Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2046(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0313/2018

Внесени текстове :

A8-0313/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0404

Приети текстове
PDF 230kWORD 74k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година — всички раздели
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4) („Регламента за МФР“),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2018 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2018 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година(7),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет от Комисията на 21 юни 2018 г. (COM(2018)0600),

—  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приета от Съвета на 4 септември 2018 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2018 г. (11737/2018 – C8‑0410/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната процедура относно проектобюджета за 2019 г.(8),

—  като взе предвид писмото за внасяне на корекция № 1/2019 (COM(2018)0709) в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година,

—  като взе предвид член 88 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0313/2018),

Раздел ІІІ

Общ преглед

1.  подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2019 г. отразява напълно политическите приоритети, приети с огромно мнозинство в горепосочените му резолюции от 15 март 2018 г. относно общите насоки и от 5 юли 2018 г. относно мандата за тристранната среща; припомня, че в основата на тези приоритети са: устойчивият растеж, иновациите, конкурентоспособността, сигурността, справянето с първопричините за бежанските и миграционните потоци, управлението на бежанските и миграционните потоци, борбата с изменението на климата и преходът към устойчива енергия, както и специално внимание към младите хора;

2.  подчертава, че преди оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза последният се нуждае от необходимите финансови средства, за да отговори на очакванията на гражданите, за да може ефективно да се справя с посочените по-горе многобройни приоритети и предизвикателства, пред които се изправя, и за да подобри ежедневния живот на своите граждани;

3.  посочва, че гражданите на Европа очакват Съюзът да положи всички възможни усилия за осигуряването на икономически растеж и за насърчаване на създаването на работни места еднакво във всички свои региони; припомня, че за удовлетворяването на тези очаквания са нужни инвестиции в научни изследвания и иновации, цифровизация, образование, инфраструктура и малките и средните предприятия (МСП), като и насърчаване на заетостта, особено сред младите хора на Европа; изразява неодобрение, че Съветът отново предлага съкращения именно на програмите, които са създадени за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на икономиката на Съюза; подчертава освен това, че много от тези програми, например „Хоризонт 2020“, получават огромен брой кандидатури, вследствие на което ресурсите не се използват правилно и много отлични проекти не получават финансиране; подчертава също факта, че програми като „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ и Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME) са ярък пример за предимствата на съвместните действия в рамките на Съюза и допринасят за създаването на чувство за европейска принадлежност; взема следователно решение да увеличи значително бюджетните кредити за „Еразъм+“ и да подсили програмите, които допринасят за растежа и създаването на работни места, включително „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и COSME;

4.  отново потвърждава своя ангажимент, поет по време на преговорите относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), а именно да се сведе до минимум въздействието на свързаните с ЕФСИ съкращения върху „Хоризонт 2020“ и МСЕ в рамките на годишната бюджетна процедура; предлага следователно тези съкращения да се компенсират чрез възстановяване на първоначалния годишен профил на тези две програми, за да им се даде възможност да постигнат напълно целите, договорени по време на приемането на съответното законодателство;

5.  подчертава, че младежката безработица , но продължава да бъде неприемливо висока в някои държави членки, особено в икономически изостаналите региони, и че положението на незаетите с работа, учене или обучение млади хора (NEET) и на дълготрайно безработните лица е особено тревожно; подчертава, че младите хора са най-застрашени от бедност и социално и икономическо изключване; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над равнището, предложено от Комисията; подчертава, че това увеличение в никакъв случай не следва да се разглежда като предоставяне на бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост, одобрени в контекста на междинното преразглеждане на МФР, на ранен етап от нейното изпълнение, и настоятелно призовава държавите членки да повишат равнището на усвояване на финансирането и да създадат повече качествени работни места за младите хора;

6.  припомня необходимостта от воденето на решителна борба срещу бедността;

7.  припомня, че политиката на сближаване играе основна роля за развитието и растежа на Съюза, както и за сближаването в държавите членки и регионите; подчертава ангажимента на Парламента да осигурява подходящи по размер бюджетни кредити за тези програми, които са основна политика на Съюза;

8.  подчертава, че фондовете по линия на политиката на сближаване не следва да подпомагат пряко или непряко преместването, както е определено в член 2, параграф 61а от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията; настоятелно призовава управляващите органи на държавите членки да гарантират, че вноските по фондовете не се предоставят на бенефициери, които са извършили преместване в срок от пет години преди подаването на заявлението за помощ, както и че помощта се изплаща в пълен размер от бенефициерите, които извършват преместване в срок от пет години след получаването на помощта;

9.  изразява съжаление, че съгласно настоящите планове само 19,3% от бюджета на Съюза за периода 2014—2020 г. ще бъдат предназначени за мерки, свързани с климата, вследствие на което няма да бъде постигната целта от 20%, която датира отпреди Парижкото споразумение относно изменението на климата; разбира, че това се дължи до голяма степен на политиката на сближаване и на програмите за развитие на селските райони; настоятелно призовава държавите членки, които ги управляват, да ускорят тяхното изпълнение с акцент върху свързаните с климата разходи, за да се компенсира по-малкия размер на бюджетните кредити, разпределени през първите години на МФР; призовава Комисията да разработи план за действие в рамките на програмите с голям потенциал за принос за постигането на целта относно разходите, свързани с климата; призовава също за стабилна годишна консолидация с цел реализиране на напредък по изпълнението на целта за интегриране, с конкретни и последователни предпазни мерки, които гарантират, че устойчивите с оглед на изменението на климата бюджетни решения са в съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение, и с изчерпателно докладване, така че да могат да се предприемат съответни инициативи в случай че целите не бъдат постигнати;

10.  подчертава, че през последните години функция 3 често беше мобилизирана с оглед на предизвикателството във връзка с миграцията и бежанците и че подобни действия следва да продължат да се изпълняват и да бъдат укрепени в необходимата степен и за необходимия срок; призовава Комисията да следи активно доколко адекватни по размер са бюджетните кредити, разпределени в рамките на функция 3, и да използва пълноценно всички налични инструменти, за да предприема своевременно действия в отговор на непредвидени събития, за които може да е необходимо допълнително финансиране в областта на миграцията, отделяйки специално внимание на островните региони, които попадат в обхвата на член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз; взема решение да подсили фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с цел пълно покриване на потребностите на Съюза в областта на миграцията, и по-специално за оказване на подкрепа на държавите членки при подобряването на условията за прием, усъвършенстването на мерките и практиките за интеграция за лицата, търсещи убежище, и за мигрантите, увеличаването на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки и укрепването на справедливите и ефективни стратегии за връщане; отбелязва отново, че таванът на функция 3 е извънредно недостатъчен, за да се осигури подходящо финансиране за вътрешното измерение на тези приоритети, както и за други приоритетни програми, например в областта на здравеопазването, безопасността на храните, сигурността, правосъдието, гражданството и културата; счита, че желанието на местните органи да подкрепят програмата на Съюза за презаселване следва да бъде допълнително подпомогнато чрез направлението за пряко управление на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ);

11.  настоява, с оглед на възникналите неотдавна проблеми във връзка със сигурността в целия Съюз, че финансирането по функция 3 следва да обръща също така особено внимание на мерки, които ще доведат до повишаване на сигурността на гражданите на Съюза; взема решение да увеличи ресурсите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, като Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и новата европейска прокуратура, които поради нарасналата работна натовареност и допълнителните задачи са изправени пред недостиг на служители и финансиране през последните години;

12.  заявява отново, че част от решението на предизвикателството във връзка с миграцията и бежанците, както и на загрижеността на гражданите на Съюза във връзка със сигурността, се крие в отстраняването на първопричините за миграцията и в предоставянето на достатъчно финансови средства на вътрешните и външните инструменти, насочени към справяне с проблеми като бедността, недостига на заетост, образование и икономически възможности, нестабилността, конфликтите и изменението на климата в съседните на Европа държави и в Африка; счита, че Съюзът следва да използва оптимално финансовите средства по функция 4, които са доказано недостатъчни, за да се обърне внимание еднакво на всички външни предизвикателства;

13.  признава предизвикателствата, пред които са изправени някои държави членки предвид големия приток на мигранти и лица, търсещи убежище; изразява съжаление, че до момента всички усилия за въвеждането на справедлива и хуманна схема за мигрантите на равнището на Съюза се оказаха неуспешни;

14.  изразява съжаление, че Парламентът не участва надлежно в разискванията относно удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция; изразява отново своята дългогодишна позиция, че новите инициативи не трябва да се финансират за сметка на съществуващите външни проекти на Съюза; посочва, припомняйки подкрепата си за удължаването на срока на действие на Механизма за бежанците в Турция, че предвид напрегнатото положение по функция 4, за да отговори на външните предизвикателства, в т.ч. миграцията, бюджетът на Съюза следва да допринесе за финансирането на втория транш съобразно същото съотношение, както за първия, тоест с един милиард евро, докато държавите членки следва да осигурят два милиарда евро от финансирането му;

15.  припомня значението на Турция като съседна държава, включително за регионалната стабилност, и подчертава необходимостта Турция да спазва международното право в региона и да се върне към пътя на реформи, който гарантира благополучието на нейните граждани и пълното зачитане на всички техни права;

16.  възстановява всички съкращения в проектобюджета за 2019 г. (ПБ за 2019 г.), предложени от Съвета, по всички функции, с малки изключения по функция 4 и подфункция 1б; отказва да приеме предложените съкращения по програмите с най-висока европейска добавена стойност, например по отношение на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ — две програми, които вече са засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити в полза на ЕФСИ, както и повечето съкращения на бюджетните кредити за външните политики; подчертава, че логиката на съкращенията на Съвета не е подкрепена от действителните цифри за изпълнението и не отчита своеобразните модели на изпълнение на някои програми;

17.  заключава, че с оглед на адекватното финансиране на всички належащи потребности и като се имат предвид силно ограничените или несъществуващи маржове по някои функции през 2019 г., трябва да бъдат използвани всички налични средства съгласно Регламента за МФР, осигуряващи гъвкавост; очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, което ще даде възможност на Съюза да предприема адекватни и ефективни действия в отговор на бъдещите предизвикателства, особено предвид факта, че помирителната процедура от тази година ще бъде последната преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.;

18.  определя общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения за 2019 г. на 166 340 415 936 EUR, а на бюджетните кредити за плащания — на 149 349 039 470 EUR, което представлява увеличение на бюджетните кредити за поети задължения със 721 061 034 EUR спрямо ПБ за 2019 г.;

Подфункция 1а — Конкурентоспособност за растеж и работни места

19.  отхвърля неоснователните съкращения на Съвета в размер на 794 милиона евро по подфункция 1а, които се равняват на малко над половината от общата сума на съкратените от Съвета бюджетни кредити за поети задължения по функциите на МФР; отбелязва, че подобни съкращения противоречат на заявените от Съвета политически приоритети; изразява загриженост, че те биха могли да възпрепятстват изпълнението на програми, които са жизненоважни за създаването на работни места и за пораждането на растеж, а това може да окаже отрицателно въздействие върху икономиката;

20.  посочва във връзка с това програми като „Хоризонт 2020“ и МСЕ, както и водещите космически програми, като „Коперник“, които осигуряват много силна европейска добавена стойност; изразява съжаление поради значителните съкращения от страна на Съвета в рамковата програма за научни изследвания и иновации, което ще има силно отрицателно въздействие върху „Хоризонт 2020“; изразява особено съжаление във връзка със съкращенията по съответните бюджетни редове, като реда за засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии и реда за укрепване на европейската научноизследователска инфраструктура; отбелязва също, че много от тези програми са с важен принос в борбата с изменението на климата, и счита, че този принос следва да бъде увеличен; взема следователно решение да отмени всички съкращения на Съвета и освен това напълно да възстанови първоначалния профил на бюджетните редове на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ, които бяха съкратени за захранване на Гаранционния фонд за ЕФСИ;

21.  припомня, че „Еразъм+“ продължава да бъде високо ценена и изключително популярна програма за насърчаване на мобилността с учебна цел и професионалното обучение на младите хора, което се доказва от броя на получените кандидатури, силно надвишаващ наличното финансиране, и отбелязва също, че тя спомага за насърчаването на силно чувство за европейска идентичност и стимул за младите хора да участват в европейската демокрация; изразява дълбоко съжаление, че предвидените в проектобюджета за 2019 г. средства за програмата „Еразъм+“ са доста под очакванията на Парламента, като не надхвърлят планираните стойности по линия на настоящата МФР; счита следователно, че е от първостепенна важност да се подсилят направленията на „Еразъм+“ относно образованието и обучението и относно младежта, като естествена последица от укрепването на инициативата за младежка заетост по подфункция 1б;

22.  изразява съжаление, че след публикуването на 3 февруари 2014 г. на първия доклад на ЕС за борбата с корупцията Комисията отказа да продължи тази практика на годишни доклади и вместо това включи политиките за борба с корупцията в рамките на икономическия семестър; отбелязва, че специфичните за всяка държава доклади в контекста на икономическия семестър не съдържат ясно описание на актуалното състояние, нито препоръки относно предприемането на мерки за борба с корупцията за всички държави членки; настоятелно призовава Комисията още веднъж да представи на Парламента втори доклад на ЕС за борбата с корупцията и в този контекст да прави оценка на усилията за борба с корупцията не само от гледна точка на икономическите загуби, но също така да анализира и отрицателните последици от корупцията по отношение на основните права на гражданите на Съюза;

23.  припомня значението на насърчаването на широки полезни взаимодействия между МСЕ — Транспорт и МСЕ — Цифрови услуги, с цел постигане на максимален финансов ливъридж за проекти, насочени към насърчаване на цифровизацията на коридорите на TEN-T;

24.  подчертава отново факта, че МСП са важна част от икономиката на Съюза и че те играят решаваща роля за създаването на работни места на територията на Съюза; счита, че е необходимо да се създаде благоприятна за МСП стопанска среда, както и да се подкрепят клъстерите и мрежите на МСП, като се подпомагат също така кооперативните дружества със социална, солидарна и етична практика; отбелязва въпреки това с дълбока загриженост съкращенията на Съвета на бюджетните кредити за инструмента за МСП, които изпращат противоречив сигнал до предприятията в Съюза; счита, че бюджетът на Съюза и подкрепата, която той предоставя за достъпа до финансиране, стартиращите предприятия и микропредприятията, могат да бъдат важен инструмент за повишаване на конкурентоспособността и иновативността на МСП и за насърчаване на предприемачеството в Съюза; припомня в това отношение COSME и „Хоризонт 2020“;

25.  взема следователно решение да увеличи, над ПБ за 2019 г. и над сумите отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ, бюджетните кредити за програмите, които са от основно значение за стимулирането на растеж и на създаването на работни места и за борбата с изменението на климата, които отразяват получилите широко одобрение приоритети на Съюза, а именно „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ (в т.ч. действието „Мария Склодовска-Кюри“, водещите позиции в космическите изследвания, Европейския научноизследователски съвет, инструмента за МСП), COSME МСЕ и Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации;

26.  увеличава следователно равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а над ПБ за 2019 г. с 566 773 112 EUR (като се изключат възстановените суми съгласно положението отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ, компенсацията за предложението за създаване на Европейски орган по труда, пилотните проекти и подготвителните действия), които следва да бъдат осигурени в рамките на наличния марж, както и чрез мобилизиране на общия марж за поетите задължения;

27.  приветства ангажимента за обновен дневен ред на Съюза в областта на отбраната, по-точно чрез споразумението относно Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната; изразява намерението си да отдели специално внимание на изпълнението от страна на Комисията на споразуменията, постигнати във връзка с Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната и Европейския корпус за солидарност, определени в писмото за внасяне на корекции, изготвено от Комисията на 16 октомври 2018 г.;

Подфункция 1б — Икономическо, социално и териториално сближаване

28.  приветства спада на равнището на младежката безработица на равнището на Съюза с 14,8% (към 1 октомври 2018 г.), но изразява съжаление че то продължава да бъде неприемливо високо в някои държави членки; подчертава, че за да се намери решение на този въпрос, е важно да се осигури достатъчно финансиране на схемите на гаранцията за младежта чрез инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд (ЕСФ); приветства споразумението относно необходимостта да се предостави свежо финансиране за инициативата за младежка заетост и включването на съответните бюджетни кредити в ПБ за 2019 г.; счита въпреки това, че с оглед на предизвикателствата и на рисковете, свързани с младежката безработица, на инициативата за младежка заетост следва да бъдат предоставени повече бюджетни кредити и поради това взема решение да предвиди за инициативата за младежка заетост бюджетни кредити за поети задължения в размер на 580 милиона евро за 2019 г.; счита, че това увеличение допълва сумата, която е планирана понастоящем за инициативата за младежка заетост за периода 2014—2020 г.;

29.  призовава държавите членки да подсигурят ускоряването на изпълнението на програмите на политиката на сближаване, така че да се навакса изоставането; отбелязва, че въпреки че Съветът не поставя под въпрос равнището на бюджетните кредити за плащания, предложени от Комисията, Парламентът ще разгледа внимателно актуализираните прогнози на Комисията, за да приведе бюджетните кредити за плащания в съответствие с действителните потребности, така че да се избегне повторно натрупване на неизпълнени плащания в края на действащата МФР;

30.  подчертава със съжаление, че бедствията по принцип засягат тези, които разполагат с по-малко средства да се защитят; отбелязва, че реакцията при природни или причинени от човека бедствия следва да бъде възможно най-бърза, така че вредите да са минимални и хората и имуществото да могат да бъдат спасени; подчертава необходимостта от допълнително увеличаване на средствата, особено по бюджетните редове, свързани с предотвратяването и готовността за бедствия в рамките на Съюза, като се отчитат по-специално пожарите в Гърция, Испания и Португалия (довели до трагична загуба на човешки живот), които оказаха драматично и значително въздействие върху хората;

31.  в съответствие със споразумението, постигнато при преразглеждането на Програмата за подкрепа на структурните реформи изразява съгласие с трансфера на бюджетни кредити за поети задължения в размер на 40 милиона евро и на бюджетни кредити за плащания в размер на 17,2 милиона евро от подфункция 1б към функция 2;

Функция 2 — Устойчив растеж: природни ресурси

32.  припомня, че предложението на Комисията за увеличаване на бюджетните кредити за финансиране на потребностите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се дължи до голяма степен на значително по-ниския размер на целевите приходи, които се очаква да бъдат на разположение през 2019 г.;

33.  отбелязва предприетите от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 310 милиона евро (-0,52% спрямо ПБ за 2019 г.) и на бюджетните кредити за плащания в размер на 328,13 милиона евро (-0,57% спрямо ПБ за 2019 г.), но счита, че писмото на Комисията за внасяне на корекции следва да продължи да служи като основа за надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за ЕФГЗ, и възстановява съответните равнища от ПБ за 2019 г. в очакване на приключване на разглеждането на въпросното писмо за внасяне на корекции в рамките на помирителната процедура;

34.  взема решение да увеличи финансирането на спешната подкрепа, особено за свинското месо предвид африканската чума по свинете, за да се намали неблагоприятното въздействие върху земеделските стопани и работниците в регионите, които са най-силно засегнати от болестта; взема решение да изрази силна подкрепа за селскостопанския сектор в Съюза, като увеличи бюджетните кредити за плодовете и зеленчуците, за да се преодолеят последиците от кризата в сектора и последиците от руското ембарго, както и за мерки за справяне с последиците от заразяването с xylella fastidiosa и нестабилността на цената на маслиновото масло;

35.  посочва важната роля на децентрализираните агенции на Съюза в областта на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, които спомагат Съюзът и държавите членки да вземат информирани, научно обосновани решения относно опазването и подобряването на околната среда и общественото здраве, като едновременно с това се задълбочава сътрудничеството между държавите членки по въпросите, будещи загриженост у гражданите на Съюза;

36.  взема решение да предложи увеличение с 20 милиона евро над равнището от ПБ за 2019 г. за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за насърчаване на иновациите в сектора на селското и горското стопанство и за гарантиране на рентабилността и устойчивостта на тези сектори в бъдеще;

37.  взема решение, в съответствие със своите цели от стратегията „Европа 2020“ и със своите международни ангажименти за борба с изменението на климата, да предложи увеличение с 15,6 милиона евро над равнището от ПБ за 2019 г. за действия, свързани с климата; припомня освен това ангажиментите на Съюза за спиране и обръщане на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие и подчертава, че това увеличение допринася също така за опазването на биологичното разнообразие;

38.  взема решение, предвид успешното приключване на преговорите относно преразглеждането на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), да отмени въведения от Съвета резерв за сумите, прехвърлени от подпозиция 1б;

39.  подчертава последиците от екстремната суша, засягаща държавите членки през последните месеци, което води до значителни загуби за селското стопанство и застрашава голям брой предприятия, и подчертава в това отношение необходимостта от гарантиране на мерки за подкрепа, насочени към подпомагане на най-тежко засегнатите земеделски стопани;

40.  взема решение за използване на възможно най-голям обем бюджетни кредити за програмите POSEI, предвидени в съответния регламент(9), като подчертава значението на тези програми за устойчивостта на селскостопанските производители и изтъква нестабилното икономическо положение на най-отдалечените региони;

41.  увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения със 154,1 милиона евро, като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, оставяйки марж от 190,8 милиона евро под тавана на поетите задължения по функция 2;

42.  подчертава, че продължаващите дисбаланси по веригата за доставки на храни, в която позицията на първичните производители е значително по-слаба от тази на другите участници, следва да подтикне Комисията да предприеме действия за подобряване на прозрачността на цените и маржовете във веригата за доставки на храни, като по този начин се гарантира справедлива цена за производството и подобряване на доходите на малките и средните земеделски стопани;

43.  обръща внимание на заплахите, надвиснали над множество горски екосистеми, като, наред с другото, разпространението на инвазивни чужди видове, вредители (като нематода по боровете и други) и горските пожари; счита, че следва да бъдат предоставяни достатъчно финансови ресурси чрез общностни програми и мерки за подкрепа за извършване на оценка на здравето на растенията, екологичното състояние на горите и тяхното възстановяване, включително повторното залесяване; отбелязва, че тези ресурси са особено важни и спешно необходими за някои държави членки, а именно Португалия, Гърция и Испания, след многобройните предшестващи пожари на националната им територия;

Функция 3 — Сигурност и гражданство

44.  изразява отново дългогодишната си убеденост, че таванът на функция 3 доказа, че е твърде недостатъчен, за да се финансира в необходимия размер вътрешното измерение на важни предизвикателства, свързани, от една страна, с вътрешната сигурност и безопасността на гражданите, а от друга страна, с бежанците и мигрантите;

45.  очаква натискът върху системите на тези държави членки в областта на миграцията и убежището, както и по техните граници, да остане висок през 2019 г. и през следващите години, поради което счита, че за бежанците и миграцията е необходимо допълнително финансиране, включително с оглед на евентуални бъдещи непредвидими потребности в тази област; увеличава следователно бюджетните кредити за ФУМИ по отношение на подкрепата за законната миграция в Съюза и на насърчаването на ефективната интеграция на гражданите на трети държави, както и на подсилването на справедливите и ефективни стратегии за връщане, особено с цел подкрепа на подобряването от страна на държавите членки на мерките за интеграция на бежанците и мигрантите, и по-специално децата и непридружените малолетни и непълнолетни лица;

46.  приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за ФУМИ с цел финансиране на новото законодателство „Дъблин II“ (като се предполага, че то ще бъде прието до края на 2018 г.) и отхвърля решението на Съвета за поставяне на съответните бюджетни кредити в резерв;

47.  подчертава, че вътрешната сигурност трябва да продължи да бъде един от основните приоритети на Съюза, и изтъква ролята на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) на най-важния финансов инструмент за подкрепа на държавите членки в областта на сигурността, включително борбата срещу тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за ФВС, да повиши също така подкрепата за управлението на границите и да осигури помощ за жертвите на терористични актове;

48.  посочва важната роля на агенциите на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки във връзка с въпросите, будещи загриженост у гражданите на Съюза; взема решение да увеличи бюджетните кредити и персонала на Европол, CEPOL, eu-LISA, Евроюст и Европейската прокуратура;

49.  настоява в този контекст Европейската прокуратура да получи адекватно финансиране и персонал; отбелязва, че в ПБ за 2019 г. вноската на Съюза възлиза на общо 4 911 000 EUR; посочва, че този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с персонала на Европейската прокуратура, разходите за инфраструктура, други административни разходи и оперативните разходи; отбелязва, че са предвидени само 35 длъжности, което предполага, че след приспадане на 23-те длъжности „европейски прокурор“, остават само 12 длъжности за изпълнението на административни задачи; счита, че това не е реалистично, по-специално предвид факта, че наскоро още две държави членки взеха решение да участват в Европейската прокуратура; взема следователно решение да предостави на ранен етап бюджетните кредити, необходими с оглед на увеличаването на персонала през 2020 г., и да приведе в съответствие класирането в степен на главния прокурор и на европейските прокурори с това на ръководните длъжности в OLAF и Европол;

50.  изразява съжаление поради предприетите от Съвета произволни съкращения от над 35 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения, предназначени за редица програми в областта на културата, гражданството, правосъдието и общественото здравеопазване, независимо от отличната степен на изпълнение на тези програми и въпреки вече недостатъчното равнище на финансиране, вследствие на което множество висококачествени проекти не могат да бъдат финансирани; възстановява бюджетните кредити по всички редове най-малко на равнището от ПБ и предлага допълнителни увеличения за някои бюджетни редове;

51.  подчертава значението на програмата „Творческа Европа“ за подкрепата на аудио-визуалния и културния сектор на Съюза и настоява, че равнищата на финансиране следва да съответстват на амбициите на програмата; призовава за увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за подпрограма „МЕДИА“ и подпрограма „Култура“, наред с другото с цел преодоляване на ниската степен на успеваемост на кандидатурите; увеличава също така бюджетните кредити за мултимедийни действия и за засилване на финансовия капацитет на МСП в европейските културни и творчески индустрии;

52.  припомня своята подкрепа за програмите за права на човека, равенство, гражданство и правосъдие; взема решение да увеличи бюджетните кредити за поети задължения за инструменти с дейност в областта на недопускането на дискриминация и равенството по принцип, и по-специално програмата „Дафне“, както и за борба с основаното на пола насилие и за прилагане на правата на жените и на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, куиър и интерсексуалните лица;

53.  припомня, че проектите във връзка с културата и образованието се подпомагат от широк спектър програми и инструменти на Съюза, и по-специално от европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Комисията да подобри полезните взаимодействия между програмите с цел ефективно изразходване на средствата; призовава Комисията по-специално да използва пълноценно съществуващите потенциални полезни взаимодействия между различните програми на Съюза, като „Хоризонт 2020“, МСЕ, „Еразъм+“, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, програмите „Творческа Европа“ и COSME, ЕФСИ и европейските структурни и инвестиционни фондове, за подкрепа на повече проекти в областта на културните и творческите индустрии;

54.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 със 127,75 милиона евро спрямо проектобюджета, като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, и предлага това увеличение да се финансира чрез допълнително мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 4 — Глобална Европа

55.  подчертава, че сложните геополитически предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, отправят спешен призив за по-силно външно присъствие на Съюза; подчертава отново, че външната дейност на Съюза може да бъде достойна за доверие само ако е подкрепена от достатъчно финансови средства; припомня, че потребностите от финансиране значително превишават настоящия размер на функция 4, и призовава за осигуряването на достатъчно възможност за действие в случай на непредвидени външни кризи;

56.  припомня, че изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) трябва да засяга всички вътрешни и външни политики на Съюза, като следва да се обърне особено внимание на осигуряването на достатъчно доброкачествена храна, чиста вода и изграждането на допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води, с цел да се изпълнят ЦУР 2 и 6; обръща внимание освен това на мащаба и последиците от енергийната бедност в развиващите се държави и изисква предприемането на допълнителни действия за намаляване на енергийната бедност в съответствие с ЦУР 7, особено в отдалечените селски райони в зони извън обхвата на електропреносната мрежа;

57.  потвърждава отново в това отношение и в съответствие с позицията си, изразена в горепосочената резолюция от 5 юли 2018 г., че текущото съотношение между вноските за Механизма за бежанците в Турция от бюджета на Съюза (един милиард евро) и от държавите членки (два милиарда евро) следва да се запази за финансирането на втория транш на Механизма; взема следователно решение да намали вноската от бюджета на Съюза от 1,45 милиарда евро на 450 милиона евро; счита, че разликата следва да се финансира вместо това от двустранните вноски на държавите членки;

58.  счита, че насърчаването на мира, сигурността и правосъдието в развиващите се държави е от изключително значение за справяне с първопричините за миграцията и съответните хуманитарни предизвикателства в южното съседство, например Либия; подчертава, че е важно да се подкрепят доброто управление, демокрацията, принципите на правовата държава и активното гражданско общество, за да се води ефективно борба с бедността в дългосрочен план и да се преодоляват свързаните с изменението на климата предизвикателства в развиващите се държави; взема решение следователно да увеличи ресурсите за Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и за южните държави от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) в различните му направления, за да се отрази също така значителният стрес, на който ще продължава да бъде подлаган ЕИС през 2019 г.;

59.  припомня, че Съюзът пое ангажимент цялостно да защитава и утвърждава във външната си политика правата на детето, на момичетата и на жените, както и на хората с увреждания и със специални нужди; подчертава значението на прилагането във външните отношения на Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето в Европейския съюз, на плана за действие на Европейския съюз за равенство между половете и на европейската политика за хората с увреждания; счита с оглед на това, че е целесъобразно да се предоставят 10% от наличните по линия на хуманитарната помощ ресурси за достъпа до образование в засегнатите от криза зони;

60.  подчертава, че е от стратегическо значение да се предостави достатъчно финансиране за Западните Балкани, за да се консолидира техният път към членството; не разбира предложението на Съвета за съкращаване на бюджетните кредити, разпределени за политически реформи, тъй тези реформи са гръбнакът на всяка демократична промяна; подчертава необходимостта от подходяща финансова подкрепа за плана за действие за 2018 – 2020 г. на стратегията за Западните Балкани и взема решение следователно да увеличи разпределените бюджетни кредити за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) за региона;

61.  подчертава, че положението в държавите от Източното партньорство също представлява съществено предизвикателство за Съюза; е убеден, че е важно да се предостави допълнително финансиране в подкрепа на усилията за реформа в съседните на ЕС държави, за да се допринесе за повишаване на устойчивостта, насърчаване на мира и подобряване на ежедневния живот на гражданите на тези държави;

62.  призовава Съюза да оказва по-голяма подкрепа на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток, в съответствие с резолюцията на Парламента от 8 февруари 2018 г.(10), с оглед на решението на Съединените щати да оттеглят годишната си вноска в полза на Агенцията; посочва, че предложеното увеличение е предназначено изключително за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток с цел компенсиране на съответната загуба;

63.  е убеден, че контактите между хората и младежката мобилност имат потенциал и са освен това една от основните стратегии за засилване на въздействието на външната дейност на Съюза и за повишаване на нейната видимост сред обществеността в страните партньори; взема следователно решение да увеличи вноските от ИСР, ЕИС, ИПП II и инструмента за партньорство в полза на „Еразъм+“;

64.  подкрепя, в съответствие с принципа на обвързаност с условия, намаляване на размера на бюджетните кредити, разпределени за Турция, по всички бюджетни редове с оглед на продължаващото отстъпление по отношение на зачитането на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека; счита същевременно, че е необходимо да се увеличи допълнително прякото подпомагане на гражданското общество, както и контактите между хората;

65.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се осигури решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър, благополучието на маронитите, които желаят да се преселят, както и това на всички лица, живеещи в анклави, съгласно договореното в Третото виенско споразумение и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

66.  потвърждава умереното увеличение на финансирането за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), предложено от Комисията, като същевременно отбелязва, че бюджетът за ОВППС все още е под силен натиск, предвид факта също така, че увеличаването на броя на мисиите по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) заплашва да задълбочи този проблем през 2019 г.; отменя намалението, предложено от Съвета за други мерки и операции за управление на кризи, което би ограничило гъвкавостта при неочаквани кризи;

67.  взема решение в резултат на това да отмени почти всички съкращения на Съвета и да увеличи бюджетните кредити по функция 4 с 425,4 милиона евро над ПБ за 2019 г. (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия), като едновременно с това намали средствата по бюджетните редове, свързани с Механизма за бежанците в Турция и Турция, и не възстанови съкращенията на Съвета в размер общо на 1,24 милиарда евро, вследствие на което ще се получи нетна разлика от -819,1 милиона евро под ПБ за 2019 г. по функция 4;

Функция 5 — Администрация; други функции — административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

68.  счита, че съкращенията на Съвета са необосновани и не отразяват действителните потребности; възстановява следователно ПБ за 2019 г. за всички административни разходи на Комисията, включително административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1— 4;

Децентрализирани агенции

69.  подкрепя принципно прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха ги възпрепятствали да изпълняват възложените им задачи; отбелязва с особено раздразнение произволното съкращение на почти 10 000 EUR от бюджетните кредити на CEPOL и приканва Съвета да сподели с Парламента най-важните подробности относно това защо счита, че подобни съкращения са необходими и подходящи;

70.  отбелязва, че финансирането на агенциите чрез такси намалява тежестта за бюджета на Съюза с 1 милиард евро годишно; подчертава, че задачите в публичната сфера, например в областта на здравеопазването, околната среда или сигурността и правосъдието, следва винаги да остават в рамките на бюджета на Съюза; счита обаче, че Комисията следва да продължи да разглежда риска от конфликт на интереси, който е възможно да възникне в агенциите, които се финансират чрез такси, и да предприема подходящи мерки за избягване на подобни конфликти;

71.  припомня, че е важно Съюзът да акцентира върху конкурентоспособността за растеж и работни места; счита в този контекст, че са необходими допълнителни бюджетни кредити и персонал за Европейската агенция за ГНСС (GSA) и за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER); отбелязва създаването на Европейския орган по труда и подчертава необходимостта от мобилизиране на свежи ресурси за него; възстановява значителните съкращения на Съвета на бюджетните кредити за европейските надзорни органи (ЕНО), като същевременно поставя в резерв част от техните бюджетни кредити в очакване на постигането на напредък в прегледа на ЕНО;

72.  взема решение да увеличи бюджетните кредити за Европол, eu-LISA, CEPOL, Евроюст, Европейска прокуратура и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) с оглед на предизвикателствата, пред които Съюзът все още е изправен по отношение на сигурността, както и предвид необходимостта от координиран европейски отговор;

73.  очаква натискът върху системите на някои държави членки в областта на миграцията и убежището, както и по техните граници, да остане висок през 2019 г. и евентуално да се увеличи; подчертава, че бъдещите потребности на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) и за Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) по отношение на оперативните ресурси и персонала трябва да бъдат внимателно наблюдавани и евентуално актуализирани в бюджета за 2019 г.; изисква от Комисията да представи възможно най-скоро преглед на бюджетните потребности за бюджета за 2019 г. с оглед на предложените реформи на тези агенции;

74.  подчертава необходимостта от адекватно равнище на бюджетните кредити за агенциите, които ще изпълняват нови допълнителни задачи;

75.  отново изразява позицията си, че целта за намаляване на персонала с 5% беше успешно постигната; изразява намерение да включи съвместно изявление на всички институции, с което се потвърждава приключването на това еднократно действие; счита, че одобрените в неговата позиция нови длъжности са необходими за изпълнението на допълнителни задачи във връзка с промени в политиката и приемането на ново законодателство;

76.  припомня, че междуинституционалната работна група относно ресурсите на децентрализираните агенции 2 приключи работата си, като прие препоръки относно изводите от подхода за постигане на целта за 5-процентно намаление на персонала, изпълнението на нови задачи, оценката на агенциите, споделянето на услуги, оценката на агенциите с няколко места на работа и модела на финансираните чрез такси агенции; приветства потвърждаването на тези препоръки от институциите; изразява намерение да продължи да наблюдава внимателно работата на Комисията по тези препоръки в бъдеще;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

77.  припомня значението на пилотните проекти и на подготвителните действия (ПП и ПД) като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се преобразуват в постоянни дейности и програми на Съюза; взема решение да приеме, след внимателен анализ на всички весени предложения и като взема предвид оценката на Комисията относно спазването на законовите изисквания и изпълнимостта им, балансиран пакет от ПП и ПД, отразяващ политическите приоритети на Парламента;

78.  приветства стартирането на инициативата „Discover EU“ през 2018 г. и раздаването на 15 000 билета Interrail на европейски граждани на 18-годишна възраст, както и предложението на Комисията за отпускане на 700 милиона евро за МФР за периода 2021—2027 г., което се съчетава добре с амбициите на Съюза за насърчаване на образователната мобилност, активното гражданство, социалното приобщаване и солидарността сред всички млади хора; взема решение да продължи съответното подготвително действие през 2019 г. и е решен да го продължи и през 2020 г.;

Специални инструменти

79.  припомня полезността на специалните инструменти за осигуряване на гъвкавост във и отвъд рамките на изключително ограничените тавани на настоящата МФР и приветства подобренията, внесени при междинното преразглеждане на Регламента за МФР; призовава за широко използване на Инструмента за гъвкавост и на общия марж за поетите задължения в бюджета за 2019 г. с цел финансиране на широкия спектър от нови предизвикателства и допълнителни отговорности, пред които е изправен бюджетът на Съюза; припомня също така значението на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), резерва за спешна помощ и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз;

Плащания

80.  изразява отново загриженост, че въпреки неотдавнашното наваксване, непълното усвояване на бюджетните кредити за плащания достигна рекордно ниски стойности през последните три години, по-специално по подфункция 1б; изразява съжаление, че подобни закъснения възпрепятстват приоритетите и проектите на Съюза да реализират своевременно пълния си потенциал в полза на гражданите; посочва факта, че вследствие на това ПБ за 2019 г. оставя безпрецедентен марж от 19,3 милиарда евро под тавана за плащанията; увеличава бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, по които има изменения в бюджетните кредити за поети задължения;

Други раздели

Раздел І — Европейски парламент

81.  запазва без промяна общото равнище на своя бюджет за 2019 г., в съответствие с гореспоменатата своя резолюция относно бюджетната си прогноза за приходите и разходите, приета от пленарното заседание на 19 април 2018 г., в размер на 1 999 144 000 EUR; внася неутрални от бюджетна гледна точка технически корекции с цел отразяване на актуализираната информация, която не е била известна по-рано тази година;

82.  отбелязва, че равнището на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря на 18,53%, което е по-ниско от постигнатия през 2018 г. процент (18,85%) и е най-ниският дял от функция 5 за повече от 15 години;

83.  отбелязва, че поради изборите за Европейски парламент през 2019 г. в някои области разходите ще бъдат по-високи, по-специално по отношение на членовете на ЕП, които няма да бъдат преизбрани, и техните сътрудници, докато в други области се очакват икономии, макар и в по-малък мащаб, в резултат на намаляването на обема на парламентарната дейност през изборната година;

84.  приветства факта, че бюджетът за 2019 г. включва следващи траншове от значителните инвестиции, започнали през 2016 г. с цел значително подобряване на сигурността на Парламента; посочва, че тези проекти обхващат различни области, свързани основно със сградите, като например повишаването на сигурността на входа, оборудването и персонала, например проекта iPACS, а така също и подобрения в областта на киберсигурността и сигурността на комуникациите;

85.  отбелязва решението на Бюрото да вземе под внимание два варианта за сградата „Пол-Анри Спак“, ремонт или реконструкция, ; настоятелно призова генералния секретар и Бюрото да предоставят на бюджетния орган подробен бюджет за всеки от вариантите в допълнение към всички технически спецификации;

86.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2019 г. с 59 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, съгласно което мерките за годишно намаляване на персонала в Парламента следва да продължат до 2019 г.;

87.  счита, че в своята резолюция от 18 април 2018 г. относно политиката на етично поведение на Комисията, Парламентът изрази своята загриженост във връзка с процедурите за назначаването на нейните висши служители; отново призовава Комисията да преразгледа преди края на 2018 г. своята административна процедура за назначаване на висши длъжностни лица с цел да се гарантира в пълна степен, че биват подбирани най-добрите кандидати в рамка на максимална прозрачност и равни възможности;

88.  отбелязва решението на Общия съд от 25 септември 2018 г., с което се потвърждава отказа на Парламента да предостави достъп до документи, свързани с дневните надбавки, пътните разноски и надбавките за парламентарни сътрудници на членовете на ЕП (решения по дела T-639/15 – T-666/15 Maria Psara/Парламент и T-94/16 Gavin Sheridan/Парламент); припомня на Бюрото, че пленарното заседание призова за по-голяма прозрачност и неотложна необходимост от одит на надбавката за общи разходи; във връзка с това приветства създаването на ad hoc работна група за определяне и публикуване на правилата относно използването на надбавката за общи разходи; въпреки това изразява съжаление, че въз основа на доклада на работната си група Бюрото успя да постигне съгласие единствено за неизчерпателен списък на допустимите разходи и за необходимостта всеки член на ЕП да има отделна банкова сметка, предназначена на получените по линия на надбавката за общи разходи средства; отново призовава Бюрото да направи следните допълнителни промени във връзка с надбавката за общи разходи:

   да изисква от членовете на ЕП да пазят всички разписки, свързани с надбавката за общи разходи;
   да изисква от членовете на ЕП да връщат неизползваната част от надбавката за общи разходи в края на своя мандат;

89.  припомня, че съгласно член 62 от решението на Бюрото от 19 май и 9 юли 2008 г. относно мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент изплащаните суми, включително надбавката за общи разходи, „се отнасят единствено до финансирането на дейности, свързани с упражняване на мандата на членовете на ЕП и не могат да бъдат използвани за покриване на лични разноски или за финансиране на помощи или дарения с политически характер“, като „[ч]леновете на ЕП възстановяват на Парламента неизползваните суми“; призовава генералния секретар и Бюрото на Европейския парламент да гарантират пълното прилагане и спазване на тези разпоредби;

90.  припомня, че на 23 октомври 1997 г. в своята резолюция относно общия бюджет за 1998 г. Парламентът призова своето Бюро да изиска от Сметната палата да предприеме разследване на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на Парламента, вследствие на което Сметната палата изготви Становище № 5/99 от 16 юни 1999 г. относно пенсионния фонд и пенсионната схема за членовете на ЕП (Opinion № 5/99 on the Additional Voluntary Pension Scheme and Fund for Members of the European Parliament); призовава Бюрото спешно да изиска от Сметната палата да изготви през 2019 г. ново становище относно пенсионната схема и пенсионния фонд;

91.  припомня, че в докладна записка до Бюрото от 8 март 2018 г. неговият генерален секретар прие, че пенсионният фонд, свързан със схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП „ще изчерпи своя капитал доста преди края на пенсионните задължения и евентуално още до 2024 г.“; призовава следователно генералния секретар и Бюрото, при пълно спазване на Устава на членовете на ЕП, спешно да изготвят с пенсионния фонд ясен план за поемането и изпълнението от Парламента на неговите задължения и отговорности за схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП незабавно след изборите през 2019 г.;

92.  изисква допълнителна подкрепа от Съюза за парламентарното измерение на Световната търговска организация (СТО), по-специално чрез увеличена финансова подкрепа и увеличен брой служители в компетентния секретариат;

93.  призовава за приетото в бюджета за 2018 г. модернизиране на Европейския център на научните медии и за сътрудничество с телевизионни канали, социални медии и други партньори за целите на обучението на млади журналисти, особено във връзка с новите научни и технологични развития и основаните на факти рецензирани новини;

94.  изисква, с цел изпълнение на препоръките в резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в Съюза, допълнителна подкрепа за покриване на разходите за външен експертен опит, който е необходим за разширяване на външния одит, въведен във връзка с Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на спорове по жалби за тормоз срещу членове на ЕП, за „Консултативния комитет за служителите на ЕП“ за превенция на тормоза; изисква освен това, с оглед на същата цел, допълнителна подкрепа за покриване на разходите за допълнителен персонал, компетентен да управлява случаите на тормоз в рамките на Парламента, като се привлекат специалисти с опит в областта на управлението на медицински, психологически, правни и човешки ресурси, както и специфичен експертен опит в тази област;

95.  припомня анализа на ЕСП от 2014 г., според който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват на 114 милиона евро годишно; отбелязва освен това констатацията от своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(11), че 78% от командировките на щатния персонал на Парламента са пряко следствие от географската разпръснатост на Парламента; подчертава, че в доклада също така се прави оценка на въздействието върху околната среда, произтичащо от географската разпръснатост, а именно между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; посочва отново отрицателната представа за Парламента сред обществеността вследствие на тази разпръснатост, поради което призовава за пътна карта за установяване на едно-единствено седалище и за намаляване на средствата по съответните бюджетни редове;

96.  настоятелно призовава генералния секретар да изготви подробни разпоредби за по-голямо споделяне на административни функции и услуги между Парламента, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет;

Раздел IV — Съд на Европейския съюз

97.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, които са от съществено значение за функционирането на Съда, и възстановява прогнозата по две бюджетни позиции с цел повишаване на капацитета на Съда да посреща все по-големите потребности от писмени преводи;

98.  възстановява 16-те длъжности и свързаните с тях бюджетни кредити, съкратени от Съвета в ПБ за 2019 г., за да се предотврати възникването на затруднения, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху производителността на съдилищата в контекста на новите дейности, осъществявани от Съда, и на непрекъснатото нарастване на работната натовареност; счита, че следва да бъде одобрено създаването на 16 нови постоянни длъжности по поддръжката, които бяха предложени първоначално от Съда и отхвърлени от Комисията;

Раздел V — Сметна палата

99.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, за да може Сметната палата да изпълни работната си програма и да представи планираните одитни доклади;

Раздел VІ — Европейски икономически и социален комитет

100.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

101.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ за 2019 г. в съответствие с бюджетната прогноза на Европейския икономически и социален комитет;

Раздел VII — Комитет на регионите

102.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

103.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ за 2019 г. в съответствие с бюджетната прогноза на Комитета на регионите;

Раздел VIII — Европейски омбудсман

104.  запазва без промяна общото равнище на бюджета на Омбудсмана за 2019 г., предложено от Комисията в ПБ за 2019 г.;

Раздел IX — Европейски надзорен орган по защита на данните

105.  взема решение да не възстановява ПБ за 2019 г. по бюджетния ред, съкратен от Съвета, вследствие на същественото увеличение на общия бюджет спрямо предходната година;

Раздел X — Европейска служба за външна дейност

106.  възстановява ПБ за 2019 г. по всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

107.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ за 2019 г. в съответствие с бюджетната прогноза на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД);

108.  изразява отново подкрепа за капацитета за стратегическа комуникация и го подсилва с цел по-силна координирана реакция на Съюза във връзка с предизвикателството, което представлява дезинформацията;

109.  възстановява 28-те позиции и свързаните бюджетни кредити, съкратени от Съвета, и добавя пет допълнителни позиции, което представлява умерено увеличение на персонала и е обосновано от значителния обем нови отговорности на ЕСВД, по-специално свързаните с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и по-конкретно създаването на нова делегация на Съюза в Лондон и на нов отдел в централата, както и с приемането на редица инициативи в областта на сигурността и отбраната през последните месеци;

o
o   o

110.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0089.
(7) Приети текстове, P8_TA(2018)0182.
(8) Приети текстове, P8_TA(2018)0311.
(9) Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (OB L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).
(10) Приети текстове, P8_TA(2018)0042.
(11) ОВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 2.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност