Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0172(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0317/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0317/2018

Keskustelut :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Hyväksytyt tekstit
PDF 252kWORD 79k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2018 - Strasbourg
Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 24. lokakuuta 2018 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari.
(1)  Muovin erinomaisen käyttökelpoisuuden ja siitä aiheutuvien suhteellisen edullisten kustannusten vuoksi se on läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässä. Muovin tuotanto maailmassa on kasvanut voimakkaasti, ja vuonna 2017 se oli 348 miljoonaa tonnia. Euroopan osuus tuotannosta oli 18,5 prosenttia (64,4 miljoonaa tonnia, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin tuotanto edellisenä vuotena). Muovia käytetään yhä enemmän lyhytikäisissä sovelluksissa, joita ei ole suunniteltu uudelleenkäyttöä tai kustannustehokasta kierrätystä varten, ja tämän myötä tuotanto- ja kulutusmalleista on tullut yhä tehottomampia ja lineaarisempia. Tämän vuoksi komissio totesi muovia koskevassa EU:n strategiassa32 kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman33 yhteydessä, että koko ajan lisääntyvään muovijätteeseen ja sen päätymiseen ympäristöön, erityisesti meriympäristöön, on puututtava, jotta muoveille voidaan saada aikaan todellinen kiertotalouden mukainen elinkaari ja vähentää muovin kokonaismäärää ympäristössä. Muoveja koskeva EU:n strategia on ensimmäinen pieni askel kohti kiertotaloutta, joka perustuu kaikkien muovituotteiden vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.
__________________
__________________
32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614).
32 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” (COM(2015)0614).
33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028).
33 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028).
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Muovi on hyödyllistä talouden kannalta ja tarjoaa olennaisia sovelluksia monilla aloilla. Muovia käytetään erityisesti pakkauksissa (40 prosenttia) sekä rakennusalalla ja rakennusteollisuudessa (20 prosenttia). Lisäksi muovin käyttö on tärkeää autoteollisuudessa, elektroniikassa ja sähkölaitteissa sekä elintarvike- ja maatalousalalla. Tiettyjen muovituotteiden huomattavat kielteiset ympäristö-, terveys- ja taloudelliset vaikutukset edellyttävät kuitenkin oikeudellisen kehyksen luomista näiden huomattavien kielteisten vaikutusten vähentämiseksi tehokkaasti, muun muassa rajoittamalla sellaisten kertakäyttöisten tuotteiden markkinoille saattamista, joista on saatavilla helpommin kierrätettäviä vaihtoehtoja.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Kiertoon perustuvat lähestymistavat, joissa etusijalle asetetaan uudelleenkäytettävät tuotteet ja uudelleenkäyttöjärjestelmät, auttavat vähentämään jätettä, ja jätteen syntymisen ehkäiseminen on ensisijainen tavoite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY34 4 artiklassa vahvistetussa jätehierarkiassa. Tällaiset lähestymistavat vastaavat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta 1235, jonka mukaan on varmistettava kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
(2)  Tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä olisi sovellettava täysin kiertoon perustuvia lähestymistapoja, joissa kertakäyttötuotteisiin nähden etusijalle asetetaan turvalliset ja myrkyttömät uudelleenkäytettävät tuotteet, joissa ei ole mitään vaarallisia aineita, ja uudelleenkäyttöjärjestelmät. Kaikilla toimenpiteillä olisi ensisijaisesti pyrittävä vähentämään jätettä ja edistettävä jätteen syntymisen ehkäisemistä, sillä se on ensisijainen tavoite Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY34 4 artiklassa vahvistetussa jätehierarkiassa. Koska kertakäyttötuotteilla on yleensä kielteinen vaikutus ilmastoon tai ympäristöön lyhyen elinkaarensa takia, etusijalle olisi asetettava ennaltaehkäiseminen ja tuotteiden uudelleenkäyttö, millä voidaan vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä ja säästää arvokkaita raaka-aineita. Tällä direktiivillä autetaan saavuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoite 1235, jonka mukaan on varmistettava kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
__________________
__________________
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
35 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.
35 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi ja sen on pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.
(3)  Merten roskaantuminen on luonteeltaan rajat ylittävää ja se tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. Yhä suurempia määriä jätteitä pääsee meriin kaikkialla maailmassa heikentäen ekosysteemien terveyttä ja tappaen eläimiä. Merten roskaantumisen vähentäminen on tärkeää YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 14 saavuttamiseksi. Sen mukaan on säilytettävä meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistettävä niiden kestävää käyttöä36. Unionin on tehtävä osansa merten roskaantumisen vähentämiseksi, roskien syntymisen ehkäisemiseksi ja merten roskaantumisen hallitsemiseksi tehokkaammin, ja pyrittävä olemaan maailmanlaajuinen esikuva. Tässä yhteydessä unioni toimii yhteistyökumppaneidensa kanssa monilla kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20, G7 ja Yhdistyneet kansakunnat, yhteisten toimien edistämiseksi. Tämä aloite on osa tähän liittyviä unionin toimia.
_________________
_________________
36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.
36 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytty vuoteen 2030 ulottuva kestävän kehityksen toimintasuunnitelma.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastusvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastusvälineet ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.
(5)  Rannoilla tehtyjen roskien laskentojen perusteella 80–85 prosenttia merten roskaantumisesta unionissa aiheutuu muovista. Tästä kertakäyttöisten muovituotteiden osuus on 50 prosenttia ja kalastukseen liittyvien tuotteiden 27 prosenttia. Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kuuluu hyvin erilaisia yleisesti käytettyjä nopeakiertoisia kulutustavaroita, jotka hävitetään sen jälkeen, kun niitä on käytetty kerran niiden suunniteltua tarkoitusta varten. Niitä kierrätetään harvoin ja ne aiheuttavat helposti roskaantumista. Merkittävää osaa markkinoille saatetuista kalastus- ja vesiviljelyvälineistä ei kerätä käsittelyä varten. Kertakäyttöiset muovituotteet ja muovia sisältävät kalastus- ja vesiviljelyvälineet, kuten merrat, rysät, kohot ja poijut, verkot, köydet, vaijerit, nuorat ja siimat, ovat sen vuoksi erityisen vakava ongelma merten roskaantumisen kannalta. Ne muodostavat merkittävän riskin merien ekosysteemeille, biologiselle monimuotoisuudelle sekä ihmisten ja eläinten terveydelle ja aiheuttavat haittaa muun muassa matkailulle, kalastukselle ja meriliikenteelle.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Neuvosto hyväksyi 25 päivänä kesäkuuta 2018 pitämässään kokouksessa päätelmät ”Kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttaminen” ja antoi selkeästi tukensa EU:ssa ja globaalilla tasolla toteutetuille toimille, joilla rajoitetaan tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien käyttöä ja oxo-muovien käyttöä EU:ssa, sekä muovistrategiassa esitetyille toimille, jotka koskevat tekstiileistä, autonrenkaista ja pellettien vuodoista peräisin olevien mikromuovien vähentämistä. Unioni on jo ryhtynyt toimiin, sillä REACH-asetuksen puitteissa on käynnissä prosessi, jonka perusteella komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa laatimaan liitteen XV rajoituksia koskevan asiakirja‑aineiston, joka koskee kuluttajille tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien käyttöä.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Unionin olisi omaksuttava kattava lähestymistapa mikromuovien ongelmaan, kannustettava kaikkia tuottajia rajoittamaan mahdollisimman paljon mikromuovien käyttöä tuotteissaan ja kiinnitettävä tässä erityistä huomiota tekstiilien ja renkaiden valmistajiin, koska synteettisten vaatteiden ja renkaiden osuus suoraan vesiympäristöön päätyvistä mikromuoveista on 63 prosenttia.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Nykyiset unionin säädökset40 ja poliittiset välineet tarjoavat joitakin sääntelyn keinoja, joilla voidaan puuttua merten roskaantumiseen. Muovijätteeseen sovelletaan erityisesti yleisiä unionin jätehuoltotoimenpiteitä ja -tavoitteita, kuten muovipakkausjätteen kierrätystavoitetta41 sekä muovistrategiassa hiljattain hyväksyttyä tavoitetta42, jonka mukaan on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä. Kyseisen lainsäädännön vaikutus merten roskaantumiseen ei kuitenkaan ole riittävä, ja merten roskaantumisen estämiseen ja vähentämiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden laajuudessa ja tavoitetasossa on eroja. Lisäksi jotkut näistä toimenpiteistä, erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden markkinointirajoitukset, voivat muodostaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua unionissa.
(6)  Asianmukainen jätehuolto on edelleen välttämätöntä (merten) roskaantumisen estämiseksi. Nykyiset unionin säädökset40 ja poliittiset välineet tarjoavat joitakin sääntelyn keinoja, joilla voidaan puuttua merten roskaantumiseen. Muovijätteeseen sovelletaan erityisesti yleisiä unionin jätehuoltotoimenpiteitä ja ‑tavoitteita, kuten muovipakkausjätteen kierrätystavoitetta41 sekä muovistrategiassa hiljattain hyväksyttyä tavoitetta42, jonka mukaan on varmistettava, että vuoteen 2030 mennessä kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä. Kyseisen lainsäädännön vaikutus merten roskaantumiseen ei kuitenkaan ole riittävä, ja merten roskaantumisen estämiseen ja vähentämiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden laajuudessa ja tavoitetasossa on eroja. Lisäksi jotkut näistä toimenpiteistä, erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden markkinointirajoitukset, voivat muodostaa kaupan esteitä ja vääristää kilpailua unionissa.
__________________
__________________
40 Direktiivi 2008/98/EY, direktiivi 2000/59/EY, direktiivi 2000/60/EY, direktiivi 2008/56/EY ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
40 Direktiivi 2008/98/EY, direktiivi 2000/59/EY, direktiivi 2000/60/EY, direktiivi 2008/56/EY ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, unionin valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).
41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).
41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).
42 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028).
42 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa” (COM(2018)0028).
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen pakkausalalla on keskeinen tekijä entistä kestävämmän arvoketjun tukemisessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on vahvistettava asianmukaisia rahoitusmekanismeja EU:n tutkimuksen ja kehityksen ohjelmavälineiden, kuten EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020”, yhteydessä valmistautuen tulevaan muovien strategiseen tutkimus- ja innovointiohjelmaan.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet, joiden osuuden arvioidaan olevan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.
(7)  Jotta toimet voitaisiin keskittää sinne, missä niitä eniten tarvitaan, tämän direktiivin olisi katettava ainoastaan yleisimmin löydetyt kertakäyttöiset muovituotteet ja kalastusvälineet. Tämän asetuksen mukaisten toimien kattamien kertakäyttöisten muovituotteiden osuudeksi arvioidaan noin 86 prosenttia unionin rannoilla tehdyissä laskennoissa löydetyistä kertakäyttöisistä muovituotteista.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Tämä direktiivi ei vaikuta direktiivin 94/62/EY säännöksiin, jotka koskevat kertakäyttöisiä muovituotteita, jotka katsotaan direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuiksi pakkauksiksi.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)  Komission arviointikertomuksessa olisi ilmoitettava, voidaanko soveltamisalaa laajentaa kaikkiin kertakäyttötuotteisiin.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 c kappale (uusi)
(7 c)   Suurten muoviesineiden aiheuttamalla maa-alueiden saastumisella ja maaperän pilaantumisella ja niistä peräisin olevilla palasilla tai mikromuoveilla voi olla huomattavaa paikallista tai alueellista merkitystä. Paikallisella tasolla tämä saattaa olla merkittävää, mikä johtuu muovien intensiivisestä käytöstä maataloudessa. Muovijätteen aiheuttamien ympäristövaikutusten sekä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien vaikutusten vähentämiseksi olisi tutkittava perusteellisesti maatalousmaalta peräisin olevan muovin aiheuttamaa saastumista.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Muovituotteiden valmistuksessa olisi otettava huomioon niiden koko elinkaari. Muovituotteiden ekologisessa suunnittelussa olisi aina otettava huomioon tuotantovaihe, kierrätettävyys ja mahdollisesti myös tuotteen uudelleenkäytettävyys. Tuottajia olisi myös soveltuvilta osin kannustettava valmistamaan tuotteensa yhdestä polymeeristä tai yhteensopivista polymeereistä, jotta yksinkertaistetaan ja lisätään erityisesti muovipakkausten kierrätettävyyttä.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Tuotteiden ja materiaalien arvon säilyminen mahdollisimman pitkään ja jätteiden syntymisen vähentäminen voisivat tehdä EU:n taloudesta kilpailukykyisemmän ja kestävämmän, ja samalla myös arvokkaisiin luonnonvaroihin ja ympäristöön kohdistuva paine vähenisi.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne.
(10)  Kertakäyttöisiin muovituotteisiin olisi puututtava yhdellä tai usealla toimenpiteellä riippuen useista tekijöistä, kuten käytettävissä olevat sopivat ja kestävämmät vaihtoehdot elinkaariperiaatteet huomioon ottaen, mahdollisuus muuttaa kulutusmalleja sekä se, miten laajasti voimassa oleva unionin lainsäädäntö kattaa ne.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteita useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä kestävämpiin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan huomattava vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44.
(11)  Tietyille kertakäyttöisille muovituotteille ei vielä ole helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, ja näistä kertakäyttöisistä muovituotteista useimpien kulutuksen odotetaan lisääntyvän. Jotta voidaan kääntää tämä suuntaus ja edistää pyrkimyksiä turvallisiin ja kestäviin ratkaisuihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla saadaan aikaan kunnianhimoinen ja kestävä vähennys kyseisten tuotteiden kulutuksessa, kuten muovipussien tapauksessa on tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä (EU) 2015/72043 a, mukaisesti, ja ilman, että vaarannetaan unionin elintarvikelainsäädännön mukainen elintarvikehygienia tai elintarviketurvallisuus, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät tuotantotavat, kuluttajille suunnattu tiedottaminen ja jäljitettävyysvaatimukset44. Näitä toimenpiteitä olisi sovellettava elintarvikepakkauksiin, jotka täyttävät kaikki seuraavat kriteerit: kyseinen elintarvike on tarkoitettu välittömään kulutukseen, se on tarkoitettu kulutukseen ilman lisävalmistamista ja se on tarkoitettu kulutukseen astiasta. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä mahdollisimman pitkälti toteuttamaan näitä toimenpiteitä, joiden olisi oltava oikeassa suhteessa eri tuotteiden ja käyttötarkoitusten aiheuttaman roskaantumisen riskin vakavuuteen. Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä kansallisia tavoitteita kunnianhimoisten ja kestävien vähennysten saavuttamiseksi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä sellaisten tuotteiden käyttöä, joita voidaan käyttää useaan kertaan ja jotka jätteeksi muututtuaan soveltuvat valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön ja kierrätettäväksi, vaarantamatta tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Toimenpiteissä olisi otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan, myös silloin kun ne löydetään meriympäristöstä, sekä jätehierarkia.
___________________
___________________
43 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/720, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämisen osalta (EUVL L 115, 6.5.2015, s. 11).
44 Asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.
44 Asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1), asetus (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4) sekä muu asiaankuuluva elintarvikkeiden turvallisuuteen, hygieniaan ja merkintöihin liittyvä lainsäädäntö.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Tupakkatuotteiden suodattimet ovat toiseksi eniten roskaavia kertakäyttöisiä muovituotteita. Vaikka kasviperäisten tupakkatuotteiden selluloosasuodattimien markkinaosuus näyttää kasvavan, ei ole selvää, ovatko saatavilla olevat vaihtoehdot hyväksyttävissä. Ei voida jättää huomiotta myöskään suodattimellisten tupakkatuotteiden valtavaa vaikutusta ympäristöön, koska suodattimet voivat murtua pienempiin muoviosiin. Käytetyt tupakkasuodattimet sisältävät myös monia ympäristölle haitallisia kemikaaleja, joista ainakin 50:n tiedetään olevan ihmiselle syöpää aiheuttavia aineita, sekä raskasmetalleja, jotka voivat liueta suodattimesta ja vahingoittaa ympäröivää maata, ilmaa ja meriympäristöä. Kulutuksen jälkeisen jätteen aiheuttamien ympäristövaikutusten torjumiseksi tarvitaan suodattimellisia tupakkatuotteita koskevia monenlaisia toimenpiteitä, jotka vaihtelevat kertakäyttöisten muovia sisältävien suodattimien vähentämisestä laajennettuun tuottajavastuuseen, jotta voidaan varmistaa vastuullinen loppusijoittaminen ja kattaa roskaantumisen puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset. Jotta voidaan ottaa huomioon veronmaksajille tällä hetkellä aiheutuvat merkittävät keräys- ja lajittelukustannukset, laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien olisi katettava roskaantumisen puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ja kustannukset, jotka aiheutuvat asianmukaisista jätteenkeräysjärjestelmistä. Osana näitä toimenpiteitä jäsenvaltiot voisivat myös luoda kannustimia savuketumppien kierrättämiselle, jotta niistä voidaan puhdistaa selluloosa-asetaatti, joka muodostaa 60 prosenttia savukesuodattimien koostumuksesta, ja muuttaa se sitten uusiksi muovituotteiksi.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista.
(12)  Muita kertakäyttöisiä muovituotteita varten on helposti saatavilla sopivia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jotka ovat myös kohtuuhintaisia. Jotta voidaan rajoittaa näiden tuotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kieltämään niiden saattaminen markkinoille unionissa. Näin edistettäisiin sellaisten helposti saatavilla olevien ja kestävämpien vaihtoehtojen, jotka ovat voimassa olevan normien ja unionin lainsäädännön mukaisia, käyttöä sekä innovatiivisia ratkaisuja kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja, uudelleenkäytön vaihtoehtoja ja materiaalien korvaamista jätehierarkian mukaisesti siten kuin se on määritelty direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa. Tämän direktiivin mukaisten kaupan pitämistä koskevien rajoitusten olisi katettava myös oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet, koska tällainen muovi ei ole aidosti biohajoavaa ja näin ollen lisää osaltaan mikromuovin aiheuttamaa ympäristön pilaantumista, ei ole kompostoitavaa, vaikuttaa kielteisesti perinteisen muovin kierrätykseen eikä tuota todistettua ympäristöhyötyä. Myös paisutetusta polystyreenistä valmistettujen kertakäyttöisten elintarvike- ja juomapakkausten käyttöä olisi rajoitettava, koska polystyreeniroskat ovat erittäin yleisiä meriympäristössä ja saatavilla on vaihtoehtoja.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  On aiheellista lykätä jonkin verran muovilautasten ja muovisten ruokailuvälineiden markkinoille saattamista koskevan kiellon täytäntöönpanoa unionin markkinoilla, vaikka soveltuvia ja kestävämpiä vaihtoehtoja on jo saatavilla, jos tällainen pidennys on perusteltua siksi, että sillä pyritään välttämään tiettyjen yhteiskunnallisten palvelujen, kuten kouluruokailun ja terveydenhuoltopalvelujen, jatkuvuuteen kohdistuvat uhkat.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
(12 c)  Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, joilla edistetään muiden kuin muovisten vaihtoehtojen käyttöä, eivät saisi missään olosuhteissa lisätä ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä tai arvokkaiden resurssien hyödyntämistä. Vaikka monet muista kuin muovisista vaihtoehdoista on valmistettu luonnonvaroista ja niiden odotetaan olevan peräisin biotaloudesta, on erityisen tärkeää varmistaa kyseisten materiaalien kestävyys. Jätehierarkian mukaisesti tässä direktiivissä säädetyissä toimenpiteissä ja niiden täytäntöönpanossa olisi aina suosittava ennaltaehkäisyä tai siirtymistä uudelleenkäytettäviin tuotteisiin muiden kertakäyttöisten vaihtoehtojen sijasta, vaikka nämä olisi valmistettu muusta kuin muovista.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Juomapakkausten korkit ja kannet, jotka on merkittäviltä osin valmistettu muovista, ovat unionin rannoilta useimmin löytyviä kertakäyttöisiä muovituotteita. Tämän vuoksi juomapakkausten, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, käyttö olisi sallittava ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt tuotesuunnitteluvaatimukset, joiden avulla merkittävästi vähennetään juomapakkausten korkkien ja kansien joutumista ympäristöön. Niiden juomapakkausten osalta, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita ja pakkauksia, tämä vaatimus on lisäys direktiivin 94/62/EY liitteessä II esitettyihin perusvaatimuksiin, jotka koskevat pakkausten koostumusta sekä sopivuutta uudelleen käytettäviksi ja hyödynnettäviksi (mukaan lukien kierrätys). Tuotteen suunnittelua koskevan vaatimuksen noudattamisen helpottamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen laatia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201245 mukainen yhdenmukaistettu standardi, ja kyseisen standardin noudattamisen olisi luotava olettamus kyseisten vaatimusten noudattamisesta. Olisi jätettävä riittävästi aikaa, jotta voidaan laatia yhdenmukaistettu standardi ja jotta tuottajat voivat mukauttaa tuotantoketjuaan niin, että tuotesuunnittelua koskeva vaatimus voidaan panna täytäntöön.
(13)  Juomapakkausten korkit ja kannet, jotka on valmistettu muovista, ovat unionin rannoilta useimmin löytyviä kertakäyttöisiä muovituotteita. Tämän vuoksi juomapakkausten, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, käyttö olisi sallittava ainoastaan, jos ne täyttävät tietyt tuotesuunnitteluvaatimukset, joiden avulla merkittävästi vähennetään juomapakkausten korkkien ja kansien joutumista ympäristöön ja lisätään niiden kierrätettävää määrää. Niiden juomapakkausten osalta, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita ja pakkauksia, tämä vaatimus on lisäys direktiivin 94/62/EY liitteessä II esitettyihin perusvaatimuksiin, jotka koskevat pakkausten koostumusta sekä sopivuutta uudelleen käytettäviksi ja hyödynnettäviksi (mukaan lukien kierrätys). Tuotteen suunnittelua koskevan vaatimuksen noudattamisen helpottamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tarpeen laatia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/201245 mukainen yhdenmukaistettu standardi, ja kyseisen standardin noudattamisen olisi luotava olettamus kyseisten vaatimusten noudattamisesta. Olisi jätettävä riittävästi aikaa, jotta voidaan laatia yhdenmukaistettu standardi ja jotta tuottajat voivat mukauttaa tuotantoketjuaan niin, että tuotesuunnittelua koskeva vaatimus voidaan panna täytäntöön. Muovien kiertokäytön varmistamiseksi on tarpeen turvata kierrätettyjen materiaalien vastaanotto markkinoilla. Siksi on aiheellista ottaa käyttöön vaatimus kierrätettyjen muovien pakollisesta vähimmäissisällöstä tietyissä tuotteissa.
___________________
___________________
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Komission olisi direktiivin 94/62/EY 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävän tarkastelun yhteydessä otettava huomioon erilaisten pakkausmateriaalien, myös komposiittimateriaalien, asiaan liittyvät ominaisuudet elinkaariarviointien perusteella ja käsiteltävä erityisesti ennaltaehkäisyä ja kiertotalouteen liittyvää suunnittelua.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Vaarallisten kemikaalien käyttö terveyssiteissä, tamponeissa ja tamponien asettimissa olisi estettävä naisten terveyden suojelemiseksi. Samalla on tärkeää huolehtia monikäyttöisten ja taloudellisesti kestävämpien ratkaisujen saatavuudesta, jotta taataan, että naiset voivat osallistua kaikilta osin elämään yhteiskunnassa.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajien edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä.
(14)  Tietyt kertakäyttöiset muovituotteet päätyvät ympäristöön viemäreiden kautta epäasianmukaisen hävittämisen tuloksena tai pääsevät muuten ympäristöön epäasiallisella tavalla. Hävittäminen viemärin kautta voi lisäksi aiheuttaa huomattavaa taloudellista vahinkoa viemäriverkoissa tukkimalla pumppuja ja viemäriputkia. Näissä tuotteissa käytettyjen materiaalien ominaisuuksista ja asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista tiedetään usein huomattavan vähän. Tämän vuoksi kertakäyttöisiin muovituotteisiin, joita hävitetään usein viemärien kautta tai muuten epäasianmukaisesti, olisi sovellettava merkintävaatimuksia ja niiden osalta olisi toteutettava valistustoimenpiteitä. Merkinnöissä olisi annettava kuluttajille tiedot asianmukaisista jätehuoltovaihtoehdoista, vältettävistä jätehuoltovaihtoehdoista ja/tai epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvan roskaantumisen negatiivisista ympäristövaikutuksista sekä muovin esiintymisestä tuotteessa ja tuotteen kierrätettävyydestä. Komissiolle olisi siirrettävä valta vahvistaa yhdenmukaistettu muoto merkintöjä varten ja niin tehdessään komission olisi tarvittaessa testattava kuluttajia edustavien ryhmien kanssa sitä, miten kuluttajat ymmärtävät ehdotetun merkinnän, jotta varmistetaan, että se on toimiva ja ymmärrettävä ja että se ei ole harhaanjohtava. Komission olisi lisäksi tarkasteltava olemassa olevia vapaaehtoisia sopimuksia.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.
(15)  Tapauksissa, joissa kertakäyttöisille muovituotteille ei ole helposti saatavilla olevia ja kestävämpiä vaihtoehtoja, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, jotta katetaan jätehuollon ja roskien puhdistamisen välttämättömät kustannukset sekä tällaisen roskaantumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset, ja puututtava kuluttajien virheelliseen käyttäytymiseen. Nämä kustannukset eivät saisi ylittää kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä kyseisten palvelujen tarjoamiseksi kustannustehokkaasti, ja ne olisi vahvistettava asianomaisten toimijoiden kesken avoimella tavalla. Roskien puhdistamisesta aiheutuvien kustannusten olisi oltava oikeasuhteisia, ja niiden olisi perustuttava direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistettuihin selkeisiin tavoitteisiin. Näissä tavoitteissa olisi määriteltävä laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän piiriin kuuluvien puhdistustoimien laajuus ja soveltamisala unionin lainsäädännössä säädettyjen jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja merten roskaantumista koskevien asianomaisten velvoitteiden mukaisesti. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi roskaantumisen ehkäiseminen ja roskien keruu kaduilla, toreilla ja muilla julkisilla alueilla ja julkisissa tilaisuuksissa, mutta niihin ei saa sisältyä toimia, joista viranomaiset eivät ole vastuussa, mukaan lukien meren ja valtameren puhdistus.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)   Taloudelliset kannustimet voivat vaikuttaa kuluttajien valintoihin, rohkaista tai ehkäistä tiettyjä kuluttajien tapoja, ja niitä voidaan näin ollen käyttää tehokkaana välineenä tiettyjen muovien ympäristövaikutusten vähentämiseksi tuotantoketjun alkupäässä.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset46 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä.
(16)  Muovia sisältävistä hylätyistä, kadonneista tai muuten poisheitetyistä kalastusvälineistä peräisin olevan muovin suuri osuus merten roskaantumisesta osoittaa, että nykyiset oikeudelliset vaatimukset46 eivät tarjoa riittävästi kannustimia tällaisten kalastusvälineiden palauttamiseen rannalle keräämistä ja käsittelyä varten. Asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 säädetään, että jos kadonnutta pyydystä ei voida ottaa talteen, aluksen päällikön on ilmoitettava asiasta lippujäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Yhdenmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä ja kirjattava tiedot kadonneista kalastusvälineistä ja ilmoitettava tiedot vuosittain komissiolle. Välillisten maksujen järjestelmä, josta on tarkoitus säätää aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevia vastaanottolaitteita koskevassa unionin lainsäädännössä, poistaa aluksilta kannustimen päästää jätteet mereen ja oikeuttaa jätteen toimitukseen. Tätä järjestelmää olisi kuitenkin täydennettävä kalastajille suunnatuilla taloudellisilla lisäkannustimilla tuoda kalastusvälineet rannalle välillisen jätemaksun mahdollisen korotuksen välttämiseksi. Koska kalastusvälineiden muoviosiin liittyy runsaasti kierrätysmahdollisuuksia, jäsenvaltioiden olisi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti otettava käyttöön laajennettu tuottajan vastuu muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten, jotta voidaan helpottaa kalastusvälinejätteen erilliskeräystä ja rahoittaa tällaisten kalastusvälineiden ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa, erityisesti kierrätystä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, joilla voidaan varmistaa, että tukia joita tuottajat maksavat muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajavastuuta koskevien velvollisuuksiensa täyttämiseksi, muutetaan siten, että niissä otetaan erityisesti huomioon kyseisten kalastusvälineiden kestävyys, korjattavuus, uudelleenkäytettävyys ja kierrätettävyys.
___________________
___________________
46 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.
46 Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, direktiivi 2000/59/EY ja direktiivi 2008/98/EY.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)  Muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevan laajennetun tuottajavastuun puitteissa jäsenvaltioiden olisi seurattava, arvioitava, kerättävä ja kierrätettävä kalastusvälineitä, jotta tässä direktiivissä säädetyt muovia sisältävien kalastusvälineiden määrälliset keräys- ja kierrätystavoitteet saavutetaan.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)   YMP:n strategisissa suunnitelmissa olisi käsiteltävä maatalousmuoveja koskevaa ongelmaa, ja komission olisi tarvittaessa otettava vuoteen 2023 mennessä käyttöön muovijätteeseen sovellettava maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva vaatimus uutena osana vahvempaa ehdollisuutta väliarvioinnissa. Viljelijöihin sovellettaisiin täydentäviä ehtoja koskevaa uutta vaatimusta, jonka mukaan heidän on käytettävä valtuutettua jätehuoltoyritystä muovin keräämiseen ja kierrätykseen ja osoitettava, että muovijäte on käsitelty asianmukaisesti.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä. Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta.
(18)  Jotta ehkäistään roskaamista ja muita epäasianmukaisia hävittämismuotoja, joiden seurauksena mereen joutuu muoviroskia, kuluttajille on annettava riittävästi tietoa asianmukaisimmista käytettävissä olevista jätteen hävittämisen vaihtoehdoista ja/tai vältettävistä jätteen hävittämisen vaihtoehdoista, parhaista käytännöistä jätteen hävittämisen kannalta, huonojen hävittämiskäytäntöjen ympäristövaikutuksista sekä tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja kalastusvälineiden muovisisällöstä, niin että heitä kannustetaan käyttäytymään vastuullisesti ja hävittämään jätteet oikein . Näin ollen jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne toteuttavat valistustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseiset tiedot annetaan kuluttajille. Tiedoissa olisi mainittava epäasianmukaisen jätteiden hävittämisen vaikutus viemäriverkkoon. Tietojen ei tulisi sisältää myynninedistämiseen liittyvää tietoa, joka kannustaa käyttämään kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava valita sopivimmat toimenpiteet tuotteen luonteen tai sen käytön kannalta. Roskaantumisen torjunta kuuluu yhteisesti toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille. Kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden tuottajien olisi katettava valistustoimenpiteiden kustannukset osana laajennettua tuottajavastuuta. Tuottajia olisi kannustettava käyttämään markkinointikapasiteettiaan tuotteiden kestävän ja kiertotaloutta edistävän kulutuksen ja käytön tunnetuksi tekemiseksi ja edistämiseksi.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)   Komission olisi unionin lainsäädännön mukaisesti avustettava jäsenvaltioita laatimaan strategioita ja suunnitelmia kalastusvälineiden mereen joutumisen vähentämiseksi, muun muassa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tukien avulla. Näihin toimiin voivat kuulua kyseisen jätteen vaikutusta meriekosysteemeihin koskevat valistuskampanjat ja -ohjelmat, biohajoavien/kompostoitavien kalastusvälineiden toteutettavuutta koskeva tutkimus, kalastajille tarkoitetut koulutushankkeet ja erityiset julkiset ohjelmat muovin ja muiden esineiden poistamiseksi meriympäristöstä.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Juomapullot, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tällä on suora positiivinen vaikutus keräysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille.
(20)  Juomapullot, joissa on korkki tai kansi ja jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, ovat yleisimpiä unionin rannoilta löytyviä meriroskia. Tämä johtuu huonosti toimivista erilliskeräysjärjestelmistä ja siitä, että kuluttajat osallistuvat huonosti näihin järjestelmiin. On tarpeen edistää toimivampia erilliskeräysjärjestelmiä ja lisätä tuotantoa kierrätetyistä materiaaleista, ja sen vuoksi olisi asetettava erillinen keräyksen vähimmäistavoite juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita. Jäsenvaltioiden olisi voitava saavuttaa kyseinen vähimmäistavoite asettamalla erilliskeräyksen tavoitteet juomapulloille, jotka ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien puitteissa tai luomalla pantilliset palautusjärjestelmät taikka muilla toimenpiteillä, jotka ne katsovat sopiviksi. Tämän vähimmäiskeräystavoitteen lisäksi olisi asetettava muovipullojen sisältämän kierrätysmateriaalin määrää koskeva vaatimus sen varmistamiseksi, että kerätyt suuremmat muovimäärät käytetään uudelleen ja kierrätetään ja palautetaan tällä tavalla kiertotalouteen. Näillä toimenpiteillä olisi siis suora positiivinen vaikutus keräys- ja kierrätysasteeseen, kerätyn materiaalin laatuun ja uusiomateriaalien laatuun, mikä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kierrätysyrityksille ja uusiomateriaalien markkinoille. Kun toteutetaan toimenpiteitä erillisten vähimmäiskeräystavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että säilytetään nykyisten laajennettua tuottajavastuuta koskevien järjestelmien moitteeton toiminta. Komission olisi laadittava pantillisten palautusjärjestelmien toimintaa koskevia suuntaviivoja niille jäsenvaltioille, jotka haluavat ottaa käyttöön sellaisia järjestelmiä.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)  Direktiivissä 2008/98/EY määritellään ’erilliskeräys’ keräykseksi, jossa erityyppiset ja ominaisuuksiltaan erilaiset jätevirrat pidetään erillään erityiskäsittelyn helpottamiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2018/851 jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta1 a todetaan, että erilliskeräys voidaan toteuttaa jätteen keräyksenä suoraan kotitalouksista, jätteen tuonti- ja vastaanottojärjestelminä tai muina keräysjärjestelyinä. Direktiivin 2008/98/EY 10 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla sallitaan poikkeus, jonka mukaan tiettyjen jätetyyppien kerääminen olisi voitava toteuttaa yhdessä, edellyttäen ettei tämä haittaa jätehierarkian mukaista korkealaatuista jätteen kierrättämistä tai muuta hyödyntämistä ja että näiden toimintojen lopputulos on verrattavissa erilliskeräyksellä saavutettavaan laatuun. Poikkeuksen olisi oltava käytettävissä myös tämän direktiivin täytäntöönpanossa.
_____________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/851, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109).
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet. Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös sitä, mahdollistaako täytäntöönpanon aikana tapahtunut tieteen ja tekniikan kehitys, mukaan lukien biohajoavien materiaalien kehitys ja kriteerien tai normien laatiminen muovien biohajoavuudesta meriympäristössä, kuten muovia koskevassa EU:n strategiassa esitetään, normin asettamisen tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden biohajoavuudelle meriympäristössä. Kyseinen normi sisältäisi standardin, jonka mukaan testattaisiin, hajoaisivatko muovit meriympäristössä tapahtuvan fyysisen ja biologisen hajoamisen tuloksena kokonaan hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ajassa, joka on tarpeeksi lyhyt, jotta muovit eivät ole haitallisia meren eliöille eivätkä johda muovin kerääntymiseen ympäristöön. Mikäli näin on, kertakäyttöiset muovituotteet, jotka täyttävät kyseisen normin, voitaisiin vapauttaa kiellosta saattaa näitä tuotteita markkinoille. Vaikka muovia koskevassa EU:n strategiassa käsiteltiin jo tämän alan toimia, siinä tunnustetaan myös haasteet, jotka liittyvät sääntelypuitteiden määrittämiseen biohajoaville muoveille ja jotka johtuvat eri merien erilaisista olosuhteista.
(22)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen48 22 kohdan nojalla komission olisi tehtävä tästä direktiivistä arviointi. Arvioinnin olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen ja sen aikana kerättyihin tietoihin sekä direktiivin 2008/56/EY ja direktiivin 2008/98/EY nojalla kerättyihin tietoihin. Arvioinnin tulisi muodostaa perusta pohdinnalle, joka koskee mahdollisia lisätoimenpiteitä, kuten unionin laajuisten vähennystavoitteiden asettamista vuodelle 2030 ja sen jälkeen, sekä sitä, onko unionissa tehtävän merten roskaantumisen seurannan kannalta tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet.
___________________
___________________
48.  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
48.  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
(23)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Kuluttajille olisi myös tarjottava kannustimia tai soveltuvissa tapauksissa heille olisi aiheuduttava seuraamuksia vääristä toimintatavoista.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastusvälineiden ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien tukeminen ja siten sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
(25)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden ja muovia sisältävien kalastus- ja vesiviljelyvälineiden ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvan vaikutuksen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen, kiertotalouteen siirtymisen edistäminen, mukaan lukien innovatiivisten liiketoimintamallien, tuotteiden ja materiaalien tukeminen ja siten sisämarkkinoiden tehokkaan toiminnan edistäminen, vaan ne voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
(25 a)  Koska muovin aiheuttama merten roskaantuminen ei rajoitu unionia ympäröivään meriympäristöön ja koska merissä on myös muualla maailmassa valtavasti muoviroskia, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jätteiden vienti kolmansiin maihin ei lisää merten roskaantumista muovilla muualla.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)
(25 b)  Jäsenvaltiot voivat vähentää merten roskaantumista myös vaihtamalla kestävää materiaalien hallintaa koskevaa tietoa ja asiantuntemusta kolmansien maiden kanssa.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)
(25 c)  Viranomaisten, myös unionin toimielinten, olisi näytettävä esimerkkiä.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.
Tämän direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesielämään ja -ympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta
Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä lueteltuihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastusvälineisiin.
Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä lueteltuihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastus- ja vesiviljelyvälineisiin.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
(1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;
(1)  ’muovilla’ materiaalia, joka koostuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta polymeeristä, johon on saatettu lisätä lisäaineita tai muita aineita ja joka soveltuu tai voi soveltua lopputuotteiden päärakenneosaksi, lukuun ottamatta luonnonpolymeerejä, joita ei ole kemiallisesti muunnettu;
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
2 a)  ’erittäin kevyillä muovisilla kantokasseilla’ kevyitä muovisia kantokasseja, jotka on määritelty direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 c alakohdassa ja joiden paksuus on alle 15 mikronia;
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
3)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan ja pyytämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;
3)  ’kalastusvälineellä’ esinettä tai laitteen osaa, jota käytetään kalastuksessa ja vesiviljelyssä meren elollisten luonnonvarojen pyyntiin tai säilytykseen kasvatusta varten tai joka kelluu merenpinnalla ja jolla pyritään houkuttelemaan, pyytämään tai säilyttämään tällaisia meren elollisia luonnonvaroja;
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
4)  ’kalastusvälinejätteellä’ kalastusvälineitä, jotka kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY esitetyn jätteen määritelmän soveltamisalaan, mukaan lukien kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat osa kyseistä kalastusvälinettä tai liitetty siihen, kun se hävitettiin;
4)  ’kalastusvälinejätteellä’ kalastusvälineitä, jotka kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY esitetyn jätteen määritelmän soveltamisalaan, mukaan lukien kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat osa kyseistä kalastusvälinettä tai liitetty siihen, kun se hävitettiin tai katosi;
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
10)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käytettävästä myyntitekniikasta riippumatta, 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU50 tarkoitetut etäsopimukset mukaan lukien, saattaa unionin markkinoille kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka harjoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/201351 4 artiklan 28 kohdassa tarkoitettua kalastustoimintaa;
10)  ’tuottajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti kehittää, valmistaa, jalostaa, käsittelee, myy tai tuo, käytettävästä myyntitekniikasta riippumatta, 25 päivänä lokakuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU50 tarkoitetut etäsopimukset mukaan lukien, ja niin tehdessään saattaa unionin markkinoille kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka harjoittavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/201351 4 artiklan 28 kohdassa tarkoitettua kalastus- tai vesiviljelytoimintaa;
___________________
___________________
50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
50 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64).
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
11 a)  ’erilliskeräyksellä’ direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 11 alakohdassa määriteltyä erilliskeräystä;
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
13 a)  ’biohajoavalla muovilla’ muovia, joka hajoaa fysikaalisesti tai biologisesti siten, että se hajoaa lopulta hiilidioksidiksi (CO2), biomassaksi ja vedeksi ja joka on kompostoinnin ja anaerobisen hajoamisen avulla hyödynnettävää pakkausta koskevien eurooppalaisten standardien mukainen;
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
14 a)  ’tupakkatuotteilla’ direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 4 alakohdassa määriteltyjä tupakkatuotteita;
Tarkistukset 118, 54 ja 119
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla
4 artikla
4 artikla
Kulutuksen vähentäminen
Kulutuksen vähentäminen
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään merkittävästi liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella, viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään kunnianhimoisesti ja kestävällä tavalla liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta niiden alueella vähintään 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.
Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansallisen kulutuksen vähentämistä koskevat tavoitteet, toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista.
Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisille tuotteille vaihtoehtoisia uudelleenkäytettäviä tuotteita asetetaan myyntipaikassa loppukuluttajan saataville, sekä taloudelliset välineet, kuten sen varmistaminen, ettei kertakäyttöisiä muovituotteita tarjota loppukuluttajalle myyntipaikassa ilmaiseksi. Nämä toimenpiteet voivat vaihdella riippuen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden elinkaaren aikana, myös silloin, kun ne päätyvät roskana ympäristöön.
Jäsenvaltioiden on laadittava kansallisia suunnitelmia, joissa kuvataan tämän kohdan mukaisesti toteutettavat toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava suunnitelmista komissiolle ja päivitettävä niitä tarvittaessa. Komissio voi antaa näitä suunnitelmia koskevia suosituksia.
Jäsenvaltioiden on asetettava kansalliset määrälliset vähennystavoitteet tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi. Kyseiset tavoitteet on hyväksyttävä viimeistään ... [päivämäärä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä].
Tämän kohdan nojalla toteutettavien toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisistä toimenpiteistä komissiolle direktiivin (EU) 2015/15351a mukaisesti, jos mainitussa direktiivissä sitä edellytetään.
2.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen merkittävän vähennyksen laskemiseksi ja todentamiseksi. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
2.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan menetelmä 1 kohdassa tarkoitettujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen kunnianhimoisen ja kestävän vähennyksen laskemiseksi ja todentamiseksi viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
2 a.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan kestävällä tavalla vähentää ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu tupakkatuotteista ja erityisesti muovia sisältävistä tupakkatuotteiden suodattimista, vähentämällä muoveja sisältävistä tupakkatuotteiden suodattimista tulevaa käytön jälkeistä jätettä seuraavasti: 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun tarkastellaan vuosina 2014–2016 markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden muovisten suodattimien painotettua keskiarvoa.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (kodifiointi) (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen C osassa luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, joiden korkit ja kannet on valmistettu merkittäviltä osin muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni tuotteessa tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan.
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen C osassa luetellut kertakäyttöiset muovituotteet, joiden korkit ja kannet on valmistettu muovista, voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos korkit ja kannet pysyvät kiinni tuotteessa tuotteen suunnitellun käyttövaiheen ajan.
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava vuoteen 2025 mennessä, että liitteen C osassa listatut juomapullot voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos ne on tehty vähintään 35-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista ja jos ne voidaan kierrättää.
Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2022 täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan menetelmä kierrätetyn sisällön laskemiseksi. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Tämän artiklan soveltamista varten metallikorkkien, joissa on muoviset tiivisteet, ei katsota olevan valmistettu merkittäviltä osin muovista.
2.  Tämän artiklan soveltamista varten metallikorkkien tai -kansien, joissa on muoviset tiivisteet, ei katsota olevan valmistettu muovista. Lasiset tai metalliset juomapakkaukset, joissa on muovista valmistetut korkit tai kannet, eivät kuulu tämän artiklan soveltamisalaan.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Komissio pyytää eurooppalaisia standardointijärjestöjä laatimaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka liittyvät 1 kohdassa esitettyyn vaatimukseen.
3.  Komissio pyytää viimeistään ... [kolmen kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] eurooppalaisia standardointijärjestöjä laatimaan yhdenmukaistettuja standardeja, jotka liittyvät 1 kohdassa esitettyyn vaatimukseen. Näissä standardeissa käsitellään erityisesti tarvetta varmistaa, että pullojen sulkimet ovat riittävän vahvoja, luotettavia ja turvallisia, myös hiilihappojuomille.
Tarkistukset 59 ja 140
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla
7 artikla
7 artikla
Merkintävaatimukset
Merkintävaatimukset
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöiseen muovituotteeseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille yksi tai useampi seuraavista tiedoista:
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöisen muovituotteen myyntipakkaukseen on liitetty näkyvästi ja pysyvästi sekä useita yksiköitä sisältävään pakkaukseen että jokaiseen yksittäin pakattuun yksikköön helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille seuraavat tiedot:
a)  kyseessä olevalle tuotteelle sopivat jätteenhävitysvaihtoehdot tai sen osalta vältettävät jätteenhävitysvaihtoehdot,
a)  kyseessä olevalle tuotteelle sopivat jätteenhävitysvaihtoehdot ja/tai sen osalta vältettävät jätteenhävitysvaihtoehdot,
b)  roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset, tai
b)  roskaantumisesta tai kyseisten tuotteiden muusta epäasiallisesta jätteenhävityksestä johtuvat haitalliset ympäristövaikutukset,
c)  tuotteessa oleva muovi.
c)  tuotteessa oleva muovi, ja
c a)   tuotteessa olevat huolta aiheuttavat kemikaalit, kuten vaaralliset metallit, ftalaatit, PFAS-aineet ja bisfenolit sekä hormonitoimintaa häiritsevät aineet ja muut erityistä huolta aiheuttavat aineet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että kuhunkin liitteen D osassa mainittuun markkinoille saatettuun kertakäyttöisen muovituotteen myyntipakkaukseen, lukuun ottamatta tupakkatuotteita, joissa on suodatin, ja suodattimia, joita markkinoidaan käytettäviksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa, on liitetty näkyvästi ja pysyvästi sekä useita yksiköitä sisältävään pakkaukseen että jokaiseen yksittäin pakattuun yksikköön helposti luettavissa oleva merkintä, jossa esitetään kuluttajille tiedot tuotteen kierrätettävyydestä.
2.  Komissio antaa viimeistään [12 kuukauden kuluttua ennen päivämäärää, jona tämä direktiivin on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan eritelmät 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä varten. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
2.  Komissio antaa viimeistään [12 kuukauden kuluttua ennen päivämäärää, jona tämä direktiivin on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä] täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan eritelmät 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä varten, ja niin tehdessään komissio ottaa huomioon olemassa olevat alakohtaiset vapaaehtoiset sopimukset ja kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen välttää harhaanjohtavan tiedon antamaista kuluttajille. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 146
Ehdotus direktiiviksi
7 aartikla (uusi)
7 a artikla
Hygieniatarvikkeita koskevat säännökset
Jäsenvaltioiden on estettävä vaarallisten kemikaalien käyttö liitteen D osassa lueteltujen terveyssiteiden, tamponien ja tamponien asettimien koostumuksessa.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä.
Edellä 1 kohdan mukaisesti perustettujen järjestelmien osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteen E osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajien on huolehdittava kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista koostuvan jätteen keräyksen kustannuksista ja sitä seuraavista tuotteiden kuljetuksen ja käsittely kustannuksista, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja kyseisiin tuotteisiin liittyvistä 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä. Tuottajien näiden velvoitteiden noudattamiseksi maksamat rahoitusosuudet eivät saa ylittää kustannuksia, jotka ovat välttämättömiä kyseisten palvelujen tarjoamiseksi kustannustehokkaasti, ja ne on vahvistettava asianomaisten toimijoiden kesken avoimella tavalla.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen puhdistamiskustannusten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajien maksamat rahoitusosuudet vahvistetaan oikeasuhteisesti, että niitä mukautetaan direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 4 kohdan mukaisesti ja että niissä otetaan huomioon yksittäisten tuotteiden tai tuoteryhmien puhdistamiskustannukset. Kustannukset on rajoitettava viranomaisten säännöllisesti toteuttamiin tai niiden puolesta toteutettuihin toimiin, joihin on kuuluttava roskaantumisen puhdistamistoimet, joilla pyritään täyttämään jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja ympäristönsuojelua koskevien unionin säädösten mukaiset velvoitteet.
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa suuntaviivat, jotka koskevat niistä puhdistustoimista koituvien kustannusten jakautumista, jotka kuuluvat laajennetun tuottajavastuun järjestelmien soveltamisalaan.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetut tupakkatuotteiden muovia sisältäviä suodattimia koskevat laajennettua tuottajavastuuta koskevat järjestelmät auttavat saavuttamaan 4 artiklan 2 a kohdassa säädetyn ympäristötavoitteen, myös varmistamalla, että tupakkatuotteiden muovia sisältävien suodattimien valmistajat kattavat näistä tuotteista syntyvän jätteen keräys- ja kuljetuskustannukset sekä myöhemmät käsittelykustannukset, mukaan lukien kustannukset, jotka aiheutuvat roskaantumisen puhdistamisesta ja näitä tuotteita koskevista, 10 artiklassa tarkoitetuista valistustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa vaatia laajennetun tuottajavastuun järjestelmiä, joiden avulla voidaan perustaa keräysjärjestelmiä tai rahoittaa käytettyjen suodattimien keräysinfrastruktuuria taikka edistämään käytettyjen suodattimien puhdistamista ja kierrätystä perustamalla jätteen hyödyntämisketju.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät unionin markkinoille saatettuja kalastusvälineitä varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisesti.
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että perustetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät unionin markkinoille saatettuja kalastusvälineitä varten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien direktiivin 2008/98/EY säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on tällä perusteella varmistettava, että vuosittain saavutetaan muovia sisältävien kalastusvälineiden vähimmäiskeräysaste. Vähimmäiskeräysasteen on oltava 50 prosenttia vuodesta 2025 lukien, ja se lasketaan tiettynä vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa muovia sisältävien kalastusvälineiden kokonaispainon perusteella, ilmaistuna kolmen edellisen vuoden aikana kyseisessä jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen muovia sisältävien kalastusvälineiden keskimääräisen painon prosentuaalisena osuutena.
Niiden on myös varmistettava, että laajennetuilla tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä saavutetaan muovia sisältävien kalastusvälineiden osalta vähintään 15 prosentin kierrätystavoite vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat lisäksi edellyttää muun muassa, että
a)  muokataan rahoitusosuuksia direktiivin 2008/98/EY 8 a artiklan 4 kohdan mukaisesti, jotta voidaan edistää uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi suunniteltujen kalastusvälineiden saattamista markkinoille;
b)  otetaan käyttöön panttijärjestelmiä, joilla edistetään vanhojen, hylättyjen tai käyttökelvottomien kalastusvälineiden palauttamista satamiin;
c)  otetaan käyttöön seurantaa, jäljittämistä ja raportointia koskevia ohjelmia.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Komissio pyytää Euroopan standardointiorganisaatioita kehittämään yhdenmukaiset standardit kalastusvälineiden kiertotalouden periaatteiden mukaista suunnittelua varten kannustaakseen valmistelua uudelleenkäyttöön ja helpottaakseen kierrätettävyyttä käyttöiän päättyessä, tämän kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/981 a säädettyjen teknisten toimenpiteiden toteuttamista.
__________________
1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 850/98, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla (EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1).
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vuoteen 2025 mennessä kerätään erikseen liitteen F osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita määrä, joka vastaa painona 90 prosenttia kyseisistä kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan markkinoille tiettynä vuonna, ja varmistettava, että ne kierrätetään. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat muun muassa:
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta direktiivin 2008/98/EY 10 artiklan 3 kohdan soveltamista.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komissio laatii jäsenvaltioita kuullen pantillisten palautusjärjestelmien toimintaa koskevia suuntaviivoja.
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla
10 artikla
10 artikla
Valistustoimenpiteet
Valistustoimenpiteet
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista:
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta kuluttajille voidaan antaa liitteen G osassa lueteltuja kertakäyttöisiä muovituotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevia tietoja seuraavista ja kannustaa kuluttajia käyttäytymään vastuullisesti:
a)  käytettävissä olevat uudelleenkäyttöjärjestelmät ja jätehuoltovaihtoehdot kyseisiä tuotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten sekä parhaat käytännöt direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan mukaisesti suoritettavaa ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa varten;
a)  käytettävissä olevat uudelleenkäytettävät vaihtoehdot, uudelleenkäyttöjärjestelmät ja jätehuoltovaihtoehdot kyseisiä tuotteita ja muovia sisältäviä kalastusvälineitä varten sekä parhaat käytännöt direktiivin 2008/98/EY 13 artiklan mukaisesti suoritettavaa ympäristöä suojelevaa jätehuoltoa varten;
b)  roskaantumisen sekä kyseisistä tuotteista ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutukset ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön.
b)  roskaantumisen sekä kyseisistä tuotteista ja muovia sisältävistä kalastusvälineistä aiheutuvan jätteen muun epäasianmukaisen loppukäsittelyn vaikutukset ympäristöön ja erityisesti meriympäristöön;
b a)  kyseisten tuotteiden epäasianmukaisen jätehuollon vaikutukset viemäriverkkoon.
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta
Jäsenvaltioiden 4–9 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanemiseksi toteuttamissa toimenpiteissä on noudatettava unionin elintarvikelainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että elintarvikehygieniaa tai elintarviketurvallisuutta ei vaaranneta.
Jäsenvaltioiden 4–9 artiklan saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanemiseksi toteuttamissa toimenpiteissä on noudatettava unionin elintarvikelainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että elintarvikehygieniaa tai elintarviketurvallisuutta ei vaaranneta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1935/20041 a. Jäsenvaltioiden on edistettävä muovin kestävien ja turvallisempien vaihtoehtojen käyttöä aina, kun se on mahdollista, elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevien materiaalien osalta.
________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4);
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätemateriaalien vienti kolmansiin maihin ei lisää muovin joutumista meriin muualla.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä 5, 6, 7 ja 8 artiklan täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti mahdollisuus saattaa tuomioistuimessa tai muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklan täytäntöönpanoon liittyvien päätösten, toimien tai laiminlyöntien asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuus uudelleen tutkittavaksi, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla
13 artikla
13 artikla
Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot
Täytäntöönpanon seurantaa koskevat tiedot
1.  Sanotun rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY52 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY53 soveltamista, jäsenvaltioiden on Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella luotava tietokokonaisuus, joka sisältää:
1.  Sanotun rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY52 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY53 soveltamista, jäsenvaltioiden on Euroopan ympäristökeskuksen avustuksella luotava tietokokonaisuus, joka sisältää:
a)  tiedot liitteen A osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan unionin markkinoille joka vuosi, jotta voidaan osoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukainen kulutuksen väheneminen;
a)  tiedot liitteen A osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan unionin markkinoille joka vuosi, jotta voidaan osoittaa 4 artiklan 1 kohdan mukainen kulutuksen väheneminen;
a a)  tiedot liitteen F osassa lueteltujen tuotteiden saattamisesta markkinoille ja niiden erilliskeräyksestä sen osoittamiseksi, miten 9 artiklassa säädetyn tavoitteen saavuttamisessa on edistytty;
a b)  tiedot liitteen G osassa luetelluista kertakäyttöisistä muovituotteista, jotka saatetaan joka vuosi unionin markkinoille, jotta voidaan seurata niiden kulutusta unionissa;
a c)  tiedot markkinoille saatetuista muovia sisältävistä kalastusvälineistä sekä kerätystä ja käsitellystä kalastusvälinejätteestä;
b)  tiedot jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä 4 artiklan 1 kohdan soveltamista varten.
b)  tiedot jäsenvaltioiden suunnitelmista ja toteuttamista toimenpiteistä 4 artiklan 1 kohdan soveltamista varten;
b a)  tiedot merten roskaantumisesta erityisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista tuotteista peräisin olevien roskien osalta, jotta voidaan seurata toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia.
Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuja tietoja päivitetään vuosittain 12 kuukauden kuluessa sen viitevuoden lopusta, josta ne on kerätty. Jos mahdollista, kyseisten tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja sellaisina kuin ne on määritetty direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 4 kohdassa.
Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan ensimmäistä kertaa viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta]. Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja päivitetään vuosittain 12 kuukauden kuluessa sen viitevuoden lopusta, josta ne on kerätty. Jos mahdollista, kyseisten tietokokonaisuuksien esittämiseen on käytettävä paikkatietopalveluja sellaisina kuin ne on määritetty direktiivin 2007/2/EY 3 artiklan 4 kohdassa.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla ja Euroopan ympäristökeskuksella on pääsy 1 kohdan mukaan luotuihin tietokokonaisuuksiin.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolla ja Euroopan ympäristökeskuksella on pääsy 1 kohdan mukaan luotuihin tietokokonaisuuksiin.
3.  Euroopan ympäristökeskuksen on säännöllisesti julkaistava ja saatettava ajan tasalle unionin laajuinen yleiskatsaus jäsenvaltioiden keräämien tietojen perusteella. Unionin laajuisen yleiskatsauksen on tilanteen mukaan sisällettävä tämän direktiivin tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yleiskartat ja jäsenvaltioiden yleiskatsaukset.
3.  Euroopan ympäristökeskuksen on säännöllisesti julkaistava ja saatettava ajan tasalle unionin laajuinen yleiskatsaus jäsenvaltioiden keräämien tietojen perusteella. Unionin laajuisen yleiskatsauksen on tilanteen mukaan sisällettävä tämän direktiivin tuotosten, tulosten ja vaikutusten indikaattorit, unionin laajuiset yleiskartat ja jäsenvaltioiden yleiskatsaukset.
4.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietokokonaisuuksien ja tietojen muoto. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa tarkoitettujen tietokokonaisuuksien ja tietojen muoto. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
___________________
___________________
52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
52 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta (EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).
53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).
53 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1).
Tarkistukset 74 ja 150
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla
15 artikla
15 artikla
Arviointi ja uudelleentarkastelu
Arviointi ja uudelleentarkastelu
1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [kuuden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.
1.  Komissio tekee arvioinnin tästä direktiivistä viimeistään [viiden vuoden kuluttua päivästä, jona tämä direktiivi on viimeistään saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä]. Kyseisen arvioinnin perustana on oltava 13 artiklan mukaisesti saatavilla olevat tiedot. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle arviointia ja 2 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laadintaa varten tarvittavat lisätiedot.
2.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 1 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin tärkeimmistä tuloksista.
2.  Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen 1 kohdan mukaisesti suoritetun arvioinnin tärkeimmistä tuloksista. Kertomukseen voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotus. Kyseisessä ehdotuksessa asetetaan tarvittaessa liitteen A osassa lueteltujen tuotteiden kulutuksen vähentämistä koskevia sitovia määrällisiä tavoitteita unionin tasolla.
2 a.  Komissio ja jäsenvaltiot perustavat 31 päivään heinäkuuta 2020 mennessä unionin laajuisen ohjelman muovijätteen puhdistamiseksi valtameristä ja edistävät tätä aloitetta kansainvälisellä tasolla.
3.  Kertomuksessa arvioidaan myös,
3.  Kertomuksen on sisällettävä
a)  onko tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet;
a)   arviointi siitä, onko tarpeen tarkistaa liitettä, jossa luetellaan kertakäyttöiset muovituotteet;
b)  onko mahdollista asettaa sitovat määrälliset unionin tavoitteet kulutuksen vähentämiselle ja erityisesti liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämiselle;
b)   tutkimus siitä, onko mahdollista asettaa sitovat määrälliset unionin tavoitteet kulutuksen vähentämiselle ja erityisesti liitteen A osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden kulutuksen vähentämiselle; tässä yhteydessä kertomuksessa on arvioitava sellaisten tavoitteiden asettamista, jotka on ilmaistu absoluuttisina lukuina ottaen huomioon kulutuksen tasot ja jäsenvaltioissa jo saavutetut vähennykset;
b a)  arviointi muutoksista materiaaleissa, joita käytetään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin, ja näiden tuotteiden uudelleenkäytettävien vaihtoehtojen uusia jakelujärjestelmiä koskevista innovaatioista. Tähän on sisällytettävä materiaalien yleinen ympäristöä koskeva elinkaarianalyysi ja siihen perustuvat vaihtoehdot.
c)  onko tiede ja tekniikka kehittynyt riittävästi ja onko laadittu muovien biohajoavuudesta meriympäristössä kriteereitä tai normeja, joita sovelletaan tämän direktiivin soveltamisalaan sisältyviin kertakäyttöisiin muovituotteisiin ja niitä korvaaviin kertakäyttöisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, minkä tuotteiden markkinoille saattamista ei mahdollisesti enää tarvitsee rajoittaa.
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Tämän kohdan ensimmäisestä alakohdasta poiketen jäsenvaltioiden on saatettava 13 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevien raportointivelvoitteiden noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... [12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta].
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] alkaen.
Jäsenvaltioiden on sovellettava 5 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja 6 artiklan 1 kohdan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] alkaen, lukuun ottamatta 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä, jotka koskevat hiilihapotettujen juomien pakkauksia ja jotka jäsenvaltioiden on toteutettava viimeistään ... [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta].
Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. Komissio varmistaa, etteivät kyseiset säännökset aiheuta kohtuuttomia esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle.
Tarkistus 78 ja 124/rev
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – A osa
Kulutuksen vähentämistä koskevan 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet
Kulutuksen vähentämistä koskevan 4 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kertakäyttöiset muovituotteet
–  Juomamukit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina
–  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä
–  Elintarvikepakkaukset eli astiat, kuten kannelliset ja kannettomat rasiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista, kuten elintarvikepakkaukset, joita käytetään pikaruokaa varten, lukuun ottamatta juomasäiliöitä, lautasia ja ruokaa sisältäviä paketteja ja kääreitä
Elintarvikkeen myynti yhden annoksen pakkauksissa tai pakkauksissa, joissa on ruokailuvälineet, on osoitus siitä, että kyseinen elintarvike on tarkoitettu kulutettavaksi välittömästi elintarvikepakkauksesta.
Lisävalmistamisen käsite kattaa muun muassa lämmityksen, kuuman veden lisäämisen, pesun, viipaloinnin ja leikkaamisen.
Esimerkkejä tämän liitteen A, E ja G osassa tarkoitetuista kertakäyttöisistä muovisista elintarvikepakkauksista:
–  Pikaruokapakkaukset, kuten ateria- ja salaattirasiat, joissa on kylmänä nautittavaa ruokaa
–  Pikaruokapakkaukset, kuten ateria- ja salaattirasiat, joissa on kuumana nautittavaa ruokaa, paitsi jos kuluttajan on kuumennettava ruoka ostamisen jälkeen
–  Hampurilaisrasiat, voileipäpakkaukset, wräppipakkaukset
–  Yhden annoksen elintarvikepakkaukset, joissa on tuoretta tai jalostettua ruokaa, joka ei edellytä lisävalmistamista, kuten hedelmiä, vihanneksia, jälkiruokia tai jäätelöä, ja jotka myydään yksittäin
Esimerkkejä pakkauksista, jotka eivät ole tämän liitteen A, E ja G osassa tarkoitettuja kertakäyttöisiä muovisia elintarvikepakkauksia:
–  Elintarvikepakkaukset, joissa on kuivattua ruokaa tai kylmänä myytävää ruokaa, joka edellyttää lisävalmistamista
–  Pakkaukset, joissa ruokaa on enemmän kuin yksi annos
–  Yhden annoksen elintarvikepakkaukset, joita myydään yksikkönä, jossa on useampia kuin yksi pakkaus
–  Juomakupit
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – 2 luetelmakohta
–  Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot)
–  Ruokailuvälineet (haarukat, veitset, lusikat, syömäpuikot), lukuun ottamatta vuoteen 2023 asti ruokailuvälineitä, jotka toimitetaan oppilaitoksille tai terveydenhoitolaitoksille sellaisten tavaranhankintasopimusten1 a nojalla, jotka on määritelty direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 8 kohdassa ja jotka on tehty 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.
___________________
1 a 'Tavaranhankintasopimuksilla' tarkoitetaan hankintasopimuksia, joiden tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin tai ilman niitä. Tavaranhankintasopimukseen voi kuulua liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – 3 luetelmakohta
–  Lautaset
–  Lautaset, lukuun ottamatta vuoteen 2023 asti lautasia, jotka toimitetaan oppilaitoksille tai terveydenhoitolaitoksille sellaisten tavaranhankintasopimusten1 a nojalla, jotka on määritelty direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 8 kohdassa ja jotka on tehty 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä.
___________________
1 a 'Tavaranhankintasopimuksilla' tarkoitetaan hankintasopimuksia, joiden tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksukauppa osto-optioin tai ilman niitä. Tavaranhankintasopimukseen voi kuulua liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä.
Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – B osa – 6 luetelmakohta
–  Ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, mukaan lukien kyseisten varsien mekanismit
–  Ilmapalloihin kiinnitettävät ja niitä tukevat varret, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teolliseen tai muuhun ammattimaiseen käyttöön ja joita ei jaeta kuluttajille, lukuun ottamatta kyseisten varsien mekanismeja
Tarkistus 83 ja 117
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – b osa – 6 a luetelmakohta (uusi)
–  Oxo-hajoavasta muovista valmistetut tuotteet
Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – b osa – 6 b luetelmakohta (uusi)
–  Paisutetusta polystyreenistä valmistetut elintarvike- ja juoma-astiat, joissa säilytetään elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu välittömään kulutukseen astiasta joko paikalla tai mukaan otettuna ilman lisävalmistamista
Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – C osa – 1 luetelmakohta
–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet
–  Juomapakkaukset eli astiat, joita käytetään nesteitä varten, kuten juomapullot ja niiden korkit ja kannet, lukuun ottamatta astioita, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja nestemäisiä elintarvikkeita varten, jotka on määritelty asetuksen (EU) N:o 609/2013 2 artiklan g alakohdassa
Tarkistus 125
Ehdotus direktiiviksi
Liite – D osa – 3 luetelmakohta
–  Ilmapallot, lukuun ottamatta ilmapalloja, jotka on tarkoitettu teollisiin tai muihin ammattimaisiin käyttötarkoituksiin ja sovelluksiin ja joita ei jaeta kuluttajille
Poistetaan.
Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – D osa – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  Suodattimelliset tupakkatuotteet ja suodattimet, jotka saatetaan markkinoille käytettäväksi yhdessä tupakkatuotteiden kanssa
Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – D osa – 3 b luetelmakohta (uusi)
–  Joustavasta materiaalista valmistetut paketit ja kääreet, joiden sisältämä ruoka on tarkoitettu nautittavaksi välittömästi paketista tai kääreestä ilman lisävalmistamista
Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – D osa – 3 c luetelmakohta (uusi)
–  Juomakupit
Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – E osa – 4 luetelmakohta
–  Juomakupit
–  Juomakupit, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina
Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – F osa – 1 luetelmakohta
–  Juomapullot
–  Juomapullot, niiden korkit ja kannet mukaan luettuina

(1) Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0317/2018).

Päivitetty viimeksi: 9. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö