Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2177(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0299/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0299/2018

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0406

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 152kWORD 54k
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016, και την απάντηση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,

–  έχοντας υπόψη τα μέτρα που έλαβε η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής και το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018 που αναβάλλει τη χορήγηση απαλλαγής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την παραίτηση του κ. José Carreira από τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στις 6 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ακρόαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2018 και τα διορθωτικά μέτρα που έχει ήδη λάβει ο νέος προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο από τον διορισμό του τον Ιούνιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(5), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0299/2018),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον νέο προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.
(2) ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.
(3) ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 195.
(4) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(5) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 (2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0299/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους ως οργανισμών της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον δημοσιονομικό κανονισμό - πλαίσιο·

1.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να ενεργεί ο οργανισμός με υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, και σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανόνες και κανονισμούς κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

2.  υπενθυμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, όπως διέπεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον Κανονισμό του·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η αρχική απόφαση της 18ης Απριλίου 2018 με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 είχε ως αποτέλεσμα τη λήψη αυστηρών διορθωτικών μέτρων από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») και τον νέο προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή της Υπηρεσίας·

4.  αναγνωρίζει ότι, εκτός από την ολοκλήρωση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εις βάρος της προηγούμενης ηγεσίας της Υπηρεσίας, τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα έχουν εν μέρει ανταποκριθεί στις επιφυλάξεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στην απόφασή του της 18ης Απριλίου 2018, με την οποία αναβλήθηκε η χορήγηση απαλλαγής·

Η υπό εξέλιξη έρευνα της OLAF

5.  υπενθυμίζει το γεγονός ότι βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη έρευνα της OLAF όσον αφορά διάφορα πρώην και νυν μέλη της Υπηρεσίας, που κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στις 6 Ιουνίου 2018 βάσει της οποίας ο εκτελεστικός διευθυντής αποδεσμεύεται από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ· επικροτεί τον διορισμό προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή που δεν συνδέεται με την έρευνα της OLAF· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έλαβε αυτό το μέτρο με δική του πρωτοβουλία πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί η καθυστέρηση της διαδικασίας απαλλαγής·

7.  χαιρετίζει τη δράση που έχει ήδη αναλάβει ο προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής προκειμένου να βελτιωθεί η δομή διακυβέρνησης της Υπηρεσίας, να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο παρελθόν ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων· καλεί την Υπηρεσία να καταρτίσει πλήρη και αναλυτικό χάρτη πορείας που θα παρουσιάζει τις μελλοντικές ενέργειες· επιπλέον, καλεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο αυτό να συμπεριλάβει στον χάρτη πορείας ένα σαφές σχέδιο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη διοίκηση, δεδομένου ότι η ικανή και αποτελεσματική διοίκηση έχει καθοριστική σημασία ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία γενικά, και ιδίως να διασφαλίσει ότι η πρόσληψη και η κατάρτιση σημαντικού αριθμού νέων υπαλλήλων που προβλέπεται για το 2018 και το 2019 είναι τέτοιου επιπέδου ώστε η Υπηρεσία να έχει στη διάθεσή της αφοσιωμένο προσωπικό υψηλής ποιότητας και ότι θα υπάρχει χαμηλότερο ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού και οι γνώσεις και η εμπειρία του θα διατηρηθούν·

8.  καλεί την OLAF να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας μόλις αυτή ολοκληρωθεί·

9.  καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να ενσωματώσει τα πορίσματα της έκθεσης της OLAF στην έκθεση απαλλαγής της Υπηρεσίας για το 2017 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή πιθανών νέων συστάσεων προς την Υπηρεσία·

Βάση για τη θεμελίωση της γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

10.  υπενθυμίζει τις σημαντικές διαπιστώσεις στις οποίες προέβη το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με δύο από πέντε σημαντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που κινήθηκαν το 2016, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του εν λόγω έτους, πράγμα που καταδεικνύει έλλειψη αυστηρότητας όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων από την Υπηρεσία·

11.  προσδοκά ότι θα ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για την ανάκτηση παράτυπων πληρωμών από το δημοσιονομικό έτος 2016: 920 561 EUR (διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών) και 592 273 EUR (σύμβαση πλαίσιο για προσωρινή παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης)·

12.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την εξέλιξη του κόστους επιστροφής εξόδων ταξιδίου· σημειώνει ότι οι επιστροφές ανήλθαν σε 997 506 EUR το 2014, σε 987 515 EUR το 2015 και σε 1 012 147 EUR το 2016· επισημαίνει ότι οι συμμετέχοντες που εμπίπτουν στην κατηγορία Α έχουν να εκπληρώσουν ειδικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων· σημειώνει τη μείωση των επιστροφών κατηγορίας Α, οι οποίες μειώθηκαν από 69 % το 2014 σε 52 % το 2015 και σε 37 % το 2016· ανησυχεί για την προφανή διαφορά μεταξύ αυξημένου φόρτου εργασίας για την Υπηρεσία και μείωσης των συμμετεχόντων που εμπίπτουν στην κατηγορία Α· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των επιστροφών εξόδων ταξιδιού και η μείωση των συμμετεχόντων κατηγορίας Α μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι πρόκειται για ένα αυθαίρετο σύστημα επιστροφής εξόδων·

13.  επισημαίνει εκ νέου ότι το πρόγραμμα εργασίας της Υπηρεσίας περιλαμβάνει δραστηριότητες επιχειρησιακής υποστήριξης της Υπηρεσίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης («hotspots») σε ορισμένα κράτη μέλη· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εν λόγω δραστηριότητα και τονίζει τις ευρύτερες συνέπειες για ολόκληρη την Ένωση εάν τα καθήκοντα δεν σχεδιάζονται, δεν αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και δεν εκτελούνται δεόντως· παροτρύνει έντονα το προσωπικό της Υπηρεσίας να ανταποκρίνεται προσηκόντως στις ευθύνες του σε ό, τι αφορά τα διοικητικά θέματα και τις επιτόπιες εργασίες·

14.  εκφράζει τη λύπη του για τη ζημία που υπέστη η εικόνα της Υπηρεσίας από τα λάθη που εντοπίστηκαν στις προαναφερθείσες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· υπενθυμίζει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις εν λόγω διαδικασίες·

15.  χαιρετίζει τα σχέδια δράσης που καταρτίστηκαν από την Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημάνθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συγκεκριμένα:

   η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (γραφείο ταξιδίων FCM) αντικαταστάθηκε από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού η οποία ολοκληρώθηκε και οδήγησε στη σύναψη νέας σύμβασης·
   η σύμβαση-πλαίσιο για την προσωρινή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα (Randstad) αντικαταστάθηκε από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού η οποία ολοκληρώθηκε και οδήγησε στη σύναψη νέας σύμβασης·

16.  επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η Υπηρεσία για να ενισχύσει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ιδιαίτερα την προσθήκη υψηλόβαθμων υπαλλήλων και πρόσθετου προσωπικού στήριξης στον τομέα σύναψης συμβάσεων·

o
o   o

17.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 393.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου