Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2177(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0299/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0299/2018

Debates :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Balsojumi :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0406

Pieņemtie teksti
PDF 151kWORD 52k
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - Strasbūra
2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Birojam par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  ņemot vērā 2018. gada 18. aprīļa lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektora atbildi,

–  ņemot vērā pasākumus, ko Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja valde veikuši saistībā ar Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa lēmumu atlikt budžeta izpildes apstiprināšanu, kura rezultātā José Carreira 2018. gada 6. jūnijā atkāpās no Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektora amata,

–  ņemot vērā 2018. gada 3. septembrī notikušo uzklausīšanu un izklāstītos korektīvos pasākumus, kurus jaunais Eiropas Patvēruma atbalsta biroja ad interim izpilddirektors jau bija veicis kopš savas iecelšanas amatā 2018. gada jūnijā,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(4) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Regulu (ES) Nr. 439/2010, ar ko izveido Eiropas Patvēruma atbalsta biroju(5), un jo īpaši tās 36. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0299/2018),

1.  Nesniedz Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram apstiprinājumu par Biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 417, 6.12.2017., 79. lpp.
(2) OV C 417, 6.12.2017., 79. lpp.
(3) OV L 248, 3.10.2018., 195. lpp.
(4) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(5) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2177(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0299/2018),

A.  tā kā visām Savienības decentralizētajām aģentūrām vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā atbildīgām Savienības pilsoņu priekšā par tām kā Savienības struktūrām uzticētajiem līdzekļiem;

B.  tā kā Parlamenta loma attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu ir noteikta Līgumā par Eiropas Savienības darbību, Finanšu regulā un Finanšu pamatregulā,

1.  uzsver, cik svarīgi Savienības budžeta izpildē ir rīkoties atbildīgi, pārskatatbildīgi un pārredzami, kā arī saskaņā ar visiem attiecīgajiem noteikumiem un regulām;

2.  atgādina Parlamenta lomu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, ko reglamentē Līgums par Eiropas Savienības darbību, Finanšu regula un tās piemērošanas noteikumi;

3.  atzinīgi vērtē to, ka, pamatojoties uz sākotnējo 2018. gada 18. aprīļa lēmumu atlikt par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts, valde un Eiropas Patvēruma aizsardzības biroja (Birojs) jaunais ad interim izpilddirektors ir veikuši stingrus korektīvos pasākumus;

4.  atzīst, ka, izņemot to, ka nav pabeigta Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklēšana pret iepriekšējo Biroja vadību, līdz šim veiktie korektīvie pasākumi ir daļēja atbilde uz Parlamenta iebildumiem, kas pausti tā 2018. gada 18. aprīļa lēmumā, ar kuru tika atlikta budžeta izpildes apstiprināšana;

OLAF patlaban veiktā izmeklēšana

5.  atgādina, ka patlaban notiek OLAF izmeklēšana attiecībā uz vairākiem Biroja bijušajiem un esošajiem locekļiem, kas ieņem vidējā līmeņa vai augstākās vadības amatus;

6.  ar gandarījumu norāda uz Biroja valdes 2018. gada 6. jūnija lēmumu nekavējoties atbrīvot izpilddirektoru no pienākumu pildīšanas; atzinīgi vērtē to, ka ir iecelts ad interim direktors, uz kuru neattiecas OLAF izmeklēšana; tomēr pauž nožēlu par to, ka valde šādi nerīkojās pati pēc savas iniciatīvas daudz agrīnākā posmā, kas būtu ļāvis neaizkavēt budžeta izpildes apstiprināšanu;

7.  atzinīgi vērtē pasākumus, ko ad interim direktors jau ir veicis, lai uzlabotu Biroja pārvaldības struktūru, atjaunotu pārredzamību un veidotu uzticēšanos; uzsver, ka ir svarīgi vērsties pret iepriekš konstatētajām nepilnībām pakārtoto darījumu likumībā un pareizībā; aicina Biroju sagatavot visaptverošu un detalizētu ceļvedi par turpmāko rīcību; turklāt šajā sakarībā aicina Biroju iekļaut ceļvedī skaidru plānu, kā atjaunot uzticēšanos vadībai, īpaši tādēļ, ka kompetentai un efektīvai vadībai ir izšķiroša nozīme, ņemot vērā problēmas, ar ko Birojs saskaras kopumā, un jo īpaši nodrošināt, ka ievērojama skaita jauno darbinieku pieņemšana un apmācība, kas plānota 2018. un 2019. gadā, notiek tādā līmenī, lai Biroja rīcībā būtu motivēts un augstas kvalitātes personāls, samazinātos kadru mainība un tiktu saglabātas zināšanas un pieredze;

8.  aicina OLAF informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par izmeklēšanas rezultātiem, tiklīdz tā būs pabeigta;

9.  aicina Parlamenta Budžeta kontroles komiteju OLAF ziņojumā ietvertos konstatējumus iekļaut ziņojumā par Biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu un tādējādi nodrošināt, ka iespējami jauni Birojam adresēti ieteikumi tiek pilnībā īstenoti;

Pamatojums atzinumam ar iebildēm par pakārtoto darījumu likumību un pareizību

10.  atgādina Revīzijas palātas būtiskos konstatējumus attiecībā uz divām no piecām nozīmīgām 2016. gada iepirkuma procedūrām, par kurām maksājumi tika veikti tajā pašā gadā, kas liecina par Biroja iepirkuma procedūru nepietiekamu stingrību;

11.  sagaida, ka tiks veikti visi iespējamie pasākumi, lai atgūtu no 2016. gada budžeta veiktos nepareizos maksājumus: 920 561 EUR (iepirkuma procedūrā attiecībā uz ceļojumu pakalpojumu sniegšanu) un 592 273 EUR (pamatlīgums par pagaidu pakalpojumiem Biroja atbalstam migrācijas krīzes risināšanā);

12.  joprojām pauž bažas par to izmaksu attīstību, kuras rada ceļa izdevumu atmaksa; norāda, ka 2014. gadā tika atmaksāti 997 506 EUR, 2015. gadā atmaksātā summa bija 987 515 EUR un 2016. gadā atmaksātā summa sasniedza 1 012 147 EUR; norāda, ka dalībniekiem, kas ierindojas A kategorijā, sanāksmju laikā ir jāpilda īpaši uzdevumi; norāda, ka A kategorijas atmaksas ir samazinājušās no 69 % 2014. gadā līdz 52 % 2015. gadā un 37 % 2016. gadā; pauž bažas par acīmredzamo pretrunu starp Biroja aizvien lielāko darba slodzi un mazāku skaitu A kategorijas dalībnieku; uzsver, ka par ceļa izdevumiem atmaksātās summas pieaugums un A kategorijas dalībnieku skaita samazināšanās var liecināt par patvaļīgu atmaksas sistēmu;

13.  atkārtoti norāda, ka Biroja darba programma ietver operacionālā atbalsta darbības dažu dalībvalstu karstajos punktos; uzsver šī pasākuma svarīgumu un plašāko ietekmi uz visu Savienību, ja uzdevumi netiek pienācīgi plānoti, pārvaldīti un izpildīti; stingri mudina Biroja darbiniekus atbildīgi pildīt pienākumus administratīvos jautājumos un uz vietas notiekošajā darbā;

14.  pauž nožēlu par kaitējumu, ko Biroja tēlam nodarījušas iepriekš minētajos iepirkumos konstatētās kļūdas; atkārtoti norāda, ka efektīvu kontroli iespējams nodrošināt vien tad, ja šīs procedūras ir pilnībā pārredzamas;

15.  atzinīgi vērtē rīcības plānus, ko Birojs izstrādājis Revīzijas palātas konstatēto problēmu novēršanai, proti:

   iepirkuma procedūra attiecībā uz ceļojumu pakalpojumu sniegšanu (FCM ceļojumu aģentūra) tika aizstāta ar atklātu konkursa procedūru, kura tika pabeigta un kuras rezultātā tika noslēgts jauns līgums;
   pamatlīgums par pagaidu pakalpojumu sniegšanu Grieķijā (Randstad) tika aizstāts, izmantojot atklātu konkursa procedūru, kura tika pabeigta un kuras rezultātā tika noslēgts jauns līgums;

16.  atzinīgi vērtē pasākumus, ko Birojs veicis, lai stiprinātu iepirkuma procedūras, īpaši vadošu darbinieku un papildu atbalsta darbinieku iecelšanu iepirkuma jomā;

o
o   o

17.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada 18. aprīļa rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) OV L 248, 3.10.2018., 393. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika