Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0409(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0349/2017

Indgivne tekster :

A8-0349/2017

Forhandlinger :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0413

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 52k
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager ***I
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1986/2006, Rådets afgørelse 2007/533/RIA og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0883),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), artikel 85, stk. 1, artikel 87, stk. 2, litra a), og artikel 88, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0530/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. juni 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0349/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU
P8_TC1-COD(2016)0409

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/1862.)

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik