Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2076(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0350/2018

Esitatud tekstid :

A8-0350/2018

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0402

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 51k
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg
Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotlus
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2018. aasta otsus Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2018/2076(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 21. veebruaril 2018. aastal Prantsuse Vabariigi justiitsminister seoses Nanterre’i piirkonnakohtus Sophie Monteli suhtes algatatud kohtuliku uurimisega (B‑49 2018/00243) ühenduse „Maison des Potes – Maison de l’Égalité“ esitatud liidetud hagiavalduse alusel rassilise või usulise diskrimineerimise avaliku õhutamise tõttu ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 28. mail 2018. aastal,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Sophie Monteli ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse 4. augusti 1995. aasta põhiseadusliku seadusega nr 95‑880 muudetud Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8‑0350/2018),

A.  arvestades, et riigiprokurör Versailles’ apellatsioonikohtu juures on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Sophie Monteli puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat õigusrikkumist käsitleva kohtumenetlusega;

B.  arvestades, et Sophie Monteli puutumatuse äravõtmine on seotud väidetava õigusrikkumisega, millega üks või mitu tundmatut isikut suuliselt, kirjalikult, pildis või elektroonilise sidevahendi abil avalikult õhutavad diskrimineerimist rahvuse, rassi või usu alusel, mis on õigusrikkumine vastavalt Prantsusmaa õigusele, täpsemalt 29. juuli 1881. aasta seaduse artikli 24 lõikele 8, artikli 23 lõikele 1 ja artiklile 42 ning 29. juuli 1982. aasta seaduse nr 82‑652 artikli 93 lõikele 3, mille eest on ette nähtud karistused 29. juuli 1881. aasta seaduse artikli 24 lõigetega 8, 10, 11 ja 12 ning karistusseadustiku artikli 121 lõikega 7;

C.  arvestades, et Sophie Monteli suhtes algatati kohtulik uurimine ühenduse „Maison des Potes – Maison de l’Égalité“ poolt 22. mail 2014 esitatud tsiviilhagi alusel;

D.  arvestades, et kaebus puudutab 19. septembril 2013. aastal ilmunud ja 30. novembril 2013. aastal Front Nationali ametlikul veebisaidil avaldatud Front Nationali kuuluvate kohalike volikogu liikmete käsiraamatus tehtud avaldusi, millega julgustati Front Nationali ridadest 23. ja 30. märtsi 2014. aasta valimistel kohaliku volikogu liikmeks valituid soovitama uue volikogu esimesel istungil eelistada sotsiaalelamispinna eraldamisel prantslasi („priorité nationale“);

E.  arvestades, et Prantsuse õiguse kohaselt võib kriminaalvastutus laieneda ka muudele isikutele peale trükise autori;

F.  arvestades, et Front Nationali selleaegne trükiste direktor teavitas uurijaid uurimise käigus, et vaidlusaluse käsiraamatu koostasid peasekretariaadi teenistused; arvestades, et Sophie Montel vastutas sellel ajal valitud esindajate tegevuse kooskõlastamise eest kõnealuses peasekretariaadis;

G.  arvestades, et pädevad asutused on esitanud taotluse Sophie Montelilt puutumatuse äravõtmiseks, et viia läbi tema esialgne küsitlemine seoses tema vastu esitatud süüdistustega;

H.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

I.  arvestades, et Prantsusmaa põhiseaduse artiklis 26 on sätestatud, et Prantsusmaa parlamendi liiget ei tohi tema ametiülesannete täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte pärast kohtulikule vastutusele võtta, jälitada, vahistada, vahi all hoida ega tema üle kohut mõista;

J.  arvestades, et Prantsusmaa parlamendi liikmetele antud puutumatus on samasugune kui Euroopa Parlamendi liikmetele Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 kohaselt antud puutumatus; arvestades, et Euroopa Kohus on seisukohal, et selleks, et Euroopa Parlamendi liige oleks puutumatusega hõlmatud, peab parlamendiliige olema arvamust väljendanud oma kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste vahel peab olema seos; arvestades, et selline seos peab olema otsene ja ilmne;

K.  arvestades, et Sophie Montel ei olnud väidetava rikkumise toimepanemise ajal, nimelt 19. septembril ja 30. novembril 2013 Euroopa Parlamendi liige, kuid väidetavalt solvavad materjalid olid 23. juunil ja 2. oktoobril 2014 endiselt tutvumiseks kättesaadavad kõigile, kes soovisid nendega tutvuda;

L.  arvestades, et kõnealused süüdistused ei ole ilmselgelt seotud Sophie Monteli mandaadiga Euroopa Parlamendis ning puudutavad hoopis riikliku või piirkondliku iseloomuga tegevust, kuna need väited on seotud tulevaste kohaliku volikogu liikmetega, arvestades kohalikke valimisi 23. ja 30. märtsil 2014;

M.  arvestades, et väidetud tegevus ei ole seotud Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste ega antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

N.  arvestades, et ei ole vähimatki alust arvata, et Sophie Monteli tegevust parlamendiliikmena püütakse takistada (fumus persecutionis) kohtumenetlusega, mida alustati ühenduse „Maison des Potes – Maison de l’Égalité“ esitatud avalduse alusel, mis esitati enne seda, kui Sophie Montel alustas tööd Euroopa Parlamendi liikmena;

1.  otsustab Sophie Monteli puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsuse Vabariigi justiitsministrile ja Sophie Montelile.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika