Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0408(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0347/2017

Внесени текстове :

A8-0347/2017

Разисквания :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0412

Приети текстове
PDF 123kWORD 60k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система в областта на граничните проверки ***I
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Регламент (ЕС) № 515/2014 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0882),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 77, параграф 2, букви б) и г) и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0533/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 19 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0347/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на Регламент (ЕО) № 1987/2006
P8_TC1-COD(2016)0408

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1861.)

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност