Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2177(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0299/2018

Pateikti tekstai :

A8-0299/2018

Debatai :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Balsavimas :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0406

Priimti tekstai
PDF 151kWORD 46k
Trečiadienis, 2018 m. spalio 24 d. - Strasbūras
2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2017/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Biuras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimą(3), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomojo direktoriaus atsakymą,

–  atsižvelgdamas į veiksmus, kurių ėmėsi Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas ir Europos prieglobsčio paramos biuro administracinė valdyba po 2018 m. balandžio 18 d. Parlamento sprendimo atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir dėl kurių 2018 m. birželio 6 d. José Carreira atsistatydino iš Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomojo direktoriaus pareigų;

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 3 d. klausymą ir pateiktas taisomąsias priemones, kurių nuo savo paskyrimo 2018 m. birželio mėn. jau ėmėsi naujas laikinasis Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomasis direktorius;

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(4), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo(5), ypač į jo 36 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0299/2018),

1.  nepatvirtina Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, kad Biuro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos prieglobsčio paramos biuro vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 417, 2017 12 6, p. 79.
(2) OL C 417, 2017 12 6, p. 79.
(3) OL L 248, 2018 10 3, p. 195.
(4) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(5) OL L 132, 2010 5 29, p. 11.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2018 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2017/2177(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0299/2018),

A.  kadangi visos Sąjungos decentralizuotos agentūros privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos įstaigoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi Parlamento vaidmuo vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimą yra nurodytas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), Finansiniame reglamente ir finansiniame pagrindų reglamente;

1.  pabrėžia, kad svarbu atsakingai, laikantis atskaitomybės ir skaidrumo principų ir vadovaujantis visomis atitinkamomis taisyklėmis ir reglamentais vykdyti Sąjungos biudžetą;

2.  primena Parlamento vaidmenį vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip reglamentuojama Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, Finansiniame reglamente ir Parlamento darbo tvarkos taisyklėse;

3.  palankiai vertina tai, kad 2018 m. balandžio 18 d. priėmus pirminį sprendimą atidėti sprendimo dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimą Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas, Europos prieglobsčio paramos biuro (toliau – Biuras) administracinė valdyba ir naujas laikinasis vykdomasis direktorius ėmėsi griežtų taisomųjų priemonių;

4.  pripažįsta, kad, neatsižvelgiant į Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (toliau – OLAF) tyrimo prieš ankstesnius biuro vadovus užbaigimą, taisomosiomis priemonėmis, kurių imtasi iki šiol, iš dalies reaguota į pastabas, pateiktas Parlamento 2018 m. balandžio 18 d. sprendime, kuriuo atidedamas sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas;

OLAF atliekamas tyrimas

5.  primena tai, kad šiuo metu OLAF atlieka tyrimą, susijusį su keliais Biuro buvusiais ir dabartiniais nariais, einančiais vidurinės grandies arba vyriausiųjų vadovų pareigas;

6.  teigiamai vertina administracinės valdybos 2018 m. birželio 6 d. sprendimą atleisti iš pareigų vykdomąjį direktorių, kuris įsigaliojo tą pačią dieną; palankiai vertina tai, kad paskirtas laikinasis vykdomasis direktorius, nesusijęs su OLAF vykdomu tyrimu; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad administracinė valdyba šio veiksmo savo iniciatyva nesiėmė daug anksčiau proceso metu, todėl nepavyko išvengti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros vėlavimo;

7.  palankiai vertina veiksmus, kurių jau ėmėsi laikinasis vykdomasis direktorius, kad pagerintų Biuro valdymo struktūrą, atkurtų skaidrumą ir padidintų pasitikėjimą; pabrėžia, kad svarbu panaikinti anksčiau nustatytus operacijų teisėtumo ir tvarkingumo srities trūkumus; ragina Biurą parengti visapusį ir išsamų veiksmų planą, kuriame būtų pateikti tolesni veiksmai; be to, atsižvelgdamas į tai, ragina Biurą į savo veiksmų planą įtraukti aiškų pasitikėjimo vadovybe atkūrimo planą, ypač atsižvelgiant į tai, kad kompetentingas ir veiksmingas valdymas yra labai svarbus turint mintyje sunkumus, kuriuos Biuras patiria apskritai, ir visų pirma užtikrinti, jog 2018 ir 2019 m. numatytas daugelio naujų darbuotojų įdarbinimas ir mokymas būtų tokio lygio, kad Biuras turėtų tinkamai motyvuotus ir aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir būtų mažesnė darbuotojų kaita ir išlaikytos jų žinios bei patirtis;

8.  ragina OLAF informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tyrimo rezultatus, kai tik tyrimas bus baigtas;

9.  ragina Parlamento Biudžeto kontrolės komitetą įtraukti OLAF ataskaitos išvadas į pranešimą dėl Biuro 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir tokiu būdu užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendintos galimos naujos Biurui skirtos rekomendacijos;

Sąlyginės nuomonės dėl atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo pagrindas

10.  primena Audito Rūmų padarytas esmines išvadas dėl dviejų iš penkių 2016 m. vykusių reikšmingų viešųjų pirkimų procedūrų, už kurias mokėjimai buvo atlikti per tuos metus, o tai rodo, kad Biuro viešųjų pirkimų procedūroms trūksta biudžetinės drausmės;

11.  tikisi, kad bus imtasi visų galimų veiksmų siekiant susigrąžinti neteisėtai iš 2016 m. biudžeto išmokėtas sumas: 920 561 EUR (viešųjų pirkimų procedūra dėl kelionių paslaugų tekimo) ir 592 273 EUR (bendroji sutartis dėl laikinųjų paslaugų siekiant padėti Biurui reaguoti į migracijos krizę);

12.  ir toliau yra susirūpinęs dėl kelionių išlaidų kompensavimo sąnaudų raidos; pažymi, kad 2014 m. kompensacijų suma buvo 997 506 EUR, 2015 m. – 987 515 EUR, o 2016 m. – 1 012 147 EUR; pažymi, kad A kategorijai priklausantys dalyviai per posėdžius turi atlikti specialias užduotis; atkreipia dėmesį į tai, kad sumažėjo A kategorijos išlaidų kompensavimo, kuris sumažėjo nuo 69 proc. 2014 m. iki 52 proc. 2015 m. ir 37 proc. 2016 m.; yra susirūpinęs dėl akivaizdaus neatitikimo tarp padidėjusio Biuro darbo krūvio ir sumažėjusio A kategorijos dalyvių skaičiaus; pabrėžia, kad kelionės išlaidų kompensavimo didinimas ir A kategorijos dalyvių skaičiaus mažėjimas gali reikšti šališką kompensavimo sistemą;

13.  dar kartą pažymi, kad Biuro darbo programa apima jo veiklos palaikymo veiksmus migrantų antplūdžio valdymo centruose kai kuriose valstybėse narėse; pabrėžia šios veiklos svarbą ir atkreipia dėmesį į platesnio masto padarinius visai Sąjungai, jei užduotys nebus tinkamai planuojamos, valdomos ir vykdomos; primygtinai ragina Biuro darbuotojus tinkamai prisiimti atsakomybę, susijusią su administraciniais klausimais ir darbu vietoje;

14.  apgailestauja dėl rastų minėtų viešųjų pirkimų procedūrų klaidų padarytos žalos Biuro įvaizdžiui; primena, kad tik visiškas šių procedūrų skaidrumas gali padėti užtikrinti veiksmingą kontrolę;

15.  palankiai vertina veiksmų planus, kuriuos parengė Biuras siekdamas išspręsti Audito Rūmų nustatytas problemas, būtent:

   viešųjų pirkimų procedūra dėl kelionių paslaugų teikimo (kelionių agentūra FCM) pakeista atviro konkurso procedūra, kuri užbaigta ir pagal kurią sudaryta nauja sutartis,
   bendroji sutartis dėl laikinųjų paslaugų Graikijoje (bendrovė Randstad) pakeista atviro konkurso procedūra, kuri užbaigta ir pagal kurią sudaryta nauja sutartis;

16.  palankiai vertina priemones, kurių ėmėsi Biuras siekdamas stiprinti viešųjų pirkimų procedūras, visų pirma tai, kad viešųjų pirkimų sektoriui skirta papildomų aukštesnio rango darbuotojų ir papildomų pagalbinių darbuotojų;

o
o   o

17.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2018 m. balandžio 18 d. savo rezoliucijoje(1) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL L 248, 2018 10 3, p. 393.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika