Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0407(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0348/2017

Внесени текстове :

A8-0348/2017

Разисквания :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.15

Приети текстове :

P8_TA(2018)0414

Приети текстове
PDF 138kWORD 53k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Използването на Шенгенска информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на Шенгенската информационна система за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0881),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0532/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 19 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A8-0348/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за използването на Шенгенската информационна система за целите на връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави
P8_TC1-COD(2016)0407

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1860.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент и на Съвета (относно Ирландия/връщане)

Европейският парламент и Съветът приканват Комисията, без да се накърнява правото ѝ на инициатива, след като Ирландия се включи в Директива 2008/115/ЕО, да оцени правното положение в съответствие с Договорите и съответните протоколи и, ако е необходимо, да представи законодателно предложение, с което да се даде възможност сътрудничеството в областта на връщането между Ирландия и другите държави членки да бъде осъществявано чрез ШИС.

Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност