Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2177(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0299/2018

Ingivna texter :

A8-0299/2018

Debatter :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0406

Antagna texter
PDF 138kWORD 46k
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2018 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2016 (2017/2177(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  med beaktande av sitt beslut av den 18 april 2018(3) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2016 samt av svaren från verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor,

–  med beaktande av de åtgärder som vidtagits av kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor och styrelsen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor till följd av parlamentets beslut av den 18 april 2018 om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet, vilket ledde till att José Carreira avgick från tjänsten som verkställande direktör för Europeiska stödkontoret för asylfrågor den 6 juni 2018,

–  med beaktande av utfrågningen av den 3 september 2018 och de korrigerande åtgärder som redan vidtagits av den nya tillförordnade verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor sedan utnämningen i juni 2018,

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(5), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0299/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar inte den nya tillförordnade verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av kontorets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) EUT C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) EUT L 248, 3.10.2018, s. 195.
(4) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2018 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 (2017/2177(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0299/2018), och av följande skäl:

A.  Samtliga decentraliserade EU-organ bör vara transparenta och fullt ansvariga inför unionens medborgare för de medel de anförtros i sin egenskap av EU-organ.

B.  Parlamentets roll i samband med beviljandet av ansvarsfrihet anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i budgetförordningen och i rambudgetförordningen.

1.  Europaparlamentet understryker vikten av att agera på ett ansvarsfullt och öppet sätt, och i enlighet med alla relevanta regler och bestämmelser vid genomförandet av unionens budget.

2.  Europaparlamentet påminner om parlamentets roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som regleras i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, budgetförordningen och parlamentets arbetsordning.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att det ursprungliga beslutet av den 18 april 2018 om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2016 ledde till de kraftfulla korrigerande åtgärder som vidtagits av kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor, styrelsen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallad kontoret) och kontorets nya tillförordnade verkställande direktör.

4.  Europaparlamentet konstaterar att utöver slutförandet av Europeiska byråns för bedrägeribekämpning (Olaf) utredning av kontorets tidigare ledning har de korrigerande åtgärder som hittills delvis vidtagits bemött de reservationer som parlamentet uttryckte i sitt beslut av den 18 april 2018 om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet.

Den pågående utredningen inom Olaf

5.  Europaparlamentet påminner om att Olaf för närvarande genomför en utredning avseende flera före detta eller nuvarande medlemmar av kontoret på chefstjänster på mellannivå eller hög nivå.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse beslutet av den 6 juni 2018 från styrelsen om att avskeda den verkställande direktören med omedelbar verkan. Parlamentet välkomnar utnämningen av en tillförordnad verkställande direktör som inte omfattas av Olafs utredning. Parlamentet beklagar dock att styrelsen inte på eget initiativ vidtog denna åtgärd i ett tidigare skede, så att en försening i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet hade kunnat undvikas.

7.  Europaparlamentet gläder sig över de åtgärder som redan vidtagits av den tillförordnade verkställande direktören för att förbättra stödkontorets styrningsstruktur, återställa transparensen och skapa förtroende. Parlamentet understryker vikten av att motverka de brister som tidigare har konstaterats när det gäller transaktionernas laglighet och korrekthet. Parlamentet uppmanar kontoret att utarbeta en övergripande och detaljerad färdplan för det fortsatta arbetet. Parlamentet uppmanar vidare stödkontoret i detta avseende att i färdplanen inkludera en tydlig plan för att återställa förtroendet för ledningen, särskilt eftersom en kompetent och effektiv styrning är avgörande med hänsyn till de utmaningar som stödkontoret står inför i allmänhet och, i synnerhet, för att säkerställa att rekryteringen och utbildningen av det stora antalet nya anställda som planerats för 2018 och 2019 ligger på en sådan nivå att stödkontoret kan förfoga över en väl motiverad och högkvalitativ personal och att personalomsättningen minskar och personalens kunskaper och erfarenhet bevaras.

8.  Europaparlamentet uppmanar Olaf att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av utredningen så snart den avslutats.

9.  Europaparlamentet uppmanar budgetkontrollutskottet att integrera resultaten av OLAF:s rapport i betänkandet om ansvarsfrihet för stödkontoret för 2017 och därigenom säkerställa att eventuella nya rekommendationer till stödkontoret genomförs fullt ut.

Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna

10.  Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten gjorde väsentliga iakttagelser när det gällde två av fem betydande upphandlingsförfaranden från 2016, för vilka kostnader uppkom under året och visar att stödkontorets upphandlingsförfaranden inte var tillräckligt strikta.

11.  Europaparlamentet förväntar sig att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att återkräva felaktiga utbetalningar under budgetåret 2016: 920 561 EUR (upphandling för att tillhandahålla resetjänster) och 592 273 EUR (ramavtal för tillfälliga tjänster som stöd för att möta migrationskrisen).

12.  Europaparlamentet är fortfarande oroat över utvecklingen av resekostnaderna. Parlamentet noterar att under 2014 återbetalades 997 506 EUR, och att återbetalningarna uppgick till 987 515 EUR under 2015 och till 1 012 147 EUR under 2016. Parlamentet konstaterar att deltagare som tillhör kategori A har särskilda uppgifter att fullgöra under mötena. Parlamentet noterar minskningen av kategori ”A”-ersättningarna, som sjönk från 69 % år 2014 till 52 % år 2015 och 37 % år 2016. Parlamentet är bekymrat över den uppenbara diskrepansen mellan en ökad arbetsbörda för stödkontoret och färre kategori-A deltagare. Parlamentet understryker att ökningen av resekostnaderna och minskningen av kategori-A deltagare kan tyda på ett godtyckligt ersättningssystem.

13.  Europaparlamentet noterar återigen att stödkontorets arbetsprogram omfattar dess operativa stödåtgärder i hotspot-områdena i vissa medlemsstater. Parlamentet understryker betydelsen av denna verksamhet och betonar de bredare konsekvenserna för hela unionen om uppgifterna inte vederbörligen planeras, förvaltas och genomförs. Parlamentet uppmanar bestämt stödkontorets personal att på lämpligt sätt ta sitt ansvar när det gäller förvaltningsärenden och arbetet på fältet.

14.  Europaparlamentet beklagar den skada som stödkontorets anseende lidit genom de fel som konstaterats i de tidigare nämnda upphandlingsförfarandena. Parlamentet upprepar att en effektiv kontroll endast kan säkerställas med full transparens i dessa förfaranden.

15.  Europaparlamentet välkomnar de handlingsplaner som utarbetats av stödkontoret för att åtgärda de problem som revisionsrätten konstaterat, nämligen

   upphandlingsförfarandet för tillhandahållande av resetjänster (resebyrån FCM) ersattes av ett öppet anbudsförfarande som avslutades och ledde till ingåendet av ett nytt avtal,
   ramkontraktet för tillfälliga tjänster i Grekland (Randstad) ersattes av ett öppet anbudsförfarande som avslutades och ledde till ingåendet av ett nytt kontrakt.

16.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits av stödkontoret för att förbättra upphandlingsförfarandena, särskilt tillsättningen av högre tjänstemän och stödpersonal till upphandlingssektorn.

o
o   o

17.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 18 april 2018(1) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT L 248, 3.10.2018, s. 393.

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy