Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0336(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0316/2018

Texte depuse :

A8-0316/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0407

Texte adoptate
PDF 112kWORD 49k
Miercuri, 24 octombrie 2018 - Strasbourg
Sprijinirea reformelor structurale în statele membre***I
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 octombrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește sprijinul acordat reformelor structurale din statele membre (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0826),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 al treilea paragraf și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0432/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 martie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru control bugetar, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0316/2018),

1.  respinge propunerea Comisiei;

2.  invită Comisia să își retragă propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Ultima actualizare: 10 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate