Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0336(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0316/2018

Внесени текстове :

A8-0316/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.8

Приети текстове :

P8_TA(2018)0407

Приети текстове
PDF 118kWORD 49k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Подкрепа за структурните реформи в държавите членки ***I
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0826),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 175, параграф 3 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0432/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 март 2018 г.(1),

—  след като се консултира с Комитета на регионите,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0316/2018),

1.  отхвърля предложението на Комисията;

2.  призовава Комисията да оттегли своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност