Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0409(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0349/2017

Ingivna texter :

A8-0349/2017

Debatter :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0413

Antagna texter
PDF 117kWORD 53k
Onsdagen den 24 oktober 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU (COM(2016)0883 – C8–0530/2016 – 2016/0409(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0883),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 82.1 andra stycket led d, 85.1, 87.2 a och 88.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0530/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0349/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU
P8_TC1-COD(2016)0409

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1862.)

Senaste uppdatering: 10 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy