Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2138(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0300/2018

Esitatud tekstid :

A8-0300/2018

Arutelud :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Hääletused :

PV 24/10/2018 - 11.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0405

Vastuvõetud tekstid
PDF 133kWORD 53k
Kolmapäev, 24. oktoober 2018 - Strasbourg
ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2018. aasta otsus Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2017/2138(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse oma 18. aprilli 2018. aasta otsust(5), millega lükati 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemine edasi, ning sellele lisatud resolutsiooni(6),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(7) ning eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8‑0300/2018),

1.  ei anna heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 48, 24.2.2016.
(2) ELT C 323, 28.9.2017, lk 1.
(3) ELT C 322, 28.9.2017, lk 1.
(4) ELT C 322, 28.9.2017, lk 10.
(5) ELT L 248, 3.10.2018, lk 23.
(6) ELT L 248, 3.10.2018, lk 24.
(7) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2018. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2017/2138(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8‑0300/2018),

A.  arvestades, et kõik liidu institutsioonid peaksid olema läbipaistvad ning liidu kodanike ees neile kui liidu institutsioonidele eraldatud raha kasutamise eest täielikult vastutavad;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi roll eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus ja finantsmääruses;

1.  tuletab meelde, et liidu institutsioonid on oma tegevuses halduslikult sõltumatud, ning toonitab, et nad peavad eelarvet täitma vastutustundlikult;

2.  rõhutab Euroopa Parlamendi rolli eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu, finantsmääruse ja parlamendi kodukorra sätetele;

3.  peab kahetsusväärseks, et – nagu eelmistelgi aastatel – ei ole nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonis(1) esitatud tähelepanekute suhtes seisukohta võtnud;

4.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et Euroopa Parlamendi soovitusi ei ole üldse järgitud ega esitatud mingeid põhjusi ega põhjendusi; nõuab, et nõukogu rakendaks Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonis esitatud tähelepanekuid, eelkõige allpool esitatud tähelepanekuid, ning hakkaks nende alusel viivitamata meetmeid võtma;

5.  väljendab toetust sellele, et komisjon on eelarveplaneerimises edukalt üle läinud tulemuspõhisele eelarvestamisele, mida hakati 2015. aasta septembris juurutama algatusega „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“; kutsub Euroopa Ülemkogu ja nõukogu üles kasutama seda meetodit ka oma eelarve planeerimisel;

Lahendamata küsimused

6.  peab kahetsusväärseks, et kuigi Euroopa Parlament on seda varasemates eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevates resolutsioonides nõudnud, ei ole Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarve lahutamist kaalumisele võetud;

7.  märgib, et nõukogul on endiselt pooleli vastuse koostamine Euroopa Ombudsmani strateegilisele aruandele (OI/2/2017/TE), milles käsitletakse nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvust, kuigi Euroopa Ombudsman palus oma soovitustele ja olukorra parandamise ettepanekutele vastata 9. maiks 2018. aastal; mõistab, et nõukogus toimuvad vastuse koostamiseks mahukad ja põhjalikud uuringud, kuid nõuab sellest hoolimata tungivalt, et nõukogu ombudsmani nõudmise täidaks; tuletab meelde, et Euroopa Ombudsman saatis oma järeldused ka Euroopa Parlamendile ning kaks parlamendikomisjoni koostavad praegu järelduste kohta raportit, mistõttu palub ta nõukogul edastada oma vastuse ja järeldused Euroopa Parlamendile nii ruttu kui võimalik;

8.  peab kahetsusväärseks, et kuigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu hoonete eest vastutavad osakonnad vahetavad omavahel aeg-ajalt teavet, ei ole nõukogu endiselt oma iga-aastases finantsaruandes kinnisvarapoliitika kohta üksikasjalikku teavet esitanud; peab kahetsusväärseks, et kinnisvarapoliitika ja sellega seotud kulude kohta puudub teave, ning nõuab teabe täielikku avalikustamist, et tagada liidu kodanikele läbipaistvus;

9.  kordab, et nõuab kinnisvaraprojektide kohta eduaruannete esitamist ning seni kantud kulude üksikasjalikku liigitamist; võtab teadmiseks, et 12. juunil 2018. aastal avaldati Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu lõplikud finantsaruanded 2017 –, milles on Europa hoone kuludeks märgitud 312 143 710,53 eurot;

10.  kordab oma nõudmist, et inimressursside kohta esitataks ülevaade kategooriate, palgaastmete, soo, kodakondsuse ja väljaõppe kaupa;

11.  peab kiiduväärseks, et institutsioonid peavad liidu läbipaistvusregistri tugevdamiseks läbirääkimisi; kordab, et läbirääkimised tuleb edukalt lõpule viia, et nõukogu registriga liituks;

12.  kordab, et palub nõukogul selgitada, milliseid meetmeid on see õigusvastaselt Euroopa Liidu Kohtusse nimetatud kohtuniku asjus võtnud(2);

13.  võtab teadmiseks, et Ühendkuningriik on otsustanud liidust välja astuda; märgib, et praegu ei ole võimalik väljaastumisega kaasnevaid finants-, haldus-, inimestega seotud ega muid tagajärgi prognoosida; palub Euroopa Ülemkogul ja nõukogul mõju hinnata ning teavitada Euroopa Parlamenti hindamistulemustest 2018. aasta lõpuks;

Praegune olukord

14.  väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel toimusid mitteametlikud arvamuste vahetused, kus arutati, kuidas eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse praegune ummikseis lõpetada; märgib, et 2. mail 2018 vastas nõukogu Euroopa Parlamendi ettepanekule nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohta muudetud ettepanekuga ning et pärast 10. juulil 2018 toimunud mitteametlikku kohtumist Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saatis eelarvekontrollikomisjon 21. juulil 2018 nõukogu muudetud ettepaneku kohta oma vastuse; nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks eelarvekontrollikomisjoni viimaste ettepanekute suhtes kiiresti seisukoha, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse uut korda saaks kohaldama hakata võimalikult kiiresti;

15.  peab kahetsusväärseks, et kuna nõukogu ei ole olnud koostööaldis, on eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlustes tekkinud pidevalt probleeme; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament ei andnud heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele eelarve täitmisel aastatel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015 põhjustel, mis on esitatud Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta(3), 25. oktoobri 2011. aasta(4), 10. mai 2012. aasta(5), 23. oktoobri 2012. aasta(6), 17. aprilli 2013. aasta(7), 9. oktoobri 2013. aasta(8), 3. aprilli 2014. aasta(9), 23. oktoobri 2014. aasta(10), 27. oktoobri 2015. aasta(11), 27. oktoobri 2016. aasta(12) ja 25. oktoobri 2017. aasta(13) resolutsioonis, ning lükkas 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemise edasi põhjustel, mis on esitatud Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonis;

16.  võtab teadmiseks, et komisjon väljendas 2014. aasta jaanuaris seisukohta, et kõik institutsioonid on Euroopa Parlamendi poolt eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus tehtud tähelepanekute järelmeetmetega täiel määral seotud ning kõik institutsioonid peaksid tegema koostööd, et tagada eelarve täitmisele heakskiidu andmisel sujuv menetlus;

17.  märgib, et komisjon on öelnud ka seda, et ta ei tee järelevalvet teiste institutsioonide eelarve täitmise üle ning teisele institutsioonile esitatud küsimustele vastamisega rikutaks teise institutsiooni vabadust täita oma eelarvejagu;

18.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei esita Euroopa Parlamendi küsimustele endiselt vastuseid;

19.  rõhutab, et nõukogu kulutusi tuleb kontrollida samamoodi nagu teiste institutsioonide kulutusi ning kontrolli põhielemendid on esitatud viimaste aastate eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides;

20.  tõstab esile Euroopa Parlamendi õigust anda eelarve täitmisele heakskiit vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 316, 317 ja 319 ning kooskõlas praeguse tõlgenduse ja praktikaga, mille kohaselt tuleb heakskiit anda igale eelarve rubriigile eraldi, et säilitada läbipaistvus ja liidu maksumaksjate vastu demokraatlik aruandekohustus.

(1) ELT L 248, 3.10.2018, lk 24.
(2) Kohtuotsus, Üldkohus (apellatsioonikoda), 23. jaanuar 2018, FV v Euroopa Liidu Nõukogu, T‑639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(3) ELT L 250, 27.9.2011, lk 25.
(4) ELT L 313, 26.11.2011, lk 13.
(5) ELT L 286, 17.10.2012, lk 23.
(6) ELT L 350, 20.12.2012, lk 71.
(7) ELT L 308, 16.11.2013, lk 22.
(8) ELT L 328, 7.12.2013, lk 97.
(9) ELT L 266, 5.9.2014, lk 26.
(10) ELT L 334, 21.11.2014, lk 95.
(11) ELT L 314, 1.12.2015, lk 49.
(12) ELT L 333, 8.12.2016, lk 50.
(13) ELT L 318, 2.12.2017, lk 25.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika