Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2177(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0299/2018

Внесени текстове :

A8-0299/2018

Разисквания :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0406

Приети текстове
PDF 150kWORD 55k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година (2017/2177(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0087/2018),

—  като взе предвид своето решение от 18 април 2018 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година, както и отговора на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

—  като взе предвид действията, предприети от Генералната дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията и управителния съвет на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището след решението на Парламента от 18 април 2018 г. за отсрочване на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, което доведе до оставката на г-н Жозе Карейра от поста изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището на 6 юни 2018 г.,

—  като взе предвид изслушването на 3 септември 2018 г. и представените корективни мерки, вече предприети от новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището след назначаването му през юни 2018 г.,

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(5), и по-специално член 36 от него,

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0299/2018),

1.  не освобождава от отговорност изпълнителения директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.
(2) ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 79.
(3) OВ L 248, 3.10.2018 г., стр. 195.
(4) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година (2017/2177(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0299/2018),

А.  като има предвид, че всички децентрализирани агенции на Съюза трябва да бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството им на органи на Съюза;

Б.  като има предвид, че ролята на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност е определена в Договора за функционирането на Европейския съюз, във Финансовия регламент и в рамковия Финансов регламент;

1.  подчертава колко е важно да се действа отговорно и в съответствие с всички приложими правила и разпоредби и да има отчетност и прозрачност при изпълнението на бюджета на Съюза;

2.  припомня ролята на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, която се урежда от Договора за функционирането на Европейския съюз, от Финансовия регламент и от Правилника за дейността на ЕП;

3.  приветства факта, че първоначалното решение от 18 април 2018 г. за отсрочване на освобождаването от отговорност за финансовата 2016 година доведе до силни корективни мерки, предприети от Генералната дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Комисията, управителния съвет на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) и новия временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Службата;

4.  признава, че освен приключването на разследването на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) срещу предишното ръководство на Службата, чрез предприетите до момента корективни мерки се реагира частично на резервите, изразени от Парламента в решението му от 18 април 2018 г. за отсрочване на освобождаването от отговорност;

Текущото разследване на OLAF

5.  припомня факта, че понастоящем се провежда разследване на OLAF по отношение на няколко бивши и настоящи членове на Службата от средното и висшето управленско ниво;

6.  отбелязва със задоволство решението на управителния съвет на 6 юни 2018 г. да освободи изпълнителния директор от неговите задължения с незабавно действие; приветства назначаването на временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, който не е обект на разследването на OLAF; изразява съжаление обаче, че управителният съвет не е предприел това действие по собствена инициатива на много по-ранен етап от процеса, което е могло да предотврати забавянето на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

7.  приветства действието, което вече е предприето от временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор с цел подобряване на структурата на управление на Службата, възстановяване на прозрачността и изграждане на доверие; подчертава, че е важно да се противодейства на установените по-рано недостатъци по отношение на законосъобразността и редовността на операциите; призовава Службата да изготви всеобхватна и подробна пътна карта, представяща пътя напред; призовава освен това Службата в тази връзка да включи в пътната карта ясен план за възстановяване на доверието в ръководството, особено като се има предвид, че компетентното и ефективно управление е от ключово значение с оглед на предизвикателствата, пред които е изправена Службата като цяло, и по-специално да се погрижи за това предвиденото за 2018 г. и 2019 г. набиране и обучение на значителен брой нови служители да е на такова равнище, че да осигури на Службата добре мотивиран и висококачествен персонал, по-малко текучество и запазване на натрупаните познания и опит на персонала;

8.  призовава OLAF да информира органа по освобождаване от отговорност за резултатите от разследването веднага след приключването му;

9.  призовава комисията по бюджетен контрол на Парламента да включи констатациите от доклада на OLAF в доклада за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. на Службата и по този начин да осигури пълното изпълнение на евентуални нови препоръки към Службата;

Основание за изразяване на становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции

10.  припомня направените от Сметната палата („Палатата“) съществени констатации във връзка с две от петте големи процедури за възлагане на обществени поръчки от 2016 г., за които са извършени плащания през въпросната година, което показва липса на стриктност в процедурите за възлагане на обществени поръчки на Службата;

11.  очаква да бъдат предприети всички възможни действия за възстановяване на неправомерните плащания от бюджета през финансовата 2016 година: 920 561 EUR (процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на пътнически услуги) и 592 273 EUR (рамков договор за предоставяне на междинни услуги в подкрепа на действията на Службата в отговор на миграционната криза);

12.  отново изразява загриженост във връзка с тенденцията при разходите за възстановяване на пътни разноски; отбелязва, че през 2014 г. са възстановени разноски в размер на 997 506 EUR, през 2015 г. възстановяванията възлизат на 987 515 EUR, а през 2016 г. — на 1 012 147 EUR; отбелязва, че участниците от категория „А“ изпълняват специфични задачи по време на заседанията; отбелязва спада във възстановяванията на разноските по категория „А“ от 69% през 2014 г. на 52% през 2015 г. и 37% през 2016 г.; изразява загриженост относно явното несъответствие между повишеното работно натоварване за Службата и по-малкия брой участници от категория „A“; подчертава, че увеличението на възстановените пътни разноски и намаляването на броя на участниците от категория „А“ може да е знак за произволна схема за възстановяване на разноски;

13.  отбелязва отново, че работната програма на Службата включва нейните дейности по оперативна подкрепа за „горещите точки“ в някои държави членки; подчертава важността на тази дейност и изтъква по-широките последици за целия Съюз, ако задачите не са надлежно планирани, управлявани и изпълнени; настоятелно призовава служителите на Службата надлежно да изпълняват своите задължения по отношение на административните въпроси и работата на място;

14.  изразява съжаление за вредите, нанесени на имиджа на Службата от разкриването на грешките в гореспоменатите процедури за възлагане на обществени поръчки; отново заявява, че ефективен контрол може да се гарантира само при пълна прозрачност на тези процедури;

15.  приветства изготвените от Службата планове за действие за отстраняване на установените от Палатата проблеми, а именно:

   процедурата за възлагане на обществени поръчки за предоставяне на пътнически услуги (пътническа агенция FCM) е била заменена с открита тръжна процедура, която е била завършена и е довела до сключването на нов договор;
   рамковият договор за временни услуги в Гърция (Рандщад) е бил заменен с открита тръжна процедура, която е била завършена и е довела до сключването на нов договор;

16.  приветства предприетите от Службата мерки за укрепване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по-специално включването на висши служители и допълнителен помощен персонал в сектора на обществените поръчки;

o
o   o

17.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 18 април 2018 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) OВ L 248, 3.10.2018 г., стр. 393.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност