Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0172(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0317/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0317/2018

Συζήτηση :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 312kWORD 113k
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες33 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες.
(1)  Η υψηλή λειτουργικότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος της πλαστικής ύλης σημαίνει ότι αυτό το υλικό είναι ολοένα και περισσότερο πανταχού παρόν στην καθημερινή ζωή. Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών υλών έχει αυξηθεί κατακόρυφα και το 2017 έφτασε τους 348 εκατομμύρια τόνους. Το ευρωπαϊκό μερίδιο της εν λόγω παραγωγής αντιπροσώπευε ποσοστό 18,5 % (64,4 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα που συνιστά αύξηση 3,4 % σε σύγκριση με την παραγωγή του προηγούμενου έτους). Η αυξανόμενη χρήση του σε εφαρμογές βραχείας διάρκειας, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή οικονομικά αποδοτική ανακύκλωση, σημαίνει ότι τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης καθίστανται ολοένα και πιο γραμμικά και λιγότερο αποδοτικά. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία32, η Επιτροπή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες κατέληξε33 στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η σταθερή αύξηση της παραγωγής πλαστικών αποβλήτων και η διαφυγή τους στο περιβάλλον μας, ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικά κυκλικός κύκλος ζωής για τις πλαστικές ύλες και να μειωθεί η συνολική ποσότητα πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες αποτελεί ένα μικρό πρώτο βήμα προς τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας που θα βασίζεται στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση όλων των πλαστικών προϊόντων.
__________________
__________________
32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015)0614].
32 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία» [COM(2015)0614].
33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)0028].
33 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)0028].
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Οι πλαστικές ύλες διαδραματίζουν χρήσιμο ρόλο στην οικονομία και έχουν σημαντικές εφαρμογές σε πολλούς τομείς. Ειδικότερα, οι πλαστικές ύλες χρησιμοποιούνται στη συσκευασία (40 %) και στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών (20 %). Σημαντική είναι επίσης η χρήση πλαστικών υλών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας. Ωστόσο, λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, την υγεία και την οικονομία, απαιτείται η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την αποτελεσματική μείωση των εν λόγω σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων με τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες πιο κυκλικές εναλλακτικές λύσεις.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι κυκλικές προσεγγίσεις που αποδίδουν προτεραιότητα στα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης θα οδηγήσουν σε μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η πρόληψη αυτή βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι επίσης σύμφωνες με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.
(2)  Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκουν πλήρως κυκλικές προσεγγίσεις που αποδίδουν προτεραιότητα στα ασφαλή, μη τοξικά επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες και στα συστήματα επαναχρησιμοποίησης έναντι οποιουδήποτε προϊόντος μίας χρήσης. Όλα τα μέτρα θα πρέπει πρωτίστως να επιδιώκουν τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και να προωθούν την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων καθώς αυτό βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας των αποβλήτων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34. Καθώς κάθε προϊόν μίας χρήσης τείνει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα ή στο περιβάλλον λόγω του σύντομου κύκλου ζωής του, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση CO2 και πολύτιμων πρώτων υλών. Η παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 12 των Ηνωμένων Εθνών35 για τη διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής.
__________________
__________________
34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
34 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
35 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.
(3)  Τα θαλάσσια απορρίμματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αναγνωρίζονται ως παγκόσμιο πρόβλημα. Αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων φθάνουν στους ωκεανούς σε ολόκληρο τον κόσμο και πλήττουν την υγεία των οικοσυστημάτων, σκοτώνοντας ζώα. Η μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί βασική δράση για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο ζητούμενο είναι η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη36. Η Ένωση οφείλει να επιτελέσει τον δικό της ρόλο στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων, με την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων, και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, και να επιδιώξει να αποτελέσει πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση συνεργάζεται με εταίρους σε διάφορα διεθνή φόρουμ, όπως η G20, η G7 και ο ΟΗΕ, για την προώθηση συντονισμένων δράσεων. Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Ένωσης προς τον σκοπό αυτό.
_________________
_________________
36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
36 Η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και, ενδεχομένως, την ανθρώπινη υγεία και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.
(5)  Στην Ένωση, το 80-85 % των θαλάσσιων απορριμμάτων, που καταμετρούνται ως απορρίμματα στην παραλία, είναι πλαστικά, με τα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης να αντιπροσωπεύουν το 50 % και τα είδη αλιείας να αντιπροσωπεύουν το 27 %. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κοινών καταναλωτικών προϊόντων ταχείας κυκλοφορίας που απορρίπτονται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται, ανακυκλώνονται σπανίως και συχνά καταλήγουν να πεταχτούν ως απορρίμματα. Σημαντικό ποσοστό των αλιευτικών εργαλείων και των εργαλείων υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά δεν συλλέγονται για επεξεργασία. Επομένως τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα αλιευτικά εργαλεία και τα εργαλεία υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη, όπως οι κιούρτοι, οι παγίδες, οι πλωτήρες και οι σημαδούρες, τα δίχτυα, τα σκοινιά, οι σπάγκοι και τα νήματα, αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα προκειμένου για τα θαλάσσια απορρίμματα και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα καθώς και την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, και βλάπτουν δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η αλιεία και η ναυτιλία.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Το Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2018, ενέκρινε συμπεράσματα με θέμα «Υλοποίηση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία», υποστηρίζοντας σαφώς τις δράσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών που προστίθενται σκόπιμα στα προϊόντα καθώς και τη χρήση οξοπλαστικών στην Ένωση, και τις δράσεις που προβλέπονται στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες όσον αφορά την μείωση των μικροπλαστικών από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα ελαστικά αυτοκινήτων και τη διαρροή συσσωματωμάτων πριν από την παραγωγή. Η Ένωση λαμβάνει ήδη μέτρα καθώς υπάρχει μια συνεχιζόμενη διαδικασία στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, βάσει της οποίας η Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να καταρτίσει έναν φάκελο επιβολής περιορισμών σύμφωνα με το παράρτημα XV όσον αφορά τη χρήση μικροπλαστικών σωματιδίων που προστίθενται σκόπιμα σε καταναλωτικά ή επαγγελματικά προϊόντα κάθε είδους.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Η Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το πρόβλημα των μικροπλαστικών και θα πρέπει να ενθαρρύνει όλους τους παραγωγούς να περιορίσουν αυστηρά τα μικροπλαστικά στις συνθέσεις των προϊόντων τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ελαστικών, καθώς τα συνθετικά ενδύματα και τα ελαστικά ευθύνονται για το 63 % των μικροπλαστικών που καταλήγουν απευθείας στο υδάτινο περιβάλλον.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στα θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι επαρκής και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο φιλοδοξίας μεταξύ των εθνικών μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα. Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα αυτά, και ιδίως οι περιορισμοί εμπορίας για πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Ένωση.
(6)  Η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων εξακολουθεί να έχει καίρια σημασία για την πρόληψη των (θαλάσσιων) απορριμμάτων. Η υφιστάμενη νομοθεσία40 και τα μέσα πολιτικής της Ένωσης παρέχουν ορισμένες ρυθμιστικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τα πλαστικά απόβλητα υπόκεινται σε γενικά μέτρα και ποσοτικούς στόχους της Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως ο στόχος ανακύκλωσης των απορριμμάτων από πλαστικές συσκευασίες41 και ο στόχος που εγκρίθηκε πρόσφατα στη στρατηγική για τις πλαστικές ύλες42, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες έως το 2030. Ωστόσο, ο αντίκτυπος της εν λόγω νομοθεσίας στα θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι επαρκής και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο φιλοδοξίας μεταξύ των εθνικών μέτρων για την πρόληψη και τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από απορρίμματα. Επιπλέον, ορισμένα από τα μέτρα αυτά, και ιδίως οι περιορισμοί εμπορίας για πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο εμπόριο και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην Ένωση.
__________________
__________________
40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
40 Οδηγία 2008/98/ΕΚ, οδηγία 2000/59/ΕΚ, οδηγία 2000/60/ΕΚ, οδηγία 2008/56/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (EΚ) αριθ. 2166/2005, (EΚ) αριθ. 388/2006, (EΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
41 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10).
42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)0028].
42 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία» [COM(2018)0028].
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της συσκευασίας αποτελεί καίριο παράγοντα για την προώθηση μιας πιο βιώσιμης αλυσίδας αξίας. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι σχετικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εργαλείων προγραμματισμού Ε&Α, όπως τα προγράμματα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (δηλαδή το «Ορίζων 2020»), ενόψει του επερχόμενου στρατηγικού θεματολογίου έρευνας και καινοτομίας για τις πλαστικές ύλες.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα, τα οποία εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.
(7)  Για να επικεντρωθούν οι προσπάθειες εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει μόνον τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα καθώς και τα αλιευτικά εργαλεία. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από μέτρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 86 % των πλαστικών μίας χρήσης που βρέθηκαν σε καταμετρήσεις σε παραλίες στην Ένωση.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική παράγραφος 7α (νέα):
(7α)  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που θεωρούνται συσκευασίες όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/EK.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Στην έκθεση επανεξέτασης της Επιτροπής θα πρέπει να επισημαίνεται αν μπορεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στα προϊόντα μίας χρήσης εν γένει.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)
(7γ)   Μπορεί να είναι σημαντικές σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα η χερσαία ρύπανση και η μόλυνση του εδάφους από πλαστικά μεγαλύτερου μεγέθους και από τα προκύπτοντα θραύσματα ή μικροπλαστικά. Σε τοπική κλίμακα, αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι σημαντικό λόγω της εντατικής χρήσης πλαστικών προϊόντων στη γεωργία. Για να μειωθούν οι επιπτώσεις των πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον και στην υγεία ανθρώπων και ζώων πρέπει να διερευνηθεί εις βάθος η ρύπανση με πλαστικές ύλες που προέρχεται από γεωργικές εκτάσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Τα πλαστικά προϊόντα θα πρέπει να κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους. Ο οικολογικός σχεδιασμός των πλαστικών προϊόντων θα πρέπει να λαμβάνει πάντα υπόψη το στάδιο της παραγωγής, την ανακυκλωσιμότητα και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται, ανάλογα με την περίπτωση, να χρησιμοποιούν ένα μοναδικό πολυμερές ή συμβατά πολυμερή για την κατασκευή των προϊόντων τους, ώστε να απλουστεύεται η διαλογή και να βελτιώνεται η ανακυκλωσιμότητά τους, ιδίως στην περίπτωση των πλαστικών συσκευασιών.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Διατηρώντας την αξία των προϊόντων και των υλικών όσο το δυνατόν περισσότερο και δημιουργώντας λιγότερα απόβλητα, η οικονομία της Ένωσης μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική, μειώνοντας παράλληλα την πίεση στους πολύτιμους πόρους και το περιβάλλον.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης.
(10)  Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ή περισσότερα μέτρα, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η ύπαρξη κατάλληλων και περισσότερο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, λαμβανομένων υπόψη των αρχών του κύκλου ζωής, το αν είναι εφικτή η αλλαγή των τρόπων κατανάλωσης, καθώς και ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται ήδη από υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για πιο βιώσιμες λύσεις θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44.
(11)  Για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, δεν υπάρχουν ακόμη κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και η κατανάλωση των περισσότερων τέτοιων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης αναμένεται να αυξηθεί. Για να αναστραφεί η τάση αυτή και να προωθηθούν προσπάθειες για ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις, θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξης και σταθερής μείωσης στην κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων, όπως συμβαίνει για τις πλαστικές σακούλες δυνάμει της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43α, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι ορθές πρακτικές υγιεινής, οι κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, η πληροφόρηση των καταναλωτών ή οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για τα τρόφιμα44. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιέκτες τροφίμων που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: τα εν λόγω τρόφιμα προορίζονται για άμεση κατανάλωση, για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, και για κατανάλωση από το δοχείο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν να είναι όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξα τα εν λόγω μέτρα, τα οποία θα πρέπει να είναι αναλογικά προς τη σοβαρότητα του κινδύνου δημιουργίας απορριμμάτων τον οποίο συνεπάγονται τα διάφορα προϊόντα και οι διάφορες χρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν εθνικούς στόχους για να ποσοτικοποιήσουν τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνονται για την επίτευξη της φιλόδοξης και σταθερής μείωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων τα οποία είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις και τα οποία, αφού γίνουν απόβλητα, είναι κατάλληλα για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων όταν βρίσκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, και να τηρούν την ιεραρχία των αποβλήτων.
___________________
___________________
43α Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (ΕΕ L 115 της 6.5.2015, σ. 11).
44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, 30.4.2004, σ. 1), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).
44 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή και με άλλες συναφείς νομοθεσίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή και τη σήμανση (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Τα φίλτρα προϊόντων καπνού κατέχουν τη δεύτερη θέση μεταξύ των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απορρίπτονται συχνότερα στο περιβάλλον. Παρόλο που το μερίδιο αγοράς των φίλτρων κυτταρίνης φυτικής προέλευσης για προϊόντα καπνού φαίνεται να αυξάνεται, η δυνατότητα αποδοχής των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων δεν είναι σαφής. Επιπρόσθετα, ο τεράστιος αντίκτυπος των προϊόντων καπνού με φίλτρο στο περιβάλλον δεν μπορεί να αγνοηθεί καθώς τα εν λόγω φίλτρα μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα πλαστικά σωματίδια. Τα χρησιμοποιημένα φίλτρα καπνού περιέχουν επίσης πολλές χημικές ουσίες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον, εκ των οποίων τουλάχιστον 50 είναι γνωστά καρκινογόνα για τον άνθρωπο, καθώς και βαρέα μέταλλα, που μπορεί να διαρρεύσουν από το φίλτρο και να βλάψουν το γύρω χερσαίο, ατμοσφαιρικό και θαλάσσιο περιβάλλον. Για να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν τα απόβλητα μετά την κατανάλωση, είναι αναγκαίο ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τα προϊόντα καπνού με φίλτρο, που ποικίλλουν από τη μείωση των φίλτρων μίας χρήσης που περιέχουν πλαστική ύλη έως τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού ώστε να εξασφαλίζεται η υπεύθυνη διάθεση και να καλύπτεται το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων. Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του σημαντικού κόστους συλλογής και διαλογής που επωμίζονται σήμερα οι φορολογούμενοι, τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων και το κόστος κατάλληλων υποδομών συλλογής αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν κίνητρα για μια αλυσίδα ανάκτησης αποτσίγαρων προκειμένου να αφαιρείται η οξεϊκή κυτταρίνη, η πλαστική ύλη που αποτελεί το 60 % της σύνθεσης των φίλτρων τσιγάρων, και στη συνέχεια να μετατρέπεται σε νέα πλαστικά αντικείμενα.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών.
(12)  Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης είναι διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά της Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό θα προωθηθεί η χρήση των άμεσα διαθέσιμων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που συμμορφώνονται με τα υφιστάμενα πρότυπα και το δίκαιο της Ένωσης, καθώς και καινοτόμων λύσεων για πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, εναλλακτικές επιλογές επαναχρησιμοποίησης και αντικατάσταση υλικών, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/EΚ. Οι περιορισμοί εμπορίας που εισάγονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτουν επίσης προϊόντα από οξοδιασπώμενο πλαστικό, καθώς αυτός ο τύπος πλαστικού δεν βιοαποδομείται κατά τρόπο κατάλληλο, και, συνεπώς, συμβάλλει στη ρύπανση από μικροπλαστικά στο περιβάλλον, δεν είναι λιπασματοποιήσιμο, επηρεάζει αρνητικά την ανακύκλωση των συμβατικών πλαστικών και δεν παρέχει αποδεδειγμένα όφελος για το περιβάλλον. Λόγω του υψηλού επιπολασμού απορριμμάτων από πολυστυρένιο στο θαλάσσιο περιβάλλον και της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων, θα πρέπει επίσης να περιοριστούν οι περιέκτες τροφίμων και ποτών μίας χρήσης που κατασκευάζονται από διογκωμένο πολυστυρένιο.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Όσον αφορά τα πλαστικά πιάτα και μαχαιροπίρουνα, ακόμα και αν επίσης υφίστανται κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, όπου αιτιολογείται δεόντως και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι για τη συνέχεια της παροχής ορισμένων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως η τροφοδοσία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί περιορισμένη παράταση για την εφαρμογή της απαγόρευσης διάθεσής τους στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)
(12γ)  Τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία τα οποία προωθούν τη χρήση μη πλαστικών εναλλακτικών λύσεων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλούν αύξηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στο κλίμα, λ.χ. επιπλέον εκπομπές CO2 ή εκμετάλλευση πολύτιμων πόρων. Αν και πολλές από τις εναλλακτικές λύσεις που δεν αποτελούνται από πλαστικές ύλες κατασκευάζονται από φυσικούς πόρους και αναμένεται να προέρχονται από τη βιοοικονομία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτών των υλικών. Όσον αφορά την ιεραρχία των αποβλήτων, τα μέτρα που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και η εφαρμογή τους θα πρέπει πάντα να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη ή τη μετάβαση σε επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα παρά σε άλλες εναλλακτικές λύσεις μίας χρήσης, ακόμη κι αν δεν κατασκευάζονται από πλαστικές ύλες.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Τα καπάκια και τα καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από πλαστική ύλη, από δοχεία ποτών, συγκαταλέγονται στα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα ως απορρίμματα στις παραλίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού προϊόντος ώστε να μειώνεται σημαντικά η διαφυγή καπακιών και καλυμμάτων των περιεκτών ποτών στο περιβάλλον. Για τους περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες μίας χρήσης, η απαίτηση αυτή αποτελεί προσθήκη στις βασικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλώσιμης, φύση της συσκευασίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση σχεδιασμού προϊόντος και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι ανάγκη να εκπονηθεί ένα εναρμονισμένο πρότυπο που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και η συμμόρφωση με το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την εκπόνηση του εναρμονισμένου προτύπου και για την προσαρμογή των αλυσίδων παραγωγής των κατασκευαστών σε σχέση με την εφαρμογή της απαίτησης σχεδιασμού προϊόντος.
(13)  Τα καπάκια και τα καλύμματα που αποτελούνται από πλαστική ύλη, από δοχεία ποτών, συγκαταλέγονται στα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης που εμφανίζονται συχνότερα ως απορρίμματα στις παραλίες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης θα πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού προϊόντος ώστε να μειώνεται σημαντικά η διαφυγή καπακιών και καλυμμάτων των περιεκτών ποτών στο περιβάλλον και να αυξάνονται οι ποσότητες που ανακυκλώνονται. Για τους περιέκτες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα και συσκευασίες μίας χρήσης, η απαίτηση αυτή αποτελεί προσθήκη στις βασικές απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακτήσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ανακυκλώσιμης, φύση της συσκευασίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την απαίτηση σχεδιασμού προϊόντος και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι ανάγκη να εκπονηθεί ένα εναρμονισμένο πρότυπο που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45 και η συμμόρφωση με το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την εκπόνηση του εναρμονισμένου προτύπου και για την προσαρμογή των αλυσίδων παραγωγής των κατασκευαστών σε σχέση με την εφαρμογή της απαίτησης σχεδιασμού προϊόντος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυκλική χρήση των πλαστικών υλών, θα πρέπει να διαφυλαχθεί η υιοθέτηση των ανακυκλωμένων υλικών από την αγορά. Είναι επομένως σκόπιμο να θεσπιστεί απαίτηση για υποχρεωτική ελάχιστη περιεκτικότητα ανακυκλωμένης πλαστικής ύλης σε ορισμένα προϊόντα.
___________________
___________________
45 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
45 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που θα διενεργηθεί δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 5 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις σχετικές ιδιότητες των διαφόρων υλικών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των σύνθετων υλικών, με βάση αξιολογήσεις του κύκλου ζωής τους, εξετάζοντας ιδίως την πρόληψη και τον σχεδιασμό για κυκλικότητα.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)  Η παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών σε σερβιέτες, ταμπόν και εξαρτήματα εφαρμογής ταμπόν θα πρέπει να αποφευχθεί προς το συμφέρον της υγείας των γυναικών. Ομοίως, η προσβασιμότητα λύσεων πολλαπλής χρήσης και πιο οικονομικά βιώσιμων είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση των γυναικών στην κοινωνική ζωή.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται και/ή τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει τη σύλληψη της προτεινόμενης σήμανσης με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της και η σαφής κατανόησή της.
(14)  Ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης καταλήγουν στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης μέσω υπονόμων ή άλλης ακατάλληλης απελευθέρωσης στο περιβάλλον. Η απόρριψη μέσω υπονόμων μπορεί επιπρόσθετα να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές ζημίες στα αποχετευτικά δίκτυα φράσσοντας τις αντλίες και τους αγωγούς. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων προϊόντων, συχνά υπάρχει σημαντική έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα υλικά χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών και την κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης τα οποία συχνά απορρίπτονται μέσω υπονόμων ή απορρίπτονται με άλλον ακατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης και σε μέτρα ευαισθητοποίησης. Η σήμανση πρέπει να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης των αποβλήτων και/ή τις επιλογές για τη διάθεση αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων ως αποτέλεσμα ακατάλληλης διάθεσης, την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθιερώσει εναρμονισμένο μορφότυπο για τη σήμανση και, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, θα πρέπει να ελέγχει το πώς γίνεται αντιληπτή η προτεινόμενη σήμανση με αντιπροσωπευτικές ομάδες καταναλωτών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι αποτελεσματική, σαφώς κατανοητή, και όχι παραπλανητική, και θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες εθελοντικές συμφωνίες.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων.
(15)  Όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν επίσης συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για την κάλυψη του αναγκαίου κόστους διαχείρισης αποβλήτων και περισυλλογής απορριμμάτων καθώς και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση τέτοιου είδους απορριμμάτων και την καταπολέμηση της ανάρμοστης συμπεριφοράς των καταναλωτών. Το εν λόγω κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και θα πρέπει να καθορίζεται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων θα πρέπει να είναι αναλογικό και να βασίζεται σε σαφείς στόχους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και την κλίμακα των δραστηριοτήτων περισυλλογής που καλύπτονται από το σύστημα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και θαλάσσιων απορριμμάτων που προβλέπονται στο δίκαιο της Ένωσης. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν για παράδειγμα την πρόληψη δημιουργίας και τη συλλογή απορριμμάτων στους δρόμους, τις αγορές και άλλους δημόσιους χώρους και κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων αλλά δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών καθαρισμού των θαλασσών και των ωκεανών, για τις οποίες δεν είναι αρμόδιες οι δημόσιες αρχές.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)   Τα οικονομικά κίνητρα είναι σε θέση να επηρεάσουν τις επιλογές των καταναλωτών, να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν συγκεκριμένες καταναλωτικές συνήθειες και, επομένως, να χρησιμοποιηθούν ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάντη για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών υλών στο περιβάλλον.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Το σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων τελών αποβλήτων που πρέπει να καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή αλιευτικών εργαλείων και να χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση.
(16)  Η μεγάλη ποσότητα πλαστικών υλών από εγκαταλελειμμένα, απολεσθέντα και απορριφθέντα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη δείχνει ότι οι υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις46 δεν προβλέπουν επαρκή κίνητρα για την επιστροφή των αλιευτικών εργαλείων στην ξηρά για συλλογή και επεξεργασία. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, εάν τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο πλοίαρχος του σκάφους οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη παρακολούθηση, τα δεδομένα που αφορούν τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία θα πρέπει να συλλέγονται και καταγράφονται από τα κράτη μέλη και να διαβιβάζονται ετησίως στην Επιτροπή. Το σύστημα έμμεσων τελών που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία απομακρύνει τα κίνητρα των πλοίων να εκφορτώσουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα και διασφαλίζει το δικαίωμα παράδοσης. Το σύστημα αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να συμπληρωθεί με περαιτέρω οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς να φέρουν τα απόβλητα από τα αλιευτικά τους εργαλεία στην ξηρά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ενδεχόμενη αύξηση των έμμεσων τελών αποβλήτων που πρέπει να καταβληθούν. Δεδομένου ότι τα πλαστικά εξαρτήματα των αλιευτικών εργαλείων έχουν υψηλές δυνατότητες ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», να θεσπίσουν διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη, ώστε να διευκολυνθεί η χωριστή συλλογή αλιευτικών εργαλείων και να χρηματοδοτηθεί η υγιής διαχείριση των αποβλήτων αυτών των αλιευτικών εργαλείων, ιδίως η ανακύκλωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την προσαρμογή των χρηματοδοτικών συνεισφορών που καταβάλλουν οι παραγωγοί αλιευτικών εργαλείων τα οποία περιέχουν πλαστικές ύλες στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από την ευθύνη του παραγωγού, ιδίως για να λαμβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και η ανακυκλωσιμότητα των εν λόγω αλιευτικών εργαλείων.
___________________
___________________
46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και οδηγία 2008/98/ΕΚ.
46 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, οδηγία 2000/59/ΕΚ και οδηγία 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν, να αξιολογούν, να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν αλιευτικά εργαλεία προκειμένου να επιτυγχάνουν τους ποσοτικούς στόχους συλλογής και ανακύκλωσης αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη οι οποίοι ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)   Το πρόβλημα των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων θα πρέπει να εξεταστεί στα στρατηγικά σχέδια της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, να θεσπίσει ένα πρότυπο για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης σε σχέση με τα πλαστικά απόβλητα, ως νέο στοιχείο ενισχυμένης αιρεσιμότητας σε μεσοπρόθεσμη βάση, έως το 2023. Σύμφωνα με τη νέα απαίτηση πολλαπλής συμμόρφωσης, οι γεωργοί θα υποχρεούνται να συνεργάζονται με εγκεκριμένη επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων για τη συλλογή και την ανακύκλωση των πλαστικών και να τηρούν αποδεικτικά στοιχεία της ορθής διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους καταναλωτές. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Οι παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως μέρος της υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.
(18)  Προκειμένου να αποφευχθεί η σπατάλη και άλλες ακατάλληλες μορφές διάθεσης που οδηγούν σε θαλάσσια απορρίμματα που περιέχουν πλαστική ύλη, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τις καταλληλότερες διαθέσιμες επιλογές διάθεσης αποβλήτων και/ή τις επιλογές διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται, τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πρακτικών κακής διάθεσης καθώς και σχετικά με την περιεκτικότητα σε πλαστική ύλη ορισμένων πλαστικών προϊόντων και αλιευτικών εργαλείων μίας χρήσης, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά ως προς την κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα ευαισθητοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στους καταναλωτές. Στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο αντίκτυπος της ακατάλληλης διάθεσης αποβλήτων στο αποχετευτικό δίκτυο. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο που να ενθαρρύνει τη χρήση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τα μέτρα που είναι τα πλέον κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος ή τη χρήση του. Η καταπολέμηση της δημιουργίας απορριμμάτων αποτελεί κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Οι παραγωγοί πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης ως μέρος της υποχρέωσής τους για διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την ισχύ τους στην αγορά για να προωθήσουν και να προαγάγουν τη βιώσιμη και κυκλική κατανάλωση και χρήση των προϊόντων.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)   Η Επιτροπή οφείλει, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, να συνδράμει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων για τη μείωση της διασποράς αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Οι προσπάθειες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν εκστρατείες και προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις των εν λόγω αποβλήτων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, έρευνα σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής βιοαποδομήσιμων/λιπασματοποιήσιμων αλιευτικών εργαλείων, εκπαιδευτικά προγράμματα για τους αλιείς και ειδικά δημόσια προγράμματα για την απομάκρυνση των πλαστικών και άλλων αντικειμένων από τον θαλάσσιο πυθμένα.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Οι φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Αυτό θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού.
(20)  Οι φιάλες ποτών (με τα καπάκια και τα καλύμματά τους) που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αποτελούν ένα από τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων που εμφανίζονται συχνότερα στις παραλίες της Ένωσης. Αυτό οφείλεται στα αναποτελεσματικά συστήματα χωριστής συλλογής και στη χαμηλή συμμετοχή των καταναλωτών στα εν λόγω συστήματα. Είναι αναγκαίο να προωθηθούν αποτελεσματικότερα συστήματα χωριστής συλλογής και να αυξηθεί η παραγωγή από ανακυκλωμένο περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ελάχιστος στόχος χωριστής συλλογής για τις φιάλες ποτών που αποτελούν πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτόν τον ελάχιστο στόχο θέτοντας στόχους χωριστής συλλογής για φιάλες ποτών που είναι πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού ή θεσπίζοντας συστήματα επιστροφής της εγγύησης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνουν κατάλληλο. Ο εν λόγω ελάχιστος στόχος συλλογής θα πρέπει να συνοδεύεται από απαίτηση για συγκεκριμένη περιεκτικότητα των πλαστικών φιαλών σε ανακυκλωμένο πλαστικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα επιπλέον πλαστικά που συλλέγονται επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται και, κατά συνέπεια, επανεισάγονται στην κυκλική οικονομία. Τα εν λόγω μέτρα θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης, στην ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού και στην ποιότητα των ανακυκλούμενων υλικών, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τον κλάδο ανακύκλωσης και την αγορά ανακυκλούμενου υλικού. Κατά την εφαρμογή των μέτρων για την επίτευξη του ελάχιστου στόχου χωριστής συλλογής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι διατηρείται η ορθή λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία συστημάτων επιστροφής εγγύησης για τα κράτη μέλη που επιλέγουν να καθιερώσουν τέτοια συστήματα.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ ορίζει τη «χωριστή συλλογή» ως τη συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία. Η οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ επισημαίνει ότι η χωριστή συλλογή θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη συλλογή από πόρτα σε πόρτα, με συστήματα παράδοσης σε σημεία συλλογής ή με άλλες ρυθμίσεις για τη συλλογή. Το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ προβλέπει τη χορήγηση παρέκκλισης βάσει της οποίας είναι δυνατή η κοινή συλλογή ορισμένων ειδών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν εμποδίζει την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας ή άλλη ανάκτηση αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων, και ότι τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών είναι συγκρίσιμης ποιότητας προς αυτά που επιτυγχάνονται μέσω της χωριστής συλλογής. Η εν λόγω παρέκκλιση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
–––––––––––––––
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 109).
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να εξετάζει κατά πόσον η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί εν τω μεταξύ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιοαποδομήσιμων υλικών και της ανάπτυξης κριτηρίων ή πρότυπου βιοαποδομησιμότητας των πλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες, επιτρέπει τη θέσπιση προτύπου για τη βιοαποδόμηση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πρότυπο αυτό θα περιλάμβανε ένα πρότυπο για να ελεγχθεί εάν, ως αποτέλεσμα της φυσικής και βιολογικής αποσύνθεσης στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι πλαστικές ύλες θα αποσυντίθεντο πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό εντός χρονικού διαστήματος αρκετά μικρού ώστε να μην είναι επιβλαβείς για τη θαλάσσια ζωή και να μην οδηγούν σε συσσώρευση πλαστικών υλών στο περιβάλλον. Αν συμβαίνει αυτό, τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που πληρούν ένα τέτοιο πρότυπο θα μπορούσαν να εξαιρεθούν από την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά. Παρότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες προβλέπει ήδη δράση στον τομέα αυτό, αναγνωρίζει επίσης τις προκλήσεις όσον αφορά τον καθορισμό ενός κανονιστικού πλαισίου για τις πλαστικές ύλες με ιδιότητες βιοαποδόμησης, λόγω των διαφορετικών συνθηκών στις διάφορες θάλασσες.
(22)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 201648, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και στα δεδομένα που συλλέχθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση ενδεχόμενων περαιτέρω μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού στόχων μείωσης σε επίπεδο Ένωσης για το 2030 και μετέπειτα, και την αξιολόγηση του κατά πόσον, προκειμένου να παρακολουθούνται τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ένωση, χρειάζεται να επανεξεταστεί το παράρτημα που απαριθμεί τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης.
___________________
___________________
48.  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
48.  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
(23)  Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις ρήτρες που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται κίνητρα ή κυρώσεις για τους καταναλωτές, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους, όπως αρμόζει.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη για το περιβάλλον, η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που συνεπώς συμβάλλει επίσης στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων,
(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η πρόληψη και ο περιορισμός των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης και των αλιευτικών εργαλείων και των εργαλείων ιχθυοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προϊόντων και υλικών, που συνεπώς συμβάλλει επίσης στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων,
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Δεδομένου ότι τα πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα δεν περιορίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον που περιβάλλει την Ένωση και δεδομένου ότι τεράστιες ποσότητες πλαστικών θαλάσσιων απορριμμάτων μπορούν να ανιχνευτούν σε άλλα μέρη του κόσμου εκτός της Ένωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εξαγωγές αποβλήτων σε τρίτες χώρες δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τη ρύπανση από πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα σε άλλα μέρη του κόσμου.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
(25β)  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων με την ανταλλαγή των γνώσεων και της εμπειρογνωσίας τους στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υλικών με τρίτες χώρες.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)
(25γ)  Οι δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη και η μείωση του αντίκτυπου ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ιδίως στους υδρόβιους οργανισμούς και στο υδάτινο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και η προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα και στα αλιευτικά εργαλεία και τα εργαλεία υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1
(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς·
(1)  «πλαστική ύλη»: ένα υλικό που αποτελείται από πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στο οποίο μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες, και το οποίο λειτουργεί ή μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο δομικό συστατικό των τελικών προϊόντων, με εξαίρεση τα φυσικά πολυμερή που δεν έχουν τροποποιηθεί χημικώς·
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
(2α)  «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 94/62/ΕΚ με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 15 μικρών·
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3
(3)  «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση ή τη σύλληψη θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση και τη σύλληψη τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων·
(3)  «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε αντικείμενο ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για τη στόχευση, τη σύλληψη ή τη συγκράτηση για εκτροφή θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή που επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας και εκπτύσσεται με στόχο την προσέλκυση, τη σύλληψη ή τη συγκράτηση τέτοιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων·
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσκολλημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε·
(4)  «απόβλητο αλιευτικών εργαλείων»: κάθε αλιευτικό εργαλείο που καλύπτεται από τον ορισμό των αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των ξεχωριστών συστατικών, ουσιών ή υλικών που αποτελούσαν μέρος ή ήταν προσκολλημένα στο αλιευτικό εργαλείο όταν αυτό απορρίφθηκε ή απολέσθηκε·
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 10
(10)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης κατά την έννοια της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 201150, διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, εκτός από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51·
(10)  «παραγωγός»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναπτύσσει επαγγελματικά, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως σύμβασης κατά την έννοια της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 201150, και, κατ’αυτόν τον τρόπο, διαθέτει στην αγορά πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, εκτός από τα πρόσωπα που διεξάγουν αλιευτικές δραστηριότητες ή υδατοκαλλιέργεια, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 25 και 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου51·
___________________
___________________
50 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
50 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64).
51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
51 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
(11α)  «χωριστή συλλογή»: η χωριστή συλλογή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)
(13α)  «βιοαποδομήσιμη πλαστική ύλη»: πλαστική ύλη που μπορεί να υποστεί φυσική ή βιολογική αποσύνθεση, έτσι ώστε τελικά να αποσυντεθεί προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2), βιομάζα και νερό, και, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τις συσκευασίες, είναι ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και αναερόβιας χώνευσης·
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)
(14α)  «προϊόντα καπνού» : προϊόντα καπνού όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 4) της οδηγίας 2014/40/ΕΕ.
Τροπολογίες 118, 54 και 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Μείωση της κατανάλωσης
Μείωση της κατανάλωσης
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη σημαντικής μείωσης στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους έως τις ... [έξι έτη μετά την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς της παρούσας οδηγίας].
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη φιλόδοξης και σταθερής μείωσης τουλάχιστον 25 % έως το 2025 στην κατανάλωση των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος στην επικράτειά τους.
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιμα επαναχρησιμοποιούμενα εναλλακτικά προϊόντα στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, ή οικονομικά μέσα που να εξασφαλίζουν ότι τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης δεν παρέχονται δωρεάν στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων και όταν απορρίπτονται.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια που περιγράφουν τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα σχέδια στην Επιτροπή και τα επικαιροποιούν, όπου κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια.
Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικούς ποσοτικούς στόχους μείωσης για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εν λόγω στόχοι θεσπίζονται έως τις… [λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο].
Τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου είναι αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα αυτά σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/15351a εφόσον αυτό απαιτείται από την εν λόγω οδηγία.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της φιλόδοξης και σταθερής μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έως τις ... [12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
2α.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να επιτευχθεί σταθερή μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχουν τα απόβλητα από προϊόντα καπνού, ιδιαίτερα τα φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη, με τη μείωση των αποβλήτων μετά την κατανάλωση από φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη ως ακολούθως: κατά 50 % έως το 2025 και κατά 80 % έως το 2030, σε σύγκριση με τον σταθμισμένο μέσο όρο των πλαστικών φίλτρων προϊόντων καπνού που διατέθηκαν στην αγορά από το 2014 έως το 2016.
_________________
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποίηση) (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος και φέρουν καπάκια και καλύμματα των οποίων σημαντικό τμήμα αποτελείται από πλαστική ύλη μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος και φέρουν καπάκια και καλύμματα που αποτελούνται από πλαστική ύλη να μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν τα καπάκια και τα καλύμματα παραμένουν προσαρτημένα στον περιέκτη κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου σταδίου χρήσης του προϊόντος.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έως το 2025 οι φιάλες ποτών που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον αποτελούνται από τουλάχιστον 35 % ανακυκλωμένο περιεχόμενο και είναι ανακυκλώσιμες.
Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μεταλλικά καπάκια και καλύμματα με πλαστικές στεγανώσεις δεν θεωρείται ότι περιέχουν σημαντικό τμήμα από πλαστική ύλη.
2.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα μεταλλικά καπάκια και καλύμματα με πλαστικές στεγανώσεις δεν θεωρείται ότι αποτελούνται από πλαστική ύλη. Οι γυάλινοι και μεταλλικοί περιέκτες ποτών που έχουν καπάκια και καλύμματα από πλαστική ύλη δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή θα ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.  Έως τις ... [3 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με την απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα εν λόγω πρότυπα ανταποκρίνονται ιδίως στην ανάγκη να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ισχύς, αξιοπιστία και ασφάλεια των κλεισιμάτων των περιεκτών ποτών, συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούνται για ανθρακούχα ποτά.
Τροπολογίες 59 και 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση
Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που ενημερώνει τους καταναλωτές για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι συσκευασίες πώλησης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος και διατίθενται στην αγορά να φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση, τόσο στη συσκευασία που περιλαμβάνει πολλές μονάδες όσο και σε κάθε επιμέρους μονάδα όταν συσκευάζεται χωριστά, που ενημερώνει τους καταναλωτές για τα ακόλουθα:
α)  τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν,
α)  τις κατάλληλες επιλογές διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου και/ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν,
β)  τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων του προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου, ή
β)  τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορριμμάτων του προϊόντος ή άλλης ακατάλληλης διάθεσης του προϊόντος ως αποβλήτου,
γ)  την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν.
γ)  την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν, και
γα)   την παρουσία στο προϊόν χημικών που προκαλούν ανησυχία όπως τα επικίνδυνα μέταλλα, οι φθαλικές ενώσεις, οι PFAS, οι δισφαινόλες, καθώς και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες και άλλες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι συσκευασίες πώλησης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος, με την εξαίρεση των προϊόντων καπνού με φίλτρο και των φίλτρων που διατίθενται στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού, που διατίθενται στην αγορά, να φέρουν μια εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση, τόσο στη συσκευασία που περιλαμβάνει πολλές μονάδες όσο και σε κάθε επιμέρους μονάδα όταν συσκευάζεται χωριστά, που ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος.
2.  Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τη σήμανση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
2.  Η Επιτροπή, έως την... [12 μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας] εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τη σήμανση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες τομεακές εθελοντικές συμφωνίες και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη να αποφεύγονται πληροφορίες που παραπλανούν τους καταναλωτές. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α
Διατάξεις για είδη προσωπικής υγιεινής
Τα κράτη μέλη αποτρέπουν τη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών στη σύνθεση των σερβιετών, των ταμπόν και των εξαρτημάτων εφαρμογής ταμπόν που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα.
Όσον αφορά τα συστήματα που καθιερώνονται δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που παρατίθενται στο μέρος Ε του παραρτήματος καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 για τα εν λόγω προϊόντα. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί προκειμένου να συμμορφώνονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν το κόστος που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και καθορίζονται με διαφάνεια μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όσον αφορά το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί καθορίζονται με αναλογικό τρόπο και διαμορφώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8a παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και λαμβάνουν υπόψη το κόστος περισυλλογής μεμονωμένων προϊόντων ή ομάδων προϊόντων. Το κόστος περιορίζεται σε δραστηριότητες που αναλαμβάνονται σε τακτική βάση από τις δημόσιες αρχές ή εξ ονόματός τους, που περιλαμβάνουν δραστηριότητες περισυλλογής των απορριμμάτων με σκοπό την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος βάσει νομοθετικών πράξεων της Ένωσης.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)
Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, σχετικά με την κατανομή του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων που καλύπτονται από τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος παρόντος άρθρου για τα φίλτρα προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη συμβάλλουν στην επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2a, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι οι παραγωγοί φίλτρων προϊόντων καπνού που περιέχουν πλαστική ύλη καλύπτουν το κόστος συλλογής αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και την επακόλουθη μεταφορά και επεξεργασία τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους των μέτρων ευαισθητοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 10 όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να απαιτούν από τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού να θεσπίζουν συστήματα συλλογής ή να χρηματοδοτούν υποδομές συλλογής για χρησιμοποιημένα φίλτρα, ή να προωθούν την απολύμανσή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων φίλτρων μέσω της δημιουργίας μιας αλυσίδας ανάκτησης αποβλήτων.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ.
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν σε αυτή τη βάση ότι επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο ποσοστό συλλογής αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη ετησίως. Από το 2025, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 50 % και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη τα οποία σε ένα δεδομένο έτος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, εκφράζονται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη που τέθηκε σε κυκλοφορία στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τα εν λόγω συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού επιτυγχάνουν στόχο ανακύκλωσης τουλάχιστον 15 % για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη έως το 2025. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν επιπροσθέτως να απαιτούν τα συστήματα, μεταξύ άλλων:
α)  να διαμορφώνουν τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για να προωθούν τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών εργαλείων σχεδιασμένων για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση·
β)  να καθιερώνουν συστήματα επιστροφής εγγύησης για να ενθαρρύνουν την επιστροφή παλαιών, εγκαταλελειμμένων ή άχρηστων αλιευτικών εργαλείων·
γ)  να περιλαμβάνουν προγράμματα παρακολούθησης, ιχνηλάτησης και υποβολής στοιχείων.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)
Με την επιφύλαξη των τεχνικών μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/981a, η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν εναρμονισμένα πρότυπα σχετικά με τον κυκλικό σχεδιασμό των αλιευτικών εργαλείων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και να διευκολυνθεί η ανακυκλωσιμότητα στο τέλος της διάρκειας ζωής.
__________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χωριστή συλλογή, μέχρι το 2025, ποσότητας αποβλήτων πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος ίσης με το 90 % αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά σε ένα δεδομένο έτος, κατά βάρος, και διασφαλίζουν την επακόλουθη ανακύκλωσή τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων:
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο a) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη, σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων επιστροφής εγγύησης.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Μέτρα ευαισθητοποίησης
Μέτρα ευαισθητοποίησης
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω:
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πληροφόρηση καθώς και την παροχή κινήτρων για υπεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη σχετικά με τα παρακάτω:
α)  τα διαθέσιμα συστήματα επαναχρησιμοποίησης και τις επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω προϊόντα και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
α)  τη διαθεσιμότητα επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων, συστημάτων επαναχρησιμοποίησης και επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για τα εν λόγω προϊόντα και τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές στην ορθή διαχείριση αποβλήτων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
β)  τις επιπτώσεις της δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.
β)  τις επιπτώσεις της δημιουργίας απορριμμάτων και άλλων ακατάλληλων τρόπων διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων και των αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη στο περιβάλλον, και ιδίως στο θαλάσσιο περιβάλλον.
βα)  τις επιπτώσεις που έχει η ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων των εν λόγω προϊόντων στο αποχετευτικό δίκτυο.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τα άρθρα 4 έως 9 συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο περί τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων.
Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, προκειμένου να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να εφαρμόσουν τα άρθρα 4 έως 9 συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο περί τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων, και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση, όπου είναι δυνατόν, βιώσιμων, ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τα πλαστικά προϊόντα όσον αφορά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4).
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εξαγωγές αποβλήτων σε τρίτες χώρες δεν επιβαρύνουν περαιτέρω τη ρύπανση από πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα σε άλλα μέρη του κόσμου.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, προκειμένου να προσβάλλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 5, 6, 7 και 8, όταν πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, διαθέτουν πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον ενός δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου σώματος που έχει συσταθεί με νόμο, προκειμένου να προσβάλλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, ενεργειών ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, όταν πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής
Πληροφορίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής
1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52 και της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει:
1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52 και της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθορίζουν ένα σύνολο δεδομένων που περιέχει:
α)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος και τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·
α)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος και τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να καταδειχθεί η μείωση της κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1·
αα)  τα δεδομένα σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χωριστή συλλογή των προϊόντων που απαριθμούνται στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος, ώστε να αποδεικνύεται η πρόοδος προς την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 9·
αβ)  τα δεδομένα σχετικά με τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Ζ του παραρτήματος και τα οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης κάθε έτος, προκειμένου να παρακολουθείται η κατανάλωσή τους στην Ένωση·
αγ)  δεδομένα για τα αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη και διατίθενται στην αγορά και σχετικά με τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία·
β)  πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1.
β)  πληροφορίες για τα σχέδια και τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 1·
βα)  δεδομένα σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα, ιδίως όσα προέρχονται από προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία προκειμένου να παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των ληφθέντων μέτρων.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων.
Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται για πρώτη φορά έως τις ... [12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Τα δεδομένα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως α γ) ενημερώνονται ετησίως εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέγονται. Όπου είναι εφικτό, χρησιμοποιούνται υπηρεσίες χωρικών δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα εν λόγω σύνολα δεδομένων.
2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διαθέτουν πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος διαθέτουν πρόσβαση στα σύνολα δεδομένων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.
3.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει και επικαιροποιεί τακτικά μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη. Η πανευρωπαϊκή επισκόπηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας, πανευρωπαϊκούς χάρτες επισκόπησης και εκθέσεις επισκόπησης των κρατών μελών.
4.  Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για να ορίσει τη μορφή του συνόλου δεδομένων, των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να ορίσει τη μορφή του συνόλου δεδομένων, των πληροφοριών και των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
___________________
___________________
52 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
52 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26).
53 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
53 Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
Τροπολογίες 74 και 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Άρθρο 15
Αξιολόγηση και επανεξέταση
Αξιολόγηση και επανεξέταση
1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[έξι έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
1.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας έως...[πέντε έτη από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας µεταφοράς της παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 13. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή οιεσδήποτε πρόσθετες αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης και την εκπόνηση της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1.
2.  Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα κύρια πορίσματα της αξιολόγησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται. Η εν λόγω πρόταση, εάν κρίνεται σκόπιμο, ορίζει δεσμευτικούς ποσοτικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης σε επίπεδο Ένωσης για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος.
2α.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταρτίζουν, το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2020, ένα πρόγραμμα σε επίπεδο Ένωσης για την περισυλλογή πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς και προωθούν την εν λόγω πρωτοβουλία σε διεθνές επίπεδο.
3.  Η εν λόγω έκθεση αναφέρει επίσης κατά πόσον:
3.  Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει:
α)  είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του παραρτήματος όπου απαριθμούνται τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης·
α)   αξιολόγηση της ανάγκης αναθεώρησης του παραρτήματος όπου απαριθμούνται τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης·
β)  είναι εφικτό να θεσπιστούν δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι της Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ιδίως των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος·
β)   μελέτη σκοπιμότητας για τη θέσπιση δεσμευτικών ποσοτικών στόχων της Ένωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ιδίως των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος· εν προκειμένω, η έκθεση αξιολογεί τον καθορισμό στόχων που εκφράζονται σε απόλυτους αριθμούς λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα κατανάλωσης και τις ήδη επιτευχθείσες μειώσεις σε κράτη μέλη·
βα)  μια αξιολόγηση της αλλαγής των υλικών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και της καινοτομίας στα νέα συστήματα παράδοσης επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών λύσεων για τα προϊόντα αυτά· η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνει μια συνολική ανάλυση του περιβαλλοντικού κύκλου ζωής αυτών των υλικών και των εναλλακτικών επιλογών που προκύπτουν·
γ)  έχει σημειωθεί επαρκής επιστημονική και τεχνική πρόοδος και έχουν αναπτυχθεί κριτήρια ή πρότυπο για τη βιοαποδομησιμότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον που ισχύουν για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και κατά πόσον έχουν αναπτυχθεί υποκατάστατά τους, με σκοπό να προσδιοριστεί ποια προϊόντα δεν είναι πλέον απαραίτητο να υπάγονται στους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) έως τις ... [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 από την …[2 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 παράγραφος 1 από την [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Ωστόσο, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 1 από τις … [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και με το άρθρο 6 παράγραφος 1 από τις … [3 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], με την εξαίρεση των μέτρων που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 όσον αφορά τους περιέκτες ποτών για ανθρακούχα ποτά, που τα κράτη μέλη εφαρμόζουν από τις … [πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή επαληθεύει ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν θέτουν αδικαιολόγητα εμπόδια στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Τροπολογίες 78 και 124 αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I - μέρος Α
Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση της κατανάλωσης
Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση της κατανάλωσης
–  Κυπελλάκια, συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων και των καλυμμάτων τους
–  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα
–  Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά με ή χωρίς κάλυμμα, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, όπως περιέκτες τροφίμων που χρησιμοποιούνται για ταχυφαγεία, εκτός από κουτιά αναψυκτικών, πιάτα και πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα
Η πώληση τροφίμων σε περιέκτη χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου, ή σε περιέκτη εφοδιασμένο με μαχαιροπίρουνα, αποτελεί ένδειξη ότι το εν λόγω τρόφιμο προορίζεται να καταναλωθεί αμέσως από τον περιέκτη τροφίμων.
Η έννοια της περαιτέρω προετοιμασίας περιλαμβάνει ενέργειες όπως η θέρμανση, η προσθήκη βραστού νερού, το πλύσιμο, η κοπή σε φέτες και ο τεμαχισμός.
Παραδείγματα πλαστικών περιεκτών τροφίμων μίας χρήσης που καλύπτονται από τα μέρη A, Ε και Ζ του παρόντος παραρτήματος:
–  Περιέκτες ταχυφαγείων όπως συσκευασίες γευμάτων και σαλατών με τρόφιμα που προορίζονται να καταναλωθούν κρύα.
–  Περιέκτες ταχυφαγείων όπως συσκευασίες γευμάτων και σαλατών με τρόφιμα που προορίζονται να καταναλωθούν ζεστά, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που το τρόφιμο χρειάζεται να θερμανθεί από τον καταναλωτή μετά την αγορά του προϊόντος
–  Κουτιά για μπέργκερ, σάντουιτς και σάντουιτς-ρολά(wraps)
–  Περιέκτες τροφίμων χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου, με νωπά ή μεταποιημένα τρόφιμα που δεν χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία, όπως φρούτα, λαχανικά, επιδόρπια ή παγωτά, που πωλούνται ανά μονάδα
Παραδείγματα περιεκτών που δεν αποτελούν πλαστικούς περιέκτες τροφίμων μίας χρήσης που καλύπτονται από τα μέρη Α, Ε και Ζ του παρόντος παραρτήματος:
–  Περιέκτες τροφίμων με αποξηραμένα τρόφιμα ή τρόφιμα που πωλούνται κρύα και χρειάζονται περαιτέρω προετοιμασία
–  Περιέκτες που περιέχουν τρόφιμα σε ποσότητα που υπερβαίνει το μέγεθος μερίδας ενός ατόμου
–  Περιέκτες τροφίμων χωρητικότητας μερίδας ενός ατόμου που πωλούνται ανά περισσότερες της μίας μονάδες
–  Κυπελλάκια
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 2
—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού)
—  Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, κουτάλια, ξυλάκια φαγητού), με την εξαίρεση, έως το 2023, των μαχαιροπίρουνων που παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει δημόσιων συμβάσεων προμηθειών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ που ανατέθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
___________________
«δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»: δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 3
—  Πιάτα
—  Πιάτα, με την εξαίρεση έως το 2023, πιάτων που παρέχονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης βάσει δημόσιων συμβάσεων προμηθειώνόπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 8 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ που ανατέθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
___________________
«δημόσιες συμβάσεις προμηθειών»: δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης·
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6
—  Ξυλάκια που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών από τέτοια ξυλάκια
—  Ξυλάκια που προσαρτώνται και στηρίζουν μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν διανέμονται στους καταναλωτές, εξαιρουμένων μηχανισμών από τέτοια ξυλάκια
Τροπολογίες 83 και 117
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 α (νέα)
—   Προϊόντα κατασκευασμένα από οξοδιασπώμενες πλαστικές ύλες
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Β – περίπτωση 6 β (νέα)
—  Περιέκτες τροφίμων και ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο, που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το δοχείο είτε επιτόπου είτε σε πακέτο για το σπίτι, χωρίς περαιτέρω προετοιμασία.
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Γ – περίπτωση 1
—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους
—  Περιέκτες ποτών, δηλαδή δοχεία που χρησιμοποιούνται για υγρά, όπως οι φιάλες ποτών, μαζί με τα καπάκια και τα καλύμματά τους, εκτός από περιέκτες που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε υγρή μορφή, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013.
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3
—  Μπαλόνια, εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές, που δεν διανέμονται στους καταναλωτές
διαγράφεται
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 α (νέα)
–  Προϊόντα καπνού με φίλτρο και φίλτρα που κυκλοφορούν στο εμπόριο για χρήση σε συνδυασμό με προϊόντα καπνού
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 β (νέα)
–  Πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση από το πακέτο ή από το περιτύλιγμα χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Δ – περίπτωση 3 γ (νέα)
–  Κυπελλάκια
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος Ε – περίπτωση 4
–  Κυπελλάκια
–  Κυπελλάκια συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – μέρος ΣΤ – περίπτωση 1
—  Φιάλες ποτών
—  Φιάλες ποτών, συμπεριλαμβανομένων των καπακιών και των καλυμμάτων τους

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0317/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου