Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0172(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0317/2018

Ingivna texter :

A8-0317/2018

Debatter :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Antagna texter
PDF 247kWORD 81k
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg
Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 24 oktober 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast.
(1)  Plast är ett mycket funktionellt och relativt billigt material vilket innebär att det blir allt vanligare i vår vardag. Den globala produktionen av plast har ökat kraftigt och uppgick 2017 till 348 miljoner ton. Den europeiska andelen av produktionen utgjorde 18,5 % (64,4 miljoner ton, en ökning med 3,4 % jämfört med föregående år). Dess ökade användning i kortlivade produkter som inte är avsedda för återanvändning eller kostnadseffektiv återvinning innebär att de relaterade produktions- och konsumtionsmönstren har blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin32 konstaterade kommissionen därför i den europeiska strategin för plast33 att den ständiga ökningen av mängden plastavfall och dess läckage till miljön, särskilt den marina miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär livscykel för plast och minska den totala mängden plast i miljön. Den europeiska strategin för plast är ett första litet steg mot inrättandet av en cirkulär ekonomi som grundar sig på en minskning, återanvändning och återvinning av alla plastprodukter.
__________________
__________________
32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614).
32 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin (COM(2015)0614).
33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028).
33 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028).
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Plast spelar en nyttig roll i ekonomin och har viktiga användningsområden i många branscher. Plast används särskilt till förpackningar (40 %) och i bygg- och anläggningssektorn (20 %). Dessutom används plast i betydande utsträckning i bilindustrin, elektrisk och elektronisk utrustning samt i livsmedels- och jordbrukssektorerna. Men eftersom vissa plastprodukter har en avsevärd negativ inverkan på miljö, hälsa och ekonomi krävs en rättslig ram för att verkligen minska dessa betydande negativa effekter, bland annat genom att begränsa att särskilda artiklar för engångsbruk släpps ut på marknaden då det finns mer cirkulära och lättillgängliga alternativ.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Cirkulära strategier som prioriterar återanvändbara produkter och återanvändningssystem kommer att minska mängden avfall. Detta är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG34. Sådana strategier är också i linje med FN:s tolfte mål för hållbar utveckling35 som handlar om att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
(2)  De åtgärder som fastställs i detta direktiv bör helt och hållet främja cirkulära strategier som prioriterar säkra, giftfria och återanvändbara produkter utan farliga ämnen, och återanvändningssystem framför alla slags engångsartiklar. Syftet med alla åtgärder bör i första hand vara att minska mängden avfall och främja förebyggande av avfall, eftersom det är det högst prioriterade steget i den avfallshierarki som fastställs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG34. Eftersom engångsartiklar på grund av sin korta livscykel ofta har en negativ inverkan på klimatet eller miljön, är det nödvändigt att prioritera förebyggande och återanvändning av produkter, vilket kan medföra stora besparingar sett till koldioxidutsläpp och värdefulla råmaterial. Detta direktiv kommer att bidra till uppnåendet av FN:s tolfte mål för hållbar utveckling35 som handlar om att skapa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
__________________
__________________
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
35 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
35 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.
(3)  Marint skräp är ett globalt erkänt, gränsöverskridande problem. Alltmer avfall kommer ut i haven runt om i världen och påverkar ekosystemens hälsa och dödar djur. Att minska det marina skräpet är ett viktigt steg för att uppnå FN:s fjortonde mål för hållbar utveckling: strävan efter att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling36. Unionen måste bidra till att bekämpa marint skräp, förebygga uppkomsten av det och hantera det mera effektivt och ha ambitionen att vara en global förebild. I detta sammanhang arbetar unionen tillsammans med partner i många internationella forum, t.ex. G20, G7 och FN, för att främja samordnade åtgärder. Detta initiativ är en del av unionens insatser i detta avseende.
_________________
_________________
36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
36 Agenda 2030 för hållbar utveckling, antagen av FN:s generalförsamling den 25 september 2015.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och eventuellt också mot människors hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.
(5)  Vid beräkningar av antalet skräpföremål på stränderna har det fastställts att 80–85 % av det marina skräpet i unionen består av plast. Av detta utgörs 50 % av plastartiklar för engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade föremål. I gruppen plastartiklar för engångsbruk ingår många olika frekvent använda och kortlivade konsumentprodukter som slängs bort efter att ha använts för sitt syfte en gång, som sällan återvinns och som ofta orsakar nedskräpning. En stor del av de fiskeredskap och vattenbruksredskap som släpps ut på marknaden samlas inte in för behandling. Plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast, såsom burar, tinor, flöten och bojar, nät, rep, garner, trådar och linor, är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, den biologiska mångfalden och även mot människors och djurs hälsa. De har också en skadlig inverkan på verksamheter såsom turism, fiske och sjöfart.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Rådet antog vid mötet den 25 juni 2018 slutsatser om genomförandet av EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och gav ett tydligt stöd till de åtgärder som vidtagits på EU-nivå och globalt för att begränsa användningen av mikroplast som avsiktligt tillsätts i produkter samt användningen av oxo‑plaster i EU, liksom de i strategin för plast angivna åtgärderna om minskning av mikroplast från textilier och bildäck och av läckage av pellets före produktion. EU har redan börjat vidta åtgärder eftersom en process pågår under Reach‑förordningen, där kommissionen bett Europeiska kemikaliemyndigheten att utarbeta dokumentation för begränsningsförfarandet enligt bilaga XV för användningen av avsiktligt tillsatta mikroplastpartiklar i olika sorters konsumentprodukter eller produkter för yrkesmässig användning.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
(5b)  EU bör anta en övergripande strategi för problemet med mikroplast och uppmuntra alla tillverkare att strikt begränsa mikroplast i sina beredningar, med särskilt fokus på textil- och däcktillverkare, eftersom syntetiska kläder och däck bidrar till 63 % av den mikroplast som hamnar direkt i vattenmiljön.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Unionens befintliga lagstiftning40 och policyinstrument säkerställer en viss reglering av marint skräp. Särskilt plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis återvinningsmålet för förpackningsavfall av plast41 och plaststrategins42 nyligen antagna mål om att säkerställa att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030. Denna lagstiftning är emellertid inte tillräckligt effektiv mot marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp skiljer sig åt i fråga om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom kan en del av dessa åtgärder, särskilt marknadsbegränsningar av plastartiklar för engångsbruk, leda till handelshinder och snedvrida konkurrensen i unionen.
(6)  Korrekt avfallshantering spelar fortfarande en avgörande roll för att förebygga (marint) skräp. Unionens befintliga lagstiftning40 och policyinstrument säkerställer en viss reglering av marint skräp. Särskilt plastavfall omfattas av unionens allmänna åtgärder och mål för avfallshantering, exempelvis återvinningsmålet för förpackningsavfall av plast41 och plaststrategins42 nyligen antagna mål om att säkerställa att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara senast 2030. Denna lagstiftning är emellertid inte tillräckligt effektiv mot marint skräp och de nationella åtgärderna för att förebygga och minska marint skräp skiljer sig åt i fråga om omfattning och ambitionsnivå. Dessutom kan en del av dessa åtgärder, särskilt marknadsbegränsningar av plastartiklar för engångsbruk, leda till handelshinder och snedvrida konkurrensen i unionen.
__________________
__________________
40 Direktiv 2008/98/EG, direktiv 2000/59/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/56/EG samt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
40 Direktiv 2008/98/EG, direktiv 2000/59/EG, direktiv 2000/60/EG, direktiv 2008/56/EG samt rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).
41 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).
42 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028).
42 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi (COM(2018)0028).
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Att uppmuntra forskning och innovation inom förpackningssektorn är en viktig faktor för att främja en mer hållbar värdekedja. För detta ändamål måste man stärka de relevanta finansieringsmekanismerna inom ramen för de europeiska FoU-planeringsverktygen, såsom EU:s ramprogram för forskning och innovation (dvs. Horisont 2020), med hänsyn till den kommande strategiska forsknings- och innovationsagendan för plast.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk, vilka beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.
(7)  För att rikta in insatserna på de områden där de behövs mest bör detta direktiv endast gälla de oftast påträffade plastartiklarna för engångsbruk samt fiskeredskap. De plastartiklar för engångsbruk som omfattas av åtgärder enligt detta direktiv beräknas utgöra omkring 86 % av de plastartiklar för engångsbruk som påträffas på stränderna i unionen räknat i antal.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 94/62/EG när det gäller plastartiklar för engångsbruk som betraktas som förpackningar i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i det direktivet.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)
(7b)  Kommissionens översynsrapport bör ange huruvida tillämpningsområdet kan utvidgas till engångsartiklar överlag.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 7c (nytt)
(7c)   Problemet med föroreningar på land och markförorening från större plastföremål och därav resulterande fragment eller mikroplast kan vara betydande på lokal eller regional nivå. Detta kan få stor betydelse på det lokala planet, eftersom plastprodukter används så mycket inom jordbruket. För att minska plastavfallets effekter på miljön och på människors och djurs hälsa bör man därför grundligt utreda plastföroreningar från jordbruksmark.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Plastprodukter bör tillverkas med hänsyn till deras fullständiga livscykel. Ekodesign av plastprodukter bör alltid ta hänsyn till produktens produktionsfaser, återvinningsbarhet och eventuellt även återanvändbarhet. Tillverkarna bör vid behov uppmuntras att använda en enda sorts eller kompatibla plastpolymerer för tillverkning av sina produkter för att förenkla sorteringen och förbättra återvinningsbarheten, särskilt när det gäller plastförpackningar.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Genom att bevara värdet av produkter och material så länge som möjligt och generera mindre avfall kan EU:s ekonomi bli mer konkurrenskraftig och motståndskraftig, samtidigt som trycket på dyrbara resurser och miljön minskar.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning.
(10)  Plastartiklar för engångsbruk bör vara föremål för en eller flera åtgärder, beroende på olika faktorer, exempelvis om det finns lämpliga och mer hållbara alternativ med hänsyn till livscykelprinciperna, hur genomförbart det är att ändra konsumtionsmönstren och i vilken utsträckning de redan omfattas av befintlig unionslagstiftning.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 11
(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och verka för mer hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att tydligt minska förbrukningen av dessa produkter, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44.
(11)  För vissa plastartiklar för engångsbruk finns det ännu inga lättillgängliga alternativ som är lämpliga och mer hållbara. Förbrukningen av de flesta sådana plastartiklar för engångsbruk förväntas öka. För att vända denna utveckling och verka för säkra och hållbara lösningar bör medlemsstaterna vara skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att minska förbrukningen av dessa produkter på ett ambitiöst och varaktigt sätt, i likhet med vad som redan görs för plastkassar enligt direktiv 94/62/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/72043a, dock utan att äventyra livsmedelshygienen eller livsmedelssäkerheten, god hygienisk praxis, god tillverkningssed, konsumentinformation eller spårbarhetskraven i unionens livsmedelslagstiftning44. Dessa åtgärder bör gälla livsmedelsbehållare som uppfyller samtliga följande kriterier: livsmedlet i fråga ska vara avsett att konsumeras direkt, utan någon ytterligare beredning och direkt ur behållaren. Medlemsstaterna bör eftersträva högsta möjliga ambition för dessa åtgärder, som bör stå i proportion till hur allvarlig nedskräpningsrisken är för de olika produkterna och användningsområdena. Medlemsstaterna bör anta nationella mål för att kvantifiera effekterna av de åtgärder som vidtagits för att uppnå en ambitiös och varaktig minskning. Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen av produkter som lämpar sig för flergångsbruk och som, efter att de blivit avfall, lämpar sig för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning, utan att den fria rörligheten för varor på den inre marknaden påverkas. Dessa åtgärder bör beakta produkters effekter under hela deras livscykel, även när de påträffas i den marina miljön, och respektera avfallshierarkin.
___________________
___________________
43a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (EUT L 115, 6.5.2015, s. 11).
44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.
44 Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1), förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EUT L 338, 13.11.2004, s. 4) samt annan relevant lagstiftning med koppling till livsmedelssäkerhet, hygien och märkning.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Filter för tobaksvaror är den näst vanligaste typen av skräp från plastartiklar för engångsbruk. Även om marknadsandelen för växtbaserade cellulosafilter för tobaksvaror tycks öka, är det oklart hur stor acceptansen är för de tillgängliga alternativen. Dessutom går det inte att bortse från den enorma inverkan som tobaksvaror med filter har på miljön, eftersom filtret kan brytas isär i mindre plastpartiklar. Använda tobaksfilter innehåller också ett flertal miljöskadliga kemikalier, varav minst 50 är känt cancerframkallande för människor, och tungmetaller som kan läcka ut från filtret och skada omgivande mark, luft och den marina miljön. Det krävs en rad åtgärder för att ta itu med den miljöpåverkan som orsakas av avfall efter förbrukning av tobaksvaror med filter, alltifrån minskning av mängden filter för engångsbruk som innehåller plast till utökat producentansvar för att säkerställa ansvarsfullt bortskaffande och täcka kostnaderna för uppstädning av skräp. För att ta itu med de betydande insamlings- och sorteringskostnader som skattebetalarna i dagsläget betalar för, bör systemen för utökat producentansvar täcka kostnaderna för uppstädning av skräp och kostnaderna för lämplig infrastruktur för insamling av avfall. Som ett led i dessa åtgärder kan medlemsstaterna också skapa incitament för en återvinningskedja för cigarettfimpar för att rena cellulosaacetat, det plastmaterial som utgör 60 % av cigarettfiltrens sammansättning, och sedan omvandla det till nya plastföremål.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativen och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial.
(12)  För andra plastartiklar för engångsbruk finns det redan lämpliga och mer hållbara alternativ till överkomligt pris. För att minska sådana produkters inverkan på miljön bör medlemsstaterna vara skyldiga att förbjuda att dessa släpps ut på unionsmarknaden. Det skulle öka användningen av de lättillgängliga och mer hållbara alternativ som följer befintliga standarder och unionslagstiftningen, och främja innovativa lösningar för mer hållbara affärsmodeller, återanvändbara alternativ och ersättningsmaterial, i linje med avfallshierarkin som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG. De marknadsbegränsningar som införs i det här direktivet bör också omfatta produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast, eftersom denna typ av plast inte riktigt bryts ned biologiskt och därmed bidrar till mikroplastföroreningar i miljön, inte är komposterbar, inverkar negativt på materialåtervinningen av konventionell plast och inte ger några påvisade fördelar för miljön. Med anledning av att det förekommer så mycket polystyrenskräp i den marina miljön och att det finns tillgängliga alternativ, bör även engångsbehållare för livsmedel och drycker i expanderad polystyren begränsas.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Även om det också redan finns lämpliga och mer hållbara alternativ till plasttallrikar och plastbestick är det lämpligt att under en begränsad tid förlänga genomförandet av ett förbud mot att de släpps ut på unionsmarknaden, när så är vederbörligen motiverat och för att undvika alla risker för avbrott i tillhandahållandet av vissa sociala tjänster, t.ex. cateringverksamhet inom utbildningsanstalter och hälso- och sjukvårdstjänster.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 12c (nytt)
(12c)  De åtgärder som fastställs i det här direktivet och som främjar användningen av plastfria alternativ bör under inga omständigheter leda till att de skadliga effekterna på miljön och klimatet förvärras, genom t.ex. högre koldioxidutsläpp eller exploatering av värdefulla resurser. Många av de plastfria alternativen framställs av naturresurser och förväntas härröra från bioekonomin, men det är särskilt viktigt att säkerställa att dessa material är hållbara. När det gäller avfallshierarkin bör de åtgärder som fastställs i det här direktivet och deras genomförande alltid i första hand syfta till förebyggande eller till en övergång till återanvändbara produkter snarare än till andra alternativ för engångsbruk, även om de görs av plastfria material.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Korkar och lock, som till en betydande del är gjorda av plast, från dryckesbehållare är bland de plastartiklar för engångsbruk som påträffas oftast på stränderna i unionen. Därför bör dryckesbehållare i form av plastartiklar för engångsbruk endast få släppas ut på marknaden om de uppfyller särskilda krav på produktutformning som betydligt minskar läckaget till miljön av korkar och lock från sådana behållare. För dryckesbehållare som är avsedda för engångsbruk och utgör en förpackning gäller detta krav utöver de väsentliga kraven på förpackningars sammansättning och möjligheterna till återanvändning och återvinning, även materialutnyttjande, av förpackningar som fastställs i bilaga II till direktiv 94/62/EG. För att underlätta efterlevnaden av kravet på produktutformning och säkerställa en välfungerande inre marknad måste en harmoniserad standard tas fram och antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201245, och efterlevnaden av denna standard bör utgöra grund för att förutsätta överensstämmelse med dessa krav. Tillräckligt med tid bör ges för att utveckla en harmoniserad standard och för att göra det möjligt för tillverkarna att anpassa sina produktionskedjor inför genomförandet av kravet på produktutformning.
(13)  Korkar och lock, som är gjorda av plast, från dryckesbehållare är bland de plastartiklar för engångsbruk som påträffas oftast på stränderna i unionen. Därför bör dryckesbehållare i form av plastartiklar för engångsbruk endast få släppas ut på marknaden om de uppfyller särskilda krav på produktutformning som betydligt minskar läckaget till miljön av korkar och lock från sådana behållare samt ökar mängden av återvunna sådana. För dryckesbehållare som är avsedda för engångsbruk och utgör en förpackning gäller detta krav utöver de väsentliga kraven på förpackningars sammansättning och möjligheterna till återanvändning och återvinning, även materialutnyttjande, av förpackningar som fastställs i bilaga II till direktiv 94/62/EG. För att underlätta efterlevnaden av kravet på produktutformning och säkerställa en välfungerande inre marknad måste en harmoniserad standard tas fram och antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/201245, och efterlevnaden av denna standard bör utgöra grund för att förutsätta överensstämmelse med dessa krav. Tillräckligt med tid bör ges för att utveckla en harmoniserad standard och för att göra det möjligt för tillverkarna att anpassa sina produktionskedjor inför genomförandet av kravet på produktutformning. För att säkerställa en cirkulär användning av plast måste man säkra spridningen på marknaden av återvunna material. Det är därför lämpligt att införa ett krav på att vissa produkter ska innehålla en minimimängd återvunnen plast.
___________________
___________________
45 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).
45 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  I samband med den översyn som ska göras enligt artikel 9.5 i direktiv 94/62/EG bör kommissionen beakta de olika förpackningsmaterialens, inbegripet kompositmaterialens, relativa egenskaper utifrån livscykelanalyser, med särskild inriktning på förebyggande och utformning för den cirkulära ekonomin.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
(13b)  Förekomsten av farliga kemiska ämnen i sanitetsbindor samt tamponger och tampongapplikatorer bör undvikas för att skydda kvinnors hälsa. Samtidigt är tillgängligheten av mer ekonomiskt hållbara lösningar för flergångsbruk avgörande för att se till att kvinnor fullt ut kan delta i samhällslivet.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Därför bör märkningskrav införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas eller om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv och lättförståelig.
(14)  Vissa plastartiklar för engångsbruk hamnar i miljön till följd av olämpligt bortskaffande via avlopp eller annat olämpligt utsläppande i miljön. Bortskaffande via avlopp kan dessutom orsaka stora ekonomiska skador på avloppsnätet genom att pumpar täpps till och rörledningar blockeras. För dessa produkter råder det ofta stor brist på information om dessa produkters materialegenskaper och om hur avfallet bör bortskaffas. Därför bör märkningskrav och medvetandehöjande åtgärder införas för plastartiklar för engångsbruk som ofta bortskaffas via avlopp eller på annat olämpligt sätt. Märkningen bör informera konsumenterna om lämpliga bortskaffandesätt och/eller bortskaffandesätt som bör undvikas, om de negativa miljöeffekterna av nedskräpning som orsakas av olämpligt bortskaffande, förekomsten av plast i produkten och produktens återvinningsbarhet. Kommissionen bör ges befogenhet att införa ett harmoniserat format för märkningen och bör samtidigt vid behov testa hur representativa konsumentgrupper uppfattar den föreslagna märkningen för att garantera att den är effektiv, lättförståelig och inte vilseledande, och bör också beakta befintliga frivilliga överenskommelser.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka kostnaderna för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp.
(15)  När det gäller plastartiklar för engångsbruk för vilka det inte finns några lättillgängliga, lämpliga och mer hållbara alternativ bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, också införa system för utökat producentansvar för att täcka de kostnader som krävs för avfallshantering och uppstädning av skräp samt kostnaderna för medvetandehöjande åtgärder för att förebygga och minska sådant skräp och motverka olämpligt beteende från konsumenternas sida. Dessa kostnader bör inte överstiga de kostnader som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt och bör fastställas mellan de berörda aktörerna på ett insynsvänligt sätt. Kostnaderna för uppstädning av skräp bör vara proportionerliga och grundas på tydliga mål som fastställts i enlighet med artikel 8a.1 i direktiv 2008/98/EG. Dessa mål bör definiera omfattningen av den uppstädningsverksamhet som ingår i systemet för utökat producentansvar i enlighet med de skyldigheter som är tillämpliga för avfallsförebyggande och marint avfall i unionslagstiftningen. Sådan verksamhet bör exempelvis omfatta förebyggande och insamling av skräp på gatan, marknader och andra offentliga platser och under offentliga evenemang, men bör inte omfatta insatser såsom uppstädning av hav och oceaner, vilket offentliga myndigheter inte ansvarar för.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)   Ekonomiska incitament kan påverka konsumenternas val och uppmuntra eller avskräcka från vissa konsumtionsvanor och kan därmed användas som ett ändamålsenligt verktyg för insatser i tidigare led för att minska vissa plasters inverkan på miljön.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Den stora andel plast från övergivna, förlorade eller kasserade fiskeredskap som innehåller plast som ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven46 inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till hamn för insamling och behandling. Det tilltänkta systemet med indirekta avgifter i unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn som gäller inlämning av avfall från fartyg tar bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system bör emellertid kompletteras med ytterligare finansiella incitament för fiskare att ta med sig sina fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning av den indirekta avfallsavgiften. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast i syfte att underlätta separat insamling av uttjänta fiskeredskap och finansiera en sund avfallshantering av sådana fiskeredskap, särskilt återvinning.
(16)  Den stora andel plast från övergivna, förlorade eller kasserade fiskeredskap som innehåller plast som ingår i det marina skräpet tyder på att de befintliga lagstiftningskraven46 inte ger tillräckliga incitament för att ta med sådana fiskeredskap tillbaka till hamn för insamling och behandling. Enligt förordning (EG) nr 1224/2009 ska fiskefartygets befälhavare, om de förlorade fiskeredskapen inte kan bärgas, underrätta den behöriga myndigheten i sin flaggmedlemsstat. För att säkerställa harmoniserad övervakning bör uppgifter om förlorade fiskeredskap samlas in och registreras av medlemsstaterna och årligen översändas till kommissionen. Det tilltänkta systemet med indirekta avgifter i unionslagstiftningen om mottagningsanordningar i hamn som gäller inlämning av avfall från fartyg tar bort incitamentet för fartyg att dumpa sitt avfall till havs och garanterar rätten till inlämning. Detta system bör emellertid kompletteras med ytterligare finansiella incitament för fiskare att ta med sig sina fiskeredskap tillbaka till hamn för att undvika en eventuell ökning av den indirekta avfallsavgiften. Eftersom det finns goda möjligheter att återvinna plastkomponenter i fiskeredskap bör medlemsstaterna, i enlighet med principen att förorenaren betalar, införa utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast i syfte att underlätta separat insamling av uttjänta fiskeredskap och finansiera en sund avfallshantering av sådana fiskeredskap, särskilt återvinning. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa en anpassning av de ekonomiska bidrag som betalas av tillverkarna av fiskeredskap som innehåller plast för att uppfylla de skyldigheter som följer av producentansvaret, särskilt med hänsyn till i vilken utsträckning fiskeredskapen är hållbara respektive går att reparera, återanvända och materialåtervinna.
___________________
___________________
46 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG.
46 Rådets förordning (EG) nr 1224/2009, direktiv 2000/59/EG och direktiv 2008/98/EG.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)  Inom ramen för ett utökat producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast bör medlemsstaterna övervaka, bedöma, samla in och materialåtervinna fiskeredskap för att uppnå de kvantitativa målen för insamling och materialåtervinning av fiskeredskap som innehåller plast som fastställs i detta direktiv.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)
(17a)   I de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör problemet med plastavfall från jordbruket åtgärdas och kommissionen bör vid behov införa en standard för god jordbrukshävd av och goda miljöförhållanden för marken när det gäller plastavfall, som ett nytt inslag i den skärpta villkorligheten på medellång sikt, senast 2023. De nya tvärvillkoren skulle ålägga jordbrukarna att ordna insamlingen och materialåtervinningen av plast via ett auktoriserat avfallshanteringsföretag, och att kunna belägga att plastavfallet hanterats ordentligt.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande som leder till marint plastskräp måste konsumenterna ges tillräcklig information om de lämpligaste bortskaffandesätten eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa praxis för bortskaffande av avfall, miljöpåverkan av olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap. Därför bör det krävas av medlemsstaterna att de vidtar medvetandehöjande åtgärder som garanterar att sådan information lämnas till konsumenterna. Informationen bör inte innehålla något marknadsföringsinnehåll som uppmanar till användning av plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka åtgärder som är lämpligast beroende på produktens eller dess användnings karaktär. Tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärderna, som en del av det utökade producentansvaret.
(18)  I syfte att förebygga nedskräpning och andra olämpliga former av bortskaffande som leder till marint plastskräp måste konsumenterna ges tillräcklig information om de lämpligaste bortskaffandesätten eller vilka bortskaffandesätt som bör undvikas, bästa praxis för bortskaffande av avfall, miljöpåverkan av olämpligt bortskaffande samt om plastinnehållet i vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap, så att ett ansvarsfullt beteende hos konsumenterna uppmuntras när det gäller korrekt bortskaffande av avfall. Därför bör det krävas av medlemsstaterna att de vidtar medvetandehöjande åtgärder som garanterar att sådan information lämnas till konsumenterna. Den här informationen bör omfatta hur olämpligt bortskaffande av avfall påverkar avloppsnätet. Informationen bör inte innehålla något marknadsföringsinnehåll som uppmanar till användning av plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja vilka åtgärder som är lämpligast beroende på produktens eller dess användnings karaktär. Bekämpning av nedskräpning är en gemensam insats för behöriga myndigheter, tillverkare och konsumenter. Tillverkare av plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast bör täcka kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärderna, som en del av det utökade producentansvaret. Tillverkarna bör uppmuntras att använda sin marknadsföringskraft för att främja och driva på en hållbar och cirkulär förbrukning och användning av produkter.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)
(18a)   Kommissionen är enligt unionsrätten skyldig att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta strategier och planer för att minska nedskräpningen i form av fiskeredskap till havs, även med hjälp av subventioner från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Insatserna kan omfatta kampanjer och program för att öka medvetenheten om detta avfalls inverkan på marina ekosystem, forskning om möjligheterna att använda biologiskt nedbrytbara/komposterbara fiskeredskap, utbildningsprojekt för yrkesfiskare och särskilda offentliga program för att avlägsna plast och andra föremål från den marina miljön.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  Dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det behövs effektivare separata insamlingssystem, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material.
(20)  Dryckesflaskor (med korkar och lock) som är plastartiklar för engångsbruk är en av de vanligaste marina skräpartiklarna på unionens stränder. Det beror på att de separata insamlingssystemen är ineffektiva och att konsumenterna inte deltar i systemen i tillräcklig utsträckning. Det är nödvändigt att främja effektivare separata insamlingssystem och att öka framställningen av produkter av återvunnet material, och därför bör ett minimimål för separat insamling fastställas för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta minimimål genom att fastställa separata insamlingsmål för dryckesflaskor som är plastartiklar för engångsbruk inom sina system för utökat producentansvar eller genom att inrätta pantsystem eller genom någon annan åtgärd som de anser lämplig. Det här minimimålet för insamling bör åtföljas av ett specifikt krav på återvunnet material i plastflaskor, för att säkerställa att den ökade mängden insamlad plast återanvänds eller materialåtervinns och därmed återinförs i den cirkulära ekonomin. Dessa åtgärder kommer att få en direkt positiv inverkan på insamlings- och materialåtervinningsgraden, kvaliteten på det insamlade materialet och kvaliteten på det återvunna materialet, vilket skapar nya möjligheter för återvinningssektorn och marknaden för återvunnet material. När medlemsstaterna genomför åtgärderna för att uppnå minimimålet för separat insamling bör de se till att de befintliga systemen för utökat producentansvar upprätthålls på ett korrekt sätt. För de medlemsstater som önskar införa pantsystem bör kommissionen fastställa riktlinjer för hur dessa system ska fungera.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)
(20a)  I direktiv 2008/98/EG definieras separat insamling som insamling då ett avfallsflöde hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en särskild behandling. I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/8511a om ändring av direktiv 2008/98/EG noteras det att separat insamling kan ske genom insamling från dörr till dörr, inlämnings- och mottagningssystem eller andra insamlingssätt. Enligt artikel 10.3 a i direktiv 2008/98/EG medges ett undantag varigenom det bör vara möjligt att samla in vissa typer av avfall tillsammans under förutsättning att detta inte hindrar en högkvalitativ materialåtervinning eller annan återvinning av avfall, i linje med avfallshierarkin, och leder till ett återvinningsresultat som är kvalitetsmässigt jämförbart med det som uppnås vid separat insamling. Detta undantag bör även vara tillgängligt vid genomförandet av det här direktivet.
_____________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (EUT L 150, 14.6.2018, s. 109).
Ändring 37
Förslag till direktiv
Skäl 22
(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det också undersökas om vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts under tiden – inklusive utveckling av biologiskt nedbrytbara material och framtagande av kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön, i enlighet med vad som fastställs i den europeiska strategin för plast – som gör det möjligt att ta fram en standard för biologisk nedbrytning av vissa plastartiklar för engångsbruk i den marina miljön. Denna standard skulle inkludera en standard för att testa om plast, vid fysisk och biologisk nedbrytning i marin miljö, bryts ner helt till koldioxid (CO2), biomassa och vatten tillräckligt snabbt för att plasten inte ska hinna orsaka skador på det marina livet eller leda till en ansamling av plast i miljön. Om så är fallet skulle plastartiklar för engångsbruk som uppfyller denna standard kunna undantas från förbudet mot utsläppande på marknaden. I den europeiska strategin för plast ingår redan åtgärder på detta område, men där konstateras också att det är svårt att skapa ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast på grund av de olika förhållandena i olika hav.
(22)  I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201648 bör kommissionen utvärdera detta direktiv. Denna utvärdering bör bygga på erfarenheter från och data som samlats in under genomförandet av detta direktiv samt data som samlats in enligt direktiv 2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. Utvärderingen bör ligga till grund för en bedömning av eventuella ytterligare åtgärder, inbegripet fastställandet av minskningsmål i hela unionen för 2030 och därefter, och av huruvida bilagan med en förteckning över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över, mot bakgrund av övervakningen av marint skräp i unionen.
___________________
___________________
48 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
48.   EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Skäl 23
(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.
(23)  Medlemsstaterna bör fastställa regler för sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de tillämpas. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Konsumenterna bör också uppmuntras eller bestraffas för sitt beteende, när så är lämpligt.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Skäl 25
(25)  Eftersom målen för detta direktiv – att förebygga och minska inverkan från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast på miljön och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(25)  Eftersom målen för detta direktiv – att förebygga och minska inverkan från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast på miljön och människors hälsa och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, inbegripet att främja innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion – inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdernas omfattning och effekter, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)
(25a)  Eftersom marint plastskräp inte bara finns i den marina miljön som omger unionen, och eftersom en enorm mängd marint plastskräp kan påträffas i andra delar av världen än i EU, bör medlemsstaterna säkerställa att exporten av avfall till tredjeländer inte bidrar till marint plastskräp på andra platser.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)
(25b)  Medlemsstaterna kan också spela en viktig roll när det gäller att begränsa marint skräp genom att sprida kunskap och expertis om hållbar materialhantering till tredjeländer.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Skäl 25c (nytt)
(25c)  Offentliga myndigheter, däribland unionens institutioner, bör föregå med gott exempel.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 1
Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.
Detta direktivs syfte är att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenlevande organismer och vattenmiljön, och på människors hälsa samt att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och hållbara affärsmodeller, produkter och material och därigenom bidra till den inre marknadens goda funktion.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 2
Detta direktiv ska gälla de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i bilagan samt fiskeredskap som innehåller plast.
Detta direktiv ska gälla de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i bilagan samt fiskeredskap och vattenbruksredskap som innehåller plast.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1
(1)  plast: ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg, plastartikel för engångsbruk:
(1)  plast: ett material bestående av en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till och som används eller kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg, plastartikel för engångsbruk:
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 3 –led 2a (nytt)
(2a)  mycket tunna plastbärkassar: tunna plastbärkassar enligt definitionen i artikel 3.1 c i direktiv 94/62/EG med en tjocklek på mindre än 15 mikrometer,
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3
(3)  fiskeredskap: alla föremål eller redskap som används inom fiske och vattenbruk som inriktar sig på eller fångar marina biologiska resurser eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig och fånga sådana marina biologiska resurser,
(3)  fiskeredskap: alla föremål eller redskap som används inom fiske och vattenbruk som inriktar sig på, fångar eller kvarhåller marina biologiska resurser för odling eller som flyter på havsytan och används i syfte att dra till sig, fånga eller kvarhålla sådana marina biologiska resurser,
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4
(4)  uttjänta fiskeredskap: alla fiskeredskap som omfattas av definitionen av avfall i direktiv 2008/98/EG, inbegripet alla separata komponenter, ämnen eller material som var en del av eller var fästa vid ett sådant fiskeredskap när detta kasserades,
(4)  uttjänta fiskeredskap: alla fiskeredskap som omfattas av definitionen av avfall i direktiv 2008/98/EG, inbegripet alla separata komponenter, ämnen eller material som var en del av eller var fästa vid ett sådant fiskeredskap när detta kasserades eller gick förlorat,
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 10
(10)  tillverkare: alla fysiska och juridiska personer som, oavsett försäljningsmetod, inbegripet distansavtal i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 201150, släpper ut plastartiklar för engångsbruk eller fiskeredskap som innehåller plast på marknaden, utom personer som utför fiskeverksamhet enligt definitionen i artikel 4.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201351,
(10)  tillverkare: alla fysiska och juridiska personer som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, behandlar, bereder, säljer eller importerar, oavsett försäljningsmetod, inbegripet distansavtal i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 201150, och därigenom släpper ut plastartiklar för engångsbruk eller fiskeredskap som innehåller plast på marknaden, utom personer som bedriver fiskeverksamhet eller vattenbruk enligt definitionen i artikel 4.25 och 4.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/201351,
___________________
___________________
50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsument- rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).
51 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
50 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsument- rättigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64).
51 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11a (nytt)
(11a)  separat insamling: separat insamling enligt definitionen i artikel 3.11 i direktiv 2008/98/EG,
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 13a (nytt)
(13a)  biologiskt nedbrytbar plast: plast som kan genomgå fysisk, biologisk nedbrytning, så att den till slut omvandlas till koldioxid, biomassa och vatten, och som i enlighet med europeiska standarder för förpackningar kan återvinnas genom kompostering och anaerob nedbrytning,
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 14a (nytt)
(14a)  tobaksvaror: tobaksvaror enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2014/40/EU.
Ändringar 118, 54 och 119
Förslag till direktiv
Artikel 4
Artikel 4
Artikel 4
Minskad förbrukning
Minskad förbrukning
1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att på ett betydande sätt minska förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast den ... [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv].
1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ambitiös och varaktig minst 25-procentig minskning av förbrukningen av de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan på sitt territorium senast 2025.
Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål för minskad förbrukning, åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket.
Dessa åtgärder kan omfatta åtgärder som säkerställer att återanvändbara alternativ till produkterna i fråga tillhandahålls slutkonsumenterna vid försäljningsstället, och ekonomiska instrument såsom att säkerställa att plastartiklar för engångsbruk inte erbjuds slutkonsumenterna kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa åtgärder kan variera beroende på miljöpåverkan av de produkter som avses i första stycket under deras livscykel, inbegripet när de blir till skräp.
Medlemsstaterna ska utarbeta nationella planer som beskriver de åtgärder som vidtas i enlighet med denna punkt. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om planerna och vid behov uppdatera dem. Kommissionen får utfärda rekommendationer om planerna.
Medlemsstaterna ska fastställa nationella kvantitativa minskningsmål för att uppnå det mål som anges i första stycket i denna punkt. Målen ska antas senast den ... [sista datum för införlivande av detta direktiv].
De åtgärder som antas i enlighet med denna punkt ska vara proportionerliga och icke-diskriminerande. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om dessa åtgärder i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15351a om så krävs enligt det direktivet.
2.  Kommissionen får anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering av den betydande minskning av förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk som avses i punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
2.  Kommissionen ska anta en genomförandeakt vari metoden för beräkning och verifiering av den ambitiösa och varaktiga minskning av förbrukningen av plastartiklar för engångsbruk som avses i punkt 1 fastställs senast den ... [12 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv]. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
2a.  Medlemsstaterna ska anta de åtgärder som krävs för att uppnå en varaktig minskning av miljöpåverkan från avfall från tobaksvaror, särskilt tobaksvarufilter som innehåller plast, genom att minska avfallet efter konsumtion av tobaksvarufilter som innehåller plast i enlighet med följande: 50 % fram till 2025 och 80 % fram till 2030, i förhållande till det vägda medelvärdet för tobaksvarufilter som innehåller plast och släppts ut på marknaden under 2014–2016.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (kodifiering) (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).
Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har korkar och lock som till en betydande del är gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under produktens hela tilltänkta användningsfas.
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del C i bilagan och som har korkar och lock som är gjorda av plast endast får släppas ut på marknaden om korkarna och locken förblir fästa vid behållaren under produktens hela tilltänkta användningsfas.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att dryckesflaskor som förtecknas i del C i bilagan senast 2025 endast får släppas ut på marknaden om de tillverkats av minst 35 % återvunnet material och är återvinningsbara.
Senast den 1 januari 2022 ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer metoden för hur det återvunna materialet ska beräknas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2
2.  Vid tillämpningen av denna artikel ska metallkapsyler och metallock med plastförsegling inte anses vara gjorda av plast till en betydande del.
2.  Vid tillämpningen av denna artikel ska metallkapsyler och metallock med plastförsegling inte anses vara gjorda av plast. Dryckesbehållare i glas och metall med korkar och lock som är gjorda av plast ska inte omfattas av denna artikel.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3
3.  Kommissionen ska begära att de europeiska standardiseringsorganen tar fram harmoniserade standarder med avseende på det krav som avses i punkt 1.
3.  Senast den ... [3 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv] ska kommissionen begära att de europeiska standardiseringsorganen tar fram harmoniserade standarder med avseende på det krav som avses i punkt 1. I dessa standarder ska hänsyn tas till behovet av att säkra den nödvändiga styrkan, tillförlitligheten och säkerheten i förslutningar för dryckesbehållare, inbegripet för kolsyrade drycker.
Ändring 59 och 140
Förslag till direktiv
Artikel 7
Artikel 7
Artikel 7
Märkningskrav
Märkningskrav
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje plastartikel för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning som informerar konsumenterna om ett eller flera av följande:
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att varje konsumentförpackning för plastartiklarna för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning, både på förpackningar som innehåller flera enheter och på varje enskilt förpackad enhet, som informerar konsumenterna om följande:
(a)  Lämpliga bortskaffandesätt för produkten eller bortskaffandesätt för produkten i fråga som bör undvikas.
(a)  Lämpliga bortskaffandesätt för produkten och/eller bortskaffandesätt för produkten i fråga som bör undvikas.
(b)  De negativa miljöeffekterna av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkterna.
(b)  De negativa miljöeffekterna av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkterna.
(c)  Förekomsten av plast i produkten.
(c)  Förekomsten av plast i produkten.
(ca)   Förekomsten i produkten av kemiska ämnen som inger betänkligheter, t.ex. farliga metaller, ftalater, PFAS och bisfenoler samt hormonstörande kemikalier och andra ämnen som inger mycket stora betänkligheter enligt förordning (EG) nr 1907/2006.
Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa att varje konsumentförpackning för plastartiklarna för engångsbruk som ingår i förteckningen i del D i bilagan, utom tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror, och som släpps ut på marknaden bär en framträdande, lättläslig och outplånlig märkning, både på förpackningar som innehåller flera enheter och på varje enskilt förpackad enhet, som informerar konsumenterna om produktens återvinningsbarhet.
2.  Kommissionen ska senast den ... [tolv månader före sista datum för införlivande av detta direktiv] anta en genomförandeakt vari specifikationerna för den märkning som avses i punkt 1 ska fastställas. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
2.  Kommissionen ska senast den ... [tolv månader före sista datum för införlivande av detta direktiv] anta en genomförandeakt vari specifikationerna för den märkning som avses i punkt 1 ska fastställas, och därvid beakta befintliga frivilliga branschöverenskommelser och ta särskild hänsyn till behovet av att undvika information som är vilseledande för konsumenten. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
Ändring 146
Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Bestämmelser om sanitetsprodukter
Medlemsstaterna ska förhindra användningen av farliga kemikalier i sammansättningen av sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer som förtecknas i del D i bilagan.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter.
När det gäller de system som införs i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att tillverkarna av de plastartiklar för engångsbruk som anges i förteckningen i del E i bilagan ska täcka kostnaderna för insamling av avfall som utgörs av dessa plastartiklar för engångsbruk och dess efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter. De ekonomiska bidrag som tillverkaren betalar för att fullgöra dessa skyldigheter ska inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla dessa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt och ska fastställas på ett insynsvänligt sätt mellan berörda aktörer.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
När det gäller kostnaderna för den uppstädning av skräp som avses i första stycket ska medlemsstaterna säkerställa att de ekonomiska bidrag som betalas av tillverkarna fastställs på ett proportionellt sätt och anpassas i enlighet med artikel 8a.4 i direktiv 2008/98/EG, och att hänsyn tas till kostnaderna för uppstädning av enskilda produkter eller produktgrupper. Kostnaderna ska begränsas till verksamhet som regelbundet utförs av offentliga myndigheter eller för deras räkning, vilket ska omfatta uppstädningsverksamhet som syftar till att uppfylla relevanta skyldigheter när det gäller förebyggande av avfall och miljöskydd enligt unionens lagstiftningsakter.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)
Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer om fördelningen av kostnaderna för uppstädning av skräp som omfattas av systemen för utökat producentansvar.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de system för utökat producentansvar som införs i enlighet med punkt 1 i denna artikel för tobaksvarufilter som innehåller plast bidrar till uppnåendet av miljömålet som anges i artikel 4.2a, bland annat genom att se till att tillverkare av tobaksvarufilter som innehåller plast täcker kostnaderna för insamling av avfall från dessa produkter samt efterföljande transport och behandling, inbegripet kostnaderna för att städa upp skräp och kostnaderna för de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10 för dessa produkter. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat kräva att man inom ramen för systemen för utökat producentansvar inrättar insamlingssystem eller finansierar infrastruktur för insamling av använda filter, eller främjar dekontaminering och materialåtervinning av använda filter genom att införa en återvinningskedja för avfall.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG.
3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar införs för fiskeredskap som innehåller plast som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med bestämmelserna om utökat producentansvar i direktiv 2008/98/EG. Medlemsstaterna ska utifrån denna grund säkerställa en årlig lägsta nivå för insamling av fiskeredskap som innehåller plast. Från och med 2025 ska den lägsta insamlingsnivån vara 50 %, beräknad på grundval av den totala vikten av fiskeredskap som innehåller plast under ett visst år i den berörda medlemsstaten, uttryckt som en årlig procentandel av den genomsnittliga vikten av fiskeredskap som innehåller plast och som har släppts ut på marknaden i medlemsstaten under de tre föregående åren.
De ska även säkerställa att dessa system för utökat producentansvar uppnår ett återvinningsmål på minst 15 % för fiskeredskap som innehåller plast senast 2025. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna dessutom bland annat kräva att systemen ska
a)  anpassa de ekonomiska bidragen i enlighet med artikel 8a.4 i direktiv 2008/98/EG, för att främja att fiskeredskap som utformats för återanvändning och materialåtervinning släpps ut på marknaden,
b)  inrätta pantsystem för att främja att gamla, övergivna eller oanvändbara fiskeredskap återlämnas,
c)  omfatta program för övervakning, spårning och rapportering.
Ändring 65
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)
Utan att det påverkar tillämpningen av de tekniska åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 850/981a ska kommissionen ålägga europeiska standardiseringsorganisationer att ta fram harmoniserade standarder avseende fiskeredskapens cirkulära utformning, i syfte att uppmuntra förberedelse för återanvändning och underlätta materialåtervinning av uttjänta redskap.
__________________
1a Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EGT L 125, 27.4.1998, s.1).
Ändring 66
Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1 – inledningen
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att senast 2025 separat samla in avfall i form av plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del F i bilagan motsvarande 90 % av sådana plastartiklar för engångsbruk som släpps ut på marknaden under ett visst år räknat i vikt, och säkerställa att de materialåtervinns. För att uppnå detta mål får medlemsstaterna bland annat
Ändring 67
Förslag till direktiv
Artikel 9 –stycke 1 –1a (nytt)
Bestämmelserna i första stycket ska inte påverka tillämpningen av artikel 10.3 a i direktiv 2008/98/EG.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)
Kommissionen ska i samråd med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer om hur pantsystemen ska fungera.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Artikel 10
Artikel 10
Artikel 10
Medvetandehöjande åtgärder
Medvetandehöjande åtgärder
1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera konsumenter av de plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del G i bilagan och fiskeredskap som innehåller plast om följande:
1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att informera och uppmuntra till ansvarsfullt beteende hos konsumenter av de plastartiklar för engångsbruk som förtecknas i del G i bilagan och fiskeredskap som innehåller plast om följande:
(a)  Tillgängliga återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ för dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund avfallshantering som utförs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/98/EG.
(a)  Tillgängligheten för återanvändbara alternativ, återanvändningssystem och avfallshanteringsalternativ för dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast samt bästa praxis för sund avfallshantering som utförs i enlighet med artikel 13 i direktiv 2008/98/EG.
(b)  Effekterna av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast på miljön, i synnerhet på den marina miljön.
(b)  Effekterna av nedskräpning och annat olämpligt bortskaffande av dessa produkter och fiskeredskap som innehåller plast på miljön, i synnerhet på den marina miljön.
(ba)  Effekterna av olämpligt bortskaffande av dessa produkter på avloppsnätet.
Ändring 70
Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 2
De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att införliva och genomföra artiklarna 4–9 ska vara förenliga med unionens livsmedelslagstiftning i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen och livsmedelssäkerheten inte äventyras.
De åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att införliva och genomföra artiklarna 4–9 ska vara förenliga med unionens livsmedelslagstiftning i syfte att säkerställa att livsmedelshygienen och livsmedelssäkerheten inte äventyras samt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004. Medlemsstaterna ska uppmuntra till användning av hållbara, säkra alternativ till plast där så är möjligt för material i kontakt med livsmedel.
________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (OJ L 338, 13.11.2004, s. 4).
Ändring 71
Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 2a (nytt)
Medlemsstaterna ska säkerställa att exporten av avfall till tredjeländer inte bidrar till att marint plastskräp på andra platser.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis har tillgång till ett prövningsförfarande inför en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt organ som upprättats enligt lag för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet med koppling till genomförandet av artiklarna 5, 6, 7 och 8 när ett av följande villkor uppfylls:
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fysiska eller juridiska personer eller sammanslutningar, organisationer eller grupper av dessa, i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis har tillgång till ett prövningsförfarande inför en domstol eller ett annat oberoende och opartiskt organ som upprättats enligt lag för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet med koppling till genomförandet av artiklarna 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 när ett av följande villkor uppfylls:
Ändring 73
Förslag till direktiv
Artikel 13
Artikel 13
Artikel 13
Information om övervakning av genomförandet
Information om övervakning av genomförandet
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG52 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG53 ska medlemsstaterna, med hjälp av Europeiska miljöbyrån, upprätta en datamängd som innehåller
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG52 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG53 ska medlemsstaterna, med hjälp av Europeiska miljöbyrån, upprätta en datamängd som innehåller
(a)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan och som har släppts ut på unionsmarknaden varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1,
(a)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan och som har släppts ut på unionsmarknaden varje år, för att påvisa förbrukningsminskningen i enlighet med artikel 4.1,
(aa)  data om utsläppande på marknaden och separat insamling av produkter som ingår i förteckningen i del F i bilagan, för att påvisa framsteg mot uppnåendet av målet som fastställs i artikel 9,
(ab)  data om de plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del G i bilagan och som släpps ut på unionsmarknaden varje år, för att övervaka deras förbrukning inom unionen,
(ac)  data om fiskeredskap som innehåller plast och som släpps ut på marknaden, och om uttjänta fiskeredskap som samlats in och behandlats,
(b)  information om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna vid tillämpningen av artikel 4.1.
(b)  information om de planer och åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna vid tillämpningen av artikel 4.1,
(ba)  data om marint skräp, särskilt från produkter som omfattas av detta direktiv, för att övervaka effekterna av de vidtagna åtgärderna.
De data som avses i första stycket led a ska uppdateras årligen inom tolv månader från utgången av det referensår för vilket de samlas in. Om möjligt ska rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2007/2/EG användas för att presentera dessa datamängder.
De data som avses i första stycket led a ska rapporteras för första gången senast den ... [tolv månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft]. De data som avses i leden a–ac ska uppdateras årligen inom tolv månader från utgången av det referensår för vilket de samlas in. Om möjligt ska rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i direktiv 2007/2/EG användas för att presentera dessa datamängder.
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionen och Europeiska miljöbyrån har tillgång till de datamängder som upprättats i enlighet med punkt 1.
2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionen och Europeiska miljöbyrån har tillgång till de datamängder som upprättats i enlighet med punkt 1.
3.  Europeiska miljöbyrån ska regelbundet offentliggöra och uppdatera en unionsomfattande översikt på grundval av de data som insamlats av medlemsstaterna. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta indikatorer för utfall, resultat och effekter av detta direktiv, unionsomfattande översiktskartor och översiktsrapporter för medlemsstaterna.
3.  Europeiska miljöbyrån ska regelbundet offentliggöra och uppdatera en unionsomfattande översikt på grundval av de data som insamlats av medlemsstaterna. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är lämpligt, omfatta indikatorer för utfall, resultat och effekter av detta direktiv, unionsomfattande översiktskartor och översiktsrapporter för medlemsstaterna.
4.  Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer formatet för de datamängder, den information och de data som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
4.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer formatet för de datamängder, den information och de data som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16.2.
___________________
___________________
52 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
52 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).
53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).
53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).
Ändringar 74 och 150
Förslag till direktiv
Artikel 15
Artikel 15
Artikel 15
Utvärdering och översyn
Utvärdering och översyn
1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [sex år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.
1.  Kommissionen ska utvärdera detta direktiv senast den … [fem år efter sista datum för införlivande av detta direktiv]. Utvärderingen ska bygga på den information som finns tillgänglig i enlighet med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all ytterligare information som behövs för att genomföra utvärderingen och utarbeta den rapport som avses i punkt 2.
2.  Kommissionen ska lämna in en rapport om de huvudsakliga resultaten av den utvärdering som genomförts i enlighet med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
2.  Kommissionen ska lämna in en rapport om de huvudsakliga resultaten av den utvärdering som genomförts i enlighet med punkt 1 till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag. Förslaget ska vid behov fastställa bindande kvantitativa mål på unionsnivå för minskad förbrukning av de produkter som förtecknas i del A i bilagan.
2a.  Kommissionen och medlemsstaterna ska senast den 31 juli 2020 inrätta ett unionsomfattande program för sanering av plastavfall i haven och främja detta initiativ på internationell nivå.
3.  I denna rapport ska det även anges om
3.  Rapporten ska innehålla
(a)  bilagan med förteckningar över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över,
(a)   en bedömning av huruvida bilagan med förteckningar över plastartiklar för engångsbruk behöver ses över,
(b)  det är genomförbart att fastställa bindande kvantitativa unionsmål för minskad förbrukning av, i synnerhet, sådana plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan,
(b)   en genomförbarhetsstudie om fastställandet av bindande kvantitativa unionsmål för minskad förbrukning av, i synnerhet, sådana plastartiklar för engångsbruk som ingår i förteckningen i del A i bilagan; i detta avseende ska rapporten innehålla en bedömning av fastställandet av mål uttryckta i absoluta tal med beaktande av förbrukningsnivåer och redan uppnådda minskningar i medlemsstaterna,
(ba)  en bedömning av de förändringar av material som används i, och innovation i nya tillförselsystem för återanvändbara alternativ till, de produkter som omfattas av detta direktiv; detta ska innefatta en övergripande miljörelaterad livscykelanalys av dessa material och de resulterande alternativen.
(c)  tillräckliga vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, och kriterier eller en standard för biologisk nedbrytning av plast i den marina miljön som är tillämpliga på de plastartiklar för engångsbruk som omfattas av detta direktiv och ersättningsartiklar för engångsbruk för dessa har tagits fram, i syfte att fastställa vilka produkter som inte länge behöver vara föremål för begränsningarna av utsläppande på marknaden, när så är lämpligt.
Ändring 75
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
Genom undantag från första stycket i denna punkt ska medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att uppfylla de skyldigheter i fråga om rapportering som föreskrivs i artikel 13.1 senast den ... [12 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv].
Ändring 76
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – stycke 2
Medlemsstaterna ska dock vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med den... [2 år efter ikraftträdandet av detta direktiv] och artikel 6.1 från och med den... [3 år efter ikraftträdandet av detta direktiv].
Medlemsstaterna ska dock vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva artiklarna 5 och 7.1 från och med den... [2 år efter ikraftträdandet av detta direktiv] och artikel 6.1 från och med den... [3 år efter ikraftträdandet av detta direktiv], med undantag för de åtgärder som är nödvändiga för att efterleva kravet som avses i artikel 6.1 i fråga om dryckesbehållare för kolsyrade drycker, vilket medlemsstaterna ska tillämpa från och med den ... [5 år efter ikraftträdandet av detta direktiv].
Ändring 77
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska kontrollera att dessa bestämmelser inte innebär omotiverade hinder för hur den inre marknaden fungerar.
Ändring ar 78 och 124/rev
Förslag till direktiv
Bilaga – del A
Plastartiklar för engångsbruk som omfattas av artikel 4 om minskad förbrukning
Plastartiklar för engångsbruk som omfattas av artikel 4 om minskad förbrukning
–  Muggar, inklusive lock
–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel
–  Livsmedelsbehållare, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning, såsom livsmedelsbehållare som används för snabbmat, utom dryckesbehållare, tallrikar och paket och omslag som innehåller livsmedel
Att livsmedel säljs i en enportionsbehållare, eller i en behållare försedd med bestick, är ett tecken på att livsmedlet i fråga är avsett att konsumeras direkt ur behållaren.
Begreppet ytterligare beredning omfattar exempelvis uppvärmning, tillsättande av kokande vatten eller att livsmedlet sköljs, skivas eller skärs i bitar.
Exempel på livsmedelsbehållare i plast för engångsbruk som omfattas av delarna A, E och G i denna bilaga:
–  Snabbmatsbehållare såsom måltids- och salladslådor med livsmedel för kall konsumtion
–  Snabbmatsbehållare såsom måltids- och salladslådor med livsmedel för varm konsumtion, utom när livsmedlet behöver värmas av konsumenten efter inköpet av produkten
–  Lådor för hamburgare, smörgåsar och wrappar
–  Enportionsbehållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker, efterrätter eller glass som säljs som enskilda enheter
Exempel på behållare som inte är livsmedelsbehållare i plast för engångsbruk som omfattas av delarna A, E och G i denna bilaga:
–  Livsmedelsbehållare med torkade livsmedel eller livsmedel som säljs kalla och som kräver ytterligare beredning
–  Behållare som innehåller livsmedel i mängder som är större än en enskild portion
–  Enportionsbehållare för livsmedel som säljs i mer än en enhet
–  Muggar
Ändring 79
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 2
–  Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar)
–  Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar) med undantag fram till 2023 för sådana som levereras till utbildningsanstalter eller hälso- och sjukvårdsinrättningar med stöd av offentligt varukontrakt1a enligt definitionen i artikel 2.8 i direktiv 2014/24/EU som tilldelats före den 31 december 2018.
___________________
1a offentligt varukontrakt: ett offentligt kontrakt som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp – med eller utan köpoption – av varor. Ett offentligt varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta kompletterande monterings- och installationsarbeten.
Ändring 80
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 3
–  Tallrikar
–  Tallrikar med undantag fram till 2023 för sådana som levereras till utbildningsanstalter eller hälso- och sjukvårdsinrättningar med stöd av offentligt varukontrakt1a enligt definitionen i artikel 2.8 i direktiv 2014/24/EU som tilldelats före den 31 december 2018.
___________________
1a offentligt varukontrakt: ett offentligt kontrakt som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp – med eller utan köpoption – av varor. Ett offentligt varukontrakt kan som ett underordnat inslag omfatta kompletterande monterings- och installationsarbeten.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 6
–  Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter, inklusive mekanismerna i sådana pinnar
–  Pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter, förutom mekanismerna i sådana pinnar
Ändringar 83 och 117
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 6a (ny)
–  Produkter som är gjorda av oxo-nedbrytbar plast
Ändring 84
Förslag till direktiv
Bilaga – del B – strecksats 6b (ny)
–  Livsmedels- och dryckesbehållare i expanderad polystyren som används för livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur behållaren antingen på försäljningsstället eller på en annan plats utan någon ytterligare beredning.
Ändring 85
Förslag till direktiv
Bilaga – del C – strecksats 1
–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock
–  Dryckesbehållare, dvs. kärl som är avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor inklusive korkar och lock, utom behållare som är avsedda och används för livsmedel för speciella medicinska ändamål i flytande form enligt definitionen i artikel 2 g i förordning (EU) nr 609/2013
Ändring 125
Förslag till direktiv
Bilaga – del D – strecksats 3
–  Ballonger, utom ballonger för industriella eller andra yrkesmässiga användningar och tillämpningar som inte distribueras till konsumenter
utgår
Ändring 86
Förslag till direktiv
Bilaga I – del C – strecksats 1a (ny)
–  Tobaksvaror med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror
Ändring 87
Förslag till direktiv
Bilaga – del C – strecksats 1b (ny)
–  Paket och omslag av ett flexibelt material som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur paketet eller omslaget utan någon ytterligare beredning
Ändring 88
Förslag till direktiv
Bilaga – del C – strecksats 1c (ny)
–  Muggar
Ändring 89
Förslag till direktiv
Bilaga I – del E – strecksats 4
–  Muggar
–  Muggar, inklusive lock
Ändring 90
Förslag till direktiv
Bilaga I – del F – strecksats 1
–  Dryckesflaskor
–  Dryckesflaskor, inklusive korkar och lock

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0317/2018).

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy