Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2138(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0300/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0300/2018

Rasprave :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0405

Usvojeni tekstovi
PDF 142kWORD 54k
Srijeda, 24. listopada 2018. - Strasbourg
Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 24. listopada 2018. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2017/2138(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2016., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 18. travnja 2018.(5) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2016., kao i Rezoluciju u prilogu(6),

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(7), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0300/2018),

1.  odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za izvršenje proračuna Europskog vijeća i Vijeća za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 48, 24.2.2016.
(2) SL C 323, 28.9.2017., str. 1.
(3) SL C 322, 28.9.2017., str. 1.
(4) SL C 322, 28.9.2017., str. 10.
(5) SL L 248, 3.10.2018., str. 23.
(6) SL L 248, 3.10.2018., str. 24.
(7) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2017/2138(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0300/2018),

A.  budući da bi sve institucije Unije trebale biti transparentne i u potpunosti odgovorne prema građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao institucijama Unije;

B.  budući da je uloga Parlamenta u pogledu razrješnice za proračun utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u Financijskoj uredbi;

1.  podsjeća da institucije Unije imaju upravnu autonomiju u pitanjima povezanima s njihovim djelovanjem te ističe koliko je važno da pri izvršenju vlastitih proračuna postupaju odgovorno;

2.  ističe ulogu Parlamenta u postupku davanja razrješnice, utvrđenu UFEU-om, Financijskom uredbom i Poslovnikom Parlamenta;

3.  izražava žaljenje zbog toga što Vijeće, kao i prethodnih godina, nije odgovorilo na primjedbe koje je Parlament iznio u svojoj rezoluciji o razrješnici od 18. travnja 2018.(1);

4.  izražava žaljenje zbog toga što u vezi s preporukama Parlamenta i dalje nisu poduzete nikakve mjere i da za to nije dano nikakvo obrazloženje ili razlog; ustraje u tome da Vijeće uzme u obzir primjedbe iznesene u rezoluciji Parlamenta o razrješnici od 18. travnja 2018., osobito primjedbe iznesene u nastavku, te da bez odgode reagira na njih;

5.  izražava potporu uspješnoj promjeni paradigme prema izradi proračuna temeljenoj na rezultatima u kontekstu planiranja proračuna Komisije, koja je u rujnu 2015. uvedena u okviru inicijative „Proračun EU-a usmjeren na rezultate”; potiče Europsko vijeće i Vijeće da primjenjuju tu metodu na vlastitom postupku planiranja proračuna;

Otvorena pitanja

6.  izražava žaljenje zbog toga što se nije razmatralo odvajanje proračuna Europskog vijeća i Vijeća, što je prijedlog koji je Parlament iznio u prošlim rezolucijama o davanju razrješnice;

7.  napominje da Vijeće još uvijek radi na odgovoru na strateško izvješće Europskog ombudsmana o transparentnosti Vijeća u zakonodavnom postupku (OI/2/2017/TE), usprkos činjenici da je Europski ombudsman zatražio odgovor na svoje preporuke i prijedloge za poboljšanje do 9. svibnja 2018.; prima na znanje da Vijeće provodi ozbiljno i temeljito istraživanje pripremajući se za svoj odgovor, no poziva Vijeće da poštuje zahtjev Europskog ombudsmana; podsjeća da je Europski ombudsman poslao svoje nalaze Parlamentu te da dva njegova odbora trenutačno rade na izvješću o nalazima, zbog čega je Vijeće pozvano da u najkraćem mogućem roku Parlamentu proslijedi svoj odgovor i nalaze;

8.  izražava žaljenje zbog toga što usprkos povremenoj razmjeni informacija između uprava za nekretnine Parlamenta i Vijeća, Vijeće u svojem godišnjem financijskom izvješću i dalje ne pruža detaljne informacije o svojoj politici upravljanja nekretninama; izražava žaljenje zbog nedostatka informacija o politici upravljanja nekretninama i povezanim rashodima te poziva na to da se javnosti pruži neometani pristup tim informacijama u znak transparentnosti prema građanima Unije;

9.  ponovno poziva na podnošenje izvješća o napretku građevinskih projekata kao i detaljnog prikaza dosadašnjih troškova; prima na znanje objavu konačnih financijskih izvješća za 2017. – Vijeće Europske unije i Europsko vijeće, od 12. lipnja 2018., prema kojemu trošak zgrade Europa iznosi 312 143 710,53 EUR;

10.  ponovno poziva na to da se pregled ljudskih resursa raščlani po kategorijama, platnom razredu, spolu, nacionalnosti i osposobljenosti;

11.  pozdravlja aktualne međuinstitucijske pregovore u cilju poboljšanja registra transparentnosti Unije; ponovno poziva na uspješan ishod pregovora nakon kojih bi se Vijeće pridružilo registru;

12.  ponovno poziva Vijeće da objasni koje je mjere poduzelo kako bi riješilo pitanje nepravilnog imenovanja suca na Sudu Europske unije(2);

13.  prima na znanje odluku Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Unije; primjećuje da se u ovoj fazi ne mogu iznijeti predviđanja o financijskim, administrativnim, ljudskim i ostalim posljedicama povezanima s tim povlačenjem; poziva Europsko vijeće i Vijeće da provedu procjene učinka i da o rezultatima obavijeste Parlament do kraja 2018.;

Sadašnje stanje

14.  pozdravlja neformalne razmjene održane između Parlamenta i Vijeća u cilju rasprave o rješenjima trenutačnog zastoja u pogledu postupka davanja razrješnice; napominje da je 2. svibnja 2018. Vijeće izmijenjenim prijedlogom odgovorilo na prijedlog Parlamenta o postupku davanja razrješnice Vijeću te da je nakon neformalnog sastanka između Parlamenta i Vijeća održanog 10. srpnja 2018. Odbor za proračunski nadzor 21. srpnja 2018. dostavio svoje reakcije na izmijenjeni prijedlog Vijeća; poziva Vijeće da bez odgode reagira na najnovije prijedloge Odbora za proračunski nadzor kako bi se što prije primijenili novi aranžmani za postupak davanja razrješnice;

15.  izražava žaljenje zbog poteškoća na koje se stalno nailazi u postupcima davanja razrješnice, čiji je uzrok nedovoljna suradnja Vijeća; naglašava da je Parlament odbio dati razrješnicu glavnom tajniku Vijeća za financijske godine 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. i 2015. zbog razloga iznesenih u rezolucijama od 10. svibnja 2011.(3), 25. listopada 2011.(4), 10. svibnja 2012.(5), 23. listopada 2012.(6), 17. travnja 2013.(7), 9. listopada 2013.(8), 3. travnja 2014.(9), 23. listopada 2014.(10), 27. listopada 2015.(11), 27. listopada 2016.(12) i 25. listopada 2017.(13) te da je odgodio svoju odluku o davanju razrješnice glavnom tajniku Vijeća za financijsku godinu 2016. zbog razloga navedenih u rezoluciji od 18. travnja 2018.;

16.  prima na znanje stajalište Komisije, izraženo u siječnju 2014., prema kojemu sve institucije moraju u potpunosti primjenjivati preporuke koje Parlament iznosi u okviru postupka davanja razrješnice i prema kojemu bi sve institucije trebale surađivati kako bi se zajamčila neometana provedba postupka davanja razrješnice;

17.  napominje da je Komisija navela da neće nadzirati izvršavanje proračuna drugih institucija i da bi davanjem odgovora na pitanja koja su upućena drugoj instituciji narušila autonomiju te institucije u izvršavanju njezina dijela proračuna;

18.  izražava žaljenje zbog toga što Vijeće i dalje ne pruža odgovore na pitanja Parlamenta;

19.  ustraje na tome da se rashodi Vijeća moraju nadzirati na isti način kao i oni ostalih institucija te da su ključni elementi tog nadzora utvrđeni u rezolucijama o razrješnici koje je Parlament usvojio u proteklim godinama;

20.  ističe da Parlament, prema člancima 316., 317. i 319. UFEU-a, u skladu s aktualnim tumačenjem i praksom, ima ovlast davati razrješnice, odnosno da razrješnicu daje za svaki naslov proračuna pojedinačno kako bi se očuvala transparentnost i demokratska odgovornost prema poreznim obveznicima Unije.

(1) SL L 248, 3.10.2018., str. 24.
(2) Presuda Općeg suda (žalbeno vijeće) od 23. siječnja 2018., FV protiv Vijeća Europske unije, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(3) SL L 250, 27.9.2011., str. 25.
(4) SL L 313, 26.11.2011., str. 13.
(5) SL L 286, 17.10.2012., str. 23.
(6) SL L 350, 20.12.2012., str. 71.
(7) SL L 308, 16.11.2013., str. 22.
(8) SL L 328, 7.12.2013., str. 97.
(9) SL L 266, 5.9.2014., str. 26.
(10) SL L 334, 21.11.2014., str. 95.
(11) SL L 314, 1.12.2015., str. 49.
(12) SL L 333, 8.12.2016., str. 50.
(13) SL L 318, 2.12.2017., str. 25.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti