Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2177(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0299/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0299/2018

Rasprave :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0406

Usvojeni tekstovi
PDF 144kWORD 52k
Srijeda, 24. listopada 2018. - Strasbourg
Razrješnica za 2016.: Europski potporni ured za azil (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 24. listopada 2018. o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. (2017/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 - C8-0087/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 18. travnja 2018.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2016. i odgovore izvršnog direktora Europskog potpornog ureda za azil,

–  uzimajući u obzir mjere koje su Glavna uprava Komisije za migracije i unutarnje poslove i upravni odbor Europskog potpornog ureda za azil poduzeli nakon Odluke Parlamenta od 18. travnja 2018. o odgodi razrješnice, uslijed kojih je 6. lipnja 2018. José Carreira podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora Europskog potpornog ureda za azil;

–  uzimajući u obzir saslušanje od 3. rujna 2018. i predstavljene korektivne mjere koje je već poduzeo novi privremeni izvršni direktor Europskog potpornog ureda za azil od svojega imenovanja u lipnju 2018.;

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0299/2018),

1.  odbija dati razrješnicu izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 417, 6.12.2017., str. 79.
(2) SL C 417, 6.12.2017., str. 79.
(3) SL L 248, 3.10.2018., str. 195.
(4) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(5) SL L 132, 29.5.2010., str. 11.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 24. listopada 2018. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. (2017/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0299/2018),

A.  budući da bi sve decentralizirane agencije Unije trebale biti transparentne i u potpunosti odgovorne prema građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao tijelima Unije;

B.  budući da je uloga Parlamenta u pogledu razrješnice utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Financijskoj uredbi i Okvirnoj financijskoj uredbi;

1.  ističe važnost odgovornog i transparentnog djelovanja pri izvršavanju proračuna Unije, u skladu s relevantnim pravilima i propisima;

2.  podsjeća na ulogu Parlamenta u postupku davanja razrješnice, utvrđenu Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Financijskom uredbom i njegovim Poslovnikom;

3.  pozdravlja činjenicu da je prvotna odluka od 18. travnja 2018. o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2016. rezultirala strogim korektivnim mjerama koje su poduzeli Glavna uprava Komisije za migracije i unutarnje poslove, upravni odbor Europskog potpornog ureda za azil („Ured”) i novi privremeni izvršni direktor Ureda;

4.  uviđa da su, neovisno o dovršetku istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) o prethodnom vodstvu Ureda, korektivne mjere koje su dosad poduzete djelomični odgovor na zadrške koje je Parlament izrazio u svojoj odluci od 18. travnja 2018. o odgodi razrješnice;

Tekuća istraga koju provodi OLAF

5.  podsjeća na činjenicu da je u tijeku istraga OLAF-a u vezi s nekoliko bivših i sadašnjih članova Ureda na srednjim ili višim rukovoditeljskim pozicijama;

6.  sa zadovoljstvom prima na znanje odluku upravnog odbora od 6. lipnja 2018. o razrješenju dužnosti izvršnog direktora, koje je odmah stupilo na snagu; pozdravlja imenovanje privremenog izvršnog direktora, koji nije predmet istrage OLAF-a; međutim, izražava žaljenje zbog činjenice da upravni odbor nije na vlastitu inicijativu poduzeo tu mjeru mnogo ranije, čime bi se spriječila odgoda u postupku davanja razrješnice;

7.  pozdravlja mjere koje je privremeni izvršni direktor već poduzeo kako bi poboljšao upravljačku strukturu Ureda, ponovno uspostavio transparentnost i izgradio povjerenje; ističe važnost rješavanja pitanja prethodno otkrivenih manjkavosti u zakonitosti i pravilnosti transakcija; poziva Ured da pripremi sveobuhvatan i detaljan plan u kojem će predstaviti daljnje korake; nadalje, u tom kontekstu poziva Ured da u taj plan uključi jasne korake za ponovnu uspostavu povjerenja u vodstvo, posebice imajući u vidu da je sposobno i učinkovito vodstvo ključno za nošenje s izazovima s kojima se Ured općenito suočava, te da se posebno pobrine za to da zapošljavanje i osposobljavanje predviđenog znatnog broja novih članova osoblja u 2018. i 2019. budu na razini koja omogućava Uredu da na raspolaganju ima motivirano i kvalitetno osoblje te da dolazi do što manje fluktuacije osoblja, čije bi znanje i iskustvo u tom slučaju bili zadržani;

8.  poziva OLAF da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu istrage čim bude završena;

9.  poziva Odbor za proračunski nadzor Parlamenta da u izvješće o razrješnici Ureda za 2017. uvrsti zaključke iz izvješća OLAF-a te da se time pobrine za cjelovitu provedbu mogućih novih preporuka Uredu;

Osnova za uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija

10.  podsjeća na to da je u svojem izvješću Revizorski sud donio važne zaključke u vezi s dvama od pet većih postupaka javne nabave iz 2016. za koje su plaćanja izvršena tijekom te godine, što pokazuje nedostatak strogosti u postupcima javne nabave koje Ured provodi;

11.  očekuje da će se poduzeti sve moguće mjere kako bi se povratila nepravilna plaćanja iz proračunske godine 2016.: 920 561 EUR (postupak javne nabave za pružanje usluga putovanja) i 592 273 EUR (okvirni ugovor za privremene usluge u svrhu potpore njegovu odgovoru na migracijsku krizu);

12.  i dalje izražava zabrinutost zbog iznosa naknada za putne troškove; napominje da su naknade iznosile 997 506 EUR 2014., 987 515 EUR 2015. i 1 012 147 EUR 2016.; napominje da sudionici koji ulaze u kategoriju A imaju posebne zadaće za vrijeme sastanaka; konstatira smanjenje naknada za kategoriju A, koja su sa 69 % 2014. pale na na 52 % 2015. i 37 % 2016.; izražava zabrinutost zbog očite nedosljednosti između većeg radnog opterećenja Ureda i manje sudionika kategorije A; ističe da povećanje naknada za putne troškove i smanjenje sudionika kategorije A upućuju na mogućnost nesustavne isplate naknada;

13.  ponovno napominje da program rada Ureda uključuje aktivnosti operativne potpore u žarišnim točkama u nekim državama članicama; ističe važnost tih aktivnosti i naglašava dalekosežne posljedice za cijelu Uniju ne budu li zadaće adekvatno planirane, upravljane i izvršene; snažno potiče osoblje Ureda da propisno preuzmu svoje odgovornosti u vezi s administrativnim pitanjima i radom na terenu;

14.  izražava žaljenje zbog negativne predodžbe o Uredu zbog pogrešaka pronađenih u spomenutim postupcima javne nabave; ponavlja da se učinkovita kontrola može zajamčiti samo kada su ti postupci u potpunosti transparentni;

15.  pozdravlja akcijske planove koje je Ured izradio kako bi riješio probleme koje je utvrdio Revizorski sud, točnije:

   postupak javne nabave za pružanje usluga putovanja (putnička agencija FCM) zamijenjen je otvorenim natječajnim postupkom koji je dovršen i koji je doveo do sklapanja novog ugovora
   okvirni ugovor o pružanju privremenih usluga u Grčkoj (Randstad) zamijenjen je otvorenim natječajnim postupkom koji je dovršen i koji je doveo do sklapanja novog ugovora;

16.  pozdravlja mjere koje je Ured poduzeo kako bi ojačao postupke javne nabave, osobito zapošljavanje dodatnog višeg osoblja i dodatnog osoblja za podršku sektoru javne nabave;

o
o   o

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 18. travnja 2018.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1) SL L 248, 3.10.2018., str. 393.

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti