Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0172(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0317/2018

Внесени текстове :

A8-0317/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Приети текстове
PDF 320kWORD 97k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 24 октомври 2018 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасите този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Нарастващата му употреба за широка гама от приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикаснини и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика32, в европейската стратегия за пластмасите33 Комисията заключава, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и тяхното изпускане в околната среда, в частност в морската среда, ако искаме да постигнем истинска кръгов жизнен цикъл при пластмасите.
(1)  поради голямата функционалност и относително ниската цена на пластмасите този материал все повече се разпространява повсеместно в ежедневието. Световното производство на пластмаса рязко се увеличи и през 2017 г. достигна 348 милиона тона. Европейският дял от това производство се равнява на 18,5% (64,4 милиона тона, увеличение с 3,4% в сравнение с производството през предходната година). Нарастващата му употреба за широка гама от приложения с кратък жизнен цикъл, които не са предназначени за повторна употреба или рентабилно рециклиране, означава, че свързаните с тях модели на производство и потребление стават все по-неефикасни и линейни. Ето защо, в контекста на плана за действие за кръговата икономика32, в европейската стратегия за пластмасите33 Комисията заключава, че трябва да се търси решение за постоянно нарастващото образуване на пластмасови отпадъци и тяхното изпускане в околната среда, в частност в морската среда, ако искаме да постигнем истински кръгов жизнен цикъл при пластмасите и да намалим общото количество пластмаси в околната среда. Европейската стратегия за пластмасите е малка първа крачка към въвеждането на кръгова икономика, основана на намаляването, повторната употреба и рециклирането на всички пластмасови продукти.
__________________
__________________
32 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614).
32 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика“ (COM(2015)0614).
33 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028).
33 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028).
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1a)  Пластмасите имат полезна роля в икономиката и правят възможни основни приложения в много сектори. По-специално пластмасите се използват за опаковки (40%) и в строителния сектор (20%). Важна е и употребата на пластмаси в автомобилната промишленост, електрическото и електронното оборудване, хранителната промишленост и селското стопанство. Независимо от това значителното отрицателно въздействие на определени пластмасови продукти върху околната среда, здравето и икономиката налага създаването на правна уредба за ефективното намаляване на това значително отрицателно въздействие, включително чрез ограничение за пускането на пазара на определени продукти за еднократна употреба, за които има налични алтернативи, които са съвместими в по-голяма степен с кръговата икономика.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Подходите на кръговата икономика, които отдават предимство на продуктите, които могат да бъдат повторно употребявани, и системите за повторна употреба, ще доведат до намаляване на образуваните отпадъци, а предотвратяването на отпадъците заема първо място в йерархията на отпадъците, заложена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.Такива подходи са също така в съответствие с цел за устойчиво развитие № 12 на Организацията на обединените нации35 за осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство.
(2)  Мерките, определени в настоящата директива, следва изцяло да са подчинени на подходите на кръговата икономика, които отдават предимство на безопасните и нетоксични продукти, които могат да бъдат повторно употребявани и не съдържат никакви опасни вещества, и системите за повторна употреба пред продуктите за еднократна употреба. Целта на всички мерки следва преди всичко да е намаляване на образуваните отпадъци и насърчаване на предотвратяването на отпадъците, тъй като това заема първо място в йерархията на отпадъците, заложена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34. Тъй като всички продукти за еднократна употреба оказват отрицателно въздействие върху климата или околната среда поради краткия си жизнен цикъл, трябва да се даде приоритет на предотвратяването на отпадъците и на повторното използване на продукти, което може да осигури по-големи икономии на СО2 и ценни суровини. Настоящата директива ще допринесе за постигането на цел за устойчиво развитие №12 на Организацията на обединените нации35 за осигуряване на устойчиви модели на потребление и на производство.
__________________
__________________
34 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
34 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
35 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.
35 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие № 14 на Организацията на обединените нации, която призовава за опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза в това отношение.
(3)  Замърсяването с морски отпадъци има трансграничен характер и се признава като глобален проблем. Все по-големи количества отпадъци достигат до световните океани и засягат здравето на екосистемите, като убиват животните. Намаляването на морските отпадъци е действие от ключово значение за постигането на цел за устойчиво развитие №14 на Организацията на обединените нации, която е насочена към опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие36. Съюзът трябва да играе своята роля в борбата с морските отпадъци, като предотвратява генерирането на отпадъци и управлява морските отпадъци по-ефективно, и да се стреми да бъде лидер, определящ стандартите за света. Във връзка с това Съюзът работи съвместно с партньори в много международни форуми като Г-20, Г-7 и ООН за насърчаване на съгласувани действия. Настоящата инициатива е част от усилията на Съюза в това отношение.
_________________
_________________
36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.
36 Програма до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  В Съюза 80 – 85% от морските отпадъци, измерени чрез преброяване по плажовете, представляват пластмаса, като 50% от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба и 27% са изделия, свързани с риболова. Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, рядко се рециклират и лесно водят до замърсяване с отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци и представляват сериозен риск за морските екосистеми, биологичното разнообразие и потенциално за здравето на човека, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.
(5)  В Съюза 80 – 85% от морските отпадъци, измерени чрез преброяване по плажовете, представляват пластмаса, като 50% от тях са пластмасови изделия за еднократна употреба и 27% са изделия, свързани с риболова.Пластмасовите продукти за еднократна употреба включват разнообразна гама от често използвани бързооборотни потребителски продукти, които се изхвърлят, след като са били използвани веднъж за целта, за която са предоставени, рядко се рециклират и лесно водят до замърсяване с отпадъци. Значителна част от риболовните съоръжения и съоръженията за аквакултури, предлагани на пазара, не се събират за третиране. Поради това пластмасовите продукти за еднократна употреба и риболовните съоръжения и съоръженията за аквакултури, съдържащи пластмаси, като винтери, капани, поплавъци и шамандури, мрежи, въжета, жици, корди и въдици, са особено сериозен проблем в контекста на морските отпадъци и представляват сериозен риск за морските екосистеми, биологичното разнообразие, както и за здравето на човека и на животните, и причиняват щети за дейности като туризма, рибарството и корабоплаването.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)  На заседанието си на 25 юни 2018 г. Съветът прие заключения относно „Изпълнение на плана за действие на ЕС за кръговата икономика“, в които ясно подкрепя действията, предприети на европейско и световно равнище, за ограничаване на използването на пластмасови микрочастици, нарочно добавени към продуктите, както и на използването на разградими при окисляване пластмаси в Съюза, и действията, предвидени в стратегията за пластмасите по отношение на намаляването на пластмасовите микрочастици от текстилни материали, автомобилни гуми и изпускане на предпроизводствени пластмасови гранули. Съюзът вече предприема действия, тъй като съгласно Регламента REACH съществува непрекъснат процес, като Комисията поиска от Европейската агенция по химикали да разработи досие по приложение XV за ограничаване на използването на умишлено добавени микропластмасови частици в потребителски продукти или продукти за професионална употреба от всякакъв вид.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)  Съюзът следва да възприеме всеобхватен подход към проблема с пластмасовите микрочастици и следва да насърчава всички производители да ограничават строго пластмасовите микрочастици в състава на своите продукти, като специално внимание се обръща на производителите на текстил и гуми, тъй като синтетичните облекла и гумите са източник на 63% от пластмасовите микрочастици, които се озовават пряко във водната среда.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Съществуващото законодателство на Съюза40 и инструментите на политиката предвиждат някои регулаторни ответни мерки за справяне с морските отпадъци. По-специално, пластмасовите отпадъци подлежат на общите мерки и целеви стойности на Съюза за управление на отпадъците, като например целевата стойност за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки41 и наскоро приетата в рамките на стратегията за пластмасите42 цел да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г. Въздействието на това законодателство върху морските отпадъци обаче не е достатъчно, а обхватът и равнището на амбиция на националните мерки за предотвратяване и намаляване на морските отпадъци се различават. Освен това някои от тези мерки, в частност ограниченията за търговия с пластмасови продукти за еднократна употреба, могат да създадат пречки пред търговията и да нарушат конкуренцията в Съюза.
(6)  Правилното управление на отпадъците продължава да бъде от съществено значение за предотвратяването на (морските) отпадъци. Съществуващото законодателство на Съюза40 и инструментите на политиката предвиждат някои регулаторни ответни мерки за справяне с морските отпадъци. По-специално, пластмасовите отпадъци подлежат на общите мерки и целеви стойности на Съюза за управление на отпадъците, като например целевата стойност за рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки41 и наскоро приетата в рамките на стратегията за пластмасите42 цел да се гарантира, че всички пластмасови опаковки ще бъдат годни за рециклиране до 2030 г. Въздействието на това законодателство върху морските отпадъци обаче не е достатъчно, а обхватът и равнището на амбиция на националните мерки за предотвратяване и намаляване на морските отпадъци се различават. Освен това някои от тези мерки, в частност ограниченията за търговия с пластмасови продукти за еднократна употреба, могат да създадат пречки пред търговията и да нарушат конкуренцията в Съюза.
__________________
__________________
40 Директива 2008/98/ЕО, Директива 2000/59/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
40 Директива 2008/98/ЕО, Директива 2000/59/ЕО, Директива 2000/60/ЕО, Директива 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
41 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
41 Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).
42 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028).
42 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“ (COM(2018)0028 ).
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Насърчаването на научните изследвания и иновациите в сектора на опаковките е ключов фактор за стимулиране на по-устойчива верига за създаване на стойност. За постигането на тази цел е необходимо да се укрепят съответните механизми за финансиране в контекста на европейските програмни инструменти за научноизследователска и развойна дейност като рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации (например „Хоризонт 2020“), с оглед на предстоящата стратегическа програма за научни изследвания и иновации за пластмасите.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, които е изчислено, че представляват около 86% от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване.
(7)  За да се съсредоточат усилията там, където са най-необходими, настоящата директива следва да обхваща само най-често срещаните пластмасови продукти за еднократна употреба, както и риболовните съоръжения. За пластмасовите продукти за еднократна употреба, обхванати от мерките съгласно настоящата директива, е изчислено, че представляват около 86% от пластмасите за еднократна употреба, които се срещат по плажове в Съюза, отчетени чрез преброяване.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 7а (ново)
(7a)  Настоящата директива не засяга разпоредбите, установени с Директива 94/62/ЕО по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, считани за опаковки съгласно определението в член 3, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)
(7б)  В доклада от прегледа на Комисията следва да се посочва дали обхватът може да бъде разширен, за да включи продуктите за еднократна употреба по принцип.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 7 в (ново)
(7в)   Наземното замърсяване и замърсяването на почвата с по-големи пластмасови изделия и отчупилите се от тях парчета или пластмасови микрочастици може да бъде значително на местно или регионално равнище. На местно равнище то може да бъде значително поради интензивното използване на пластмаси в селското стопанство. За да се намали въздействието на пластмасовите отпадъци върху околната среда и здравето на човека и животните, замърсяването с пластмаси от земеделската земя също следва да се проучи задълбочено.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)  Пластмасовите продукти следва да се произвеждат, като се отчита целият им жизнен цикъл. Екопроектирането на пластмасовите продукти следва винаги да отчита фазата на производство, възможността за рециклиране и евентуално възможността за повторна употреба на продукта. Когато е целесъобразно, производителите следва да бъдат насърчавани да използват единични или съвместими полимери за производството на своите продукти, за да се опрости сортирането и да се подобрят възможностите за рециклиране, особено по отношение на пластмасовите опаковки.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Чрез запазване на стойността на продуктите и материалите за възможно най-дълъг период от време и генериране на по-малко отпадъци икономиката на Съюза може да стане по-конкурентоспособна и по-устойчива, като същевременно се намали натискът върху ценните ресурси и околната среда.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба следва да бъдат разгледани чрез една или няколко мерки, в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи и по-устойчиви алтернативи, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза.
(10)  Пластмасовите продукти за еднократна употреба следва да бъдат разгледани чрез една или няколко мерки в зависимост от различни фактори, като например наличието на подходящи и по-устойчиви алтернативи, като се вземат предвид принципите на жизнения цикъл, възможността за промяна на моделите на потребление и степента, до която те вече са обхванати от съществуващото законодателство на Съюза.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се обърне тази тенденция и да се насърчат усилията за постигане на по-устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тези продукти, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в законодателството на Съюза в областта на храните44.
(11)  За някои пластмасови продукти за еднократна употреба все още не съществуват подходящи и по-устойчиви леснодостъпни алтернативи и се очаква потреблението на повечето пластмасови продукти за еднократна употреба от този вид да се увеличи. За да се обърне тази тенденция и да се насърчат усилията за постигане на безопасни и устойчиви решения, държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат необходимите мерки за постигане на амбициозно и устойчиво намаляване на потреблението на тези продукти, както се прави с пластмасовите торбички в съответствие с Директива 94/62/ЕО, изменена от Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета43a, без да се излагат на риск хигиената на храните или безопасността на храните, добрите хигиенни практики, добрите производствени практики, информацията за потребителите или изискванията за проследимост, определени в законодателството на Съюза в областта на храните44. Тези мерки следва да се прилагат за съдовете за храни, които отговарят на всички изброени по-долу критерии: въпросната храна е предназначена за незабавна консумация, предназначена е за консумация без по-нататъшна подготовка и е предназначена за консумация от съда. Държавите членки следва да се стремят към възможно най-амбициозни цели по отношение на тези мерки, които следва да бъдат пропорционални на сериозността на риска от замърсяване за различните продукти и видове употреба. Държавите членки следва да приемат национални цели за количествена оценка на последиците от предприетите мерки за постигане на амбициозно и устойчиво намаляване. Държавите членки следва да насърчават използването на продукти, които са подходящи за многократна употреба и които, след като се превърнат в отпадъци, могат да бъдат подготвени за повторна употреба и рециклиране, без да се излага на риск свободното движение на стоки на вътрешния пазар. Тези мерки следва да вземат под внимание въздействието на продуктите през целия им жизнен цикъл, включително когато са в морската среда, и следва да спазват йерархията на отпадъците.
___________________
___________________
43a Директива (EС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. за изменение на Директива 94/62/EО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване (ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 11).
44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1 , Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 , Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други относими законодателни актове, свързани с безопасността, хигиената и етикетирането на храните (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).
44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1), Регламент (ЕО) № 852/2004 относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1), Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други относими законодателни актове, свързани с безопасността, хигиената и етикетирането на храните (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 11а (ново)
(11a)  Филтрите за тютюневи изделия се нареждат на второ място сред най-често изхвърляните пластмасови изделия за еднократна употреба. Въпреки че изглежда, че пазарният дял на филтри за тютюневи изделия, получени от растителни целулозни влакна, се увеличава, приемливостта на наличните алтернативи не е ясна. Освен това огромното въздействие върху околната среда на тютюневите изделия с филтри не може да бъде пренебрегнато, тъй като филтрите могат да се разпадат на по-малки пластмасови частици. Използваните филтри за тютюн също така съдържат множество химикали, които са вредни за околната среда, от които най-малко 50 са известни канцерогени за човека, както и тежки метали, които могат да бъдат изпуснати от филтрите и да навредят на околните почви, въздух и морска среда. С цел да се предотвратява и отстранява въздействието върху околната среда вследствие на изхвърлянето на отпадъци след потребление, са необходими широк набор от мерки за тютюневите изделия с филтри, вариращи от намаляване на филтрите за еднократна употреба, съдържащи пластмаси, до разширена отговорност на производителя, за да се осигури отговорно обезвреждане и да се покрият разходите за почистване на отпадъците. С цел да се потърси решение на значителните по размер разходи за събиране и сортиране, които понастоящем са за сметка на данъкоплатците, схемите за разширена отговорност на производителя следва да покриват разходите за почистване на отпадъците и разходите за подходяща инфраструктура за събиране на отпадъците. Като част от тези мерки държавите членки биха могли да създадат също така стимули за верига на оползотворяване на фасовете, за да се почиства целулозният ацетат – пластмасовият материал, който съставлява 60% от състава на цигарените филтри, и да се трансформира в нови пластмасови продукти.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на тези продукти върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забранят пускането им на пазара на Съюза. По този начин ще бъдат стимулирани използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, както и иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, алтернативи за повторна употреба и заместване на материали.
(12)  За други пластмасови продукти за еднократна употреба съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, които също така са финансово достъпни и леснодостъпни. За да се ограничи неблагоприятното въздействие на тези продукти върху околната среда, държавите членки следва да бъдат задължени да забранят пускането им на пазара на Съюза. По този начин ще бъдат стимулирани използването на тези леснодостъпни и по-устойчиви алтернативи, които отговарят на съществуващите стандарти и правото на Съюза, както и иновативни решения за по-устойчиви бизнес модели, алтернативи за повторна употреба и заместване на материали в съответствие с йерархията на отпадъците, както е определена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО. Ограниченията за пускане на пазара, които се въвеждат с настоящата директива, следва да обхванат също така продукти, направени от разградима при окисляване пластмаса, тъй като този вид пластмаса не се разгражда биологично по подходящ начин и поради това допринася за замърсяването на околната среда с пластмасови микрочастици, не е компостируема, въздейства отрицателно на рециклирането на конвенционалната пластмаса и няма доказана полза за околната среда. Предвид широкото разпространение на отпадъци от полистирен в морската среда и наличието на алтернативи, съдовете за храни и напитки за еднократна употреба, направени от експандиран полистирен, също следва да бъдат ограничени.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 12а (ново)
(12a)  За пластмасовите чинии и прибори за хранене, въпреки че вече съществуват подходящи и по-устойчиви алтернативи, когато е надлежно обосновано и с цел да се избегне риск за непрекъснатостта на доставките на определени социални услуги, като кетъринг в учебните заведения и здравните служби, е целесъобразно да се предложи ограничено удължаване на срока за въвеждането на забраната за предлагането им на пазара на Съюза.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
(12в)  Мерките, предвидени в настоящата директива, които насърчават използването на алтернативни материали, различни от пластмаси, не следва при никакви обстоятелства да причиняват увеличаване на вредното въздействие върху околната среда и климата, например чрез допълнителни емисии на CO2 или експлоатация на ценни ресурси. Въпреки че много от алтернативните материали, различни от пластмаси, са направени от природни ресурси и се очаква да произхождат от биоикономиката, особено важно е да се гарантира устойчивостта на тези материали. По отношение на йерархията на отпадъците мерките, предвидени в настоящата директива, и тяхното прилагане винаги следва да дават приоритет на превенцията или на прехода към продукти, които могат да бъдат повторно използвани, вместо на други алтернативи за еднократна употреба дори ако са изработени от материали, различни от пластмаси.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Капачките и капаците — значителна част от които е произведена от пластмаса на съдовете за напитки са сред най-често срещаните пластмасови изделия за еднократна употреба, които се водят до замърсяване по плажовете на Съюза. Следователно пускането на пазара на съдове за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, следва да е разрешено само ако отговарят на специфичните изисквания за дизайна на продукта, като по този начин значително се намалява изпускането в околната среда на капачки и капаци от съдове за напитки. За съдовете за напитки, които представляват пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба, това изискване е допълнение към основните изисквания за състава и естеството на опаковките, използвани повторно, възстановими, включително и годни за рециклиране, посочени в приложение II към Директива 94/62/ЕО. За да се улесни привеждането в съответствие с изискването за дизайна на продукта и да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се разработи и приеме хармонизиран стандарт в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета45 и при спазването на този стандарт следва да може да се приема, че е налице съответствие с въпросните изисквания. Следва да се предвиди достатъчно време за разработването на хармонизиран стандарт и да се позволи на производителите да адаптират производствените си вериги във връзка с изпълнението на изискването за дизайн на продукта.
(13)  Капачките и капаците от пластмаса на съдовете за напитки са сред най-често срещаните пластмасови изделия за еднократна употреба, които водят до замърсяване по плажовете на Съюза. Следователно пускането на пазара на съдове за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, следва да е разрешено само ако отговарят на специфичните изисквания за дизайна на продукта, като по този начин значително се намалява изпускането в околната среда на капачки и капаци от съдове за напитки и се увеличават рециклираните количества. За съдовете за напитки, които представляват пластмасови продукти и опаковки за еднократна употреба, това изискване е допълнение към основните изисквания за състава и естеството на опаковките, използвани повторно, възстановими, включително и годни за рециклиране, посочени в приложение II към Директива 94/62/ЕО. За да се улесни привеждането в съответствие с изискването за дизайна на продукта и да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се разработи и приеме хармонизиран стандарт в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета45 и при спазването на този стандарт следва да може да се приема, че е налице съответствие с въпросните изисквания. Следва да се предвиди достатъчно време за разработването на хармонизиран стандарт и да се позволи на производителите да адаптират производствените си вериги във връзка с изпълнението на изискването за дизайн на продукта. За да се гарантира кръговата употреба на пластмасите, трябва да се осигури навлизането на рециклираните материали на пазара. Поради това е целесъобразно да се въведе изискване за задължително минимално съдържание на рециклирани пластмаси в някои продукти.
___________________
___________________
45 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
45 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)
(13a)  В рамките на прегледа, който ще бъде предприет съгласно член 9, параграф 5 от Директива 94/62/ЕО, Комисията следва да разгледа относителните свойства на различните опаковъчни материали, включително смесените материали, въз основа на оценки на жизнения цикъл, като се обърне особено внимание на предотвратяването и на проектирането с цел кръговост.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Наличието на опасни химически вещества в дамски превръзки, тампони и апликатори за тампони следва да бъде избягвано в интерес на здравето на жените. По същия начин наличието на достъпни алтернативи за многократна употреба и на икономически по-устойчиви алтернативи е от съществено значение за гарантирането на пълен достъп на жените до социалния живот.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, и/или за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на замърсяване с отпадъци. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност и ясно разбиране.
(14)  Някои пластмасови продукти за еднократна употреба завършват пътя си в околната среда в резултат на неправилно обезвреждане чрез канализацията или друго неправилно освобождаване в околната среда. Обезвреждането чрез канализацията може в допълнение да нанесе значителни икономически щети на канализационните мрежи чрез запушване на помпите и запушване на тръбите. За тези продукти често съществува значителен недостиг на информация относно характеристиките на материалите в тях и подходящите варианти за обезвреждане. Ето защо пластмасовите продукти за еднократна употреба, които често неправилно се обезвреждат чрез канализацията или по друг начин, следва да подлежат на изисквания за маркировка и на мерки за повишаване на осведомеността. Маркировката трябва да информира потребителите за подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда в резултат на неправилно обезвреждане, за наличието на пластмаси в продукта и за възможността за рециклирането му. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да определи хармонизиран формат за маркировката и при това определяне тя следва, при необходимост, да провери възприемането на предложената маркировка от представителни групи потребители, за да се гарантират нейната ефективност, ясно разбиране и недопускане на подвеждаща информация, като следва да разгледа също така действащите доброволни споразумения.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият разходите за управление и почистване на отпадъците, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци.
(15)  По отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба, за които няма леснодостъпни подходящи и по-устойчиви алтернативи, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се покрият разходите, необходими за управление и почистване на отпадъците, както и разходите за мерки за повишаване на осведомеността за предотвратяване и намаляване на такива отпадъци и за справяне с неправомерното поведение на потребителите. Тези разходи не следва да надвишават разходите, необходими за осигуряване на тези услуги по икономически ефективен начин, и следва да бъдат установени по прозрачен начин между съответните участници. Разходите за почистване на отпадъци следва да бъдат пропорционални и следва да се основават на ясни цели, определени в съответствие с член 8а, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО. Тези цели следва да определят обхвата и мащаба на дейностите по почистване, покрити от разширената отговорност на производителя в съответствие със задълженията относно предотвратяването на отпадъците и морските отпадъци съгласно правото на Съюза. Дейностите следва да включват например предотвратяване и събиране на отпадъците по улиците, пазарите и други обществени пространства и по време на обществени мероприятия, но не следва да включват операции, в т.ч. почистване в моретата и океаните, за които публичните органи не носят отговорност.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 15а (ново)
(15a)   Икономическите стимули са способни да влияят на избора на потребителите, да насърчават или обезсърчават конкретни навици на потребителите и по този начин могат да се използват като ефективен инструмент нагоре по веригата за намаляване на въздействието на някои пластмаси върху околната среда.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Големият дял в морските отпадъци на пластмасите от изоставени, изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, показва, че съществуващите правни изисквания46 не осигуряват достатъчно стимули за връщането на такива риболовни съоръжения на брега с цел събирането и третирането им. Чрез системата за събиране на непрeки такси, предвидена съгласно законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, се премахват стимулите за корабите да обезвреждат своите отпадъци в морето и се осигурява право на депониране. Тази система обаче следва да бъде подкрепена с допълнителни финансови стимули за рибарите при връщане на техните отпадъци от риболовни съоръжения на брега, за да избегнат евентуално увеличаване на непряката такса за отпадъци, която ще се плаща. Тъй като потенциалът за рециклиране на пластмасовите компоненти в риболовните съоръжения е висок, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, разширена отговорност на производителя за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, за да улеснят разделното събиране на отпадъците от риболовни съоръжения и да финансират доброто управление на такива отпадъци от риболовни съоръжения, по-специално рециклирането.
(16)  Големият дял в морските отпадъци на пластмасите от изоставени, изгубени и изхвърлени риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, показва, че съществуващите правни изисквания46 не осигуряват достатъчно стимули за връщането на такива риболовни съоръжения на брега с цел събирането и третирането им. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1224/2009, ако изгубените риболовни съоръжения не могат да бъдат открити, капитанът на кораба трябва да информира компетентния орган на държавата членка, под чийто флаг плава. За да се осигури хармонизиран мониторинг, данните относно изгубените риболовни съоръжения следва да се събират и записват от държавите членки и да се предават на Комисията всяка година. Чрез системата за събиране на непрeки такси, предвидена съгласно законодателството на Съюза относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, се премахват стимулите за корабите да обезвреждат своите отпадъци в морето и се осигурява право на депониране. Тази система обаче следва да бъде подкрепена с допълнителни финансови стимули за рибарите при връщане на техните отпадъци от риболовни съоръжения на брега, за да избегнат евентуално увеличаване на непряката такса за отпадъци, която ще се плаща. Тъй като потенциалът за рециклиране на пластмасовите компоненти в риболовните съоръжения е висок, държавите членки следва да въведат, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, разширена отговорност на производителя за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, за да улеснят разделното събиране на отпадъците от риболовни съоръжения и да финансират доброто управление на такива отпадъци от риболовни съоръжения, по-специално рециклирането. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че финансовите вноски, плащани от производителите на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, в изпълнение на техните задължения, произтичащи от отговорността на производителя, са адаптирани, по-специално предвид трайността, както и пригодността за ремонтиране, повторна употреба и рециклиране на тези риболовни съоръжения.
___________________
___________________
46 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, Директива 2000/59/ЕО и Директива 2008/98/ЕО.
46 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, Директива 2000/59/ЕО и Директива 2008/98/ЕО.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)
(16a)  В рамките на разширената отговорност на производителя за риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, държавите членки следва да наблюдават, оценяват, събират и рециклират риболовните съоръжения, за да постигнат количествените цели във връзка със събирането и рециклирането на риболовните съоръжения, съдържащи пластмаса, определени в настоящата директива.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)
(17a)   В стратегическите планове по линия на общата селскостопанска политика (ОСП) следва да се реши проблемът с пластмасовите отпадъци от селското стопанство и Комисията следва, по целесъобразност, да въведе стандарт за добро земеделско и екологично състояние на земята във връзка с пластмасовите отпадъци, като нов елемент на подобрената обвързаност с условията в средносрочен план, до 2023 г. Съгласно новото изискване за кръстосано съответствие земеделските стопани ще бъдат задължени да използват лицензирани предприятия за управление на отпадъците, за да организират събирането и рециклирането на пластмасата, и да съхраняват доказателствата, че пластмасовите отпадъци са правилно обработени.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  За да се предотвратят замърсяването с отпадъци и други неправилни форми на обезвреждане, водещи до морски отпадъци, съдържащи пластмаси, потребителите трябва да бъдат надлежно информирани за най-подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или за вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за добрите практики по отношение на обезвреждането на отпадъци и за въздействието върху околната среда на лошите практики за обезвреждане, както и за съдържанието на пластмаси в определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат мерки за повишаване на осведомеността, с които се гарантира, че такава информация се предоставя на потребителите. Информацията не трябва да съдържа рекламно съдържание, насърчаващо употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да избират най-подходящите мерки въз основа на естеството на продукта или неговата употреба. Производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, следва да покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността като част от тяхното задължение за разширена отговорност на производителя.
(18)  За да се предотвратят замърсяването с отпадъци и други неправилни форми на обезвреждане, водещи до морски отпадъци, съдържащи пластмаси, потребителите трябва да бъдат надлежно информирани за най-подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците и/или за вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за добрите практики по отношение на обезвреждането на отпадъци и за въздействието върху околната среда на лошите практики за обезвреждане, както и за съдържанието на пластмаси в определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, за да се стимулира отговорно поведение на потребителите при правилното обезвреждане на отпадъци. Поради това държавите членки следва да бъдат задължени да предприемат мерки за повишаване на осведомеността, с които се гарантира, че такава информация се предоставя на потребителите. Тази информация следва да включва въздействието от неправилното обезвреждане на отпадъците върху канализационната мрежа. Информацията не трябва да съдържа рекламно съдържание, насърчаващо употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да избират най-подходящите мерки въз основа на естеството на продукта или неговата употреба. Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е споделено усилие на компетентните органи, производителите и потребителите. Производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, следва да покриват разходите за мерките за повишаване на осведомеността като част от тяхното задължение за разширена отговорност на производителя. Производителите следва да бъдат насърчавани да използват своето пазарно влияние, за да стимулират и налагат устойчиво и кръгово потребление и използване на продуктите.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)
(18a)   В съответствие със законодателството на Съюза Комисията се задължава да подпомага държавите членки при разработването на стратегии и планове за намаляване на разпространението в морето на риболовни съоръжения, включително чрез безвъзмездни средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Усилията могат да включват кампании и програми за повишаване на осведомеността относно въздействието на тези отпадъци върху морските екосистеми, проучване за осъществимостта във връзка с производството на биоразградими/компостируеми риболовни съоръжения, образователни проекти за рибари и специални обществени програми за отстраняване на пластмасови и други предмети от морското дъно.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  Бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните по плажовете в Съюза морски отпадъци. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране и поради това трябва да се установи минимална целева стойност за разделно събиране на бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да постигнат тази минимална целева стойност, като определят целеви стойности за разделно събиране на бутилки за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба в рамките на схемите за разширена отговорност на производителя, или като създадат схеми за възстановяване на депозитите, или чрез всяка друга мярка, която те считат за подходяща. Това ще окаже пряко положително въздействие върху нивото на събираемост, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали.
(20)  Бутилките за напитки (с капачки и капаци), които са пластмасови продукти за еднократна употреба, са едни от най-често срещаните по плажовете в Съюза морски отпадъци. Това се дължи на неефективните системи за разделно събиране и слабото участие на потребителите в тези системи. Необходимо е да се насърчават по-ефикасни системи за разделно събиране и да се увеличи производството от рециклирано съдържание, и поради това трябва да се установи минимална целева стойност за разделно събиране на бутилките за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба. Държавите членки следва да могат да постигнат тази минимална целева стойност, като определят целеви стойности за разделно събиране на бутилки за напитки, които са пластмасови продукти за еднократна употреба в рамките на схемите за разширена отговорност на производителя, или като създадат схеми за възстановяване на депозитите, или всяка друга мярка, която те считат за подходяща. Тази минимална цел за събиране следва да бъде придружена от изискване за конкретен процент рециклирано съдържание за пластмасовите бутилки, за да се гарантира, че увеличената събираемост на пластмаса води до повторна употреба или рециклиране, и по този начин пластмасата отново се включва в кръговата икономика. Тези мерки ще окажат пряко положително въздействие върху нивото на събираемост и рециклиране, качеството на събраните материали и качеството на рециклирания материал, което ще разкрие възможности за предприятията за рециклиране и пазара на рециклирани материали. При прилагането на мерките за постигане на минималната целева стойност за разделно събиране държавите членки следва да гарантират, че се запазва доброто функциониране на съществуващите схеми за разширена отговорност на производителя. Комисията следва да определи насоки за функционирането на схемите за обратно изкупуване за тези държави членки, които изберат да въведат такива схеми.
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 20a (ново)
(20a)  Директива 2008/98/ЕО определя „разделното събиране“ като събиране, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед на улесняване на специфична обработка. В Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО е отбелязано, че разделното събиране на отпадъците може да се извършва чрез събиране от врата на врата, чрез системи за донасяне и приемане или други начини за събиране на отпадъците. В член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2008/98/ЕО е предвидена възможност за дерогация, като някои видове отпадъци следва да могат да се събират заедно, ако това не възпрепятства висококачественото рециклиране или друго оползотворяване на отпадъците, в съответствие с йерархията на отпадъците, и води до резултати от тези операции с качество, което е подобно на това, което се постига при разделното събиране. Тази дерогация следва да може да се предоставя също така при прилагането на настоящата директива.
_____________
Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109).
Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 22
(22)  Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.48 Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директива 2008/56/ЕО или Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба. При оценката следва също така да се разгледа дали научният и технически прогрес, който е достигнат междувременно, включително разработването на биоразградими материали и изготвянето на критерии или стандарт за биоразградимост на пластмасите в морската среда, както е предвидено в европейската стратегия за пластмасите, позволява установяването на стандарт за биоразграждане на определени пластмасови продукти за еднократна употреба в морската среда. Този стандарт би включвал стандарт за изпитване на това дали, в резултат на физическо и биологично разграждане в морската среда, пластмасите напълно се разлагат на въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в рамките на достатъчно кратък срок, за да не настъпи вредно въздействие на пластмасите върху морските организми и натрупване на пластмаси в околната среда. Ако случаят е такъв, пластмасовите продукти за еднократна употреба, които отговарят на такъв стандарт, биха могли да бъдат освободени от забраната за пускане на пазара. Въпреки че в европейската стратегия за пластмасите вече са предвидени действия в тази област, там се признават и предизвикателствата, свързани със създаването на регулаторна рамка за пластмасите с биоразградими свойства, дължащи се на различните условия на морската среда в моретата и океаните.
(22)  Съгласно параграф 22 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.48 Комисията следва да извърши оценка на настоящата директива. Тази оценка следва да се основава на натрупания опит и данните, събрани по време на прилагането на настоящата директива, както и на данните, събрани съгласно Директива 2008/56/ЕО или Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва да предостави основата за оценяване на възможните по-нататъшни мерки, включително определянето на цели за намаляване на пластмасовите отпадъци в целия Съюз до 2030 г. и след това, и оценка на това дали, с оглед на мониторинга на морските отпадъци в Съюза, е необходимо да се преразгледа приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба.
___________________
___________________
48.  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
48.  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
(23)  Държавите членки следва да предвидят правила относно приложимите санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Потребителите следва също да бъдат стимулирани или наказвани за поведението си, по целесъобразност.
Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда, да се насърчи преходът към кръгова икономика, включително да се стимулират иновативните бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците на действията могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,
(25)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения и съоръжения за аквакултури, съдържащи пластмаси, върху околната среда и върху здравето на човека, да се насърчи преходът към кръгова икономика, включително да се стимулират иновативните бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците на действията могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,
Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)
(25a)  Тъй като морските отпадъци от пластмаси не се ограничават до морската среда на териториите, заобикалящи Съюза, и тъй като в други части на света, различни от Съюза, може да бъде открито огромно количество морски отпадъци от пластмаси, държавите членки следва да гарантират, че износът на отпадъчни материали за трети държави не води до увеличаване на морските отпадъци от пластмаси на други места.
Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 25 б (ново)
(25б)  Държавите членки могат също така да играят важна роля за намаляване на морските отпадъци, като споделят своите знания и експертен опит във връзка с устойчивото управление на материалите с трети държави.
Изменение 42
Предложение за директива
Съображение 25 в (ново)
(25в)  Публичните органи, включително институциите на Съюза, следва да дават пример.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.
Целта на настоящата директива е да се предотврати и да се намали въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водните организми и водната среда, както и върху здравето на човека, и да се насърчи преходът към кръгова икономика с иновативни и устойчиви бизнес модели, продукти и материали, като по този начин също така се допринесе за ефикасното функциониране на вътрешния пазар.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1
Настоящата директива се прилага за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в приложението, и за риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси.
Настоящата директива се прилага за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в приложението, и за риболовни съоръжения и съоръжения за аквакултури, съдържащи пластмаси.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1
(1)  „пластмаса“ означава материал, състоящ се от полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени добавки или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани;
(1)  „пластмаса“ означава материал, състоящ се от полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, към който може да са добавени добавки или други вещества и който функционира или може да функционира като основен структурен компонент на крайни продукти, с изключение на естествени полимери, които не са били химически модифицирани;
Изменение 47
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
(2a)  „много тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава тънки пластмасови торбички за пазаруване, съгласно определеното в член 3, параграф 1в от Директива 94/62/ЕО, с дебелина на стената под 15 микрона;
Изменение 48
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 3
(3)  „риболовно съоръжение“ означава всяко изделие или част от оборудване, което се използва за целите на риболова или аквакултурите за насочване към или улавяне на морски биологични ресурси, или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличането и улавянето на такива морски биологични ресурси;
(3)  „риболовно съоръжение“ означава всяко изделие или част от оборудване, което се използва за целите на риболова или аквакултурите за насочване към, улавяне или задържане с цел отглеждане на морски биологични ресурси, или което плава по морската повърхност и се разполага с цел привличането, улавянето или задържането на такива морски биологични ресурси;
Изменение 49
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 4
(4)  „отпадък от риболовно съоръжение“ означава всяко риболовно съоръжение, обхванато от определението за отпадък в Директива 2008/98/ЕО, включително всички отделни компоненти, вещества или материали, които са били част от такова риболовно съоръжение или са били прикрепени към него в момента на изхвърлянето му;
(4)  „отпадък от риболовно съоръжение“ означава всяко риболовно съоръжение, обхванато от определението за отпадък в Директива 2008/98/ЕО, включително всички отделни компоненти, вещества или материали, които са били част от такова риболовно съоръжение или са били прикрепени към него в момента на изхвърлянето или на загубата му;
Изменение 50
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 10
(10)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което, независимо от използваните техники за продажба, включително договори от разстояние по смисъла на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.50, пуска на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, с изключение на лицата, осъществяващи риболовна дейност, както е определена в член 4, параграф 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета51;
(10)  „производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което професионално разработва, произвежда, преработва, обработва, продава или внася, независимо от използваните техники за продажба, включително договори от разстояние по смисъла на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.50, и по този начин пуска на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, с изключение на лицата, осъществяващи риболовна дейност или аквакултури, както са определени в член 4, параграфи 25 и 28 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета51;
___________________
___________________
50 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
50 Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).
51 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
51 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
Изменение 51
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
(11a)  „разделно събиране“ означава разделно събиране съгласно определението по член 3, параграф 11 от Директива 2008/98/ЕО;
Изменение 52
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
(13a)  „биоразградима пластмаса“ означава пластмаса, която може да претърпи физическо и биологично разлагане, така че в крайна сметка да се разложи до въглероден диоксид (CO2), биомаса и вода в съответствие с европейските стандарти за опаковките, подлежащи на рециклиране чрез компостиране и анаеробно разграждане;
Изменение 53
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 14 a (нова)
(14a)  „тютюневи изделия“ означава тютюневи изделия съгласно определението по член 2, параграф 4 от Директива 2014/40/ЕС;
Изменения 118, 54 и 119
Предложение за директива
Член 4
Член 4
Член 4
Намаляване на потреблението
Намаляване на потреблението
1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на значително намаляване на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, до … [шест години след крайната дата за транспониране на настоящата директива].
1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на амбициозно и устойчиво намаляване с най-малко 25% до 2025 г. на потреблението на тяхната територия на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението.
Тези мерки могат да включват целеви стойности за намаляване на потреблението на национално равнище, мерки, гарантиращи предоставянето на използваеми повторно алтернативи на тези изделия на мястото на продажба на крайния потребител, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба. Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието върху околната среда на продуктите, посочени в първа алинея.
Тези мерки могат да включват мерки, гарантиращи предоставянето на използваеми повторно алтернативи на тези изделия на мястото на продажба на крайния потребител, икономически инструменти, като например мерки, гарантиращи, че на мястото на продажба на крайния потребител не се предоставят безплатно пластмасови продукти за еднократна употреба. Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието върху околната среда на продуктите, посочени в първа алинея, в продължение на жизнения им цикъл, включително когато са изхвърлени като отпадъци.
Държавите членки изготвят национални планове, в които се описват мерките, приети съгласно настоящия параграф. Държавите членки уведомяват Комисията за плановете и ги актуализират, когато е необходимо. Комисията може да отправя препоръки относно тези планове.
Държавите членки определят национални количествени цели за намаляване на потреблението с оглед на постигането на целта, определена в първа алинея от настоящия параграф. Тези цели се приемат до... [краен срок за транспониране на настоящата директива].
Мерките, приети съгласно настоящия параграф, са пропорционални и недискриминационни. Държавите членки нотифицират Комисията за тези мерки, приети в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535, когато това се изисква от разпоредбите на посочената директива.
2.  Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване и проверка на значителното намаление на потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, посочено в параграф 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.
2.  Комисията приема акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване и проверка на амбициозното и устойчиво намаление на потреблението на пластмасови продукти за еднократна употреба, посочено в параграф 1, до ... [12 месеца след крайната дата за транспониране на настоящата директива]. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.
2a.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на устойчиво намаляване на въздействието на отпадъците от тютюневи изделия върху околната среда, и по-специално на съдържащите пластмаси филтри за тютюневи изделия, чрез намаляване на отпадъците след потребление от съдържащите пластмаса филтри за тютюневи изделия, както следва: 50% до 2025 г. и 80% до 2030 г. в сравнение със среднопретеглената стойност на пластмасовите филтри от тютюневи изделия, пуснати на пазара между 2014 и 2016 г.
_________________
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст) (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
Изменение 55
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1
1.  Държавите членки гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част В от приложението, които имат капачки и капаци, значителна част от които е произведена от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съда по време на предвидения етап на употреба на продукта.
1.  Държавите членки гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част В от приложението, които имат капачки и капаци, произведени от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съда по време на предвидения етап на употреба на продукта.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1a (нов)
1a.  Държавите членки гарантират, че до 2025 г. бутилките за напитки, изброени в част В от приложението, могат да бъдат пускани на пазара само ако са произведени с поне 35% рециклирано съдържание и могат да се рециклират.
До 1 януари 2022 г. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на методиката за изчисляване на рециклираното съдържание. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2
2.  За целите на настоящия член не се счита, че значителна част от металните капачки или капаци с пластмасови уплътнения е произведена от пластмаса.
2.  За целите на настоящия член не се счита, че металните капачки или капаци с пластмасови уплътнения са произведени от пластмаса. Съдовете за напитки от стъкло и метал, които имат капачки и капаци, произведени от пластмаса, не попадат в обхвата на настоящия член.
Изменение 58
Предложение за директива
Член 6 – параграф 3
3.  Комисията отправя искане към европейските организации за стандартизация да разработят хармонизирани стандарти, свързани с изискването, посочено в параграф 1.
3.  До ... [3 месеца след влизане в сила на настоящата директива] Комисията отправя искане към европейските организации за стандартизация да разработят хармонизирани стандарти, свързани с изискването, посочено в параграф 1. Тези стандарти засягат по-специално необходимостта от гарантиране на необходимата здравина, надеждност и безопасност на системите за затваряне на съдовете за напитки, включително за газирани напитки.
Изменения 59 и 140
Предложение за директива
Член 7
Член 7
Член 7
Изисквания относно маркировката
Изисквания относно маркировката
1.  Държавите членки гарантират, че на всеки пуснат на пазара пластмасов продукт за еднократна употреба, посочен в част Г от приложението, е нанесена видима, ясно четлива и незаличима маркировка, която информира потребителите за един или повече от следните елементи:
1.  Държавите членки гарантират, че на всяка търговска опаковка на пуснатите на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението, е нанесена видима, ясно четлива и незаличима маркировка, както върху опаковката, съдържаща повече бройки, така и върху всяка опакована отделно бройка, която информира потребителите за следното:
а)  подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците за продукта или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за този продукт,
а)  подходящите варианти за обезвреждане на отпадъците за продукта и/или вариантите за обезвреждане, които трябва да се избягват, за този продукт,
б)  отрицателното въздействие върху околната среда от замърсяване или друго неправилно обезвреждане на отпадъците от продуктите, или
б)  отрицателното въздействие върху околната среда от замърсяване или друго неправилно обезвреждане на отпадъците от продуктите,
в)  наличието на пластмаси в продукта.
в)  наличието на пластмаси в продукта, и
ва)   наличието в продукта на химикали, пораждащи безпокойство, като например опасни метали, фталати, PFAS, бисфеноли, както и вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, и други вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006.
В допълнение държавите членки гарантират, че на всяка търговска опаковка на пуснатите на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба, посочени в част Г от приложението, с изключение на тютюневите изделия с филтър и на филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия, е нанесена видима, ясно четлива и незаличима маркировка, както върху опаковката, съдържаща повече бройки, така и върху всяка опакована отделно бройка, която информира потребителите за възможността за рециклиране на продукта.
2.  Комисията приема до … [12 месеца преди крайната дата за транспониране на настоящата директива] акт за изпълнение, в който се определят спецификациите за маркировката, посочена в параграф 1. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.
2.  Комисията приема до … [12 месеца преди крайната дата за транспониране на настоящата директива] акт за изпълнение, в който се определят спецификациите за маркировката, посочена в параграф 1, и по този начин отчита съществуващите секторни доброволни споразумения и обръща специално внимание на необходимостта от избягване на информация, която подвежда потребителите. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.
Изменение 146
Предложение за директива
Член 7 а (нов)
Член 7а
Разпоредби относно санитарните изделия
Държавите членки предотвратяват използването на опасни химикали в състава на дамските превръзки, тампоните и апликаторите за тампони, изброени в част Г от приложението.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват разходите за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти.
По отношение на създадените по силата на параграф 1 схеми държавите членки гарантират, че производителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Д от приложението, покриват разходите за събирането на отпадъци, състоящи се от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, и за последващото им транспортиране и третиране, включително разходите за почистване на отпадъци и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, във връзка с тези продукти. Финансовите вноски, изплащани от производителите, за да изпълнят тези задължения, не надвишават разходите, необходими за предоставянето на тези услуги по разходоефективен начин, и се установяват по прозрачен начин между съответните участници.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
По отношение на разходите за почистване на отпадъците, посочени в първа алинея, държавите членки гарантират, че плащаните от производителите финансови вноски са определени по пропорционален начин и са модулирани в съответствие с член 8а, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО, и вземат предвид разходите за почистване на отделните продукти или групи продукти. Разходите се ограничават до дейности, извършвани редовно от публични органи или от тяхно име, и включват дейности по почистване, насочени към изпълнение на съответните задължения за предотвратяване на генерирането на отпадъци и за опазване на околната среда съгласно законодателните актове на Съюза.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 б (нова)
Комисията разработва насоки, като се консултира с държавите членки, относно разпределянето на разходите за почистване на отпадъците, обхванати от схемите за разширена отговорност на производителя.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 a (нов)
2a.  Държавите членки гарантират, че схемите за разширена отговорност на производителя, въведени съгласно параграф 1 от настоящия член за филтрите за тютюневи изделия, които съдържат пластмаси, допринасят за постигането на екологичната цел, определена в член 4, параграф 2а, включително като гарантират, че производителите на съдържащи пластмаси филтри за тютюневите изделия покриват разходите за събиране на отпадъците от тези продукти и последващите превоз и обработка, включително разходите за почистване на отпадъците и разходите за мерките за повишаване на осведомеността, посочени в член 10, по отношение на тези продукти. За постигането на тази цел държавите членки могат, наред с друго, да изискват от схемите за разширена отговорност на производителя да въведат системи за събиране или да финансират инфраструктура за събиране на използвани филтри или да насърчат обеззаразяването и рециклирането на използвани филтри чрез създаване на верига за оползотворяване на отпадъците.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
3.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми за разширена отговорност на производителя за пуснатите на пазара на Съюза риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, в съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО.
3.  Държавите членки осигуряват създаването на схеми за разширена отговорност на производителя за пуснатите на пазара на Съюза риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, в съответствие с разпоредбите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО. На тази основа държавите членки гарантират, че всяка година се постига минимално ниво на събираемост на риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси. От 2025 г. минималното ниво на събираемост е 50% и се изчислява въз основа на общото тегло на риболовните съоръжения, съдържащи пластмаси за дадена година във въпросната държава членка, изразено като процент от средното тегло на съдържащите пластмаси риболовни съоръжения, пуснати на пазара на посочената държава членка през трите предходни години.
Те също така гарантират, че тези схеми за разширена отговорност на производителя постигат цел за рециклиране от най-малко 15% за риболовните съоръжения до 2025 г. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго, да изискат в схемите:
а)  да се модулират финансовите вноски в съответствие с член 8а, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО за насърчаване на пускането на пазара на риболовни съоръжения, предназначени за повторна употреба и рециклиране;
б)  да се изготвят схеми за обратно изкупуване, за да се насърчи връщането на стари, изоставени или неизползваеми риболовни съоръжения;
в)  да включат програми за наблюдение, проследяване и докладване.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 8 – параграф 4 – алинея 2а (нова)
Без да се засягат техническите мерки, посочени в Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета, Комисията изисква от европейските организации по стандартизация да разработят хармонизирани стандарти за съответстващ на кръговата икономика дизайн на риболовните съоръжения с цел насърчаване на подготовката за повторната им употреба и улесняване на възможността за рециклиране в края на жизнения им цикъл.
__________________
Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).
Изменение 66
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2025 г. разделното събиране на количество отпадъчни пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е, равняващо се на 90 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго:
Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2025 г. разделното събиране на количество отпадъчни пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Е, равняващо се на 90 тегловни процента от тези пластмасови продукти за еднократна употреба, пуснати на пазара за дадена година, и гарантират последващото им рециклиране. За да постигнат тази цел, държавите членки могат, наред с друго:
Изменение 67
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Алинея 1 се прилага, без да се засяга член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2008/98/ЕО.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 а (нов)
След консултация с държавите членки Комисията разработва насоки относно функционирането на схемите за възстановяване на депозитите.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 10
Член 10
Член 10
Мерки за повишаване на осведомеността
Мерки за повишаване на осведомеността
1.  Държавите членки вземат мерки за информиране на потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Ж и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, относно следното:
1.  Държавите членки вземат мерки за информиране и стимулиране на отговорно поведение на потребителите на пластмасови продукти за еднократна употреба, изброени в част Ж от приложението и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, относно следното:
а)  съществуващите на разположение системи за повторна употреба и варианти за управление на отпадъците за тези продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, както и най-добрите практики за добро управление на отпадъците, осъществявано в съответствие с член 13 от Директива 2008/98/ЕО;
а)  наличността на използваеми повторно алтернативи, системи за повторна употреба и варианти за управление на отпадъците за тези продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, както и най-добрите практики за добро управление на отпадъците, осъществявано в съответствие с член 13 от Директива 2008/98/ЕО;
б)  въздействието на замърсяването с отпадъци и други неправилни начини за обезвреждане на отпадъците от такива продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда, и по-специално върху морската среда.
б)  въздействието на замърсяването с отпадъци и други неправилни начини за обезвреждане на отпадъците от такива продукти и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, върху околната среда, и по-специално върху морската среда;
ба)  въздействието на неправилното обезвреждане на тези продукти върху канализационната мрежа.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2
Мерките, които държавите членки предприемат, за да транспонират и прилагат членове от 4 до 9, са съобразени със законодателството на Съюза в областта на храните, за да се гарантира, че хигиената на храните и безопасността на храните не се излагат на риск.
Мерките, които държавите членки предприемат, за да транспонират и прилагат членове от 4 до 9, са съобразени със законодателството на Съюза в областта на храните, за да се гарантира, че хигиената на храните и безопасността на храните не се излагат на риск, а така също и с Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета1a. Държавите членки насърчават използването по възможност на устойчиви, по-безопасни алтернативи на пластмасата за материалите, предназначени за контакт с храни.
________________
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4);
Изменение 71
Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 a (нов)
Държавите членки гарантират, че износът на отпадъчни материали в трети държави не води до повишаване на количеството на морските отпадъци от пластмаси на други територии.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с националното законодателство или практика физическите или юридическите лица или техните сдружения, организации или групи имат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг законово установен независим и безпристрастен орган, където могат да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, свързани с прилагането на членове 5, 6, 7 и 8, когато е изпълнено едно от следните условия:
1.  Държавите членки гарантират, че в съответствие с националното законодателство или практика физическите или юридическите лица или техните сдружения, организации или групи имат достъп до процедура за обжалване пред съд или друг законово установен независим и безпристрастен орган, където могат да оспорят материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, свързани с прилагането на членове 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, когато е изпълнено едно от следните условия:
Изменение 73
Предложение за директива
Член 13
Член 13
Член 13
Информация относно контрола върху изпълнението
Информация относно контрола върху изпълнението
1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета52 и на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета53, държавите членки, подпомагани от Европейската агенция за околна среда, създават масив от данни, съдържащ:
1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета52 и на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета53, държавите членки, подпомагани от Европейската агенция за околна среда, създават масив от данни, съдържащ:
а)  данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, които са пуснати на пазара на Съюза всяка година, за да се демонстрира намаляването на потреблението в съответствие с член 4, параграф 1;
а)  данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението, които са пуснати на пазара на Съюза всяка година, за да се демонстрира намаляването на потреблението в съответствие с член 4, параграф 1;
аа)  данните за пускането на пазара и разделното събиране на продукти, изброени в част Е от приложението, за да се демонстрира напредък при постигането на целта, определена в член 9;
аб)  данните за пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част Ж от приложението, които се пускат на пазара на Съюза всяка година, за да се наблюдава тяхното потребление в Съюза;
ав)  данните за пуснатите на пазара риболовни съоръжения, съдържащи пластмаси, и за събраните и третирани отпадъци от риболовни съоръжения;
б)  информация за мерките, предприети от държавите членки за целите на член 4, параграф 1.
б)  информация за плановете и мерките, предприети от държавите членки за целите на член 4, параграф 1;
ба)  данните за морски отпадъци, и по-специално тези с произход от продукти, обхванати от настоящата директива, с цел наблюдение на въздействието на предприетите мерки.
Данните, посочени в първа алинея, буква а), се актуализират ежегодно в срок от 12 месеца от края на референтната година, за която са събрани. Когато е възможно, за представяне на посочените масиви от данни се използват услугите за пространствени данни, както са определени в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО.
Данните, посочени в първа алинея, буква а), се съобщават за пръв път до... [12 месеца след влизането в сила на настоящата директива]. Данните, посочени в букви а) до ав), се актуализират ежегодно в срок от 12 месеца от края на референтната година, за която са събрани. Когато е възможно, за представяне на посочените масиви от данни се използват услугите за пространствени данни, както са определени в член 3, параграф 4 от Директива 2007/2/ЕО.
2.  Държавите членки гарантират, че Комисията и Европейската агенция за околна среда имат достъп до масивите от данни, създадени в съответствие с параграф 1.
2.  Държавите членки гарантират, че Комисията и Европейската агенция за околна среда имат достъп до масивите от данни, създадени в съответствие с параграф 1.
3.  Европейската агенция за околна среда публикува и редовно актуализира общ за Съюза преглед въз основа на данните, събирани от държавите членки. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за краен продукт, резултати и въздействие на настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.
3.  Европейската агенция за околна среда публикува и редовно актуализира общ за Съюза преглед въз основа на данните, събирани от държавите членки. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за краен продукт, резултати и въздействие на настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.
4.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се определят форматът на масива от данни, информацията и данните, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.
4.  Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят форматът на масива от данни, информацията и данните, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16, параграф 2.
___________________
___________________
52 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
52 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
53 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
53 Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).
Изменениея 74 и 150
Предложение за директива
Член 15
Член 15
Член 15
Оценка и преразглеждане
Оценка и преразглеждане
1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [шест години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.
1.  Комисията извършва оценка на настоящата директива до … [пет години след крайната дата за транспонирането ѝ]. Тази оценка се основава на наличната информация съгласно член 13. Държавите членки предоставят на Комисията всяка допълнителна необходима за целите на оценката и изготвянето на доклада информация, посочена в параграф 2.
2.  Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад с основните констатации от оценката, извършена в съответствие с параграф 1.
2.  Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад с основните констатации от оценката, извършена в съответствие с параграф 1. Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение. Ако е целесъобразно, това предложение определя задължителни количествени цели за намаляване на потреблението на равнището на Съюза за продуктите, изброени в част А от приложението.
2а.  Комисията и държавите членки създават най-късно до 31 юли 2020 г. обща за целия Съюз програма за почистване на пластмасовите отпадъци в океаните и насърчават тази инициатива на международно равнище.
3.  В този доклад се посочва също така:
3.  Докладът включва:
а)  дали е необходимо да бъде преразгледано приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба;
а)   оценка на необходимостта от преразглеждане на приложението, изброяващо пластмасовите продукти за еднократна употреба;
б)  дали е практически осъществимо определянето на обвързващи количествени целеви стойности на равнището на Съюза за намаляване на потреблението по-специално на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението;
б)   проучване на осъществимостта на определянето на обвързващи количествени целеви стойности на равнището на Съюза за намаляване на потреблението по-специално на пластмасовите продукти за еднократна употреба, изброени в част А от приложението; в това отношение в доклада се прави оценка на определянето на цели, изразени в абсолютни стойности, като се вземат предвид равнищата на потребление и вече постигнатите намаления в държавите членки;
ба)  оценка на промяната на материалите, използвани в обхванатите от настоящата директива продукти, и на иновациите в нови системи за доставка на използваеми повторно алтернативи на тези продукти; това включва цялостен анализ на екологичния жизнен цикъл на тези материали и произтичащите алтернативи;
в)  дали е постигнат достатъчен научен и технически прогрес и дали са разработени критерии или стандарт за биоразградимост в морската среда, приложими за пластмасовите продукти за еднократна употреба, попадащи в приложното поле на настоящата директива, и техните заместители за еднократна употреба, за да се определи, според случая, за кои изделия вече не трябва да се прилагат ограниченията за пускане на пазара.
Изменение 75
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят със задълженията за докладване, съдържащи се в член 13, параграф 1, буква а) до ... [12 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 76
Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 2
Държавите членки обаче прилагат мерките, необходими за постигане на съответствие с член 5 и член 7, параграф 1, считано от … [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], и с член 6, параграф 1, считано от … [3 години след датата на влизане в сила на настоящата директива].
Държавите членки обаче прилагат мерките, необходими за постигане на съответствие с член 5 и член 7, параграф 1, считано от … [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], и с член 6, параграф 1, считано от … [3 години след датата на влизане в сила на настоящата директива], с изключение на мерките, необходими, за да се съобразят с изискването, посочено в член 6, параграф 1 по отношение на съдовете за напитки за газирани напитки, които държавите членки прилагат от ... [5 години след датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 77
Предложение за директива
Член 17 – параграф 2
2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива. Комисията проверява дали тези разпоредби не създават неоправдани пречки за функционирането на единния пазар.
Изменения 78 и 124
Предложение за директива
Приложение I – част A
Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 4 относно намаляване на потреблението
Пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на член 4 относно намаляване на потреблението
–  Чаши за напитки и техните капаци и капачки
–  Съдове за храни, т.е. съдове като кутии, с или без капак, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда, както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка, като например съдове за храни, използвани в заведения за бързо хранене, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни
–  Съдове за храни, т.е. съдове като кутии, с или без капак, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда, както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка, като например съдове за храни, използвани в заведения за бързо хранене, с изключение на съдове за напитки, чинии, пликове и обвивки, съдържащи храни
Продажбата на храни в съд за порция храна за един човек или в съд с прилежащи към него прибори за хранене показва, че въпросната храна е предназначена за непосредствена консумация от съда за храна.
По-нататъшната подготовка включва дейности като затопляне, добавяне на вряща вода, измиване, нарязване на парчета и разфасоване.
Примери за пластмасови съдове за храна за еднократна употреба, обхванати от части А, Д и Ж от настоящото приложение:
–  Съдове за „бързи храни“, като например кутии с храна и кутии със салата, съдържащи храна за консумация в студено състояние
–  Съдове за „бързи храни“, като например кутии с храна и кутии със салата, съдържащи храна за консумация в горещо състояние, освен когато след покупката на продукта потребителят трябва да подложи храната на топлинна обработка
–  Кутии за хамбургери, кутии за сандвичи, кутии за увити сандвичи
–  Съдове за храна с порция храна за един човек, които съдържат прясна или обработена храна, която не се нуждае от по-нататъшна подготовка, например плодове, зеленчуци, десерти или сладоледи, и които се продават поединично
Примери за съдове, които не са пластмасови съдове за храна за еднократна употреба, обхванати от части А, Д и Ж от настоящото приложение:
–  Съдове за храна, които съдържат изсушена храна или храна, която се продава студена, като тази храна се нуждае от по-нататъшна подготовка
–  Съдове за храна, съдържащи храна в порции за повече от един човек
–  Съдове за храна с порция храна за един човек, които не се продават поединично
–  Чаши за напитки
Изменение 79
Предложение за директива
Приложение I – част Б – тире 2
—  Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене)
—  Прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене) с изключение на, до 2023 г., прибори за хранене, които се доставят в учебните заведения и здравните служби въз основа на обществени поръчки за доставки1a, както са определени в член 2, точка 8 от Директива 2014/24/ЕС, които са били възложени преди 31 декември 2018 г.
___________________
„обществени поръчки за доставки“ означава договори, чийто предмет е покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без правото на закупуване на продуктите. Поръчките за доставки може да включват като допълнителен предмет дейности по проучване на терена и инсталиране.
Изменение 80
Предложение за директива
Приложение I – част Б – тире 3
—  Чинии
—  Чинии с изключение на, до 2023 г., чинии, които се доставят в учебните заведения и здравните служби въз основа на обществени поръчки за доставки1a, както са определени в член 2, точка 8 от Директива 2014/24/ЕС, които са били възложени преди 31 декември 2018 г.
___________________
„обществени поръчки за доставки“ означава договори, чийто предмет е покупка, лизинг, наем или финансов лизинг, със или без правото на закупуване на продуктите. Поръчките за доставки може да включват като допълнителен предмет дейности по проучване на терена и инсталиране.
Изменение 81
Предложение за директива
Приложение I – част Б – тире 6
—  Пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите, включително механизмите за такива пръчици
—  Пръчици, с които се прикрепят и поддържат балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се предлагат в търговската мрежа, с изключение на механизмите за такива пръчици
Изменениея 83 и 111
Предложение за директива
Приложение I — част Б — тире 6 a (ново)
—   Продукти, направени от разградима при окисляване пластмаса
Изменение 84
Предложение за директива
Приложение I — част Б — тире 6 b (ново)
—  Съдове за храни и напитки, направени от експандиран полистирен, използвани за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация от съда както на място, така и за изнасяне от обекта, без по-нататъшна подготовка.
Изменение 85
Предложение за директива
Приложение I – част В – тире 1
—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци
—  Съдове за напитки, т.е. съдове, които се използват за съхранение на течност, като например бутилки за напитки, включително техните капачки и капаци, с изключение на съдове, предназначени и използвани за храни за специални медицински цели в течно състояние, съгласно определението по член 2, точка ж) от Регламент (ЕС) № 609/2013
Изменение 125
Предложение за директива
Приложение I – част Г – тире 3
—  Балони, с изключение на балони за промишлена или друга професионална употреба и приложения, които не се разпространяват между потребителите
заличава се
Изменение 86
Предложение за директива
Приложение I – част Г – тире 3 а (ново)
–  Тютюневи продукти с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи продукти
Изменение 87
Предложение за директива
Приложение I – част Г – тире 3 б (ново)
–  Пликове и обвивки, направени от гъвкав материал, съдържащи храни, предназначени за незабавна консумация от плика или обвивката, без по-нататъшна подготовка
Изменение 88
Предложение за директива
Приложение I – част Г – тире 3 в (ново)
–  Чаши за напитки
Изменение 89
Предложение за директива
Приложение I – част Д – тире 4
–  Чаши за напитки
–  Чаши за напитки включително техните капаци и капачки
Изменение 90
Предложение за директива
Приложение I – част Е – тире 1
—  Бутилки за напитки
—  Бутилки за напитки, включително техните капаци и капачки

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0317/2018).

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност