Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2138(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0300/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0300/2018

Debates :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0405

Pieņemtie teksti
PDF 146kWORD 54k
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra
ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (2017/2138(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2016. finanšu gadu (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā 2018. gada 18. aprīļa lēmumu(5) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī tam pievienoto rezolūciju(6),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu un 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(7) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0300/2018),

1.  nesniedz Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropadomes un Padomes 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 48, 24.2.2016.
(2) OV C 323, 28.9.2017., 1. lpp.
(3) OV C 322, 28.9.2017., 1. lpp.
(4) OV C 322, 28.9.2017., 10. lpp.
(5) OV L 248, 3.10.2018., 23. lpp.
(6) OV L 248, 3.10.2018., 24. lpp.
(7) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (2017/2138(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0300/2018),

A.  tā kā visām Savienības iestādēm vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā jāatbild Savienības pilsoņiem par tām kā Savienības iestādēm uzticētajiem līdzekļiem;

B.  tā kā Parlamenta loma attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu ir noteikta Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Finanšu regulā,

1.  atgādina, ka Savienības iestādēm ir administratīva autonomija jautājumos, kas saistīti ar to attiecīgajām darbībām, un uzsver to, cik svarīgi tām ir rīkoties atbildīgi, īstenojot savu budžetu;

2.  uzsver Parlamenta lomu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, ko reglamentē LESD, Finanšu regula un Parlamenta reglaments;

3.  pauž nožēlu par to, ka Padome nav atbildējusi uz Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu(1) iekļautajām piezīmēm par iepriekšējos gados vērojamo tendenci;

4.  pauž dziļu nožēlu par to, ka nemaz netika ievēroti Parlamenta ieteikumi un ka tam nav norādīti iemesli, ne arī sniegts pamatojums; uzskata, ka Padomei jāīsteno apsvērumi, kas izteikti Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu, jo īpaši turpmāk minētie apsvērumi, un nekavējoties jāreaģē uz tiem;

5.  pauž atbalstu sekmīgajai paradigmas maiņai Komisijas budžeta plānošanā, pārņemot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes principus, ko 2015. gada septembrī ieviesa kā daļu no iniciatīvas „Uz rezultātiem orientēts ES budžets”; mudina Eiropadomi un Padomi piemērot šo metodi savai budžeta plānošanas procedūrai;

Neatrisinātie jautājumi

6.  pauž nožēlu, ka nav izskatīts Parlamenta iepriekšējās rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu paustais pieprasījums nošķirt Eiropadomes un Padomes budžetu;

7.  norāda, ka Padome joprojām strādā, lai sniegtu atbildi uz Eiropas Ombuda stratēģisko ziņojumu par Padomes likumdošanas procesa pārredzamību (OI/2/2017/TE), neraugoties uz to, ka Eiropas Ombuds ir lūdzis līdz 2018. gada 9. maijam sniegt atbildi uz saviem ieteikumiem un ierosinājumiem veikt uzlabojumus; konstatē, ka Padome, sagatavojot atbildi, veic nopietnu un pamatīgu izpēti, tomēr mudina Padomi ievērot Ombuda pieprasījumu; atgādina, ka arī Eiropas Ombuds nosūtīja savus konstatējumus Parlamentam un ka divas tā komitejas pašlaik izstrādā ziņojumu par konstatējumiem, tādēļ Padome tiek aicināta pēc iespējas drīz nosūtīt savu atbildi un konstatējumus Parlamentam;

8.  pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz neregulāru informācijas apmaiņu starp Parlamenta un Padomes būvniecības dienestiem, Padome savā gada finanšu pārskatā joprojām nesniedz detalizētu informāciju par savu ēku politiku; pauž nožēlu par to, ka trūkst informācijas par ēku politiku un ar to saistītajiem izdevumiem, un pieprasa nodrošināt pilnīgu sabiedrības piekļuvi šai informācijai, lai apliecinātu pārredzamību Savienības iedzīvotājiem;

9.  atgādina par Parlamenta prasību iesniegt progresa ziņojumus par ēku projektiem un detalizētu līdz šim radušos izmaksu sadalījumu; pieņem zināšanai to, ka ir publicēti 2017. gada galīgie finanšu pārskati par Eiropas Savienības Padomi un Eiropadomi, kas datēti ar 2018. gada 12. jūniju, kuros Europa ēkas izmaksas tiek lēstas 312 143 710,53 EUR apmērā;

10.  atkārtoti prasa, lai pārskats par cilvēkresursiem tiktu sniegts, tos iedalot pēc kategorijas, pakāpes, dzimuma, valstspiederības un apmācības;

11.  atzinīgi vērtē notiekošās starpiestāžu sarunas, lai stiprinātu Savienības Pārredzamības reģistru; no jauna aicina sekmīgi risināt sarunas, kuru rezultātā Padome pievienosies šim reģistram;

12.  no jauna aicina Padomi precizēt, kādus pasākumus tā ir veikusi, lai novērstu Eiropas Savienības Tiesas tiesneša nelikumīgu iecelšanu(2);

13.  pieņem zināšanai Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības; konstatē, ka šobrīd nav iespējams prognozēt šīs izstāšanās sekas attiecībā uz finanšu un administratīvo jomu, cilvēkiem un citām jomām; aicina Eiropadomi un Padomi veikt ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada beigām informēt Parlamentu par to rezultātiem,

Pašreizējā situācija

14.  atzinīgi vērtē neformālu Parlamenta un Padomes viedokļu apmaiņu, lai apspriestu pašreizējo strupceļu attiecībā uz budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru; norāda, ka Padome 2018. gada 2. maijā, nākot klajā ar grozītu priekšlikumu, sniedza atbildi uz Eiropas Parlamenta priekšlikumu par Padomes budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, un pēc neoficiālas 2018. gada 10. jūlija Parlamenta un Padomes sanāksmes Budžeta kontroles komiteja 2018. gada 21. jūlijā nosūtīja savu atbildi saistībā ar grozīto Padomes priekšlikumu; mudina Padomi ātri reaģēt uz jaunākajiem Budžeta kontroles komitejas priekšlikumiem, lai pēc iespējas drīzāk varētu piemērot jaunos noteikumus par budžeta izpildes apstiprināšanu;

15.  pauž nožēlu par grūtībām, kas atkārtoti radušās līdzšinējās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrās un ko izraisīja Padomes nesadarbošanās; norāda, ka Parlaments nesniedza Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. finanšu gadu to iemeslu dēļ, kuri minēti 2011. gada 10. maija(3), 2011. gada 25. oktobra(4), 2012. gada 10. maija(5), 2012. gada 23. oktobra(6), 2013. gada 17. aprīļa(7), 2013. gada 9. oktobra(8), 2014. gada 3. aprīļa(9), 2014. gada 23. oktobra(10), 2015. gada 27. oktobra(11), 2016. gada 27. oktobra(12) un 2017. gada 25. oktobra(13) rezolūcijā, un atlika lēmuma pieņemšanu par apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi to iemeslu dēļ, kuri minēti 2018. gada 18. aprīļa rezolūcijā;

16.  ņem vērā Komisijas 2014. gada janvāra vēstulē pausto viedokli, ka visām iestādēm pilnībā jāpiedalās pēcpārbaudes procesā saistībā ar Parlamenta konstatējumiem budžeta izpildes apstiprināšanā un ka visām iestādēm būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras raitu norisi;

17.  norāda, ka Komisija ir paziņojusi, ka tā nepārraudzīs citu iestāžu budžeta izpildi un ka, atbildot uz citai iestādei uzdotiem jautājumiem, tiktu pārkāpta attiecīgās iestādes autonomija pašai veikt savas budžeta iedaļas izpildi;

18.  pauž nožēlu, ka Padome joprojām neatbild uz Parlamenta jautājumiem;

19.  uzstāj, ka Padomes izdevumi ir jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti citu iestāžu izdevumi, un ka šādas pārbaudes pamatelementi ir norādīti Parlamenta iepriekšējo gadu rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu;

20.  uzsver Parlamenta prerogatīvas sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 316., 317. un 319. pantu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, proti, sniegt apstiprinājumu par katru budžeta pozīciju atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un demokrātisku atbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem.

(1) OV L 248, 3.10.2018., 24. lpp.
(2) Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (Apelācijas palātas) 2018. gada 23. janvāra spriedums, Fv/Eiropas Savienības Padome, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(3) OV L 250, 27.9.2011., 25. lpp.
(4) OV L 313, 26.11.2011., 13. lpp.
(5) OV L 286, 17.10.2012., 23. lpp.
(6) OV L 350, 20.12.2012., 71. lpp.
(7) OV L 308, 16.11.2013., 22. lpp.
(8) OV L 328, 7.12.2013., 97. lpp.
(9) OV L 266, 5.9.2014., 26. lpp.
(10) OV L 334, 21.11.2014., 95. lpp.
(11) OV L 314, 1.12.2015., 49. lpp.
(12) OV L 333, 8.12.2016., 50. lpp.
(13) OV L 318, 2.12.2017., 25. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 9. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika