Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2138(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0300/2018

Predkladané texty :

A8-0300/2018

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.6

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0405

Prijaté texty
PDF 150kWORD 49k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada (2017/2138(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018(5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, ako aj na priložené uznesenie(6),

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(7), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0300/2018),

1.  neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.
(2) Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.
(5) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 23.
(6) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 24.
(7) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada (2017/2138(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0300/2018),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere by sa mali zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže úloha Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu, je vymedzená v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

1.  pripomína, že inštitúcie Únie disponujú administratívnou autonómiou v záležitostiach týkajúcich sa ich príslušných operácií, a vyzdvihuje dôležitosť toho, aby konali zodpovedne pri vykonávaní svojich rozpočtov;

2.  zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý sa riadi ZFEÚ, nariadením o rozpočtových pravidlách a rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada doteraz nezareagovala na pripomienky Európskeho parlamentu, ktoré uviedol vo svojom uznesení z 18. apríla 2018 o absolutóriu(1), k trendu z predchádzajúcich rokov;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že odporúčania Európskeho parlamentu neboli vôbec naplnené a nebolo predložené odôvodnenie ani vysvetlenie; trvá na tom, aby Rada vykonala pripomienky uvedené v uznesení Európskeho parlamentu o absolutóriu z 18. apríla 2018, najmä pripomienky uvedené nižšie, a okamžite na tieto zistenia zareagovala;

5.  vyjadruje podporu úspešnej zmene paradigmy smerom k zostavovaniu rozpočtu na základe výkonnosti v rozpočtovom plánovaní Komisie zavedenom v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ zameraný na výsledky; vyzýva Európsku radu a Radu, aby túto metódu uplatňovali na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

Nevyriešené otázky

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadosť o oddelenie rozpočtov Európskej rady a Rady, ktorú Európsky parlament vyjadril v predchádzajúcich uzneseniach o udelení absolutória, nebola zvážená;

7.  berie na vedomie, že Rada stále pracuje na odpovedi na strategickú správu európskej ombudsmanky o transparentnosti legislatívneho procesu Rady (OI/2/2017/TE) napriek tomu, že európska ombudsmanka požadovala odpoveď na jej odporúčania a návrhy na zlepšenia do 9. mája 2018; uznáva, že Rada pri príprave svojej odpovede uskutočňuje podstatný a dôkladný výskum, napriek tomu však naliehavo vyzýva Radu, aby rešpektovala žiadosť ombudsmanky; pripomína, že európska ombudsmanka zaslala svoje zistenia aj Európskemu parlamentu a že dva jeho výbory v súčasnosti pracujú na správe o zisteniach, a preto sa od Rady žiada, aby Európskemu parlamentu čo najskôr predložila svoju odpoveď a svoje zistenia;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek občasnej výmene informácií medzi oddeleniami Európskeho parlamentu a Rady pre oblasť nehnuteľností Rada naďalej neposkytuje podrobné informácie o svojej politike v oblasti nehnuteľností vo svojej výročnej finančnej správe; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o jej politike v oblasti nehnuteľností a súvisiacich výdavkoch a žiada o úplný prístup verejnosti k týmto informáciám ako prejav transparentnosti voči občanom Únie;

9.  opätovne žiada o predloženie správy o pokroku dosiahnutom v súvislosti s vykonávaním projektov v oblasti nehnuteľností a podrobného rozpisu dosiaľ vzniknutých nákladov; berie na vedomie uverejnenie záverečných finančných výkazov za rok 2017 – Rada Európskej únie a Európska rada z 12. júna 2018, v ktorých sú náklady na budovu Europa stanovené na 312 143 710,53 EUR;

10.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozčlenil prehľad ľudských zdrojov podľa kategórií, platových tried, rodu, štátnej príslušnosti a odbornej prípravy;

11.  víta prebiehajúce medziinštitucionálne rokovania o posilnení registra transparentnosti Únie; opakovane vyzýva na dosiahnutie úspešného výsledku rokovaní, ktorý povedie k tomu, že Rada sa pripojí k registru;

12.  opakovane žiada Radu, aby objasnila, aké opatrenia prijala na vyriešenie protiprávneho vymenovania sudcu na Súdny dvor Európskej únie(2);

13.  berie na vedomie rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno odhadnúť finančné, administratívne, ľudské ani iné dôsledky tohto vystúpenia; žiada európsku ombudsmanku a Radu, aby uskutočnili posúdenia vplyvu a do konca roka 2018 informovali Európsky parlament o ich výsledkoch;

Súčasný stav

14.  víta neformálne výmeny, ktoré sa uskutočnili medzi Európskym parlamentom a Radou s cieľom diskutovať o riešeniach súčasnej patovej situácie, pokiaľ ide o postup udeľovania absolutória; berie na vedomie, že Rada odpovedala na návrh Európskeho parlamentu o postupe udeľovania absolutória Rade 2. mája 2018 zmeneným návrhom a že po neformálnej schôdzi Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa uskutočnila 10. júla 2018, Výbor pre kontrolu rozpočtu zaslal svoju reakciu na zmenený návrh Rady 21. júla 2018; naliehavo vyzýva Radu, aby pohotovo reagovala na najnovšie návrhy Výboru pre kontrolu rozpočtu, aby mohli byť čo najskôr uplatnené nové opatrenia na udeľovanie absolutória;

15.  vyjadruje poľutovanie nad problémami, ktoré sa doteraz opakovane vyskytujú v postupoch udeľovania absolutória a ktoré vznikli v dôsledku nedostatku spolupráce zo strany Rady; poukazuje na to, že Európsky parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 z dôvodov uvedených vo svojich uzneseniach z 10. mája 2011(3), 25. októbra 2011(4), 10. mája 2012(5), 23. októbra 2012(6), zo 17. apríla 2013(7), z 9. októbra 2013(8), 3. apríla 2014(9), 23. októbra 2014(10), 27. októbra 2015(11), 27. októbra 2016(12) a 25. októbra 2017(13) a odložil svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtový rok 2016 z dôvodov uvedených vo svojom uznesení z 18. apríla 2018;

16.  berie na vedomie názor Komisie vyjadrený v januári 2014, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou nadväzujúceho postupu riešenia poznámok Európskeho parlamentu, ktoré vznesie v postupe udelenia absolutória, a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie postupu udelenia absolutória;

17.  konštatuje, že Komisia uviedla, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada stále neposkytla odpovede na otázky Európskeho parlamentu;

19.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií a že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o absolutóriu za minulé roky;

20.  zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie.

(1) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 24.
(2) Rozsudok Všeobecného súdu (odvolacia komora) z 23. januára 2018, FV/Rada Európskej únie, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
(3) Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.
(4) Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.
(5) Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.
(6) Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.
(7) Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 22.
(8) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 97.
(9) Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 26.
(10) Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.
(11) Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 49.
(12) Ú. v. EÚ L 333, 8.12.2016, s. 50.
(13) Ú. v. EÚ L 318, 2.12.2017, s. 25.

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia