Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0173(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0307/2018

Внесени текстове :

A8-0307/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.16

Приети текстове :

P8_TA(2018)0415

Приети текстове
PDF 143kWORD 49k
Сряда, 24 октомври 2018 г. - Страсбург
Хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0334),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0269/2018),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A8-0307/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2a)   в решението си от 17 май 2018 г. по дело C-30/17, Kompania Piwowarska1a, Съдът постанови относно начина на изчисляване на градуса Плато;
____________
1a Решение на Съда от 17 май 2018 г., Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Изменение 2
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 92/83/ЕИО
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а
За целите на измерването на градусите Плато се вземат предвид всички съставки на бирата, включително онези, добавени след ферментацията.
За целите на измерването на градусите Плато се вземат предвид всички съставки на бирата, с изключение на онези, добавени след приключване на ферментацията.
Последно осъвременяване: 10 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност