Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2177(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0299/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0299/2018

Keskustelut :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0406

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 42k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 24. lokakuuta 2018 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan tarkastuslausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 tekemänsä päätöksen(3), jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan vastaukset,

–  ottaa huomioon toimet, joita komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston hallintoneuvosto ovat toteuttaneet sen jälkeen, kun parlamentti päätti 18. huhtikuuta 2018 lykätä päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä, minkä seurauksena José Carreira erosi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan tehtävästä 6. kesäkuuta 2018;

–  ottaa huomioon 3. syyskuuta 2018 pidetyn kuulemistilaisuuden ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston uuden väliaikaisen pääjohtajan esittelemät korjaavat toimenpiteet, joita on toteutettu sen jälkeen kun hänet nimitettiin tehtäväänsä kesäkuussa 2018;

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(4) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(5) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0299/2018),

1.  epää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalta vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1) EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) EUVL C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) EUVL L 248, 3.10.2018, s. 195.
(4) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2018, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 (2017/2177(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0299/2018),

A.  katsoo, että kaikkien unionin erillisvirastojen olisi toimittava avoimesti ja oltava kaikin puolin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin eliminä uskotuista varoista;

B.  toteaa, että parlamentin rooli vastuuvapausmenettelyssä on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa, varainhoitoasetuksessa ja varainhoidon puiteasetuksessa;

1.  korostaa pitävänsä tärkeänä, että unionin talousarviota toteutetaan vastuullisesti ja avoimesti ja kaikkien asiaankuuluvien sääntöjen ja määräysten mukaisesti;

2.  palauttaa mieliin parlamentin roolin vastuuvapausmenettelyssä, sellaisena kuin sitä säännellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella, varainhoitoasetuksella ja parlamentin työjärjestyksellä;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että 18. huhtikuuta 2018 tehty ensimmäinen päätös, jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, johti komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, jäljempänä ’virasto’, hallintoneuvoston ja viraston uuden väliaikaisen pääjohtajan toteuttamiin voimakkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin;

4.  toteaa, että vaikka Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusta aiemman pääjohtajan toiminnasta ei ole saatettu päätökseen, tähän mennessä toteutetut korjaavat toimenpiteet ovat vastanneet osittain varaumiin, jotka parlamentti esitti 18. huhtikuuta 2018 tekemässään päätöksessä vastuuvapauden myöntämisen lykkäämisestä;

OLAFin meneillään oleva tutkimus

5.  palauttaa mieliin, että OLAFin meneillään oleva tutkimus koskee useita Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston entisiä ja nykyisiä keskijohdon tai ylimmän johdon jäseniä;

6.  panee tyytyväisenä merkille viraston hallintoneuvoston 6. kesäkuuta 2018 tekemän päätöksen vapauttaa viraston pääjohtaja tehtävistään välittömästi; pitää myönteisenä väliaikaisen pääjohtajan nimitystä, ja toteaa, että OLAFin tutkimus ei koske häntä; pitää kuitenkin valitettavana, että hallintoneuvosto ei toteuttanut tätä toimenpidettä omasta aloitteestaan huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa menettelyä, jolloin vastuuvapausmenettely ei olisi viivästynyt;

7.  suhtautuu myönteisesti väliaikaisen pääjohtajan jo toteuttamiin toimiin, joiden tarkoituksena oli parantaa viraston hallintorakennetta, palauttaa avoimuus ja rakentaa luottamusta; korostaa, että on tärkeää ehkäistä toimien laillisuudessa ja sääntöjenmukaisuudessa aiemmin havaittuja puutteita; kehottaa virastoa valmistelemaan tulevia toimia koskevan kattavan ja yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman; kehottaa virastoa lisäksi sisällyttämään etenemissuunnitelmaan selkeän suunnitelman, jolla palautetaan luottamus hallintoon, sillä pätevä ja tehokas hallinnointi on erityisen keskeisessä asemassa viraston yleisesti kohtaamia haasteita silmällä pitäen, ja kehottaa erityisesti varmistamaan, että vuosina 2018 ja 2019 otetaan palvelukseen ja koulutetaan riittävästi uutta henkilöstöä, jotta virastolla on käytettävissään hyvin motivoitunutta ja korkeatasoista henkilöstöä, ja että henkilöstön vaihtuvuus saadaan vähenemään, jotta säilytetään henkilöstön tietämys ja kokemus;

8.  kehottaa OLAFia ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tutkimuksen tuloksista heti tutkimuksen päätyttyä;

9.  kehottaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään OLAFin kertomuksen sisältämät havainnot virastoa koskevaan vuoden 2017 vastuuvapausmietintöön ja varmistamaan siten, että virastolle mahdollisesti annettavat uudet suositukset pannaan täysimääräisesti täytäntöön;

Perustelut varauman sisältävälle lausunnolle tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)

10.  palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen olennaiset havainnot, jotka liittyivät kahteen vuoden 2016 viidestä merkittävästä hankintamenettelystä, joista aiheutui kyseisenä vuonna maksuja, ja toteaa niiden osoittavan, että viraston hankintamenettelyjen kurinalaisuudessa oli puutteita;

11.  odottaa, että toteutetaan kaikki mahdolliset toimet vuoden 2016 talousarviosta suoritettujen sääntöjenvastaisten maksujen takaisinperimiseksi: 920 561 euroa (matkustuspalvelujen tarjoamista koskeva hankintamenettely) ja 592 273 euroa (puitesopimus tilapäispalveluista viraston toiminnan tukemiseksi muuttoliikekriisin hoitamisessa);

12.  panee yhä huolestuneena merkille matkakulujen korvausten kehityksen; toteaa, että vuonna 2014 korvauksia maksettiin 997 506 euroa, vuonna 2015 niitä maksettiin 987 515 euroa ja vuonna 2016 luku oli 1 012 147 euroa; toteaa, että luokkaan A kuuluvilla osanottajilla on erityistehtäviä kokouksissa; panee merkille luokan A korvausten vähenemisen: niiden osuus laski 69 prosentista vuonna 2014 52 prosenttiin vuonna 2015 ja 37 prosenttiin vuonna 2016; panee huolestuneena merkille ilmeisen ristiriidan, joka aiheutuu viraston lisääntyneestä työmäärästä ja luokkaan A kuuluvien osallistujien määrän vähenemisestä; korostaa, että korvattujen matkakulujen määrän kasvu ja luokan A osallistujien määrän lasku voi olla osoitus sattumanvaraisesta korvausjärjestelmästä;

13.  toteaa jälleen kerran, että viraston työohjelma sisältää operatiivisia tukitoimia joidenkin jäsenvaltioiden hotspot-alueilla; korostaa tämän toiminnan merkitystä ja painottaa, että koko unionille aiheutuu laajoja seurauksia, mikäli näitä tehtäviä ei suunnitella, hallinnoida ja toteuteta asianmukaisesti; kehottaa painokkaasti viraston henkilöstöä hoitamaan asianmukaisesti hallinnollisia tehtäviä ja kenttätyötä koskevat velvollisuutensa;

14.  pitää valitettavana edellä mainituissa hankintamenettelyissä paljastuneiden virheiden aiheuttamaa vahinkoa viraston julkisuuskuvalle; palauttaa mieliin, että tehokas valvonta voidaan varmistaa yksinomaan näiden menettelyjen täydellisellä avoimuudella;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on laatinut toimintasuunnitelmat seuraavien tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien ongelmien ratkaisemiseksi:

   matkustuspalvelujen (FCM-matkatoimisto) tarjoamista koskeva hankintamenettely korvattiin avoimella tarjousmenettelyllä, joka saatiin päätökseen ja johti uuden sopimuksen tekemiseen;
   tilapäispalveluja Kreikassa (Randstad) koskeva puitesopimus korvattiin avoimella tarjousmenettelyllä, joka saatiin päätökseen ja johti uuden sopimuksen tekemiseen;

16.  pitää myönteisenä viraston toteuttamia toimia, joilla tehostetaan hankintamenettelyjä ja erityisesti ylempien toimihenkilöiden ja tukihenkilöstön lisäämistä hankinta-alalle;

o
o   o

17.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 18. huhtikuuta 2018(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1) EUVL L 248, 3.10.2018, s. 393.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö