Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2177(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0299/2018

Předložené texty :

A8-0299/2018

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0406

Přijaté texty
PDF 154kWORD 47k
Středa, 24. října 2018 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

–  s ohledem na kroky, které podnikly generální ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci a správní rada Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu v návaznosti na rozhodnutí Parlamentu ze dne 18. dubna 2018 odložit rozhodnutí o udělení absolutoria, které vyústilo v odstoupení pana José Carreiry z funkce výkonného ředitele úřadu dne 6. června 2018;

–  s ohledem na slyšení konané dne 3. září 2018 a na představená nápravná opatření, která již začal realizovat nový dočasný výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu od svého jmenování v červnu 2018;

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení článek 208,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 36,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0299/2018),

1.  odmítá udělit absolutorium výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 195.
(4) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2018 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0299/2018),

A.  vzhledem k tomu, že všechny decentralizované agentury Unie by měly být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie za prostředky, které jim byly jakožto institucím Unie svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria je vymezena ve Smlouvě o fungování Evropské unie, ve finančním nařízení a v rámcovém finančním nařízení;

1.  zdůrazňuje, že při plnění rozpočtu Unie je důležité počínat si obezřetně, odpovědně a transparentně a postupovat v souladu se všemi příslušnými pravidly a nařízeními;

2.  připomíná úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje Smlouva o fungování Evropské unie, finanční nařízení a jednací řád Parlamentu;

3.  vítá skutečnost, že v reakci na původní rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018, kterým se odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria na rozpočtový rok 2016, přijali generální ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci, výkonná rada a nový dočasný výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu důkladná nápravná opatření;

4.  konstatuje, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „úřad OLAF“) uzavřel vyšetřování předchozího vedení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad EASO“) a že dosud přijatá nápravná opatření částečně reagují na výhrady, které Parlament uvedl ve svém rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018, kterým se odkládá udělení absolutoria;

Vyšetřování vedená úřadem OLAF

5.  připomíná, že úřad OLAF vede vyšetřování proti několika bývalým a současným členům úřadu EASO, kteří zastávají střední a vysoké řídící funkce;

6.  s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu EASO ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění výkonného ředitele; vítá, že na jeho místo byl jmenován dočasný výkonný ředitel, který není vyšetřován úřadem OLAF; s politováním však konstatuje, že správní rada nepřijala toto rozhodnutí z vlastní iniciativy mnohem dříve, protože by tak nedošlo v postupu udělování absolutoria k prodlevám;

7.  vítá opatření, která již dočasný výkonný ředitel přijal ke zlepšení správní struktury úřadu, obnovení transparentnosti a vybudování důvěry; zdůrazňuje, že je důležité odstranit zjištěné nedostatky, pokud jde o legalitu a správnost operací; vyzývá úřad, aby připravil komplexní a podrobný harmonogram dalších opatření; v této souvislosti dále úřad EASO vyzývá, aby do tohoto harmonogramu zahrnul jasný plán na obnovu důvěry ve vedení a aby měl především na paměti, že způsobilé a efektivní vedení má klíčový význam vzhledem k výzvám, jimž úřad obecně čelí, a aby zajistil takovou úroveň náboru značného počtu nových zaměstnanců a jejich školení, které jsou plánovány na roky 2018 a 2019, aby měl k dispozici velmi motivovaný a vysoce kvalitní personál a aby snížil fluktuaci zaměstnanců a udržel si jejich odborné vědomosti a zkušenosti;

8.  vyzývá úřad OLAF, aby ihned po uzavření vyšetřování informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o jeho výsledku;

9.  vyzývá Výbor EP pro rozpočtovou kontrolu, aby zjištění uvedená ve zprávě úřadu OLAF zapracoval do zprávy o udělení absolutoria úřadu EASO za rok 2017, a tak zajistil, aby byla případná nová doporučení provedena úřadem EASO v plném rozsahu;

Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

10.  připomíná závažná zjištění, jež učinil Účetní dvůr v souvislosti se dvěma z pěti důležitých zadávacích řízení z roku 2016, u nichž byly platby provedeny v průběhu uvedeného roku, což prokazuje nedůslednost při zadávacích řízeních úřadu EASO;

11.  očekává, že budou přijata všechna možná opatření ke zpětnému získání neoprávněných plateb provedených v rozpočtovém roce 2016: 920 561 EUR (zadávací řízení na poskytování přepravních služeb) a 592 273 EUR (rámcová smlouva na dočasné služby, které měly úřad EASO podporovat při řešení migrační krize);

12.  zůstává znepokojen vývojem nákladů na úhradu cestovních výloh; konstatuje, že v roce 2014 byly proplaceny výlohy ve výši 997 506 EUR, v roce 2015 ve výši 987 515 EUR a v roce 2016 až ve výši 1 012 147 EUR; bere na vědomí, že účastnící, kteří spadají do kategorie A, vykonávají během schůzí zvláštní úkoly; shledává, že proplácené výlohy v kategorii A se snížily – z 69 % v roce 2014 klesly na 52 % v roce 2015 a na 37 % v roce 2016; je znepokojen zjevným nepoměrem mezi větším pracovním zatížením úřadu EASO a nižším počtem účastníků kategorie A; upozorňuje na skutečnost, že vyšší objem uhrazených cestovních výloh a pokles počtu účastníků kategorie A mohou poukazovat na nahodilé proplácení nákladů;

13.  opět konstatuje, že pracovní program úřadu EASO zahrnuje operační podpůrné činnosti úřadu v „hotspotech“ v některých členských státech; poukazuje na význam těchto činností a na dalekosáhlé důsledky pro celou Unii, pokud tyto úkoly nebudou řádně plánovány, řízeny a prováděny; naléhá na zaměstnance úřadu, aby řádně vykonávali své administrativní povinnosti a úkoly při práci v terénu;

14.  vyjadřuje politování nad tím, že pověst úřadu EASO byla poškozena kvůli nedostatkům zjištěným ve výše uvedených zadávacích řízeních; připomíná, že účinnou kontrolu lze zajistit pouze tehdy, budou-li tyto postupy zcela transparentní;

15.  vítá akční plány, které úřad EASO vypracoval v reakci na problémy zjištěné Účetním dvorem, konkrétně:

   zadávací řízení na poskytování přepravních služeb (cestovní agentura FCM) bylo nahrazeno otevřeným nabídkovým řízením, které bylo ukončeno a vedlo k uzavření nové smlouvy;
   rámcová smlouva pro poskytování dočasných služeb v Řecku (Randstad) byla nahrazena otevřeným nabídkovým řízením, které bylo ukončeno a vedlo k uzavření nové smlouvy;

16.  vítá nová opatření úřadu EASO, která mají zefektivnit zadávací řízení, zejména přidělení vysokých úředníků a dodatečných podpůrných zaměstnanců na zadávání zakázek;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018 o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur(1).

(1) Úř. věst. L 248, 3.10.2018, s. 393.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí