Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0407(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0348/2017

Ingediende teksten :

A8-0348/2017

Debatten :

PV 23/10/2018 - 18
CRE 23/10/2018 - 18

Stemmingen :

PV 24/10/2018 - 11.15

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0414

Aangenomen teksten
PDF 129kWORD 48k
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor het terugsturen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017
Resolutie
 Tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0881),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 79, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0532/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 19 juni 2018 2018 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0348/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
P8_TC1-COD(2016)0407

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/1860.)


BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement en de Raad (over Ierland/terugkeer)

Het Europees Parlement en de Raad verzoeken de Commissie, onverminderd haar initiatiefrecht, om, zodra Ierland aan Richtlijn 2008/115/EG deelneemt, de juridische situatie te beoordelen in overeenstemming met de Verdragen en de betreffende protocollen en, zoals vereist, een wetgevingsvoorstel in te dienen om samenwerking op het gebied van terugkeer tussen Ierland en de overige lidstaten via het SIS mogelijk te maken.

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid