Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2177(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0299/2018

Indgivne tekster :

A8-0299/2018

Forhandlinger :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0406

Vedtagne tekster
PDF 141kWORD 52k
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg
Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2018 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 (2017/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016, med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed(2) og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018(3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og svarene fra den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor,

–  der henviser til de foranstaltninger, der er truffet af Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender, og bestyrelsen for Det Europæiske Asylstøttekontor, der følger Parlamentets beslutning af 18. april 2018 om udsættelse af den decharge, der medførte, at José Carreira trådte tilbage fra stillingen som administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor den 6. juni 2018,

–  der henviser til høringen den 3. september 2018 og til de korrigerende foranstaltninger, der allerede er truffet af den nye fungerende administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor siden hans udnævnelse i juni 2018,

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(4), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(5), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0299/2018),

1.  nægter at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for gennemførelsen af støttekontorets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 79.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 79.
(3) EUT L 248 af 3.10.2018, s. 195.
(4) EFT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(5) EFT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(6) EFT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Forslag til Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2018 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 (2017/2177(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0299/2018),

A.  der henviser til, at alle Unionens decentrale agenturer bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for EU-borgerne for de midler, de som EU-organer er blevet betroet;

B.  der henviser til, at Parlamentets rolle i forbindelse med decharge er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), i finansforordningen og i rammefinansforordningen;

1.  understreger betydningen af på en ansvarlig og gennemsigtig måde og i overensstemmelse med alle relevante regler og bestemmelser at handle ansvarligt i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget;

2.  minder om den rolle, som Parlamentet spiller i forbindelse med dechargeproceduren, som er reguleret i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finansforordningen og Parlamentets forretningsorden;

3.  glæder sig over, at den oprindelige afgørelse af 18. april 2018 om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 førte til strenge korrigerende foranstaltninger truffet af Kommissionens Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender, bestyrelsen for Det Europæiske Asylstøttekontor ("støttekontoret") og støttekontorets nye fungerende administrerende direktør;

4.  erkender, at bortset fra afslutningen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs (OLAF) undersøgelse af støttekontorets tidligere ledelse har de foranstaltninger, der hidtil er truffet, taget delvist hensyn til de forbehold, Parlamentet havde fremsat i sin afgørelse af 18. april 2018 om udsættelse af decharge;

Den igangværende undersøgelse inden for OLAF

5.  minder om, at der i øjeblikket pågår en OLAF-undersøgelse vedrørende flere tidligere og nuværende medlemmer af støttekontoret, der varetager stillinger på mellemste eller øverste ledelsesniveau;

6.  bemærker med tilfredshed afgørelsen fra bestyrelsen den 6. juni 2018 om at fritage den administrerende direktør fra tjenesten med øjeblikkelig virkning; glæder sig over udpegelsen af en fungerende administrerende direktør, som ikke er genstand for OLAF's undersøgelse; beklager imidlertid, at bestyrelsen ikke tog dette skridt på eget initiativ meget tidligere i processen, hvilket ville have undgået forsinkelsen i dechargeproceduren;

7.  glæder sig over den indsats, som den fungerende administrerende direktør allerede har gjort for at forbedre støttekontorets forvaltningsstruktur, genskabe gennemsigtigheden og opbygge tilliden; understreger betydningen af at modvirke de tidligere afslørede mangler med hensyn til transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed; opfordrer støttekontoret til at udarbejde en omfattende og detaljeret køreplan for det videre forløb; anmoder i denne forbindelse endvidere støttekontoret om i køreplanen at medtage en klar plan for genoprettelse af tilliden til forvaltningen, navnlig i betragtning af, at kompetent og effektiv forvaltning er vigtig forud for de udfordringer, som støttekontoret står over for i almindelighed, og navnlig for at sikre, at rekruttering og uddannelse af det store antal nye medarbejdere forventet i 2018 og 2019 er af et sådant omfang, at støttekontoret vil have et velmotiveret og veluddannet personale til sin rådighed, og at der vil være mindre udskiftning i personalet, og dets viden og erfaring bevares i videst mulige omfang;

8.  opfordrer OLAF til at underrette dechargemyndigheden om resultatet af undersøgelsen, så snart den er afsluttet;

9.  opfordrer Parlamentets Budgetkontroludvalg til at indarbejde resultaterne af OLAF's beretning i støttekontorets beretning om decharge for 2017 og dermed sikre, at eventuelle nye henstillinger til støttekontoret gennemføres fuldt ud;

Grundlag for en erklæring med forbehold om de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

10.  minder om de undersøgelsesresultater, som Revisionsretten anførte i forbindelse med to af de fem større udbudsprocedurer i 2016, der førte til betalinger i løbet af året, hvilket vidner om manglende stringens i støttekontorets udbudsprocedurer;

11.  forventer, at alle de mulige foranstaltninger vil blive truffet for at inddrive uretmæssigt udbetalte beløb fra regnskabsåret 2016: 920 561 EUR (procedure for indgåelse af aftaler om levering af rejsetjenesteydelser) og 592 273 EUR (rammeaftale om foreløbige tjenester til støtte for dens reaktion på migrationskrisen);

12.  er fortsat bekymret over udviklingen i udgifter til rejsegodtgørelse; bemærker, at der i 2014 blev godtgjort 997 506 EUR, i 2015 987 515 EUR, og i 2016 1 012 147 EUR; bemærker, at deltagere, der falder under kategori A, har specifikke opgaver i forbindelse med møder; bemærker nedgangen i kategori "A"-godtgørelser, som faldt fra 69 % i 2014 til 52 % i 2015 og 37 % i 2016; er bekymret over den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem støttekontorets øgede arbejdsbyrde og de færre kategori A-deltagere; understreger, at stigningen i godtgørelse af rejseudgifter og nedgangen i antallet af deltagere i kategori A kan tyde på, at der er tale om en vilkårlig godtgørelsesordning;

13.  bemærker, at støttekontorets arbejdsprogram omfatter de operationelle støtteaktiviteter i brændpunktsområder i nogle medlemsstater; understreger betydningen af denne aktivitet og de bredere konsekvenser for hele Unionen, hvis opgaverne ikke planlægges, forvaltes og gennemføres på behørig vis; opfordrer indtrængende støttekontorets medarbejdere til at påtage sig deres ansvar i forbindelse med administrative spørgsmål og arbejde på stedet;

14.  beklager den skade, som støttekontoret har lidt som følge af de fejl, der er konstateret i ovennævnte udbudsprocedurer; gentager, at en effektiv kontrol kun kan sikres, når disse procedurer er fuldstændigt gennemsigtige;

15.  glæder sig over de handlingsplaner, som støttekontoret har udarbejdet for at afhjælpe de problemer, som Revisionsretten har påpeget, nemlig at:

   udbudsproceduren om levering af rejseydelser (FCM-rejsebureauet) blev erstattet af en åben udbudsprocedure, som blev afsluttet og førte til indgåelsen af en ny kontrakt
   rammekontrakten om midlertidige tjenesteydelser i Grækenland (Randstad) blev erstattet af en åben udbudsprocedure, som blev afsluttet og førte til indgåelsen af en ny kontrakt;

16.  glæder sig over de foranstaltninger, som støttekontoret har truffet for at styrke udbudsprocedurerne, navnlig tilføjelsen af ledende medarbejdere og yderligere støttepersonale til sektoren for offentlige udbud;

o
o   o

17.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 18. april 2018(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT L 248 af 3.10.2018, s. 393.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik