta' protezzjoni nazzjonali, ħarsa ġenerali tal-attivitajiet ta' taħriġ, analiżi tal-konformità tal-Istati Membri mad-dritt tal-vittmi għal għajnuna legali b'xejn, inkluża informazzjoni dwar jekk kienx hemm spejjeż imġarrba mill-vittmi fir-rigward ta' ordni ta' protezzjoni u elenku ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni li ġew organizzati fl-Istati Membri;

6.  Ifakkar fl-obbligu tal-istat ta' eżekuzzjoni li jirrikonoxxi l-EPO bl-istess prijorità tal-istat emittenti, minkejja d-diversi kumplessitajiet u l-isfidi legali involuti;

7.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li hemm lakuna sinifikanti bejn il-koordinazzjoni u l-komunikazzjoni fost l-Istati Membri meta EPO tiġi eżegwita; jistieden lill-Istati Membri biex itejbu u b'mod konġunt isaħħu l-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni fir-rigward tal-EPO, peress li dan jagħti bidu għal proċeduri aktar effiċjenti u azzjoni transkonfinali simultanja fost l-Istati Membri;

8.  Jinsisti li l-ġbir tad-data statistika jeħtieġ li jittejjeb sabiex jiġu vvalutati l-kobor tal-problema u r-riżultati tal-azzjoni biex titnaqqas il-vjolenza sessista; jistieden lill-Istati Membri jistandardizzaw u jiddiġitalizzaw il-formuli u l-proċeduri tal-EPO u biex jistabbilixxu Sistema ta' Reġistru Nazzjonali ta' EPOs bl-għan li jiġbru data, u kif ukoll itejbu l-iskambju ta' informazzjoni mal-Kummissjoni u l-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri jiġbru u jikkomunikaw b'mod regolari lill-Kummissjoni data diżaggregata skont is-sess u data relatata man-numru ta' EPOs mitluba, maħruġa u infurzati, kif ukoll informazzjoni dwar it-tipi ta' delitti;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi Sistema ta' Reġistru Nazzjonali biex tiġbor informazzjoni dwar EPOs mill-Istati Membri kollha;

10.  Jitlob li jkun hemm formula waħda standard, valida kemm għal proċeduri kriminali kif ukoll ċivili u fl-Istati Membri kollha, li tiġi mfassla u li tintuża għall-applikazzjoni u r-rikonoxximent ta' ordnijiet ta' protezzjoni; jitlob li tintuża wkoll sistema diġitali ta' ġestjoni biex tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni, id-data li tinġabar tiġi standardizzata u jitħaffu kemm il-ġestjoni tal-ordnijiet kif ukoll it-tħejjija ta' statistika operattiva fil-livell tal-UE;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippubblikaw il-lista sħiħa tal-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-ħruġ u r-rikonoxximent tal-EPOs u tal-awtoritajiet ċentrali li jittrażmettu u jirċievu l-EPOs fl-Istati Membri, u biex jagħmlu l-lista faċilment aċċessibbli biex tippermetti lill-persuni protetti u lill-organizzazzjonijiet ta' appoġġ lill-vittmi jitolbu EPOs jew isolvu kwistjonijiet relatati; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-istituzzjonijiet nazzjonali u lokali u lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom biex itejbu l-aċċessibbiltà u l-applikabbiltà tal-EPO b'mod li jwassal għall-ħruġ ta' EPOs;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni trawwem il-forom kollha ta' skambju ta' prattiki tajbin u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri kif ukoll bejn l-Istati Membri u s-soċjetà ċivili sabiex jiġi salvagwardjat il-funzjonament adegwat tal-EPOs;

13.  Jenfasizza li l-vittmi tal-kriminalità li għandhom jew li jistgħu jikkunsidraw li jiksbu ordni ta' protezzjoni nazzjonali għandhom jiġu infurmati u mfakkra b'mod awtomatiku u xieraq minn awtorità responsabbli speċifika, kemm bil-fomm kif ukoll bil-miktub, dwar il-possibbiltà li jitolbu EPO waqt il-proċedimenti kriminali; jenfasizza li l-persuna protetta ma għandhiex teħel spejjeż finanzjarji meta titlob li tinħareġ EPO;

14.  Jistieden lill-Istati Membri jwettqu valutazzjoni individwali, billi jadottaw approċċ sensittiv għall-ġeneru, fir-rigward tal-għoti ta' assistenza u miżuri ta' appoġġ meta jintalbu EPOs;

15.  Jiddeplora n-nuqqas ta' aċċess għall-ġustizzja u l-għajnuna legali lill-vittmi ta' kull tip ta' delitt f'uħud mill-Istati Membri li jirriżulta f'informazzjoni fqira pprovduta lill-vittma dwar il-possibbiltà li titlob EPO; iqis li l-għoti ta' għajnuna legali b'xejn, appoġġ amministrattiv u informazzjoni adegwata dwar l-EPO lill-persuni protetti għandhom jiġu żgurati mill-Istati Membri peress li dan huwa kruċjali għall-użu u l-effikaċja tal-istrument, kemm fil-fażi tal-ħruġ kif ukoll tal-infurzar; jistieden lill-Istati Membri jżidu r-riżorsi ddedikati għall-monitoraġġ u l-prevenzjoni tal-vjolenza fuq in-nisa f'żoni rurali;

16.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jinnotifikaw lill-persuni protetti dwar ir-riżorsi addizzjonali ta' għajnuna soċjali disponibbli fl-istat ospitanti, fosthom benefiċċji tal-familja, akkomodazzjoni eċċ. peress li dawn il-miżuri jinsabu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-EPO;

17.  Jenfasizza li, bħala parti mill-protezzjoni u l-ħidma soċjali komplementari, għandha tingħata attenzjoni speċjali lit-tfal vittmi u lit-tfal tal-vittmi ta' azzjonijiet kriminali, speċjalment meta jkunu fir-riskju ta' attakk sesswali;

18.  Jiddeplora l-fatt li s-servizzi ta' traduzzjoni u interpretazzjoni fil-lingwa li l-vittma tifhem mhumiex iggarantiti mill-Istati Membri qabel, matul u wara l-ħruġ ta' EPO;

19.  Jenfasizza li l-vittmi dejjem għandu jkollhom id-dritt li jinstemgħu waqt il-proċeduri tal-EPO; jenfasizza li s-servizzi ta' traduzzjoni u interpretazzjoni jeħtieġ li jkunu disponibbli u mingħajr ħlas matul il-proċess kollu tal-EPO; jenfasizza, għalhekk, li d-dokumenti kollha rilevanti għandhom jiġu tradotti f'lingwa li tinftiehem mill-vittma;

20.  Jiddeplora n-nuqqas ta' miżuri speċjali implimentati mill-Istati Membri għall-vittmi f'sitwazzjonijiet vulnerabbli jew vittmi bi bżonnijiet speċifiċi; jikkunsidra li t-tnaqqis fl-infiq pubbliku spiss jaffettwa b'mod negattiv ir-riżorsi disponibbli għal dawn il-miżuri speċjali; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri biex, b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u mal-organizzazzjonijiet rilevanti li jaħdmu fil-qasam tal-protezzjoni tal-vittmi, jadottaw linji gwida u miżuri speċjali li jiffaċilitaw l-EPO għall-vittmi f'sitwazzjonijiet vulnerabbli jew vittmi bi bżonnijiet speċifiċi;

21.  Jenfasizza li minħabba t-tendenza dejjem tikber u perikoluża tat-traffikar tal-bnedmin, l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni tista' tkun strument ta' benefiċċju kbir għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tinkorpora lill-EPO fi ħdan strateġija tal-UE sabiex tikkumbatti t-traffikar tal-bnedmin;

22.  Iqis li, sabiex tilħaq il-potenzjal tagħha u biex jiġu żgurati miżuri ta' protezzjoni kemm fl-istat emittenti kif ukoll fl-istat ta' eżekuzzjoni, il-ħruġ ta' ordni ta' protezzjoni jrid ikun kemm jista' jkun rapidu, effettiv, effiċjenti u awtomatiku u jinvolvi burokrazija minima; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu qafas ta' żmien ċar u qasir ta' ġimagħtejn għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri meta joħorġu EPOs u jinnotifikaw dwarhom sabiex jevitaw li jżidu l-inċertezza ta' persuni protetti u l-pressjoni li jkunu taħtha, u biex jinkiseb l-istess għan, jagħtu istruzzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti biex jipprovdu informazzjoni suffiċjenti lill-vittmi waqt il-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni dwar it-talbiet tagħhom għal EPO, inkluż li jinnotifikawhom dwar kwalunkwe inċident li jseħħ waqt din il-proċedura; iħeġġeġ lill-Istati Membri biex, f'dan il-kuntest, jallokaw biżżejjed riżorsi lill-awtoritajiet li jaħdmu fuq EPOs sabiex jiffaċilitaw sistema effiċjenti li tqis is-sitwazzjoni tal-vittma;

23.  Jistieden lill-Istati Membri jqisu b'mod dovut l-interessi tal-persuna protetta u jkunu żona sikura għall-persuni li jirrappurtaw vjolenza billi jirrispettaw bis-sħiħ l-obbligu li ma jinfurmawx lill-persuna li tikkawża l-periklu dwar il-post u dettalji oħra rigward il-persuna protetta – sakemm ma jkunx strettament meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-ordni ta' protezzjoni; jenfasizza li kull meta s-sitwazzjoni tirrikjedi li l-awtur tar-reat jiġi infurmat dwar kwalunkwe dettall fir-rigward tal-EPO, il-vittma jeħtiġilha tiġi infurmata b'dik id-deċiżjoni;

24.  Jistieden lill-Istati Membri jipprevedu proċeduri speċjali biex jiffaċilitaw il-ħruġ ta' EPOs biex jipproteġu lill-membri tal-familja li jgħixu mal-vittma li diġà hija protetta b'EPO;

25.  Jenfasizza l-effiċjenza dejjem tiżdied ta' teknoloġiji ġodda bħalma huma s-sistemi ta' monitoraġġ tal-GPS u l-applikazzjonijiet tal-ismartphone li jattivaw allarm meta l-periklu jkun imminenti bħala mezz biex tittejjeb l-effiċjenza u l-adattabbiltà tal-EPOs kemm fi ħdan l-istat emittenti kif ukoll dak ta' eżekuzzjoni; jinsab imħasseb dwar il-fatt li għadd limitat ta' Stati Membri jużaw tali teknoloġiji ġodda;

26.  Jenfasizza l-importanza tal-monitoraġġ tal-EPOs fl-istat ta' eżekuzzjoni fir-rigward tat-theddida li għaliha l-vittma tkun esposta sabiex jiddetermina jekk il-miżuri ta' protezzjoni adottati jkunux ġew implimentati sew u jekk ikunx hemm bżonn li jiġu riveduti;

27.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni ta' din id-direttiva u tagħti bidu għal proċeduri ta' ksur mingħajr dewmien kontra l-Istati Membri kollha li jiksruha;

28.  Iħeġġeġ, b'mod konformi mal-viżjoni li spiss itennu l-assoċjazzjonijiet tal-vittmi tal-vjolenza sessista, biex jiġu ppruvati proċeduri li jbiddlu l-approċċ tradizzjonali dwar kif jitqies il-kunċett ta' protezzjoni fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri; jenfasizza li, pjuttost mill-konċentrazzjoni fuq miżuri għall-vittmi, kif spiss ikun il-każ, it-tekniki biex jiġu evitati r-riskji għandhom jinkludu miżuri ta' prevenzjoni, sorveljanza, kontroll u monitoraġġ tal-persuni li jikkawżaw il-ħsara, u li l-miżuri preventivi użati għandhom jinkludu, bħala prijorità, ir-riedukazzjoni obbligatorja għall-awturi tar-reati;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu eżami bir-reqqa tal-possibbiltajiet ta' kif itejbu l-leġiżlazzjoni relatata mal-EPO u l-implimentazzjoni effettiva tagħha fl-Istati Membri kollha tal-UE u appoġġ prattiku sabiex jiggarantixxu d-drittijiet għall-protezzjoni internazzjonali u għall-assistenza u l-appoġġ li jgawdu l-vittmi ta' vjolenza protetti fil-livell nazzjonali;

30.  Jistieden lill-aġenziji tal-UE bħall-FRA u l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi biex jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tad-Direttiva b'mod regolari;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħti bidu għal monitoraġġ u rappurtar tas-soċjetà ċivili sabiex ittejjeb il-funzjonament tal-istrument tal-EPO fl-Istati Membri u għal dan il-għan tagħmel fondi tal-UE disponibbli għall-NGOs;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel sejħiet għall-promozzjoni tar-riċerka dwar l-użu ta' ordnijiet ta' protezzjoni nazzjonali u Ewropej, u biex tikkoordina programmi biex tibda kampanji ta' sensibilizzazzjoni fi ħdan l-Istati Membri biex tinforma lill-vittmi tal-kriminalità bil-possibbiltà li japplikaw għal EPO u dwar il-miżuri protettivi transkonfinali;

33.  Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-ħidma tagħhom mal-NGOs u jipprovdu korsijiet ta' taħriġ obbligatorji bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem, orjentati lejn is-servizzi, prattiċi u intersezzjonali għall-uffiċjali pubbliċi kollha li jaħdmu mal-vittmi fuq bażi professjonali f'relazzjoni mal-EPO u li huma essenzjali għall-implimentazzjoni korretta ta' din id-direttiva; jenfasizza li taħriġ u korsijiet speċifiċi u regolari dwar l-EPOs għall-pulizija, il-persunal tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u għall-prattikanti legali, il-ħaddiema u l-assoċjazzjonijiet soċjali u l-NGOs li jittrattaw vittmi ta' vjolenza sessista għandhom jiġu stabbiliti fl-Istati Membri kollha; jitlob li l-persunal li jaħdem f'każijiet ta' vjolenza sessista jirċievi taħriġ adegwat dwar l-apprezzament tal-ħtiġijiet speċifiċi tan-nisa li jkunu vittmi ta' vjolenza u li jiġu allokati biżżejjed riżorsi sabiex il-vjolenza sessista tingħata prijorità;

34.  Jistieden lill-Istati Membri biex, minħabba l-fatt li l-misoġinija u s-sessiżmu għandhom għeruq fondi fis-soċjetajiet tagħna u l-fatt li t-tfal u l-adolexxenti qed ikunu dejjem aktar esposti għall-vjolenza onlajn, jinkludu edukazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nonvjolenza fil-kurrikulu tal-iskola primarja u sekondarja billi jaraw li l-istudenti jieħdu sehem f'diskussjonijiet u billi jagħmlu użu mill-opportunitajiet kollha possibbli tat-tagħlim;

35.  Jenfasizza li l-mezzi ġodda ta' komunikazzjoni, pereżempju permezz ta' pjattaformi diġitali, qed jintużaw bħala forma ġdida ta' vjolenza sessista li jinkludu wkoll it-theddid u l-fastidju; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membrji jinkludu dawn l-aspetti meta joħorġu u/jew jeżegwixxu EPO;

Rakkomandazzjonijiet ġenerali relatati mal-vjolenza sessista

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi l-protezzjoni taċ-ċittadini kollha, speċjalment dawk li jinsabu fl-aktar sitwazzjonijiet vulnerabbli, fl-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà, b'enfasi fuq il-vittmi tal-kriminalità bħat-traffikar tal-bnedmin jew il-vjolenza sessista, inklużi l-vittmi tat-terroriżmu, li wkoll jeħtieġu attenzjoni speċjali, appoġġ u rikonoxximent soċjali;

37.  Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi kampanji biex tinkoraġġixxi lin-nisa jirrappurtaw kwalunkwe forma ta' vjolenza fuq il-bażi tas-sess, biex b'hekk jistgħu jkunu protetti u sabiex l-eżattezza tad-data dwar il-vjolenza sessista tkun tista' tittejjeb;

38.  Jenfasizza li, b'konformità mar-rapport ta' valutazzjoni mfassal mill-EPRS tal-Parlament, l-ewwel kawża tal-livelli differenti tal-użu tal-ordnijiet ta' protezzjoni nazzjonali u Ewropej hija li l-vittmi u ħafna professjonisti mhumiex konxji dwar il-possibbiltajiet li toffri din id-Direttiva; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri biex jassumu responsabbiltà sħiħa għaċ-ċittadini tagħhom u – bl-involviment tal-NGOs rilevanti – iniedu kampanji ta' sensibilizzazzjoni u ta' sensitizzazzjoni intersezzjonali fit-tul dwar l-istrumenti disponibbli u l-użu tagħhom, li jkunu mmirati lejn a) is-soċjetà kollha kemm hi, b) il-vittmi potenzjali, speċjalment in-nisa b'ordnijiet ta' protezzjoni nazzjonali fis-seħħ, u c) il-professjonisti, bħall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, l-uffiċjali fis-sistema ġudizzjarja u dawk li jipprovdu għajnuna legali u s-servizzi soċjali u ta' emerġenza, li huma l-ewwel li jittrattaw il-vittmi; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tipprovdi finanzjament biex tniedi programmi ta' informazzjoni;

39.  Jirrikonoxxi l-eżistenza ta' portal tal-ġustizzja elettronika ġestit mill-Kummissjoni b'kontributi mill-Istati Membri; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex testendi t-"taqsima tal-vittmi" eżistenti fi ħdan il-portal tal-ġustizzja elettronika u biex tinkludi l-informazzjoni kollha rilevanti dwar id-drittijiet tal-vittmi, inklużi linji gwida speċifiċi għall-pajjiżi dwar każijiet ta' vjolenza; jenfasizza l-ħtieġa li titfassal "taqsima tal-vittmi" bħala għodda prattika li tintuża faċilment u sors ta' informazzjoni li għandha tkun disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jistabbilixxu sit web faċli għall-utent iddedikat għad-drittijiet tal-vittmi li jinkludi wkoll l-EPO u pjattaforma ta' rappurtar diġitali biex jiffaċilitaw l-identifikazzjoni ta' vjolenza sessista, u li tkun faċilment aċċessibbli pereżempju permezz ta' portali nazzjonali tal-informazzjoni dwar il-ġustizzja;

40.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iżidu l-ħidma tagħhom mal-NGOs li jipproteġu lill-vittmi tal-vjolenza sabiex ifasslu strateġiji li jinkludu miżuri proattivi u reattivi fir-rigward tal-vjolenza sessista, il-funzjonament tal-istrument EPO u l-bidliet meħtieġa fil-leġiżlazzjoni u l-appoġġ;

41.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta att legali li jappoġġja lill-Istati Membri fil-prevenzjoni u t-trażżin ta' kull forma ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u tal-vjolenza sessista;

42.  Jistieden lill-Kunsill jattiva l-klawżola passerelle billi jadotta deċiżjoni unanima biex tiġi identifikata l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet (u forom oħra ta' vjolenza sessista) bħala reat kriminali skont l-Artikolu 83(1) tat-TFUE;

43.  Iħeġġeġ, bħala kwistjoni ta' urġenza, li tittieħed azzjoni li twassal għal konverġenza progressiva tal-leġiżlazzjoni dwar imġiba vjolenti li tirriżulta f'ordnijiet ta' protezzjoni; jenfasizza li attakki li jkollhom fil-mira n-nisa b'mod partikolari huma kwistjoni serja u għandhom ikunu punibbli bħala reat fl-Istati Membri kollha, u l-miżuri ta' protezzjoni f'każijiet ta' vjolenza sessista għandhom ukoll jinħarġu mill-qrati;

Għal qafas legali koerenti tal-UE li jipproteġi lill-vittmi

44.  Jilqa' l-iffirmar, fit-13 ta' Ġunju 2017, tal-adeżjoni tal-UE mal-Konvenzjoni ta' Istanbul, li ssegwi approċċ olistiku, komprensiv u kkoordinat, li jpoġġi d-drittijiet tal-vittma fiċ-ċentru u li għandu jkun konness b'mod sħiħ mal-EPO; jistieden lill-Istati Membri jikkonkludu adeżjoni wiesgħa mal-Konvenzjoni sabiex jipprevjenu l-vjolenza fuq in-nisa, jikkumbattu l-impunità u jipproteġu l-vittmi; jenfasizza l-importanza ta' dan l-istrument biex jingħeleb wieħed mill-ostakoli għall-applikazzjoni tal-EPOs, jiġifieri n-nuqqas ta' rikonoxximent ta' stalking bħala reat kriminali fl-Istati Membri kollha; f'konformità mar-Riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2017 dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni ta' Istanbul, jitlob lill-Kummissjoni taħtar koordinatur tal-UE dwar il-Vjolenza fuq in-Nisa li jkun responsabbli għall-koordinazzjoni, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki, l-istrumenti u l-miżuri tal-UE sabiex tipprevjeni u tiġġieled il-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u jaġixxi bħala rappreżentant tal-UE għall-Kumitat tal-Partijiet għall-Konvenzjoni;

45.  Jistieden lill-Istati Membri kollha li għadhom m'għamlux dan, biex jirratifikaw u jinfurzaw bis-sħiħ il-Konvenzjoni ta' Istanbul u jallokaw riżorsi finanzjarji u umani adegwati għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza sessista, inkluż bl-għoti ta' setgħa lin-nisa u l-bniet, billi jipproteġu lill-vittmi u billi jgħinuhom jingħataw kumpens;

46.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw taħriġ, proċeduri u linji gwida xierqa għall-professjonisti kollha li jittrattaw il-vittmi tal-atti kollha ta' vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Istanbul, sabiex jiġu evitati diskriminazzjoni jew rivittimizzazzjoni matul il-proċedimenti ġudizzjarji, mediċi, u dawk immexxija mill-pulizija;

47.  Jilqa' l-obbligu stipulat mill-Konvenzjoni ta' Istanbul li jiġu stabbiliti linji telefoniċi għall-għajnuna mingħajr ħlas mifruxa mal-istat kollu 24/7 sabiex dawk il-persuni li jċemplu jingħataw parir fir-rigward tal-forom kollha ta' vjolenza koperti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-Konvenzjoni; iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw din l-għodda f'każijiet rilevanti u jipprovdu lill-vittmi b'informazzjoni relatata mal-EPO;

48.  Jenfasizza li n-nuqqasijiet ġudizzjarji u prattiċi fl-implimentazzjoni ta' din id-direttiva jistgħu jiġu kontrobilanċjati mill-interazzjoni xierqa bejn id-diversi strumenti tal-UE għall-protezzjoni tal-vittmi, bħad-Deċiżjoni Qafas 2009/829/ĠAI dwar miżuri ta' superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja u d-Deċiżjoni Qafas dwar miżuri ta' probation, ir-Regolament (UE) Nru 606/2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili u d-Direttiva 2012/29/UE tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi dwar id-drittijiet, appoġġ u protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, li stabbiliet id-dritt li wieħed jirċievi informazzjoni u li jirċievi servizzi ta' interpretazzjoni u traduzzjoni ta' informazzjoni bla ħlas u li tadotta approċċ komprensiv għall-vittmi bi bżonnijiet speċjali, inklużi l-vittmi ta' vjolenza sessista;

49.  Jistieden lill-Istati Membri jinfurmaw lill-vittmi dwar miżuri oħra ta' protezzjoni fil-każ li l-istat ta' eżekuzzjoni ma jibqax jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva;

50.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni bil-għan li tirrevedi l-istrumenti eżistenti ta' protezzjoni legali għall-vittmi tal-kriminalità u tistabbilixxi qafas legali koerenti tal-UE għaliha;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta kif din id-direttiva hija applikata b'rabta mal-istrument relatat f'materji ċivili, jiġifieri r-Regolament (UE) Nru 606/2013 u biex tipproponi linji gwida dwar kif dawn iż-żewġ strumenti legali tal-UE li qegħdin ifittxu li jipproteġu lill-vittmi billi jirrikonoxxu miżuri ta' protezzjoni adottati skont proċeduri legali ċivili jew kriminali jistgħu jiġu applikati b'mod aktar effiċjenti mill-Istati Membri;

o
o   o

52.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali u lill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi.

(1) ĠU L 131, 20.5.2017, p. 11.
(2) ĠU L 131, 20.5.2017, p. 13.
(3) Testi adottati, P8_TA(2017)0329.
(4) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(5) ĠU L 261, 6.8.2004, p. 15.
(6) ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.
(7) ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1.
(8) ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2.
(9) ĠU L 181, 29.6.2013, p. 4.
(10) ĠU L 337, 16.12.2008, p. 102.
(11) ĠU L 294, 11.11.2009, p. 20.
(12) ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.
(13) ĠU C 187, 28.6.2011, p. 1.
(14) ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.
(15) ĠU C 285 E, 21.10.2010, p. 53.
(16) ĠU C 341 E, 16.12.2010, p. 35.
(17) ĠU C 285, 29.8.2017, p. 2.
(18) ĠU C 407, 4.11.2016, p. 2.
(19) Ir-rapport tal-FRA bit-titolu "Violence against Women: an EU-wide survey. Main results report" (Il-vjolenza fuq in-nisa: stħarriġ madwar l-UE. Ir-rapport tar-riżultati ewlenin) juri li mara minn kull tlieta (33 %) esperjenzat vjolenza fiżika u/jew sesswali mill-età ta' 15-il sena; mara waħda minn kull ħamsa (18 %) esperjenzat stalking u mara waħda minn kull tnejn (55 %) ħabbtet wiċċha ma' xi forma jew aktar forom ta' fastidju sesswali. Minħabba dan, il-vjolenza kontra n-nisa ma tistax titqies bħala kwistjoni marġinali li tolqot biss il-ħajja ta' ftit nisa.
(20) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true
(21) L-istudju tal-EPRS bit-titolu "European Protection Order Directive 2011/99/EU – European Implementation Assessment jirrapporta li "huwa stmat li fl-2010 aktar minn 100 000 mara li għandhom residenza fl-UE kienu koperti minn miżuri ta' protezzjoni relatati ma' vjolenza sessista".


L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - sitwazzjoni attwali u segwitu
PDF 267kWORD 53k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' April 2018 dwar l-implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja – sitwazzjoni attwali u segwitu (2018/2571(RSP))
P8_TA(2018)0190B8-0190/2018

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 14 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2012 dwar il-kontribut tal-istituzzjonijiet Ewropej għall-konsolidazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja(1),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 u tas-26 ta' Novembru 2013 dwar id-dimensjoni globali tal-edukazzjoni għolja Ewropea(2),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Settembru 2011 intitlata "Insostnu t-tkabbir u l-impjiegi – aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa" (COM(2011)0567),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 u tad-29 ta' Novembru 2011 dwar l-immodernizzar tal-edukazzjoni għolja(3),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Novembru 2012 intitolata "Reviżjoni tal-Edukazzjoni: Ninvestu fil-ħiliet għal eżiti soċjoekonomiċi aħjar" (COM(2012)0669),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni 2006/143/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Frar 2006 dwar iktar koperazzjoni Ewropea fl-assigurazzjoni tal-kwalità tal-edukazzjoni ogħla(4),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta ffirmata f'Bolonja fid-19 ta' Ġunju 1999 mill-Ministri tal-Edukazzjoni minn 29 pajjiż Ewropew (id-Dikjarazzjoni ta' Bolonja),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' April 2015 dwar is-segwitu għall-implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja(5),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Novembru 2017 intitolata "It-tisħiħ tal-identità Ewropea permezz tal-Edukazzjoni u l-Kultura" (COM(2017)0673),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - sitwazzjoni attwali u segwitu (O-000020/2018 – B8‑0014/2018),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Proċess ta' Bolonja hu inizjattiva intergovernattiva li biha l-pajjiżi jimmiraw li jilħqu għanijiet komuni ta' djalogu miftuħ u kollaborattiv permezz ta' impenji maqbula fil-livell internazzjonali, biex b'hekk jingħata kontribut għall-bini ta' Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja (EHEA); billi l-edukazzjoni għolja ta' kwalità għolja hi element ewlieni fl-iżvilupp ta' soċjetà bbażata fuq l-għarfien wiesa' u avvanzata, li finalment tikkontribwixxi għall-bini ta' komunità stabbli, paċifika u tolleranti billi tiżgura opportunitajiet indaqs u edukazzjoni ta' kwalità aċċessibbli għal kulħadd;

B.  billi l-Proċess ta' Bolonja ppromwova l-mobbiltà billi saħħaħ l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja u billi tejjeb il-kompatibbiltà u l-komparabbiltà ta' standards tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja differenti, filwaqt li rrispetta l-prinċipji ta' libertà akkademika u tal-awtonomija istituzzjonali u ffoka fuq it-tisħiħ tal-kwalità tal-edukazzjoni għolja kif ukoll offra opportunitajiet indaqs għaċ-ċittadini;

C.  billi l-EHEA ġiet varata bil-għan li tiġi stabbilita sistema ta' tliet ċikli (baċellerat, masters u dottorat), u wkoll biex is-sistemi ta' edukazzjoni għolja Ewropej isiru aktar komparabbli u aktar attraenti madwar id-dinja;

D.  billi l-edukazzjoni hi waħda mill-pilastri ewlenin tas-soċjetà tagħna, u billi l-edukazzjoni għolja għandha rwol importanti x'taqdi biex trawwem l-iżvilupp personali u tal-ħiliet, tagħti spinta lill-impjegabbiltà, isaħħaħ il-parteċipazzjoni ċivili, iċ-ċittadinanza attiva u l-fehim interkulturali, tippromwovi l-valuri komuni kif ukoll tindirizza l-isfidi ta' dinja li qed tinbidel b'mod rapidu;

E.  billi l-Kummissjoni varat aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja bil-għan li jiġu ssostni l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-edukazzjoni għolja; billi l-pajjiżi l-oħrajn fl-EHEA jistgħu jiġu inklużi b'mod gradwali f'dan il-proċess permezz ta' konsultazzjonijiet u ta' skambji tal-aħjar prattika;

F.  billi t-tfittxija għal EHEA miftuħa u inklużiva bbażata fuq il-kwalità u l-fiduċja reċiproka hija l-bażi tal-Proċess tal-Bolonja;

G.  billi l-Proċess ta' Bolonja u l-EHEA jħaddnu 48 pajjiż, inklużi bosta ġirien u sħab importanti tal-UE; billi l-Proċess ta' Bolonja jsaħħaħ l-effikaċja tas-sħubijiet ma' pajjiżi mhux membri tal-UE fl-edukazzjoni għolja u jipprovdi inċentivi għal riforma fl-edukazzjoni u f'oqsma oħra fil-pajjiżi rispettivi;

H.  billi, b'kunsiderazzjoni tal-progress inkonsistenti fl-implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja madwar l-EHEA u d-diffikultajiet iffaċċjati f'bosta każijiet fl-implimentazzjoni tar-riformi strutturali maqbula, iż-żieda u t-titjib fil-mobbiltà għall-istudenti flimkien mad-diplomi konġunti jikkostitwixxu ż-żewġ kisbiet ewlenin tal-Proċess ta' Bolonja s'issa;

I.  billi fl-2015 il-Belarussja ġiet aċċettata fl-EHEA bil-kundizzjoni li tikkonforma mar-rekwiżiti stipulati fil-Pjan Direzzjonali għar-Riforma tal-Edukazzjoni Għolja fil-Belarussja; billi l-awtoritajiet tal-Belarussja naqsu milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom sal-aħħar tal-2017 u għandhom jaraw li r-riformi tagħhom jinġiebu lura fi triqithom;

1.  Jappella lill-pajjiżi parteċipanti jsaħħu l-parteċipazzjoni politika tagħhom u jrawmu l-kooperazzjoni reċiproka fl-implimentazzjoni tal-għanijiet maqbula b'mod komuni madwar l-EHEA, kif ukoll biex jiżviluppaw, fejn meħtieġ, l-oqsfa leġiżlattivi xierqa sabiex jikkonsolidaw l-iżvilupp tagħha, isaħħu l-kredibbiltà tagħha u jagħmluha punt ta' riferiment għal eċċellenza akkademika madwar id-dinja, filwaqt li jsaħħu l-opportunitajiet għall-mobbiltà bil-għan li jiżguraw il-parteċipazzjoni tal-akbar numru ta' studenti possibbli;

2.  Jappella lill-pajjiżi parteċipanti jiżguraw mekkaniżmi trasparenti, aċċessibbli u ġusti għall-allokazzjoni tal-għotjiet u tal-allowances għall-mobbiltà; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri biex iżidu l-baġits għall-edukazzjoni tagħhom sabiex jiżguraw li l-edukazzjoni għolja pubblika tkun bla ħlas u aċċessibbli għal kulħadd, bil-għan li jrawmu t-tagħlim tul il-ħajja;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-pajjiżi parteċipanti jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-perjodi ta' studju akkademiku u tal-krediti miksuba barra 'l pajjiż, kif ukoll il-kwalifiki għal finijiet akkademiċi u professjonali, u biex jiżviluppaw sistemi ta' assigurazzjoni tal-kwalità; jinsisti li l-Unjoni, l-Istati Membri u l-universitajiet għandhom jistabbilixxu arranġamenti biex jagħtu appoġġ finanzjarju u amministrattiv lill-istudenti, lill-akkademiċi u lill-persunal minn sfondi żvantaġġjati permezz ta' finanzjament adegwat, inkluż biex jipparteċipaw fi skemi ta' mobbiltà, kif ukoll li jiftħu l-aċċess għall-edukazzjoni għolja billi jwessgħu l-opportunitajiet ta' tagħlim tul il-ħajja fil-livell akkademiku, biex iħeġġu forom kumplementari ta' tagħlim bħall-edukazzjoni mhux formali u informali u jistabbilixxu mogħdijiet ta' tagħlim aktar miftuħa billi jneħħu l-ostakoli eżistenti bejn il-livelli ta' edukazzjoni differenti;

4.  Jistieden lill-partijiet interessati u lill-istituzzjonijiet rilevanti biex isibu soluzzjoni għall-problema ta' ċikli qosra fejn eżami ta' kwalifika għad-dħul fl-università hu meħtieġ għall-aċċess u l-ammissjoni għal programm ta' lawrija għall-Baċellerat;

5.  Jappella lill-pajjiżi tal-EHEA biex irawmu mobbiltà aktar inklużiva tal-istudenti, l-għalliema, ir-riċerkaturi u l-persunal amministrattiv, peress li l-mobbiltà tikkontribwixxi kemm għall-iżvilupp personali u professjonali tagħhom kif ukoll biex tittejjeb il-kwalità tal-fehim, tat-tagħlim, tar-riċerka u l-amministrazzjoni; jirrakkomanda li l-mobbiltà tiġi inkluża fil-programmi edukattivi u biex jittejjeb it-tagħlim tal-lingwi barranin; jappella lill-Istati Membri biex jipprovdu finanzjament pubbliku xieraq u jagħmlu użu aktar effikaċi minn dan il-finanzjament biex jiżguraw li l-istudenti u r-riċerkaturi jkollhom ir-riżorsi meħtieġa biex jistudjaw barra l-pajjiż, kif ukoll biex l-isfond soċjali u ekonomiku tagħhom ma jostakolahomx;

6.  Jenfasizza li t-tixrid tal-għarfien, ir-riċerka u x-xjenza madwar il-pajjiżi tal-EHEA jifforma parti ewlenija mill-istrateġija tal-UE wara l-2020 u jikkontribwixxi bil-qawwa għat-trawwim taċ-ċittadinanza Ewropea;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Konferenza Ministerjali ta' Yerevan tal-2015 rigward il-kwalità tat-tagħlim u l-fehim u t-trawwim tal-impjegabbiltà tal-gradwati matul il-ħajja tax-xogħol tagħhom;

8.  Jisħaq fuq l-importanza li tittejjeb id-dimensjoni soċjali tal-edukazzjoni għolja; jappella lill-pajjiżi tal-EHEA biex jimplimentaw b'effikaċja l-istrateġija dwar id-dimensjoni soċjali u jipprovdu opportunitajiet konkreti biex l-istudenti b'diżabbiltà u dawk li jiġu minn sfondi żvantaġġjati jkollhom aċċess għall-edukazzjoni għolja u jkunu jistgħu jikkompletawha;

9.  Jappella lill-pajjiżi tal-EHEA biex jiżguraw li l-konsultazzjonijiet u l-valutazzjonijiet kritiċi tal-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja tagħhom jitwettqu fil-livell internazzjonali, u biex jaħdmu favur approċċ ikkoordinat aħjar biex jimplimentaw ir-riformi maqbula b'mod komuni sabiex jilħqu l-għanijiet tal-Proċess ta' Bolonja, kif ukoll jaħdmu favur ir-rikonoxximent effikaċi tal-edukazzjoni mhux formali u t-tagħlim informali biex isaħħu l-impjegabbiltà u l-parteċipazzjoni ċivika tal-istudenti;

10.  Jissottolinja l-bżonn ta' aċċess akbar għall-gruppi sottorappreżentati, partikolarment bl-istabbiliment ta' objettivi kwantitativi ddefiniti fir-rigward tar-rati ta' aċċess u ta' tlestija; jisħaq fuq l-importanza ta' garanzija u l-promozzjoni tal-aċċess għar-rifuġjati u għal dawk li jfittxu l-asil għall-istituzzjonijiet kollha tal-EHEA, u jfakkar li l-attrazzjoni tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa tinsab ukoll fil-ħila tagħha li tkopri l-istudenti mingħajr l-ebda diskriminazzjoni;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni timmonotorja l-għanijiet tad-dimensjoni soċjali tal-Proċess ta' Bolonja, kif ukoll għanijiet oħrajn ta' inklużività usa';

12.  Jappella biex il-Konferenza Ministerjali li ser issir aktar tard din is-sena f'Pariġi tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tal-għan stipulat matul l-aħħar Konferenza Ministerjali (Yerevan, Mejju 2015) li jiġi kkompletat l-istabbiliment tal-EHEA;

13.  Jitlob li l-Konferenza Ministerjali tal-EHEA għall-2018 f'Pariġi tipprovdi valutazzjoni kritika tal-Proċess ta' Bolonja bil-għan li (a) jiġu identifikati l-ostakoli li fadal, u s-soluzzjonijiet possibbli u tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tal-impenji, (b) jiġu appoġġjati pajjiżi li waqgħu lura fl-implimentazzjoni tal-impenji ewlenin tal-Proċess ta' Bolonja permezz ta' titjib fil-bini tal-kapaċitajietà, u bl-iżvilupp ta' mekkaniżmi u proċeduri speċifiċi biex jindirizzaw każijiet ta' nuqqas ta' konformità, u (ċ) jiġu esplorati għanijiet ġodda għall-EHEA wara l-2020 u jiġi msaħħaħ id-djalogu fost il-gvernijiet, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-istituti ta' riċerka, biex b'hekk jingħata kontribut għall-bini ta' EHEA aktar integrata, ta' kwalità għolja, inklużiva, attraenti u kompetittiva;

14.  Jappella lill-pajjiżi tal-EHEA biex iżommu lill-Belarussja fuq l-aġenda tal-EHEA; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi riżorsi għall operazzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjoni għar-Riforma tal-Edukazzjoni Għolja fil-Belarussja;

15.  Jappella lis-Segretarjat tal-Grupp ta' Segwitu ta' Bolonja biex jimmonitorja r-rapporti li l-istess linji gwida ġew implimentati b'mod differenti f'pajjiżi EHEA differenti u li l-isfondi u l-livelli ta' riżorsi differenti wasslu għal differenzi sinifikanti fost l-istituzzjonijiet tal-EHEA;

16.  Jissottolinja l-importanza li jissaħħu u jinħolqu opportunitajiet għal dibattitu soċjali dwar is-settur tal-edukazzjoni għolja u dwar l-isfidi ffaċċjati mill-partijiet intressati; jenfasizza dwar l-importanza tat-trawwim tal-parteċipazzjoni tal-istudenti, riċerkaturi, għalliema u persunal mhux akkademiku fil-governanza tal-edukazzjoni għolja;

17.  Jisħaq fuq il-bżonn li jiżdied il-finanzjament pubbliku fl-edukazzjoni u li tiġi rispettata l-mira tal-UE ta' 3 % tal-PDG tal-Unjoni fir-riċerka u l-iżvilupp sal-2020;

18.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 251 E, 31.8.2013, p. 24.
(2) ĠU C 28, 31.1.2014, p. 2.
(3) ĠU C 372, 20.12.2011, p. 36.
(4) ĠU L 64, 4.3.2006, p. 60.
(5) ĠU C 346, 21.9.2016, p. 2.

Avviż legali - Politika tal-privatezza