Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2138(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0300/2018

Teksty złożone :

A8-0300/2018

Debaty :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0405

Teksty przyjęte
PDF 152kWORD 54k
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2017/2138(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r.(5) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2016, jak również załączoną do niej rezolucję(6),

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/20021(7), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0300/2018),

1.  odmawia udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 48 z 24.2.2016.
(2) Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.
(3) Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.
(4) Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.
(5) Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 23.
(6) Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 24.
(7) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada (2017/2138(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II - Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0300/2018),

A.  mając na uwadze, że wszystkie instytucje Unii powinny być przejrzyste i powinny w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii,

B.  mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i w rozporządzeniu finansowym;

1.  przypomina, że instytucje unijne posiadają autonomię administracyjną w kwestiach związanych z prowadzonymi przez nie operacjami oraz podkreśla znaczenie, jakie ma odpowiedzialne wykonywanie ich budżetów;

2.  podkreśla rolę Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium zgodnie z postanowieniami TFUE, rozporządzenia finansowego i Regulaminu Parlamentu;

3.  wyraża ubolewanie, że Rada nie odpowiedziała na uwagi poczynione przez Parlament w rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium z dnia 18 kwietnia 2018 r.(1) zgodnie z tendencją zaobserwowaną w poprzednich latach;

4.  wyraża głębokie ubolewanie, że nie podjęto żadnych działań następczych w związku z zaleceniami Parlamentu i że nie podano żadnej przyczyny ani uzasadnienia tego faktu; nalega, by Rada wdrożyła zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie absolutorium, w szczególności te wymienione poniżej, a także by niezwłocznie podjęła w związku z nimi działania;

5.  wyraża poparcie dla przeprowadzonego z powodzeniem przejścia na koncepcję budżetowania zadaniowego przy planowaniu budżetu przez Komisję, wprowadzoną we wrześniu 2015 r. jako część inicjatywy „Budżet UE oparty na wynikach”; zachęca Radę Europejską i Radę, by zastosowały wspomnianą metodę we własnych procedurach planowania budżetowego;

Kwestie nierozstrzygnięte

6.  ubolewa nad tym, że wniosek o rozdzielenie budżetu Rady Europejskiej i Rady, złożony przez Parlament w poprzednich rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium, nie został uwzględniony;

7.  zauważa, że Rada nadal przygotowuje odpowiedź na sprawozdanie strategiczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie "Przejrzystości procesu legislacyjnego Rady" (OI/2/2017/TE), mimo że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poprosiła o udzielenie odpowiedzi na swoje zalecenia i propozycje usprawnień do dnia 9 maja 2018 r.; przyznaje, że przygotowując odpowiedź, Rada przeprowadza poważne i szczegółowe badania, ale mimo wszystko wzywa Radę do uszanowania prośby rzecznik; przypomina, że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała swoje ustalenia Parlamentowi, który zaangażował dwie komisje w prace nad sprawozdaniem w sprawie tych ustaleń, w związku z czym wzywa się Radę, by przekazała Parlamentowi swoją odpowiedź i ustalenia w możliwie najkrótszym terminie;

8.  ubolewa nad tym, że pomimo sporadycznej wymiany informacji między działami Parlamentu i Rady zajmującymi się kwestią nieruchomości Rada nadal nie dostarcza szczegółowych informacji na temat swojej polityki w zakresie nieruchomości w swoim rocznym sprawozdaniu finansowym; wyraża ubolewanie z powodu braku informacji na temat polityki w zakresie nieruchomości i związanych z nią wydatków, i zwraca się o publiczny dostęp do tych informacji jako wyraz przejrzystości dla obywateli Unii;

9.  ponawia apel o sporządzenie sprawozdań z postępów w zakresie przedsięwzięć budowlanych oraz o szczegółowe zestawienie poniesionych dotychczas kosztów; przyjmuje do wiadomości publikację ostatecznego sprawozdania finansowego 2017 Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej z dnia 12 czerwca 2018 r. w którym stwierdza się, że koszty związane budynkiem "Europa" wyniosły 312 143 710,53 EUR;

10.  ponawia apel, by przegląd zasobów ludzkich prowadzić z podziałem na kategorie, grupy zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i szkolenia;

11.  z zadowoleniem przyjmuje trwające międzyinstytucjonalne negocjacje mające na celu wzmocnienie unijnego rejestru służącego przejrzystości; ponownie wzywa do pomyślnego zakończenia negocjacji, co doprowadzi do przystąpienia Rady do rejestru;

12.  ponownie wzywa Radę do wyjaśnienia, jakie środki podjęła w celu rozwiązania problemu nieprawidłowego mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(2);

13.  przyjmuje do wiadomości decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że na tym etapie nie można przewidzieć, jakie będą finansowe, administracyjne, ludzkie i inne skutki wystąpienia tego kraju z UE; zwraca się do Rady Europejskiej i Rady o przeprowadzenie ocen skutków i poinformowanie Parlamentu o ich wynikach do końca 2018 r.;

Aktualna sytuacja

14.  z zadowoleniem przyjmuje nieoficjalne spotkania między Parlamentem a Radą, których celem było omówienie sposobów przezwyciężenia obecnego impasu związanego z procedurą udzielania absolutorium; zauważa, że Rada odpowiedziała na wniosek Parlamentu w sprawie procedury udzielenia absolutorium Radzie w dniu 2 maja 2018 r. zmienionym wnioskiem, oraz że w następstwie nieoficjalnego spotkania Parlamentu i Rady w dniu 10 lipca 2018 r. Komisja Kontroli Budżetowej w dniu 21 lipca 2018 r. przekazała swoje stanowisko na temat zmienionego wniosku Rady; wzywa Radę, by niezwłocznie odpowiedziała na ostatnie propozycje Komisji Kontroli Budżetowej, tak aby jak najszybciej można było zastosować nowe ustalenia dotyczące procedury udzielania absolutorium;

15.  wyraża ubolewanie z powodu powtarzających się dotychczas trudności w ramach procedur udzielania absolutorium, które wynikały z braku współpracy ze strony Rady; zauważa, że Parlament odmówił udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady za lata budżetowe 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 z powodów wymienionych w rezolucjach z dnia 10 maja 2011 r.(3), 25 października 2011 r.(4), 10 maja 2012 r.(5), 23 października 2012 r.(6), 17 kwietnia 2013 r.(7), 9 października 2013 r.(8), 3 kwietnia 2014 r.(9), 23 października 2014 r.(10), 27 października 2015 r.(11), 27 października 2016 r.(12) i 25 października 2017 r.(13) oraz odroczył decyzję dotyczącą udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium za rok budżetowy 2016 z powodów określonych w rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.;

16.  odnotowuje opinię Komisji wyrażoną w styczniu 2014 r., że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych przez Parlament w ramach udzielania absolutorium i że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium;

17.  zauważa, że Komisja stwierdziła, iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetu pozostałych instytucji oraz że udzielanie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszałoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonania jej sekcji budżetu;

18.  ubolewa, że Rada nadal nie udzieliła odpowiedzi na pytania Parlamentu;

19.  podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji oraz że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium przyjętych w ostatnich latach;

20.  podkreśla uprawnienia Parlamentu w zakresie udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie w zakresie udzielania absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak aby utrzymać przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii.

(1) Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 24.
(2) Wyrok Sądu (izba odwoławcza) z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie T-639/16 P (FV / Rada Unii Europejskiej), ECLI:EU:T:2018:22.
(3) Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 25.
(4) Dz.U. L 313 z 26.11.2011, s. 13.
(5) Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 23.
(6) Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 71.
(7) Dz.U. L 308 z 16.11.2013, s. 22.
(8) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 97.
(9) Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 26.
(10) Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 95.
(11) Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 49.
(12) Dz.U. L 333 z 8.12.2016, s. 50.
(13) Dz.U. L 318 z 2.12.2017, s. 25.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności